«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V"

Transkript

1 «I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V 1 Oppgaven reiser spørsmål om de objektive grenser for den materielle rettskrafts negative funksjon. Det kan sies at oppgaveteksten inviterer til å besvare spørsmålet uten å henfalle til tradisjonelle tekniske faguttrykk, og den innebærer allerede i starten en liten prøve på at kandidaten forstår hva den prosessuelle problemstillingen gjelder. Stoff til oppgaven finnes sentralt i hovedlitteraturen se Anne Robberstad: Sivilprosess (1. utg., Oslo 2009) s , 324 og og Jo Hov: Innføring i prosess bind 2 (Oslo 2009) s og Robberstad: Sivilprosess (2. utg., Oslo 2013) utkom i mars 2013 og har ikke vært angitt i hovedlitteraturen med virkning for dette semesteret (stoff finnes her s. 333, og ). I Hov: Rettergang II (Oslo 2010) finnes det relevant stoff særlig s og Tilleggslitteratur er særlig Anne Robberstad: Rettskraft (Oslo 2006) og Jens Edvin A. Skoghøy: Tvistemål (2. utg., Oslo 2001) s Disse verkene er utgitt før tvisteloven trådte i kraft. I tvistelovens forarbeider er spørsmålene særlig behandlet i NOU 2001:32 bind A s og og bind B s og Ot.prp. nr. 51 ( ) s og Se videre Schei mfl.: Tvisteloven. Kommentarutgave bind I (Oslo 2007) s Det kan ikke ventes at studentene kjenner til Magne Strandberg: Forvaltningsvedtak som bristende føresetnad for en dom, Lov og Rett 2011 s I Henry John Mæland: Kort prosess (2. utg., Bergen 2009), som er angitt som innføringslitteratur, er relevant stoff å hente s. 219 og Jeg har behandlet temaet på forelesninger høsten 2012 og våren Oppgaven er gitt som en halvdagsoppgave til besvarelse på tre timer. Ut fra litteratursituasjonen og gjennomgåelse på forelesninger kan kand. ikke mangle stoff til besvarelsen. Snarere kan det tenkes at kand. kommer i tidsnød. På denne bakgrunn er det grunn til å premiere en kand. som får gitt en helhetlig, samlet oversikt over hovedlinjene. Det er til dels skjedd en utvikling i rettspraksis (jf. som det klareste eksemplet Rt s U med henvisninger om forholdet mellom prisavslag og erstatning), og det er grunn til å gi et pluss til kand. som er oppdatert om dette.

2 2 Oppgaven ber om en redegjørelse for gjeldende rett. En generell drøfting de lege ferenda av rettskraftens negative funksjon her derfor lite for seg hvis den går ut over spørsmål som direkte hører med i oppgaven (men kan på den annen side vise sammenheng i prosessreglene, særlig i forhold til rettskraftens positive funksjon og rettslig interesse). Det har større verdi å peke på de reelle hensyn knyttet til det prosessøkonomiske dilemma i valget mellom behandling i samme sak eller å tillate ny sak. Dette er reelle hensyn som kan ha betydning for utfallet av den identitetstesten som avgjør avvisningsspørsmålet. 3 Hovedsvaret på spørsmålet i oppgaven er selvsagt at en dom i sivil sak som hovedregel ikke er til hinder for en ny sivil sak mellom de samme partene om et annet spørsmål. Det er et pluss om kand. får sagt dette klart innledningsvis. Hovedtyngden av besvarelsen må dreie seg om i hvilke tilfelle avvisningsfunksjonen gjør seg gjeldende. Det er ikke grunn til å gå inn på prejudisialfunksjonen (rettskraftens positive funksjon). Det kan likevel tenkes at en kand. de lege ferenda reiser spørsmål om avvisningsfunksjonen har noen reell betydning ved siden av prejudisialfunksjonen, et spørsmål som ble drøftet i tvistelovens forarbeider. Oppgaven tar nok primært sikte på rettskraftvirkningen av norske dommer. Det bør derfor ikke trekkes for kand. som lar være å ta opp spørsmålet om en utenlandsk dom kan medføre avvisning av et nytt søksmål i Norge, men heller gis et klart pluss til den som tar opp dette spørsmålet på en forstandig måte, jf. tvl Oppgaven er begrenset til å gjelde rettskraftvirkning av sivile dommer. Det er derfor ikke grunn til å ta opp rettskraftvirkningen av kjennelser og beslutninger, noe som bl.a. har konsekvenser for midlertidige avgjørelser. Det er ingen grunn til å vente at kand. tar opp rettskraftvirkningen av rettsforlik, voldgiftsdommer (jf. voldgiftsloven kap. 10), skjønn, boutlodninger og avgjørelser av jordskifterettene. Spørsmål om straffedommers rettskraft faller utenfor oppgaven, også der et sivilt krav er avgjort i straffesaken. Spørsmål om litispendens faller utenfor oppgaven. Men en kand. som peker på når rettskraftvirkningen inntrer, kan med fordel tilføye at avvisning vil bli konsekvensen også før dommen er formelt rettskraftig, pga. litispendensreglene.

3 3 4 Det meste av besvarelsen må dreie seg om å redegjøre for at en ny sak vil bli avvist hvis den gjelder samme krav som er avgjort ved en tidligere dom. Her må kand. drøfte tre spørsmål: (1) hvordan fastslå hva den tidligere dommen har avgjort, (2) hvordan fastslå hva den nye saken går ut på, (3) hvordan fastslå om det gjelder samme krav (identitetstesten). Skal kand. dokumentere god forståelse, må alle tre spørsmålene reises, og det bør som utgangspunkt være en forutsetning for karakteren A eller B på denne deloppgaven. Når det gjelder å fastslå hva som er avgjort ved den tidligere dommen, må kand. ta utgangspunkt i domsslutningen og få frem at domsgrunnene kan tjene til å presisere og utfylle den, men ikke danne selvstendig grunnlag for hva som er avgjort. Når det er tale om å fastslå hva den nye saken går ut på, foreligger ikke noen tilsvarende avgjørelse. Man må da ta utgangspunkt i stevningen (eventuelt det prosesskriv som bringer inn det aktuelle kravet), med de presiseringer eller modifikasjoner som følger av partens senere prosesshandlinger. Det må gis et pluss for den kand. som ser at hva kravet i sak nr. 2 går ut på, kan bli påvirket gjennom dommerens aktive prosessledelse etter tvl Det er å vente at behandlingen av identitetstesten blir den mest omfangsrike delen av besvarelsen. Hovedlitteraturen har nokså forskjellige tilnærminger til spørsmålet, og også kand. må stå nokså fritt til å velge mellom en modellorientert tilnærming (i tråd med Robberstad) eller en mer kasuistisk tilnærming. Kand.s drøftelse bør imidlertid ikke bare bestå i ren kasuistikk. En rettskildeorientert tilnærming vil gi kand. mulighet for å diskutere betydningen av tvistelovens forarbeider (som det er eksempler på at senere rettspraksis har avveket fra når det gjelder identitetstesten) og rettspraksis under tvistemålslovens regime, samt betydningen av rettspraksis om tilsvarende identitetsspørsmål i andre relasjoner (f.eks. litispendens, voteringstema, avbrytelse av foreldelsesfrist), og juridisk tradisjon. Det kan ligge nær at kand. tenker seg variasjoner i det nye søksmålet i forhold til sak nr. 1: nye bevis, nye (faktiske) påstandsgrunnlag, nye rettslige grunnlag, nye (utvidete eller mer begrensete) påstander hver for seg eller i kombinasjon. For nye påstandsgrunnlag må kand. da skille mellom påstandsgrunnlag som faktisk forelå før hovedforhandlingen ble avsluttet og påstandsgrunnlag som er komme til senere. En meget god kand. vil nok også se muligheten av at tidligere og nye faktiske forhold virker sammen. Også tilfelle av rettslig

4 4 forutsetningssvikt (tvl fjerde ledd) hører med, men her kan man ikke vente noen inngående drøftelse. Kand. bør få frem i hvilke av alle disse tilfellene det gjelder sikre (hoved)regler, og i hvilke tilfelle det blir tale om en mer samlet helhetsvurdering. Fordi reelle hensyn vil spille inn i grensetilfellene, bør kand. få frem hvilke reelle hensyn som gjør seg gjeldende. Uansett om kand. velger en kasuistisk eller annen tilnærming, bør kand. gi noen eksempler på typetilfelle som reiser spørsmål i forhold til identitetstesten (f.eks. sak om prisavslag/sak om erstatning, sak om erstatning /oppreisning). Det er på ingen måte avgjørende for en god karakter at kand. har med alle eller de aller fleste typetilfelle som er nevnt i hovedlitteraturen, og det bør også være en rimelig toleranse for at en kand. kan gripe feil i angivelsen av løsningen for et typetilfelle. Som kjent er det flere typetilfelle hvor man kan snakke om en utvikling i rettspraksis. En kandidat som er i stand til å forklare innholdet i unntaksregelen i tvl tredje ledd, som åpner adgang til ny sak trass i den tidligere dommen, bør honoreres for det. Denne bestemmelsen sikrer adgang til å reise nytt søksmål om tolkingen av dommen i sak nr. 1, eller et nytt søksmål som er nødvendig for å avbryte en foreldelsesfrist. Det er et pluss om kand. er oppmerksom på at det finnes særregler som regulerer rettskraftens objektive grenser for det meste slik at nytt søksmål er tillatt (barnel. 64 og 74, skadeserstatningsl. 3-8, vannressursl. 52). Den vanlige oppfatning i norsk prosessteori er at en dom i prinsippet bare avgjør rettsstillingen på domstidspunktet (dvs. det tidspunkt saken tas opp til doms). Med dette utgangspunktet er det tenkelig med en ny sak om rettstilstanden på et tidligere eller senere tidspunkt, selv om parten ikke har noe nytt å anføre sammenlignet med den første saken. Men uansett vil parten som oftest mangle aktuell interesse i en ny sak om rettsstillingen før domstidspunktet. Det kan lettere tenkes en ny sak om rettsstillingen etter domstidspunktet fordi forholdene har endret seg. Så langt forholdene ikke har endret seg, vil den opprinnelige dommen uansett bli lagt til grunn i den nye saken i kraft av prejudisialfunksjonen og dermed redusere muligheten for at saksøkeren her vinner frem.

5 5 5 Ved karakterfastsettingen bør det legges vesentlig vekt på om kand. viser forståelse for hovedlinjene i det spørsmål oppgaven reiser. På samme måte bør det ha stor betydning om besvarelsen viser sikker anvendelse av prosessuelle begreper, en realistisk oppfatning av de situasjoner oppgaveteksten søker svar på og forståelse for prosessystemet som helhet. Mangler eller misforståelser i detaljene bør i sammenligning spille mindre rolle. Det bør også legges vekt på om besvarelsen er ryddig disponert, presis i analyse og språkbruk og språklig velskrevet. Denne sensorveiledningen er skrevet uten at jeg har lest noen besvarelser. Oslo, 29. mai Inge Lorange Backer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav av Stian Solheim Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNLEDNING...4 1.1 Tema og rettslig plassering...4

Detaljer

Samme straffbare forhold

Samme straffbare forhold Samme straffbare forhold Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sensorveiledning Exfac, jus, høst 2009 Oppgave 1

Sensorveiledning Exfac, jus, høst 2009 Oppgave 1 Svein Eng 14. des. 2009 6. jan. 2010 Sensorveiledning Exfac, jus, høst 2009 Oppgave 1 1. Oppgaveteksten Eksamenstid: 10:00 15:00 (5 timer) (1) Fra pensumdel A: Rettsfilosofien (a) Vi skiller mellom deskriptive

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne

Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne KR 37.2/14 Vedlegg til KR-sak 37/14 Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne Innledende merknader om det nye rettssubjektet Hovedformålet med reformen er

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG Skatteloven 5-15 første ledd j nr. 6 Kandidatnummer: 528 Veileder: Tore Bråthen Leveringsfrist: 25.11.2006 Til sammen 16.691 ord 28.11.2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet.

NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet. NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet. Alle dokumenter i forbindelse med den nye prøveordningen vil bli vurdert underveis, og eventuelt revidert på slutten av semesteret. VEILEDNING:

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Drøft forholdet mellom politisk formål og rettslig formulering i lovs form.

Drøft forholdet mellom politisk formål og rettslig formulering i lovs form. Drøft forholdet mellom politisk formål og rettslig formulering i lovs form. Med tilleggskommentarer etter sensormøtet. Oppgaven er i gitt i ubestemt form for å åpne for at studentene skal kunne drøfte

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Av Jonas Isaksen Dilba Leveringsfrist:

Detaljer