SENSORVEILEDNING. Praktikumsoppgave privatrett grunnfag våren 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENSORVEILEDNING. Praktikumsoppgave privatrett grunnfag våren 2002"

Transkript

1 SENSORVEILEDNING Praktikumsoppgave privatrett grunnfag våren 2002 Advokat, førstelektor Per Racin Fosmark I. Generelt om sensuren Det er viktig å understreke at det er et uttrykt mål for Det juridiske fakultet at kandidatene skal bedømmes ut fra hva de skriver, og ikke ut fra hva de måtte ha utelatt med mindre noe helt sentralt for besvarelsen er uteglemt. Jeg vil også understreke at karakterskalaen skal brukes, og vi må ta i betraktning at det er studenter som i utgangspunktet kun har studert jus i ett år, som tar eksamen privatrett grunnfag. II. Generelt om sensorveiledninger Sensorveiledningen, som er offentlig etter eksamen, er ment som en veiledning for sensorene. Veiledningen er følgelig i utgangspunktet ingen mønsterbesvarelse, og den må heller ikke i bedømmelsen legges til grunn som en streng mal som studentene forventes å følge. Det er også en forutsetning at sensorene selv går gjennom den delen av litteraturen som det er vist til i veiledningen. III. Generelt om oppgaven Oppgaven er hentet fra familieretten, og spørsmålene omhandler skifteoppgjøret. Tidsforbruket på oppgaven er anslått til 5 timer, og praktikumsoppgaven teller således 5/8 i bedømmelsen. Hovedlitteratur: Peter Lødrup: Familieretten (4. utg. 2001). (Når det gjelder sidehenvisninger, se nedenfor) Læringskrav: God forståelse. Det tema oppgaven tar opp, er bra behandlet i Lødrups lærebok, og det behandles såvel i kursundervisningen som på manuduksjonene. Emnet må således anses som sentralt. IV. Oppgavens enkelte spørsmål 1

2 1. DRØFT OG AVGJØR OM PEDER KAN FÅ OVERTA LEIERETTEN TIL LEI- LIGHETEN I BAKKEGATEN. Litteratur: Lødrup s Grunnlaget for Peders krav er el. 67 bokstav c (jfr. husll. 8-3 første ledd). Det fremgår av bestemmelsen at retten til å overta leiekontrakten er betinget av at det foreligger særlige grunner. I vurderingen av om det foreligger særlige grunner skal det legges vekt på ektefellenes og barnas behov, jfr. siste ledd. Kravet til særlige grunner kan ikke oppfattes særlig strengt. Når det gjelder oppgavens faktum, vet vi at det dreier seg om en treværelses leilighet som Marte hadde leid i en to års tid før Marte og Peder giftet seg. Marte inngikk leiekontrakten ett år før de ble samboere. Det forhold at Marte hadde leieforholdet før de ble samboere og senere giftet seg, er et moment som taler mot at det foreligger særlige grunner. Når det gjelder Peders behov, er det kun angitt i oppgaveteksten at han trengte leiligheten av hensyn til seg selv, Julie og barnet. Men det må etter min mening være rimelig klart at hensynet til Peders nye familie ikke er relevant ved vurderingen av om det foreligger særlige grunner. Selv om vi ikke vet noe om Martes behov for leiligheten etter bilulykken (20 % medisinsk invalid og 30 % ervervsmessig ufør), må det kunne legges til grunn at dette isolert sett ikke er noe tungt argument i favør av Marte, da hun jo hadde blitt frisk nok til å reise over til Peder i USA. Løsningen på dette spørsmålet er således klart, og det er ikke grunnlag for å gi Peder medhold. Konklusjon: Peder får ikke overta leieretten til leiligheten. 2. DRØFT OG AVGJØR HVOR MEGET MARTE KAN UTTA FORLODDS (FØR DELINGEN) AV SINE EIENDELER. Litteratur: Lødrup s Marte har på skjæringstidspunktet følgende aktiva: Bil: NOK Innbo: NOK Aksjefond: NOK Bankkonto: NOK

3 Det oppgaven legger opp til, er en drøftelse av om verdien av aksjefondet og om hele eller deler av innestående på bankkontoen kan tas ut forlodds, jfr. el. 61 bokstav d. Når det gjelder bilen, er det åpenbart ikke noe rettslig grunnlag for å ta ut den forlodds. Det samme gjelder innboet. Men når det gjelder innboet, kan kanskje noen kandidater få problemer med oppgaveteksten da det ikke går klart frem om PC og skriver (verdi NOK 1.000), som Peder fikk låne med seg til USA, er inkludert i beløpet NOK , eller om det kommer i tillegg. Dersom noen kandidater derfor drøfter om Marte evt. kan ta ut PC en med skriver forlodds, jfr. spørsmål 4, må dette være fullt ut akseptabelt. Men det er ikke noe grunnlag for å gi Marte medhold på dette punkt. Innestående på bankkontoen er erstatningen som ble utbetalt, og grunnlaget for Martes forloddskrav er, som nevnt ovenfor, el. 61 bokstav d. Av erstatningspostene er det erstatning for fremtidig inntektstap (NOK ), fremtidige merutgifter (NOK ) og ménerstatningen (NOK ) som kan holdes utenfor forlodds, forutsatt at erstatningen er behold ( beholdne verdien). Her er det ingen tvil om at disse erstatningspostene er i behold, og Marte kan således ta ut forlodds tilsammen NOK av erstatningen. Den delen av spørsmålet som relaterer seg til erstatningsutbetalingen, må anses som enkelt, og det må føre til trekke dersom kandidatene svikter her. Når det gjelder aksjefondet, er denne delen av spørsmålet vanskeligere. Vi vet at aksjefondet er finansiert ved det sluttvederlag (NOK ) Marte fikk. Spørsmålet er således om et slikt sluttvederlag faller inn under el. 61 bokstav d annet punktum: Utbetaling fra arbeidsgiveren i forbindelse med oppsigelse eller førtidspensjonering kan holdes utenfor på samme vilkår. For det første oppstår spørsmålet om hva som ligger i begrepet på samme vilkår. Det mest naturlige er å legge til grunn er at beløpet ikke bare må være i behold, men at beløpet også må omfatte de tapsposter som er nevnt i bokstav d første punktum. Dette innebærer i så fall at sluttvederlaget må omfatte fremtidig inntektstap for å kunne holde det utenfor delingen. Oppgaven gir ingen nærmere opplysninger om hvordan sluttvederlaget er sammensatt, men det må være fullt ut akseptabelt å komme til at sluttvederlaget faller inn under el. 61 bokstav d. En annen mulig løsning er å legge til grunn at lønn i oppsigelsestiden utgjør en del av sluttvederlaget, og at man således må foreta en skjønnsmessig fordeling slik at f. eks. 1/3 av sluttvederlaget går inn i delingsgrunnlaget. Et forhold som kompliserer det hele noe, er at Marte ble sagt opp i januar 1999, mens skjæringstidspunktet er 1. desember Men jeg vil understreke at kandidatene på dette punkt må ha stor grad av frihet når det gjelder konklusjonen. Kravet om at beløpet skal være i behold, skaper ingen problemer her. Det må likeledes være klart at verdistigningen på aksjefondet også kan tas ut forlodds, dersom hele sluttvederlaget omfattes av forloddskravet. I motsatt fall må det gjøres en forholdsmessig fordeling. Avkastningsregelen i el. 60 annet ledd kommer ikke til anvendelse på verdistigningen på aksjefondet, da dette i ekteskapslovens forstand ikke er å anse som avkastning. En annen sak er at dette ofte i daglig tale blir betegnet som avkastning. Konklusjon: Marte kan holde NOK av bankkontoen utenfor forlodds. Marte kan holde aksjefondets verdi utenfor forlodds, men her må andre 3

4 løsninger også godtas, jfr. ovenfor. 3. DRØFT OG AVGJØR HVOR MEGET PEDER KAN TA UT FORLODDS (FØR DELINGEN) AV SINE EIENDELER. Litteratur: Lødrup s Peder har på skjæringstidspunktet følgende aktiva: Rt og RG: NOK Fotoutstyr: NOK Tomt (særeie): NOK Rest stipend: NOK Kandidatene må således ta stilling til hvilke av disse aktivapostene Peder kan ta ut forlodds med unntak for tomten som er hans særeie. Norsk Retstidende og Rettens Gang. Grunnlaget for Peders krav her er el. 61 litra a. Kandidatene bør få fram at denne bestemmelsen skal tolkes forholdsvis snevert, og at det er gjenstander som etter sin art bare kan fylle den ene ektefelles behov som faller inn under bestemmelsen. Oppgaven gir ingen foranledning til å drøfte åpenbart urimelig. Det er på det rene at en ektefelles studiebøker og lignende eiendeler som er anskaffet til utdanningsformål faller inn under bestemmelsen. På den annen side er det like klart at f. eks. en advokats bibliotek faller utenfor hva som uttas forlodds (Lødrup s. 205). Peder er universitetsstipendiat i rettsvitenskap, og spørsmålet blir således om domssamlingene skal likestilles med studiebøker eller en advokats bibliotek. Vi vet i denne forbindelse ikke noe om på hvilken måte og når de 40 årgangene av Rt. og RG ble anskaffet. Personlig er jeg av den oppfatning at Peder bør kunne utta Norsk Retstidende og Rettens Gang forlodds, men også andre løsninger må her være fullt akseptable. Det avgjørende for bedømmelsen må være om kandidatene får frem at bestemmelsen skal tolkes snevert, og om de ser forskjellen på studiebøker og arbeidsredskaper. Fotoutstyr. Grunnlaget for Peders krav er også her el. 61 litra a. Det fremgår av oppgaveteksten at Peder hadde fotografi som hobby, og hobbyutstyr utgjør en tvilsom grensesone i forhold til forloddsretten. Kandidatene bør få frem at det er ikke tilstrekkelig til å få ta ut noe forlodds at kun den ene ektefellen har brukt gjenstanden; her fotoutstyret. 4

5 Lødrup nevner som eksempler at mannens frimerkesamling eller hustruens flygel ikke kan uttas forlodds, og de beste grunner taler vel derfor for at Peder ikke kan ta ut fotoutstyret forlodds. Men begge løsninger må her aksepteres. Rest stipend. Denne delen av spørsmålet må regnes som relativt vanskelig. Innledningsvis kan det slås fast at ingen av alternativene i el. 61 direkte omhandler stipendet. Etter min mening blir spørsmålet om man kan anvende 61 bokstav d på stipendet, enten ved at man likestiller utbetalingen av stipendet med erstatning for tap i fremtidig erverv, eller utbetaling fra arbeidsgiver som skal kompensere fremtidig inntektstap. Ut fra oppgaveteksten vet vi stipendet, som ble utbetalt i juni 1999, var til livsopphold. Hadde Peder mottatt stipendet i månedlige deler, er det klart at den del av stipendet som ville komme til utbetaling etter skjæringstidspunktet, måtte holdes utenfor delingen. Det kan således anføres at det vil virke vilkårlig at utbetaling av stipendet som et engangsbeløp, skal stille Peder dårligere. På den annen side har Peder mottatt stipendet før skjæringstidspunktet, og det er ut fra oppgaveteksten ikke knyttet noen vilkår til disponeringen av stipendet selv om formålet er livsopphold. Jeg kan ikke se at spørsmålet om hvordan et slikt stipend skal behandles, er behandlet i forarbeidene eller familierettslitteraturen. Rettspraksis har heller ikke, så vidt jeg kan se, tatt stilling til spørsmålet. Kandidatene må derfor ha stor grad av frihet på dette punkt både når det gjelder drøftelsene og konklusjonen. Det må være helt akseptabelt å komme til at stipendet ikke omfattes av noen av de alternativene el. 61 oppstiller, og at rest stipend således er gjenstand for likedeling. Videre må det være akseptabelt at man anvender prinsippet i 61 bokstav d og tar ut verdien av rest stipend forlodds. Etter mitt skjønn bør Peder få medhold i sitt forloddskrav her, men løsningen er, som nevnt, tvilsom og uavklart. Noen kandidater vil kanskje drøfte om Peder kan skjevdele verdien av stipendet, jfr. el. 59 tredje ledd, noe som også bør godtas. Men 59 tredje ledd er en klar unntaksregel, og et slikt skjevdelingskrav vil neppe nå frem. Enkelte kandidater vil kanskje se på stipendet som en gave, og således anvende 59 første ledd. En slik løsning er neppe holdbar, og det forutsettes i så fall at stipendet ikke er betinget av noen motytelse (studier). Men det må være akseptabelt om man velger denne innfallsvinkelen. Konklusjon: Peder kan holde verdien av Norsk Retstidende og Rettens Gang og rest stipend utenfor forlodds, men her må andre løsninger også godtas, jfr. ovenfor. Enkelte kandidater reiser spørsmålet om Peder hadde med seg fotoutstyret og Norsk Retstidende og Rettens Gang inn i ekteskapet og således har krav på skjevdeling, jfr. el. 59 første ledd. Når oppgaven ikke sier noe uttrykkelig om dette, er det mest naturlig å anse disse aktiva som ervervet under ekteskapet. Men de kandidater som velger en annen løsning her, bør ikke 5

6 trekkes såfremt forloddskravene i relasjon til 61 er behandlet. I så fall blir det flere løsningsalternativer på slutten av oppgaven. 4. DRØFT OG AVGJØR OM PEDER KAN KREVE FORLODDS (FØR DELINGEN) PC EN MED SKRIVER SOM HAN HADDE MED SEG TIL USA. Litteratur: Lødrup s Grunnlaget for Peders krav er også her el. 61 bokstav a. Innledningsvis kan det slås fast at det er ikke noe vilkår at eiendelen tilhører den ektefellen som krever den forlodds, selv om dette vil være det vanlige. Det må være rimelig klart at PC en med skriver faller utenfor 61 bokstav a, og noen omfattende drøftelse kan her ikke forventes. Konklusjon: Peder kan ikke utta PC en med skriver forlodds. 5. DRØFT OG AVGJØR HVORDAN PEDERS GJELD SKAL KOMME I FRADRAG. Litteratur: Lødrup s Peder har særeie (tomten), d. v. s. gjeldsavleggelsen skal foretas etter el. 58 tredje ledd. Det må være helt akseptabelt at kandidatene her forklarer hvordan gjeldsavleggelsen skal foretas, og at selve regnestykke utstår til siste del av oppgaven, jfr. nedenfor. Peder har to gjeldsposter: Studiegjeld: NOK Gjeld DsB : NOK Gjelden til DsB faller inn under 58 tredje ledd bokstav b, da beløpet er brukt til å legge strøm frem til tomten som er Peders særeie. Netto særeie utgjør således NOK [NOK ]. Studiegjelden er annen gjeld, jfr. 58 tredje ledd bokstav c, og dette beløpet skal således fordeles forholdsmessig, d. v. s. vi må se på forholdet mellom netto likedelingsmidler og netto særeiemidler. Det siste beløpet er NOK , mens størrelsen av Peders netto likedelingsmidler beror på hvilke resultater kandidatene er kommet til på spørsmål 3. 6

7 PÅ BAKGRUNN AV DE SVARENE DU HAR KOMMET TIL PÅ SPØRSMÅL 2-5 OVENFOR, SETT OPP MED TALL HVOR MYE SOM ER GJENSTAND FOR LIKEDELING FRA HENHOLDSVIS MARTE OG PEDER. Marte: Hvis Marte får ta ut verdien av hele aksjefondet forlodds og deler av erstatningen, kommer det NOK til likedeling fra henne. Beløpet fremkommer slik: Bil: NOK Innbo: NOK Bankkontoen: NOK Hvis man er kommet til at bare deler av aksjefondets verdi kan uttas forlodds, øker likedelingsformuen tilsvarende. Noen kandidater reiser spørsmålet om den PC en Peder lånte (verdi NOK 1.000) inngår i beløpet NOK , eller om det kommer i tillegg. Oppgaveteksten gir ikke noe klart svar her, men uansett hvordan man ser på dette, skulle det ikke by på nevneverdige problemer for kandidatene. Peder: Regnestykke for Peder blir mer komplisert på grunn av gjelden og de ulike forloddsalternativer, og her kan mange forskjellige løsninger tenkes. Det eneste som ligger fast, er at Peders netto særeie utgjør NOK , jfr. ovenfor spørsmål 5. Nedenfor følger noen løsninger basert på ulike alternativer, men også andre løsninger kan tenkes. Men kandidatene skal naturlig nok bare velge ett alternativ basert på de svar man er kommet frem til, og det skal ikke gis pluss til de kandidater som har med flere alternative løsningsforslag. Basert på løsningene i denne veiledningen, er alternativ 7 svaret. Alt. 1. Peder får utta Norsk Retstidende og Rettens Gang, fotoutstyret og rest stipend forlodds. Svar: Intet til likedeling fra Peder. Alt. 2. Peder får utta Norsk Retstidende og Rettens Gang samt fotoutstyret forlodds, d. v. s. rest stipend skal likedeles. Stipendet utgjør NOK som tilsvarer Peders netto særeie. Forholdstallet mellom netto særeie og netto likedelingsmidler blir 1 : 1, d. v. s. ½ av studiegjelden [NOK ] kan trekkes fra likedelingsmidlene. Svar: NOK [NOK ] til likedeling fra Peder. 7

8 Alt. 3. Peder får utta Norsk Retstidende og Rettens Gang forlodds, d. v. s. verdien av fotoutstyret og rest stipend skal likedeles. Verdien av fotoutstyret og rest stipend er til sammen NOK , d. v. s. likedelingsformuen utgjør 4/7 av summen av netto særeie og netto likedelingsformue [NOK = ]. Av studiegjelden kan således 4/7 trekkes fra likedelingsformuen, d. v. s. NOK Svar: NOK [NOK ] til likedeling fra Peder. Alt. 4. Peder får utta verdien av fotoutstyret og rest stipend forlodds, d. v. s. verdien av Norsk Retstidende og Rettens Gang NOK skal likedeles. Likedelingsformuen (NOK ) utgjør således 2/5 av summen av netto særeie og netto likedelingsformue [NOK = ]. Av studiegjelden kan således 2/5 trekkes fra likedelingsformuen, d. v. s. NOK Svar: NOK [NOK ] til likedeling fra Peder. Alt. 5. Peder får utta verdien av rest stipend forlodds, d. v. s. verdien av Norsk Retstidende og Rettens Gang samt fotoutstyret til sammen NOK skal likedeles. Her blir forholdstallet det samme som under alt. 2, og løsningen følgelig den samme. Svar: NOK til likedeling fra Peder. Alt. 6. Peder får utta verdien av fotoutstyret forlodds, d. v. s. verdien av Norsk Retstidende og Rettens Gang samt rest stipend til sammen NOK skal likedeles. Likedelingsformuen (NOK ) utgjør således 5/8 av summen av netto særeie og netto likedelingsformue [NOK = ]. Av studiegjelden kan således 5/8 trekkes fra likedelingsformuen, d. v. s. NOK Svar: NOK til likedeling fra Peder. Alt. 7. 8

9 Peder får utta verdien av Norsk Retstidende og Rettens Gang, samt rest stipend forlodds, d. v. s. verdien av fotoutstyret (NOK ) skal likedeles. Likedelingsformuen (NOK ) utgjør således ¼ av summen av netto likedelingsformue og netto særeie (NOK = ). Av studiegjelden kan således ¼ trekkes fra likedelingsformuen, d. v. s. NOK Svar: NOK til likedeling fra Peder. Jeg vil understreke at kandidatene må bedømmes ut i fra om de synes å ha forstått jussen, og de må selvsagt ikke trekkes for rene regnefeil. Kandidatene har ikke lov til å ha med seg kalkulator på eksamen, og noen av kandidatene må forventes å få problemer med noen av beregningene. Det må også være akseptabelt å angi ca-løsninger, som noen gjør, forutsatt at de viser at jussen er forstått. * * * Et utkast til sensorveiledning ble drøftet på sensormøtet Endringer i veiledningen er markert med en loddrett strek i margen. Lykke til med sensuren! Oslo, den 5. juni 2002 Per Racin Fosmark /s/ 9

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6 Side 1 av 6 SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 2 + JUS1211 Høst 2012 Dato: Mandag 17. desember 2012 Tid: Kl. 10:00 16:00 DEL I: Praktikum Oppgaven omhandler to emner skjevdeling og vederlagskrav. Særlig det

Detaljer

Våren Paktikum

Våren Paktikum Våren 2005 - Paktikum Kapittel 9. Avtaler om formuesordningen mv. er uttømmende Det innebærer at det ikke er adgang til å inngå avtaler om formuesordningen eller et fremtidig skifte som ikke er hjemlet

Detaljer

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark SENSORVEILEDNING JUS1111 privatrett 1, høsten 2013 Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark Innledning: Oppgaven er en praktikumsoppgave i faget kjøpsrett. Den utgjør del I av oppgaven denne eksamensdagen

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Manuduksjon i familierett. Tirsdag 26.05.2015

Manuduksjon i familierett. Tirsdag 26.05.2015 Manuduksjon i familierett Tirsdag 26.05.2015 JURK JURK gir gratis juridisk rådgivning i juridiske spørsmål til kvinner, rettighetsinformasjon arbeider rettspolitisk JURK er et politisk uavhengig studentrettshjelpstiltak

Detaljer

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid 28.11.14 JURK Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid JURK er et politisk uavhengig studentrettshjelpstiltak som jobber for likestilling

Detaljer

Skilsmisse og skjevdeling

Skilsmisse og skjevdeling Skilsmisse og skjevdeling Publisert 2011-02-27 16:43 (/file/322792.jpg) Foto: Illustrasjonsbilde LIKEDELING OG SKJEVDELING VED SKILSMISSEOPPGJØRET Reglene om likedeling og skjevdeling er enkle, men blir

Detaljer

Familie- og arverett. Advokat Greta Garmann. Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie

Familie- og arverett. Advokat Greta Garmann. Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie Familie- og arverett Advokat Greta Garmann Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie 1 Advokatfirmaet Harris Største advokatfirma med hovedkontor utenfor Oslo 16 partnere, 17 advokater og 9 advokatfullmektiger

Detaljer

PRIVAT FELLESEIESKIFTE

PRIVAT FELLESEIESKIFTE PRIVAT FELLESEIESKIFTE Utarbeidet av Jusshjelpa i Nord-Norge Januar 2006 Innhold 1. Forord 2. Begrepsforklaringer 2.1. Felleseie 2.2. Særeie 2.3. Eneeie 2.4. Rådighetsdel 2.5. Sameie 3. Privat eller offentlig

Detaljer

Familierett. Disposisjon. Professor Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO

Familierett. Disposisjon. Professor Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO Familierett Disposisjon Professor Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO I Innledning Tre emner: Ekteskap, Samboerforhold og Barn og foreldre Hovedvekten på det økonomiske

Detaljer

ARVERETT. Forelesninger vår 2009. Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO

ARVERETT. Forelesninger vår 2009. Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO ARVERETT Forelesninger vår 2009 Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO 1. Innledning 1.1 Forelesningenes funksjon, slik jeg ser det 1.2 Læringskravene hovedlitteratur

Detaljer

Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO)

Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO) Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO) Innledning Oppgaven består av en tradisjonell praktikumsoppgave (kjøpsrett) og en tilsvarende teorioppgave (innføring i rettsstudiet). Begge oppgavene

Detaljer

Eksamen i JUS112 Arve- og familierett Mønsterbesvarelse vår 2015

Eksamen i JUS112 Arve- og familierett Mønsterbesvarelse vår 2015 Eksamen i JUS112 Arve- og familierett Mønsterbesvarelse vår 2015 1 OPPGAVE Spørsmål 1: Er Skauholt Rogers særeie? Tvisten står mellom Roger og Anita. Den overordnede problemstillingen som reises er hvorvidt

Detaljer

Metodedelen av faget JUS4111 (metode og etikk) utgjør 7 av 10 studiepoeng.

Metodedelen av faget JUS4111 (metode og etikk) utgjør 7 av 10 studiepoeng. Bodil Kristine Høstmælingen Utkast til sensorveiledning, del II Metode (antatt tidsforbruk 2 timer) Jus 4111 Vår 2012 Eksamensdag: 30. mai 2012 Oppgave: Drøft likheter og forskjeller mellom tolkning/anvendelse

Detaljer

Ektefelle med særgjeld styr unna!

Ektefelle med særgjeld styr unna! Pressemelding fra Webjuristene: Ektefelle med særgjeld styr unna! Dersom din ektemann har 500 000 kr i personlig gjeld ved skilsmissen, får han beholde 500 000 kr av felleseiet på grunn av gjelden, uten

Detaljer

Familie- og arverett. Senioradvokat Martin Haaland Simonsen. Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie

Familie- og arverett. Senioradvokat Martin Haaland Simonsen. Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie Familie- og arverett Senioradvokat Martin Haaland Simonsen Advokatfullmektig Ingvild Risnes Skeie 1 Advokatfirmaet Harris Største advokatfirma med hovedkontor utenfor Oslo 16 partnere, 17 advokater og

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09 Denne sensorveiledningen er basert på et utkast som ble skrevet forut for eksamen, tilbakemeldinger fra sensorer og erfaringer fra nivåkontrollen. Oppgaven

Detaljer

Familierett Forelesninger vårsemesteret 2009

Familierett Forelesninger vårsemesteret 2009 Familierett Forelesninger vårsemesteret 2009 Professor dr. jur. Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO Denne disposisjonen må ses i sammenheng med de utarbeidede power point-presentasjonene.

Detaljer

3.2 Inngåelse av ekteskap og partnerskap

3.2 Inngåelse av ekteskap og partnerskap LØSNINGSFORSLAG KAPITTEL 3 3.2 Inngåelse av ekteskap og partnerskap Øvingsoppgave nr 1: Spørsmålet er om Ola og Marte oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Vilkårene for inngåelse av ekteskap fremgår

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN 2015 JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT SENSORVEILEDNING

ORDINÆR EKSAMEN 2015 JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT SENSORVEILEDNING ORDINÆR EKSAMEN 2015 JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT SENSORVEILEDNING Spørsmål 1: Er Skauholt Rogers særeie? Rettslig grunnlag er el. 48 som sier at en giver kan bestemme bl.a. en ordning som nevnt i 42 som

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett NOTAT Til: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet Fra: Ola Ø. Nisja Dato: 19. desember 2014 Ansvarlig partner: Ola Ø. Nisja Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett 1 INNLEDNING

Detaljer

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Peter L0drup Familieretten etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Oslo 1992 INNHOLD Forord F0rste kapittel INNLEDNING 1. Familieretten. I. Emnet for familieretten 19 II. Ekteskapsloven

Detaljer

Ektefellers rettsstilling

Ektefellers rettsstilling Forord Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis råd og veiledning

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN 2017 JUS 112 ARVE- OG FAMILIERETT

SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN 2017 JUS 112 ARVE- OG FAMILIERETT SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN 2017 JUS 112 ARVE- OG FAMILIERETT Spørsmålene handler om samboeres gjeldsansvar, stiftelse av sameierett, berikelseskrav, og samboers og livsarvings rett til arv etter loven,

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Sensorveiledning for JUS3211, høst 2014, fredag 19. desember 2014, kl. 10:00 16:00 Oppgaven følger en klassisk modell med en teoridel etterfulgt av en praktisk oppgave om de samme spørsmålene. Eierskifte

Detaljer

Sensorveiledning, Opphavsrett, JUR 1810 og JUR 5810, Høsten Om oppgaven

Sensorveiledning, Opphavsrett, JUR 1810 og JUR 5810, Høsten Om oppgaven Sensorveiledning, Opphavsrett, JUR 1810 og JUR 5810, Høsten 2009 1 Om oppgaven Eksamensoppgaven denne høsten er en praktikumsoppgave. En slik oppgavetype har svært sjelden vært gitt i faget en slags variant

Detaljer

Advokater spesialister i skilsmisseoppgjør

Advokater spesialister i skilsmisseoppgjør Advokater spesialister i skilsmisseoppgjør Publisert 2013-09-16 22:26 Skilsmisseadvokatene på Tjuvholmen. Advokater som bistår ved skilsmisseoppgjør over hele landet! Kontakt skilsmisseadvokat hos oss

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, forside Flervalg Automatisk poengsum 2 JUR111, Høst 2016 Skriveoppgave Manuell poengsum JUR111 1 Arve- og familierett Starttidspunkt:

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring i juss.

Detaljer

«1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd.

«1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd. Kort sensorveiledning JUS5120 Utlendingsrett våren 2017 Oppgaveteksten lyder: «1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd. 2.

Detaljer

Verdiendringer av skjevdelingsmidler

Verdiendringer av skjevdelingsmidler Verdiendringer av skjevdelingsmidler En drøfting av prinsippet i RT 2002 s 1596 Kandidatnummer: 459 Veileder: Tone Sverdrup Leveringsfrist: 25. April 2006 Til sammen 15356 ord 19.04.2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Undervisningen i faget holder for tiden høy kvalitet, og temaene som eksamen berører er godt dekket.

Undervisningen i faget holder for tiden høy kvalitet, og temaene som eksamen berører er godt dekket. Sensorveiledning jus 1211 del I fredag 5. juni 2015 Del 1 antatt tidsforbruk 3-4 timer. Læringskrav: Ifølge læringskravene i faget skal «studenten skal ha god kunnskap om»: Arverett etter loven Livsarvingers

Detaljer

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring i juss.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT. Fredag 17. juni 2011 kl

UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT. Fredag 17. juni 2011 kl BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT Fredag 17. juni 2011 kl. 09.00-13.00 Oppgaven består av 5 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Øyvind Sletten til prøve) (advokat Halvor Storskogen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Øyvind Sletten til prøve) (advokat Halvor Storskogen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 30. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00958-A, (sak nr. 2008/7), sivil sak, anke, A (advokat Øyvind Sletten til prøve) mot B (advokat Halvor Storskogen til prøve) S T E M M

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996 FØRER- OG PASSASJERULYKKE - Beregning av renter - hensyn til

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler.

Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler. 1 Sensor veiledning Eksamensoppgave Valgfag Forsikringsrett 5420 Vår 2017 Del I. Gi en presentasjon av tolkning av forsikringsavtaler, herunder bruken av tolkningsregler. Oppgaven er behandlet i Bull,

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6 Side 1 av 6 SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 1 Høst 2012 Dato: Fredag 14. desember 2012 Tid: Kl. 10:00 16:00 Teori Utkast til sensorveiledning, JUR1000 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap, dag 1 tidsbruk

Detaljer

DOM OM KAPITALISERINGSRENTEN KREUTZER-SAKEN

DOM OM KAPITALISERINGSRENTEN KREUTZER-SAKEN DOM OM KAPITALISERINGSRENTEN KREUTZER-SAKEN Oslo, 4. februar 2015 Advokat Jarl R. Henstein, Advokatfirmaet Riisa & Co 1 Problemstillinger for HR 1. Størrelsen på den generelle kapitaliseringsrenten 2.

Detaljer

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: o Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3084* - 13.10.1998 YRKESSKADE - Tap av forsørger - forståelsen av forsørgerbegrepet

Detaljer

Kirsti Strøm Bull. Avtaler mellom ektefeller

Kirsti Strøm Bull. Avtaler mellom ektefeller Kirsti Strøm Bull Avtaler mellom ektefeller TANO Oslo 1993 Innhold Forord 11 I Innledning 13 1. Problemstilling 15 2. Opplegget 18 2.1. Struktur og innhold 18 2.2. Materiale og metode 20 II Avtaler om

Detaljer

1 Læringsmål og hovedlitteratur

1 Læringsmål og hovedlitteratur SENSORVEILEDNING JUS 4211 H 2014 EN SAMMENLIGNENDE FREMSTILLING AV REGLENE FOR SIVILE SAKER OG STRAFFESAKER OM ADGANGEN TIL Å ANKE OVER KJENNELSER OG BESLUTNINGER 1 Læringsmål og hovedlitteratur I hovedlitteraturen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Vilkårene for skjevdeling og beregningen av skjevdelingsmidlenes verdi

Vilkårene for skjevdeling og beregningen av skjevdelingsmidlenes verdi Vilkårene for skjevdeling og beregningen av skjevdelingsmidlenes verdi En rettsdogmatisk fremstilling Kandidatnummer: 531 Leveringsfrist: 2016-04-25 Antall ord: 14 686 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Gjennomgang 15. november 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

Tilbaketreden fra forsøk sensorveiledning 4. avd.- høst 2011

Tilbaketreden fra forsøk sensorveiledning 4. avd.- høst 2011 Tilbaketreden fra forsøk sensorveiledning 4. avd.- høst 2011 GENERELT OM OPPGAVEN: Oppgaven er i første rekke en paragrafoppgave hvor prøven blir å tolke de enkelte ord og utrykk i strl. 50. Emnet er dessverre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

Bonuser og opsjoner ved familierettslig skifte. Kandidatnummer: 630 Leveringsfrist: 25. april Til sammen ord

Bonuser og opsjoner ved familierettslig skifte. Kandidatnummer: 630 Leveringsfrist: 25. april Til sammen ord Bonuser og opsjoner ved familierettslig skifte Kandidatnummer: 630 Leveringsfrist: 25. april Til sammen 14285 ord 24.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Rettskilder og metode 2 1.2 Problemstilling

Detaljer

SKJEVDELINGSREGELEN I EKTESKAPSLOVEN 59 FØRSTE OG ANNET LEDD I ET KVINNEPERSPEKTIV

SKJEVDELINGSREGELEN I EKTESKAPSLOVEN 59 FØRSTE OG ANNET LEDD I ET KVINNEPERSPEKTIV SKJEVDELINGSREGELEN I EKTESKAPSLOVEN 59 FØRSTE OG ANNET LEDD I ET KVINNEPERSPEKTIV Kandidatnummer: 623 Veileder: Tone Sverdrup Leveringsfrist: 26.11.07 Til sammen 15704 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2017

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2017 Svein Eng 5. juni 2017 Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2017 1. Oppgaveteksten Fra pensumdel A: Rettsfilosofien 1. Om rett og normativitet a) Gjør rede for begrepene avveiningsnorm og retningslinjer. Knytt

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

En samlet vurdering mener jeg å ende på at Peder ikke har akseptert at avtalen med LAS avsluttes uten ytterligere forpliktelse for LAS.

En samlet vurdering mener jeg å ende på at Peder ikke har akseptert at avtalen med LAS avsluttes uten ytterligere forpliktelse for LAS. Spørsmål 1 Problemstillingen her handler om at eierne av selskapet Lunch AS (LAS), Marte og Tobias Kirkerud, opplever økonomiske problemer som følge av at serveringsdriften går dårlig. LAS flytter ut,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01247-A, (sak nr. 2014/2005), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristin Hegstad) (advokat Simon L.

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01247-A, (sak nr. 2014/2005), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristin Hegstad) (advokat Simon L. NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01247-A, (sak nr. 2014/2005), sivil sak, anke over dom, A (advokat Kristin Hegstad) mot B (advokat Simon L. Stende til prøve) S T E M

Detaljer

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt Ekteskapsloven gir ektefeller anledning til å avtaleregulere sitt økonomiske forhold med bindende virkning ikke bare for dem, men også for arvinger, kreditorer og andre utenforstående innenfor visse rammer.

Detaljer

Avvikling av tomtefeste.

Avvikling av tomtefeste. Avvikling av tomtefeste. Særlig om verdsettelsesspørsmål ved offentligrettslige restriksjoner Miriam Skag 1. Introduksjon Den faktiske situasjonen: Tomtefestet skal avvikles - Kontraktsperioden er utløpt

Detaljer

JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT

JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT Fredag 12. juni 2015 kl. 09.00 13.00 Oppgaven består av 3 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen kontraktsrett II 17. okt 2008 sensur 21. nov 2008 Versjon 4 nov 2008

Sensorveiledning Eksamen kontraktsrett II 17. okt 2008 sensur 21. nov 2008 Versjon 4 nov 2008 1 Sensorveiledning Eksamen kontraktsrett II 17. okt 2008 sensur 21. nov 2008 Versjon 4 nov 2008 Sensorene må først og fremst granske om studentene stiller rettsspørsmålene presist, om studentene anvender

Detaljer

Sensorveiledning skoleeksamen Tingsrett 2009

Sensorveiledning skoleeksamen Tingsrett 2009 Sensorveiledning skoleeksamen Tingsrett 2009 1. Lovlig bruk som fritidsbolig i henhold til servl. 2? a. Fra naust til fritidsbolig? Oppgaven kan struktureres på flere måter, men i veiledningen har jeg

Detaljer

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett Mats Iversen Stenmark Dato: 24. september 2014 Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett I. Innledning Oppgaven er en praktikumsoppgave, og reiser sentrale problemstillinger

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013

Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013 Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013 Gjennomgang 25. oktober 2013 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

Sensorveiledning Exfac, jus, høst 2017

Sensorveiledning Exfac, jus, høst 2017 Sensorveiledning Exfac, jus, høst 2017 1. Oppgaveteksten Fra del A: 1.1 Gjør rede for forholdet mellom pliktnormer, kompetansenormer og kvalifikasjonsnormer. Relater fremstillingen til Grunnloven 121.

Detaljer

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning 1. Innledning Realkonkurrens og idealkonkurrens betegner to ulike situasjoner der to eller flere forbrytelser kan pådømmes samtidig med én felles dom.

Detaljer

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål)

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål) UTKAST Sensorveiledning JUR3000/JUS3211 tredje avdeling, våren 2012. Selskapsrett 1. Oppgaveteksten Sammenlign samtykkeregler og forkjøpsregler ved omsetning av selskapsandeler og aksjer. Forklar hvordan

Detaljer

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V «I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V 1 Oppgaven reiser spørsmål om de objektive grenser for den materielle rettskrafts negative

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1211, Høsten Del I

Sensorveiledning JUS 1211, Høsten Del I Sensorveiledning JUS 1211, Høsten 2016 Del I Del I i oppgaven dekker direkte bare ett emne, retten til skjevdeling. Det avgjørende her blir eierforholdet til leiligheten ved inngåelsen av ekteskapet slik

Detaljer

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon.

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hva er det viktigste jeg skal si i Unngå løse: dag? På den ene side på den annen side drøftelser Trekker i den ene retning trekker i den andre retning

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2016, Dag 1. Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2016, Dag 1. Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2016, Dag 1 Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Ola Mestad, «Rettens kilder og anvendelse»,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 12. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom, I. A (advokat Rolf Knudsen) mot B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen til prøve)

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6 Side 1 av 6 SENSORVEILEDNING JUS1211 Våren 2013 Dato: Onsdag 5. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 16:00 DEL I: Praktikum Spørsmålene 1-4 omhandler sameierett. Alle 4 spørsmålene omhandler sentrale sameierettslige

Detaljer

Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012

Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012 Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012 Gjennomgang 22. april 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Del 1 teller klart mest (80 %). Del 2 må anses som et kontrollsspørsmål som ikke trenger

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13.

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13. Eksamensoppgave Valgfag Vår 2016 for Forsikringsrett 5420 Sensorveiledning Generelt Oppgaven har en form som ofte har vært benyttet i forsikringsrett ved at man har en teoridel kombinert med en kort praktisk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006 Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006 1. Oppgaveteksten (1) Fra pensumdel A: Rettsfilosofi (a) Gjør rede for begrepene kompetanse og kompetansenorm. (b) Er kompetanse og frihet det samme? Begrunn svaret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, Aase Gunvor Haugseggen Brevik Tangen (advokat Helge Aarseth) mot Ragnhild

Detaljer

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 SENSORVEILEDNING EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 INNLEDNING Eksamensoppgaven består av tre deler, og det fremgår av oppgaveteksten at alle spørsmål skal besvares. Nedenfor følger

Detaljer

NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet.

NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet. NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet. Alle dokumenter i forbindelse med den nye prøveordningen vil bli vurdert underveis, og eventuelt revidert på slutten av semesteret. VEILEDNING:

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett. Oppgaven lyder:

Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett. Oppgaven lyder: Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett Oppgaven lyder: "Gi en redegjørelse for arbeidsgiverens ansvar for skade voldt av arbeidstakerens uaktsomme eller forsettlige handling såfremt handlingen

Detaljer

Til første kursdag i Familie- og arverett:

Til første kursdag i Familie- og arverett: Til første kursdag i Familie- og arverett: 1 Løse to oppgaver som finnes i heftet Familie- og arverett, Oppgaver og emneoversikter Institutt for privatrett, Stensilserie B, nr. 48 2010: Eksamensoppgave

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUR 3000P DAG 2 HØSTEN 2014

SENSORVEILEDNING JUR 3000P DAG 2 HØSTEN 2014 Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 1. desember 2014 Advokat Erlend Haaskjold erh@adeb.no SENSORVEILEDNING JUR 3000P DAG 2 HØSTEN 2014 1 INNLEDNING Eksamensoppgaven består

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Sensorveiledning JUS4111 høsten 2013

Sensorveiledning JUS4111 høsten 2013 Sensorveiledning JUS4111 høsten 2013 Pensum og læringskrav Pensum i metodelære er Torstein Eckhoff, Rettskildelære (5. utgave ved Jan Helgesen). Følgende deler av boken er ikke pensum: Kapittel 3 IX, 9,

Detaljer

Sensorveiledning JUS 3211 våren Innledende bemerkninger

Sensorveiledning JUS 3211 våren Innledende bemerkninger Sensorveiledning JUS 3211 våren 2016 1. Innledende bemerkninger Oppgaven dette semesteret består av to tvister (oppgave A og B), med sentrale spørsmål som i kandidatenes pensum behandles i fagområdene

Detaljer

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn Lønn og arbeidstid 2.26 Likelønn Oppgaven er utdrag av LKN 2005-16, og rettslig hjemmel for drøftelsen er likestillingsl. 21. Følgende er klagenemnda for likestilling sine merknader som ut fra likestillingslovens

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse.

Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse. Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse. Det er ofte vanskelig for oss jurister å forklare seg på en måte som

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

JUS113 KONTRAKTSRETT I EKSAMEN VÅR 2012 SENSORVEILEDNING

JUS113 KONTRAKTSRETT I EKSAMEN VÅR 2012 SENSORVEILEDNING JUS113 KONTRAKTSRETT I EKSAMEN VÅR 2012 SENSORVEILEDNING Del I Det er ikke tvil om at det er inngått bindende avtale mellom Lars og selgerne av boligen. Dette kan, og bør, slås fast, helst med henvisning

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 5 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 5 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 5 (Disp. pkt. 5.2-7.3) Professor Ole-Andreas Rognstad, Privat praksis som rettskilde Hvordan kan privates opptreden danne grunnlag for rettsregler?

Detaljer

Arverett Forelesninger Våren 2010

Arverett Forelesninger Våren 2010 Arverett Forelesninger Våren 2010 Professor dr. jur. Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Juridisk Fakultet, UiO 1. Innledning 1.1 Hva handler arveretten om? Læringskrav hovedlitteratur 1.2 Rettskildene

Detaljer