oversikt over noen grunntrekk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "oversikt over noen grunntrekk"

Transkript

1 oversikt over noen grunntrekk Skl 2-1 Neptun Sjøloven Adekvans Dr. juris

2 Oversikt over forelesningen Ansvarsgrunnlag Culpaansvar Arbeidsgiveransvar Objektivt ansvar Kontraktsansvar Årsakssammenheng Faktisk og rettslig årsakssammenheng Tap/Utmåling Personskadekrav Ansvarsbegrensning

3 Oversikt over forelesningen Ansvarsgrunnlag Culpaansvar Arbeidsgiveransvar Objektivt ansvar Kontraktsansvar Årsakssammenheng Faktisk og rettslig årsakssammenheng Tap/Utmåling Personskadekrav Ansvarsbegrensning

4 Ansvarsgrunnlag culpanormen Culpanormen eksempel fra sjøl. 418 første ledd «Bortfrakteren plikter å erstatte tap som voldes ved at en passasjer dør Eller kommer til skade (personskade) på grunn av hendelse under befordringen, og som skyldes feil eller forsømmelse av bortfrakteren selv eller noen bortfrakteren svarer for.» En sammensatt helhetsvurdering

5 Ansvarsgrunnlag culpanormen Culpanormen eksempel fra sjøl. 418 første ledd «Bortfrakteren plikter å erstatte tap som voldes ved at en passasjer dør eller kommer til skade (personskade) på grunn av hendelse under befordringen, og som skyldes feil eller forsømmelse av bortfrakteren selv eller noen bortfrakteren svarer for.» En sammensatt helhetsvurdering

6 Ansvarsgrunnlag nærmere om culpadr drøftelsen Skaderisikoen Uaktsomhet Skadelidtes eget forhold Synbarhet Handlingsalternativ Bransjenormer

7 Culpaansvaret en kobling mot utmålingsreglene Et eksempel Styrmannen på Neptuna er trøtt som følge av å ha arbeidet for mange timer i strekk, og overser det møtende skipet Alvin Marine. Kollisjonen medfører skader på: - skroget på Alvin Marine - lasten på Alvin Marine - eget skip Ansvaret kan bli formidabelt Behov for ansvarsbegrensning - skl. 2-3, samt skl sjøl. 282 andre og tredje ledd - sjøl. kap. 9 om globalbegrensning

8 Culpaansvaret en kobling mot utmålingsreglene Ansvarssubjekt Direkte skadevolder * F.eks. kaptein/mannskap Reder * Identifikasjon Enkeltmannsforetak

9 Culpaansvaret en kobling mot utmålingsreglene Ansvarssubjekt Direkte skadevolder * F.eks. kaptein/mannskap Reder * Identifikasjon Aksjeselskap

10 Culpaansvaret en kobling mot utmålingsreglene Ansvarssubjekt Direkte skadevolder * F.eks. kaptein/mannskap Reder * Identifikasjon * Andre ansvarsgrunnlag

11 Culpaansvaret en kobling mot utmålingsreglene Ansvarssubjekt Direkte skadevolder * F.eks. kaptein/mannskap Reder * Identifikasjon * Andre ansvarsgrunnlag

12 Oversikt over forelesningen Ansvarsgrunnlag Culpaansvar Arbeidsgiveransvar Objektivt ansvar Kontraktsansvar Årsakssammenheng Faktisk og rettslig årsakssammenheng Tap/Utmåling Personskadekrav Ansvarsbegrensning

13 Oversikt over forelesningen Tap/Utmåling Ansvarsgrunnlag Culpaansvar Årsakssammenheng Faktisk og rettslig årsakssammenheng Personskadekrav Ansvarsbegrensning Arbeidsgiveransvar Objektivt ansvar Kontraktsansvar

14 Arbeidsgiveransvar (prinsipalansvar) Skl. 2-1 Sjøl. 151 * Alminnelig regel * Spesifikk regel

15 Arbeidsgiveransvar (prinsipalansvar) Skl. 2-1 Sjøl. 151 * Alminnelig regel * Spesifikk regel

16 Arbeidsgiveransvar Skl. 2-1: systematikken i bestemmelsen «2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.) 1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.»

17 Arbeidsgiveransvar Skl. 2-1: systematikken i bestemmelsen «2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.) 1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.»

18 Arbeidsgiveransvar Skl. 2-1: en «hybrid» ansvarsmodell «2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.) 1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt.» Objektivt ansvarselement: Arbeidsgiveren egne handlinger/unnlatelser Subjektivt ansvarselement: Arbeidstakeren må ha utvist skyld Bull og Falkanger: «Prinsipalansvaret er på en måte et objektivt ansvar»

19 Arbeidsgiveransvar Skl. 2-1: anvendelsesområdet det «2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.) 1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt.»

20 Arbeidsgiveransvar Skl. 2-1: anvendelsesområdet det «2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.) 1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt.»

21 Arbeidsgiveransvar anvendelsesområdet det Lovens virkeområde skl. 2-1 arbeidstaker arbeidsgiver Skl. 2-1 nr. 3 Skl. 2-1 nr. 2 LEGALDEFINISJONER

22 Arbeidsgiveransvar Skl. 2-1: anvendelsesområdet det «2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.) 1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt.»

23 Arbeidsgiveransvar Skl. 2-1: skyldkravet «2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.) 1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt.»

24 Arbeidsgiveransvar Skl. 2-1: skyldkravet «2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.) 1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt.»

25 Arbeidsgiveransvar Skl. 2-1: skyldkravet «2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.) 1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt.»

26 Arbeidsgiveransvar Skl. 2-1: skyldkravet «2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.) 1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til t virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt.»

27 Arbeidsgiveransvar skyldvurderingen Skaderisikoen Uaktsomhet Skadelidtes eget forhold Synbarhet Handlingsalternativ Bransjenormer + presisering ifht anonyme og kumulative feil

28 Arbeidsgiveransvar (prinsipalansvar) Skl. 2-1 Sjøl. 151 * Alminnelig regel * Spesifikk regel

29 Arbeidsgiveransvar (prinsipalansvar) Skl. 2-1 Sjøl. 151 * Alminnelig regel * Spesifikk regel

30 Prinsipalansvar sjøl. 151 første f ledd «Rederen svarer for skade som er forårsaket ved en feil eller forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste.»

31 Prinsipalansvar sjøl. 151 første f ledd «Rederen svarer for skade som er forårsaket ved en feil eller forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste.»

32 Prinsipalansvar sjøl. 151 første f ledd «Rederen svarer for skade som er forårsaket ved en feil eller forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste.» Bestemmelsen pålegger rederen (rederbedriften) et virksomhetsansvar. Men: Ansvaret utad er oftest nært knyttet til rederposisjonen. Reder kan f.eks. være bortfrakter, jf. presiseringen i sjøl Forutsetter for enkelhets skyld at eier og rederverdighet sammenfaller.

33 Prinsipalansvar sjøl. 151 første f ledd «Rederen svarer for skade som er forårsaket ved en feil eller forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste.» Uttrykket er trukket inn i diskusjonen om sjøl. 151 også gjelder for kontraktsansvar, jf. bl.a. Falkanger/Bull (2004) s Trolig av mindre praktisk betydning, idet skadelidte i vid utstrekning kan påberope seg kontraktsmedhjelperansvaret. Også enighet om at konraktsmedhjelperansvaret rekker (minst) like langt som det ikke-kontraktsrettslige ansvaret etter sjøl. 151, jf. bl.a. Brækhus. MEN: Ulikheter i adgangen til Morten ansvarsfraskrivelser Kjelland (med mindre det finnes preseptoriske regler).

34 Prinsipalansvar sjøl. 151 første f ledd «Rederen svarer for skade som er forårsaket ved en feil eller forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste.» Eksempel 1: Tingsskade, som skader på skrog eller last. Eksempel 2: Personskade i - økonomiske og ikke-økonomiske tap.

35 Prinsipalansvar sjøl. 151 første f ledd «Rederen svarer for skade som er forårsaket ved en feil eller forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste.» Uttrykker et årsakskrav = et grunnvilkår for erstatning. Kreves både faktisk (logisk) og rettslog årsakssammenheng. Bestemmelsen uttrykker bare at det gjelder et årsakskrav innholdet i det må fastlegges ut fra alminnelig juridisk metode. Nødvendig å trekke veksler på alminnelig erstatningsrett derfor en liten «miniforelesning» om dette senere i presentasjonen

36 Prinsipalansvar sjøl. 151 første f ledd «Rederen svarer for skade som er forårsaket ved en feil eller forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste.» Rederens ansvar er uavhengig av egen skyld, men ansvarsregelen er ikke rent objektiv sml. «hybridansvarsmodellen» i skl Samtidig plass for et objektivt ansvar? Selvig: Ja. Falkanger/Bull: Ja, især ved «teknisk svikt». Rettspraksis: Ikke entydig, men tendens: ja. Sammensatt helhetsvurdering, sml. tidligere oversikt. Ett moment er om det foreligger brudd på lov/forskrift, men ofte faller man tilbake på en vurdering av hva som er «godt sjømannskap». Omfatter også anonyme og kumulative feil.

37 Prinsipalansvar sjøl. 151 første f ledd «Rederen svarer for skade som er forårsaket ved en feil eller forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste.» Også kortvarige tjenesteforhold omfattes (f.eks. vaktmann for en natt). Ikke krav om tjenesteforhold til reder, jf. «arbeid i skipets tjeneste.» Ikke krav om vederlag, f.eks. lystbåteier med venner som mannskap. Også «påtvungne» hjelpere omfattes, f.eks. «tvangslos». Et eksempel: Sjøfly (ND 1984 s. 122): «Etter min oppfatning må fortøyning anses å inngå som naturlig ledd i den maritime del av rederivirksomheten».

38 Prinsipalansvar sjøl. 151 første f ledd «Rederen svarer for skade som er forårsaket ved en feil eller forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste.» Skipsfører og mannskap: omfatter dekks- og maskinfolk, samt byssepersonalet. Ved passasjerskip omfattes alle som arbeider om bord (frisør, musikere, servitører mv.) Los og slepebåt: uttrykkelig angitt av informasjonshensyn. Laste-/lossearbeidere: uttrykkelig angitt av informasjonshensyn.

39 Prinsipalansvar sjøl. 151 første f ledd «Rederen svarer for skade som er forårsaket ved en feil eller forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste.» F.eks. ekspeditører eller agenter som gjør feil (men feilen må være begått i arbeide som gjelder det aktuelle skipet). F.eks. faller isbrytere og bergere utenfor (med mindre skipet tas på slep etter anmodning). F.eks. tekniske hjelpere som verksteder og reparatører beror på arbeidets art. F.eks. vil ofte tekniske konsulenter som rederiet har overlatt arbeid til omfattes, men ikke verkstedarbeid av et visst omfang.

40 Prinsipalansvar sjøl. 151 første f ledd «Rederen svarer for skade som er forårsaket ved en feil eller forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste.» Arbeidet må ha tilknytning til skipet, med andre ord et tilknytningskrav. Arbeidet må være tiltrådt; utenfor faller f.eks. en tilreisende arbeider. Arbeidet må ha tilstrekkelig sammenheng med tjenestearbeidet, vanskelig grense mot fritidsrelaterte skadeforvoldelser. Må ikke være i yttergrensen av begrepet «i skipets tjeneste», som f.eks. feil begått av Sjøkartverket.

41 Oversikt over forelesningen Tap/Utmåling Ansvarsgrunnlag Culpaansvar Årsakssammenheng Faktisk og rettslig årsakssammenheng Personskadekrav Ansvarsbegrensning Arbeidsgiveransvar Objektivt ansvar Kontraktsansvar

42 Oversikt over forelesningen Tap/Utmåling Ansvarsgrunnlag Culpaansvar Årsakssammenheng Faktisk og rettslig årsakssammenheng Personskadekrav Ansvarsbegrensning Arbeidsgiveransvar Objektivt ansvar Kontraktsansvar

43 Objektivt ansvar Lovfestet Ulovfestet * Sjøl. kap. 10 om oljesøl * Skl. 1-4 om nødrettsansvar

44 Objektivt ansvar Lovfestet Ulovfestet * Sjøl. kap. 10 om oljesøl * Skl. 1-4 om nødrettsansvar

45 Objektivt ansvar nødrettsansvar Skadeserstatningsloven 1-4: «Skadevolder plikter å erstatte skade han lovlig har voldt for å avverge truende fare. Dette gjelder likevel ikke når skaden er voldt på person eller gjenstand som faren truet fra, med mindre skadevolderen selv er skyld i faren.» En objektivt ansvar (kausalansvar) Selv om handlingen er straffri, utløser den erstatningsplikt Et eksempel: Consul Bratt (ND 1955 s. 181)

46 Objektivt ansvar Lovfestet Ulovfestet * Sjøl. kap. 10 om oljesøl * Skl. 1-4 om nødrettsansvar

47 Objektivt ansvar Lovfestet * Sjøl. kap. 10 om oljesøl * Skl. 1-4 om nødrettsansvar + Ulovfestet * Debatten i teorien * Rettspraksis - Neptun (ND 1921 s. 401) - Sokrates (ND 1952 s. 320) - Ladogales (ND 1969 s. 389) - - Marina Hepsø (ND 1971 s. 36) - KNM Uthaug (ND 1973 s. 348)

48 Oversikt over forelesningen Tap/Utmåling Ansvarsgrunnlag Culpaansvar Årsakssammenheng Faktisk og rettslig årsakssammenheng Personskadekrav Ansvarsbegrensning Arbeidsgiveransvar Objektivt ansvar Kontraktsansvar

49 Fremsiden ERSTATNINGSRETT Kap. 1 Innledning Kap. 2 Ansvarsgrunnlaget Kap. 3 Årsakssammenheng og avgrensning Peter Lødrup og - nettressurs til «Lærebok i erstatningsrett» Velkommen! Kap. 4 Noen fellesspørsmål Kap. 5 Erstatningskravet Nyheter Domsoversikt Om nettstedet

50 Fremsiden Kap. 1 Innledning Kap. 2 Ansvarsgrunnlaget Kap. 3 Årsakssammenheng og avgrensning 9 Årsakssammenheng Pensumkrav? Kontrollspørsmål Multiple choice Domsanalyse Video-snutt Fagspillet e-bok Lydbok Lenker og søkeord Tilleggslitteratur ERSTATNINGSRETT Finn nøkkelordene (herunder dommer) om årsakssammenheng/avgrensning! K A L H O V E D Å R G I D N N Y K K A S E R D I N G E R L A B O E Y S T E I N K E P K A U S A L Æ N T O V O M A R T S I I L A B O R T D A L N I N E S S E W I S G S S A M V I R Poeng: K E E L S E S L Æ R E N

51 Fremsiden Kap. 1 Innledning Kap. 2 Ansvarsgrunnlaget Kap. 3 Årsakssammenheng og avgrensning 9 Årsakssammenheng Pensumkrav? Kontrollspørsmål Multiple choice Domsanalyse Video-snutt Fagspillet e-bok Lydbok Lenker og søkeord Tilleggslitteratur ERSTATNINGSRETT Finn nøkkelordene (herunder dommer) om årsakssammenheng/avgrensning! L A L H O V E D Å R I K E Å L O N A C S E R D I N G E R L A B O E Y S T E I N K E P K A U S A L Æ N T O V O M A R T S I I L A B O R T D A L N I N E S S E W I S G S S A M V I R Poeng: K E E L S E S L Æ R E N

52 Oversikt over forelesningen Tap/Utmåling Ansvarsgrunnlag Culpaansvar Årsakssammenheng Faktisk og rettslig årsakssammenheng Personskadekrav Ansvarsbegrensning Arbeidsgiveransvar Objektivt ansvar Kontraktsansvar

53 Kontraktsansvar en oversikt A Kontraktsforhold Kontraktsansvar B Kontraktsmedhjelperansvar C D (utenforstående tredjemann, kontraktsforhold deliktsansvaret)

54 Kontraktsansvar utvalgte problemstillinger Kontraktsforhold A C B Hvem som er part i kontrakten kan volde tvil. Eksempel 1: En kontrakt undertegnes av en agent/megler (C), uten at mellommannsforholdet er klargjort. Er speditøren bare formidler eller har han selv tatt på seg transportoppdraget? Eksempel 2: Uklare linjer mellom rederi og disponentselskap disponentselskap som ikke klart angir at det bare opptrer på vegne av rederiet kan bli ansvarlig for leveranser til rederiet. Jf. Tor Husjord Shipping AS (ND 1993 s. 353), sml Fekete (ND 1980 s. 181)

55 Kontraktsansvar utvalgte problemstillinger Kontraktsforhold A C B Hvem som er part i kontrakten kan volde tvil. Eksempel 1: En kontrakt undertegnes av en agent/megler (C), uten at mellommannsforholdet er klargjort. Er speditøren bare formidler eller har han selv tatt på seg transportoppdraget? Eksempel 2: Uklare linjer mellom rederi og disponentselskap disponentselskap som ikke klart angir at det bare opptrer på vegne av rederiet kan bli ansvarlig for leveranser til rederiet. Jf. Tor Husjord Shipping AS (ND 1993 s. 353), sml Fekete (ND 1980 s. 181)

56 Kontraktsansvar Tor Husjord Shipping AS (ND 1993 s. 353) Disponentselskapet bestiller utstyr og varer fra tysk firma for levering til M/T Aurita (NIS-registrert). Avtale ble inngått etter forespørsel om pristilbud som disponenten sendte til en del skipshandlere. Bestilling ble gjort på disponentselskapets brevpapir der firmaet var angitt som «Managers». «Namsjord Ltd. c/o Tor Husjord Shipping Box Narvik Norway» var angitt som fakturaadresse. Leveransene ble ikke betalt, og det tyske firmaet krevde beløpet betalt av disponentselskapet, men dette hevdet kun å ha opptrådt som fullmektig for rederiet (og derfor uten ansvar).

57 Kontraktsansvar Fekete (ND 1980 s. 181) Hålogaland lagmannsrett «I tråd med de retningslinjer som bl a kan utledes av Høyesteretts dom i Rt s (ND 1980 s. 181), den såkalte «Fekete-saken», blir spørsmålet i fortsettelsen derfor om det var godt nok markert i forhold til Wilhelm Rump KG at Namsjord og ikke Tor Husjord Shipping AS skulle være ansvarlig for betalingen. I motsatt fall må en falle tilbake på det alminnelige utgangspunkt om at den som inngår r en avtale selv blir ansvarlig.» Disponentselskapet ble selv ansvarlig: - For dårlig markering av at det var rederiet og ikke disponentselskapet som skulle være ansvarlig for bestillingen. - Angivelsen av fakturaadressen Morten var Kjelland uklar, og disponentselskapet kunne lettest ha bragt klarhet i forholdet Undervisning (undertegne sjørett, 2009 bestillingen «agents only» el.).

58 Kontraktsansvar selve ansvarsgrunnlaget Kontraktsforhold A B Beror på en tolkning av den konkrete kontrakten/kontraktstypen. Hvis ikke noe særskilt er avtalt, gjelder det utgangspunktet et skyldansvar. Preseptoriske regler på enkelte områder, som f.eks. sjøl. 254 om transportørens minimumsforpliktelser overfor lasteieren. Debatten om det uansett finnes grenser for avtalefriheten, jf. avtaleloven 36. Jf. Wasa (ND 1994 s. 136): Begrenset avklaring

59 Oversikt over forelesningen Tap/Utmåling Ansvarsgrunnlag Culpaansvar Årsakssammenheng Faktisk og rettslig årsakssammenheng Personskadekrav Ansvarsbegrensning Arbeidsgiveransvar Objektivt ansvar Kontraktsansvar

60 Oversikt over forelesningen Tap/Utmåling Ansvarsgrunnlag Culpaansvar Årsakssammenheng Faktisk og rettslig årsakssammenheng Personskadekrav Ansvarsbegrensning Arbeidsgiveransvar Objektivt ansvar Kontraktsansvar

61 Årsakssammenheng den todelte årsakslinjen Ansvarsgrunnlag Årsakssammenheng (Økonomisk) tap Utmåling Ansvarshendelsen Skaden Skaden Tapet Realskadeleddet Tapsleddet

62 Årsakssammenheng den todelte årsakslinjen Ansvarsgrunnlag Årsakssammenheng (Økonomisk) tap Utmåling Ansvarshendelsen Skaden Skaden Tapet Realskadeleddet Tapsleddet

63 Årsakssammenheng den todelte årsakslinjen Ansvarsgrunnlag Årsakssammenheng (Økonomisk) tap Utmåling Ansvarshendelsen Skaden Skaden Tapet Sjøl. 418 (1): «skade (personskade) på grunn av hendelse under befordringen» Sjøl. 418 (1): «tap som voldes»

64 Årsakssammenheng den todelte årsakslinjen Ansvarsgrunnlag Årsakssammenheng (Økonomisk) tap Utmåling Ansvarshendelsen Skaden Skaden Tapet Sjøl. 151 (1): «skade som er forårsaket ved feil»

65 «Aktiv» forelesningsdel - enkelte grunnleggende spørsmål Diskuter to og to: Hva er hovedregelen om årsakssammenheng i norsk erstatningsrett? Hvilke eventuelle unntak som gjelder - mao. som avgrenser ansvarets rekkevidde?

66 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler OVERSIKT OVER «KOKEBOKEN»

67 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge)

68 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge) Betingelseslæren

69 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge) Betingelseslæren «Ta skadelidte som han er» UTGANGSPUNKTENE 2 UNNTAK

70 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge) Betingelseslæren Uvesentlighetslæren «Ta skadelidte som han er» UNNTAK 1

71 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge) Betingelseslæren Uvesentlig? «Ta skadelidte som han er» UNNTAK 1 JA/NEI

72 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge) Betingelseslæren Uvesentlig? «Ta skadelidte som han er» UNNTAK 1 HVIS JA (DVS. ÅRSAKSFAKTOREN ER UVESENTLIG)

73 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge) Betingelseslæren Uvesentlig? «Ta skadelidte som han er» UNNTAK 1 HVIS NEI (DVS. ÅRSAKSFAKTOREN IKKE ER UVESENTLIG)

74 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge) Betingelseslæren Uvesentlighetslæren Adekvanslæren UNNTAK 1 «Ta skadelidte som han er» UNNTAK 2 GRADERT VURDERING

75 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge) Betingelseslæren Uvesentlighetslæren Adekvanslæren UNNTAK 1 «Ta skadelidte som han er» UNNTAK 2 Hovedregler og utgangspunkter Unntak

76 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge) Betingelseslæren

77 Årsakssammenheng betingelseslæren (faktisk årsakssammenheng) Rettsregelen (betingelseslæren): X er årsak til Y, dersom Y ikke ville skjedd om X tenkes borte. Hjemmel: P-pille II (Rt s. 64) Rossnes (Rt s.1) Lie (Rt s. 1565) Thelle (Rt s. 418) Nilsen (Rt s. 320) Ranheim (Rt s. 337) Politiflukt (Rt s. 338) Psykolog (Rt s. 1358) Pseudoanfall (Rt s. 158) Schizofreni (Rt s. 172) Juridisk teori (Lødrup, Nygaard mfl) Utviklet i samspill mellom rettspraksis og teori

78 Årsakssammenheng betingelseslæren (faktisk årsakssammenheng) Årsaksfaktor 1 Nødvendig betingelse SKADEN Årsaksfaktor 2 Nødvendig betingelse - Hver skadeårsak som det kan knyttes ansvar til, hefter for HELE skaden; INGEN fordeling etter den enkeltes årsaksfaktorens bidrag. - Prinsippet om solidaransvar gjelder også hvor en skadeårsak samvirker med sykdom hos skadelidte.

79 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge) Betingelseslæren «Ta skadelidte som han er»

80 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge) Betingelseslæren Uvesentlighetslæren «Ta skadelidte som han er» UNNTAK 1

81 Årsakssammenheng uvesentlighetslæren (rettslig årsakssammenheng) Rettsregelen: X må ikke være en så uvesentlig årsaksfaktor til Ys inntreden, at det ikke er naturlig å knytte ansvar til X. (uvesentlighetslæren) Hjemmel: Hensyn: Rettspraksis, jf. P-pille II (Rt s. 64), Rossnes (Rt s. 1), Lie (Rt s. 1565), Thelle (Rt s. 418), Nilsen (Rt s. 320) mv. Ivareta skadevolders interesser (interesseavveining) Rimelighetsbetraktninger (reelle hensyn)

82 Årsakssammenheng uvesentlighetslæren (rettslig årsakssammenheng) Årsaksfaktor 1 Nødvendig betingelse = likverdige Årsaksfaktor 2 Nødvendig betingelse SKADEN - Hver skadeårsak som det kan knyttes ansvar til, hefter for HELE skaden; INGEN fordeling etter den enkeltes årsaksfaktorens bidrag. - Prinsippet om solidaransvar gjelder også hvor en skadeårsak samvirker med sykdom hos skadelidte.

83 Årsakssammenheng uvesentlighetslæren (rettslig årsakssammenheng) Årsaksfaktor 1 Nødvendig betingelse = likverdige Årsaksfaktor 2 Nødvendig betingelse SKADEN - Hver skadeårsak som det kan knyttes ansvar til, hefter for HELE skaden; INGEN fordeling etter den enkeltes årsaksfaktorens bidrag. - Prinsippet om solidaransvar gjelder også hvor en skadeårsak samvirker med sykdom hos skadelidte.

84 Årsakssammenheng uvesentlighetslæren (rettslig årsakssammenheng) Årsaksfaktor 1 Nødvendig betingelse SKADEN Årsaksfaktor 2 Nødvendig betingelse - Hver skadeårsak som det kan knyttes ansvar til, hefter for HELE skaden; INGEN fordeling etter den enkeltes årsaksfaktorens bidrag. - Prinsippet om solidaransvar gjelder også hvor en skadeårsak samvirker med sykdom hos skadelidte.

85 xxxx Årsakssammenheng uvesentlighetslæren (rettslig årsakssammenheng) Bare de helt perifere årsaksfaktorene sjaltes ut Etter min mening: norsk retts modifiserte betingelseslære Saksbehandling: adekvanslæren som supplerende «forsvarsmiddel»

86 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge) Betingelseslæren «Ta skadelidte som han er» Uvesentlighetslæren Adekvanslæren UNNTAK 2

87 Årsakssammenheng adekvanslæren (rettslig årsakssammenheng) Påregnelighet Adekvans Rimelighet Skadeomfang Begivenhetsforløp Tidsnærhet

88 Årsakssammenheng adekvanslæren (rettslig årsakssammenheng) Påregnelighet Adekvans Rimelighet Skadeomfang Begivenhetsforløp Tidsnærhet

89 Årsakssammenheng påregnelighetsmomentet, Nilsen (Rt s. 320) «Det fremgår av [SMM-rapport nr. 5/2000] at det hos 3-55 prosent av de personer som har vært utsatt for en nakkeslengmekanisme, utvikler seg symptomer på akutt nakkeslengskade innen tre dager, Av de 3-5 prosent utvikler 10 prosent - dvs promille kroniske plager som påvirker funksjonsnivået i betydelig grad. Professor Malt har i sin erklæring uttalt at slike lidelser som vi her står overfor, ikke er forventede, men heller ikke ukjente etter ulykker. Basert på egne undersøkelser av skadede som er fulgt over tre år, har han vurdert sjansen for et slikt forløp etter en ulykke som den foreliggende til mindre enn 1/ Professor Retterstøl uttalte at når prosessen etter det psykiske traumet som ulykken må ha vært for Nilsen, først var kommet i gang, kan utviklingen ikke anses uvanlig, selv om skaden i dette tilfellet har fått et uvanlig stort omfang. [S]elv om skadeforløp av den karakter vi her står overfor, er sjeldne, kan skaden etter min oppfatning ikke falle utenfor det som måm anses som en adekvat følge f av ulykken.» (s. 334)

90 Årsakssammenheng adekvanslæren (rettslig årsakssammenheng) Påregnelighet Adekvans Rimelighet Skadeomfang Begivenhetsforløp Tidsnærhet

91 Årsakssammenheng adekvanslæren (rettslig årsakssammenheng) Påregnelighet Adekvans Rimelighet Skadeomfang Begivenhetsforløp Tidsnærhet

92 Rossnes (Rt s. 1) Kjønn Alder Ulykke Kvinne 32 Trafikkulykke Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet Skader Ca 15 % (nakke-, hode- og ryggsmerter) + psykiske plager Problemstilling: 100 % Påståtte nakkeslengskade Var nakkeplagene en adekvat følge av sammenstøtet som Rossnes ble utsatt for? Svar: Nei - inadekvat ut fra bl.a. at sykdomsforløpet var atypisk

93 Årsakssammenheng påregnelighetsmomentet, Rossnes (Rt s. 1) «I januar 1990 fikk hun plutselig synsforstyrrelser og talevansker, samtidig som det oppsto lammelser i venstre arm og ben. Ifølge sykehusjournal av 26. januar 1990 fortalte hun at hun "den dagen hun ble dårlig opplevde at katten hoppet i strupen påp dvergpapegøyen som sås døde de i hendene påp henne. Stemmen hennes forsvant da og hun fikk nedsatt kraft i ve arm og ben". Jeg nevner at stemmesvikten var midlertidig. Fra hvilket tidspunkt hun tok i bruk krykker og senere rullestol, er noe uklart.» (s.10)

94 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge) Betingelseslæren «Ta skadelidte som han er» Uvesentlighetslæren Adekvanslæren

95 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge) Betingelseslæren «Ta skadelidte som han er» Uvesentlighetslæren Adekvanslæren

96 Årsaksvurderinger Materielle regler Bevisregler Samvirkende (spm 1: om) Konkurrerende (spm 2: hvor lenge) Betingelseslæren «Ta skadelidte som han er» Uvesentlighetslæren Differansebetraktning Adekvanslæren

97 Oversikt over forelesningen Ansvarsgrunnlag Culpaansvar Arbeidsgiveransvar Objektivt ansvar Årsakssammenheng Faktisk og rettslig årsakssammenheng Tap/Utmåling Personskadekrav Ansvarsbegrensning Kontraktsansvar

98 Oversikt over forelesningen Ansvarsgrunnlag Culpaansvar Arbeidsgiveransvar Objektivt ansvar Årsakssammenheng Faktisk og rettslig årsakssammenheng Tap/Utmåling Personskadekrav Ansvarsbegrensning Kontraktsansvar

99 Personskadekrav en oversikt Utmåling Generelle prinsipper (omtale) Erstatningspostene (anvendelse)

100 Personskadekrav en oversikt Utmåling Generelle prinsipper (omtale) Erstatningspostene (anvendelse)

101 Personskadekrav begrepet «full erstatning» Ølberg (Rt s. 1524, på s. 1532): «[K]jernen i erstatningsretten [er] at skadelidte ikke skal komme økonomisk dårligere ut med skaden enn om denne ikke var inntruffet.» Differansebetraktning (årsaksbetraktning)

102 Personskadekrav begrepet «full erstatning» er juridisk

103 Personskadekrav begrepet «full erstatning» er juridisk Økonomisk «full erstatning» Juridisk «full erstatning»

104 Personskadekrav supplementsprinsippet (samspillet mellom trygd og erstatning) Erstatning Full Offentlige ytelser erstatning

105 Personskadekrav Generelt tapsbegrensningsplikten «Skadelidte har en generell plikt til å begrense sitt tap», jf. Psykolog (Rt s. 1538) Kasuistiske utslag/eksempler plikt til å uttømme offentlige ytelser, jf. Psykolog (Rt s. 1538) utnytte restarbeidsevnen, jf. bl. a. skl 3 1 (2), 1 p disponere erstatningen, feks gjeldsnedbetaling, jf. bl. a. Ølberg (Rt s. 1524, s. 1535) omfordele arbeidsoppgaver i hjemmet, jf. Kåsa (Rt s. 441) begrense merutgifter til det «nødvendige og rimelige», jf. Bråtane (Rt s. 1436), Rott (Rt s. 1967), Tysker (Rt s. 670) mv.

106 Personskadekrav en oversikt Utmåling Generelle prinsipper Erstatningspostene

107 Personskadekrav en oversikt Utmåling Generelle prinsipper Erstatningspostene

108 Personskadekrav erstatningspostene Ulykke Endelig oppgjør Påført tap Økonomisk tap A) Påført inntektstap C) Påførte merutgifter Fremtidig tap B) Fremtidig inntektstap D) Fremtidige merutgifter Ikke-økonomisk tap E) Tapt livsutfoldelse (Menerstatning) F) Tort og svie (Oppreisning)

109 En skisse av forsørgertapsposten rgertapsposten - belyst ut fra skl 3-4

110 Forsørgertap - hovedkomponentene Innsats av penger Hjemmearbeid og omsorg («Bastrup»-tillegget)

111

112 oversikt over noen grunntrekk Skl 2-1 Neptun Sjøloven Adekvans Dr. juris

Innledning. Erstatningsrett. Grunnvilkårene for erstatning. - oversikt over forelesningen. Professor dr. juris Morten Kjelland

Innledning. Erstatningsrett. Grunnvilkårene for erstatning. - oversikt over forelesningen. Professor dr. juris Morten Kjelland Erstatningsrett utmåling: hovedlinjer og utvalgte emner Innledning Grunnvilkårene for erstatning - oversikt over forelesningen Ansvarsgrunnlag Årsakssammenheng (Økonomisk) tap Utmåling Utmåling, JUS1111

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 16.03 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 14.3 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Innhold. Forord... Bruken av boken og nettressursen... XVIII DEL I INNLEDNING... 1

Innhold. Forord... Bruken av boken og nettressursen... XVIII DEL I INNLEDNING... 1 Forord... V Bruken av boken og nettressursen... XVIII DEL I INNLEDNING... 1 Kapittel 1 Innføring i erstatningsretten... 3 1.1 Erstatningsretten i et «nøtteskall»... 3 1.2 Plass i rettssystemet... 5 1.3

Detaljer

Erstatningsrett. Årsakssammenheng

Erstatningsrett. Årsakssammenheng Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen 1

Årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen 1 Årsakssammenheng o Kravet om årsakssammenheng o Flere årsaker fører til hver sin skade o Samvirkende skadeårsaker o Hypotetisk årsakskonkurranse o Konkurrerende skadeårsaker o Flere årsaker - oppsummering

Detaljer

Innhold. Forord Forkortelser... 15

Innhold. Forord Forkortelser... 15 7 Forord... 5 Forkortelser... 15 Kapittel 1 Innledning... 17 1.1 Erstatning og andre former for økonomisk kompensasjon... 17 1.2 Erstatningsrettens formål og virkninger... 19 1.3 Erstatningsrettens utvikling...

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 25.02.2010 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 09.10.2009 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

Innhold. Forord Bruken av boken og nettressursen DEL I INNLEDNING... 21

Innhold. Forord Bruken av boken og nettressursen DEL I INNLEDNING... 21 7 Forord... 5 Bruken av boken og nettressursen... 18 DEL I INNLEDNING... 21 Kapittel 1 Innføring i erstatningsretten... 23 1.1 Erstatningsretten i et «nøtteskall»... 23 1.2 Plass i rettssystemet... 25

Detaljer

Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013. 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm

Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013. 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm NÆRMERE BESTEMT OM Hva skjer på den privatrettslige siden når bygningsmyndighetene

Detaljer

det begrensede rederansvaret

det begrensede rederansvaret det begrensede rederansvaret Skl 2-1 Neptun Sjøloven Adekvans Dr. juris Innledning forståelsesramme Innledning oversikt Skipsfart er risikopreget og det er en tendens til risikoutjevning/spredning. Kommer

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

Erstatningsrett. utmåling: hovedlinjer og utvalgte emner. Professor dr. juris Morten Kjelland

Erstatningsrett. utmåling: hovedlinjer og utvalgte emner. Professor dr. juris Morten Kjelland Erstatningsrett utmåling: hovedlinjer og utvalgte emner Utmåling, JUS1111 Vår2016 1 Erstatningsrett utmåling: hovedlinjer og utvalgte emner Innledning Utmåling, JUS1111 Vår2016 2 Grunnvilkårene for erstatning

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Energi Norge Energiakademiet 25. januar 2012 Advokat Hallvard Gilje Aarseth Tema Et forsvarlig sikkerhetsnivå En

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 29.10.2012 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Årsakssammenheng o Rettslig plassering o Kravet

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 14.3 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Erstatningsrett. utmåling: hovedlinjer og utvalgte emner. Professor dr. juris Morten Kjelland. Undervisning, Erstatningsrett (UiO) H2017 1

Erstatningsrett. utmåling: hovedlinjer og utvalgte emner. Professor dr. juris Morten Kjelland. Undervisning, Erstatningsrett (UiO) H2017 1 Erstatningsrett utmåling: hovedlinjer og utvalgte emner Undervisning, Erstatningsrett (UiO) H2017 1 Erstatningsrett utmåling: hovedlinjer og utvalgte emner «JURIDISK WORKSHOP» Erstatningsrett utmåling:

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 15.04 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret. Onsdag (kl ): Bilansvaret. Mandag (kl ): Årsakssammenheng

Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret. Onsdag (kl ): Bilansvaret. Mandag (kl ): Årsakssammenheng Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 11.11 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Manuduksjon i erstatningsrett. UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs

Manuduksjon i erstatningsrett. UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs Manuduksjon i erstatningsrett UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs 1 Formålet med dagens gjennomgang Gi et overblikk over hvordan løse en praktikumsoppgave i erstatningsrett, hvor grunnvilkårene for erstatning

Detaljer

Erstatningsrett. Bilansvaret

Erstatningsrett. Bilansvaret Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Bilansvaret - oversikt Bakgrunn/hovedprinsipper Begrepet «motorvogn» Den skadevoldende begivenhet

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 01.03.2011 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

Erstatningsrett. utmåling: hovedlinjer og utvalgte emner. Professor dr. juris Morten Kjelland

Erstatningsrett. utmåling: hovedlinjer og utvalgte emner. Professor dr. juris Morten Kjelland Erstatningsrett utmåling: hovedlinjer og utvalgte emner Utmåling, JUS1111 Høst 2016 1 Erstatningsrett utmåling: hovedlinjer og utvalgte emner «JURIDISK WORKSHOP» Erstatningsrett utmåling: hovedlinjer og

Detaljer

Momenter til vurdering av erstatningssaker:

Momenter til vurdering av erstatningssaker: JUS102 Oppgavemetodikk i erstatningsrett og kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag av Steinar Taubøll Dette dokumentet inneholder en kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag. Dette

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm

Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm «Hva praktikeren bør vite om vegjus 2012» arr. Nkf Hordaland Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm Ingrid G. H. Oma rådgjevar Statens vegvesen Region Vest Juridisk- og anskaffelsesseksjonen Utgangspunkt

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 15.4 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Ivar Alvik. Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten

Ivar Alvik. Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Erstatningsansvar i petroleumsvirksomhet generelt Fire ulike særlige ansvarsregimer Oppdragsgiveransvar ( 10-9) Forurensningsansvaret (kap 7) Ansvar

Detaljer

Grunnvilkår for erstatningsansvar

Grunnvilkår for erstatningsansvar Grunnvilkår for erstatningsansvar MEF IF forsikringsseminar Tromsø 12. oktober 2018 Innledning sammenhengene mellom erstatningsansvar og forskring Erstatningsrett: Muligheten for å bli erstatningsansvarlige

Detaljer

Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten

Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Erstatningsansvar i petroleumsvirksomhet generelt Fire ulike særlige ansvarsregimer Oppdragsgiveransvar ( 10-9) Forurensningsansvaret (kap 7) Ansvar

Detaljer

Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett. 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum

Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett. 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum Hva skal dere lære? Rettskildelæren omhandler hva man bygger på og hvordan man drøfter når man tar

Detaljer

Årsakssammenheng og bevis i personskaderetten

Årsakssammenheng og bevis i personskaderetten Årsakssammenheng og bevis i personskaderetten - med vekt på «Lie»-kriteriene. Juridisk-medisinske perspektiver Professor dr. juris Morten Kjelland Advokat Thorsteinn Skansbo Årsakssammenheng og bevis i

Detaljer

Bedriftenes ansvar ved båtutleie

Bedriftenes ansvar ved båtutleie Bedriftenes ansvar ved båtutleie Nasjonal konferanse om fisketurisme 16. og 17. januar 2007 Mia Ebeltoft Hva er en forsikring? En risikooverføring Forsikringstaker/bedriften slipper å sitte med uvissheten

Detaljer

Hovedlinjer i personskaderetten

Hovedlinjer i personskaderetten Hovedlinjer i personskaderetten mars 2017 (erstatningsrettsdelen) 1 Hovedlinjer i personskaderetten «JURIDISK WORKSHOP» Hovedlinjer i personskaderetten «JURIDISK WORKSHOP» mars 2017 (erstatningsrettsdelen)

Detaljer

Hovedlinjer i erstatningsutmålingen. Hovedlinjer i erstatningsutmålingen «JURIDISK WORKSHOP» Professor dr. juris Morten Kjelland

Hovedlinjer i erstatningsutmålingen. Hovedlinjer i erstatningsutmålingen «JURIDISK WORKSHOP» Professor dr. juris Morten Kjelland Hovedlinjer i erstatningsutmålingen Hovedlinjer i erstatningsutmålingen «JURIDISK WORKSHOP» Undervisning JUS, Hovedlinjer 2015 1 Hovedlinjer i erstatningsutmålingen Innledning Undervisning JUS, Hovedlinjer

Detaljer

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 I. Læringskrav og litteratur Oppgaven gjelder erstatningsrett, herunder medvirkning ved bilansvar, adekvans og utmåling av erstatning for merutgifter.

Detaljer

Hvilke ansvar har kommunene som dataformidler?

Hvilke ansvar har kommunene som dataformidler? Hvilke ansvar har kommunene som dataformidler? Det offentlige kartgrunnlag og ny geoportal, Kongsberg 17. november 2014 «Alminnelige erstatningsregler gjelder for eventuelle feil og mangler i matrikkelen»

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 31.10 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

haraldsen bydal advokatfirma mna Advokat Christofer Arnø

haraldsen bydal advokatfirma mna Advokat Christofer Arnø Advokat Christofer Arnø En oversikt over regler for erstatning ut over oppreisningserstatningen Frister Skadeerstatningsloven Voldsoffererstatningsloven Forsikringsavtaleloven Yrkesskadeforsikringsloven

Detaljer

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 08.04.2013 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT:

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: 1-1 Virkeområde Retningslinjene er kun ment som en hjelp for ansatte i skolen til å avklare når kommunen eller elver/foreldre er erstatningspliktige

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning

Om Norsk pasientskadeerstatning Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs modul II Legeforeningen 13. mai 2016 Avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt Kort om NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 25.02.2010 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

HÅNDTERING AV MEDISINER I SKOLE, SFO OG BARNEHAGE

HÅNDTERING AV MEDISINER I SKOLE, SFO OG BARNEHAGE Nesset kommune Rådmannskontoret Rutiner for HÅNDTERING AV MEDISINER I SKOLE, SFO OG BARNEHAGE Nesset kommune Side: 2av 7 Retningslinjer for håndtering av medisiner gjelder i Nesset kommunes skoler, SFO

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 5-1.(den skadelidtes medvirkning) HOVEDTEMA III 1. Dersom den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren

Detaljer

AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE.

AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE. MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE/SFO/SKOLE AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE. Foreldre/foresatte gir tillatelse til at personalet deler ut medisiner. Foreldre/foresatte sørger for at

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet i 1988 Lovfestet

Detaljer

Årsakssammenheng og bevis - utarbeidelse av «saksbehandlingsverktøy» basert på nyere rettspraksis

Årsakssammenheng og bevis - utarbeidelse av «saksbehandlingsverktøy» basert på nyere rettspraksis Årsakssammenheng og bevis - utarbeidelse av «saksbehandlingsverktøy» basert på nyere rettspraksis Undervisning JUS, Hovedlinjer 2015 1 Årsakssammenheng og bevis - utarbeidelse av «saksbehandlingsverktøy»

Detaljer

Last ned Erstatningsrett - Morten Kjelland. Last ned

Last ned Erstatningsrett - Morten Kjelland. Last ned Last ned Erstatningsrett - Morten Kjelland Last ned Forfatter: Morten Kjelland ISBN: 9788215022352 Antall sider: 495 Format: PDF Filstørrelse:18.74 Mb Boken gir en helhetlig fremstilling av erstatningsrettens

Detaljer

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast DISPOSISJON Side 1 av 5 Vår ref.: 1088563/112925 Oslo, 27. januar 2016 Ansvarlig advokat: Ole André Oftebro / oao@raeder.no Deres ref.: TIL: Juridisk ABC Podcast JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR 1

Detaljer

Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser

Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser Entreprenørens og byggherrens ansvar ved skade på installasjoner i grunnen Advokat Thomas Kollerød, Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Hva

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 06.03.2009 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson

Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson Emnet (1) Emnet negativt avgrenset Personskade Tingskade Emnet (2) Culpaansvar Emnet Culpaansvar alminnelig regel Person- og

Detaljer

N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N

N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N ( H E R U N D E R B E T Y D N I N G E N A V R Ø Y K I N G ) & D E L V I S G O D K J E N N E L S E A V Y R

Detaljer

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Når er erstatning aktuelt? Skiller mellom erstatning i et kontraktsforhold

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 5. april 2019 direktør Rolf Gunnar Jørstad

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 5. april 2019 direktør Rolf Gunnar Jørstad Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 5. april 2019 direktør Rolf Gunnar Jørstad Kort om NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet i 1988 Lovfestet fra

Detaljer

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland Forord Denne boken er skrevet i samarbeid mellom Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Nordisk institutt for sjørett, og Birgitte Hagland, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, begge ved Det juridiske

Detaljer

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning Oppreisningserstatning - hovedlinjer, belyst med eksempler fra rettspraksis Advokat Ståle Haugsvær Professor dr. juris Morten Kjelland Professor dr. juris Morten Kjelland juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

Detaljer

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden.

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Anbefaling: Følg med her, ikke noter så tastene spruter. Ha egen oppgave m/mine kommentarer oppe når vi går gjennom. Advarsel: Jeg kommer til å snakke

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE VOLDSOFFERERSTATNING ADVOKATFIRMAET SALOMON JOHANSEN Advokat Thomas Benestad 1. Hva er voldsoffererstatning? VOLDSOFFERERSTATNING Voldsoffererstatning er erstatning som ytes av staten

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 Rt. 1992 s. 64 p-pilledom II «1. Årsaksspørsmålet. Et vilkår for erstatningsansvar er at det foreligger

Detaljer

Årsaks- og beviskrav i trygderetten: hovedlinjer og utvalgte emner

Årsaks- og beviskrav i trygderetten: hovedlinjer og utvalgte emner Årsaks- og beviskrav i trygderetten: hovedlinjer og utvalgte emner Storsamling, NAV Klageinstans 11.3.2015 1 Innledning Metode og tolkningsproblemer utgangspunkter for analysen Årsaksreglene er juridiske

Detaljer

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD Advokat Jan-Ola Hedblad Oslo, 18. november 2008 Legionella-konferansen Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett. Oppgaven lyder:

Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett. Oppgaven lyder: Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett Oppgaven lyder: "Gi en redegjørelse for arbeidsgiverens ansvar for skade voldt av arbeidstakerens uaktsomme eller forsettlige handling såfremt handlingen

Detaljer

BYGGESAKSDAGENE 2017 KOMMUNENS ERSTATNINGSANSVAR. Liv Zimmermann og Kristian Korsrud 6. november 2017

BYGGESAKSDAGENE 2017 KOMMUNENS ERSTATNINGSANSVAR. Liv Zimmermann og Kristian Korsrud 6. november 2017 BYGGESAKSDAGENE 2017 KOMMUNENS ERSTATNINGSANSVAR Liv Zimmermann og Kristian Korsrud Nærmere om temaet Kommunens erstatningsansvar i plan- og byggesaker - Knyttet til utøvelse av myndighet og oppgaver etter

Detaljer

Årsakssammenheng i tingskadeforsikring

Årsakssammenheng i tingskadeforsikring Totalleverandør av juridiske tjenester innen forsikring og erstatning Årsakssammenheng i tingskadeforsikring *** Advokat Claus Krag Brynildsen 25.4.2019 Årsakssammenheng Røyking Ødelagt hus Forsikringstilfellet

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

Praktisk håndtering erstatningssak og kapitaliseringsrenten. Advokat Tom Sørum

Praktisk håndtering erstatningssak og kapitaliseringsrenten. Advokat Tom Sørum Praktisk håndtering erstatningssak og kapitaliseringsrenten Advokat Tom Sørum A Forhold til klient 1 Møte med skadelidte og pårørende 2 Saksopplysning - Selvangivelse - Trygdeopplysninger - Forsikringspoliser

Detaljer

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap:

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap: Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1995-16 1995.09.06 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt 215.1-5, 215.1-6 Økonomisk ansvar for arbeidstakere i staten

Detaljer

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift spesielt vinterdrift i bystrøk ( Ansvarsforhold, erstatningssaker, plikter etc.) Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Disposisjon Definisjon og avgrensninger

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 Rt. 1992 s. 64 p-pilledom II «1. Årsaksspørsmålet. Et vilkår for erstatningsansvar er at det foreligger

Detaljer

MEDVIRKERANSVARET I AKSJELOVEN OG ALLMENNAKSJELOVEN 17-1 ANNET LEDD

MEDVIRKERANSVARET I AKSJELOVEN OG ALLMENNAKSJELOVEN 17-1 ANNET LEDD MEDVIRKERANSVARET I AKSJELOVEN OG ALLMENNAKSJELOVEN 17-1 ANNET LEDD Kandidatnummer: 716 Leveringsfrist: 25.04.09 Til sammen 17 325 ord 24.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema 1 1.2 Videre

Detaljer

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.

Detaljer

Yrkesskadeforsikring. Advokat (H) Øyvind Vidhammer. SAFE HMS konferanse 13.juni

Yrkesskadeforsikring. Advokat (H) Øyvind Vidhammer. SAFE HMS konferanse 13.juni 1 Yrkesskadeforsikring Advokat (H) Øyvind Vidhammer SAFE HMS konferanse 13.juni 2019 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig AS Kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Singapore 180

Detaljer

Styreansvar. Oversikt TROND VEGARD SAGEN ERIKSEN

Styreansvar. Oversikt TROND VEGARD SAGEN ERIKSEN Styreansvar TROND VEGARD SAGEN ERIKSEN 1 Oversikt Det rettslige landskapet Styreansvaret Virksomhetsansvaret Oversikt rolleforståelse Overordnet om prinsipper for konflikthåndtering i arbeidslivet med

Detaljer

Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten

Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten en populærvitenskapelig fremstilling av generelle regler og de særskilte kriterier for vurdering av nakkeslengskader Av professor dr. juris Morten

Detaljer

særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten

særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten morten kjelland særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten en analyse av generelle og spesielle årsaksregler 98 del 2 sårbarhetsvernets utgangspunkter «[h]verken hovedårsagslæren, den konsekvente

Detaljer

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret Juridiske betraktninger Artic Entrepreneur 25. januar 2018 Advokat Erling M. Erstad Svært omfattende tema. ( 20 min.) Temaet sees i et privatrettslig perspektiv

Detaljer

Grov uaktsomhet i entrepriseforhold

Grov uaktsomhet i entrepriseforhold Grov uaktsomhet i entrepriseforhold Avtalte ansvarsbegrensninger under press? Næringsforeningen i Trondheimsregionen Advokat / Partner Jon Oppedal Vale og advokatfullmektig Martin Bye www.svw.no Er terskelen

Detaljer

Sonja Auestad Rådgiver. Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre

Sonja Auestad Rådgiver. Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Sonja Auestad Rådgiver Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Rådgivningskontorene Råd, veiledning og samtaler. Bistand til å søke voldsoffererstatning. Informasjon om rettigheter. Støtte til vitner,

Detaljer

Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak

Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak Foredrag for NIRF nettverk misligheter 29. april 2009 v/adv. Ingolf Skaflem, Kommuneadvokaten I Innledning

Detaljer

Erstatningsrett oversikt og metode. Advokat/partner Thomas G. Naalsund

Erstatningsrett oversikt og metode. Advokat/partner Thomas G. Naalsund Erstatningsrett oversikt og metode Advokat/partner Thomas G. Naalsund Bergen, 5. september 2017 Innledning Dagens gjennomgang 1 Oversikt over sentrale spørsmål i erstatningsretten 2 Metodisk analyse av

Detaljer

Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten

Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten en populærvitenskapelig fremstilling av generelle regler og de særskilte kriterier for vurdering av nakkeslengskader Av professor dr. juris Morten

Detaljer

Forord. Hilsen Kaija og Robin

Forord. Hilsen Kaija og Robin [start forord] Forord Jeg møtte jusstudenten Robin på en strand i Brasil. Robin hadde startet eget firma, og hadde liten tid til studiene. Da tredjeårseksamen var to måneder unna, uten at han hadde rukket

Detaljer

Hva kan vi lære av mobbedommene? - Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet

Hva kan vi lære av mobbedommene? - Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet Hva kan vi lære av mobbedommene? - Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet Høyesterettsdommen i 2012 var et vendepunkt Kr. Sand kommune ble idømt til betale erstatning + saksomkostninger for skader

Detaljer

Bjarte Thorson, 22. mai Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014

Bjarte Thorson, 22. mai Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014 Bjarte Thorson, 22. mai 2014 Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014 Gjennomgangen Oppgaven Noe oppgaveteknikk/juridisk metode Litt materiell juss (ppt-slides legges på semestersiden) Eksamen

Detaljer

DOM OM KAPITALISERINGSRENTEN KREUTZER-SAKEN

DOM OM KAPITALISERINGSRENTEN KREUTZER-SAKEN DOM OM KAPITALISERINGSRENTEN KREUTZER-SAKEN Oslo, 4. februar 2015 Advokat Jarl R. Henstein, Advokatfirmaet Riisa & Co 1 Problemstillinger for HR 1. Størrelsen på den generelle kapitaliseringsrenten 2.

Detaljer

Mulktering vil bli praktisert med 2000 kr pr virkedag pr container.

Mulktering vil bli praktisert med 2000 kr pr virkedag pr container. Spørsmål og svar pr 15.11.16 Spørsmål 1. Følgende pkt. er uklart etter vår mening, og svært viktig å få avklart: - Pkt. 5.5.2 jf. pkt. 6.6.4 hjemler ileggelse av dagmulkt ved manglende oppfyllelse av responstid.

Detaljer

Hovedlinjer i personskaderetten

Hovedlinjer i personskaderetten Hovedlinjer i personskaderetten - årsakssammenheng og bevis. Juridisk-medisinske perspektiver Forsikringsmedisin, Hamar 5. mai 2015 1 Hovedlinjer i personskaderetten - årsakssammenheng og bevis. Juridisk-medisinske

Detaljer

Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010

Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010 Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010 1. Utdyping vedrørende kompetansekrav og undervisning 1.1 Pensum og læringskrav Kopier av kursets pensum og læringskrav

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

erstatningsansvar ved arbeidstakers forsettlige skadeforvoldelse.

erstatningsansvar ved arbeidstakers forsettlige skadeforvoldelse. Det juridiske fakultet Arbeidsgivers erstatningsansvar ved arbeidstakers forsettlige skadeforvoldelse. Børge Helstrøm Kandidatnummer 23 Liten masteroppgave i rettsvitenskap høst 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011 Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011 1. Kompetansekrav og undervisning 1.1 Pensum og læringskrav Kursets pensum og læringskrav følger av lenke tilsendt

Detaljer