Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål)"

Transkript

1 UTKAST Sensorveiledning JUR3000/JUS3211 tredje avdeling, våren Selskapsrett 1. Oppgaveteksten Sammenlign samtykkeregler og forkjøpsregler ved omsetning av selskapsandeler og aksjer. Forklar hvordan eventuelle ulikheter kan begrunnes i forskjeller mellom selskapstypene. 2. Pensumlitteratur mv Pensumlitteraturen er: Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål) eller Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2012, 4.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål) 3. og 4. utgave er valgfrie alternativer eller M H Andenæs: Selskapsrett. Oslo 2007 Unntatt kapittel 3, 18.7, 29.2, 29.4, 29.5 og 29.6 Se også nettsidene for faget: 1

2 3. Innledende kommentarer til oppgaven Denne oppgaven dreier seg om omsetningsbegrensninger for selskapsandeler og aksjer. Oppgavens emne er dekket i alle tre bøkene. Rt Halden Arbeiderblad er ikke behandlet i pensumlitteraturen, men er imidlertid behandlet grundig i undervisningen og henvist til i forelesningsdisposisjonen som ligger ute på nettsiden med undervisningsmateriale for faget, Omsetningsbegrensninger for selskapsandeler og aksjer er dekket i Mads Henry Andenæs Selskapsrett (2007) kap 17 og 18, hvor kap 17.1 og 17.4 og 18.1, 18.4 og 18.6 går direkte på spørsmålene. Kap 16, 16 og 17 gir viktig stoff til analysen (hva gjør en selskapsandel forskjellig fra en aksje?). Geir Woxholth Selskapsrett (4 utg 2012) behandler oppgavens emner like utfyllende i del VII, kap 2-3. Hans fremstilling av prinsippene i selskapsretten, jeg ville tro særlig det som står i del I, kap 5 og 6, og til dels i kap 8, kan være til særlig hjelp ved besvarelsen av denne oppgaven. Denne nyeste utgaven kom ut i løpet av semestret, og er derfor alternativt pensum med den tidligere utgaven og Mads Henry Andenæs lærebok (fra 2007), så dette vellykkede tillegget kan det derfor ikke regnes med at alle studentene har fått med seg ennå. Det kan uansett ikke kreves. Det må imidlertid legges til at det fokus Geir Woxholth har utviklet på prinsippene i selskapsretten gjenspeiler i høy grad hva vi har forsøkt å gjennomføre i undervisningen, ikke minst i Beate Sjåfjells første forelesninger. Oversiktsmessig gjennomgåelse av lovstoffet skulle ta kandidatene et godt stykke, i hvert fall om det viser systematisk oversikt og ikke fremstår som ren oppramsing. Samtidig åpner oppgaven for analyse, og de beste kandidatene vil få anledning til å vise at de har den "gode forståelse av grunnleggende selskapsrettslige prinsipper og av ansvarlige selskapers, aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers rettsforhold" som læringskravene forutsetter. 4. Sammenlign samtykkeregler og forkjøpsregler ved omsetning av selskapsandeler og aksjer. Oppgaven faller i to hoveddeler. Den første er angitt i første setning av oppgaveteksten: Sammenlign samtykkeregler og forkjøpsregler ved omsetning av selskapsandeler og aksjer. Kandidatene skal gjøre rede for reglene om styregodkjennelse og forkjøpsrett ved overdragelse av selskapsandeler og aksjer. To spørsmål som det er grunn til å forvente at de får drøftet er (1) om det er noen forskjeller mellom reglene i selskapsloven eller aksjelovene eller i hvordan de praktiseres, og (2) forholdet mellom de to regelsettene. Et tredje spørsmål som noen av de beste studentene kan 2

3 regnes med å komme inn på er (3) forskjellene mellom reglene i aksje- og allmennaksjeloven. Et mulig fjerde spørsmål er (4) hvordan aas-reglene praktiseres annerledes for børsnoterte aas. De som ikke kjenner til reglene for børsnoterte selskaper, som er behandlet i forelesningene, får anledning til å tenke selvstendig ved å anvende prinsippene fra sammenligningen mellom ans og as til forskjellen mellom aas og børsnotert aas. På forelesningene er det referert til Arendal Fossekompani-dommen Rt s hvor Høyesterett formulerer hensynene spesielt klart. Det er naturlig å begynne med en fremstilling av reglene om styregodkjennelse ved overdragelse av selskapsandeler og aksjer. Mads Henry Andenæs Selskapsrett (2007) kap 17 og 18, hvor kap 17.1 og 17.4 og 18.1, 18.4 og 18.6 går direkte på spørsmålene. Kap 16, 16 og 17 gir viktig stoff til analysen (hva gjør en selskapsandel forskjellig fra en aksje?). Geir Woxholth Selskapsrett (4 utg 2012) behandler oppgavens emner like utfyllende i del VII, kap 2-3. Når det gjelder overdragelse av selskapsandeler som er behandlet hos M H Andenæs i kap 17, se særlig kap 17.1 og 17.4, og hos Woxholt i Del VII pkt , er det sentrale å få frem at det ikke gjelder noe prinsipp om fri omsetning av selskapsandeler, og deretter gå til selskapslovens regler som får betydning for overdragelser. Det er viktig å få frem friheten til å regulere disse spørsmålene i selskapsavtalen, og at den går langt slik at man kan avtale en meget vidtgående omsetningsfrihet som fraviker fra lovens normalordning. Utgangspunktet tas i selskapsloven 2-28 som bestemmer at når ikke annet er avtalt kan selskapsandel bare gå over til ny eier med samtykke fra alle de øvrige deltakere. Overdragelse av aksjer er behandlet hos M H Andenæs i og hos Woxholt i Del VII pkt Se særlig M H Andenæs s og Woxholt om de sentrale hensynene som står mot hverandre her. Begge drøfter endringen som kom med de någjeldende lovene, og Woxholt trekker inn NOU 1996:3. Det er bare i Woxholt at allmennaksjelovens regler er gjenstand for noen videre behandling. Hovedregelen er fortsatt at aksjer kan omsettes fritt, jfr. asal/asl (1). Styresamtykke er en omsetningsbegrensning som er et unntak fra denne friheten med lovhjemmel i asal/asl (2). Her er den sentrale forskjell at asal (2) ikke forskriver styresamtykke, men gir hjemmel for å fastsette en slik i vedtektene. Asl (2) har den omvendte løsning, nemlig at styresamtykke kreves etter loven dersom det ikke er fastsatt i vedtektene at samtykke ikke kreves. Forholdet til vedtektsfestede omsetningsbegrensninger står derfor sentralt, og det kan også vises til aksjonæravtalte omsetningsbegrensninger som kan ha stor praktisk betydning. Ansvarlige selskaper er i den ene enden av skalaen, og børsnoterte aas på den andre enden. Asal/asl (2) krever saklig grunn for samtykkenektelse. Selv om lovene har samme ordlyd, kan det problematiseres om dette kravet må tolkes forskjellig. Enkelte kandidater vil muligens vise til kravet om skjellig grunn for børsnoterte selskaper som ikke behøver å falle sammen med saklig grunn, men vil kunne kreve mer for nektelse, jfr Arendal Fossekompani. 3

4 Rt AS Østlendingen er det sentrale prejudikat som også godt illustrerer saklighetskravet. En nærmere lesning av dommen kan brukes til å utvikle alle poengene ovenfor. Deretter kommer reglene om forkjøpsrett ved overdragelse av selskapsandeler og aksjer. For selskapsandelers vedkommende utgangspunktet igjen tas i selskapsloven I 2-29 er det uttrykkelige regler om hvordan en avtalt rett til eierskifte skal anvendes. Aksjeeiernes forkjøpsrett er regulert i asl (3) og i kapittel VII og asal (3) og i kapittel VIII. Forskjellen mellom de to lovenes regler om forkjøpsrett er parallell med reglene for styresamtykke. Også her står forholdet til vedtektene, og det kan det vises til aksjonæravtalte omsetningsbegrensninger. Dette er behandlet hos M H Andenæs i 18.6 (s ) og hos Woxholt i Del VII pkt 2.4 (s ). Det er bare i Woxholt at allmennaksjelovens regler er gjenstand for behandling. Behandlingen av 4-16 flg. reiser visse utfordringer. Den kan lett blir lovreferat. Om noen kandidater har fulgt med i hvordan disse reglene brukes i kampene på aksjemarkedet, og kan si noe meningsfylt om det, må det imidlertid være et klart pluss. Til slutt kommer forholdet mellom vedtektsbestemmelsene om forkjøpsrett og styresamtykke som kunne ses på to måter. Enten er de i konflikt med hverandre, og da kunne forkjøpsrettsreglene gå foran. Dette kan ses som en anvendelse av lex specialis-prinsippet. Eller så kan de anvendes samtidig, slik som i Rt Halden Arbeiderblad. Et selskap hadde vedtektskrav om styregodkjennelse ved overdragelse av aksjer. Styret nektet å godkjenne to aksjesalg til et selskap som hadde vedtektsbestemt forkjøpsrett. Høyesterett fant ikke at styrets vedtak var ugyldig og stridende mot aksjeloven av 1976, jf 3-4. Retten la til grunn at en naturlig forståelse av ordlyden i vedtekten om styregodkjenning tilsa at den også omfattet erverv på grunnlag av forkjøpsrett. Denne dommen er ikke med i pensumlitteraturen av forskjellige grunner men er som nevnt grundig behandlet i forelesningene og skal være tatt opp i kursundervisningen. Rettsspørsmålet er avklart gjennom HR-dommen. 5. Forklar hvordan eventuelle ulikheter kan begrunnes i forskjeller mellom selskapstypene. Det beste er vel om dette behandles under en egen overskrift men det kan også integreres i gjennomgåelsen av reglene for selskapstypene og hensynene bak dem. Poenget er her å finne frem til grunner til ulikhetene mellom de ansvarlige selskaper og aksjeselskapene, hvor det kan gås videre til aas og børsnoterte aas. Forskjellene mellom reglene eller i hvordan de praktiseres er noe studentene forutsettes å besvare ut fra en tolkning av lovbestemmelsene i lys av de forskjellige hensyn som gjør seg gjeldende på de forskjellige område. De som ikke kjenner til reglene for børsnoterte selskaper, som er behandlet i forelesningene, får anledning til å tenke selvstendig ved å anvende prinsippene fra sammenligningen mellom ans og as til forskjellen mellom as, aas og børsnotert aas. 4

5 De beste studentene vil benytte Østlendingen til å forklare at hva det innebærer at styremedlemmene plikter å utøve styrevervet i aksjeselskapets interesse. De vil nevne at det i den juridiske teori tas til orde for noe ulike forståelser av begrepet, herunder det skal forstås ut fra et shareholder- eller stakeholderperspektiv 1 De aller beste vil dessuten makte å si noe om forskjellene mellom de forskjellige selskapstypene her. 6. Vurderingen Når det gjelder vurdering og karaktersetting, må det stilles krav til at drøftelsene går utover det rene for å gi bedre karakter enn C. Dette er sentrale spørsmål. Det må kreves at det finnes godt frem i lovenes bestemmelser for å bestå. Skillet mellom B og C (og enda mer mellom A og B) må først og fremst baseres på de deler av besvarelsen som krever en viss selvstendighet i forhold til hjelpemidlene, i motsetning til mer refererende deler av besvarelsen hvor det å finne frem i loven er avgjørende. For å få en A må det forutsettes at kandidaten ser hensynene bak fri omsettelighet i aksjeselskapene, og hensynene som går inn i avveiningen som ligger under at omsetningsbegrensinger tillates, og hvorfor dette stiller seg så grunnleggende annerledes for det typiske ansvarlige selskapet. Oslo, 19 mai Mads Andenæs 1 I forarbeidene av 1997 e det ren definisjon i hva som ligger i begrepet selskapsinteressen med disse ordene, at styret «skal ivareta bedriftens interesser og ivaretar forhåpentligvis igjennom det både både eieres, ansattes, kreditorenes og andre legale interessenters interesser i selskapet», Ot.prp.nr. 23 ( ) s

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Sensorveiledning for JUS3211, høst 2014, fredag 19. desember 2014, kl. 10:00 16:00 Oppgaven følger en klassisk modell med en teoridel etterfulgt av en praktisk oppgave om de samme spørsmålene. Eierskifte

Detaljer

Aksjeselskapers vedtektsfrihet ved omsetning av aksjer

Aksjeselskapers vedtektsfrihet ved omsetning av aksjer Aksjeselskapers vedtektsfrihet ved omsetning av aksjer Hvilke skranker legger aksjeloven på aksjeselskapers mulighet til å vedtektsregulere omsetning av aksjer i form av samtykkeklausuler Kandidatnummer:

Detaljer

Verdsettelse av aksjer ved utøvelse av forkjøpsrett. av Fredrik Karlsen

Verdsettelse av aksjer ved utøvelse av forkjøpsrett. av Fredrik Karlsen Verdsettelseavaksjervedutøvelseav forkjøpsrett avfredrikkarlsen Litenmasteroppgaveirettsvitenskap veduniversitetetitromsø Detjuridiskefakultet Våren2009 Innholdsfortegnelse 1.INNLEDNING 5 1.1OPPGAVENSTEMA

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 8

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 8 Side 1 av 8 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVE JUS2111 VÅREN 2014 I. Her følger oppgaveteksten: Oppgave 1 a) Redegjør kort for domstolsprøvingen av lovers grunnlovsmessighet. b) Redegjør kort for domstolenes

Detaljer

Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer: Omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier?

Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer: Omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier? Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer: Omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier? av Kristin Murberg Edvardsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6 Side 1 av 6 SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 1 Høst 2012 Dato: Fredag 14. desember 2012 Tid: Kl. 10:00 16:00 Teori Utkast til sensorveiledning, JUR1000 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap, dag 1 tidsbruk

Detaljer

Aksjelovens utdelingsbegrep;

Aksjelovens utdelingsbegrep; Aksjelovens utdelingsbegrep; Særlig om maskert utbytte og utdeling ved bruk av finansiell rådgiver. Kandidatnummer: 186689 Veileder: Filip Truyen Antall ord:14981 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006 Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006 1. Oppgaveteksten (1) Fra pensumdel A: Rettsfilosofi (a) Gjør rede for begrepene kompetanse og kompetansenorm. (b) Er kompetanse og frihet det samme? Begrunn svaret

Detaljer

STYRETS MYNDIGHETSMISBRUK SOM INNLØSNINGS- OG UTELUKKELSESGRUNN ETTER AKSJELOVEN 4-24 OG 4-25

STYRETS MYNDIGHETSMISBRUK SOM INNLØSNINGS- OG UTELUKKELSESGRUNN ETTER AKSJELOVEN 4-24 OG 4-25 Mastergradsoppgave JUS 399 STYRETS MYNDIGHETSMISBRUK SOM INNLØSNINGS- OG UTELUKKELSESGRUNN ETTER AKSJELOVEN 4-24 OG 4-25 Kandidatnr: 181539 Veileder: Tore Bråthen Antall ord: 13533 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon:

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon: BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 2/2013 Avgjørelse av 26. juni 2013 i sak om krav om dekning av saksomkostninger fremsatt av Intex Resources ASA etter Børsklagenemndens vedtak av 16. april 2013 om opphevelse av

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19.

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap hindre Utredning til Nærings- og handelsdepartementet 19. september 201 3 Punkt Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 1.1 Oppdraget 3 1.2 Ansatte

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUS 3211 PRAKTIKUM HØSTEN 2013

SENSORVEILEDNING JUS 3211 PRAKTIKUM HØSTEN 2013 Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 13. desember 2013 Advokat Erlend Haaskjold erh@adeb.no SENSORVEILEDNING JUS 3211 PRAKTIKUM HØSTEN 2013 Eksamensoppgaven er denne gangen

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett 3. avdeling, høst 2011 Pkt 8 og 12-14 i disposisjonen. Professor Mads Andenæs

Forelesninger i selskapsrett 3. avdeling, høst 2011 Pkt 8 og 12-14 i disposisjonen. Professor Mads Andenæs Forelesninger i selskapsrett 3. avdeling, høst 2011 Pkt 8 og 12-14 i disposisjonen Professor Mads Andenæs Status så langt Pensum Mer om prinsipper og underliggende hensyn Fokus på norsk selskapslovgivning

Detaljer

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5.

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. Kandidatnummer: 208774 Veileder: Morten Kinander Antall ord:14 999 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi

Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Styrelederen i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper: juridiske spørsmål Tore Bråthen Handelshøyskolen

Detaljer

INNLØSNING AV AKSJONÆR ETTER AKSJELOVEN 4-24 FØRSTE LEDD NUMMER 3

INNLØSNING AV AKSJONÆR ETTER AKSJELOVEN 4-24 FØRSTE LEDD NUMMER 3 INNLØSNING AV AKSJONÆR ETTER AKSJELOVEN 4-24 FØRSTE LEDD NUMMER 3 "Alvorlig og varig motsetningsforhold mellom aksjonærene vedrørende driften av selskapet" som innløsningsgrunn etter aksjeloven 4-24 Kandidatnummer:

Detaljer

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE?

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? Mastergradsoppgave JUS399 SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? MED FOKUS PÅ STILLE DELTAKERE I INDRE SELSKAP Kandidatnr: 166 204 Veileder: Bjarte Straume Antall ord: 13 650 Innleveringsfrist:

Detaljer

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper Masteroppgave Jus399 Reglene om kreditorvarsel og kreditorinnsigelser ved fusjon av aksjeselskaper Kandidatnummer: 181669 Veileder: Professor dr. juris Filip Truyen Antall ord: 12 251 6. 12. 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kristin Alsos. Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv

Kristin Alsos. Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv Kristin Alsos Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv Kristin Alsos Selskapsrett i et corporate governanceperspektiv Fafo-notat 2008:08 Fafo 2008 ISSN 0804-5135 Innhold Forord 5 1 Tema og avgrensning

Detaljer

AKSJELOVEN 3-8 AVTALEVILKÅRET OG AVTALETYPER

AKSJELOVEN 3-8 AVTALEVILKÅRET OG AVTALETYPER AKSJELOVEN 3-8 AVTALEVILKÅRET OG AVTALETYPER Herunder om anvendelsen på erverv av egne aksjer, utbytte, kreditt og sikkerhetsstillelse Mastergradsoppgave JUS398 Kandidatnummer: 182077 Veileder: Filip Truyen

Detaljer

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis av Lill-Iren Høyrem Framnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Sensorveiledning Exfac, jus, høst 2009 Oppgave 1

Sensorveiledning Exfac, jus, høst 2009 Oppgave 1 Svein Eng 14. des. 2009 6. jan. 2010 Sensorveiledning Exfac, jus, høst 2009 Oppgave 1 1. Oppgaveteksten Eksamenstid: 10:00 15:00 (5 timer) (1) Fra pensumdel A: Rettsfilosofien (a) Vi skiller mellom deskriptive

Detaljer

Styremedlemmers inhabilitet

Styremedlemmers inhabilitet Styremedlemmers inhabilitet Spørsmål om styremedlemmer er habile eller ikke habile/inhabile til å være med i behandlingen av styresaker i aksjeselskaper er blitt mer aktuelt de senere årene. Reglene om

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Tittel Minoritetsvernet i aksjeselskapsretten. En sammenligning mellom norsk og dansk rett. Utvalgte problemstillinger.

Tittel Minoritetsvernet i aksjeselskapsretten. En sammenligning mellom norsk og dansk rett. Utvalgte problemstillinger. Tittel Minoritetsvernet i aksjeselskapsretten. En sammenligning mellom norsk og dansk rett. Utvalgte problemstillinger. Av Torill Cecilie Mehus Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i

Detaljer

Aksjonærkonflikter som innløsningsgrunn i aksjeselskap

Aksjonærkonflikter som innløsningsgrunn i aksjeselskap Aksjonærkonflikter som innløsningsgrunn i aksjeselskap En studie av aksjeloven 4-24 første ledd nr. 3 Kandidatnummer: 192992 Veileder: Endre Nåmdal Antall ord: 13101 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave

Detaljer

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt av Benedikte Morberg Forslund Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2010 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer