Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Sensorveiledning for JUS3211, høst 2014, fredag 19. desember 2014, kl. 10:00 16:00 Oppgaven følger en klassisk modell med en teoridel etterfulgt av en praktisk oppgave om de samme spørsmålene. Eierskifte i aksjeselskap og ansvarlig selskap står sentralt i litteraturen og læringskravene. Innføringslitteratur i faget er: Aarbakke, Magnus og Tore Fjørtoft: 76 Sammenslutningsrett, Knophs oversikt over Norges rett, 14. utg eller Woxholth, Geir: Selskapsrett i et nøtteskall, 2. utg., Oslo 2014 Hovedlitteratur i faget er: Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2012, 5 utg (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål) og Sjåfjell, Beate: Kan aksjeselskaper sette miljøet foran gevinstkravet? Jussens Venner årgang 46, s eller Andenæs, Mads Henry: Selskapsrett. Oslo 2007 Unntatt kapittel 3, 18.7, 29.2, 29.4, 29.5 og 29.6 (Til sammen ca. 270 s) og 1

2 Sjåfjell, Beate: Kan aksjeselskaper sette miljøet foran gevinstkravet? Jussens Venner årgang 46, s Både Woxholths og Andenæs s bøker gir godt grunnlag for å besvare oppgaven. Se ellers undervisningsmaterialet på semestersidene med forelesningsdisposisjon, PPTs og oppgavene til kursundervisningen, som behandler oppgavens spørsmål rimelig inngående, DEL I Redegjør for hovedtrekkene i reglene for eierskifte i aksjeselskap og ansvarlig selskap, og forklar grunnene til forskjellene. Antatt tidsbruk for del I var oppgitt til to timer. Oppgaven spør etter en redegjørelse for hovedtrekkene i reglene for eierskifte i aksjeselskap og ansvarlig selskap. Det spørres ikke etter noen detaljert gjennomgang av reglene, men bare om hovedtrekkene. Det er en fordel om disse fremstilles slik at de gir et grunnlag for å forklare grunnene til forskjellene. Begge lærebøkene legger vekt på at fri omsetning er hovedregelen for aksjer, men ikke i ansvarlige selskaper der samtykke og enstemmighetskrav er hovedregelen. Kandidatene bør få med hovedtrekkene i reglene om nektelse av samtykke i aksjeselskaper, og at den frie omsetning er beskåret gjennom reglene om styresamtykke i aksjeselskaper. De bør også få med seg at aksjeselskaper har en vid adgang til å regulere samtykke i sine vedtekter. Uansett skjer eierskifter i aksjeselskaper typisk ved salg av aksjer, og det er egne regler om innløsning ved samtykkenektelse. I forelesningene og kursundervisningen er Høyesteretts praksis om hva som utgjør saklig grunn for nektelse av samtykke grundig gjennomgått, og sterke kandidater vil få med seg Rt side 851 (Stangeskovene), og at denne dommen legger sterkere vekt på omsettelighet og gir en prinsipiell begrunnelse for denne. Kandidatene bør få med at det i ansvarlige selskaper er en vid adgang til å regulere omsetningen av eierandeler i selskapsavtalen. Det kan også føre til en fri adgang til å omsette selskapsandeler. Aksjelovenes regulering av forkjøpsretten følger mønstret fra samtykke-kravet, med forkjøpsrett som deklaratorisk regel i aksjeselskapene, og det motsatte, med henvisning til 2

3 adgangen til å vedtektsfeste den, i allmennaksjeselskapene. Noen kandidater vil nevne Rt s 298 (Halden Arbeiderblad) om styret kan nekte å godkjenne erverv av aksjer ervervet ved bruk av forkjøpsretten. Vedtektsfestede personklausuler bør behandles. Gode kandidater vil få med seg at i begge selskapsformer er det mulig å regulere eierskifte fra det mest restriktive til det mest liberale. Men reglene om innløsning, utløsning og oppløsning som for så vidt faller utenfor spørsmålet danner en viktig bakgrunn, og vil i det ansvarlige selskap angi alternative måter å løse endringer eller ønsker om endringer på eier/deltaker-siden. Eierskifte i aksjeselskaper reiser ikke de samme spørsmål i forhold kreditorene som i ansvarlige selskaper. Gode kandidater får med seg hovedtrekkene i reglene her. Etter redegjørelsen for hovedtrekkene i reglene for eierskifte i aksjeselskap og ansvarlig selskap, må kandidatene gå til det neste spørsmålet og forklare grunnene til forskjellene. En hovedgrunn er aksjonærens/deltakerens forpliktelser og rolle i virksomheten. Aksjonærens forpliktelse er begrenset til aksjeinnskuddet; det gjelder ikke i det ansvarlige selskapet hvor deltakerens kredittverdighet og evne til å yte personlig innsats er av betydning. En annen er aksjens rolle og funksjon. Aksjen er en hensiktsmessig måte å dele opp eierandeler, og de gjenstand for omsetning på en måte som er hensiktsmessig for aksjonærene i forvaltningen av deres formue og en fordel for selskapet når det skal hente inn ny aksjekapital. Gode kandidater får frem at omsetningshensynet melder seg med stigende styrke fra det ansvarlige selskapet, over aksjeselskapet, allmennaksjeselskapet og til det børsnoterte allmennaksjeselskapet. Som nevnt, reiser eierskifte i aksjeselskaper og ansvarlige selskaper ikke de samme spørsmål i forhold til kreditorene. Gode kandidater makter å få frem hva de sentrale hensynene her er, og hvordan de er knyttet til ansvarsbegrensningen for aksjonærer. På sensormøtet kom det frem at Del I stort sett var greit besvart. Grunner kunne 3

4 invitere til oppramsing. Det er varierende hva kandidatene har fått ut av omsetningshensynet, og få gjør det klart at dette typisk ikke gjelder for andeler i det ansvarlige selskapet (men gjennom regulering i selskapsavtalen kan det stille seg annerledes). Med angivelsen av eierskifte i oppgaven kan kandidatene ta opp alle former for eierskifte som arv, tvangssalg/konkurs, innløsning osv, men det må være greit om de holder seg omsetning i betydningen frivillig salg. *** DEL II Oppgaven ber kandidatene redegjøre for sitt syn på saken. Temaet for del II er rådet som en advokat bør gi til Nina Tastad og Iris når de spør om domstolene vil gi dem medhold i en sak mot Universitetsgaten 15 AS og Lina Holm. Antatt tidsbruk for del II var oppgitt til 4 timer. Nina Tastad og Iris vurderer å gå til sak mot Universitetsgaten 15 AS og Lina Holm for å få gjennomført Nina Tastads salg til Iris av aksjeposten i Universitetsgaten 15 AS og andelen i Kontorhotellet. Subsidiært vil Nina Tastad komme seg ut av Universitetsgaten 15 AS og Kontorhotellet etter reglene om oppløsning, uttreden eller ut- eller innløsning, og etter de alternativene som gir henne den største pengesummen. Det første spørsmålet er om Nina Tastad og Iris kan få satt til side nektelsen av Nina Tastads salg til Iris av aksjeposten i Universitetsgaten 15 AS og andelen i Kontorhotellet. Når det gjelder aksjeposten i Universitetsgaten 15 AS, må kandidatene ta stilling til om nektelsen er saklig etter aksjel Styrets begrunnelse er utgangspunktet for denne prøvingen. Styrets flertall har nektet å godkjenne Iris som ny aksjonær med begrunnelsen at «Iris driver konkurrerende virksomhet, og dessuten er den en mulig fremtidig kjøper av gården. Det blir uryddig å ha Iris som aksjonær.» At erververen driver konkurrerende virksomhet, er blant de klassiske grunnene for å nekte samtykke, men kandidater kan med hell være skeptiske til denne grunnen slik den er påberopt her. Det er ikke på noen måte 4

5 klart at det er noen konkurranse mellom Universitetsgaten 15 AS og Iris, og at Iris er en mulig fremtidig kjøper av gården, kan ikke holde. Når det gjelder andelen i Kontorhotellet, er det vanskeligere å finne noe grunnlag for Nina Tastad når hun vil få gjennomført sitt salg til Iris av sin andel i Kontorhotellet. Kandidatene bør drøfte sel 2-28 sml sel 2-4 første ledd. Kandidatene bør ta stilling til om det får noen betydning at det etter Nina Tastads oppfatning er hennes initiativ og arbeidsinnsats som har innbrakt det meste av inntektene. (Det har det ikke.) Noen kandidater vil peke på at det kan virke urimelig når Lina Holm gjør det klart at hun ikke kan godta at noen, og under ingen omstendighet Iris, trer inn i Nina Tastads sted i Kontorhotellet. Svaret er også her nei, og at dette uansett kan løses ved å gå til innløsning eller oppløsning. Enten her eller under drøftelsen av neste spørsmål bør det komme frem at Lina Holm ikke kan fortsette virksomheten i det ansvarlige selskapet alene, jf sel 1-1 og 2-37 flg. Om Nina Tastad trer ut, må selskapet oppløses. Det subsidiære spørsmålet er om Nina Tastad kan komme seg ut av Universitetsgaten 15 AS og Kontorhotellet etter reglene om oppløsning, uttreden eller ut- eller innløsning, og hvilke alternativer som gir henne den største pengesummen. (Se punktene om dette under det første spørsmålet.) Kandidatene må få frem at det ikke er noen alminnelig adgang for aksjonærer til å trekke seg ut av aksjeselskapet gjennom oppløsning, uttreden eller ut- eller innløsning. De bør drøfte aksjel 4-17 (Virkningen av at samtykke blir nektet), (1), 4 og (3)-(6). Her må de få med seg tidsfristen etter (4) som bestemmer at krav om innløsning må fremsettes senest to måneder etter at erververen mottok underretning om at samtykke til ervervet var nektet. På sensormøtet kom det frem at mange kandidater ikke fant frem til 4-17 men gikk rett løs på grunnlagene i neste avsnitt. Dette bør føre til trekk men ikke alene til at en kandidat går ned en karakter. Enkelte kandidater kan gå videre og diskutere andre grunnlag for å trekke seg ut og for å kreve aksjeselskapet oppløst, 4-24 flg., men dette bør kort vise at de ikke kan føre frem. 5

6 Derimot må Nina Tastad ha anledning til å kreve utløsning etter oppsigelse, sel 2-32 første ledd. Kandidater kan drøfte andre grunnlag for å tre ut, men igjen skulle de ikke gi grunnlag for vidløftige drøftelser. Da gjenstår en drøftelse av hvilke alternativer som gir henne den største pengesummen. I pensum er verdispørsmålet behandlet, og det er også tatt opp i forelesninger og kursundervisning. Gode kandidater kan drøfte reell verdi med utgangspunkt i lovens ordlyd og rettspraksis. I oppgavens tekst heter det at Prisen som Nina Tastad solgte aksjene til Iris for, lå 20 prosent under verdien av den forholdsmessige andelen av bygården etter en verditakst som styret innhentet i oktober 2014 for et annet formål. Markedet for denne typen bygg i området har ellers steget med 7 prosent fra mai til november. Det bør derfor drøftes om prisstigningen får betydning for verdifastsettelsen. Reell verdi betyr en reell verdi som fastsettes slik at det tas hensyn til prisen på det aktuelle tidspunktet. Det kan være et problem ved innløsning etter aksjel 4-17 (Virkningen av at samtykke blir nektet), (1), 4 og (3)-(6); her følger det av rettspraksis at salgsprisen for aksjene skal legges til grunn. Her kommer tidsfristen inn, og det er nå for sent å kreve innløsning etter aksjel Gode kandidater kan peke på at Nina Tastad kan selge aksjene til andre, eventuelt ettersom tiden har gått, selge dem påny til Iris, og da vil den nye salgsprisen legges til grunn. På sensormøtet var det enighet om å premiere at en fornuftig inndeling av drøftelsen og vektlegging av de forskjellige grunnlagene. Flere sensorer mente oppgaven skilte godt og ga anledning til å skille seg ut, mens en sensor mente oppgaven skilte mindre godt og at kandidatene klumpet seg på midten. Ingen sensorer hadde uvanlig mange svake besvarelser. Det var enighet om at oppgaven var krevende, og at praktikumsdelen var ganske vanskelig. Oppgaven lot seg besvare innen tiden. *** Oslo, 23 desember

7 Mads Andenæs 7

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS?

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 593 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 706 ord 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 Skatterett 2 2012 [31] 97 119 Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 av advokat Petter Dragvold Petter Dragvold er er født i 1954, cand.jur i 1981, og advokat i advokatfellesskapet Arntzenlegal (Kontorfellesskap).

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V «I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V 1 Oppgaven reiser spørsmål om de objektive grenser for den materielle rettskrafts negative

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet.

NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet. NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet. Alle dokumenter i forbindelse med den nye prøveordningen vil bli vurdert underveis, og eventuelt revidert på slutten av semesteret. VEILEDNING:

Detaljer

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 I. Læringskrav og litteratur Oppgaven gjelder erstatningsrett, herunder medvirkning ved bilansvar, adekvans og utmåling av erstatning for merutgifter.

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

KAN AKSJESELSKAPER SETTE MILJØET FORAN GEVINSTKRAVET?

KAN AKSJESELSKAPER SETTE MILJØET FORAN GEVINSTKRAVET? Jussens Venner vol. 46, s. 309 324 KAN AKSJESELSKAPER SETTE MILJØET FORAN GEVINSTKRAVET? av professor dr. juris Beate Sjåfjell 1 Det er argumentert med styrke for at selskaper bør bidra til å ivareta miljøet.

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG Skatteloven 5-15 første ledd j nr. 6 Kandidatnummer: 528 Veileder: Tore Bråthen Leveringsfrist: 25.11.2006 Til sammen 16.691 ord 28.11.2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Samme straffbare forhold

Samme straffbare forhold Samme straffbare forhold Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer