Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012"

Transkript

1 Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Gjennomgang 15. november 2012 v/jon Gauslaa

2 Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang litt over 4 timer Faktum må leses grundig. Oppgavens prinsipale og subsidiære rettsspørsmål må identifiseres Som alltid i praktiske oppgaver: Gå rett å sak, få til klare og presise problemsformuleringer, skjær raskt gjennom der spørsmålene er enkle Drøft mer nyansert der spørsmålene innbyr til det (typisk ved vurdering av skjønnsmessige vilkår) Resonnementer og argumentasjon er viktigere enn konklusjonene, med mindre disse er helt uskjønnsomme

3 Generelt om oppgaven Oppgaven omhandler sentralt stoff Avtaletolkning, opptrinnsrett/opplåningsrett, avtalerettslig ugyldighet Alle spørsmålene dreier seg om Lillevik bank kan benytte ledig prioritet på gammelt pant A på 7 millioner til å dekke nytt krav C på 10 millioner til fortrengsel for Oscars krav B på 5 millioner Besvarelsen kan disponeres på mange måter Opplegget som skisseres i det følgende er ingen fasit, men et eksempel på hvordan det kan gjøres

4 1. Åpner pantsettelseserklæringen fra 2005 for gjenopplåning? Utgangspunkt Ifølge rettspraksis, jf. bl.a. Rt s. 117 og 1910 s. 177, har banken som foranstående panthaver rett til gjenopplåning Forutsetningen er at dette må være avtalt mellom banken og Peder Ifølge pantsettelseserklæringen skulle panteobligasjonen hefte for ethvert mellomværende mellom [Peder] og banken Dette er i utgangspunktet tilstrekkelig vidtrekkende Men det må drøftes om erklæringen må tolkes innskrenkende

5 1. Åpner pantsettelseserklæringen fra 2005 for gjenopplåning? Rt s. 775: pantsettelseserklæringer kan tolkes innskrenkende hvis ikke rimelig og naturlig sammenheng mellom lånene Formålet med lån C (kapital til oppfinnelse) var et annet enn formålet med pant A (vedlikehold av villa). Taler for innskrenkende tolkning Dette er ikke alene avgjørende. Rt 1994 s. 775 viser at det ikke skal mye til for at rimelig og naturlig sammenheng foreligger Er en viss sammenheng: noe av lån C brukes til å bedre eiendommen Samtidig har Peder skapt den ledige prioriteten i pant A ved å nedbetale. Han har risikoen for egne forutsetninger Forsvarlig å legge avgjørende vekt på at det meste av lån C ikke har sammenheng med pant A. Men nyansert drøftelse gir best uttelling Hvis erklæring ikke åpner for opplåning blir den videre drøftelsen subsidiær

6 2. Får noen av unntakene fra retten til gjenopplåning anvendelse? Bør drøftes før spørsmålet om avtalerettslig ugyldighet, som bare kommer på spissen om det i utgangspunktet er rett til gjenopplåning Rekkefølgen har likevel ikke stor betydning Lån A var ikke nedbetalt eller obligasjonen nedkvittert da opplåning fant sted. Dette unntaket fra retten til gjenopplåning får ikke anvendelse Unntaket fra Rt s. 775 om at gjenopplåning kan være avskåret dersom foranstående hadde kunnskap om etterstående panthaver, må drøftes bredere Skal unntaket få anvendelse må gjenopplåning være illojalt overfor etterstående

7 2. Får noen av unntakene fra retten til gjenopplåning anvendelse? Kundebehandleren kjente omstendighetene, må identifiseres med banken Den kan ikke høres med at den ikke visste at lån B var avdragsfritt og hvorfor Det kan likevel problematiseres om meldingen fra etterfølgende panthaver angående lån B var klar nok til å gi banken tilstrekkelig kunnskap Og selv om det legges til grunn at banken hadde kunnskap, er hovedregelen at gjenopplåning godtas Det er en nektelse som må begrunnes særskilt, ikke at gjenopplåning godtas Kreves mer for å hindre opplåning enn at banken visste om lån B og omstendighetene rundt dette. Illojalitet er en sterk karakteristikk Kunnskap er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for illojalitet

8 2. Får noen av unntakene fra retten til gjenopplåning anvendelse? Oppgaven tyder ikke på at opplåningen skjedde i en bestemt interesse, typisk å unngå tap. Men for at det skal foreligge illojalitet må banken ha kjent til at Oscar var tiltenkt prioritet etter lån A Det er opplyst at lån B var avdragsfritt fordi brødrene mente det var best at Peder nedbetalte lån A som hadde høy rente, og at de antok at eiendommen uansett ga god sikkerhet Dette kan tyde på at det på avtaletidspunket ikke var forutsatt noe om prioritet i avtalen mellom Peder og Oscar, og at bankens opplåning ikke uten videre kan anses som illojal Konklusjonen har underordnet betydning. Akseptabelt å konkludere med illojalitet, men en mer nyansert vurdering vil gi best uttelling

9 3. Betydningen av den gjorte obligasjonen Bankens anførsel om at lån C i alle fall måtte dekkes innfor rammene av pant A fordi obligasjonen var gjort (den angir et høyere beløp enn det reelle) kan kommenteres kort Det er ingen grunn til at det skal være en videre opplåningsadgang for gjorte enn for reelle obligasjoner Etterstående panthaver som rammes av opplåningsretten vil ikke være kjent med obligasjonen er gjort, noe også Oscar påberoper seg Bankens anførsel kan derfor avvises uten noen bred drøftelse

10 3. Betydningen av den gjorte obligasjonen Også Oscars innsigelse om at lån A aldri ble fullt utbetalt kan drøftes i lys av at obligasjonen er gjort Han synes å mene at obligasjon A aldri ble reell for mer enn 9 millioner. Etterstående panthaver må imidlertid forholde seg til tinglyst maksimum for foranstående prioritet, enten prioriteten har vært fullt utnyttet eller ikke. Det er uten betydning for bankens gjenopplåningsrett at obligasjonen er gjort Til eksamen lot en del seg forvirre av at det er opplyst at panteobligasjonen var pro forma (gjort), og drøftet om dette kunne gi grunnlag for ugyldighet. Det er misforstått, og førte til et visst trekk.

11 4. Bankens engasjement i Lykkebo Peder anfører at det ville være høyst urimelig overfor ham om banken skulle la hele tapet i Amalienborg komme Oscar til skade Dette må anses som en henvisning til al 36 eller læren om bristende forutsetninger. Tilstrekkelig å drøfte ett av grunnlagene Betydningen av de etterfølgende forholdene må vurderes Derimot er det ikke nødvendig å drøfte (bredt) om pantsettelseserklæringen som sådan må tilsidesettes som urimelig Det er ikke dette Peder påberoper seg, men bare at bankens rett til opplåning av pant A må sensureres

12 4. Bankens engasjement i Lykkebo Ikke til hinder for avtalesensur (her: bankens rett til opplåning av pant A) at forholdene er lovlige, eller har inntrådt i ettertid Uansett hvilket rettsgrunnlag som anvendes blir selve interesseavveiningen avgjørende Fall i markedsverdi er ikke nok til sensur, men bankens engasjement i Lykkebo kan kanskje være det, jf. at dette er årsaken til verditapet Selv om bankens engasjement kan skade dens lånekunder, er det ikke samfunnsmessig gunstig å båndlegge bankens engasjement i ulike utbyggingsprosjekter for sterkt Peder kunne uansett risikert at andre hadde utviklet Lykkebo

13 4. Bankens engasjement i Lykkebo Peder påberoper seg dessuten ikke-økonomisk urimelighet. Det er hans ønske om å beskytte broren som rammes av banken opptreden Reglene om avtalesensur rammer ikke bare økonomisk urimelighet, men dette er deres viktigste anvendelsesområde Et annet moment i Peders disfavør er at urimeligheten som utgangspunkt må være mellom avtalepartene for å gi rom for sensur Terskelen for avtalesensur er i følge rettspraksis høy Det er derfor neppe grunnlag for avtalesensur

14 4. Bankens engasjement i Lykkebo Det kan også drøftes om Oscar kan påberope seg urimelighet Utgangspunktet er at rimelighetssensur bare skjer mellom avtaleparter, men det kan hevdes at banken har en plikt til å opptre rimelig også overfor Oscar ut fra alminnelige lojalitetsprinsipper Det er dessuten han som lider tap ved opplåningen Det kan også spørres om bankens atferd er skadeforvoldelse ut fra erstatningsliknende synspunkter Det gir god uttelling å ta opp slike forhold om man resonnerer fornuftig Men den mest nærliggende konklusjonen er at banken vinner fram

15 5. Konkursboets anførsel Konkursboet hevder at opplåning fra banken eller opptrinnsrett for Oscar måtte ha skjedd tidligere og vært tinglyst, jf. tingl. 23 Dette er en åpenbart grunnløs anførsel som bør avvises kontakt Det er sikker rett at så lenge den opprinnelige obligasjonen er tinglyst (og ikke nedkvittert eller nedbetalt) kan den fritt gjenopplånes uten at det er nødvendig med ny tinglysning Heller ikke et eventuelt opptrinn for etterstående krever tinglysning Boet må derfor i denne relasjonen vike både for banken og Oscar.

16 Takk for oppmerksomheten! Lykke til på eksamen!

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 24. september 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 24. september 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 24. september 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 29. oktober 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske

Detaljer

INTERKREDITORAVTALER

INTERKREDITORAVTALER INTERKREDITORAVTALER En juridisk analyse av sentrale bestemmelser i interkreditoravtaler Kandidatnummer: 172873 Veileder: Vidar Løhre Antall ord: 13 171 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1994-0775-00079b.html

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1994-0775-00079b.html INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 1994-06-16 DOKNR/PUBLISERT: HR-1994-79-B Rt-1994-775 STIKKORD: (Yousufdommen) Panterett. Tinglysing. Prioritet. SAMMENDRAG: Saken gjelder tvist mellom to banker om prioritetsrekkefølgen

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse. Finansinstitusjoners opplysnings- og frarådningsplikt ved inngåelse av kausjonsavtaler etter finansavtaleloven

Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse. Finansinstitusjoners opplysnings- og frarådningsplikt ved inngåelse av kausjonsavtaler etter finansavtaleloven Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse Finansinstitusjoners opplysnings- og frarådningsplikt ved inngåelse av kausjonsavtaler etter finansavtaleloven Veileder: Viggo Hagstrøm Leveringsfrist: 25. november

Detaljer

Lojalitetsplikten. Advokat, dr. juris Kyrre Eggen, Norge. 1 Hva er lojalitetsplikt?

Lojalitetsplikten. Advokat, dr. juris Kyrre Eggen, Norge. 1 Hva er lojalitetsplikt? Lojalitetsplikten Advokat, dr. juris Kyrre Eggen, Norge 1 Hva er lojalitetsplikt? Lojalitetsplikt er grunnleggende sett en plikt til å ta hensyn til andres interesser enten slik at det legger begrensninger

Detaljer

MASTEROPPGAVE VÅR 2008.

MASTEROPPGAVE VÅR 2008. MASTEROPPGAVE VÅR 2008. STUDENTNR: 158312 VEILEDER: HANS FREDRIK MARTHINUSSEN DEN TAPENDE PARTS KRAV VED RETTIGHETSKOLLISJONER. H OG S SITT KRAV MOT A DER B EKSTINGVERER. B SITT KRAV MOT A HVOR H OG S

Detaljer

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 I. Læringskrav og litteratur Oppgaven gjelder erstatningsrett, herunder medvirkning ved bilansvar, adekvans og utmåling av erstatning for merutgifter.

Detaljer

VEIRETT. Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse. Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012

VEIRETT. Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse. Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012 VEIRETT Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse Studnr: 156134 Veileder: Ingunn Elise Myklebust Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012 Antall ord: 12 242 Side

Detaljer

Omstøtelse i konkurs:

Omstøtelse i konkurs: Omstøtelse i konkurs: En sammenligning mellom disposisjoner som rammes av utilbørlighetsvilkåret i dekningsloven 5-9 og disposisjoner som rammes av dekningslovens objektive omstøtelsesregler. Kandidatnummer:

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

Avtalt bindingstid for arbeidstaker avtalens gyldighet og konsekvenser ved avtalebrudd

Avtalt bindingstid for arbeidstaker avtalens gyldighet og konsekvenser ved avtalebrudd Avtalt bindingstid for arbeidstaker avtalens gyldighet og konsekvenser ved avtalebrudd Kandidatnummer: 191865 Veileder: Tine Eidsvaag Antall ord: 11 941 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS?

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 593 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 706 ord 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00498-A, (sak nr. 2007/1652), sivil sak, anke, GL Prosjektservice AS (advokat Johan Nygård til prøve) mot Vista Holding AS (advokat Nils-Henrik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom, Marit Kristin Graven Runde Tor Olav Runde Søndre Skøyen Boligstiftelse v/styrets

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUS 3211 PRAKTIKUM HØSTEN 2013

SENSORVEILEDNING JUS 3211 PRAKTIKUM HØSTEN 2013 Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 13. desember 2013 Advokat Erlend Haaskjold erh@adeb.no SENSORVEILEDNING JUS 3211 PRAKTIKUM HØSTEN 2013 Eksamensoppgaven er denne gangen

Detaljer

Skranker for bruk av ransaking og beslag på advokatkontor

Skranker for bruk av ransaking og beslag på advokatkontor Skranker for bruk av ransaking og beslag på advokatkontor Av Kathrine Jessen Frøysa Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008 1. Innledning... 1

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom

Gulating lagmannsrett Dom Gulating lagmannsrett Dom Avtalerett. Tolking. Ugyldighet. 03.09.2010 1 Utskrift fra Lovdata Tvist om rekkevidden av en garantierklæring avgitt av eiendomsmegler i forbindelse med unnlatt tegning av eierskifteforsikring.

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ulovfestet lojalitetsplikt ved overtakelse av arv. i forhold til gjensidig testament. av Tone Marie Myklevoll

Ulovfestet lojalitetsplikt ved overtakelse av arv. i forhold til gjensidig testament. av Tone Marie Myklevoll Ulovfestet lojalitetsplikt ved overtakelse av arv i forhold til gjensidig testament av Tone Marie Myklevoll Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten

Detaljer

Rett stiftet ved avtale?

Rett stiftet ved avtale? Rett stiftet ved avtale? Omfatter tinglysingsloven 23 fusjoner og fisjoner? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 560 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til sammen 14883 ord 23.11.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Jukka Sakari Hakala (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Jukka Sakari Hakala (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Notodden Fotballklubb (advokat Lars Holo) mot Jukka Sakari Hakala Terje Reinertsen

Detaljer

Hvordan skrive kontrakt?

Hvordan skrive kontrakt? 0000 100045 På rett#b98d6b.book Page 85 Tuesday, February 23, 2010 10:01 AM Hvordan skrive kontrakt? en sann historie om ønsketenkning, ukyndighet og annen konfliktskapende virksomhet Advokat Alf Johan

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

FORHOLDET MELLOM LÆREN OM BRISTENDE FORUTSETNINGER OG AVTALELOVEN 36

FORHOLDET MELLOM LÆREN OM BRISTENDE FORUTSETNINGER OG AVTALELOVEN 36 FORHOLDET MELLOM LÆREN OM BRISTENDE FORUTSETNINGER OG AVTALELOVEN 36 Kandidatnummer: 702 Leveringsfrist: 25.04.08 Til sammen 17978 ord 23.04.2008 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 4 2 PRESENTASJON AV

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6 Side 1 av 6 SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 2 + JUS1211 Høst 2012 Dato: Mandag 17. desember 2012 Tid: Kl. 10:00 16:00 DEL I: Praktikum Oppgaven omhandler to emner skjevdeling og vederlagskrav. Særlig det

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

Due diligence ved virksomhetskjøp

Due diligence ved virksomhetskjøp Mastergradsoppgave JUS399 Due diligence ved virksomhetskjøp - risikoplasseringen i etterkant av undersøkelsene Kandidatnr: 179064 Veileder: Filip Truyen Antall ord (inkludert fotnoter): 14 515 01.06.2011

Detaljer