Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling"

Transkript

1 Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer for veiledning og vurdering av bacheloroppgaver i Informasjonsbehandling. Dokumentet gjelder også for emnet Stort IT- prosjekt i informasjonsbehandling (IFUD1030). Dette dokumentet er ment som supplement til de generelle retningslinjene for bacheloroppgavene som finnes her: Veileder kan i samarbeid med studenten(e) gjøre de tilpasningene som er naturlig og fornuftig ut fra hver enkelt oppgave. Mål læringsutbytter Det er flere mål med en bacheloroppgave. Læringsutbyttene i emnebeskrivelsen er som følger: Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte: KUNNSKAPER viser dybdekunnskap om det emnet som oppgaven dekker og breddekunnskap fra tilgrensende emner viser kunnskap om krav til skriftlig fremstilling av dokumentasjon og rapporter FERDIGHETER kan gjennomføre et prosjekt innen gitte tidsrammer og i henhold til gjeldende krav til oppfølging og rapportering kan velge og anvende en arbeidsmetode som passer for en gitt problemstilling kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling gi en kritisk vurdering av oppnådde resultater GENERELL KOMPETANSE kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig kan reflektere over egen faglig utøvelse og sette sitt arbeid inn i en tverrfaglig sammenheng kan planlegge og gjennomføre informasjonshåndterings- prosjekter på oppdrag fra andre kan gjennomføre et prosjekt for en oppdragsgiver med vekt på å oppfylle oppdragsgivers mål og krav kan integrere tidligere kunnskap fra ulike emner og tilegne seg ny kunnskap for å svare på en konkret problemstilling Studenter som arbeider i gruppe får dessuten nyttig erfaring med gruppearbeid.

2 Roller Studentgruppe: Gjennomfører bacheloroppgaven enten alene eller i gruppe sammen med andre. På Informasjonsbehandling- studiet er det vanligst å gjøre oppgaven alene. Vi bruker likevel ordet studentgruppe i dette dokumentet. Veileder: Ansatt faglærer ved AITeL som gir veiledning underveis til studentgruppen. Veilederen har 30 timer på sin arbeidsplan for hver studentgruppe. Disse timene inkluderer også sensur av oppgaven. Målet er at veileder skal bruke disse timene til beste for studenten. Samtidig må vi huske at det er studentene selv som har ansvar for å drive prosessen og at bacheloroppgaven skal være en oppgave med klare krav til selvstendighet. Oppdragsgiver: Den som har formulert oppgaven som skal løses, typisk et firma eller liknende fra næringsliv/samfunnet. I noen tilfeller kan det være aktuelt at studenten er sin egen oppdragsgiver. AITeL kan også stille med oppgaver og da kan det noen ganger være hensiktsmessig at veileder og oppdragsgiver er en og samme person. Både studentgrupper og veiledere er forskjellige og fungerer godt med ulike rammebetingelser. Det er derfor ikke noe poeng å lage alt for rigide rammer og retningslinjer for dette. Målet er å ha et minimum av felles retningslinjer som sikrer studentene likeverdig støtte til oppgaven. Oppstartsmøtet Det er obligatorisk å gjennomføre et oppstartsmøte med veileder og oppdragsgiver. Siden Informasjonsbehandling- studiet er nettbasert, egner det seg som regel å ta et slikt møte nettbasert via Skype, Lync eller andre verktøy. Før oppstartsmøtet skal studentgruppen ha utarbeidet en skisse til hvordan de har tenkt å angripe oppgaven som skal godkjennes av veileder før de går videre. Se for øvrig gjeldende retningslinjer for oppstartsmøtet i: På oppstartsmøtet er det i tillegg viktig at studentene gjøres kjent med den karakterskalaen som benyttes og kravene som må oppfylles for å oppnå de ulike karakterene. Veiledningsmøter På oppstartsmøtet blir studenter og veileder enige om hvordan den videre kontakten skal være. Som et minimum bør veileder og studenter ha møter med 2-3 ukers mellomrom. Studenten bør også ha jevnlige møter med oppdragsgiver. Disse deltar ikke veileder på. Veileder møter oppdragsgiver bare på oppstartsmøtet og på et avsluttende møte i slutten av prosjektperioden. Tilbakemelding underveis Veileder fungerer som rådgiver og diskusjonspartner underveis i prosessen og svarer selvfølgelig på faglige spørsmål og andre spørsmål studentene måtte ha. I tillegg bør veileder tilby seg å lese og gi tilbakemelding på alt skriftlig materiale underveis i arbeidsprosessen én gang. Det ferdige og samlede produktet kommenteres vanligvis ikke før innlevering. Gitt at studentene har fått

3 tilbakemeldinger underveis, er det studentenes eget ansvar å vurdere om de har et sluttprodukt som holder mål. Krav til prosessen Bacheloroppgaven er et stort arbeid, og derfor er orden i prosessen og jevnt arbeid viktig. Veileder bør derfor i tillegg legge vekt på måten gruppen har gjennomført prosjektet på. Det vil si forhold som: Samarbeid i gruppen (hvis flere deltakere) Evne til å holde avtaler Timeføring møtereferater, statusrapportering Dette materialet skal samles i en Prosjekthåndbok som er vedlegg til hovedrapporten. Se egen mal for prosjekthåndboken. Maler Ved all rapportskriving er det viktig at veileder/oppdragsgiver og studentgruppen nøye går gjennom disposisjonen før skrivingen begynner. Deretter er det vanlig at veileder leser gjennom og kommenterer hvert dokument/delresultat én gang underveis i prosjektet. Det er lagt ut mange maler på standarder/ men ikke alle egner seg for alle oppgavetyper. Veileder og studentgruppe (og oppdragsgiver) bør bli enige om hvilke maler som skal brukes allerede på oppstartsmøtet. Det kan være at oppdragsgiver har egne maler som ønskes brukt. Veileder må i så fall godkjenne dette. Det er viktig at alle bacheloroppgaver har en sluttrapport. Den må inneholde: Presentasjon av problemstilling, metode, relevant teori, presentasjon av resultater (produkt o.l.), analyse og diskusjon om det som er utviklet, konklusjon samt en kritisk vurdering av oppnådde resultater. Les mer i vurderingskriteriene nedenfor. Guide for utvikling av tekniske rapporter (http://www.aitel.hist.no/fag/hpr/divdok/guidetiltekniskerapporter.pdf) kan være relevant for noen oppgaver. Rapportmalen er opprinnelig skrevet for et fag i ingeniørutdanningen, derfor er betegnelsene ingeniør og ingeniørstudent benyttet i teksten. Det er ikke sikkert at det passer å bruke strukturen som er beskrevet i kapittel 8 for alle oppgaver. Spesielt viktig er det som står i kapittel 5 om kildebruk og referering. Dette gjelder også artikler og annet stoff hentet fra Internett. Om kildebruk og referanser I arbeidet med en bacheloroppgave kan det være lurt å bruke systematisk litteratursøk, ikke bare «googling». Biblioteket har tilgang til en stor mengde e- bøker, kontakt dem om du ønsker tilgang. Videre minner vi om følgende: Høgskolens retningslinjer for plagiatkontroll. Selv om du oversetter en tekst fra engelsk til norsk, er det like fullt kopiering og skal ha (sitat- ) referanse.

4 Husk at også kopiert kildekode, tabeller og figurer skal ha referanser! Vurdering av oppgavene En typisk Informasjonsbehandling- oppgave dreier seg om utvikling av et informasjonssystem eller behandling av informasjon i en virksomhet. Det vil ofte være noe utvikling (gjerne web- basert) med del- rapporter og en sluttrapport, men også andre oppgaver kan gis. Bacheloroppgaven vurderes med bokstavkarakter A- F: Merk at både A og B stiller krav til selvstendighet. Det poengteres at det ikke er noen selvfølge at alle medlemmene i en gruppe får samme karakter. For å få bestått må kandidaten levere et resultat av prosjektarbeidet som viser at han eller hun er i stand til å fungere tilfredsstillende i et yrke som utdanningen kvalifiserer for. Det som vurderes er overordnet sett: kvaliteten på det utførte arbeid (produkt) kvaliteten på prosessen å arbeide med prosjekt innleverte rapporter og dokumentasjon. Både innhold og språk er viktig. Dårlig språk er ofte til hinder for at leseren forstår innholdet. testkjøring / presentasjon av ferdig produkt tidsfrister overholdt Ved vurdering av en Informasjonsbehandling- oppgave bør det legges vekt på: At det er utformet dokumentasjon som er hensiktsmessig for problemstillingen og at valget av maler diskuteres opp mot det som faktisk skal utvikles/gjøres. At relevant teori for teknologier og metoder som brukes i oppgaven er gjort rede for, med en drøfting av alternativer og begrunnelse for hvorfor aktuelle teknologier/metoder er valgt. At det er utarbeidet en problemstilling som i tillegg til å dekke det aktuelle utviklingsområdet, også dekker de læringsutbyttene som er formulert for bacheloroppgaven. At både faglige og administrative resultater beskrives. Dette kan være en oversikt over om målene er nådd, status på hva som er gjort, resultater fra ulike tester hvis det er foretatt uttesting, reell fremdrift opp mot opprinnelig fremdriftsplan, timeregnskap, og liknende. At svakheter og styrker i oppgaven påpekes, evt. feilkilder i materialet for eksempel. At det gis klare råd om evt. vei videre. Arbeidsprosessen underveis, evne til å holde avtaler, timeføring møtereferater, statusrapportering osv. Studentene bør gjøres kjent med vurderingskriteriene i forkant og de bør også advares mot en del typiske svakheter som vil trekke karakteren ned: Rapportens kapitler går over i hverandre i en lang tekst som inneholder alt: problem, teori, bakgrunn, metode, diskusjon Vanskelig å se hva teorien har med saken å gjøre eller for dårlig teoretisk fundament Feil valg av maler for dokumentasjon

5 Studentene forteller hva de har gjort men begrunner ikke hvorfor de har valgt akkurat denne fremgangsmåten Eventuelle funn presenteres men analysen og diskusjonen av dem mangler, eller funn aksepteres uten kritisk vurdering av om det er svakheter i grunnlaget Ren gjengivelse av funnene blandes med egne synspunkter. Dette må skilles i to kapitler: Resultat og Diskusjon av resultat Ingen kritisk gjennomgang av styrker og svakheter Dårlig håndtering av referanser/kilder De ulike kriteriene er ikke vektet. Det kan variere fra oppgave til oppgave hvordan man vil vekte, men generelt skal det være helhetsinntrykket som til syvende og sist bestemmer karakteren. Til inspirasjon En tidligere student ved AITeL, Marius Andersen, har skrevet tre (veldig gode) blogginnlegg på itfag- bloggen om sin bacheloroppgave våren Der forteller han mye om prosessen som skal til for å gjøre en god besvarelse og et godt arbeid. Du bør sjekke ut hans tre blogginnlegg: om- elektronisk- handel- del- 1/ om- elektronisk- handel- del- 2/ om- elektronisk- handel- del- 3/ Til slutt Husk at dette dokumentet er spesielle merknader som gjelder bare for Informasjonsbehandling- studiet. De som tar en Informasjonsbehandling- oppgave må i tillegg lese og forholde seg til de generelle retningslinjene på

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Visjonsdokument Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 2 Mal Visjonsdokument Informasjon om malen: - Bruk av malen

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15

Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15 Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15 Valg av referent: Finn Albert Aurbakken Godkjenning av referat - OK Godkjenning av innkalling - OK Godkjenning

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING RETNINGSLINJER FOR UTDANNING 2009 RETNINGSLINJER FOR UTDANNING rev. 1 2009 Det må ikke kopieres fra dette dokument i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR,

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer