Oppdatering til Kjøpsrett til studiebruk, 4. utgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatering til Kjøpsrett til studiebruk, 4. utgave"

Transkript

1 Oppdatering til Kjøpsrett til studiebruk, 4. utgave I denne listen har vi tatt inn henvisninger til viktige lovendringer, dommer, litteratur m.m. som er kommet til siden vi ferdigstilte 4. utgave av Kjøpsrett til studiebruk, og frem til 1. januar Listen er ikke fullstendig. Forslag til tilføyelser kan sendes til Til s. 20: Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett foreligger i ny utgave Om lovvalg i kjøp, se nå Giuditta Cordero-Moss, Internasjonal privatrett (2013), særlig avsnittene 4.3 og 4.4. Til s. 44 første avsnitt: De nordiske landene har nå godtatt også den avtalerettslige delen av FN-konvensjonen. For Norges del ble dette vedtatt ved lov 28. februar 2014 nr. 2, jf. avtaleloven 9 a, og gjelder fra 1. november Til s. 45 annet avsnitt: Norge har nå valgt å la kjøpsloven gjelde bare for norske og nordiske kjøp, slik at FN-konvensjonen skal gjelde direkte for andre kjøp, jf. kjøpsloven 5. Særlige bestemmelser i kjøpsloven om internasjonale kjøp er derfor opphevet. Endringen ble vedtatt ved lov 28. februar 2014 nr. 2 og gjelder fra 1. november Til s. 48 fjerde avsnitt: Det direktivforslaget fra 2008 som er omtalt, ble vedtatt i 2011 med vesentlige endringer (direktiv 2011/83 EU om forbrukerrettigheter). Slik det er vedtatt, reduserer ikke direktivet norske forbrukervernregler i nevneverdig grad. Hovedsakelig regulerer det fjernsalg og salg utenfor fast forretningssted, og de forskjellige reglene om angrerett blir samordnet. Direktivet inneholder imidlertid også nye generelle regler om informasjon som forbrukere har krav på før kontraktsinngåelse, og dessuten noen justeringer i reglene om forbrukerkjøp (risikoovergang, leveringstid og heving på grunn av forsinkelse). Direktivet er gjennomført i norsk rett ved lov 20. juni 2014 nr. 27 ved nye bestemmelser i avtaleloven 38 a og 38 b og ved endringer i forbrukerkjøpsloven 6, 14 og 23. Endringene gjelder fra 1. juli Til s : Når kjøpsloven nå ikke lenger gjelder for internasjonale kjøp, jf. kjl. 5, kan dette få betydning for hvor stor vekt hensynet til konvensjonen og internasjonal rettsenhet bør ha for tolkingen av loven. Til s. 75 øverst: I saken i Rt s. 388 (Røeggendommen) ble en avtale om kjøp av såkalte aksjeindeksobligasjoner satt til side i sin helhet etter avtaleloven 36 på grunn av misvisende opplysninger før avtaleinngåelsen. Til s. 75 siste avsnitt: De nye reglene om informasjonskrav ved forbrukerkontrakter i avtaleloven 38 b gjelder også for forbrukerkjøp. En ny angrerettlov, basert på direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter, ble vedtatt i 2014 (lov 20. juni 2014 nr. 27) og gjelder fra 1. november Til s. 77: Fristen for å bringe en avgjørelse fra Forbrukertvistutvalget inn for domstolene ble i 2014 justert fra fire uker til en måned, noe som er i tråd med den vanlige ankefristen for domstolene (endret ved lov 14. mai 2014 nr. 17). Til s. 85 første avsnitt under 4.2.3: Særregelen for tilvirkningskjøp i fkjl. 23 fjerde ledd ble opphevet ved gjennomføringen av forbrukerrettsdirektivet i 2014, se nedenfor til s. 138 om nye regler om heving på grunn av forsinkelse.

2 2 av 6 Til s. 89 nest siste avsnitt: Etter lovendring i 2014 (lov 20. juni 2014 nr. 27) er regelen i fkjl. 6 første ledd at levering skal skje «uten unødig opphold og senest innen 30 dager etter kjøpet, hvis ikke noe annet er avtalt». Endringen gjelder fra 1. juli Til s. 89 siste avsnitt: En opplysning om antatt eller forventet leveringstid e.l. innebærer normalt ikke at en bestemt leveringsfrist er avtalt (Rt s. 670 og Rt s. 679), men standardklausuler i forbrukerkjøp som i realiteten overlater til selgeren å bestemme når han skal levere, kan det være grunn til å vurdere nærmere etter avtl. 37. Til s. 111 siste avsnitt: Ved gjennomføringen av forbrukerrettsdirektivet i 2014 (lov 20. juni 2014 nr. 27) ble det i fkjl. 14 inntatt et nytt fjerde ledd om risikoovergang ved sendekjøp som er forbrukerkjøp. Når selgeren har påtatt seg å få tingen sendt til forbrukeren, er hovedregelen fortsatt at risikoen går over når tingen er overtatt av forbrukeren på bestemmelsesstedet, uavhengig av om transporten er utført av selgerens egne folk eller en transportør engasjert av selgeren. Det er imidlertid gjort et unntak for tilfelle hvor transporten av tingen fra selgeren til bestemmelsesstedet er utført av en transportør i henhold til et oppdrag fra forbrukeren selv. Ved hentekjøp er regelen at risikoen går over når forbrukerens transportør overtar tingen hos selgeren. Men ved sendekjøp, hvor selgeren har påtatt seg å få tingen sendt til forbrukeren, skal en tilsvarende regel bare gjelde hvis forbrukeren likevel har skaffet egen transportør for å få hentet tingen hos selgeren og uten at dette er foreslått av selgeren. Om tingen i et slikt tilfelle også skal anses «levert» (jf. fkjl. 7) når forbrukerens transportør har overtatt den fra selgeren, er imidlertid et spørsmål som ikke kan besvares generelt, fordi det vil oppstå i forhold til nokså ulike regler, f. eks. hvem som skal dekke transportkostnadene (fkjl. 10), og hvilket tidspunkt som er avgjørende ved anvendelsen av reglene om forsinkelse i fkjl. 19 eller om mangler i fkjl. 18. Til s. 112 femte linje: Siste ord på linjen skal være «kjøperen», ikke «selgeren» (det er kjøperen som må holde seg klar til å ta imot varene). Til s : Gjeldende utgave av INCOTERMS er fra Til s. 117 annet hele avsnitt: Henvisningen kan nå rettes til Thor Falkanger, Fast eiendoms rettsforhold (4. utg., Oslo 2011) s Til s. 119 siste avsnitt: Om den nye bestemmelsen i fkjl. 14 fjerde ledd, se foran til s Til s. 123 nest siste avsnitt (og første nye avsnitt på s. 124): Angrerettloven fra 2014 har andre løsninger enn de som er beskrevet i teksten. Tap av eller skade på tingen fører ikke i noe tilfelle til tap av angreretten, men kjøperen blir erstatningsansvarlig for «verdireduksjon som følge av forbrukerens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon». Det gjelder likevel bare hvis forbrukeren har fått informasjon om angreretten. Disse reglene går frem av angrerettloven 24 og 25. Til s. 131 andre avsnitt: Etter lovendring i 2014 (lov 20. juni 2014 nr. 27) er det ikke lenger «vesentlig» kontraktbrudd som er vilkåret for heving i fkjl. 23, men oversittelse av en rimelig tilleggsfrist (se nedenfor til s. 138).

3 3 av 6 Til s. 138 nest siste avsnitt: Reglene om heving på grunn av forsinkelse fra selgeren ble endret ved gjennomføringen av forbrukerrettsdirektivet (lov 20. juni 2014 nr. 27). Etter fkjl. 23 er hovedregelen nå at kjøperen ved forsinkelse kan oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Forbrukeren kan heve hvis selgeren ikke leverer innen denne tilleggsfristen. Avgjørende blir derfor ikke en vurdering av om kontraktbruddet er vesentlig, men av om tilleggsfristen i det enkelte tilfellet er rimelig. I noen tilfelle kan forbrukeren heve straks forsinkelsen inntrer, uten å sette tilleggsfrist. Det gjelder hvis selgeren nekter å levere varene, hvis levering innen avtalt tid var avgjørende for inngåelse av avtalen, eller hvis forbrukeren før inngåelse av avtalen har sagt fra om at levering på et bestemt tidspunkt er avgjørende. Til s. 158 nest siste avsnitt: Etter endringen i 2014 (se merknad til s. 138) kan kjøperen heve etter fkjl. 23 hvis selgeren har oversittet en rimelig tilleggsfrist som forbrukeren har satt. Til s. 160 tredje avsnitt: Holder kjøperen tilbake kjøpesummen, eller det meste av den, når han bare har krav på prisavslag eller erstatning for mangel, utgjør dette som regel kontraktsbrudd som gir selgeren rett til hevning og erstatning ved dekningssalg (Rt s. 1299), jf. s og s Til s : Har partene avtalt et «avbestillingsgebyr» eller en annen form for normaltapserstatning ved avbestilling, må selgeren som regel avfinne seg med det, selv om det avtalte beløpet ikke dekker tapet i det konkrete tilfellet (Rt s og Rt s. 1112). Derimot åpner ikke forbrukerkjøpsloven for at en slik avtale kan stille forbrukeren dårligere enn lovens regler. Etter fkjl. 41 annet ledd kan det avtales et avbestillingsgebyr som ikke kan settes høyere enn «det erstatning etter kapittel 11 normalt kan forventes å utgjøre». Til s : Angrerettloven fra 2000 er erstattet av en ny angrerettlov (lov 20. juni 2014 nr. 27). Også etter den nye angrerettloven er hovedregelen at forbrukeren kan angre innen 14 dager etter at han mottok tingen ( 21 første ledd). Har forbrukeren ikke fått opplysninger om angreretten, forlenges angreretten med opp til tolv måneder ( 21 annet ledd). Disse reglene gjelder ved fjernsalg og ved salg utenom faste forretningslokaler. Etter bruk av angreretten skal forbrukeren returnere tingen hvis den er mottatt. Det er ikke lenger et vilkår at tingen skal være i samme stand, men selgeren kan kreve erstatning for «verdireduksjon som følge av forbrukerens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon». Det gjelder likevel bare hvis forbrukeren har fått informasjon om angreretten ( 25 tredje ledd). Også etter den nye loven faller tilknyttede avtaler, for eksempel en avtale om kreditt, bort ved bruk av angreretten ( 27). Til s. 191: Aksepteres et salgstilbud på internett ved epost direkte til selgeren, foreligger ikke fjernsalg med angrerett for kjøperen etter angrerettloven 6, hvis selgeren ikke har tilbudt eller oppfordret til inngåelse av avtale ved fjernkommunikasjon (Rt s. 1580). Dommen gjaldt angrerettloven fra Også etter loven fra 2014 er det et vilkår for at det skal regnes som fjernsalg, at avtalen er inngått gjennom en «organisert ordning» for salg og tjenesteyting uten at partene er til stede samtidig, og avtale inngås utelukkende med fjernkommunikasjonsmidler ( 5 bokstav b). Forarbeidene forutsetter at denne definisjonen omfatter noe mer enn den tidligere, men omtaler ikke saksforhold som det Rt s omhandlet.

4 4 av 6 Til s. 194 første avsnitt (henvisningen til angrerettloven fra ): Etter angrerettloven fra 2014 er det ikke et krav at forbrukeren sier noe om hvordan tingen skal returneres. Forbrukeren skal likevel gi melding om bruk av angreretten, og det er forbrukeren som må vise at melding er gitt ( 20). Til s : Se Rt s og merknaden ovenfor til s Til s. 209 annet avsnitt: Se Rt s og 2010 s Til s. 217 siste avsnitt: Første ord i avsnittet skal være «Finansavtaleloven» (ikke «Kredittkjøpsloven»). Til s. 232: Se Rt s Garantibevis lagt i originalemballasjen av koreansk TVprodusent er bindende for dennes skandinaviske markedsføringsselskap selv om TVapparatene er importert til og solgt kunder i Norge av annen forhandler. Til s. 233 avsnittet på midten: I saken i Rt s. 769, som gjaldt næringskjøp, hadde selgeren bekreftet at en rundballepresse skulle funksjonere «under normale nordnorske høsteforhold inneværende sesong». Da pressen sviktet før sesongen var omme, var det selgeren som i tilfelle måtte vise at dette ikke skyldtes en mangel, men kunne tilbakeføres til uforsvarlig bruk, hendelig uhell eller andre forhold som garantien ikke dekker. Til s. 266 siste avsnitt: Rt s gjaldt utgangspunktet for reklamasjonsfristen etter avhl Høyesterett kom til at fristen løper først fra det tidspunktet kjøperen har noenlunde klare holdepunkter for at eiendommen kan ha en mangel. Synspunktet gir veiledning også for forståelsen av forbrukerkjøpsloven. Til s : I Rt s. 1779, som gjaldt næringslivskjøp, uttalte Høyesterett at kjøperens melding må vise at kjøperen vil gjøre gjeldende at tingen har en mangel, for å kunne regnes som reklamasjon. Til s. 268: I Rt s. 865 ble det antatt at femårsfristen i fkjl. 27 annet ledd er avbrutt ved vanlig reklamasjon etter 27 første ledd. Forbrukeren kunne derfor fortsatt reklamere over en mislykket retting av en mangel selv om det var gått seks år fra kjøpet. Det gjelder ikke noen ny absolutt reklamasjonsfrist regnet fra rettingen. Derimot kan forbrukeren måtte reklamere over mislykket retting innen rimelig tid. Til s. 271 nederste avsnitt: I Rt s. 865 (se merknad ovenfor til s. 268) tok ikke Høyesterett standpunkt til om det for andre mangler enn den som det er reklamert over, kan gjelde en ny og dermed forlenget absolutt reklamasjonsfrist fra omlevering eller fra utskifting av hoveddeler. Til s : Om foreldelse av rett til å heve kjøpet etter at selgeren mislyktes i å utbedre mangler, se Rt s. 865 og RG 2012 s Til s. 276 nederste avsnitt: EU-domstolen har i to avgjørelser (forente saker C-65/09 og C-87/09 Weber og Putz) tolket EU/EØS-direktivet artikkel 3 slik at en selger av mangelfulle gulvfliser ved omlevering også plikter å bekoste demontering og ny montering av flisene som kjøperen selv hadde montert på kjøkkenet, men det forutsettes at selgerens kostnadsansvar kan lempes hvis omlevering og ny montering av fliser medfører «uforholdsmessige omkostninger». Tilsvarende gjaldt for en montert oppvaskmaskin.

5 5 av 6 Til s : Rt s. 710, som gjelder heving av kjøp av fast eiendom, er i samsvar med fremstillingen her og bygger særlig på Rt s Til s : RG 2010 s. 555 Borgarting viser betydningen av at kjøperen etter kjl. 84 første ledd, jf. fkjl. 35, har rett til å tre inn i selgerens mangelskrav mot sin hjemmelsmann. Til s. 314 siste avsnitt: I saken i Rt s. 100 hadde den ene parten tatt forbehold om at det var «en forutsetning at ingen av partene har krav mot den annen dersom forhandlingene ikke fører frem til en signert avtale», og det forbeholdet ble avgjørende da parten til slutt nektet å undertegne en fremforhandlet avtale. Til s. 318 første avsnitt: i Rt s (avsnitt 53 og 54) ble det antatt at en «entirety»-klausul bare kunne få virkning for andre avtalevilkår om samme leveranse, og ikke som en hindring for å trekke inn bakgrunnsretten (alminnelige regler om reklamasjon). Til s. 322 første avsnitt: Kjøpsloven 89 er opphevet fordi internasjonale kjøp nå reguleres av FN-konvensjonen (se merknad til s. 45). Den tilsvarende bestemmelsen i konvensjonen er artikkel 8. Til s. 323 midtavsnittet: Henvisningen skal nå være til FN-konvensjonen artikkel 8 (ikke kjl. 89), se forrige merknad. Til s. 323 siste avsnitt: Prinsippet om objektiv tolking av næringslivskontrakter i Rt s er lagt til grunn i senere høyesterettspraksis, se bl.a. Rt s. 1553, Rt s og Rt s Til s. 324 første nye avsnitt: Henvisningen skal nå være til FN-konvensjonen artikkel 8 (ikke kjl. 89), se merknad til s Til s. 330 nest siste avsnitt: Henvisningen skal nå være til FN-konvensjonen artikkel 7 annet ledd (ikke kjl. 88), se merknad til s Til s : Nyeste utgave av INCOTERMS er fra Til s. 338: En opplysning om antatt eller forventet leveringstid e.l. innebærer normalt ikke at en bestemt leveringsfrist er avtalt slik at det foreligger forsinkelse av den grunn at tingen først kan bli ferdig eller levert på et senere tidspunkt (Rt s. 670 og Rt s. 679). Til s : Det som står her, må nå leses med det forbehold at vesentlig kontraktbrudd ikke lenger er gjort til vilkår for heving på grunn av forsinkelse i forbrukerkjøp (fkjl. 23), se merknad til s Til s. 347 tredje avsnitt kontrollansvar etter kjl. 27 forutsetter normalt at en bestemt leveringstid er avtalt (Rt s. 670 og Rt s. 679). Oversittes mer usikkert angitte tidspunkt for når tingen kan leveres, er selgerens ansvar for forsinkelse normalt betinget av feil eller forsømmelse fra hans side (kjl. 27 femte ledd). Til s. 366 siste avsnitt: Se Rt s. 769, omtalt foran til s. 233

6 6 av 6 Til s. 369 siste avsnitt: Rt s gjaldt utgangspunktet for reklamasjonsfristen. Fristen løper først fra det tidspunktet kjøperen har noenlunde klare holdepunkter for at eiendommen kan ha en mangel. Til s. 386: Trygve Bergsåker, Kjøp av fast eiendom, foreligger nå i ny 5. utg Til s. 389 øverst: Om selgerens plikt til å overlevere eiendommen og utstede skjøte, se Rt s Til s. 393: I RG 2013 s ble det innrømmet prisavslag fordi selgeren hadde unnlatt å opplyse om størrelsen av overkurs ved individuell nedbetaling av leilighetens andel av borettslagets fellesgjeld. Til s. 397 første avsnitt: Dersom kjøperen i strid med avhl holder tilbake kjøpesummen eller det meste av den, når han bare har krav på prisavslag eller erstatning for mangel, utgjør dette som regel kontraktsbrudd som gir selgeren rett til hevning og erstatning ved dekningssalg (Rt s. 1299) Til s. 398 øverst: i Rt s ble det omvendt antatt at avhl første og annet ledd ikke kan tolkes slik at et forholdsmessig prisavslag er begrenset til hva utbedring av manglene vil beløpe seg til. Til s. 398 første avsnitt: Rt s. 710 bekrefter at spørsmålet om hevingsrett må avgjøres etter en bred og allsidig vurdering basert på de alminnelige prinsippene utviklet i rettspraksis. Til s. 399 nederst: Se merknad ovenfor til s. 397.

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Partenes sentrale plikter

Partenes sentrale plikter Forelesninger i kjøpsrett H2016, 5. september 2016 Partenes sentrale plikter Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Tidligere i dag: Innledning Annen

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett H2015, 1. september 2015 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett V2013, 30. januar 2013 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 28. januar: Innledning

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett H2016, 6. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Litt om Martin Kloster Aasen Advokatfullmektig i Advokatfirmaet BA-HR Cand.

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP

KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP Innholdsfortegnelse FORORD... 11 KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP... 1.1 Innledning......................................... 1.2 Kort om rettsgrunnlag og rettskilder i forbrukerkjøpsretten... 1.3 Forbrukerkjøpslovens

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett H2016, 6. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord... 11

Innholdsfortegnelse. Forord... 11 Innholdsfortegnelse Forord...................................................... 11 Kapittel 1 Innføring........................................... 13 1.0 Innledning...............................................

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse 7. Betaling 8. Levering m.v. 9. Risikoen for varen 10. Angrerett 11.

Detaljer

MARTINUSSEN. Kjøpsrett. 6. utgave DAMM AKADEMISK

MARTINUSSEN. Kjøpsrett. 6. utgave DAMM AKADEMISK MARTINUSSEN Kjøpsrett 6. utgave DAMM AKADEMISK INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Kapittel 1 Innføring 13 1.0 Innledning 13 1.1 Kort om rettsgrunnlag og rettskilder i kjøpsretten 1.2 Kjøpslovenes virkeområde 21

Detaljer

Totalleverandør av juridiske tjenester

Totalleverandør av juridiske tjenester Totalleverandør av juridiske tjenester Frokostmøte HRNF 14.10.2015 Forbrukerkjøp ADVOKATFIRMAET FINN AS Flere av advokatene har erfaring fra noen av landets ledende advokatmiljøer, erfaringene derfra er

Detaljer

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Side 1 av 14 LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2002-06-21-34 DEPARTEMENT: JD (Justis-

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett V2013, 31. januar 2013 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 28. januar: Innledning

Detaljer

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser FRAKT FRAKT & LEVERING Bestilte produkter leveres fritt til innenfor Fastlands-Norge. Leveranser utenfor dette vil bli belastet med fraktkostnader. Kinnarps vil kontakte alle kunder i forkant dersom slike

Detaljer

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) Kapittel

Detaljer

Dag 2b Forsinkelse. Lasse Simonsen

Dag 2b Forsinkelse. Lasse Simonsen Dag 2b Forsinkelse Avviksspørsmålet oppfyllelse til rett tid: Fristen (tolking) 1 2 Oppfyllelse (bevisspørsmål) Tre spørsmål: -Hva -Når -Hvor Fastleggelse av frister når: Frist for levering av ytelsen

Detaljer

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser. Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt 11. Reklamasjon ved mangel og frist

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6 Side 1 av 6 SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 1 Høst 2012 Dato: Fredag 14. desember 2012 Tid: Kl. 10:00 16:00 Teori Utkast til sensorveiledning, JUR1000 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap, dag 1 tidsbruk

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1. Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo

Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1. Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1 Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo Kontrakten Forsinkelse Innholdet av Kontraktsrevisjon Mislighold av Mangel Hva skal ytes? Når og hvor

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett V2014, 30. januar 2014 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 27. januar : Innledning

Detaljer

Høring EU-kommisjonens forslag til nye direktiver om forbrukerkontrakter

Høring EU-kommisjonens forslag til nye direktiver om forbrukerkontrakter Høringsnotat Lovavdelingen April 2016 Snr. 16/1557 Høring EU-kommisjonens forslag til nye direktiver om forbrukerkontrakter 1 Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette notatet EU-kommisjonens

Detaljer

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark SENSORVEILEDNING JUS1111 privatrett 1, høsten 2013 Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark Innledning: Oppgaven er en praktikumsoppgave i faget kjøpsrett. Den utgjør del I av oppgaven denne eksamensdagen

Detaljer

FRAKT KJØPSBETINGELSENE

FRAKT KJØPSBETINGELSENE FRAKT FRAKT & LEVERING Bestilte produkter leveres fritt til innenfor Fastlands-Norge. Leveranser utenfor dette vil bli belastet med fraktkostnader. Kinnarps vil kontakte alle kunder i forkant dersom slike

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Sida 1 av 19 LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). DATO: LOV-2002-06-21-34 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2002 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2002-07-01

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN Innholdsfortegnelse FORORD.............................................. 11 KAP. 1 INNFØRING.................................... 13 1.0 Innledning. Avhendingsrett og formuerett............... 13 1.1 Kort

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Vilkårene i kontrakten oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Vilkårene i kontrakten oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Kjøpsvilkår grillhyttesenteret.no Innholdsfortegnelse: 1. Parter 2. Avtale, ordrebekreftelse 3. Opplysninger gitt i nettbutikken 4. Bestilling og priser 5. Betaling 6. Levering m.v. 7. Risiko for varen

Detaljer

Salgsbetingelser. Betula North (www.betulanorth.no) Innholdsfortegnelse: 3. Priser

Salgsbetingelser. Betula North (www.betulanorth.no) Innholdsfortegnelse: 3. Priser Betula North (www.betulanorth.no) Salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

Gleden ved å flytte inn i noe helt nytt

Gleden ved å flytte inn i noe helt nytt Gleden ved å flytte inn i noe helt nytt Det er en myte at boligene hadde høyere kvalitet i gamle dager De boligene vi bygger i dag bruker mindre energi og de er tilpasset behov i alle livsfaser De har

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT Kjøpekontrakt bil Publisert 2013-02-24 12:38 (/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT (http://www.forbrukerradet.no/kontrakter/kontrakter/kontrakt-forkjøp-av-bruktbil-mellom-private-bokmål)

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett NOTAT Til: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet Fra: Ola Ø. Nisja Dato: 19. desember 2014 Ansvarlig partner: Ola Ø. Nisja Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett 1 INNLEDNING

Detaljer

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Fagdagene Oslo 5. - 6. november 2014 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Nemndas sammensetning nå Lasse Simonsen Arne Sporaland Jan Chr. Ruud Varamann

Detaljer

Det vises til høringsbrev fra Justisdepartementet vedrørende forslag til direktiv om forbrukerretter med høringsfrist 26. januar 2009.

Det vises til høringsbrev fra Justisdepartementet vedrørende forslag til direktiv om forbrukerretter med høringsfrist 26. januar 2009. HSH JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET Lovavdelingen Postboks 8005 Oslo Dep 0030 Oslo icc \( e-post til: per.sigvald.wang@jd.dep.no Deres ref: 200807603E PSW/bj Oslo, 26. januar 2009 Vår ref: Hanne Cecilie

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Oslo 23. februar 2015 Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: Utsatt prøve JUR3000 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Mangelsspørsmålet 3 3.1 Innledning...

Detaljer

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 627/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Krav om prisavslag for arealtap - bolig ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører et

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp.

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner III

Mislighold og misligholdssanksjoner III Forelesninger i kjøpsrett H2016, 7. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner III Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Temaene for forelesningene

Detaljer

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato).

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato). Skjema A (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000

Detaljer

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter 2009-01-12. ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BFSN - BRANSJEFORENING FOR STORKJØKKENLEVERANDØRER I NORGE. 1 Anvendelsesområde Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

LOV 1988-05-13 nr 27: Lov om kjøp.

LOV 1988-05-13 nr 27: Lov om kjøp. Side 1 av 19 LOV 1988-05-13 nr 27: Lov om kjøp. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1988-05-13-27 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

KJØPSVILKÅR PRIVATKUNDE

KJØPSVILKÅR PRIVATKUNDE KJØPSVILKÅR PRIVATKUNDE Autobolig AS Sammendrag Autobolig AS ønsker å gi alle sine kunder den beste servicen. For å sikre våre kunder tilfredshet har vi utarbeidet disse kjøpsvilkårene. Når du kjøper en

Detaljer

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker.

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker. Regler & Vilkår Salgs og kjøpsbetingelser Alle kontrakter/kjøpsavtaler inngås på norsk. I følge norsk lov er det kun personer over 18 år som kan handle på internett. Fysiske bøker er ikke momsbelagt in

Detaljer

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1/5 ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1 INNLEDNING Jussens Venner 2012 side 250-268 1.1 Temaet Et vanskelig tema? Nei, ikke nødvendigvis Hovedregelen ved kontraktsbrudd:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01770-A, (sak nr. 2014/805), sivil sak, anke over dom, (advokat Hedvig Cecilie Svardal til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01770-A, (sak nr. 2014/805), sivil sak, anke over dom, (advokat Hedvig Cecilie Svardal til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01770-A, (sak nr. 2014/805), sivil sak, anke over dom, Kjell Oluf Kåre Jensen (advokat Kjetil Krokeide) mot Ørjedal Maskin AS (advokat

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

Kjøpsbetingelser. Standard salgsbetingelser. Returvilkår. Prisendringer. Kjøpsbetingelser i nettbutikken.

Kjøpsbetingelser. Standard salgsbetingelser. Returvilkår. Prisendringer. Kjøpsbetingelser i nettbutikken. Kjøpsbetingelser Kjøpsbetingelser i nettbutikken. Frakt: Pakke ved forhåndsbetaling koster 150,- og minipakke ca 80,-* *Gjelder ikke kjøretøy, sykler og spesielt store/tunge artikler. Standard salgsbetingelser

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser KONKURRANSEGRUNNLAG 1018/12 VEDLEGG 3 DEN NORSKE KIRKE Alminnelige vilkår ved anskaffelser Den Norske Kirke Sandnes Kirkelig Fellesråd 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Det inneholder Sandnes Kirkelige

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004)

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004) Alminnelige vilkår ved anskaffelser Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Bl 5002 (revidert des 2004) 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Helse Stavanger HFs alminnelige

Detaljer

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra til forbrukere.

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra  til forbrukere. Salgsbetingelser 1. Generelt Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra www.iot-solutions.no til forbrukere. Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, utgjøre

Detaljer

Betingelser, shop.constructor.no

Betingelser, shop.constructor.no Betingelser, shop.constructor.no Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra shop.constructor.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. SALGSBETINGELSER Innledning Dette kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser. Alle spørsmål rundt betingelsene rettes mot selger. 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO)

Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO) Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO) Innledning Oppgaven består av en tradisjonell praktikumsoppgave (kjøpsrett) og en tilsvarende teorioppgave (innføring i rettsstudiet). Begge oppgavene

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 887/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på helningsavvik i himlinger --------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer