Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett. 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett. 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum"

Transkript

1 Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum

2 Hva skal dere lære? Rettskildelæren omhandler hva man bygger på og hvordan man drøfter når man tar stilling til rettsspørsmål JCFN

3 Hva skal dere lære? Rettskildelæren omhandler hva man bygger på og hvordan man drøfter når man tar stilling til rettsspørsmål Vis hvilke rettsspørsmål du drøfter! (delkonklusjoner og overganger) Vis hva du bygger på! (henvis til rettskilder og siter relevante vurderingstemaer) Drøft rettslig! («hvordan man drøfter») JCFN

4 Generelt om løsning av praktisk jussoppgaver

5 Skriveteknikk Vis leseren tydelig hva dere drøfter, f.eks. ved å dele inn slik: Spørsmålet er så om /Det neste spørsmålet er Bruk sitattegn når dere viser til autoritativ tekst, som f.eks. en rettssetning fra en dom eller et relevant utdrag av en lovtekst. Bruk sitattegn når dere referer utdrag fra faktum. Ikke vær omtrentlig, men presis.

6 Spørsmål 1: Er Musikkforeningen ansvarlig overfor Lars etter reglene om uaktsomhetsansvar? Er Musikkforeningen ansvarlig etter ulovfestede regler om organansvar for uaktsom skadeforvoldelse? Rettspraksis: Organisasjoner identifiseres med ledende personers handlinger og beslutninger, se beskrivelsen i Rt s. 475 (advokatpartner) avsnitt 58 Spørsmålet er om mulige ansvarsbetingende beslutninger: a) å sette inn stolrader b) å gi konsertpinne er tatt eller godkjent av hhv. «foreningen» og formannen. Ingen holdepunkter for at det her ikke er tale om ledende personers beslutninger. Delkonklusjon: Foreningen kan være ansvarlig ut fra reglene om organansvar. (Ansvar etter reglene om arbeidsgiveransvar.)

7 Spørsmål 1: Er Musikkforeningen ansvarlig overfor Lars etter reglene om uaktsomhetsansvar? Spørsmålet er så om foreningen og ledende personer kunne og burde handlet annerledes. Aktsomhetsvurderingen er en helhetsvurdering der flere momenter er relevant; to handlinger må vurderes og ses i sammenheng: a) plasseringen av stolradene og b) overleveringen av dirigentpinnen, momenter her: Skrevne regler Skaderisikoen sannsynlighet og alvor Skadelidtes forhold Alternative handlinger

8 Illustrasjon av momenter i Culpavurderingen Hentet fra Asbjørn Kjønstad, «En modell for culpavurderingen» (2005) 2 Tidsskrift for erstatningsrett.

9 Spørsmål 1: Er Musikkforeningen ansvarlig overfor Lars etter reglene om uaktsomhetsansvar? Skaderisikoen ved plassering av stolene og utdeling av pinnen ses trolig best i sammenheng. Skrevne regler: Brannforskriften omhandler andre risikoforhold: Typisk rømningsrisiko ved brann Skaderisikoen sannsynlighet og alvor: Stolplassering: Sitter nærmere orkesteret, «temmelig trangt», innebærer det en økt risiko, i så fall for hva? Dirigentpinnen: Stål, tyngre og glattere enn den dirigenten Ace vanligvis brukte. Det er ikke sagt noe i faktum om hvor vanlig pinnen var. Risikoen pinnen innebar kan ses i sammenheng med den «intense og temperamentsfulle» dirigentstilen. Var det påregnelig at dirigenten ville miste pinnen? Ace dirigentstil var kjent Kjent at dirigentpinner kan mistes (har skjedd tidligere)

10 Spørsmål 1: Er Musikkforeningen ansvarlig overfor Lars etter reglene om uaktsomhetsansvar? Alternative handlinger: Ikke gi pinnen, ikke plassere ut ekstra stoler SKLs forhold: Hva kan man forvente av konsertgjengeres aktsomme opptreden? Er risikoen synbar for Lars? Hvilken betydning har det at Lars «frivillig satt seg på første ekstra stolrad»: Det la foreningen opp til, og det måtte naturlig nok forventes. Innebærer ikke en aksept av risiko. Hvilken risiko er det relevant for SKL å ta i betraktning? Det fremstår ikke uvanlig at en konsertgjenger reiser «seg litt opp av stolen»

11 Spm1 eksempeltekst: Betydning av skrevne normer Lars Holm anfører at å sette inn to ekstra stolrader var i strid med offentlige brannforskrifter. Overtredelse eller overholdelse av forskrifter kan ha interesse i erstatningssaken som én av mange komponenter ved aktsomhetsvurderingen, jf. Rt (Dam). For at brudd på forskrift skal spille en rolle i vurderingen må den for det første ha et sikkerhetstryggende formål, og for det annet være anvendelig i den konkrete skadevoldende hendelsen. I foreliggende sak er det snakk om overtredelse av brannforskrifter som har til formål å sikre rømningsveier, ikke å forhindre at publikum blir utsatt for skade som følge av en løpsk dirigentpinne. Overtredelse av brannforskriftene kan derfor ikke tillegges vekt i denne vurderingen.

12 Spm1 eksempeltekst: Betydning av skrevne normer Lars Holm anfører at å sette inn to ekstra stolrader var i strid med offentlige brannforskrifter. Overtredelse eller overholdelse av forskrifter kan ha interesse i erstatningssaken som én av mange komponenter ved aktsomhetsvurderingen, jf. Rt (Dam). For at brudd på forskrift skal spille en rolle i vurderingen må den for det første ha et sikkerhetstryggende formål, og for det annet være anvendelig i den konkrete skadevoldende hendelsen. ** I foreliggende sak er det snakk om overtredelse av brannforskrifter som har til formål å sikre rømningsveier, ikke å forhindre at publikum blir utsatt for skade som følge av en løpsk dirigentpinne. Overtredelse av brannforskriftene kan derfor ikke tillegges vekt i denne vurderingen.

13 Generelt om løsning av praktisk jussoppgaver

14 Spm1 eksempeltekst: delkonklusjoner og overgang Ettersom handlingen hadde et stort skadepotensiale og muligheten for at skade skulle inntre ikke var uvesentlig må det konkluderes med at dirigentpinnen hadde stor skadeevne. Dette taler for at det kan pålegges ansvar etter culpanormen. Det neste spørsmålet blir om Musikkforeningen hadde noen andre handlingsalternativer som kunne ha forhindret skaden.

15 Spm 1. Eksempeltekst handlingsalternativer Spørsmålet videre blir om musikkforeningen burde handlet annerledes. Handlingsalternativer bør kreves innen rimelighetens grenser; om de er enkle å utføre eller teknisk og økonomisk krevende skal vektlegges, jf. jernsplintdommen. Eller: I vurderinger av uaktsom opptreden legges det i rettspraksis stor vekt på hvilke handlingsalternativer skadevolder har hatt, og hvorvidt disse ville være effektive for å forhindre skaden. I «Trampettdommen» (Rt side 1081) kom Høyesterett til at en lærer hadde forholdt seg uaktsomt da en elev ble skadet etter et hopp i en gymtime, særlig fordi det forelå tre enkle og potensielt effektive handlingsalternativer som ville forhindret skaden

16 Spm 1. Eksempeltekst handlingsalternativer Spørsmålet videre blir om musikkforeningen burde handlet annerledes. Handlingsalternativer bør kreves innen rimelighetens grenser; om de er enkle å utføre eller teknisk og økonomisk krevende skal vektlegges, jf. jernsplintdommen. Eller: I vurderinger av uaktsom opptreden legges det i rettspraksis stor vekt på hvilke handlingsalternativer skadevolder har hatt, og hvorvidt disse ville være effektive for å forhindre skaden. I «Trampettdommen» (Rt side 1081) kom Høyesterett til at en lærer hadde forholdt seg uaktsomt da en elev ble skadet etter et hopp i en gymtime, særlig fordi det forelå tre enkle og potensielt effektive handlingsalternativer som ville forhindret skaden

17 Spm 1. Eksempeltekst: Aksept av risiko/medvirkning Musikkforeningen har anført at lars har utsatt seg selv for risiko når han satte seg på den fremste stolrekken og reiste seg litt opp. I dommen inntatt i Rt s. 446 (Hengebro) blir det avgjørende for aktsomhetsvurderingen at skadelidte har utsatt seg selv for risiko. Førstvoterende skriver at når skadelidte på egenhånd bar den tunge og uhåndterlige metallfigur over broen, utsatte han seg for en særlig stor fare og en risiko som fra skytterlagets side måtte være helt upåregnelig (s 448). Skytterlaget ble frifunnet for ansvar. ** Anvendt på vår sak kan det ulikt fra dommen ikke sies at Lars har utsatt seg selv for en særlig stor fare ved å sette seg på fremste rad og reise seg litt opp under konserten. Slik adferd fra publikum er ikke forbundet med en særlig risiko, da det er vanlig med et stående publikum på slike arrangementer. At publikum blir beskjedent revet med under konserten kan ikke sies å være helt upåregnelig for arrangørene.

18 Generelt om løsning av praktisk jussoppgaver

19 Spm 1. Eksempeltekst: Adekvat årsakssammenheng? Betingelseslæren begrenses ikke bare av uvesentlighetslæren, men også av kravet om adekvans. Det følger av rettspraksis at en skadevolder ikke blir ansvarlig for skader som er en så upåregnelig, fjern og avledet (Rt side 172 Schizofreni avsnitt 66) følge av handlingen at det ikke er rimelig å knytte ansvar til den. Det første spørsmålet blir dermed om Holms øyeskade er en påregnelig følge av den uaktsomme handlingen. Det er ikke upåregnelig, noe også tidligere hendelser har vist, at å være publikum på en slik konsert kan føre til skader ved at dirigentpinnen kommer på avveie. Selv om ikke tidligere hendelser har ført et så stor omfang og tap som vi står overfor, vil skaden fremdeles anses som påregnelig og noe musikkforeningen kunne forutse med tanke på tidligere hendelser.

20 Spørsmål 2: Er musikkforeningen ansvarlig overfor Lars etter reglene om arbeidsgiveransvar på grunnlag av Ace forhold? Spørsmålet er om vilkårene for arbeidsgiveransvar oppfylt, jf. skl. 2-1? Delspørsmål: Er Ace «arbeidstaker»? Handlet Ace «uaktsomt»?

21 Spørsmål 2: Er musikkforeningen ansvarlig overfor Lars etter reglene om arbeidsgiveransvar på grunnlag av Ace forhold? Er P. Ace arbeidstaker? 2-1 første ledd «utføring av arbeid eller verv» 2-1 annet ledd «arbeidstaker» «enhver som gjør arbeid [ ] i arbeidsgivers tjeneste». Vidt begrep omfatter kortvarig og ulønnet arbeid. Avgrenses mot selvstendig oppdragstakere: Er P. Ace en selvstendig oppdragstaker? Kortvarig engasjement, («tre konserter over en uke») Kontrakt? Hva er avtalt? («bagatellmessig honorar») Inngår i Musikkforeningens konsert Musikkforeningen bærer den økonomiske risikoen/resultatansvaret. Åpen konklusjon (Jeg heller mot ja.)

22 Spm 2. Eksempeltekst: «arbeidstaker» Det neste spørsmålet blir dermed om Peter Ace er foreningens arbeidstaker. Skl. 2-1 nr. 3 gir en legal og kort definisjon av arbeidstakerbegrepet, og sier at det er enhver som utfører arbeid i arbeidsgivers tjeneste. Det følger av nyere rettspraksis, Rt side 475 (Partner-dommen) og Rt side 755 (Hjemmehjelp), at arbeidstakerbegrepet skal tolkes vidt. I Rt side 475 avsnitt 65 uttaler Høyesterett at arbeidstakerbegrepet i skadeserstatningsloven 2-1 tolkes på grunnlag av en tilsvarende metodisk tilnærming til det som fremgår av ferieloven, men i lys av skadeserstatningslovens formål om å gi skadelidte et adekvat vern. Forarbeidene avgrenser begrepet til ikke å omfatte selvstendig oppdragstakere Momenter som skal med i arbeidstakervurderingen følger av Rt side 354 (Avlaster) og Stortingsmeldingen det der refereres til.

23 Spørsmål 2: Er musikkforeningen ansvarlig overfor Lars etter reglene om arbeidsgiveransvar på grunnlag av Ace forhold? Handlet P. Ace uaktsomt? «[ ] idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten [ ] er tilsidesatt» Hva var i tilfelle uaktsomt? At han dirigerte med den nye dirigentpinnen, særlig sett hen til måten han dirigerte på Skaderisikoen: Påregnelig at dirigentpinner kunne mistes («skjedd flere ganger i andre orkestre») Påregnelig at pinnen kunne skade (Et kjent skadetilfelle, men «helt ubetydelig» skade) Dirigentpinnen var ny, «tyngre og glattere», laget av stål: Forutsetningsvis lettere å miste og større skadepotensial enn vanlige dirigentpinner Konkret skaderisiko Særegen dirigentstil: «store og kraftfulle bevegelser», «intense opptreden» Dirigentstilen «noen få ganger hadde medført at også han hadde mistet dirigentpinnen» Anførsel om at han en verdensberømt dirigent må kunne dirigere som han selv vil, er irrelevant. Åpen konklusjon

24 Spm 2. Eksempeltekst: arbeidsgiveransvar - aktsomhetsvurdering Gitt at Ace er å anse som arbeidstaker for Musikkforeningen må han videre ha voldt skade uaktsomt eller forsettlig for at foreningen skal bli ilagt arbeidsgiveransvar, jf. Skl. 2-1 nr. 1 første punktum. Det må her foretas en alminnelig culpa-vurdering, men med hensyn til de krav skadelidte med rimelig kan stille til virksomheten, jf. Skl. 2-1 nr. 1 første punktum. Spørsmålet blir om Ace er å bebreide for å ha brukt den tunge og glatte dirigentpinnen foreningen tilbød ham.

25 Generelt om løsning av praktisk jussoppgaver

26 Spørsmål 3: Skal Lars erstatningskrav for tap i fremtidig erverv fastsettes med utgangspunkt i at han før uhellet hadde sterkt nedsatt syn på venstre øye? Utgangspunktet er at skadelidte har krav på full erstatning, jf. også skl. 3-1 «Erstatning for skade på person skal dekke [...] tap i framtidig erverv». Legger til grunn at det er faktisk årsakssammenheng mellom skaden og inntektstapet. Er det noen relevante begrensninger i erstatningsansvaret? Adekvans? Det er ikke tale om en fjern, avledet og indirekte skadefølge. Prinsippet om å ta skadelidte som skadelidte er. Lars har krav på full erstatning for fremtidig inntektstap.

27 Spm. 3: Eksempeltekst: full erstatning/sårbarhetsprinsippet Den klare hovedregel for erstatningsutmåling er at skadelidte har krav på full erstatning også for «tap i framtidig erverv», jf. skl. 3-1 første ledd. Det er avvik fra dette utgangspunktet som må begrunnes. [ ] Det er et avklart prinsipp i norsk erstatningsrett at skadelidtes erstatningsvern ikke skal svekkes som følge av skadelidtes sårbarhet, skadelidte skal tas som han er, se f.eks. Rt s. 320, der saken gjaldt «en særlig sårbar person». Det kan altså ikke tillegges betydning at Lars har nedsatt syn. [ ]

28 Spm. 3: Eksempeltekst: full erstatning/sårbarhetsprinsippet Den klare hovedregel for erstatningsutmåling er at skadelidte har krav på full erstatning også for «tap i framtidig erverv», jf. skl. 3-1 første ledd. Det er avvik fra dette utgangspunktet som må begrunnes. Et argument for å ta hensyn til Lars reduserte syn er adekvanslæren. Adekvanslæren innebærer en rettslig avgrensning mot fjerne, avledede og svært upåregnelige skadefølger for å verne skadevolder fra svært store og uoversiktlige erstatningskrav. I dette tilfellet er skadetilfellet klart avgrenset, det er skaden hos den direkte skadelidte det er tale om. Det er heller ikke upåregnelig at skadelidte har redusert syn i utgangspunktet. Men det viktigste argumentet mot, og som jeg ser som avgjørende, er at det er et avklart prinsipp i norsk erstatningsrett at skadelidtes erstatningsvern ikke skal svekkes som følge av skadelidtes sårbarhet, skadelidte skal tas som han er, se f.eks. Rt s. 320 der saken gjaldt «en særlig sårbar person». Det kan altså ikke tillegges betydning at Lars har nedsatt syn. I sakene der Høyesterett har sett sykdoms- og skadefølger som så fjerne og avledede at følgen er vurdert å falle utenfor begrensning til adekvate skadefølger, er det tale om sykdomsforløp som har utviklet seg over tid i etterkant av den skadevoldende hendelsen, se f.eks. Rt s. 172 (schizofreni)

29 Spørsmål 4: Kan Marte kreve erstatning for de økonomiske følger (= kr ) som sjokket har påført henne? Drøftelsen forutsetter at det foreligger et ansvarsgrunnlag og faktisk årsakssammenheng Utgangspunktet er prinsippet om full erstatning 3-1 «tap i framtidig erverv» - prinsippet om full erstatning Spørsmålet er om skaden er en adekvat følge: I rettspraksis er det satt «meget snevre grenser» for hvilke psykologiske følgeskader som er omfattet, jf. Rt s. 163 (Sola) og Rt s (Hauketo).

30 Spørsmål 4: Kan Marte kreve erstatning for de økonomiske følger (= kr ) som sjokket har påført henne? Rt s (Hauketo) erstatning gitt under tvil. «høyst påregnelig at hun kunne bli sjokkskadet» «knust venstre øye og kjeven, og ganen og nesen var borte» «lege betegnet skadene som det styggeste han hadde sett» SKL var en «normalt robust person» Rt s. 163 (Sola) «hverken kjøringen eller meddelelsen om ulykken i vår sak seg ut fra det vanlige i disse saker»

31 Spørsmål 4: Kan Marte kreve erstatning for de økonomiske følger (= kr ) som sjokket har påført henne? Rt s (Hauketo) erstatning gitt under tvil. «høyst påregnelig at hun kunne bli sjokkskadet» «knust venstre øye og kjeven, og ganen og nesen var borte» «lege betegnet skadene som det styggeste han hadde sett» SKL var en «normalt robust person» Rt s. 163 (Sola) «hverken kjøringen eller meddelelsen om ulykken i vår sak seg ut fra det vanlige i disse saker» Er det satt for snevre grenser i rettspraksis? Kritikk i rettsteori (f.eks. Hagstrøm, Nygaard) Komparativ rett norsk rett mest restriktiv Begrunnelsen for adekvansbegresning å verne skadevolder mot upåregnelige store skadefølger slår ikke godt til Hva med prinsippet om full erstatning? Robusthetskrav: Hva med prinsippet om å ta skadelidte som skadelidte er?

32 Spørsmål 4: Kan Marte kreve erstatning for de økonomiske følger (= kr ) som sjokket har påført henne? Marte er Lars samboer, sml. mor: Rt s. 163 (Sola), kone: Rt s (Hauketo) Marte var tilstede på konserten. Vi vet ikke nøyaktig hvor hun befant seg og hvordan hun oppfattet selve skadesituasjonen. I følge faktum inntraff sjokket «da det gikk opp for henne at Lars i realiteten var blitt blind». Fått kjennskap «på en skånsom måte av sykehusets overlege», sml. Sola/Hauketo Det er vanskelig å si noe om inntekstapets påregnelighet Vi vet ikke noe om Martes psykiske konstitusjon, sml. Hauketo Saken skiller seg klart fra Hauketo og den psykiske påkjenningen er trolig også lavere enn i Sola Uavhengig av en eventuell rettsutvikling siden Bergsagel/Sola/Hauketo er dette en for fjern, indirekte og upåregnelig psykologisk følgeskade Kari har ikke krav på erstatning

33 Spm. 4 Eksempeltekst: Avgrensningen mot avledede psykologiske følgeskader Utgangspunktet i norsk rett har vært en snever grense for erstatning som følge av sjokkskader hos tredjemann. Ut fra disse dommene er det sentrale likevel hvorvidt sjokkskaden anses som påregnelig. I prinsippet likestilles dermed sjokkskader med andre fysiske og psykiske skader. Marte har en nær tilknytning til Lars. De er samboere. Det er derfor naturlig at en skade som rammer Lars, også i stor grad kan påvirke Martes psykiske helse. Dette taler for at sjokkskaden til Marte er påregnelig. Marte var vitne til ulykken. Lars fikk dirgentpinnen inn i selve øyet. Det kan ikke ha vært et pent syn. I Rt s la Høyesterett vekt på at det var et forferdelig syn som møtte den sjokkskadede. Dette gjaldt også i Rt s Dette taler for at sjokkskaden til Marte er påregnelig. Likevel er det en stor forskjell mellom skaden i denne tvisten og i de nevnte dommer.

34 Generelt om løsning av praktisk jussoppgaver

35 Takk for meg Lykke til videre!

Gjennomgåelse av fakultets- og kursoppgave i erstatningsrett. 10. desember 2018 Ved førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum

Gjennomgåelse av fakultets- og kursoppgave i erstatningsrett. 10. desember 2018 Ved førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum Gjennomgåelse av fakultets- og kursoppgave i erstatningsrett 10. desember 2018 Ved førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum Hva skal dere lære? Rettskildelæren omhandler hva man bygger på og hvordan man

Detaljer

Grunnvilkår for erstatningsansvar

Grunnvilkår for erstatningsansvar Grunnvilkår for erstatningsansvar MEF IF forsikringsseminar Tromsø 12. oktober 2018 Innledning sammenhengene mellom erstatningsansvar og forskring Erstatningsrett: Muligheten for å bli erstatningsansvarlige

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Energi Norge Energiakademiet 25. januar 2012 Advokat Hallvard Gilje Aarseth Tema Et forsvarlig sikkerhetsnivå En

Detaljer

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden.

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Anbefaling: Følg med her, ikke noter så tastene spruter. Ha egen oppgave m/mine kommentarer oppe når vi går gjennom. Advarsel: Jeg kommer til å snakke

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 16.03 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 I. Læringskrav og litteratur Oppgaven gjelder erstatningsrett, herunder medvirkning ved bilansvar, adekvans og utmåling av erstatning for merutgifter.

Detaljer

Manuduksjon i erstatningsrett. UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs

Manuduksjon i erstatningsrett. UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs Manuduksjon i erstatningsrett UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs 1 Formålet med dagens gjennomgang Gi et overblikk over hvordan løse en praktikumsoppgave i erstatningsrett, hvor grunnvilkårene for erstatning

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 14.3 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Innhold. Forord Forkortelser... 15

Innhold. Forord Forkortelser... 15 7 Forord... 5 Forkortelser... 15 Kapittel 1 Innledning... 17 1.1 Erstatning og andre former for økonomisk kompensasjon... 17 1.2 Erstatningsrettens formål og virkninger... 19 1.3 Erstatningsrettens utvikling...

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret Juridiske betraktninger Artic Entrepreneur 25. januar 2018 Advokat Erling M. Erstad Svært omfattende tema. ( 20 min.) Temaet sees i et privatrettslig perspektiv

Detaljer

Videre må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Peder anfører at Lillevik kommune er ansvarlig, og det er således arbeidsgiveransvar som skal drøftes.

Videre må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Peder anfører at Lillevik kommune er ansvarlig, og det er således arbeidsgiveransvar som skal drøftes. Mønsterbesvarelse JUS122 Erstatningsrett Eksamen høsten 2018 Kandidat: Anonym Ikke kommentert Praktikumsoppgave: Oppgaven deles av strukturmessige årsaker i to deler, hvor kravene til Hans og Peder drøftes

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett. Oppgaven lyder:

Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett. Oppgaven lyder: Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett Oppgaven lyder: "Gi en redegjørelse for arbeidsgiverens ansvar for skade voldt av arbeidstakerens uaktsomme eller forsettlige handling såfremt handlingen

Detaljer

Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser

Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser Entreprenørens og byggherrens ansvar ved skade på installasjoner i grunnen Advokat Thomas Kollerød, Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Hva

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Momenter til vurdering av erstatningssaker:

Momenter til vurdering av erstatningssaker: JUS102 Oppgavemetodikk i erstatningsrett og kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag av Steinar Taubøll Dette dokumentet inneholder en kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag. Dette

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 08.04.2013 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 31.10 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 06.03.2009 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 25.02.2010 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 15.04 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Den første hovedproblemstillingen er om Peder Ås As er erstatningsansvarlig overfor Lars Holm

Den første hovedproblemstillingen er om Peder Ås As er erstatningsansvarlig overfor Lars Holm Ådne Laastad har master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Diploma in International Finance Law ved Queen Mary University of London. Han er advokatfullmektig hos advokatene Andersen, Laastad,

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Grov uaktsomhet i entrepriseforhold

Grov uaktsomhet i entrepriseforhold Grov uaktsomhet i entrepriseforhold Avtalte ansvarsbegrensninger under press? Næringsforeningen i Trondheimsregionen Advokat / Partner Jon Oppedal Vale og advokatfullmektig Martin Bye www.svw.no Er terskelen

Detaljer

Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson

Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson Emnet (1) Emnet negativt avgrenset Personskade Tingskade Emnet (2) Culpaansvar Emnet Culpaansvar alminnelig regel Person- og

Detaljer

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011 Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011 1. Kompetansekrav og undervisning 1.1 Pensum og læringskrav Kursets pensum og læringskrav følger av lenke tilsendt

Detaljer

Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret. Onsdag (kl ): Bilansvaret. Mandag (kl ): Årsakssammenheng

Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret. Onsdag (kl ): Bilansvaret. Mandag (kl ): Årsakssammenheng Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 11.11 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Besvarelsen vil videre ta stilling til om det foreligge ansvarsgrunnlag fra kommunens side.

Besvarelsen vil videre ta stilling til om det foreligge ansvarsgrunnlag fra kommunens side. Erstatningsrett - Høst 2011 Besvarelsen er kommentert av: Siri van Kervel Røskaft, Fast advokat hos Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS - Master i rettsvitenskap ved juridisk fakultet i Bergen,

Detaljer

Ansvarsforsikring og aktsomhet

Ansvarsforsikring og aktsomhet Ansvarsforsikring NFT og 4/2003 aktsomhet Ansvarsforsikring og aktsomhet av Eivind Kogstad Fra erstatningssøkere er det fra tid til annen hevdet at kravet til aktsomhet skjerpes fordi skadevolderens eventuelle

Detaljer

Overordnet problemstilling er om Lillevik kommune er erstatningsansvarlig overfor Peder som følge av skaden han pådro seg på sommerleieren.

Overordnet problemstilling er om Lillevik kommune er erstatningsansvarlig overfor Peder som følge av skaden han pådro seg på sommerleieren. Mønsterbesvarelse i erstatningsrett - 2015 Besvarelsen er kommentert av advokat Line Gjerstad Tjelflaat. Kandidatens navn: Emilie Haakestad I de følgende kommentarene vil jeg påpekte hva jeg mener kandidaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne) NORGES HØYESTERETT Den 14. januar 2019 avsa Høyesterett bestående av justitiarius Øie, dommerne Møse, Bull og Ringnes og kst. dommer Lindsetmo dom i HR-2019-52-A, (sak nr. 18-070984SIV-HRET), sivil sak,

Detaljer

Offentligrettslig pliktbrudd som grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven 2-1

Offentligrettslig pliktbrudd som grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven 2-1 Offentligrettslig pliktbrudd som grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven 2-1 En vurdering av ansvarlige foretaks erstatningsansvar overfor tredjemenn i lys av Høyesteretts dom inntatt i Rt.

Detaljer

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast DISPOSISJON Side 1 av 5 Vår ref.: 1088563/112925 Oslo, 27. januar 2016 Ansvarlig advokat: Ole André Oftebro / oao@raeder.no Deres ref.: TIL: Juridisk ABC Podcast JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR 1

Detaljer

Årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen 1

Årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen 1 Årsakssammenheng o Kravet om årsakssammenheng o Flere årsaker fører til hver sin skade o Samvirkende skadeårsaker o Hypotetisk årsakskonkurranse o Konkurrerende skadeårsaker o Flere årsaker - oppsummering

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Styreansvar. Oversikt TROND VEGARD SAGEN ERIKSEN

Styreansvar. Oversikt TROND VEGARD SAGEN ERIKSEN Styreansvar TROND VEGARD SAGEN ERIKSEN 1 Oversikt Det rettslige landskapet Styreansvaret Virksomhetsansvaret Oversikt rolleforståelse Overordnet om prinsipper for konflikthåndtering i arbeidslivet med

Detaljer

1 Rettslige ansvar i forbindelse med padling noen utgangspunkter

1 Rettslige ansvar i forbindelse med padling noen utgangspunkter 1 Rettslige ansvar i forbindelse med padling noen utgangspunkter Av Knut Helge Hurum (2004) Thomas Pindard Innledning Padling i utlandet, og friluftsliv generelt, har de siste årene sett en stor grad av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Bjarte Thorson, 22. mai Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014

Bjarte Thorson, 22. mai Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014 Bjarte Thorson, 22. mai 2014 Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014 Gjennomgangen Oppgaven Noe oppgaveteknikk/juridisk metode Litt materiell juss (ppt-slides legges på semestersiden) Eksamen

Detaljer

BYGGESAKSDAGENE 2017 KOMMUNENS ERSTATNINGSANSVAR. Liv Zimmermann og Kristian Korsrud 6. november 2017

BYGGESAKSDAGENE 2017 KOMMUNENS ERSTATNINGSANSVAR. Liv Zimmermann og Kristian Korsrud 6. november 2017 BYGGESAKSDAGENE 2017 KOMMUNENS ERSTATNINGSANSVAR Liv Zimmermann og Kristian Korsrud Nærmere om temaet Kommunens erstatningsansvar i plan- og byggesaker - Knyttet til utøvelse av myndighet og oppgaver etter

Detaljer

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar av Advokat Pål Kleven - Foretaksstraff Innledning - Nye regler i straffeloven fra 2015 - Erstatningsansvar - Subjektivt og objektivt ansvar -

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Randulf Schumann Hansen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Randulf Schumann Hansen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 31. mai 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01144-A, (sak nr. 2013/72), sivil sak, anke over dom, A (advokat Randulf Schumann Hansen til prøve) mot B (advokat Arve Opdahl) S T E

Detaljer

Del 3 Erstatningsrett

Del 3 Erstatningsrett Erling Eide: Rettsøkonomi, 4. avd. Del 3 Erstatningsrett Hovedtema: Analyser av virkninger av grunnvilkår Drøftelser av ønskeligheten av forskjellige grunnvilkår Grunnleggende modell (ensidig skademodell)

Detaljer

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift spesielt vinterdrift i bystrøk ( Ansvarsforhold, erstatningssaker, plikter etc.) Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Disposisjon Definisjon og avgrensninger

Detaljer

Avkortning i skadelidtes erstatning ved manglende bruk av sikkerhetsanordninger

Avkortning i skadelidtes erstatning ved manglende bruk av sikkerhetsanordninger JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Avkortning i skadelidtes erstatning ved manglende bruk av sikkerhetsanordninger Kandidatnummer: 198722 Veileder: Bent Liisberg Antall

Detaljer

Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013. 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm

Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013. 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm NÆRMERE BESTEMT OM Hva skjer på den privatrettslige siden når bygningsmyndighetene

Detaljer

Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010

Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010 Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010 1. Utdyping vedrørende kompetansekrav og undervisning 1.1 Pensum og læringskrav Kopier av kursets pensum og læringskrav

Detaljer

Den overordnede vurderingstema er om Gunnar burde reagert på risikoen for skade unnlatelsen av å sikre hullet representerer.

Den overordnede vurderingstema er om Gunnar burde reagert på risikoen for skade unnlatelsen av å sikre hullet representerer. Erstatningsrett - Høst 2012 Skrevet av: Ida Johanne Bohmann Praktikumsoppgave Sakens parter er Ronald Rygg mot Rehab AS. Hovedproblemstillingen er om Rehab AS er erstatningsansvarlig over Ronald for skadene

Detaljer

erstatningsansvar ved arbeidstakers forsettlige skadeforvoldelse.

erstatningsansvar ved arbeidstakers forsettlige skadeforvoldelse. Det juridiske fakultet Arbeidsgivers erstatningsansvar ved arbeidstakers forsettlige skadeforvoldelse. Børge Helstrøm Kandidatnummer 23 Liten masteroppgave i rettsvitenskap høst 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sensorveiledning eksamen JUS 122 høst 2015

Sensorveiledning eksamen JUS 122 høst 2015 Sensorveiledning eksamen JUS 122 høst 2015 Oppdatert versjon, 29.10.2015 1. Innledning 1.1. Om kurset og undervisningen Undervisningen på erstatningsrettskurset, JUS 122, strekker seg over drøye åtte uker.

Detaljer

Del 3 Erstatningsrett

Del 3 Erstatningsrett Erling Eide: Rettsøkonomi, 4. avd. Del 3 Erstatningsrett Hovedtema: Analyser av virkninger av grunnvilkår Drøftelser av ønskeligheten av forskjellige grunnvilkår Grunnleggende modell (ensidig skademodell)

Detaljer

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD Advokat Jan-Ola Hedblad Oslo, 18. november 2008 Legionella-konferansen Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22

Detaljer

Fakultetsoppgave i Juridisk metodelære JUS1211, våren 2019 Gjennomgang v/ Markus Jerkø. Domsanalyse reelle hensyn i Rt s.

Fakultetsoppgave i Juridisk metodelære JUS1211, våren 2019 Gjennomgang v/ Markus Jerkø. Domsanalyse reelle hensyn i Rt s. Fakultetsoppgave i Juridisk metodelære JUS1211, våren 2019 Gjennomgang v/ Markus Jerkø Domsanalyse reelle hensyn i Rt. 2015 s. 1157 Fårøya Oppgaven Dommen inntatt i Rt. 2015 s. 1157 (Fårøya) omhandler

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Gjennomgang 12. oktober 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUS 3111) En forkortet

Detaljer

Mønsterbesvarelse JUS122 Erstatningsrett Eksamen høsten 2017

Mønsterbesvarelse JUS122 Erstatningsrett Eksamen høsten 2017 Mønsterbesvarelse JUS122 Erstatningsrett Eksamen høsten 2017 Kandidat: Anonym Ikke kommentert Del 1: Praktikum Tvistens parter er Bjarne Bøe og Confido AS på vegne av Matoteket. Den overordnede problemstillingen

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar 2009 Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 14.3 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i HR-2013-00841-U, (sak nr. 2013/490), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

Hvilke ansvar har kommunene som dataformidler?

Hvilke ansvar har kommunene som dataformidler? Hvilke ansvar har kommunene som dataformidler? Det offentlige kartgrunnlag og ny geoportal, Kongsberg 17. november 2014 «Alminnelige erstatningsregler gjelder for eventuelle feil og mangler i matrikkelen»

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 25.02.2010 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

Erstatningsrett. Årsakssammenheng

Erstatningsrett. Årsakssammenheng Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Oppgave gjennomgang metode 12 mars Tor-Inge Harbo

Oppgave gjennomgang metode 12 mars Tor-Inge Harbo Oppgave gjennomgang metode 12 mars 2014 Tor-Inge Harbo Oppgavetekst «Fra rettskildelæren (metodelæren): 1. Analysér og vurdér rettskildebruken i HRs kjennelse Rt. 1994 s. 721. 2. Vurdér rekkeviden av kjennelsen.»

Detaljer

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Når er erstatning aktuelt? Skiller mellom erstatning i et kontraktsforhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT:

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: 1-1 Virkeområde Retningslinjene er kun ment som en hjelp for ansatte i skolen til å avklare når kommunen eller elver/foreldre er erstatningspliktige

Detaljer

Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm

Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm «Hva praktikeren bør vite om vegjus 2012» arr. Nkf Hordaland Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm Ingrid G. H. Oma rådgjevar Statens vegvesen Region Vest Juridisk- og anskaffelsesseksjonen Utgangspunkt

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 09.10.2009 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

Erstatningsrett. Bilansvaret

Erstatningsrett. Bilansvaret Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Bilansvaret - oversikt Bakgrunn/hovedprinsipper Begrepet «motorvogn» Den skadevoldende begivenhet

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 Rt. 1992 s. 64 p-pilledom II «1. Årsaksspørsmålet. Et vilkår for erstatningsansvar er at det foreligger

Detaljer

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar av Advokat Pål Kleven Innledning - Dorgefossdommen Dalane tingrett 2007 - Ca. 17 % av alle personskader i Norge er idrettsskader - I tillegg kommer

Detaljer

Styrearbeid og styreansvar

Styrearbeid og styreansvar Styrearbeid og styreansvar - utvalgte emner Nils L. Dahl TYPISK UGREIT «Dersom A [styreleder] hadde satt seg inn i regnskapet, ville han ha oppdaget at B urettmessig hadde tatt ut et betydelig beløp fra

Detaljer

Hva kan vi lære av mobbedommene? - Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet

Hva kan vi lære av mobbedommene? - Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet Hva kan vi lære av mobbedommene? - Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet Høyesterettsdommen i 2012 var et vendepunkt Kr. Sand kommune ble idømt til betale erstatning + saksomkostninger for skader

Detaljer

Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm

Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2018 høst Forberedelse... 2 Eksamen 2018 høst Oppgave... 5

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 Rt. 1992 s. 64 p-pilledom II «1. Årsaksspørsmålet. Et vilkår for erstatningsansvar er at det foreligger

Detaljer

Mulktering vil bli praktisert med 2000 kr pr virkedag pr container.

Mulktering vil bli praktisert med 2000 kr pr virkedag pr container. Spørsmål og svar pr 15.11.16 Spørsmål 1. Følgende pkt. er uklart etter vår mening, og svært viktig å få avklart: - Pkt. 5.5.2 jf. pkt. 6.6.4 hjemler ileggelse av dagmulkt ved manglende oppfyllelse av responstid.

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Del I Problemstilling, program og presentasjon... 21

Del I Problemstilling, program og presentasjon... 21 Erstatnigsansvaret.book Page 11 Wednesday, September 14, 2005 2:36 PM Innhold Del I Problemstilling, program og presentasjon... 21 1. Introduksjon... 23 1. Presentasjon av problemstilling, siktemål og

Detaljer

Oppgaveteknikk. Professor Tarjei Bekkedal Senter for europarett

Oppgaveteknikk. Professor Tarjei Bekkedal Senter for europarett Oppgaveteknikk Professor Tarjei Bekkedal Senter for europarett Oversikt over forelesningen 1. Oppsett 2. Analyseteknikk på tolkingstunge spørsmål (uklarhet om hvordan loven er å forstå) 3. Analyseteknikk

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

Utgangspunktet er at en erstatningsrelevant skade er et økonomisk tap eller annen negativ effekt som kan verdsettes i penger, jf. bred rettspraksis.

Utgangspunktet er at en erstatningsrelevant skade er et økonomisk tap eller annen negativ effekt som kan verdsettes i penger, jf. bred rettspraksis. Skrevet av: Martin Hoff Kommentert av: Ole Kristian Holtsmark, Advokatfirmaet Hjort Generell kommentar: Jeg vil i det følgende kommentere positive og negative sider ved besvarelsen som har vært relevant

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 15.4 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Ivar Alvik. Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten

Ivar Alvik. Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Erstatningsansvar i petroleumsvirksomhet generelt Fire ulike særlige ansvarsregimer Oppdragsgiveransvar ( 10-9) Forurensningsansvaret (kap 7) Ansvar

Detaljer

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 20/2014 Vedtak av 8. oktober 2014 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sverre Erik Jebens (møteleder) Johans Tveit

Detaljer

Sensorveiledning JUS1111 vår 2015 erstatningsrett praktikum

Sensorveiledning JUS1111 vår 2015 erstatningsrett praktikum Sensorveiledning JUS1111 vår 2015 erstatningsrett praktikum Endelig versjon pr. 3. juli 2015 Oppgavetekst: Endelig var det sommer, og Peder Ås hadde for en gang skyld ordnet det slik at noen skulle ta

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2010 Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde presise

Detaljer

Del 3 Erstatningsrett

Del 3 Erstatningsrett Erling Eide: Rettsøkonomi, 4. avd. Del 3 Erstatningsrett Hovedtema: Analyser av virkninger av grunnvilkår Drøftelser av ønskeligheten av forskjellige grunnvilkår Grunnleggende modell (ensidig skademodell)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1/5 ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1 INNLEDNING Jussens Venner 2012 side 250-268 1.1 Temaet Et vanskelig tema? Nei, ikke nødvendigvis Hovedregelen ved kontraktsbrudd:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 5-1.(den skadelidtes medvirkning) HOVEDTEMA III 1. Dersom den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 5. mars 2010, 12.15 i Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelle

Detaljer

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn Lønn og arbeidstid 2.26 Likelønn Oppgaven er utdrag av LKN 2005-16, og rettslig hjemmel for drøftelsen er likestillingsl. 21. Følgende er klagenemnda for likestilling sine merknader som ut fra likestillingslovens

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

MEDVIRKERANSVARET I AKSJELOVEN OG ALLMENNAKSJELOVEN 17-1 ANNET LEDD

MEDVIRKERANSVARET I AKSJELOVEN OG ALLMENNAKSJELOVEN 17-1 ANNET LEDD MEDVIRKERANSVARET I AKSJELOVEN OG ALLMENNAKSJELOVEN 17-1 ANNET LEDD Kandidatnummer: 716 Leveringsfrist: 25.04.09 Til sammen 17 325 ord 24.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema 1 1.2 Videre

Detaljer

Svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes

Svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes Svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes - en sammenlignende fremstilling og vurdering av sviktansvaret med ansvarsgrunnlagene i alminnelig erstatningsrett Kandidatnummer: 570 Leveringsfrist:

Detaljer

Erstatningsrett oversikt og metode. Advokat/partner Thomas G. Naalsund

Erstatningsrett oversikt og metode. Advokat/partner Thomas G. Naalsund Erstatningsrett oversikt og metode Advokat/partner Thomas G. Naalsund Bergen, 5. september 2017 Innledning Dagens gjennomgang 1 Oversikt over sentrale spørsmål i erstatningsretten 2 Metodisk analyse av

Detaljer

Høst JUS1111 Privatrett I - Sensorveiledning

Høst JUS1111 Privatrett I - Sensorveiledning Høst 2018 - JUS1111 Privatrett I - Sensorveiledning 07. januar 2019 Orientering om bruk av digitale hjelpemidler - Lovdata Pro - på eksamen. Det er innført bruk av digitale hjelpemidler til eksamen på

Detaljer