Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010"

Transkript

1 Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst Utdyping vedrørende kompetansekrav og undervisning 1.1 Pensum og læringskrav Kopier av kursets pensum og læringskrav er tilsendt tidligere. 1.2 Om erstatningsrettskurset JUS122 Erstatningsrettskurset JUS122 har i høst hatt en varighet på 9 uker. Eksamenstiden er fire timer, og det arbeides utelukkende med praktikumsoppgaver på kurset. Hovedmålsettingen er å sette studentene i stand til å analysere og ta stilling til sentrale erstatningsrettslige problemstillinger på en selvstendig, grundig og poengtert måte. I høstens undervisning er det i tillegg forsøkt fokusert på hva vitenskapelig analyse og drøftelse av erstatningsrettslige spørsmål representerer, sammenliknet med domstolenes ofte mer pragmatiske måte å håndtere de samme spørsmålene på. De kandidatene som klarer å løfte sine drøftelser opp på et høyere nivå teoretisk og vitenskapelig sett må derfor belønnes, selv om erfaringen viser at det bare er et fåtall studenter som er i nærheten av slike drøftelser. Det er særlig fokusert på grunnvilkåret om ansvarsgrunnlag på kurset, og spesielt den ulovfestede culpanormen og arbeidsgiveransvaret etter 2-1. For å lette innlæringen av faget, tar undervisningen på kurset utgangspunkt i et sekstrinnsskjema for løsning av erstatningsrettslige spørsmål: 1. Grunnvilkåret om skade 2. Grunnvilkåret om ansvarsgrunnlag 3. Grunnvilkåret om årsakssammenheng 4. Utmåling av erstatning 5. Skadelidtes medvirkning etter skl Lemping etter skl Studentene er bedt om å gå i dybden i drøftelsene av ansvarsgrunnlag på eksamen, på bekostning av de øvrige punktene i sekstrinnsskjemaet. I motsetning til tidligere kan det derfor ikke forventes at kandidatene går inn på alle punktene i skjemaet, uansett om oppgaven aktualiserer punktet eller ikke. Det er nødvendig å nevne de tre grunnvilkårene for erstatning (skade, ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng), men ellers står kandidatene fritt til å begrense drøftelsen til de spørsmålene som er problematiske i oppgaven, og da særlig spørsmålet om ansvarsgrunnlag. På kurset er dette fremhevet overfor kandidatene for å legge til rette for noenlunde grundige drøftelser i eksamensbesvarelsen, til tross for eksamenstiden på fire timer. På kurset er det fremhevet at også drøftelsen av medvirkning etter 5-1 og rettslig avgrensning etter de ulovfestede reglene om årsakssammenheng, kan gi grunnlag for mer omfattende og prinsipielle drøftelser. Det forventes imidlertid ikke like omfattende drøftelser på dette punktet i eksamenssammenheng, som når det gjelder drøftelsen av ansvarsgrunnlag. 1

2 Også for sensorene må det derfor særlig være kvaliteten på drøftelsen av ansvarsgrunnlaget som danner grunnlaget for evalueringen av kandidatene, med de øvrige drøftelsene som justerende faktorer. Sensorene bes spesielt merke seg de punktene i sensorveiledningen hvor det formidles hva undervisningen i kurset har gått ut på, og hva som er sagt til studentene med hensyn til hvordan en problemstilling kan angripes. Kursets opplegg og innhold må legges til grunn ved sensuren, selv om det skulle avvike fra sensorens egne oppfatninger eller preferanser. Det må ikke gis trekk for noe som studentene har fått formidlet gjennom kurset. For ordens skyld så nevnes det at sensorveiledningen er gjort omfattende for å gi sensorene et inntrykk av hvilke elementer som er vektlagt på erstatningsrettskurset. Det kan selvsagt ikke forventes at kandidatene skal være innom alle disse elementene, og heller ikke at de behandles i samme omfang som sensorveiledningen. Dette gjelder i særlig grad nå som eksamenstiden er redusert sammenliknet med tidligere kurs. 2. Tvisten mellom Peder Ås A/S og Lars 2.1 Grunnvilkåret om skade Studentene har ingen foranledning til å problematisere når det gjelder grunnvilkåret om skade, og kan nøye seg med å henvise til at det lidte og fremtidige ervervstapet som Lars krever erstatning for, er et økonomisk tap som er erstatningsrettslig vernet etter rettspraksis, et vern som også er forutsatt i skl I løpet av kurset, har det kommet spørsmål fra studentene knyttet til om man skal forankre grunnvilkåret om skade og årsakssammenheng direkte i lovteksten i skl. 2-1 når denne bestemmelsen er aktuell, jf. nedenfor i punkt 2.2 om at så er tilfelle i vår oppgave, eller om det er tilstrekkelig å vise til 3-1 (eller 4-1) i forbindelse med grunnvilkåret om skade, og til de ulovfestede reglene fra rettspraksis i forbindelse med grunnvilkåret om årsakssammenheng. Studentene er gitt valgfrihet på dette punktet. Som tidligere nevnt er det også greit at kandidatene bare konstaterer at grunnvilkåret om skade er oppfylt, uten nærmere utdypning. 2.2 Grunnvilkåret om ansvarsgrunnlag Det aktuelle ansvarsgrunnlaget er arbeidsgiveransvar etter skl. 2-1, og da på grunnlag av to av de ansatte, Peder og Hans, sin manglende sikring av den åpne grøften langs fortauet, jf. Lars sin anførsel. Peders handlinger i rollen som vaktmester, oppfyller klart vilkåret om å være foretatt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren etter skl. 2-1 nr. 1, 1. punktum. I tråd med det som tidligere er sagt om å fokusere på de sentrale spørsmålene, kan studentene la være å gå inn på dette i det hele tatt. Det problematiske som det skal fokuseres på, er om Peder og Hans har opptrådt uaktsomt gjennom sine handlinger. Dette vilkåret viser til det ulovfestede culpaansvaret, men med den presisering at det skal tas hensyn til de krav som den skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, jf. skl. 2-1 nr. 1, 1. punktum. Dermed er det de overordnete og underordnete vurderingstemaer for aktsomhetsdrøftelsen, slik de fremgår av omfattende rettspraksis, som skal ligge til grunn for drøftelsen. 2

3 Det overordnete vurderingstemaet i forbindelse med aktsomhetsdrøftelsen, er om Peder og Hans burde reagert på den risikoen for personskade som den åpne grøften representerte i dette tilfellet. Etter forarbeidene og rettspraksis kan arbeidsgiveransvaret bygge på kumulative og anonyme feil foretatt av flere arbeidstakere. I vårt tilfelle kan en derfor behandle Peder og Hans under ett i forhold til vurderingen av reaksjon på risiko, selv om oppgaveteksten ikke identifiserer en av dem som ansvarlig for sikringen av grøften. Det er greit at kandidatene eventuelt gjør en faktisk forutsetning på dette punktet, men bare hvis det samtidig vises forståelse for arbeidsgiveransvarets regler knyttet til anonyme og kumulative feil. Før behandlingen av den konkrete risikovurderingen knyttet til culpanormen, kan det være grunn til å ta utgangspunkt i hvilke krav den skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, jf. skl. 2-1 nr. 1, 1. punktum. Skadelidtes forventninger må ses i lys av samfunnets forventninger til denne typen virksomhet, og hvilke faktiske rammebetingelser kommunen har når den driver sin virksomhet. Overfor studentene er det presisert at det kan være hensiktmessig og pedagogisk å behandle dette innledningsvis i culpadrøftelsen, for å klargjøre den generelle aktsomhetsterskelen i det konkrete tilfellet. I vårt tilfelle er grøften så stor, og plassert så nær et alminnelig beferdet område (det var blant annet boliger i nærheten), at det er rimelig å oppstille et krav om at grøften sikres, noe som også er gjort i det konkrete tilfellet. Det sentrale spørsmålet er derfor om valget av sikringsmåte tilfredsstiller rimelige krav til virksomheten fra skadelidte sin side. Generelt må det kunne forventes god sikring av risikokilder i forbindelser med anleggsarbeid på offentlig sted. Når grøften er såpass liten som i vårt tilfelle, er det i prinsippet mulig å dekke den helt med plater eller liknende, og dermed eliminere risikoen for skade på omgivelsene helt. Spørsmålet blir dermed om en kan forvente en slik eliminasjon av risikoen i forbindelse med anleggsvirksomhet, eller om omgivelsene må være forberedt på å ta høyde for risikokilder i slike tilfeller. Siden den skadelidte er en voksen person, er det etter rettspraksis i utgangspunktet de rimelige forventningene til denne gruppen av skadelidte som skal ligge til grunn for den rettslige vurderingen. Både i vurderingen av skadelidtes rimelige krav til virksomheten, og ellers i risikovurderingen, er det etter rettspraksis imidlertid grunnlag for å problematisere om også risikoen for skade på barn eller eldre skal trekkes inn i ved fastleggelsen av aktsomhetsterskelen. Særlig i forhold til barn må det nok stilles nokså strenge krav til sikring i forbindelse med anleggsarbeid på offentlig sted, selv om en for små barns vedkommende må forutsette tilsyn fra foreldrene når en er så nær trafikkert område. Vellykkede problematiseringer rundt den spesielle og generelle risikoen for skade, og særlig dersom studentene får frem argumenter for og mot de alternative innfallsvinklene for risikovurderingen, viser forståelse på et høyere nivå. Jeg viser i denne forbindelse til det som skrives nedenfor om vurderingen av risikoens art og grad. På kurset har vi gått inn på Trampettdommen i Rt s og Høydehoppdommen i Rt s. 2105, hvor det følger det at det stilles strenge krav til skoler og deres lærere med hensyn til å unngå skade på elever i forbindelse med gymnastikkundervisning, og at elever med rimelighet kan stille store krav til skolens virksomhet på dette punktet. Tilfellene er såpass avvikende fra vårt tilfelle med hensyn til situasjon og hensyn, at det vil være negativt dersom noen av studentene uten videre forutsetter at aktsomhetsterskelen i disse dommene 3

4 kan legges til grunn ved vurderingen av rimelige krav til virksomheten i vårt tilfelle. Alpindom I i Rt s og Alpindom II i Rt s gjelder i større grad den avveiningen mellom sikring og skadelidtes eget ansvar for å avverge risikoen som er aktuell i vårt tilfelle, men også her er situasjonen og hensynene såpass ulike at det er vanskelig å trekke direkte paralleller. De to sistnevnte dommene har uansett ikke blitt fremhevet på kurset. Når det gjelder de underordnede vurderingstemaene knyttet til den ulovfestede culpanormen, er det klart at Peder og Hans gjennom å ha ansvaret for det aktuelle grøftearbeidet, har tilstrekkelig tilknytning til risikokilden til at det kan være aktuelt å kreve reaksjon på risikoen fra deres side. Med hensyn til den alternative handling som Peder og Hans kunne gjennomført, så er det sikring av grøften med liggende plater eller liknende som fremstår som er det nærliggende alternativet til bruken av kjegler. En slik mer omfattende sikring fremstår både som nokså enkelt praktisk gjennomførbart, og samtidig svært effektivt i forhold til å hindre skade. Etter dette må det vurderes hvor stor risiko for skade som den manglende sikringen av grøften representerte. Risikoens art består i personskader som følge av at personer tråkker eller faller ned i grøften. Grøften er lang, bred og dyp nok til at en ikke kan utelukke relativt store personskader. Dersom en krysser veien og hopper over autovernet blir skadepotensialet ekstra stort på grunn av høyden og bevegelsesmomentet. Generelt må risikoen sies å bestå i en hel skala av mulige personskader, fra de helt lette og mindre alvorlige, til mer alvorlige skader. De mindre alvorlige skadene er kanskje det som fremstår som mest aktuelt dersom uhellet først skulle være ute. Med hensyn til risikoens grad, altså sannsynligheten for at slik personskade skal inntre, kan det anføres at risikoen ikke er særlig stor ved normal opptreden fra en voksen person sin side. Risikoen må sees i sammenheng med rolleforventningen til den aktuelle gruppen av skadelidte når det gjelder selv å ta høyde for risikoen, og ved vanlig bruk av fortauet vil de store, røde kjeglene tjene som en tilstrekkelig advarsel mot risikoen for voksne. Det kan da hevdes at risikoen i forhold til denne gruppen av skadelidte blir for liten til at skadevolderen skal måtte iverksette ytterligere sikringstiltak. Den vurderingsmessige vansken i denne saken knytter seg til at grøften på mange måter kan bli en felle dersom noen først likevel velger å krysse veien. Det kan tale for at en foretar en ytterligere sikring grøften, og særlig når det fremstår som nokså enkelt praktisk gjennomførbart å foreta en slik sikring. Det kan imidlertid spørres om en ved sikringen av grøften overhodet hadde plikt til å ta i betraktning at personer kunne krysse den trafikkert veien. Det kan hevdes at risikoen for uvettig opptreden i utgangspunktet ligger hos den skadelidte selv, og særlig når det dreier seg om voksne personer. Erstatningsrettens funksjon er først og fremst å kompensere skade som følge av risiko som den skadelidte ikke kunne forventes å beskytte seg mot. I denne sammenheng må det nevnes at det fantes en fotgjengerovergang i rimelig nærhet, slik at en ikke på noen måte var tvunget til å krysse veien av praktiske hensyn. Overfor voksne personer kan det dermed kanskje vanskelig argumenteres med at Peder og Hans burde reagert på risikoen for skade. Det kan imidlertid fremstå som mer nærliggende at barn og ungdom krysser veien, jf. at dette hadde skjedd tidligere, og spørsmålet blir da om dette også påvirker aktsomhetsvurderingen i forhold til Lars. Dette er et spørsmål om en skal legge til grunn risikoen i forhold til den aktuelle gruppen av skadelidte (voksne), eller om en 4

5 også kan trekke inn i vurderingen risikoelementer knyttet til andre grupper av skadelidte. På den ene side kan en se det slik at en generell culpanorm kan tilsi reaksjon på risiko uavhengig av hvilken gruppe av skadelidte som er skadet i det konkrete tilfellet. På den annen side kan en se det slik at den skadelidte da drar fordel av risikoelementer som i realiteten ikke er knyttet til den gruppen av skadelidte som en tilhører. Når det gjelder risikoens nærhet (om risikoen umiddelbart er i ferd med å slå ut i skade) og synbarhet (hvor synlig risikofaktorene er sett fra skadevolderens perspektiv), så er studentene oppfordret til ikke å problematisere dette med mindre det konkrete forholdet byr på spesielle poenger i så måte. Hensikten er å hindre rent teoretiske vurderinger på dette punktet, på bekostning av mer konkrete og substansielle drøftelser av risikoens art og grad. Oppgaven gir neppe særlig foranledning til å gå nærmere inn på risikoens nærhet og synbarhet. Avslutningsvis bør studentene foreta en avsluttende helhetsvurdering av om Peder og Hans burde ha reagert på risikoen ved ikke å foreta ytterligere sikringstiltak. Samlet sett kan det synes som om de to elementene som må veies mot hverandre: På den ene siden kunne ytterligere sikkerhetstiltak vært gjennomført på en nokså enkel måte, og det kan være grunn til å gjøre dette når en graver en grøft langs et fortau i et alminnelig beferdet område. På den annen side vil de fleste personer som ferdes langs grøften på normal måte ikke utsettes for risiko i noen særlig grad, og det kan spørres i hvilken utstrekning en skal måtte ta høyde for mer avvikende atferd fra enkeltpersoners side. Begge konklusjoner må kunne forsvares. 2.3 Grunnvilkåret om årsakssammenheng Det er ingen grunn til å problematisere grunnvilkåret om årsakssammenheng i særlig utstrekning i denne tvisten. For en nærmere redegjørelse for innholdet i grunnvilkåret om årsakssammenheng, se nedenfor i punkt Utmåling Når det gjelder personskaden til Lars, så har en ikke noe grunnlag for å problematisere utmålingen av erstatningssummen, bortsett fra det som er skrevet om medvirkning nedenfor i punkt Medvirkning etter skl. 5-1 I relasjon til medvirkning etter skl. 5-1, må det innledningsvis presiseres at kandidatene har fått beskjed om at det forventes en viss grundighet i drøftelsen av inngangsvilkåret egen skyld (selv om det ikke kan forventes en drøftelse på linje med drøftelsen av ansvarsgrunnlaget), men at det ikke forventes særlig omfattende drøftelser knyttet til selve vurderingen av avkortning. Forutsetningen er at en har kommet til at det foreligger ansvarsgrunnlag, og spørsmålet må eventuelt drøftes subsidiært. Spørsmålet er om Lars har et medansvar for sin egen skade etter skl. 5-1, slik at erstatningssummen kan avkortes. Denne problemstillingen er plassert som punkt nummer 5 i vårt sekstrinnsskjema. Det økonomiske tapet på skadelidtes hånd skal nå være utmålt, jf. punkt 4 i det samme skjemaet. 5

6 Spørsmålet er om medvirkningen til egen skade fra skadelidtes side, gir grunnlag for en brøkdelsmessig avkortning av det utmålte beløpet. I forbindelse med skl. 5-1 nr. 1, må det først drøftes om det som en kan kalle inngangsvilkårene er oppfylt, nemlig at skadelidte har medvirket ved egen skyld, som henholdsvis representerer et krav om årsakssammenheng og et krav om culpaansvar. Når det gjelder kravet om at skadelidte har medvirket er det ikke grunn til å problematisere dette ut fra oppgavens faktum. Her er det nok å fastslå at grunnvilkåret om årsakssammenheng er oppfylt.. I vurderingen av egen skyld skal vi ta stilling om Lars burde handlet annerledes i den aktuelle situasjonen ut fra vurderingskriteriene til den ulovfestede culpanormen. Spørsmålet er altså om Lars burde ha reagert på den risikoen for skade på ham selv, som det innebar å krysse den trafikkerte veien. Den alternative handlingen ville være å bruke fotgjengerovergangen som lå 300 meter unna det stedet der veien ble krysset. Når det gjelder vurderingen av risikoens art og grad med hensyn til skade på Lars selv, så er det klart nok risiko for skade av ulik art når en krysser en trafikkert vei. Den risikoen som grøften representerer, er kanskje ikke den normale i så måte, men samtidig åpner kryssing av en trafikkert vei, med omkringliggende strukturer, for en rekke ulike typer risiko. De fleste voksne personer ville nok la være å krysse en slik vei, og særlig når den er omgitt av autovern. Det er kanskje vanskelig å komme til at denne handlemåten ikke er uaktsom. Dersom en kommer til at Lars har medvirket til sin skade ved egen skyld, må det foretas en vurdering av hvor mye erstatningen skal avkortes, ut fra momentene i skl. 5-1 nr. 1, 1. punktum. På dette punktet kan det forventes enda mindre fra studentenes side enn det som gjelder for drøftelsen av inngangsvilkårene, og det må det tas hensyn til ved sensuren. Etter 5-1 nr. 1, 1. punktum skal det tas hensyn til atferden, noe som innebærer en avveiing av skadevolders og skadelidtes respektive skyldgrad og etiske klander. Det fremstår naturlig å regne Lars sin uaktsomhet som betydelig for en voksen person, mens en kanskje vil regne uaktsomheten fra Peder og Hans sin side som mindre, siden det tross alt er iverksatt sikkerhetstiltak i en viss utstrekning. Det skal også tas hensyn til atferdens betydning for at skaden skjedde. Her skal skadevolders og skadelidtes bidrag til at skaden skjedde, vurderes i et årsaksperspektiv. Siden de iverksatte sikkerhetstiltakene normalt vil sikre mot skade, vil Lars sin atferd lett måtte regnes som den dominerende årsaksfaktoren i denne sammenhengen. Når det gjelder momentet omfanget av skaden, dreier det seg om skadevolders og skadelidtes bidrag til omfanget av skaden i et årsaksperspektiv, samt omfanget av skaden i seg selv. Dette momentet gir vel oppgavens faktum ikke noen spesiell grunn til å problematisere. Momentet forholdene ellers gjelder sosiale hensyn, Rt s. 887 (Bal. 7), og spørsmålet om skadevolder burde hatt forsikring, Rt s (avsnitt 29). Forsikringselementet er det liten grunn til å problematisere ut fra oppgavens faktum og partene anførsler, men som et sosialt hensyn kan det nevnes at Peder er relativt ung, og at erstatningssummen skal anvendes 6

7 til å dekke tapt ervervstap for en lang tidsperiode. Dette kan tilsi at en er noe mer varsom med å foreta en avkortning i erstatningssummen enn ellers. Avkortningen av erstatningssummen skjer etter rettspraksis i brøkdeler, jf. for eksempel Alpindommen i Rt s Lempning etter skl. 5-2 Oppgaveteksten legger ikke opp til en drøftelse av lemping etter skl. 5-2 i denne oppgaven, og det er helt greit dersom studentene ikke nevner denne problemstillingen i det hele tatt. 3. Tvisten mellom Peder Ås A/S og ABC A/S I tråd med det som er sagt tidligere om at studentene skal fokusere på de sentrale problemstillingene i oppgaven, er det greit om en i behandlingen av denne tvisten bare konsentrerer seg om spørsmålet om rettslig avgrensning, som altså er en del av grunnvilkåret om faktisk årsakssammenheng. De to øvrige grunnvilkårene kan bare kort forutsettes oppfylt. (En forutsetning for drøftelsen, eventuelt gjennom en subsidiær drøftelse, er at en konkluderer med at ansvarsgrunnlag foreligger i forhold til primærskaden.) Når det gjelder grunnvilkåret om årsakssammenheng og spørsmålet om faktisk årsakssammenheng, kan det uten videre slås fast at vår aktuelle årsaksfaktor (Peder og Hans sin uaktsomhet) ikke er en uvesentlig årsak til tapet til ABC A/S, jfr. p-pilledom II Rt s. 64 (på s. 70). Den sentrale problemstillingen er om ABC A/S sitt tredjemannstap (et tap avledet av kontraktstilknytningen til den primærskadde, Lars) er for upåregnelig, fjernt eller avledet, slik at det må foretas en rettslig avgrensning mot den aktuelle tapsposten. I så fall blir resultatet at det ikke kan gis erstatning selv om de øvrige grunnvilkårene er oppfylt. En tilsvarende problemstilling finner vi i nøkkelmanndommen Rt s (også kalt skiltmakerdommen) som må regnes som den sentrale dommen i dette tilfellet. Det har vært fokusert en del på dommen i løpet av kurset. Problemstillingen må likevel regnes som krevende, og det er nok de færreste studentene som får til virkelig gode drøftelser på dette punktet. Nøkkelmanndommen gjaldt en skiltmaker som var eneeier av sitt firma samtidig som han var eneste arbeider. Da han ble trafikkskadet og arbeidsufør oppstod spørsmålet om aksjeselskapet i egenskap av arbeidsgiver kunne kreve erstatning. Under dissens ble erstatning nektet. En hovedbegrunnelse for flertallet var at arbeidsgiveren selv må innrette sin virksomhet slik at den ikke er sårbar, se nærmere om dette resonnementet i dommens avsnitt 35 og 36: Av dei norske dommane om tredjemannsinteresse er det nok denne siste dommen om arbeidsgivaravgift som har størst interesse. I denne dommen er det om kravet på dekning av avtalefesta, lengd sjukepengeperiode, sagt at arbeidsgivar er «nærmest til å bære tapet», at han er nærast til å ha «kontroll med» omfanget av slike framtidige tap, og at det er «tilfeldig» om slike utgifter kan krevjast dekt av ein skadevaldar. Oppsummeringsvis heiter det at det ikkje er «rimelig» at skadevaldar skal svare for eit tap 7

8 som i første rekkje må reknast å kome av ein avtale mellom arbeidsgivar og den tilsette skadelidne. Etter mitt syn er det her element som også kan trekkjast inn i vår sak. Det er nok slik at det er arbeidsgivaren som lettast vil kunne organisere arbeidet i ei form som gjer at han blir minst mogeleg utsett for tap. Det er også slik at ein tilsett kan bli borte som følgje av sjukdom, tvingande velferdsgrunnar eller til dømes grunna ulykke som ingen kan trekkjast til ansvar for. I eit slikt perspektiv er det tilfeldig om ein arbeidsgivaren kan få dekning. Og det blir nok ut frå dette oppfatta som lite rimeleg at ein skadevaldar dekkjer eit slikt tap, der det finst ein ansvarleg skadevaldar. Tapet kan også variere mykje. Nygaard, Skade og ansvar, 2000, side 58 uttrykkjer dette slik at ein arbeidsgivar «normalt [vil] ha for veik tilknyting til personskaden til at har skadebotvern for denne skaden». Eg er einig i dette, og legg til at det samla sett synest å burde vere slik at ein risiko av denne art bør leggjast på ein arbeidsgivar. Resonnementet bygger delvis på arbeidsgiveravgiftdommens Rt s som ikke er behandlet like grundig på kurset, og på flymanøverdommens (Rt s premisser om nærhet i årsakssammenhengen som vilkår for erstatning, om interesseavveining, og om hvem som er nærmest til å bære risikoen. Flymanøverdommen er behandlet relativt grundig på kurset. Dommene gjelder henholdsvis tredjemannsskade i forbindelse med personskade som primærskade, og tredjemannsskade knyttet til tingsskade som primærskade. Det samlede inntrykket fra rettspraksis er at det gjør seg gjeldende en restriktiv holdning til at arbeidsgivere skal kunne få erstatning for sitt tap som følge av skade på en ansatt i virksomheten, og dette bør studentene få frem innledningsvis i sine drøftelser. Utgangspunktet etter rettspraksis må sies å være at arbeidsgiveren selv har risikoen for tap som følge av at en er avhengig av en bestemt person for å oppnå fortjeneste gjennom virksomheten. Dersom en sammenlikner situasjonen for ABC A/S med situasjonen i nøkkelmanndommen, er det likevel noen forskjeller. I nøkkelmanndommen hadde en gjort seg særlig avhengig av den ansatte, mens Lars i vårt tilfelle synes å være en av flere ansatte. Det dreier seg altså om et tap som det kan være vanskeligere å organisere seg bort fra enn det som var tilfellet i nøkkelmanndommen. Argumentet fra nøkkelmanndommen om at slike inntektstap kan oppstå av så mange årsaker, at det blir tilfeldig om arbeidsgiver har en ansvarlig skadevolder å forholde seg til, og at tapet dermed bør være arbeidsgiverens egen risiko, står seg imidlertid også i forhold til vårt tilfelle. 8

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011 Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011 1. Kompetansekrav og undervisning 1.1 Pensum og læringskrav Kursets pensum og læringskrav følger av lenke tilsendt

Detaljer

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2009

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2009 Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2009 1. Kompetansekrav og undervisning 1.1 Pensum og læringskrav Kopier av kursets pensum og læringskrav er

Detaljer

Den første hovedproblemstillingen er om Peder Ås As er erstatningsansvarlig overfor Lars Holm

Den første hovedproblemstillingen er om Peder Ås As er erstatningsansvarlig overfor Lars Holm Ådne Laastad har master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Diploma in International Finance Law ved Queen Mary University of London. Han er advokatfullmektig hos advokatene Andersen, Laastad,

Detaljer

Den overordnede vurderingstema er om Gunnar burde reagert på risikoen for skade unnlatelsen av å sikre hullet representerer.

Den overordnede vurderingstema er om Gunnar burde reagert på risikoen for skade unnlatelsen av å sikre hullet representerer. Erstatningsrett - Høst 2012 Skrevet av: Ida Johanne Bohmann Praktikumsoppgave Sakens parter er Ronald Rygg mot Rehab AS. Hovedproblemstillingen er om Rehab AS er erstatningsansvarlig over Ronald for skadene

Detaljer

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden.

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Anbefaling: Følg med her, ikke noter så tastene spruter. Ha egen oppgave m/mine kommentarer oppe når vi går gjennom. Advarsel: Jeg kommer til å snakke

Detaljer

Grunnvilkår for erstatningsansvar

Grunnvilkår for erstatningsansvar Grunnvilkår for erstatningsansvar MEF IF forsikringsseminar Tromsø 12. oktober 2018 Innledning sammenhengene mellom erstatningsansvar og forskring Erstatningsrett: Muligheten for å bli erstatningsansvarlige

Detaljer

Overordnet problemstilling er om Lillevik kommune er erstatningsansvarlig overfor Peder som følge av skaden han pådro seg på sommerleieren.

Overordnet problemstilling er om Lillevik kommune er erstatningsansvarlig overfor Peder som følge av skaden han pådro seg på sommerleieren. Mønsterbesvarelse i erstatningsrett - 2015 Besvarelsen er kommentert av advokat Line Gjerstad Tjelflaat. Kandidatens navn: Emilie Haakestad I de følgende kommentarene vil jeg påpekte hva jeg mener kandidaten

Detaljer

Manuduksjon i erstatningsrett. UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs

Manuduksjon i erstatningsrett. UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs Manuduksjon i erstatningsrett UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs 1 Formålet med dagens gjennomgang Gi et overblikk over hvordan løse en praktikumsoppgave i erstatningsrett, hvor grunnvilkårene for erstatning

Detaljer

Det juridiske fakultet i Bergen Sensorveiledning for skoleeksamen i JUS122 - høsten 2016

Det juridiske fakultet i Bergen Sensorveiledning for skoleeksamen i JUS122 - høsten 2016 Det juridiske fakultet i Bergen Sensorveiledning for skoleeksamen i JUS122 - høsten 2016 1. Kompetansekrav, undervisning og oppgave 1.1 Pensum og læringskrav Kopier av kursets pensum og læringskrav er

Detaljer

Sensorveiledning eksamen JUS 122 høst 2015

Sensorveiledning eksamen JUS 122 høst 2015 Sensorveiledning eksamen JUS 122 høst 2015 Oppdatert versjon, 29.10.2015 1. Innledning 1.1. Om kurset og undervisningen Undervisningen på erstatningsrettskurset, JUS 122, strekker seg over drøye åtte uker.

Detaljer

Videre må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Peder anfører at Lillevik kommune er ansvarlig, og det er således arbeidsgiveransvar som skal drøftes.

Videre må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Peder anfører at Lillevik kommune er ansvarlig, og det er således arbeidsgiveransvar som skal drøftes. Mønsterbesvarelse JUS122 Erstatningsrett Eksamen høsten 2018 Kandidat: Anonym Ikke kommentert Praktikumsoppgave: Oppgaven deles av strukturmessige årsaker i to deler, hvor kravene til Hans og Peder drøftes

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 16.03 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 I. Læringskrav og litteratur Oppgaven gjelder erstatningsrett, herunder medvirkning ved bilansvar, adekvans og utmåling av erstatning for merutgifter.

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 14.3 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 25.02.2010 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Besvarelsen vil videre ta stilling til om det foreligge ansvarsgrunnlag fra kommunens side.

Besvarelsen vil videre ta stilling til om det foreligge ansvarsgrunnlag fra kommunens side. Erstatningsrett - Høst 2011 Besvarelsen er kommentert av: Siri van Kervel Røskaft, Fast advokat hos Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS - Master i rettsvitenskap ved juridisk fakultet i Bergen,

Detaljer

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark SENSORVEILEDNING JUS1111 privatrett 1, høsten 2013 Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark Innledning: Oppgaven er en praktikumsoppgave i faget kjøpsrett. Den utgjør del I av oppgaven denne eksamensdagen

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Energi Norge Energiakademiet 25. januar 2012 Advokat Hallvard Gilje Aarseth Tema Et forsvarlig sikkerhetsnivå En

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 06.03.2009 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser

Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser Entreprenørens og byggherrens ansvar ved skade på installasjoner i grunnen Advokat Thomas Kollerød, Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Hva

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen opphavsrett, JUR 1810 og JUS 5810 Høsten 2011

Sensorveiledning Eksamen opphavsrett, JUR 1810 og JUS 5810 Høsten 2011 Sensorveiledning Eksamen opphavsrett, JUR 1810 og JUS 5810 Høsten 2011 1 Om oppgaven Oppgaven er en praktisk oppgave i tre deler som omhandler sentrale spørsmål i faget, kanskje bortsett fra del III som

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett. Oppgaven lyder:

Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett. Oppgaven lyder: Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett Oppgaven lyder: "Gi en redegjørelse for arbeidsgiverens ansvar for skade voldt av arbeidstakerens uaktsomme eller forsettlige handling såfremt handlingen

Detaljer

Sensorveiledning, Opphavsrett, JUR 1810 og JUR 5810, Høsten Om oppgaven

Sensorveiledning, Opphavsrett, JUR 1810 og JUR 5810, Høsten Om oppgaven Sensorveiledning, Opphavsrett, JUR 1810 og JUR 5810, Høsten 2009 1 Om oppgaven Eksamensoppgaven denne høsten er en praktikumsoppgave. En slik oppgavetype har svært sjelden vært gitt i faget en slags variant

Detaljer

Fakultetsoppgave i Juridisk metodelære JUS1211, våren 2019 Gjennomgang v/ Markus Jerkø. Domsanalyse reelle hensyn i Rt s.

Fakultetsoppgave i Juridisk metodelære JUS1211, våren 2019 Gjennomgang v/ Markus Jerkø. Domsanalyse reelle hensyn i Rt s. Fakultetsoppgave i Juridisk metodelære JUS1211, våren 2019 Gjennomgang v/ Markus Jerkø Domsanalyse reelle hensyn i Rt. 2015 s. 1157 Fårøya Oppgaven Dommen inntatt i Rt. 2015 s. 1157 (Fårøya) omhandler

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 5. februar 2009 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 5. februar 2009 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 5. februar 2009 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 11. februar 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske

Detaljer

Eksamen i erstatningsrett 2014

Eksamen i erstatningsrett 2014 Eksamen i erstatningsrett 2014 Skrevet av Hilde Yong Hong Gavel Bakke Kommentert av Kristoffer Rakner, Advokatfirmaet Lund & Co DA Å lese "mønsterbesvarelser" kan være et nyttig supplement til ditt studieopplegg

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar 2009 Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde

Detaljer

«1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd.

«1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd. Kort sensorveiledning JUS5120 Utlendingsrett våren 2017 Oppgaveteksten lyder: «1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd. 2.

Detaljer

Eksamen høst 2008 skrevet av Kristoffer Nerland

Eksamen høst 2008 skrevet av Kristoffer Nerland Eksamen høst 2008 skrevet av Kristoffer Nerland Innledende kommentar: Som det vil fremgå av det følgende, er denne mønsterbesvarelsen svært omfattende, og kan på ingen måte regnes representativ for det

Detaljer

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret Juridiske betraktninger Artic Entrepreneur 25. januar 2018 Advokat Erling M. Erstad Svært omfattende tema. ( 20 min.) Temaet sees i et privatrettslig perspektiv

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 08.04.2013 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn Lønn og arbeidstid 2.26 Likelønn Oppgaven er utdrag av LKN 2005-16, og rettslig hjemmel for drøftelsen er likestillingsl. 21. Følgende er klagenemnda for likestilling sine merknader som ut fra likestillingslovens

Detaljer

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13.

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13. Eksamensoppgave Valgfag Vår 2016 for Forsikringsrett 5420 Sensorveiledning Generelt Oppgaven har en form som ofte har vært benyttet i forsikringsrett ved at man har en teoridel kombinert med en kort praktisk

Detaljer

Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm

Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm «Hva praktikeren bør vite om vegjus 2012» arr. Nkf Hordaland Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm Ingrid G. H. Oma rådgjevar Statens vegvesen Region Vest Juridisk- og anskaffelsesseksjonen Utgangspunkt

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Gjennomgang 15. november 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett. 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum

Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett. 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum Hva skal dere lære? Rettskildelæren omhandler hva man bygger på og hvordan man drøfter når man tar

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Gjennomgang 12. oktober 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUS 3111) En forkortet

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 5. mars 2010, 12.15 i Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelle

Detaljer

Sensorveiledning JUS1111 vår 2015 erstatningsrett praktikum

Sensorveiledning JUS1111 vår 2015 erstatningsrett praktikum Sensorveiledning JUS1111 vår 2015 erstatningsrett praktikum Endelig versjon pr. 3. juli 2015 Oppgavetekst: Endelig var det sommer, og Peder Ås hadde for en gang skyld ordnet det slik at noen skulle ta

Detaljer

Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO)

Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO) Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO) Innledning Oppgaven består av en tradisjonell praktikumsoppgave (kjøpsrett) og en tilsvarende teorioppgave (innføring i rettsstudiet). Begge oppgavene

Detaljer

Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret. Onsdag (kl ): Bilansvaret. Mandag (kl ): Årsakssammenheng

Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret. Onsdag (kl ): Bilansvaret. Mandag (kl ): Årsakssammenheng Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 11.11 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 15.04 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT:

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: 1-1 Virkeområde Retningslinjene er kun ment som en hjelp for ansatte i skolen til å avklare når kommunen eller elver/foreldre er erstatningspliktige

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 14.3 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Utgangspunktet er at en erstatningsrelevant skade er et økonomisk tap eller annen negativ effekt som kan verdsettes i penger, jf. bred rettspraksis.

Utgangspunktet er at en erstatningsrelevant skade er et økonomisk tap eller annen negativ effekt som kan verdsettes i penger, jf. bred rettspraksis. Skrevet av: Martin Hoff Kommentert av: Ole Kristian Holtsmark, Advokatfirmaet Hjort Generell kommentar: Jeg vil i det følgende kommentere positive og negative sider ved besvarelsen som har vært relevant

Detaljer

Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson

Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson Emnet (1) Emnet negativt avgrenset Personskade Tingskade Emnet (2) Culpaansvar Emnet Culpaansvar alminnelig regel Person- og

Detaljer

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT 1 DEL 1 MUNTLIG EKSAMEN Hva er en god muntlig eksamen for elevene? Hvordan kan vi legge til rette for å en slik eksamenssituasjon? Hvordan finner vi frem til gode

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2010 Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde presise

Detaljer

Sensorveiledning JUS1820 Patent- og varemerkerett vår 2019 (BA)

Sensorveiledning JUS1820 Patent- og varemerkerett vår 2019 (BA) Sensorveiledning JUS1820 Patent- og varemerkerett vår 2019 (BA) 1. Generelt Kunnskapskravene i faget krever «god kunnskap om hva som er gjenstand for beskyttelse og hvilke vilkår som må være oppfylt for

Detaljer

JUS122 ERSTATNINGSRETT

JUS122 ERSTATNINGSRETT BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP JUS122 ERSTATNINGSRETT Torsdag 10. oktober 2013 kl. 09.00 13.00 Oppgaven består av 3 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler.

Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler. 1 Sensor veiledning Eksamensoppgave Valgfag Forsikringsrett 5420 Vår 2017 Del I. Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler. Oppgaven er behandlet i Bull,

Detaljer

Sensorveiledning skoleeksamen Tingsrett 2009

Sensorveiledning skoleeksamen Tingsrett 2009 Sensorveiledning skoleeksamen Tingsrett 2009 1. Lovlig bruk som fritidsbolig i henhold til servl. 2? a. Fra naust til fritidsbolig? Oppgaven kan struktureres på flere måter, men i veiledningen har jeg

Detaljer

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling A' JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO "p40103 902 Avd.:,3.Olo i. Deres ref. 200501903- /EVI Vår ref. 200600190- U A/TJU Dato 23.03.2006

Detaljer

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar av Advokat Pål Kleven Innledning - Dorgefossdommen Dalane tingrett 2007 - Ca. 17 % av alle personskader i Norge er idrettsskader - I tillegg kommer

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 1. Vår Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark. Del I

SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 1. Vår Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark. Del I SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 1 Vår 2012 Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark Del I Innledning Oppgavetype: Praktikum Antall spørsmål: 3 Fagområde: Erstatningsrett Læringskrav: God forståelse Veiledende

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013

Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013 Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013 Gjennomgang 25. oktober 2013 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett Mats Iversen Stenmark Dato: 24. september 2014 Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett I. Innledning Oppgaven er en praktikumsoppgave, og reiser sentrale problemstillinger

Detaljer

HVORDAN HINDRE OG HÅNDTERE SEKSUELL TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN? VEILEDER FOR TILLITSVALGTE

HVORDAN HINDRE OG HÅNDTERE SEKSUELL TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN? VEILEDER FOR TILLITSVALGTE HVORDAN HINDRE OG HÅNDTERE SEKSUELL TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN? VEILEDER FOR TILLITSVALGTE NR. XX MÅNED 2018 VEILEDER FOR TILLITSVALGTE Innledning Høsten 2017 kom det, som del av #metoo-kampanjer,

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 31.10 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Sensorveiledning JUS 122. Høst 2012

Sensorveiledning JUS 122. Høst 2012 1 Sensorveiledning JUS 122 Høst 2012 A. Innledning om kurset og undervisningen Erstatningsrettskurset JUS122 går over 8 uker. På kurset er det særlig fokusert på grunnvilkåret om ansvarsgrunnlag, spesielt

Detaljer

Fakultetsoppga ve i Fast eiendoms rettsforhold V14. Oppgavegjennomgang

Fakultetsoppga ve i Fast eiendoms rettsforhold V14. Oppgavegjennomgang Fakultetsoppga ve i Fast eiendoms rettsforhold V14 Oppgavegjennomgang Spørsmål I.1. Lillevik Rorbuer kan ikke kreve den nye driften ved AS Lillevik Sildoljefabrikk stoppet fordi sistnevnte har holdt seg

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Gjennomgang 24. april 2014 12.15 Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt høsten 2012 (JUS 3211). Omfang:

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen kontraktsrett II 17. okt 2008 sensur 21. nov 2008 Versjon 4 nov 2008

Sensorveiledning Eksamen kontraktsrett II 17. okt 2008 sensur 21. nov 2008 Versjon 4 nov 2008 1 Sensorveiledning Eksamen kontraktsrett II 17. okt 2008 sensur 21. nov 2008 Versjon 4 nov 2008 Sensorene må først og fremst granske om studentene stiller rettsspørsmålene presist, om studentene anvender

Detaljer

JUS 1430 og JUS 5430 Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) Sensorveiledning våren BA-varianten (JUS 1430) 1. Pensum, læringskrav

JUS 1430 og JUS 5430 Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) Sensorveiledning våren BA-varianten (JUS 1430) 1. Pensum, læringskrav JUS 1430 og JUS 5430 Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) Sensorveiledning våren 2019 BA-varianten (JUS 1430) 1. Pensum, læringskrav Oppgaven reiser spørsmål tilknyttet endringsmekanismen, force

Detaljer

Metodedelen av faget JUS4111 (metode og etikk) utgjør 7 av 10 studiepoeng.

Metodedelen av faget JUS4111 (metode og etikk) utgjør 7 av 10 studiepoeng. Bodil Kristine Høstmælingen Utkast til sensorveiledning, del II Metode (antatt tidsforbruk 2 timer) Jus 4111 Vår 2012 Eksamensdag: 30. mai 2012 Oppgave: Drøft likheter og forskjeller mellom tolkning/anvendelse

Detaljer

Bjarne Snipsøyr Fakultetsoppgave i avtalerett

Bjarne Snipsøyr Fakultetsoppgave i avtalerett Bjarne Snipsøyr (bsn@thommessen.no) Fakultetsoppgave i avtalerett Om oppgaven Eksamensoppgave høsten 2015 Antatt tidsforbruk til eksamen: 4 timer Sentrale temaer i avtaleretten Kan være utfordrende å få

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål)

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål) UTKAST Sensorveiledning JUR3000/JUS3211 tredje avdeling, våren 2012. Selskapsrett 1. Oppgaveteksten Sammenlign samtykkeregler og forkjøpsregler ved omsetning av selskapsandeler og aksjer. Forklar hvordan

Detaljer

Høringsnotat. Lovavdelingen Dato: Saksnr: 19/4176 Høringsfrist: 1. desember 2019

Høringsnotat. Lovavdelingen Dato: Saksnr: 19/4176 Høringsfrist: 1. desember 2019 Høringsnotat Lovavdelingen Dato: 30.08.2019 Saksnr: 19/4176 Høringsfrist: 1. desember 2019 Høring Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift 1. Innledning

Detaljer

Når er reisetid arbeidstid?

Når er reisetid arbeidstid? Når er reisetid arbeidstid? Arbeidstidsbegrepet etter HR-2018-1036-A Reisetid Førsteamanuensis PhD Marianne Jenum Hotvedt Forskerforbundet 8. april 2019 Opplegget «Når er reisetid arbeidstid?» Lov og Rett

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011 Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven og oppgavetypen: Halvdagsoppgave. Domspremissene

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag SENSORVEILEDNING 6006 Forretningsjuss Våren 2014 OPPGAVE 1 Spørsmål 1: Hvilken av de to lovene skal gis forrangen? Begrunn svaret Poenget med

Detaljer

Ansvarsforsikring og aktsomhet

Ansvarsforsikring og aktsomhet Ansvarsforsikring NFT og 4/2003 aktsomhet Ansvarsforsikring og aktsomhet av Eivind Kogstad Fra erstatningssøkere er det fra tid til annen hevdet at kravet til aktsomhet skjerpes fordi skadevolderens eventuelle

Detaljer

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast DISPOSISJON Side 1 av 5 Vår ref.: 1088563/112925 Oslo, 27. januar 2016 Ansvarlig advokat: Ole André Oftebro / oao@raeder.no Deres ref.: TIL: Juridisk ABC Podcast JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR 1

Detaljer

Sensorveiledning JUS1820 Patent- og varemerkerett vår 2018 (BA)

Sensorveiledning JUS1820 Patent- og varemerkerett vår 2018 (BA) Sensorveiledning JUS1820 Patent- og varemerkerett vår 2018 (BA) 1. Generelt Kunnskapskravene i faget krever «god kunnskap om hva som er gjenstand for beskyttelse og hvilke vilkår som må være oppfylt for

Detaljer

Momenter til vurdering av erstatningssaker:

Momenter til vurdering av erstatningssaker: JUS102 Oppgavemetodikk i erstatningsrett og kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag av Steinar Taubøll Dette dokumentet inneholder en kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag. Dette

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Sensorveiledning EKSAMEN JUS 122. Høst 2014

Sensorveiledning EKSAMEN JUS 122. Høst 2014 Sensorveiledning EKSAMEN JUS 122 Høst 2014 A. Innledning om kurset og undervisningen Erstatningsrettskurset JUS122 går over 8 uker. På kurset er det særlig fokusert på de ulike ansvarsgrunnlag. Samtidig

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 5-1.(den skadelidtes medvirkning) HOVEDTEMA III 1. Dersom den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren

Detaljer

Erstatningsrett. Årsakssammenheng

Erstatningsrett. Årsakssammenheng Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Oppgaveteknikk. Professor Tarjei Bekkedal Senter for europarett

Oppgaveteknikk. Professor Tarjei Bekkedal Senter for europarett Oppgaveteknikk Professor Tarjei Bekkedal Senter for europarett Oversikt over forelesningen 1. Oppsett 2. Analyseteknikk på tolkingstunge spørsmål (uklarhet om hvordan loven er å forstå) 3. Analyseteknikk

Detaljer

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap:

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap: Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1995-16 1995.09.06 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt 215.1-5, 215.1-6 Økonomisk ansvar for arbeidstakere i staten

Detaljer

Last ned Erstatningsrett - Morten Kjelland. Last ned

Last ned Erstatningsrett - Morten Kjelland. Last ned Last ned Erstatningsrett - Morten Kjelland Last ned Forfatter: Morten Kjelland ISBN: 9788215022352 Antall sider: 495 Format: PDF Filstørrelse:18.74 Mb Boken gir en helhetlig fremstilling av erstatningsrettens

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett NOTAT Til: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet Fra: Ola Ø. Nisja Dato: 19. desember 2014 Ansvarlig partner: Ola Ø. Nisja Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett 1 INNLEDNING

Detaljer

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon.

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hva er det viktigste jeg skal si i Unngå løse: dag? På den ene side på den annen side drøftelser Trekker i den ene retning trekker i den andre retning

Detaljer

17/ april IT Cosmetics, LLC Zacco Norway AS. Star United AS Onsagers AS

17/ april IT Cosmetics, LLC Zacco Norway AS. Star United AS Onsagers AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00204 10. april 2018 Klager: Representert ved: IT Cosmetics, LLC Zacco Norway AS Innklaget: Representert ved: Star United AS Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Lønnsutbetalinger hva skjer når utbetalingene er feil?

Lønnsutbetalinger hva skjer når utbetalingene er feil? Lønnsutbetalinger hva skjer når utbetalingene er feil? Legeforeningen mottar med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer i saker som gjelder feilutbetalinger av lønn og krav fra arbeidsgiver om tilbakebetaling.

Detaljer

Selskapet ønsker en vurdering av følgende klausuler hentet fra selskapets tyske villaforsikringsvilkår:

Selskapet ønsker en vurdering av følgende klausuler hentet fra selskapets tyske villaforsikringsvilkår: JUS 5420/JUR 1420 Forsikringsrett Sensorveiledning Oppgaveteksten er skrevet i kursiv nedenfor. Sensorveiledningen følger under hver del med vanlig tekst. Generelt kan bemerkes at det er to grupper studenter

Detaljer

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering BEGRUNNELSE FOR OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Ombudets framstilling av saken er basert på partenes skriftlige framstilling til ombudet. A (A)

Detaljer

Fakultetsoppgave EØS-rett vår 2012

Fakultetsoppgave EØS-rett vår 2012 Fakultetsoppgave EØS-rett vår 2012 Oppgavegjennomgang Litt om oppgaven Knyttet til ukjent lovtekst Underliggende fagområde ikke omfattet av kunnskapskravene i JUS 2111 Poenget er likevel at de EØS-rettslige

Detaljer

Mønsterbesvarelse JUS122 Erstatningsrett Eksamen høsten 2017

Mønsterbesvarelse JUS122 Erstatningsrett Eksamen høsten 2017 Mønsterbesvarelse JUS122 Erstatningsrett Eksamen høsten 2017 Kandidat: Anonym Ikke kommentert Del 1: Praktikum Tvistens parter er Bjarne Bøe og Confido AS på vegne av Matoteket. Den overordnede problemstillingen

Detaljer

Innhold. Forord... Bruken av boken og nettressursen... XVIII DEL I INNLEDNING... 1

Innhold. Forord... Bruken av boken og nettressursen... XVIII DEL I INNLEDNING... 1 Forord... V Bruken av boken og nettressursen... XVIII DEL I INNLEDNING... 1 Kapittel 1 Innføring i erstatningsretten... 3 1.1 Erstatningsretten i et «nøtteskall»... 3 1.2 Plass i rettssystemet... 5 1.3

Detaljer

Erstatningsrett. Bilansvaret

Erstatningsrett. Bilansvaret Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Bilansvaret - oversikt Bakgrunn/hovedprinsipper Begrepet «motorvogn» Den skadevoldende begivenhet

Detaljer