Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven"

Transkript

1 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp. Forbrukerkjøp har vi når disse vilkårene er oppfylt: Selgeren må være yrkesselger. Kjøperen må være forbruker. Tingen må hovedsakelig være kjøpt til personlig bruk. Møbler vi kjøper i møbelforretningen til bruk i stua, er forbrukerkjøp. En brukt sofa vi kjøper av naboen, er ikke forbrukerkjøp. Det er heller ikke forbrukerkjøp når tannlegen, som er næringsdrivende, kjøper møbler til venteværelset. Loven gjelder for kjøp av varer som møbler, biler, mat, klær og mye annet. Loven gjelder også for kjøp av varer som først må tilvirkes, for eksempel når vi ber en snekker lage en bokhylle. Loven gjelder ikke for kjøp av fast eiendom. Loven gjelder heller ikke når vi kjøper tjenester, for eksempel snekkerarbeid, advokattjenester eller feriereiser, se 1 og 2. Det kan ikke avtales dårligere vilkår for kjøperen enn det loven bestemmer, se 3. Vi nevnte innledningsvis at forbrukeren bør kreve skriftlig kontrakt ved kjøp av ting som har stor økonomisk verdi, for eksempel hus, biler eller fritidsbåter. Forbrukerrådet har utarbeidet standardkontrakter for slike kjøp. De ulike bransjeorganisasjonene har også utarbeidet standardkontrakter. Slike standardkontrakter finner du på nettsiden til Forbrukerrådet: Mangler og forsinkelser Selgeren plikter å levere avtalt vare til avtalt tid og på avtalt sted. Hvis selgeren leverer en vare som ikke stemmer med det som er avtalt, sier vi at varen har en mangel. Hvis varen ikke blir levert til avtalt tid, er det forsinkelse. Utgangspunktet er at kvaliteten, innpakningen og andre egenskaper ved varen skal være slik vi har avtalt med selgeren. Vi har også krav på den mengden som er avtalt. Dersom avtalen er uklar, sier forbrukerkjøpsloven i 15 blant annet at vi har krav på at varen passer til det formålet den er ment for har egenskaper og holdbarhet som vi kan forvente. Varen skal med andre ord ha normalt god kvalitet. (Kutte siste setning???) En T-skjorte skal tåle vanlig vask uten at fargen smitter av, eller at skjorta krymper for mye. Vi kan ikke forlange det per-

2 Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 127 fekte, men en vare som tåler sammenligning med tilsvarende varer. Prisen vil ofte gi oss en idé om hvilken kvalitet vi kan vente oss. er pakket forsvarlig tilfredsstiller de krav myndighetene setter til sikkerhet, merking osv. PERSONLIG ØKONOMI All informasjon skal være korrekt Brukte varer Selgers ansvar Forsinkelse Ofte er de opplysningene selgeren gir om varen, avgjørende for om vi kjøper eller ikke. Det er et absolutt krav i 16 at all informasjon selgeren gir, skal være korrekt. Dersom feil informasjon har virket inn på kjøpet, foreligger det alltid en mangel. Det samme gjelder når selgeren unnlater å gi opplysninger som kan ha betydning for kjøpet. En brukt vare selges ofte «som den er». Det vil likevel være en mangel dersom tingen er i dårligere stand enn du har grunn til å vente, se 17. Dessuten gjelder 16 også for brukte varer. Det er med andre ord en mangel hvis selgeren har gitt uriktige opplysninger om varen eller unnlatt å gi opplysninger. Det er for eksempel en mangel dersom en bruktbilselger ikke opplyser at bilen har vært sterkt kollisjonsskadet. Selgeren kan ikke holdes ansvarlig for enhver mangel. Regelen i 18 (1) er at selgeren bare er ansvarlig for mangler varen hadde på leveringstidspunktet. Etter at varen er levert går risikoen over på kjøperen. Men loven sier at alle feil som oppstår de første seks månedene skal regnes som fabrikasjonsfeil, hvis ikke selgeren beviser noe annet. Forsinkelse foreligger enten varen blir levert for sent, eller den ikke blir levert i det hele tatt. Reglene for når en vare skal anses som levert, finner vi i 6 og 7. Hva kan kjøperen kreve ved mangler og forsinkelser? Forbrukerkjøpsloven 19 gir en oversikt over kjøperens rettigheter ved forsinkelse. Hver enkelt av disse rettighetene blir behandlet mer detaljert i gir en tilsvarende oversikt over hva kjøperen kan kreve hvis varen har en mangel. Hvert enkelt krav behandles mer detaljert i Kjøperens krav kan oppsummeres slik: Kjøperen kan kreve Ved forsinkelse ( 19): Ved mangel ( 26): - holde tilbake betalingen 20 - holde tilbake betalingen 28 - kreve at varen blir levert 21 - kreve at mangelen blir rettet 29 - kreve omlevering 29 - kreve prisavslag 31 - heve kjøpet 23 - heve kjøpet 32 - kreve erstatning 24 - kreve erstatning 33

3 128 Å heve kjøpet krever en vesentlig forsinkelse eller mangel Kjøperen må reklamere Selgers rett til retting eller omlevering Kommentarer 1 Både ved forsinkelse og ved mangel har kjøperen rett til å holde betalingen tilbake. Men kjøperen kan ikke holde tilbake mer enn det som dekker de kravene han stiller overfor selgeren. 2 Ved mangel kan kjøperen enten kreve å få mangelen rettet eller å få ny vare (omlevering). 3 Prisavslag forutsetter at tingen har en mangel som reduserer verdien. Prisavslag kan ikke kreves dersom selgeren har rettet feilen eller levert ny vare. 4 Å heve kjøpet innebærer at det settes en strek over hele kjøpsavtalen. Kjøperen leverer varen til selgeren og får pengene tilbake. For å få hevet kjøpet må forsinkelsen eller mangelen være vesentlig. Hva som er vesentlig må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Som en hovedregel kan vi si at mangelen eller forsinkelsen er vesentlig dersom hensikten med kjøpet ikke er oppnådd, og dette skyldes selgeren. 5 Erstatning forutsetter at kjøperen er blitt påført et tap som følge av mangelen eller forsinkelsen. Forbrukerkjøpsloven pålegger partene i en kjøpsavtale informasjonsplikt. Mye av det som er sagt foran om kjøperens rettigheter, avhenger av at kjøperen gir selgeren beskjed om at varen er forsinket, eller at den har en mangel. 27 (1) slår fast at kjøperen må reklamere innen rimelig tid dersom varen har en mangel. Hva som er rimelig tid, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Men det er tidsnok å reklamere innen to måneder. Fristen blir regnet fra det tidspunktet da kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Retten til å kreve selgeren til ansvar faller bort etter to år, 27 (2). Når tingen er ment å vare vesentlig lenger, er fristen hele fem år. Det gjelder for eksempel biler, møbler, fjernsyn, komfyrer, motorsykler o.a. I mange tilfeller vil den beste løsningen være at selgeren retter feilen eller bytter varen med en feilfri vare. Kjøperen har rett til å velge om han vil ha en ny vare eller om den skal repareres, se 29 (1). Selgeren kan likevel kreve å få reparere skaden dersom det er umulig eller svært kostbart å skaffe en ny. Det hender at kjøperen hverken ønsker retting eller omlevering, men kanskje prisavslag eller heving av kjøpet. I slike tilfeller kan likevel selgeren tilby retting eller omlevering. Dersom kjøperen avviser et slikt tilbud, mister han sin rett til å kreve prisavslag eller å heve kjøpet. Men denne retten mister han bare dersom rettingen eller omleveringen kan skje raskt og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Retten til å kreve prisavslag eller å heve kjøpet faller naturlig nok også bort dersom selgeren for egen kostnad sørger for at mangelen blir rettet eller at ny vare blir levert. Se 29 (3).

4 Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 129 Eksempel Anne har kjøpt en ny vaskemaskin. Etter å ha brukt maskinen i to uker oppdager hun at maskinen fusker når den skyller tøyet. Hun mener det må være en feil i vaskeprogrammet. Hva kan Anne kreve etter forbrukerkjøpsloven? Løsning: Vi må først ta stilling til om maskinen har en mangel, og om selgeren i tilfelle er ansvarlig for mangelen. Anne må kunne kreve at en ny vaskemaskin fungerer perfekt. Det er liten tvil om at maskinen har en mangel i forbrukerkjøpslovens forstand. Ifølge 18 første ledd er selgeren også ansvarlig for feil som dukker opp senere, såfremt maskinen hadde feilen da den ble levert. Anne kan velge om hun vil ha ny vaskemaskin eller at selgeren retter feilen, se 29. Dersom selgeren ikke etterkommer kravet slik loven bestemmer, kan Anne velge mellom å kreve prisavslag. Beløpet kan settes til det det koster Anne å få reparert skaden - eller til det som er nødvendig for at Anne kan skaffe seg en ny vaskemaskin uten ekstra kostnader. å heve kjøpet siden vi nok må anta at mangelen er vesentlig. Uansett hva som blir resultatet kan Anne kreve erstatning for tap hun har hatt. Det vil for eksempel være tilfellet dersom tøy er ødelagt som følge av feilen. Kan Anne velge å reparere skaden selv mot å få avslag i prisen? Løsning: Selgeren har rett til å tilby Anne å reparere eller å levere ny vaskemaskin. Dersom selgeren kan gjøre dette med en gang og uten vesentlig ulempe for Anne, er det dumt å si nei til tilbudet. Hun mister i så fall retten til både prisavslag og heving. PERSONLIG ØKONOMI Eksempel Arne og Turid har et fjernsynsapparat som er 16 år gammelt. Det begynner å vise tydelige tegn på alderdomssvakhet, men familien har utsatt kjøp av nytt apparat i det lengste. I midten av desember bestemmer Arne seg for at han vil ha en ny TV, og tar kontakt med TV-Centeret AS. Butikken har det riktige apparatet på lager og lover å levere det hjemme hos familien senest på julaften. Først andre nyttårsdag kommer den nye TV-en. Butikksjefen unnskylder seg med at han ble utsolgt før jul og måtte vente på ny levering fra importøren. I mellomtiden er det gamle apparatet blitt helt umulig. For å få med seg hopprennet første nyttårsdag leier derfor Arne et apparat for en måned. Det koster 500 kroner. Han krever at butik-

5 130 ken betaler leiebeløpet, siden de ikke klarte å levere til rett tid. Butikksjefen går ikke med på det. Han mener det var umulig å forutse at etterspørselen etter fjernsynsapparater skulle bli så stor at butikken ble utsolgt. Han hevder derfor at han ikke er skyld i forsinkelsen. Hvilke rettigheter gir forbrukerkjøpsloven Arne i dette tilfellet? Løsning: Problemet her er forsinkelse. TV-apparatet ble levert ni dager for sent. Arne krever erstatning for utlegg han har hatt på grunn av forsinkelsen. Forbrukerkjøpsloven gir kjøperen rett til erstatning for økonomisk tap som er oppstått på grunn av forsinkelsen, se 24. Men Arne velger selv å leie et TV-apparat, og utlegget på kr 500 er nok derfor ikke et økonomisk tap han har rett til å få dekket av selgeren. Dersom han hadde kontaktet selgeren, ville han kanskje fått låne et apparat gratis? Vi legger ellers merke til at selgeren hevder han ikke er skyld i forsinkelsen. Det er ikke noe argument i dette tilfellet. Dersom Arne har lidt et økonomisk tap, kan han kreve erstatning uansett om selgeren er skyld i forsinkelsen eller ikke. Hvordan bør vi løse en rettstvist? Vi har nå sett på to eksempler på rettstvister. Når du skal løse rettstvister, er det hensiktsmessig å følge en bestemt fremgangsmåte: Slik løser du en rettstvist 1 Hva er problemet, og hvem er partene i saken? 2 Hvilke lovregler er aktuelle? Lovens navn og aktuelle paragrafer. 3 Kort drøfting av partenes argumenter. 4 Trekke en konklusjon. Hvem får medhold i saken?

6 Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 131 Hvilke plikter har kjøperen? Det er ikke bare selgeren som har plikter i et kjøpsforhold. Det stilles også krav til kjøperen. Vi har allerede nevnt at kjøperen må sørge for å reklamere innen rimelig tid. Kjøperen plikter dessuten å betale riktig kjøpesum til rett tid og på rett sted, 37, 38 og 39 medvirke til at kjøpet skal gå som avtalt, 40 PERSONLIG ØKONOMI Selgerens rettigheter Hvilke rettigheter har selgeren? Dersom kjøperen ikke oppfyller pliktene sine, kan selgeren holde tingen tilbake, 9 fastholde kjøpet og kreve betaling, 44 heve kjøpet, 45 kreve erstatning og renter, 46 Selgeren kan rett og slett heve kjøpet dersom kontraktbruddet er vesentlig. Som eksempel kan vi tenke oss at kjøpet gjelder en bokreol som skal lages spesielt for kjøperen. Avtalen går ut på at kjøperen skal sørge for tegninger og riktige mål på reolen. Hvis kjøperen ikke oppfyller sin del av avtalen, er det umulig for selgeren å få reolen ferdig. Dette vil være et vesentlig kontraktbrudd, som gir selgeren rett til å heve kjøpet. Selgeren kan kreve erstatning for økonomisk tap som følge av kontraktbruddet. Hvis kjøperen ikke betaler til rett tid, kan selgeren kreve renter. Kontrollspørsmål 1 Hvilken type kjøp gjelder forbrukerkjøpsloven for? 2 Hva er forbrukerkjøp? 3 Hva er en mangel ved kjøpsgjenstanden? 4 Hva kan kjøperen kreve dersom varen har en mangel? 5 Hva er forsinkelse? 6 Hva kan kjøperen kreve ved forsinkelse? 7 Hvilke plikter har kjøperen etter forbrukerkjøpsloven? 8 Hva er en reklamasjon? 9 Hva betyr det å heve et kjøp? 10 Hva er betingelsen for å heve kjøpet? 11 Hva betyr omlevering? 12 Hva er erstatning? 13 Hva kan selgeren kreve hvis kjøperen ikke oppfyller pliktene sine?

7 132 Revidert kapittel 8.6 Angrerettloven Vilde og Morten har nettopp flyttet inn i ny leilighet. De mangler det meste, og Vilde klager over den gamle støvsugeren som de har fått av Vildes mor. «Den suger jo ikke i det hele tatt! Det er umulig å holde rent her,» sier hun. En ettermiddag får de uventet besøk hjemme av en selger som vil demonstrere en ny og spesielt miljøvennlig støvsuger. De blir mektig imponert over sugeevnen og skriver under på en kjøpsavtale. Etter en uke angrer de på kjøpet. Støvsugeren er for dyr, og den tar for stor plass. Den er heller ikke så praktisk i bruk som Vilde trodde da hun skrev under kontrakten. Tenk etter! Tror du at Vilde og Morten kan gå fra kjøpet? Angrerettloven gjelder ikke når vi kjøper i butikk Loven skal beskytte forbrukerne Angreskjema Vanlig angrefrist er 14 dager Når gjelder loven Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp som gjøres utenfor selgerens faste forretningssted. Eksempler er hjemmesalg, gatesalg og salg på messer og utstillinger. Loven gjelder også ved fjernsalg som for eksempel telefonsalg, postordre og salg gjennom Internett. Loven gjelder både varer og tjenester med de unntak som er gitt i 2. Loven gjelder ikke ved kjøp i butikk. Formålet med loven Loven har som formål å beskytte forbrukerne i spesielle kjøpssituasjoner. Ofte er kjøperen uforberedt i møtet med en profesjonell selger, og har små muligheter til å sammenligne og vurdere pris og kvalitet på varen. Loven er ufravikelig. Det kan ikke avtales vilkår som er ugunstigere for kjøperen, 3. Selgerens plikter Selgeren plikter å gi kjøperen en rekke opplysninger før avtalen inngås, 7. Det gjelder blant annet opplysninger om kvalitet, pris og andre kostnader for kjøperen. Dersom kjøperen har angrerett etter loven, skal selgeren opplyse om det, 7 første ledd, bokstav c. En egen forskrift om angreskjema slår fast at selgeren ikke har gitt nødvendige opplysninger før kjøperen har mottatt et angreskjema. Skjemaet og forskriften finnes på hjemmesiden til Barne-og familiedepartementet: For varer er angrefristen 14 dager, og regnes fra den dagen kjøperen har mottatt både varen og nødvendige opplysninger (angreskjema A), 11. For tjenester er angrefristen 14 dager regnet fra den dagen kjøperen mottar angreskjema B, 18. Dersom selgeren unnlater å levere ut angreskjema, er fristen i begge tilfellene tre måneder. Dersom sel-

8 Revidert kapittel 8.6 Angrerettloven 133 Handelen kan gjøres om geren ikke en gang har opplyst om angreretten er fristen ett år. Når vi bruker angreretten For varer er regelen er at avtalen gjøres om, og at hver av partene plikter å levere tilbake det de har mottatt, 14 og 15. Gjelder det tjenester faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort, se 21. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen, skal tilbakelevering skje så langt det er mulig. PERSONLIG ØKONOMI Kontrollspørsmål 1 Når gjelder angrerettloven? 2 Hvilke plikter har selgeren etter angrerettloven? 3 Hvor lang er angrefristen?

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) Kapittel

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 54 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Lov om forbrukerkjøp av 21.06.2002 nr. 34 (forbrukerkjøpsloven) En ny lov som forenkler og klargjør

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker

Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker Disposisjon 1.Forbrukerkjøp og verksted 2.Garantier 3.Mangler 4.Reklamasjoner 5.Bevisbyrde Klagestatistikk Bil-/Motor

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Innst. O. nr. 18 (2000-2001)

Innst. O. nr. 18 (2000-2001) Innst. O. nr. 18 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) Ot.prp.

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST

STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION N 0840 OSLO Tlf: (+47) 21 02 96 50 Fax: (+47) 21 02 96 51 STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST MEDLEM AV NORGES IDRETTSFORBUND FEDRATION EQUESTRE INTERNATIONALE

Detaljer

Kapittel 11 Lov og rett i reiselivsnæringen

Kapittel 11 Lov og rett i reiselivsnæringen Kapittel 11 Lov og rett i reiselivsnæringen Test deg selv! 1 Gi eksempler på ulike typer kjøpsavtaler. 2 Hvor gammel må du være for å kunne inngå en bindende kjøpsavtale? 3 Hva er forskjellen på en avtale

Detaljer

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker.

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker. Regler & Vilkår Salgs og kjøpsbetingelser Alle kontrakter/kjøpsavtaler inngås på norsk. I følge norsk lov er det kun personer over 18 år som kan handle på internett. Fysiske bøker er ikke momsbelagt in

Detaljer

nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Kjøpsrettslig mangel i forbrukerkjøp side 7 Utvalgte emner om arveavgift side 9 Side 1 av 18 Leder

Detaljer

Betingelser, shop.constructor.no

Betingelser, shop.constructor.no Betingelser, shop.constructor.no Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra shop.constructor.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter. JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer