SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark"

Transkript

1 SENSORVEILEDNING JUS1111 privatrett 1, høsten 2013 Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark Innledning: Oppgaven er en praktikumsoppgave i faget kjøpsrett. Den utgjør del I av oppgaven denne eksamensdagen og antatt tid er 4 timer (totalt 6 timer på del I og II). Oppgaven reiser tre sentrale spørsmål og ligger "midt på treet" i vanskelighetsgrad. Pensum hovedlitteratur: Enten Viggo Hagstrøm, Kjøpsrett, Oslo 2005, eller Erling Selvig og Kåre Lilleholt, Kjøpsrett til studiebruk, 4. utg. Oslo Selvigs og Lilleholts bok har flere sider enn Hagstrøms bok, men de dekker de samme emnene. For å besvare oppgavens spørsmål har det neppe noen betydning hvilken bok studentene har lest; om de ikke har lest begge. Oppgavens tema er også behandlet på kurs. Når det gjelder nærmere referanser til pensum, se under det enkelte spørsmål. Læringskrav: De tre spørsmål oppgaven reiser, ligger alle innenfor emner som krever god forståelse. Jeg vil også nevne at en sensorveiledning er ingen "mønsterbesvarelse", men skal være en hjelper for sensorene i sensurarbeidet og bidra til likebehandling av eksamenskandidatene. Når det gjelder bedømmelsen, er det i første rekke viktig å bedømme kandidatene ut fra hva de skriver og ikke hva de måtte ha uteglemt, med mindre noe vesentlig er uteglemt. Det er også viktig at karakterskalaen benyttes (herunder A og B). Spørsmål 1: Har sykkelen en mangel? Innledningsvis kan det være naturlig å nevne at vi her står overfor et kjøp mellom næringsdrivende. Det er følgelig kjøpsloven (kjl.) som kommer til anvendelse og ikke forbrukerkjøpsloven. De som eventuelt bommer her, må få klart trekk. Kandidatene bør raskt se at dette spørsmålet dreier seg om risikoens overgang, da det må være klart at sykkelen etter innbruddet fikk skader som isolert sett utgjør feil ved sykkelen. 1

2 Dette innebærer at spørsmålet om sykkelen har en (kjøpsrettslig) mangel, beror på om risikoen natt til 22. august (da sykkelen ble stjålet) var gått over på Lynbudet AS (Marte) eller ikke. Hvis risikoen var gått over på dette tidspunktet, har ikke sykkelen noen kjøpsrettslig mangel. I motsatt fall er det klart at vi står overfor en mangel. Stoff til besvarelsen er først og fremst behandlet av Hagstrøm op. cit. side og Selvig/Lilleholt op. cit. side , jf. side Hovedregelen om risikoens overgang finner vi i kjl. 13, som har følgende bestemmelser i første og andre ledd: (1) Risikoen går over på kjøperen når tingen er levert som avtalt eller i samsvar med 6 eller 7. (2) Blir tingen ikke hentet eller mottatt til rett tid, og beror dette på kjøperen eller forhold på hans side, går risikoen over på ham når tingen er stilt til hans rådighet og det inntrer kontraktbrudd fra hans side ved at han ikke overtar tingen. Etter hovedregelen går risikoen for tingen over på kjøperen når tingen "er levert", det vil si det er den faktiske og ikke den avtalte - leveringstid som er avgjørende. Etter hovedregelen må det følgelig være klart at sykkelen ikke "er levert", og at risikoen ikke var gått over på Marte. Spørsmålet er imidlertid om unntaket 13 andre ledd kommer til anvendelse i dette tilfellet. Etter denne bestemmelsen går risikoen over på kjøper før levering faktisk skjer. Ut fra oppgaveteksten er det på det rene at sykkelen var stilt til Martes rådighet; den ble satt inn på lageret og merket med en lapp med påskriften "Lynbudet AS", jf. kjl. 14. Det sentrale spørsmålet blir derfor om det 22. august forelå forsinkelse fra Martes side, det vil si kontraktsbrudd. I dette tilfellet er det ikke avtalt noe om at sykkelen skal hentes eller mottas av Marte på en bestemt dag eller innen en fastsatt frist. Marte krevde kun at sykkelen ble levert "så snart som mulig". Når dette er situasjonen, må man falle tilbake på hovedregelen om at sykkelen må overtas av Marte innen rimelig tid etter kjøpet, jf. Selvig/Lilleholt op. cit. side 122 andre avsnitt. Jeg vil anta at dette kan falle vanskelig for kandidatene, og at vi følgelig ikke må være for strenge i bedømmelsen her. Peder varslet Marte pr. SMS da han mottok sykkelen én uke etter kjøpet, og opplyste at sykkelen "kan hentes med en gang". Det at Marte ikke svarte på denne, kan ikke ha noen betydning i vurderingen av om det foreligger kontraktsbrudd fra Martes side. Etter mitt syn kan man vanskelig ut fra faktum komme til at når Marte ikke hentet sykkelen før innbruddet 22. august, at hun har overskredet hva som må regnes som innen rimelig tid 2

3 etter kjøpet. Det hadde kun gått én uke etter at hun fikk SMS, og hun hadde også betalt sykkelen på forskudd, slik at Peder for lengst hadde fått oppgjør. Min konklusjon blir derfor at risikoen ikke hadde gått over på Lynbudet AS, og at sykkelen følgelig har kjøpsrettslige mangler (rammen stygt oppskrapt og forhjulet skjevt). De som kommer til motsatt konklusjon, bør imidlertid ikke isolert sett trekkes for det, men bedømmes ut fra hvordan løsningen begrunnes. Spørsmål 2: Forutsett at det foreligger mangel: Er vilkårene for omlevering oppfylte? Bestemmelsen om omlevering finner vi i kjl. 34 andre ledd, som bestemmer: Kjøperen kan kreve omlevering når mangelen er vesentlig. Dette gjelder ikke dersom det foreligger hindring eller misforhold som nevnt i 23. Omlevering kan heller ikke kreves når kjøpet gjelder en ting som foreligger ved kjøpet og har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetninger ikke med rimelighet kan erstattes med en annen. Stoff til besvarelsen av dette spørsmålet er først og fremst behandlet av Hagstrøm op. cit. side (vesentlighetskravets innhold), side og side 214, og Selvig/Lilleholt op. cit. side 84, side 138, side og side (forbrukerens hevingsrett, men er relevant også i forhold til vesentlighetskravet i kjøpsloven). Kjl. 34 andre ledd oppstiller de nærmere vilkår for omlevering. For det første er omlevering utelukket når det dreier seg om ting som "har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetning ikke med rimelighet kan erstattes med en annen". Det fremgår av oppgaveteksten at denne sykkelen var det siste eksemplaret som kunne oppdrives av dette spesielle merket. Ut fra denne opplysningen må vi legge til grunn at det vil være umulig å foreta omlevering med tilsvarende ting, slik at dette vilkåret i 34 andre ledd tredje punktum gjør at omlevering ikke kan kreves. Loven gir heller ikke Marte mulighet til å kreve av Peder skaffer henne en annen sykkel av et annet merke til høyere pris. Oppgaven spør uttrykkelig om "vilkårene" for omlevering er oppfylt. Dette innebærer også at vilkåret om at det må det foreligge "vesentlig kontraktsbrudd", må behandles. Det er også dette vilkåret kandidatene må konsentrere seg om. Jeg never at det selvsagt er fullt mulig å behandle vesentlighetskravet først, og flere vil nok også gjøre det i og med at dette kravet står i 34 andre ledd første punktum Jeg ser ikke grunn til i veiledningen å gå grundig inn på hva som generelt ligger i vesentlighetskravet utover at utgangspunktet må tas i avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse, og at avviket ikke kan være ubetydelig. I praksis beror dette på en helhetsvurdering. I dette tilfellet er spørsmålet om det forhold at rammen var stygt oppskrapt og forhjulet var skjevt samlet sett utgjør et vesentlig kontraktsbrudd. Ut fra oppgaveteksten må det legges til 3

4 grunn at retting av rammen ikke var aktuelt, men Peder mente at Marte måtte godta utskifting av forhjulet og et prisavslag for skaden på rammen. Hvilken løsning kandidatene kommer til her, bør være uten betydning for bedømmelsen. Det er drøftelsen og begrunnelsen for resultatet som må være avgjørende for bedømmelsen. Etter mitt syn er vesentlighetskravet oppfylt. Jeg legger da særlig vekt på at det å benytte en sykkel hvor rammen er "stygt oppskrapt" i Martes budfirma, tilsier at vesentlighetskravet er oppfylt. Konklusjonen blir imidlertid at ikke begge de to sentrale vilkårene for omlevering er oppfylt. Spørsmål 3: Har Marte krav på erstatning for tapet hun lider på grunn av tapte oppdrag? Erstatningskravets størrelse skal ikke drøftes. Det sentrale ansvarsgrunnlaget her er kontrollansvaret, jf. kjl. 40 første ledd, jf. 27 første ledd. Ut fra oppgaveteksten må det kort kunne slås fast at det ikke er grunnlag for ansvar på culpagrunnlag, og det må også være greit om kandidatene ikke nevner dette en gang. I utgangspunktet er kontrollansvaret et objektivt ansvar, men det er kombinert med en ansvarsbegrensning, slik at det ikke dekker de (indirekte) tapsposter som er nevnt i kjl. 67 andre ledd. Stoff til besvarelsen av dette spørsmålet er først og fremst behandlet av Hagstrøm op. cit. side , side og side , og Selvig/Lilleholt op. cit. side Som nevnt er kontrollansvaret et objektivt ansvar, men med ansvarsfrihet hvis de fire kumulative ansvarsfrihetsgrunnene i kjl. 27 første ledd er oppfylt. Disse ansvarsfrihetsgrunnene passer ikke så godt på mangelstilfellene, og det kan hverken kreves eller forventes at kandidatene går i detalj her. Spørsmålet blir om innbruddet ligger innenfor eller utenfor selgerens kontrollsfære. Oppgaveteksten har ingen nærmere opplysninger om hvordan innbruddet skjedde, og i hvilken grad Peder hadde sikret lageret. Vi må derfor legge til grunn at Peder hadde sikret lageret på normal måte, og at det ikke var noe spesielt ved innbruddet. På denne bakgrunn er det etter mitt syn mest forsvarlig å komme til at innbruddet lå utenfor Peders kontrollsfære. Det motsatte resultat er det imidlertid også fullt mulig å komme til. Her som ellers må det være kandidatens drøftelse og ikke konklusjonen som må være avgjørende for bedømmelsen. De kandidater som kommer til at det foreligger ansvarsgrunnlag, må drøfte om det Marte krever, er en tapspost som faller inn under kontrollansvaret, jf. kjl. 67. De som har kommet til motsatt konklusjon, bør drøfte dette subsidiært. Vi må imidlertid huske på at vi har å gjøre med ferske studenter, hvor dette med subsidiære drøftelser kan være problematisk så tidlig i studiet. Kandidater som har kommet til at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag, og unnlater å drøfte 67 subsidiært, bør derfor ikke få trekk. De som derimot drøfter dette subsidiært, bør heller få et pluss. 4

5 Kontrollansvaret er, som nevnt, forbundet med en ansvarsbegrensning. Det dekker kun direkte tap og ikke indirekte tap. I kjl. 67 andre ledd har vi en uttømmende oppregning av hva som er indirekte tap, og det som ikke faller inn under bestemmelsen, er direkte tap, jf. første ledd. Det tap Marte krever erstattet, er kr i erstatning for tapte oppdrag. Det fremgår av kjl. 67 andre ledd bokstav a at tap ved "driftsavbrudd" er gjort til indirekte tap, og at det ikke dekkes under kontrollansvaret. Kjl. 67 tredje ledd, som i betydelig grad kan redusere betydningen av 67 andre ledd bokstav a, er ikke aktuell i dette tilfellet. Konklusjonen blir følgelig at Marte ikke har krav på erstatning. Denne veiledningen er skrevet før jeg har lest noen besvarelser. Eventuelle endringer/tillegg vil eventuelt komme etter sensormøtet tirsdag 7. januar Når det gjelder bedømmelsen, er det som nevnt viktig at vi bruker karakterskalaen (også A og B). Vi må i den forbindelse, som nevnt, ikke glemme at vi står overfor ferske studenter, slik at vi må ikke legge "listen" for høyt. Veiledningen er forelagt ansvarlig faglærer i kjøpsrett, men ansvaret for feil og mangler er mitt alene. Lysaker, 16. desember 2013 Per Racin Fosmark Tillegg etter sensormøtet 7. januar 2014: Spørsmål 1: Flere kandidater drøfter om Marte hentet sykkelen for sent i forhold til datoen 3. september, da hun kom til Peder for å hente sykkelen. Det blir feil. Som det fremgår ovenfor, blir det avgjørende om risikoen var gått over på Marte 22. august, da sykkelen ble stjålet. Da hadde det kun gått én uke siden Peder sendte SMS 15. august. De kandidater som følgelig ser at det avgjørende tidspunkt er 22. august, bør honoreres. Det er også et poeng at Marte hadde betalt på forskudd, noe som tilsier at hun hadde mer tid på seg til å hente sykkelen enn om Peder hadde ventet på betaling. Spørsmål 2: Når det gjelder omleveringsspørsmålet, finner de fleste kandidater frem til kjøpsloven 34 andre ledd, og finner stort sett frem til vilkårene. Men mange kandidater går inn på en ren rimelighetsvurdering om Peder må skaffe Marte sykkelen Veloci Ultra, som kostet kr mer. Dette blir lite skjønnsomt. Kjøpsloven 34 andre ledd åpner overhodet ikke for en slik 5

6 løsning, og må føre til trekk i hvert fall hvis konklusjonen blir at Peder må gi henne sykkelen Veloci Ultra til en høyere pris. Dette gjelder selv om man eventuelt kommer til at Marte må betale mellomlegget (kr 5 000). Spørsmål 3: Dette er det vanskeligste spørsmålet. Overraskende mange kandidater går ikke inn på erstatningsreglene i kjøpsloven, men anvender skadeserstatningslovens bestemmelser ( 4-1). Det blir svakt og må føre til trekk. De bestemmelser som skal behandles, er kjøpsloven 40, jf. 27, og 67. En god del kandidater får dette brukbart til og ser at kontrollansvaret er forbundet med en ansvarsbegrensning, det vil si at kun indirekte tapp dekkes, jf. 67 andre ledd. Når det gjelder 67 andre ledd, anvender flere bokstav c og ikke bokstav a, som er riktig hjemmel her. Det var enighet om på sensormøtet at man skal se mildt på dette, da 67 andre ledd ikke er helt lett tilgjengelig, jf. at kandidatene kun har studert ett semester. Avgjørende for bedømmelsen må være at kandidatene ser at Martes tap er et indirekte tap og følgelig ikke dekkes under kontrollansvaret. Enkelte kandidater går inn på Martes tapsbegrensningsplikt; f. eks. at hun kunne leid en sykkel for å kunne ta oppdragene. Det er for så vidt fornuftig tenkt, men oppgavens spørsmål sier klart at erstatningskravets størrelse skal ikke behandles, jf. parentesen, slik at dette faller utenfor oppgaven. Det bør imidlertid i seg selv ikke føre til trekk. Som nevnt ovenfor, kan dette spørsmålet reise et problem når det gjelder subsidiære drøftelser, og flere kandidater unnlater subsidiær drøftelse. Her er det to varianter: (1) Man konstaterer at Martes tap er indirekte tap og drøfter følgelig ikke om det foreligger ansvarsgrunnlag (kontrollansvar). (2) Man konstaterer at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag og drøfter følgelig ikke om Martes tap er direkte eller indirekte. På dette stadiet i studiet bør det, som nevnt ovenfor, ses mildt på de som ikke har med subsidiær drøftelse, og at det avgjørende for bedømmelsen bør være hvordan ansvarsgrunnlaget eller spørsmålet om direkte/indirekte tap behandles. De kandidater som imidlertid først konstaterer at det foreligger ansvarsgrunnlag (kontrollansvar), må også drøfte om Martes tap er direkte eller indirekte, jf. 67. Nivået: Erfaringene på sensormøtet er at det er et bra nivå på besvarelsene; mange B/C. Lysaker, 8. januar 2014 Per Racin Fosmark 6

7 7

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett NOTAT Til: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet Fra: Ola Ø. Nisja Dato: 19. desember 2014 Ansvarlig partner: Ola Ø. Nisja Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett 1 INNLEDNING

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6 Side 1 av 6 SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 1 Høst 2012 Dato: Fredag 14. desember 2012 Tid: Kl. 10:00 16:00 Teori Utkast til sensorveiledning, JUR1000 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap, dag 1 tidsbruk

Detaljer

Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO)

Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO) Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO) Innledning Oppgaven består av en tradisjonell praktikumsoppgave (kjøpsrett) og en tilsvarende teorioppgave (innføring i rettsstudiet). Begge oppgavene

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag SENSORVEILEDNING 6006 Forretningsjuss Våren 2014 OPPGAVE 1 Spørsmål 1: Hvilken av de to lovene skal gis forrangen? Begrunn svaret Poenget med

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Gjennomgang 12. oktober 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUS 3111) En forkortet

Detaljer

Innhold. Forord til 1. utgave Forord til 2. utgave... 6

Innhold. Forord til 1. utgave Forord til 2. utgave... 6 Innhold 7 Forord til 1. utgave.... 5 Forord til 2. utgave.... 6 I Allment om kjøp, kjøpsrett og kjøpsloven... 15 Kapittel 1 Om handelen og dens aktører................................... 17 1.1 Handelens

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett H2015, 1. september 2015 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

SENSORVEILEDNING. Praktikumsoppgave privatrett grunnfag våren 2002

SENSORVEILEDNING. Praktikumsoppgave privatrett grunnfag våren 2002 SENSORVEILEDNING Praktikumsoppgave privatrett grunnfag våren 2002 Advokat, førstelektor Per Racin Fosmark -------------------------------------------------------------------- I. Generelt om sensuren Det

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett H2016, 6. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Litt om Martin Kloster Aasen Advokatfullmektig i Advokatfirmaet BA-HR Cand.

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner III

Mislighold og misligholdssanksjoner III Forelesninger i kjøpsrett H2016, 7. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner III Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Temaene for forelesningene

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett V2013, 31. januar 2013 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 28. januar: Innledning

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett V2013, 30. januar 2013 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 28. januar: Innledning

Detaljer

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1/5 ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1 INNLEDNING Jussens Venner 2012 side 250-268 1.1 Temaet Et vanskelig tema? Nei, ikke nødvendigvis Hovedregelen ved kontraktsbrudd:

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Avtalerett (fullmaktslære) innlevering 16. oktober 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Avtalerett (fullmaktslære) innlevering 16. oktober 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Avtalerett (fullmaktslære) innlevering 16. oktober 2012 Gjennomgang 15. november 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUR 3111) Omfang

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Sensorveiledning, Opphavsrett, JUR 1810 og JUR 5810, Høsten Om oppgaven

Sensorveiledning, Opphavsrett, JUR 1810 og JUR 5810, Høsten Om oppgaven Sensorveiledning, Opphavsrett, JUR 1810 og JUR 5810, Høsten 2009 1 Om oppgaven Eksamensoppgaven denne høsten er en praktikumsoppgave. En slik oppgavetype har svært sjelden vært gitt i faget en slags variant

Detaljer

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Oslo 23. februar 2015 Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: Utsatt prøve JUR3000 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Mangelsspørsmålet 3 3.1 Innledning...

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord... 11

Innholdsfortegnelse. Forord... 11 Innholdsfortegnelse Forord...................................................... 11 Kapittel 1 Innføring........................................... 13 1.0 Innledning...............................................

Detaljer

JUS 3111 FORMUERETT I VÅREN 2013: REVIDERT SENSORVEILEDNING

JUS 3111 FORMUERETT I VÅREN 2013: REVIDERT SENSORVEILEDNING Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 5. juni 2013 Erlend Haaskjold JUS 3111 FORMUERETT I VÅREN 2013: REVIDERT SENSORVEILEDNING Eksamensoppgaven er gitt i form av en praktikumsoppgave,

Detaljer

MARTINUSSEN. Kjøpsrett. 6. utgave DAMM AKADEMISK

MARTINUSSEN. Kjøpsrett. 6. utgave DAMM AKADEMISK MARTINUSSEN Kjøpsrett 6. utgave DAMM AKADEMISK INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Kapittel 1 Innføring 13 1.0 Innledning 13 1.1 Kort om rettsgrunnlag og rettskilder i kjøpsretten 1.2 Kjøpslovenes virkeområde 21

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen kontraktsrett II 17. okt 2008 sensur 21. nov 2008 Versjon 4 nov 2008

Sensorveiledning Eksamen kontraktsrett II 17. okt 2008 sensur 21. nov 2008 Versjon 4 nov 2008 1 Sensorveiledning Eksamen kontraktsrett II 17. okt 2008 sensur 21. nov 2008 Versjon 4 nov 2008 Sensorene må først og fremst granske om studentene stiller rettsspørsmålene presist, om studentene anvender

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett H2019, 4. september 2019 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Litt om Martin Kloster Aasen Dommerfullmektig Gjøvik tingrett Advokatfullmektig

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 2.0 revidert oktober 2015. Oppdatert januar 2018. Innledning: Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett H2016, 6. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett V2014, 30. januar 2014 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 27. januar : Innledning

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

De studentene som anvender Hov s avtalerett, vil ha noe dårligere pensumdekning enn de som anvender Hagstrøm s obligasjonsrett.

De studentene som anvender Hov s avtalerett, vil ha noe dårligere pensumdekning enn de som anvender Hagstrøm s obligasjonsrett. SENSORVEILEDNING JUS3111, V2016 1. Innledning Oppgaven reiser spørsmål i kjernen av kontraktsretten og innen sentrale deler av pensum. Læringskravene i faget slår fast at kandidatene skal ha god kjennskap

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Oppdatering til Kjøpsrett til studiebruk, 4. utgave

Oppdatering til Kjøpsrett til studiebruk, 4. utgave Oppdatering til Kjøpsrett til studiebruk, 4. utgave I denne listen har vi tatt inn henvisninger til viktige lovendringer, dommer, litteratur m.m. som er kommet til siden vi ferdigstilte 4. utgave av Kjøpsrett

Detaljer

Høst JUS1111 Privatrett I - Sensorveiledning

Høst JUS1111 Privatrett I - Sensorveiledning Høst 2018 - JUS1111 Privatrett I - Sensorveiledning 07. januar 2019 Orientering om bruk av digitale hjelpemidler - Lovdata Pro - på eksamen. Det er innført bruk av digitale hjelpemidler til eksamen på

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 10. oktober 2013

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 10. oktober 2013 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 10. oktober 2013 Gjennomgang 11. november 2013 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt våren 2012 (JUR 3000) Omfang: heldagsoppgave

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen praktikum UiO JurFak JUR3000 dag 1 Eksamen 3. mai 2011 Veiledning 2. utg - Versjon 23. mai 2011

Sensorveiledning Eksamen praktikum UiO JurFak JUR3000 dag 1 Eksamen 3. mai 2011 Veiledning 2. utg - Versjon 23. mai 2011 Sensorveiledning Eksamen praktikum UiO JurFak JUR3000 dag 1 Eksamen 3. mai 2011 Veiledning 2. utg - Versjon 23. mai 2011 Læringskrav: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/jur3000/v11/jur3000obl1/pensumliste.xml

Detaljer

KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP

KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP Innholdsfortegnelse FORORD... 11 KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP... 1.1 Innledning......................................... 1.2 Kort om rettsgrunnlag og rettskilder i forbrukerkjøpsretten... 1.3 Forbrukerkjøpslovens

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse 7. Betaling 8. Levering m.v. 9. Risikoen for varen 10. Angrerett 11.

Detaljer

Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august Prisavslag. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august Prisavslag. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august 2014 Prisavslag Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Dagens tema prisavslag Prisavslag: misligholdsbeføyelse ved mangler : Hvor er vi nå? Kontraktsretten

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp.

Detaljer

Metodedelen av faget JUS4111 (metode og etikk) utgjør 7 av 10 studiepoeng.

Metodedelen av faget JUS4111 (metode og etikk) utgjør 7 av 10 studiepoeng. Bodil Kristine Høstmælingen Utkast til sensorveiledning, del II Metode (antatt tidsforbruk 2 timer) Jus 4111 Vår 2012 Eksamensdag: 30. mai 2012 Oppgave: Drøft likheter og forskjeller mellom tolkning/anvendelse

Detaljer

Sensorveiledning JUR 3000P Dag 1 Høsten 2014

Sensorveiledning JUR 3000P Dag 1 Høsten 2014 Oslo 19. november 2014 Sensorveiledning JUR 3000P Dag 1 Høsten 2014 Lasse Simonsen Sensorveiledning: JUR 3000P høsten 2014 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Kontraktsbrudd 4 3.1 Forsinkelse...

Detaljer

Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1. Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo

Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1. Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1 Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo Kontrakten Forsinkelse Innholdet av Kontraktsrevisjon Mislighold av Mangel Hva skal ytes? Når og hvor

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 1. Vår Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark. Del I

SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 1. Vår Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark. Del I SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 1 Vår 2012 Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark Del I Innledning Oppgavetype: Praktikum Antall spørsmål: 3 Fagområde: Erstatningsrett Læringskrav: God forståelse Veiledende

Detaljer

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT Kjøpekontrakt bil Publisert 2013-02-24 12:38 (/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT (http://www.forbrukerradet.no/kontrakter/kontrakter/kontrakt-forkjøp-av-bruktbil-mellom-private-bokmål)

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09 Denne sensorveiledningen er basert på et utkast som ble skrevet forut for eksamen, tilbakemeldinger fra sensorer og erfaringer fra nivåkontrollen. Oppgaven

Detaljer

JUS Sensorveiledning - Privatrett I - vår 2018

JUS Sensorveiledning - Privatrett I - vår 2018 JUS1111 - Sensorveiledning - Privatrett I - vår 2018 Sensorveiledning JUS1111 - Privatrett I - vår 2018 Orientering om bruk av digitale hjelpemidler - Lovdata Pro - på eksamen. Bruk av digitale hjelpemidler

Detaljer

Momenter til vurdering av erstatningssaker:

Momenter til vurdering av erstatningssaker: JUS102 Oppgavemetodikk i erstatningsrett og kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag av Steinar Taubøll Dette dokumentet inneholder en kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag. Dette

Detaljer

Naturaloppfyllelse og avhjelp

Naturaloppfyllelse og avhjelp Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 27. august 2014 Naturaloppfyllelse og avhjelp Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud VELKOMMEN! Litt om meg Herman Bruserud Cand. jur. fra UiO i 2002, ph.d.-grad

Detaljer

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Side 1 av 14 LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2002-06-21-34 DEPARTEMENT: JD (Justis-

Detaljer

Dag 2b Forsinkelse. Lasse Simonsen

Dag 2b Forsinkelse. Lasse Simonsen Dag 2b Forsinkelse Avviksspørsmålet oppfyllelse til rett tid: Fristen (tolking) 1 2 Oppfyllelse (bevisspørsmål) Tre spørsmål: -Hva -Når -Hvor Fastleggelse av frister når: Frist for levering av ytelsen

Detaljer

Partenes sentrale plikter

Partenes sentrale plikter Forelesninger i kjøpsrett H2016, 5. september 2016 Partenes sentrale plikter Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Tidligere i dag: Innledning Annen

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 2.1 revidert august 2019 Innledning: Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp

Detaljer

Sensorveiledning JUS 3111 Høsten 2015

Sensorveiledning JUS 3111 Høsten 2015 Oslo 21. desember 2015 Sensorveiledning JUS 3111 Høsten 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: JUS 3111 høsten 2015 2 Innhold Del I Praktikumsoppgaver 3 A Tvisten mellom Lars Holm og Storevik Auksjonshus

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar 2009 Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde

Detaljer

Spørsmål 2: Forutsatt at Ole er erstatningsansvarlig, kan Oles foreldre holdes ansvarlig?

Spørsmål 2: Forutsatt at Ole er erstatningsansvarlig, kan Oles foreldre holdes ansvarlig? Sensorveiledning JUS1111 vår 2016 11. mai 2016. Praktikumsoppgaven Oppgaven omhandler erstatningsrettslige og kjøpsrettslige spørsmål. I erstatningsrett er pensum Viggo Hagstrøm og Are Stenvik: Erstatningsrett,

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13.

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13. Eksamensoppgave Valgfag Vår 2016 for Forsikringsrett 5420 Sensorveiledning Generelt Oppgaven har en form som ofte har vært benyttet i forsikringsrett ved at man har en teoridel kombinert med en kort praktisk

Detaljer

Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler.

Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler. 1 Sensor veiledning Eksamensoppgave Valgfag Forsikringsrett 5420 Vår 2017 Del I. Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler. Oppgaven er behandlet i Bull,

Detaljer

Sensorveiledning JUR3000 dag 1 vår 2012

Sensorveiledning JUR3000 dag 1 vår 2012 Oslo 16. mai 2012 Sensorveiledning JUR3000 dag 1 vår 2012 Lasse Simonsen Sensorveiledning: JUR 3000 dag 1 vår 2012 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Hans Tastad mot Peder Ås 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Problemstillingen

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUS 3111 (FORMUERETT I) HØSTEN 2013

SENSORVEILEDNING JUS 3111 (FORMUERETT I) HØSTEN 2013 Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 13. desember 2013 Advokat Erlend Haaskjold erh@adeb.no SENSORVEILEDNING JUS 3111 (FORMUERETT I) HØSTEN 2013 Eksamensoppgaven består

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-11

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-11 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-11 Denne sensorveiledningen er basert på et utkast som ble utarbeidet forut for eksamen, og som ble oversendt sensorene samtidig med eksamensbesvarelsene.

Detaljer

Sensorveiledning JUS1820 Patent- og varemerkerett vår 2019 (BA)

Sensorveiledning JUS1820 Patent- og varemerkerett vår 2019 (BA) Sensorveiledning JUS1820 Patent- og varemerkerett vår 2019 (BA) 1. Generelt Kunnskapskravene i faget krever «god kunnskap om hva som er gjenstand for beskyttelse og hvilke vilkår som må være oppfylt for

Detaljer

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon.

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hva er det viktigste jeg skal si i Unngå løse: dag? På den ene side på den annen side drøftelser Trekker i den ene retning trekker i den andre retning

Detaljer

«1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd.

«1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd. Kort sensorveiledning JUS5120 Utlendingsrett våren 2017 Oppgaveteksten lyder: «1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd. 2.

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 6. mars 2014

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 6. mars 2014 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 6. mars 2014 Gjennomgang 10. april 2014 kl. 10.15 - Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt våren 2012 (JUR 3000) Omfang:

Detaljer

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Advokatene Marius Eckbo-Lie og Frode Fugelsnes marius.eckbo.lie@foyen.no frode.fugelsnes@foyen.no Hva er mislighold? Kontraktsrettslig mislighold En av partene

Detaljer

JUS 3211 FORMUERETT II VÅREN 2013: SENSORVEILEDNING (DEL I)

JUS 3211 FORMUERETT II VÅREN 2013: SENSORVEILEDNING (DEL I) Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 15. mai 2013 Erlend Haaskjold JUS 3211 FORMUERETT II VÅREN 2013: SENSORVEILEDNING (DEL I) Eksamensoppgaven er gitt i form av en praktikumsoppgave

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Glass- og fasadeforeningen 23. mai 2019 ( )

Reklamasjonshåndtering. Glass- og fasadeforeningen 23. mai 2019 ( ) Reklamasjonshåndtering Glass- og fasadeforeningen 23. mai 2019 anders.kittelsen@virke.no (930 98 491) Grunnleggende avtaleforståelse Levering Endringer Mangler, utbedring og reklamasjon Agenda Direktekrav

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-13

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-13 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-13 Denne sensorveiledningen bygger på et utkast som ble utarbeidet forut for eksamen og oversendt sensorene samtidig med oversendelsen av eksamensoppgaven.

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

Sensorveiledning JUR3111 vår 2012

Sensorveiledning JUR3111 vår 2012 Oslo 3. juni 2012 Sensorveiledning JUR3111 vår 2012 Lasse Simonsen Sensorveiledning: JUR 3111 vår 2012 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Kursdeltakerne mot Peder Ås 3 2.1 Bakgrunnsretten... 3 2.2 Kontraktsbrudd...

Detaljer

JUS 1430 og JUS 5430 Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) Sensorveiledning våren BA-varianten (JUS 1430) 1. Pensum, læringskrav

JUS 1430 og JUS 5430 Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) Sensorveiledning våren BA-varianten (JUS 1430) 1. Pensum, læringskrav JUS 1430 og JUS 5430 Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) Sensorveiledning våren 2019 BA-varianten (JUS 1430) 1. Pensum, læringskrav Oppgaven reiser spørsmål tilknyttet endringsmekanismen, force

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Totalleverandør av juridiske tjenester

Totalleverandør av juridiske tjenester Totalleverandør av juridiske tjenester Frokostmøte HRNF 14.10.2015 Forbrukerkjøp ADVOKATFIRMAET FINN AS Flere av advokatene har erfaring fra noen av landets ledende advokatmiljøer, erfaringene derfra er

Detaljer

Fakultetsoppgave i dynamisk tingsrett, innlevering 12. september 2011

Fakultetsoppgave i dynamisk tingsrett, innlevering 12. september 2011 Fakultetsoppgave i dynamisk tingsrett, innlevering 12. september 2011 Gjennomgang 14. oktober 2011 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser.

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUR 3000P DAG 2 HØSTEN 2014

SENSORVEILEDNING JUR 3000P DAG 2 HØSTEN 2014 Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 1. desember 2014 Advokat Erlend Haaskjold erh@adeb.no SENSORVEILEDNING JUR 3000P DAG 2 HØSTEN 2014 1 INNLEDNING Eksamensoppgaven består

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser FRAKT FRAKT & LEVERING Bestilte produkter leveres fritt til innenfor Fastlands-Norge. Leveranser utenfor dette vil bli belastet med fraktkostnader. Kinnarps vil kontakte alle kunder i forkant dersom slike

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2010 Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde presise

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Sensorveiledning for JUS3211, høst 2014, fredag 19. desember 2014, kl. 10:00 16:00 Oppgaven følger en klassisk modell med en teoridel etterfulgt av en praktisk oppgave om de samme spørsmålene. Eierskifte

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Overordnet spørsmål er om Peder Ås har krav på erstatning fra Marte Kirkerud for utbedringskostnaden til helikopteret på to millioner kroner.

Overordnet spørsmål er om Peder Ås har krav på erstatning fra Marte Kirkerud for utbedringskostnaden til helikopteret på to millioner kroner. Eksamen i Kontraktsrett II Mønsterbesvarelse fra 2016 Overordnet spørsmål er om Peder Ås har krav på erstatning fra Marte Kirkerud for utbedringskostnaden til helikopteret på to millioner kroner. Avtalen

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

Sensorveiledning JUS 3111 Våren 2017

Sensorveiledning JUS 3111 Våren 2017 Oslo 21. juni 2017 Sensorveiledning JUS 3111 Våren 2017 Lasse Simonsen Sensorveiledning: JUS 3111 våre 2017 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Krav om tilbakebetaling 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Vilkårene for krav

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar 2012 Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Gjennomgang 21. mai 2010 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Det angis ikke hvilke rettsspørsmål som skal drøftes og avgjøres, bare at dette

Detaljer

Mønsterbesvarelse - JUS131 Kontraktsrett II Eksamen høsten 2018

Mønsterbesvarelse - JUS131 Kontraktsrett II Eksamen høsten 2018 Mønsterbesvarelse - JUS131 Kontraktsrett II Eksamen høsten 2018 Kandidat: Kristina Vågnes Ikke kommentert Del I Tvistens parter er Peder Ås og Lease Company AS, ved Lars Holm. Oppgaven reiser to hovedspørsmål.

Detaljer