Kasuistikk Lungekreft av Anna Lensebråten. LIS lege, lungemedisinsk avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kasuistikk 27.03.12 Lungekreft av Anna Lensebråten. LIS lege, lungemedisinsk avdeling"

Transkript

1 Kasuistikk Lungekreft av Anna Lensebråten LIS lege, lungemedisinsk avdeling

2 Familie/sosialt 59 år gammel kvinne. Gift. Har et barn. Jobber på kontor. Tidligere sykdommer Astma fra barndomme. PTA behandlet pga. claudicatio. CT-kontroll viser mulig stenose distalt i stent i venstre bekkenstamme. Distale avgangsstenose.

3 Medikamenter: Albyl - E 75 mg x 1. Seretide x 2. Bricanyl 0,5 µg ved behov. Hereditet: Mor hadde hjerteinfarkt da hun var over 70 år gammel. Hun døde senere. Ingen øvrig hjertesykdommer i familien. Stimluantia: Hun har røykt inntil 4 sigaretter daglig i mange år. Sier hun ikke drikker alkohol daglig.

4 Aktuelt: Forkjølet i 3 dager. Tørrhoste, tungpustenhet, frysninger og muligens feber dagen før innleggelse. Da hun lå i sengen, fikk hun akutte sterke brystsmerter kl sentralt i brystet. Smertene radierte ikke til hals og armer, men til rygg og skuldre. Klemmende karakter. Ingen kvalme eller kaldsvette, men følte temperatur svingninger. Ingen oppkast eller sure oppstøt. Hun tok Sobril og Pinex Forte hjemme hvorpå smertene forsvant etter 2 timer. En uke tidligere hadde hun nummenhet i høyre arm i 7-8 minutter. Sa hun drakk en liten drink kl. 18 samme dag.

5 Status ved innkomst Hun virker våken, klar og orientert. Preget av tett nese og tørrhoste under undersøkelsen. Rødhet i øynene. Etanollukt. Tørr og varm i huden. Adipositas. Ingen glandelsvulst. Ingen funn over hjerte og lunger. Stort arr på abdomen. Palpasjonsømhet i høyre fossa. Antydning til caput medusae. Blodtrykk:114/72 Puls:100, regelmessig Temperatur:35,7 Respirasjonsfrekvens:17 O2-metning:92 % uten O 2

6 Undersøkelser: EKG: Sinusrytme, ingen ST-forandringer. Blodprøver: Hb 15,1. SR 24. Hvite 8,3. CRP 13,9. Trombocytter 212. Normal nyrefunksjon og leverfunksjon. Na 142. K 3,6. Mg 0,83. LD 160. Etanolspeil 1,6. Troponin T < 10 i 3 sett. Røntgen thorax: Uklar høyre hjertekontur, tetthetsøkning svarende til midtlapp. Anbefalt CT thorax

7 Differensialdiagnoser Koronarsykdom Luftveisinfeksjon Lungeemboli TIA Alkoholoverforbruk Uavklart fortetning

8 CT thorax 13 mm tumorsuspekt fortetning i høyre overlapp. Markerte glandler i mediastinum. Cystepreget lesjon i ve. leverlapp. Ingen lungeemboli.

9

10 Bronkoskopi Ødematøse slimhinner i nesen Betydelig hoste og slimproduksjon. Vanskelig å få full oversikt Ingen synlige endobronkiale tumorer. Tatt børsteprøve og skylleprøve fra fremre segment i overlappen Cytologisvar viser: Vesentlig regelmessig sylinderepitel. Noen få irregulære epitelgrupper av usikker natur.

11 Innleggelse for CT-veiledet biopsi Tatt 2 finnålsaspirasjonsbiopsier fra lesjon i høyre overlapp med lokalbedøvelse. 1,5 cm stor pneumothoraxkappe apikalt på kontrollrøntgen. Subcutant emfysem lateralt strekkende oppover på halsen. Ingen tungpustenhet. Spontan tilbakegang av pneumothorax. Biopsisvar: Cellemateriale fra delvis nekrotisk ikke-småcellet karsinom, sannsynlig adenokarsinom. Tumorstadium: T 1a N 0 M 0

12 Spirometriverdier FEV liter 78 % FVC 2,66 liter 86 % FEV 1 /FVC 77 % DLCO 5,6 mmol/kpa.min 68 % DLCO/VA 1,17 DLCO/L 77 % S a O 2 93%. Ingen hengekøyefasong på flow-volum-kurven.

13 Ergospirometri Spirometri etter premedikasjon: FVC 3,06 liter 86 % FEV 1 2,60 liter 101 % DLCO 6,2 76 % VO 2 max 23,2 ml/kg/min Tilfredstillende verdier for lobektomi av høyre overlapp

14 Høyresidig overlappsektomi Posterolateral torakotomi. Ukomplisert operativ og postoperativt forløp. Histologisk undersøkelse av operasjonspreperatet viser tumor diameter 15 mm. Fri reseksjonsbronkus. Ikke lymfeknutemetastaser til nr 4, 7, 10 og 12. Stadium T 1a N 0 M X G 3. Utskrevet etter 5 dager.

15 Lungekreft

16 Epidemiologi 2252 nye tilfeller i Norge i 2005 Den hyppigste årsak til død av kreft blant menn Nest hyppigste årsaken til død av kreft blant kvinner

17 Sigarettrøyk Risikofaktorer ganger høyrere risiko for lungekreft hos en som har røykt i mange år Ca. 87 % av all lungekreft skyldes røyking i USA (90 % hos menn. 79 % hos kvinner) 15 år etter røykeslutt er risikoen redusert med % i forhold til en som fortsatt røyker. Risikoen avhenger av antall sigaretter daglig, hvor lenge, debutalder, hvordan man inhalerer, innhold av tjære og nikotin og bruk av filter Passiv røyking medfører betydelig mindre eksposisjon Epidemiologiske studier har vist signifikant sammenheng mellom høygradig passiv eksposisjon og lungekreft.

18 Asbest Tidligere asbesteksposisjon seksdobler risikoen for lungekreft hos en som ikke røyker Kombinasjon av sigarettrøyk og asbest medfører ca. 60 ganger så høy risiko. Den samlede risiko synes å være produktet av risikoen ved røyking og asbest hver for seg.

19 Radon Grunnstoff tilstede i jord, stein og grunnvann. Alunskifer er assosiert med høye radonkonsentrasjoner. Gassen siver inn i hus gjennom hull og sprekker. Høyest konsentrasjon i grunnetasjen. Alfapartikler fra radioaktive nedbrytningsprodukter kan skade epitelet i luftveiene. Røyking synes å potensere risikoen ved radoneksposisjon Studier anslår at ca. 14 % av all lungekreft i Norge skyldes radon

20 Lungefibrose Øker risikoen 14 ganger enn hos friske Enkelte studier har vist at høyt inntak av frukt, grønnsaker og betakaroten kan redusere risikoen

21 Genetisk disposisjon Studier tyder på at risikoen er økt med en faktor på 2-3 blant førstegradsslekninger. Genetiske variasjoner i gener som koder for et godt apparat for nedbrytning av karsinogener og reparasjon av DNA Relativ mangel på slike reparative enzymer kan være en av årsakene til at kvinner er mer utsatt enn menn. Spesifikke kreftdisponerende gener kan ha individuell innvirkning.

22 Miljø Luftforurensning fra biler, industri og kullfyring inneholder karsinogener. Studier har vist 1,2-2,3 ganger hyppigere lungekreft i større byer enn på landet. Sannsynligvis har luftforurensning betydning først og fremst ved å potensere effekten av sigarettrøyking. Arsenikk, krom, nikkel, polysykliske hydrokarboner, haloetere og ioniserende stråling øker risikoen

23 Patologi Ikke-småcellet lungekarsinom (70-75 %) Adenokarsinom Plateepitelkarsinom Storcellet karsinom Adenoskvamøst karsinom (udifferensiert karsinom) Småcellet lungekarsinom (20-25 %)

24 5 % deles ikke inn i småcellet eller ikkesmåcellet lungecancer. Vanligst er karsinoid der 10 % er lavgradige maligne. Metastaser til lungene opptrer betydelig hyppigere enn primære lungetumorer

25 Adenokarsinom % av lungetumorene Kommer fra kjertelceller i luftveiene. 75 % er lokalisert perifert i lungen. Overgang til filtersigaretter kan forklare at røykpartiklene når lenger perifert i luftveiene. Ofte lite symptomer. Har ofte metastasert ved diagnosetidspunktet. Lungekreft hos ikke-røykere er oftest adenokarsinom. Bronkioalvolært karsinom (BAC) er en undertype.

26 Plateepitelkarsinom Ca. 30 % av lungetumorene Kommer fra langvarig irritasjon av f.eks. røyking som omdanner énlaget sylinderepitel til flerlaget plateepitel der det oppstår plateepitelkarsinom % finnes i sentrale bronkialtre. Lokal spredning er vanligere enn fjernmetastaser.

27 Småcellet lungekarsinom 20 % av lungetumorene Celler med nevroendokrin differensiering Produserer hormonlignende substanser som ADH eller ACTH. Rask vekst og tidlig spredning Tumor sitter oftest sentralt inn mot lungehilus Ved diagnosetidspunkt har 2/3 metastaser. Hyppigst til lever, CNS eller skjelett

28 Diagnose Symptomer: Hoste. Hemoptyse. Dyspne. Sykdomsfølese. Vekttap. Nattesvette. Lavgradig feber. muskel/leddsmerter. Polynevropati. Endokrin dysfunksjon. Stridor ved obstruksjon. Clubbing og urglassnegler. Tilfeldige funn. Lite/ingen symptomer

29 Symptomer på innvekst: Heshet ved innvekst i nervus recurrens. Diafragmaprarese ved innvekst i n. phrenicus. Vena cava superior-syndrom ved kompresjon eller innvekst. Innvekst i perikard kan gi hemmet pumpefunksjon, tamponade. Infiltrering av nerveplexus til arm ved tumor i lungetoppen, atrofi av håndmuskler, smerter fra C8, TH1 og 2. Horners syndrom ved affeksjon av sympatiske nerver (ptose, miose, endophtalmus, nedsatt svettesekresjon på samme side av ansiktet.)

30 Symptomer ved fjernmetastaser: Skjelettmetastaser: patologiske frakturer, osteolytiske sammenfall. Sterke smerter. Hjernemetastaser: hodepine, kvalme, oppkast, fokale nevrologiske utfall, forvirringstilstander, kramper eller personlighetsforandringer Levermetastaser: slapphet, vekttap Binyremetastaser: vanligvis ingen symptomer

31 Paraneoplastiske og nevroendokrine manifestasjoner: SIADH med hyponatremi. Finnes hos 10 % av småcellet lungekarsinom Hyperkalsemi ved benmetastaser eller produksjon av parathormonlignende peptid Ectopisk ACTH-produksjon ved småcellet cancer eller karsinoid. Ødemer, hypertensjon, muskelsvakhet, sjelden ekte Cushing-syndrom. Hypokalemisk alkalose og hyperglykemi. Økt trombosetendens. Myasteni, sensorisk eller autonom nevropati, encefalomyelopati, cerebellar degenerasjon og opsoklonus er sett ved 5 % av småcellet cancer.

32 Preoperativ utredning CT med tumorprotokoll Thorax + øvre abdomen med lever og binyrer Bilder mindre enn 1 mnd gamle Ev. PET ved vurdering av uklare metastaser Bronkoskopi med biopsier, børsteprøver CT-veiledet biopsi Pusteprøver

33

34 Diskusjon på thoraxmøte hver onsdag kl med thoraxkirurger, lungeleger, onkologer og radiologer tilstede.

35 TNM-systemet Klassifisering T1: Tumor < 3 cm. Ingen invasjon mer proksimalt enn lobær bronkus 1a: < 2 cm 1b: 2-3 cm T2: Tumor 3-7 cm. Eller tumor < 5 cm som er mer enn 2 cm distalt for carina, invaderer visceral plevra, er assosiert med atelektaser eller obstruktiv pneumonitt som ikke strekker seg lenger enn til hilus som ikke involverer hele lungen 2a: 3-5 cm 2b: 5-7 cm

36 T3: Tumor > 7 cm. Eller der tumor invaderer: Thoraxveggen, diafragma, N. phrenicus, mediastinal plevra, parietalt perikard Eller der tumor er < 2 cm distalt for carina, uten å involvere carina. Eller assosierte atelektaser eller obstruktiv pneumonitt i hele lungen. Eller det er separate tumorer i samme lapp T4: Tumor som invaderer : Mediastinum, hjertet, store kar, trakea, N. recurrens, øsofagus, vertebra, carina, flere tumorer i ipsilateral lapp

37 N0: Ingen lymfeknutemetastaser N1: Metastaser til ipsilaterale peribronkiale og/eller ipsilaterale hilære lymfeknuter og intrapulmonære knuter. N2: Ipsilaterale mediastinale og/eller subcarinale lymfeknuter. N3: Kontralaterale mediastinale, kontralaterale hilære, ipsilaterale eller kontralaterale scalene eller supraklavikulære lymfeknuter

38 Stadium Stadium I: T1 og 2 uten lymfeknutemetastaser Stadium II: T 1-2 N1 og T3 N0 Stadium III: T 1-2 N2, T3 N1-2, T4 N 0-2 Stadium IV: T med fjernmetastaser

39 Behandling Ikke-småcellet lungekreft. Kurativ behandling: Kurativ, operativ behandling Stereotaktisk strålebehandling Radiokjemoterapi ned til stadium 3a og b 2 strålebehandlinger + PV-kur (Cisplatin og Etoposid)

40 Palliativ behandling: Ikke EGFR-mutasjon: 1stelinje: Carboplatin og Navelbine EGFR-mutasjon: 1stelinje: Tyrosinkinasehemmer: Tarceva eller Iressa 2drelinje: Adenokarsinom: Alimta Plateepitelkarsinom: Taxotere 3djelinje ved ikke-egfr-mutasjon: Tarceva

41 Småcellet lungecancer Begrenset kurativ behandling 4 PV-kurer (Cisplatin og Etoposid) Mellom kur 2 og 3 strålebehandling 2,86 Gy x 15 Etter 3-4 uker etter avsluttet kur, profylaktisk bestråling av hjerne med 2 Gy x 15 Palliativ behandling 4 PV-kurer. Bestråling av hjerne. 3 Gy x 10 Om 3 mnd. uten progresjon, nye PV-kurer 2drelinjebehandling ACO-kur (Doxorubicin, cyklofosfamid og Vincristin)

Lungekreft. Martin Petersen, overlege lungeseksjonen, SUS

Lungekreft. Martin Petersen, overlege lungeseksjonen, SUS Lungekreft Martin Petersen, overlege lungeseksjonen, SUS nye krefttilfeller 2007-2011 kilde: kreftregisteret: Cancer in Norway 2011 Lungekreft i Norge: forekomst antall nye lungekreft i Norge 2001 2011

Detaljer

IS-2262. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft UTGÅTT

IS-2262. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft UTGÅTT IS-2262 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom Nasjonale faglige retningslinjer IS-2337 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom Publikasjonens tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

UTGÅTT IS-2060. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft

UTGÅTT IS-2060. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft IS-2060 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1526 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til helsepersonell

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til helsepersonell Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til helsepersonell Dette heftet er laget for deg som jobber med eller har spesiell interesse for pasienter med nevroendokrin kreft. Heftet er laget med bakgrunn

Detaljer

Perifere blodsirkulasjonsforstyrrelser - utredning og behandling.

Perifere blodsirkulasjonsforstyrrelser - utredning og behandling. Perifere blodsirkulasjonsforstyrrelser - utredning og behandling. En kort veiledning for medisinstudenter Av: Anne Helene Krog lege/stipendiat Carl Erik Slagsvold, dr.med. Andries J. Kroese professor emeritus

Detaljer

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1 IS-2303 Pakkeforløp for hode-halskreft Pakkeforløp for hode-halskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for hode-halskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2303 ISBN-nr. 978-82-8081-378-7 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

BRYSTSMERTER DIFFERENSIALDIAGNOSER. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital

BRYSTSMERTER DIFFERENSIALDIAGNOSER. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital BRYSTSMERTER DIFFERENSIALDIAGNOSER Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital Brystsmerter Definisjon: Smerter av alle typer som pasienten opplever er lokalisert i brysthulen Hva tenker

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG Kand.nr.: Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI 22. mai 2009 kl. 09.00 14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål.

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS

Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS Kols Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13 Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS Hva forbinder du med Kols? Stigmatisering Mange føler seg stigmatisert. Ingen «poppis-diagnose» å få. «Man har skyld

Detaljer

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie.

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Tillatte hjelpemidler Norsk legemiddelhåndbok og/eller Felleskatalogen Varighet 2 timer. Instruksjoner Oppgavene består

Detaljer

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft)

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) IS-2085 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslingslinjer

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Tema Urologisk cancer. Side 7. Spesialistforeninger Høstmøteseminarer. Side 49. Fagnytt/debatt Mekanisk sirkulasjonsstøtte

Tema Urologisk cancer. Side 7. Spesialistforeninger Høstmøteseminarer. Side 49. Fagnytt/debatt Mekanisk sirkulasjonsstøtte Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 3/2008 Tema Urologisk cancer Side 7 Spesialistforeninger Høstmøteseminarer Side 30 Fagnytt/debatt Mekanisk sirkulasjonsstøtte Side 34 Minimalt invasiv kirurgi

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI 22. mai 2008 kl. 09.00 14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål. Der hvor

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

Forekomst av kreft og VTE hos pasienter. med hjerteinfarkt uten koronare stenoser

Forekomst av kreft og VTE hos pasienter. med hjerteinfarkt uten koronare stenoser Forekomst av kreft og VTE hos pasienter med hjerteinfarkt uten koronare stenoser 5.årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Therese Johansen thj022@post.uit.no Universitetet

Detaljer

IS-2063. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft

IS-2063. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft IS-2063 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

Tema: Stenting i mage-tarmkanalen. UEGW 2014 i Wien s. 32. Portrettet: Njaal Stray s. 44. Transfett en årsak til tarmkreft? s. 48. norskgastro.

Tema: Stenting i mage-tarmkanalen. UEGW 2014 i Wien s. 32. Portrettet: Njaal Stray s. 44. Transfett en årsak til tarmkreft? s. 48. norskgastro. Årgang Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 4 - desember 04 Tema: Stenting i mage-tarmkanalen UEGW 04 i Wien s. 3 Portrettet: Njaal Stray s. 44 Transfett en årsak til tarmkreft? s. 48

Detaljer