Ingeniørpraksis er et valgemne (valgfag)i høstsemesteret i tredje studieår ved Ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ingeniørpraksis er et valgemne (valgfag)i høstsemesteret i tredje studieår ved Ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)."

Transkript

1 INGENIØRPRAKSIS Praksis for ingeniørstudenter gir et bedre innblikk i hva som møter dem i arbeidslivet. Ordningen er et ledd i å utvikle og forbedre ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), og utvide studentenes nettverk mot arbeidslivet. Veileder

2 Jostein Innerdal og Robert Immerstein Innhold Innledning... 2 Finne praksisplass... 3 Innholdet i praksisen og arbeidsomfang... 3 Arbeidskrav i Ingeniørpraksis... 4 Faglig kvalitetssikring av praksis og ingeniørfaglige oppgaver... 5 Krav til praksisvirksomhet... 5 Veiledning i virksomheten... 6 Praktisk informasjon... 6 Vurdering av Ingeniørpraksis... 8 Praksisrapport... 8 Emnebeskrivelse for FBV Linker, vedlegg og annen relevant informasjon

3 Jostein Innerdal og Robert Immerstein Innledning Ingeniørpraksis er et valgemne (valgfag)i høstsemesteret i tredje studieår ved Ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Hensikten med emnet er å gi studenten erfaring fra arbeidslivet, gi et bedre grunnlag for videre studier og skape en arena for samhandling mellom utdanning og samfunnet studentene blir utdannet for. HSN vil legge til rette for at studenter kan ha sommerjobb og praksisplass i samme virksomhet. Bacheloroppgave (gruppevis) kan også utarbeides med bakgrunn i denne praksisen. Denne veilederen gir utfyllende informasjon om hvordan emnet Ingeniørpraksis ved HSN blir organisert og gjennomført. Den vil i noen tilfeller utfylle emnebeskrivelsen, virksomhet og student må da følge retningslinjene i denne veilederen. Vi forutsetter at leseren er kjent med innholdet i emnebeskrivelsen for emnet. Følgende dokumenter er knyttet til gjennomføringen av dette praksisemne: Emnebeskrivelse. Framdriftsplan (Innleveringsfrister og felles møter mm.) Praksisavtale (Mellom student, HSN og praksisvirksomhet). Praksisrapport (Egen mal). Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for emnet Ingeniørpraksis, og skal gi en oversikt over innhold, gjennomføring og organisering. Det vil kunne dukke opp endringer underveis. Denne veilederen kan da bli oppdatert med ny info, eller bli revidert med mindre endringer. Vi vil gjennomføre en sluttevaluering (elektronisk spørreundersøkelse), og trenger da bidrag fra både studenter og virksomheter. Vi setter pris på tilbakemeldinger. Er det noe som mangler i veilederen? Er noe uforståelig og uklart? Har du eller din praksisvirksomhet forslag til forbedringer eller annet som bør endres. Send gjerne en epost til 2

4 Jostein Innerdal og Robert Immerstein Finne praksisplass Studenten selv er ansvarlig for å anskaffe praksisplass. Det anbefales å starte tidlig med å skaffe seg oversikt over potensielle praksisvirksomheter. Innholdet i praksisen og arbeidsomfang Praksisen skal bestå av ingeniøroppgaver virksomheten til vanlig utfører og som veileder kan gi faglig bistand til å utføre. Det kan for eksempel være planlegging, prosjektering, prosjektstyring, utviklingsarbeid eller å utarbeide dokumentasjon. Praksisvirksomhet bør tilstrebe selvstendige oppgaver til studenten, under kyndig veiledning. Kartlegging av virksomheten kan for eksempel foregå ved undersøke formell organisering, observere virksomheten eller intervjue medarbeidere. Arbeidsomfang vil være som angitt i tabell 1: Tabell 1: Oversikt over arbeidsomfang pr. student i parksis Aktivitet Oppstartsamling Praksis i virksomhet Praksisrapport og underveis-rapportering Planlegging av praksis Kartlegging av virksomhet Presentasjon Evaluering av emnet Totalt: Tidsbruk 5t 180t 40t 20t 13t 7t 2t 267t Arbeid med oppgaver gitt av praksisvirksomheten utgjør altså ca. 68 % av arbeidsbelastningen. 3

5 Jostein Innerdal og Robert Immerstein Arbeidskrav i Ingeniørpraksis Tabell 2 gir en oversikt over hva som skal leveres inn og når, og utdyper slik emnebeskrivelsen. Tabell 2: Innleveringer Skal leveres: Formål, innhold mm: Frist/intervall: Praksisplan Underveisrapportering Praksisplanen skal detaljere aktiviteter, tidsbruk og framdrift for praksisperioden. Den bør også definere hvordan veiledning og rapportering skal foregå. Virksomheten og studenten skal sammen utarbeide praksisplanen. Første versjon av denne planen skal være en innlevering, og endelig versjon skal være vedlegg til praksisrapporten. Denne rapporteringen skal gjøre det mulig for HSN å følge opp at praksisen blir gjennomført i henhold til plan, samtidig som studenten blir kjent med hvilke rapporterings- og styringssystemer som er vanlig i arbeidslivet. Ved utgangen av første praksisuke, eller senest 1. september. Rapportering skal minimum skje månedlig. Rapporteringstidspunkt: Rapporteringen skal inneholde en kortfattet status for praksisen, gjennomførte aktiviteter og eventuelle justeringer av praksisplan. Eventuelt fravær skal dokumenteres. Underveisrapportering skal signeres (bekreftes) av virksomheten (veileder). 1. oktober 1. november Praksisrapport Muntlig fremføring- /presentasjon Praksisrapporten skal beskrive hvordan læringsmålene i emnebeskrivelsen er oppfylt gjennom praksisperioden. Rapporten kan derfor bygges opp etter disse læringsmålene. En mal med foreslått oppsett vil være tilgjengelig ved oppstart. Studentene skal presentere sin praksisperiode, og punktene i presentasjonen følger av innholdet i praksisrapport. Det kreves tilstedeværelse av praksisvirksomhetene. Ved utgangen av semesteret (før eksamensperiode). Se eget punkt?? for nærmere beskrivelse av innhold i praksisrapporten. Etter eksamensperiode, medio midten av desember. Praksisrapporten skal altså baseres på læringsmål i emnebeskrivelse, og skal tilpasses den enkelte praksisvirksomhet og innhold i praksisen. 4

6 Jostein Innerdal og Robert Immerstein Faglig kvalitetssikring av praksis og ingeniørfaglige oppgaver Det er utdanningsinstitusjonen som avgjør hvorvidt praksisopphold er å betrakte som relevant i forhold til studieprogram, og det er viktig med god dialog mellom student, praksisvirksomhet og høgskole i forkant, underveis og i etterkant av praksisoppholdet. Læring og erfaringsdeling står sentralt, og det er viktig med god kommunikasjon slik at rammene for praksisoppholdet er tydelig og forstått. Praksisplanen skal detaljere aktiviteter, tidsbruk og framdrift for praksisperioden. Den bør også definere hvordan veiledning og rapportering skal foregå. Virksomheten og studenten skal sammen utarbeide praksisplanen. Første versjon av denne planen skal være en innlevering og skal godkjennes av høgskolen. Endelig versjon skal være vedlegg til praksisrapporten. Faglig kvalitetssikring av Ingeniørpraksiser skjer gjennom vurdering av: Praksisvirksomhet Praksisplan o Beskrive studentens arbeidsoppgaver og omfang o Avsatt tid til veiledning o Beskrivelse av læringsutbytte Underveisrapportering Sluttrapportering Veiledning o Individuelt og gruppeveiledning Vurdering og evaluering Krav til praksisvirksomhet Konkret ansvars- og rollefordeling mellom utdanningsinstitusjon og praksisvirksomhet øker kvaliteten på praksisordningen. Praksisvirksomhet har ansvar for å tilrettelegge for utførelse av ingeniørfaglige oppgaver, herunder introduksjon, veiledning, tilbakemeldinger etc. For virksomheten innebærer det å sette av noe tid til veiledning og oppfølgingsmøte med høyskolen. Man må sørge for at studenten får delta i varierte arbeidsoppgaver som er relevante i forhold til utdanningen og skape en god læringsarena. Samtlige av de virksomheter som tidligere har hatt ingeniørstudent i praksis fra HSN mener de har hatt stor nytteverdi av ordningen og samarbeidet med høyskolen. 5

7 Jostein Innerdal og Robert Immerstein For øvrig stilles følgende generelle krav til praksisvirksomhet: Definert kontaktperson og veileder må utpekes Sørge for at avtaler er underskrevet og sendt til utdanningsinstitusjonen o Praksisavtale, samarbeidsavtale m.v. Obligatoriske samlinger o Oppstartssamling (medio juni ev. august) o Avsette tid til veiledning o Avsette tid til oppfølging av rapporter som studenten utarbeider o Avsette tid til sluttrapport og muntlig presentasjon o Evaluering fra virksomheten o Kontakt og kommunikasjon mot utdanningsinstitusjon o Generelle tilbakemeldinger Behov for ekstra tilrettelegging o Studenter med funksjonsnedsettelser o Andre særskilte behov Veiledning i virksomheten Virksomheten skal oppnevne en kontaktperson (veileder) som har hovedansvaret for oppfølging av studenten innen virksomheten. HSN stiller med en kontaktperson (emneansvarlig) som følger opp både virksomheten og studenten i praksisperioden. Veiledning foregår både ved utdanningsinstitusjonen og på arbeidsplassen, og kan ha ulik karakter. Praktisk informasjon Periode for praksisen: Praksisen kan normalt gjennomføres fra og med uken før semesterstart og må avsluttes med praksisrapport før eksamensperioden starter (typisk månedsskiftet november/desember) Det vil bli utarbeidet en årlig fremdriftsplan for emnet. Unntaksvis kan det avtales praksis utenfor oppsatt periode, 5. semester i ingeniørutdanningen. Gjennomføring av praksis andre steder (regioner): Praksis kan avtales ved virksomheter andre steder i landet. Det forutsettes da at student eller virksomhet har utstyr for nett-konferanser, slik at møter kan foregå på nett. (HSN sine programvareløsninger bør da kunne brukes). Veileder i virksomheten må regne med å møte opp i Porsgrunn ved oppstartsamling og avsluttende presentasjon. 6

8 Jostein Innerdal og Robert Immerstein Møter og samlinger: Oppstartsamling: For HSN, studenter og veiledere i virksomheter. Om veiledning, undervisning og øvelser. Praksisplanmøte med fokus på praksis, ingeniørfaglige oppgaver og fremdrift-/plan for praksisperioden. Midtveismøte med fokus på status for praksis, veiledning og evaluering. HSN, student og veileder ved virksomhet deltar. Kan gjennomføres som nett-møte. Presentasjon og oppsummering av praksisperioden. Se fremdriftsplan, ev. tidspunkt for samlinger og møter avtales underveis. Kontaktperson ved HSN vil ta kontakt med veileder noen ganger underveis for å sjekke status og drøfte veiledningen knyttet til praksisen. Innleveringer: Alle innleveringer skal i utgangspunktet lastes opp i tilhørende innleveringsmappe i Fronter-rom (nettbasert). Andre løsninger kan avtales hvis det er vektige grunner for det. Innlevering og trykking av praksisrapporter via kopisenteret kan bli aktuelt. Dekning av utgifter og lønn: Utgifter til nødvendig utstyr eller klær for å gjennomføre praksisen skal dekkes av praksisvirksomhet. Praksisen er en del av studiet, og studenten kan da ikke kreve noen kompensasjon i form av lønn eller lignende. Rettigheter og sensitiv informasjon: Det kan inngås en egen avtale om dette ved behov. Forsikring: HSN forutsetter at virksomheten forsikrer studenten for det tidsrommet praksisen foregår. Fravær: Fravær bør håndteres etter virksomheten sine rutiner og systemer. Fravær skal dokumenteres (egenmelding eller legeærklæring), og skal fremkomme som eget punkt i underveisrapportering. 7

9 Jostein Innerdal og Robert Immerstein Vurdering av Ingeniørpraksis Emnebeskrivelsen fastsetter hva som skal vurderes og hva som er obligatoriske innleveringer. Emnet vurderes til bestått eller ikke bestått, altså ingen bokstavkarakterer. Det grunnleggende kravet er at rapporten holder en akseptabel kvalitet, altså noe strengere enn for bestått (tilstrekkelig) i en bokstavkarakter-skala. Vurderingen blir basert på følgende kriterier: Kartlegging av virksomheten er gjennomført og resultat er presentert, uten vesentlige mangler. Egen rolle i virksomheten og egen kompetanse er presentert med en viss grad av selvstendighet. Egen utvikling i løpet av praksisen er beskrevet og drøftet med en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Refleksjoner og vurderinger viser at kandidaten har oppnådd en viss grad av innsikt i egen rolle, egen kompetanse og utvikling av denne underveis, samt kvalitet på eget arbeid. Oppgaver utført i praksisen er av akseptabelt omfang og av akseptabel kvalitet. Praksisplanen har akseptabel kvalitet, realisme og detaljering. Den er revidert ved vesentlige behov for endringer. Underveis-rapportering har gitt akseptabel mulighet til innsikt i hvordan praksisplanen blir gjennomført. Veileder i praksis-virksomheten må lese praksisrapport og bekrefte at innholdet er i samsvar med gjennomført praksis. Veileder skal altså ikke delta i fastsetting av karakter. Praksisrapport Følgende punkter utdyper og konkretisere innholdet rapporten bør ha: Informasjon om virksomheten: o Hvordan virksomheten ble kartlagt. o Oppgavene som utføres (hensikt, produkt eller mål) o Hvordan oppgavene løses (organisering, de viktigste arbeidsmetoder og -verktøy, forskning og utviklingsarbeid). o Kompetanse som finnes og trengs i virksomheten (teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter). o Sentrale faglige eller yrkesetiske problemstillinger. o HMS-arbeid (organisering og aktiviteter). o Metoder og verktøy for planlegging, styring og rapportering. o Metoder for kvalitetssikring og informasjonsflyt. 8

10 Jostein Innerdal og Robert Immerstein Egen kompetanse: o Beskrive egne praktiske og teoretiske kunnskaper og ferdigheter. o Status ved oppstart av praksisen Oppgaver og tilrettelegging for praksisen: o Beskrivelse av ingeniørfaglige oppgaver og læringsutbytte o Oppgaver som skulle løses (konkrete og/eller å skaffe seg kjennskap og kunnskap). o Samarbeid med andre ansatte. o Tilgang til informasjon og arbeidsverktøy i virksomheten. Egen utvikling underveis: o Kompetanse (teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter). o Bevissthet om egen kompetanse. o Evne til å bruke teoretisk og praktisk kunnskap til å løse virkelige ingeniøroppgaver. o Faglige utøvelse (selvdrevet og som følge av veiledning). Refleksjoner om og vurdering av: o I hvilken grad mål og oppgaver ble innfridd og utført (arbeidsoppgaver, kunnskap, ferdigheter), og hvorfor det ble slik. o Kvalitet på eget arbeid og egne resultater. o Hvordan veiledning og samarbeid med kolleger bidro til egen utvikling. o Praksis som læringsarena 9

11 Jostein Innerdal og Robert Immerstein Emnebeskrivelse for FBV5415 (Se oppdatert utgave på Kunnskap Om hvordan en virksomhet som utfører ingeniøroppgaver blir organisert. Om hvordan forskning eller utviklingsarbeid organiseres. Om arbeidsprosesser, produksjonsteknikker eller -hjelpemidler, metoder for forskning eller utviklingsarbeid brukt i virksomheten og arbeidslivet generelt. Om organisering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Ferdigheter Kandidaten Kan beskrive hvilken kompetanse som er nødvendig i virksomheten. Kan beskrive hvordan egen kompetanse kan brukes i virksomheten. Kan beskrive utvikling av egen kompetanse gjennom praksisen. Kan reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning. Kan beskrive utvikling- eller forskningsarbeid som kan være til nytte for virksomheten. Kan ta i bruk virksomheten sine verktøy og rutiner for kvalitetssikring og informasjonsflyt. Generell kompetanse Kandidaten Kan bruke sin teoretisk og praktiske kunnskap til å løse virkelige ingeniøroppgaver. Kan samhandle og kommunisere med medarbeidere med lik og ulik kompetanse som seg selv. Kan delta i planlegging, styring og rapportering av egne arbeidsoppgaver. Kan formidle innhold og resultat av egne arbeidsoppgaver og refleksjoner i en skriftlig rapport og muntlig presentasjon. Kan gjøre rede for sentrale faglige eller yrkesetiske problemstillinger. Innhold Individuell ingeniørpraksis hos en virksomhet, under veiledning fra veileder(e) i virksomheten. Praksisvirksomheten kan være en bedrift, privat eller offentlig organisasjon eller offentlig myndighet. Praksisen skal være innenfor et eller flere fagfelt studieplanen ellers omfatter, og praksisvirksomheten skal til vanlig utføre ingeniør-arbeid innenfor fagfeltet. Utviklingsarbeid er ønsket som et element i praksisen. Studenten har selv ansvar for å knytte kontakt med en praksisvirksomhet og komme med et forslag til innhold i praksisen. HSN skal godkjenne innhold og øvrige rammer for praksisen, dette blir så fastlagt i en praksisavtale mellom HSN, student og virksomhet. 10

12 Jostein Innerdal og Robert Immerstein Arbeids- og læringsformer Emnet inneholder følgende aktiviteter og arbeidskrav: Planlegge egen praksis i samarbeid med virksomheten, samt utarbeide praksisplan for dette. Kartlegge virksomhetens mål, organisering, arbeidsoppgaver, rammevilkår og kultur. Ingeniørarbeid hos praksisvirksomheten. Underveis-rapportering (logg) av utførte oppgaver, tidsbruk og egen læring. Utarbeide praksisrapport som oppsummerer innholdet i praksisen og egen læring. Presentasjon av egen praksis for involverte studenter og virksomheter. Følgende dokumenter definerer gjennomføringen av emnet: Veileder for Ingeniørpraksis. Detaljert beskrivelse av praksisordning, gjennomføring og evaluering. Praksisavtale mellom HSN, student og virksomhet om innhold i og gjennomføring av praksisen. Mer detaljert praksisplan utarbeidet av student og praksisvirksomhet i samarbeid i oppstartfasen. Om gjennomføring: Praksisen er fleksibel og kan avtales mellom student og virksomhet. Praksisen kan normalt starte noe før semesterstart og må avsluttes før eksamensperioden i semesteret. Tid til å utføre konkrete ingeniøroppgaver vil være i overkant av 22 dager. Timeplanen for semesteret vil sannsynligvis ikke gi rom for å reservere hele dager til dette emnet, og studenten må regne med at kollisjoner med undervisning i øvrige emner kan bli vanskelig å unngå. Vurderingsformer Underveis-rapportering er et formelt arbeidskrav, og skal være signert av veileder i praksisvirksomheten. Ved manglende rapportering vil studentens videre deltagelse i emnet bli vurdert. Det gis individuell karakter bestått eller ikke bestått. Alle elementer for vurdering må være vurdert til bestått. Presentasjon av Ingeniørpraksis. Grunnlag for vurdering er: Praksisrapport Praksisplan Underveis-rapportering 11

13 Jostein Innerdal og Robert Immerstein KRAV TIL FORKUNNSKAPER Bestått emne PRG112 Prosjektmetodikk, IKT og økonomi. Minimum 100 fullførte studiepoeng i studieplanen. Linker, vedlegg og annen relevant informasjon 12

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag Veileder Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utg. nr: Side: Av: Robert Immerstein

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag Veileder Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utg. nr: Side: Av: Robert Immerstein INGENIØRPRAKSIS Praksis for ingeniørstudenter gir et bedre innblikk i hva som møter dem i arbeidslivet. Ordningen er et ledd i å utvikle og forbedre ingeniørutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS Jostein Innerdal og Robert Immerstein 30.06.2016 2 1 7 VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS Innledning Ingeniørpraksis er et valgemne (valgfag)i høstsemesteret i tredje studieår

Detaljer

Ingeniørpraksis. Robert Immerstein. Høgskolen i Sørøst-Norge

Ingeniørpraksis. Robert Immerstein. Høgskolen i Sørøst-Norge Ingeniørpraksis «Vi skal ha en sterk felles identitet, knyttet til en profesjonsrettet og arbeidslivsorientert hovedprofil. Dette gjør oss godt rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som

Detaljer

Program: Valgemne ved flere studieprogram ved Westerdalsinstituttene og Institutt for teknologi

Program: Valgemne ved flere studieprogram ved Westerdalsinstituttene og Institutt for teknologi VAL213 Oppdragsbasert praksis Engelsk navn: Assignment Based Internship Studiepoeng: 7,5 Undervisningsspråk: NO Program: Valgemne ved flere studieprogram ved Westerdalsinstituttene og Institutt for teknologi

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Side 1 av 7 1.0 Innledning Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Prosedyren skal sikre god faglig forankring og kvalitetssikring av praksis.

Prosedyren skal sikre god faglig forankring og kvalitetssikring av praksis. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for kvalitetssikring av praksis i studiene Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 16.04.2012 3) Kvalitetssikring av praksis i studiene

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015 2014-2015 Side 1/5 VVL Tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching 30 Studiepoeng Norsk HØST 2014 VÅR 2015 INNLEDNING Studiet er en tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching. Det er

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK PRAKSISAVTALE M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Side 1 av 7 1.0 Innledning Emne 3: Vernepleieren i relasjoner, 18 studiepoeng - 11 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV)

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 1 / 10 Studieplan 2019/2020 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på høyere nivå for barnehagelærere og styrere/fagledere

Detaljer

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet:

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet: PPU2002L Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 (PPU2002L) 1.1 Hovedtema for

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familier 1.år

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familier 1.år Studieplan utdanning for kontoransatte STUDIEPLAN Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familier 1.år Regionsenter for barn og unges psykiske

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer Agenda Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer 29.januar 2008 Torgeir Skyttermoen Presentasjon av studiet Kort om oppbygning Hva er det studentene skal ha lært?

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Dokumentasjon av helsehjelp Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen er et tverrfaglig nettbasert studium på 15 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Relasjonsbasert klasseledelse

Studieplan - KOMPiS Relasjonsbasert klasseledelse Page 1 of 5 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Relasjonsbasert klasseledelse Rediger 6-3-Gradnavn 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent 2-2-Politiattest 4-1-Rammeplan

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Kommunikasjon i profesjonelle kontekster (våren 2017) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Kunnskaper hva deltakelse og samhandling i profesjonelle kontekster innebærer hvordan alder og

Detaljer

Praksisveileders underskrift:

Praksisveileders underskrift: NTNU, Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, Tegnspråk og tolking bachelor s navn: Studiekull og utdanning: Praksistype: Observasjons og kommunikasjonspraksis Sett kryss Dato for praksisperioden(e): Fravær

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Utdanning i yrkesfaglig veiledning Målet er å styrke veiledningskompetansen, bidra til bedre kvalifikasjoner

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II, heltid (våren 2019) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Praksis for TL og MML

Praksis for TL og MML Praksis for TL og MML Hvorfor praksis? Hensikten med praksis, er å gi deg anledning til å prøve ut i «det virkelige liv» det du lærer i studiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Praksisen skal gi økt

Detaljer

Tredje semesters praksis på Lektorprogrammet. Høsten Informasjonshefte til studenter og praksisskoler

Tredje semesters praksis på Lektorprogrammet. Høsten Informasjonshefte til studenter og praksisskoler Tredje semesters praksis på Lektorprogrammet Høsten 2010 - Informasjonshefte til studenter og praksisskoler Innhold 1 Tredje semesters praksis 2 1.1 Ferdighetsmål etter tredje semester praksis 2 1.2 Kunnskapsmål

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager høst (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 IHS.4.2.3 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 2 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 Innhold 1.0 Praksis 2... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 2... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT. BACHELOR I SOSIALT ARBEID PRAKSIS 1 Emne HSSOS20211 (ukene44-51 i 2017 )

PRAKSISDOKUMENT. BACHELOR I SOSIALT ARBEID PRAKSIS 1 Emne HSSOS20211 (ukene44-51 i 2017 ) 1 Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse og velferd v/ (+ skoleveileders navn) Postboks 700, 1757 Halden Tlf.: 69 60 80 00 Praksisteam: praksis-fred@hiof.no PRAKSISDOKUMENT BACHELOR I SOSIALT ARBEID PRAKSIS

Detaljer

Forkunnskapskrav: 2.studieår: Ingen forkunnskapskrav utover opptakskravet til studieprogrammet.

Forkunnskapskrav: 2.studieår: Ingen forkunnskapskrav utover opptakskravet til studieprogrammet. Emnekode: 4TOLKPRA Emnenavn: Tolkefaglig praksis Tolkefagleg praksis Interpreting practicum Faglig nivå: Bachelor, 1. syklus Omfang: Ingen studiepoeng. Det er minst 13 og inntil 14 uker med praksis i tegnspråk-

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det stilles stadig

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 1029 Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV (2013-2014) Studiestart 19.08.2013 Faglig innhold/læringsutbytte Studiet er utviklet som en halvårsenhet (30 studiepoeng),

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering del I og II - videreutdanning (2017-2018) Studiepoeng: 30 Læringsutbytte Studiet går over to semestre med temaet Deltagelse og marginalisering

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Pårørendearbeid i helsesektoren Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over to semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå (bachelornivå).

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen Studentsider Studieplan Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen Beskrivelse av studiet Dette videreutdanningskurset skal bidra til å styrke studentenes kunnskaper, ferdigheter og didaktiske

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2018-2020) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Arbeidsinkludering i sosialfaglig arbeid med ungdom (våren 2019) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på høyere nivå. Deltid Læringsutbytte En kandidat med

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Foreløpig studieplan. A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert XX XX 5. Ikke relevant

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Nettpedagogikk i fleksible studier

Nettpedagogikk i fleksible studier Studentsider Studieplan Nettpedagogikk i fleksible studier Beskrivelse av studiet Studiet er nettbasert med en startsamling og omfatter 7,5 + 7,5 studiepoeng fordelt på 2 emner. Studiet er tilrettelagt

Detaljer

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: PPU2003L 1.1 Hovedtema for PPU2003L

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Videreutdanning rådgivning 1 (2019-2020) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 består av modulene Modul 1: Rådgiver som veileder prosesser og arbeidsmåter (15 sp). Modulen

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Utdanning i yrkesfaglig veiledning Beskrivelse av studiet Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 1585 Høgskolepedagogikk (internt kurstilbud) Kvalitetsreformen krever nye arbeidsformer, evalueringsformer, prosjekt og problembasert læringsfokus i høgskolen. Nye læringsformer og

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Emnet er tilpasset for ansatte i utdanningssektoren, spesielt skoleledere og lærere.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Andrespråkspedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Andrespråkspedagogikk er et deltidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier 2.år

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier 2.år Studieplan 2. år 2019 versjon 1 04.04.18 STUDIEPLAN Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier 2.år Regionsenter for barn og unges

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Veiledningspedagogikk 1 Beskrivelse av studiet Veiledningspedagogikk 1 er et tverrfaglig emne som

Detaljer

dmmh.no Emneplan Barns lek og læring i naturen Fordypning 30 stp

dmmh.no Emneplan Barns lek og læring i naturen Fordypning 30 stp dmmh.no Emneplan Fordypning 30 stp 2016-2017 Navn Nynorsk Barns leik og læring i naturen Engelsk Children`s play and learning in nature Studiepoeng 30 Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid Type

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk 1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk Emnekode: 1NBD21PH og 1NBD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Beskrives i fagplanen. Læringsutbytte Studiet skal først og fremst

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, videreutdanning

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, videreutdanning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, videreutdanning Beskrivelse av studiet Studiet

Detaljer

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Aktuelle dokumenter: Eksamensforskrift for Høgskolen i Østfold Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften Bestemmelser for studieplanarbeid ved Høgskolen i

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer