Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland"

Transkript

1 Forord Denne boken er skrevet i samarbeid mellom Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Nordisk institutt for sjørett, og Birgitte Hagland, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, begge ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Arbeidet startet med at Gyldendal Juridisk ba Trine-Lise Wilhelmsen om å revidere 5. utgave av Peter Lødrups Lærebok i erstatningsrett. Bakgrunnen for å ta utgangspunkt i 5.-utgaven var at dette var siste den siste utgaven Lødrup skrev alene. Wilhelmsen fant det naturlig å involvere Hagland og Institutt for privatrett i prosjektet. Forfatterne har delt arbeidet med boken mellom seg, slik at Hagland har skrevet kapittel 4 («Erstatningsrettslig relevant skade»), kapittel 6 («Culpa det alminnelige skyldansvaret»), kapittel 10 («Ulovfestet objektivt ansvar»), kapittel 18 («Årsakskravet ved handlingsfellesskap»), kapittel 21 («Ansvarsfritaksregler skade lidtes forhold som bortfallsgrunn»), kapittel 26 («Erstatning for tap av forsørger skl. 3-4») og kapittel 29 («Solidaransvar og regress»), mens Wilhelmsen har skrevet resten. Forfatterne har arbeidet helt selvstendig med sine respektive deler, og resultatet er den respektive forfatters ansvar. Utgangspunktet var opprinnelig en alminnelig revisjon. Etter hvert som arbeidet skred frem, ble det imidlertid klart for forfatterne at store deler av teksten måtte bearbeides, og at det for flere spørsmål var behov for fullstendig nyskriving. I det endelige resultatet er det derfor ikke så meget igjen av tekstene fra Lødrups bok. I hovedsak er grunnstrukturen i Lødrups bok beholdt, og boken har også vært bestemmende for de temaer som er omtalt her. Noen endringer i grunnstrukturen viste seg like fullt å være nødvendig. Forfatterne har derfor funnet det riktig å kalle boken Om erstatningsrett. Med utgangspunkt i tekster fra Peter Lødrup. Dette reflekterer den prosessen som har funnet sted frem til boken fikk sin endelige form. Utgangspunktet i Lødrups tekster medfører at det ikke er gitt notehenvisninger til stoff som er hentet fra hans tekst. Lødrups bok var skrevet som lærebok til bruk i undervisningen i erstatningsrett til første avdeling ved Det juridiske fakultet i Oslo. Denne boken har samme utgangspunkt, men stoffet er i stor utstrekning bearbeidet og videreutviklet utover kravene til en lærebok, og fremstillingen henvender seg til dommere, advokater og andre som arbeider med erstatningsrettslige spørsmål. Vi har også lagt inn fortløpende kildehenvisninger i noter. Vi håper likevel at boken kan beholde sin funksjon som lærebok, og har forsøkt å gjøre den lesbar for studenter og brukbar i undervisningen gjennom vekt på oversiktlig struktur og fremheving av hovedlinjer. I enkelte kapitler har vi derfor også søkt å forklare en del sammenhenger mellom erstatningsrettens mange vurderingstemaer og ulike grunnlag. Av personlige årsaker hos begge forfattere har skriveprosessen tatt usedvanlig lang tid. Dette betyr at boken har vært skrevet i flere omganger med inkorporering av nytt kildestoff. Wilhelmsens bidrag var i all hovedsak klart i november Senere har det kun vært justeringer

2 6 forord for å inkorporere nye dommer. Haglands bidrag kom noe senere. Dette betyr at vi har forholdt oss til Are Stenvik og Viggo Hagstrøms bok Erstatningsrett, men ikke sett hen til Morten Kjellands Erstatningsrett en lærebok, som kom i mars Faggruppen i erstatningsrett ved fakultetet har lest og kommentert deler av manuset. Vi retter en varm takk til Erling Hjelmeng, Trond Solvang og Bjarte Thorson for verdifulle kommentarer. En stor takk går også til høyesterettsdommer Steinar Tjomsland, som med all sin kunnskap meget generøst har kommentert kapittel 4, 6 og 10. Vi vil også takke vitenskapelig assistent Anders Jahr Svalheim, som har hjulpet med korrektur og kildesjekk, og til Jon Anders Godeseth Lunde, som har utarbeidet registre. Nordisk institutt for sjørett og Institutt for privatrett, Oslo, 1. november 2016 Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland

3 Innhold del 1 innledning kapittel 1 erstatningsretten og dens plass i rettssystemet Emnet for erstatningsretten Avgrensninger Erstatning i og utenfor kontraktsforhold Erstatningsrett og forsikringsrett Avgrensning mot trygderetten Avgrensning mot strafferetten Erstatningsrettslige grunnvilkår og grunnbegreper Oversikt Ansvarsgrunnlag Årsaksammenheng Økonomisk tap Erstatning for ikke-økonomisk tap kapittel 2 erstatningsrettens kilder Fra strafferett til erstatningsrett Lovgivning Lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (skl.) Lovgivning på ulike livsområder Oversikt Erstatningslovgivning med tvungen finansiering Lovfestet objektivt ansvar uten finansiering Lovforarbeider Innledning Utviklingen av reglene i skl. med tilhørende forarbeider Rettspraksis Praksis fra Finansklagenemnda Reelle hensyn mv Litteratur Norsk og fremmed erstatningsrett erstatningsrettens internasjonale sider Innledning Nordisk rett Europeiske kilder Erstatningsrettens europeisering EØS-avtalen

4 8 innhold Den europeiske menneskerettighetskonvensjon Komparative prosjekter Noen metodeproblemer kapittel 3 erstatningsrettens formål og funksjon Oversikt Gjenoppretting (reparasjon) Reparasjonshensynets rettslige grunnlag og innhold Begrunnelsen for erstatningsrettens gjenopprettende funksjon Grensen for reparasjonshensynet Erstatningsrettens preventive funksjon Rettslig grunnlag, innhold og begrunnelse Den preventive virkningen Økonomisk effektivitet som mål for prevensjon Begrep og rettslig grunnlag Rettsøkonomi som metode i erstatningsretten Modellen om et effektivt ansvarsgrunnlag Modell om «the least cost risk avoider» Forholdet mellom verdiskaping og rettferdighet Pulverisering av tapet Særlig om personskadene kapittel 4 erstatningsrettslig relevant skade Innledning: Erstatningsrettens virkeområde Økonomisk eller ikke-økonomisk tap? Vernet interesse? Innledning: Rammer skaden en vernet interesse? Person- og tingsskade Rene formuestap Vernet skadelidt? Innledning Personskade Tingsskade Rene formuestap Et fellesspørsmål: Selskapsforhold og tap via andre rettssubjekter Normkonkurranse og koordineringsspørsmål Forholdet til ansvarsgrunnlaget og adekvans (vernets utstrekning) del 2 ansvarsgrunnlaget kapittel 5 utvikling og oversikt Generelt Utviklingen av culpaansvaret Fra culpaansvar til objektivt ansvar Lovfestet ansvar med vekt på finansiering Særlig om risikoen for skader i arbeidslivet Lovfestet objektivt ansvar Arbeidsgiveransvaret

5 innhold 9 kapittel 6 culpa det alminnelige skyldansvaret Grunnleggende utgangspunkter Den rettslige vurderingens særpreg Aktsomhetsvurderingen konkretisering og struktur Konkretisering av aktsomhetsnormen: Ansvarssituasjonen Vurderingstema og tyngdepunkt Integritetskrenkelser Rene formuestap Ulike eller sammenfallende tyngdepunkt? Aktsomhetsnormens grunnlag og sammensetning Innledning: Felles struktur, ulik sammensetning Lovbestemte handlenormer Utgangspunktet: «én av mange komponenter ved aktsomhetsvurderingen» Relevansspørsmålet Vektspørsmålet Sedvane og bransjespesifikke normer Integritetskrenkelser og skadeevnekriteriet Ulovfestet avveining: Skadeevne kontra handlingsalternativer Skadeevnekriteriet Skadeevnen må være «synbar» Handlingsalternativer Rene formuestap og forventningskriteriet Aktsomhetsnormens relativitet justering av aktsomhetsnivå Tre særlige vurderingstemaer Innledning. Særtrekk ved ansvarsetableringen Profesjonsansvaret Hva er profesjonsansvar? Profesjonsansvar som problem ved rene formuestap Ansvar for unnlatelser Hva er en unnlatelse? De rene unnlatelsene som ansvarsproblem Medvirkningsansvar Hva er medvirkning på skadevoldersiden? Medvirkning som ansvarsproblem Betydningen av skadevolders subjektive forhold Innledning Unnskyldningsgrunner Feiloppfatning og uvitenhet Tvingende grunner Grader av skyld og skyldgradens betydning Avsluttende betraktninger kapittel 7 arbeidsgiveransvaret Rettskilder, partsforhold og oversikt Begrunnelse for arbeidsgiveransvaret Anvendelsesområdet Arbeidsgiver

6 10 innhold 7.5 Arbeidstaker Begrepet arbeidstaker Avgrensning mot selvstendige oppdragstakere Avgrensning mot organansvaret Skyldkravet Skaden må være voldt «i tjenesten» Arbeidstaker går utenfor det som er rimelig å regne med Innledning Betydningen av instruks Skadeverk, vinningsforbrytelser og andre forsettlige handlinger Særlig om mobbing og trakassering Arbeidsgiveransvaret for korrupsjon Det offentliges arbeidsgiveransvar Utgangspunkter og oversikt Utdannelse, helse og omsorg Service- og kontrollfunksjoner Enkeltvedtak og offentlig saksbehandling Arbeidstakerens eget ansvar Lempning av arbeidsgiveransvaret kapittel 8 lovfestet objektivt ansvar Produktansvaret Hjemmel, begrunnelse og oversikt Kategorier av produktfeil som kan gi grunnlag for ansvar Hvilke produkter er omfattet av loven? Ansvarssubjektet Utgangspunktet: «Produsent» er den som fremstiller produktet Produktansvar for andre enn tilvirker Delprodusentens ansvar Omsetning som ledd i virksomhet Ansvarsgrunnlaget Hvilke skader er omfattet av produktansvaret? Forurensningsansvaret Hjemmel og oversikt Ansvarsgrunnlaget Ansvarssubjektet Ansvarets omfang Ansvar for dyr kapittel 9 lovfestet objektivt ansvar med finansiering Bilansvaret Hjemmel, hovedelementer og konstruksjon Objektivt ansvar og forsikringsplikt Begrepet motorvogn det skadevoldende objekt Begrepet «gjer» den skadevoldende begivenhet Utgangspunktet i bal Unntaket i bal Hvilke skader og tap omfattes erstatningsutmålingen

7 innhold Særregler for kollisjoner mv. mellom motorvogner Skadevolderens personlige ansvar Forholdet mellom skadevolder og trafikkforsikringsselskapet Ansvar for yrkesskader yrkesskadeforsikringen Hjemmel, hovedelementer og konstruksjon Forsikringsplikt og objektivt ansvar Dekningsområdet Skader og sykdommer som dekkes under yrkesskadeforsikringen Yfl. 11 første ledd bokstav a) Yfl. 11 første ledd bokstav b) og c) Erstatningen Yrkesskadeforsikringens regress Legemiddelansvaret Hjemmel, begrunnelse og særlige trekk Virkeområdet Ansvarsgrunnlaget Forsikringsordningen Ansvarets omfang Vaksinasjonsskader Ansvaret for pasientskader mv Hjemmel, organsiering og oversikt Lovens virkeområde Ansvarsgrunnlaget oversikt Nærmere om når det foreligger en «svikt ved ytelsen av helsehjelp» Betydningen av pasientens samtykke og tilstrekkelig informasjon Uoppklarte årsaksforhold Hva som kan kreves erstattet lovens skadebegrep Hvem som har krav på erstatning Erstatningens omfang kapittel 10 ulovfestet objektivt ansvar Grunnleggende utgangspunkter Den rettslige vurderingens særpreg Risikovurderingen Utgangspunktet: Hva er risikokilden? Tilknytning til risikokilden hvem er ansvarssubjekt? Den nærmere fastsettelsen av skaderisikoen Innledning Ekstraordinær risiko Typisk risiko Stadig risiko Risikoplasseringen Interesseavveining Rimelig risikoplassering gjennom rettferdighetsbetraktninger Pulveriseringshensynet Prevensjonshensynet Skadelidtes forhold Det ulovfestede objektive ansvarets rekkevidde forholdet til andre ansvarsgrunnlag

8 12 innhold Lovfestet objektivt ansvar Culpaansvaret del 3 årsakssammenheng kapittel 11 generelt om årsakssammenheng Problem og hjemmel Betingelseslæren som utgangspunkt kapittel 12 årsakskonstellasjoner Terminologi Flere nødvendige og tilstrekkelige årsaker Samvirkende skadeårsaker Konkurrerende skadeårsaker Hypotetisk årsakskonkurranse Årsakskonstellasjoner og årsaksprinsipper kapittel 13 flere nødvendige og tilstrekkelige årsaker kapittel 14 samvirkende skadeårsaker Problemstilling og oversikt Utgangspunktet: Betingelseslæren Hjemmel Anvendelsesområde «Uvesentlighetslæren» Adekvanslæren Hjemmel, problemstilling og oversikt Skaden/tapet er upåregnelig Avledet følgeskade Innledning Tidsperspektivet Antallet og karakteren av de medvirkende årsakene Skaden/tapet rammer en annen person og/eller interesse Skyldgraden preventive hensyn Reparasjon Hvem er nærmest til å bære risikoen? kapittel 15 konkurrerende skadeårsaker Problem og oversikt Konkurrerende ansvarlige årsaker Konkurrerende ansvarlig årsak og hendelig årsak kapittel 16 hypotetisk konkurrerende årsaker Problem og oversikt Hypotetisk annen ansvarlig årsak Hypotetisk annen hendelig årsak kapittel 17 årsakskravet ved unnlatelser

9 innhold 13 kapittel 18 årsakskravet ved handlingsfellesskap kapittel 19 om beviset for årsakssammenheng Problem, terminologi og oversikt Den frie bevisbedømmelse Kravet til sannsynlighetsovervekt Bevisbyrden Tvil mellom to (eller flere) ansvarlige skadeårsaker del 4 betydningen av skadelidtes eget forhold kapittel 20 rettslig plassering, problem og oversikt kapittel 21 ansvarsfritaksregler skadelidtes forhold som bortfallsgrunn Nødverge Samtykke Aksept av risiko Grunnleggende utgangspunkter Den rettslige vurderingens særpreg Aksept av risiko-vurderingen kapittel 22 ansvarsfordelingsregler skadelidtes forhold medfører reduksjon av erstatningsansvar Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning fra skadelidtes side? Oversikt Skadelidte har medvirket til skaden ved egen skyld Skadelidte har latt være å minske risikoen for skade Skadelidte har unnlatt å begrense skaden Medvirkningens betydning Barns medvirkning Medvirkning ved tap av forsørger Personer skadelidte hefter for Objektivt medvirkeransvar Særregler for medvirkning ved trafikkskader Hjemmel og oversikt Unntak fra medvirkning hvor skadelidte er «mindre enn lite å laste» Ansvarsfrihet ved visse typer medvirkning Særlig om identifikasjon for etterlatte etter bal del 5 erstatningskravet kapittel 23 generelle utgangspunkter Kravet om økonomisk tap Utgangspunktet: Full erstatning

10 14 innhold 23.3 Tidspunktet for erstatningsberegningen Erstatningsformen kapittel 24 tingsskader og annen formuesskade Utgangspunktet Delskader Totalskade Ren formuesskade/tap Betydningen av forsikring på skadelidtes hånd Problemet Skadevolder beskyttes av skadelidtes forsikring Tingsforsikringsselskapets regress kapittel 25 erstatning for skade på person Hjemmel, rettskilder og oversikt Det påførte (lidte) inntektstap Erstatning for tapt inntektsevne (tap i fremtidig erverv) Oversikt Inntekt uten skaden Det årlige bruttotapet Tapsperioden Skadelidtes inntekt med skaden Fradrag for andre ytelser «Skal»-fradrag for trygd og pensjoner «Kan»-fradrag for visse forsikringsytelser mv Regressansvar overfor trygden/pensjonsinnretningen/ arbeidsgiver Beregningstekniske forhold Kapitalisering og diskontering Inflasjon og reallønnsstigning Skattemessige forhold Påførte og fremtidige merutgifter Noen utgangspunkter Hva er en «nødvendig og rimelig» utgift? Problem og oversikt Velferdssystemet som ramme for medisinske behov Utgifter i tillegg til det offentlige tilbudet for sosialmedisinske behov Typer av utgifter til dekning av sosialmedisinske behov Omfanget av dekningen for sosialmedisinske ytelser Forholdet til menerstatningen Skattespørsmål Særlig om barn som skadelidte Standardisert erstatning ved yrkesskade Pårørende og andre nærståendes tap Menerstatning Hjemmel, begrunnelse og oversikt Menerstatningen for yrkesskader etter folketrygdloven Vilkårene for å få menerstatning etter skl

11 innhold Erstatningsutmålingen utgangspunkter Den konkrete erstatningsutmåling Oppreisning Utvikling, hjemmel og begrunnelse Vilkårene for oppreisning Kriteriene for erstatningsutmålingen Oppreisningsnivået kapittel 26 erstatning for tap av forsørger skl Kravets spesielle karakter Hvem har krav på forsørgertapserstatning? Hva er tapt forsørgelse? Hva er betydningen av selvforsørgelse? kapittel 27 betydningen av arbeid i hjemmet Hjemmel og oversikt Skadelidtes tap av evnen til arbeid i hjemmet Tap av evnen til å arbeide hjemme som forsørgertap kapittel 28 lempning av ansvaret Problem, hjemmel og begrunnelse Anvendelsesområdet for skl Lempningskriteriene Forholdet mellom lempningsregelen i skl. 5-2 og lempningsreglene i skl. 2-2 nr. 1 mv kapittel 29 solidaransvar og regress litteratur lovregister domsregister stikkord

trine-lise wilhelmsen og birgitte hagland om erstatningsrett med utgangspunkt i tekster av peter lødrup

trine-lise wilhelmsen og birgitte hagland om erstatningsrett med utgangspunkt i tekster av peter lødrup trine-lise wilhelmsen og birgitte hagland om erstatningsrett med utgangspunkt i tekster av peter lødrup Gyldendal Norsk Forlag AS 2017 1. utgave 1. opplag 2017 ISBN Omslagsdesign: Gyldendal Juridisk Layout:

Detaljer

Innhold. Forord Forkortelser... 15

Innhold. Forord Forkortelser... 15 7 Forord... 5 Forkortelser... 15 Kapittel 1 Innledning... 17 1.1 Erstatning og andre former for økonomisk kompensasjon... 17 1.2 Erstatningsrettens formål og virkninger... 19 1.3 Erstatningsrettens utvikling...

Detaljer

Innhold. Forord... Bruken av boken og nettressursen... XVIII DEL I INNLEDNING... 1

Innhold. Forord... Bruken av boken og nettressursen... XVIII DEL I INNLEDNING... 1 Forord... V Bruken av boken og nettressursen... XVIII DEL I INNLEDNING... 1 Kapittel 1 Innføring i erstatningsretten... 3 1.1 Erstatningsretten i et «nøtteskall»... 3 1.2 Plass i rettssystemet... 5 1.3

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 08.04.2013 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 06.03.2009 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 25.02.2010 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Innhold. Forord Bruken av boken og nettressursen DEL I INNLEDNING... 21

Innhold. Forord Bruken av boken og nettressursen DEL I INNLEDNING... 21 7 Forord... 5 Bruken av boken og nettressursen... 18 DEL I INNLEDNING... 21 Kapittel 1 Innføring i erstatningsretten... 23 1.1 Erstatningsretten i et «nøtteskall»... 23 1.2 Plass i rettssystemet... 25

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 14.3 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 16.03 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Last ned Erstatningsrett - Morten Kjelland. Last ned

Last ned Erstatningsrett - Morten Kjelland. Last ned Last ned Erstatningsrett - Morten Kjelland Last ned Forfatter: Morten Kjelland ISBN: 9788215022352 Antall sider: 495 Format: PDF Filstørrelse:18.74 Mb Boken gir en helhetlig fremstilling av erstatningsrettens

Detaljer

Grunnvilkår for erstatningsansvar

Grunnvilkår for erstatningsansvar Grunnvilkår for erstatningsansvar MEF IF forsikringsseminar Tromsø 12. oktober 2018 Innledning sammenhengene mellom erstatningsansvar og forskring Erstatningsrett: Muligheten for å bli erstatningsansvarlige

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 09.10.2009 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Erstatningsrett. Årsakssammenheng

Erstatningsrett. Årsakssammenheng Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 14.3 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 25.02.2010 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast DISPOSISJON Side 1 av 5 Vår ref.: 1088563/112925 Oslo, 27. januar 2016 Ansvarlig advokat: Ole André Oftebro / oao@raeder.no Deres ref.: TIL: Juridisk ABC Podcast JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR 1

Detaljer

Årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen 1

Årsakssammenheng Trine-Lise Wilhelmsen 1 Årsakssammenheng o Kravet om årsakssammenheng o Flere årsaker fører til hver sin skade o Samvirkende skadeårsaker o Hypotetisk årsakskonkurranse o Konkurrerende skadeårsaker o Flere årsaker - oppsummering

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 01.03.2011 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 5-1.(den skadelidtes medvirkning) HOVEDTEMA III 1. Dersom den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Erstatningsrettsforelesningene våren 2013 v/bjarte Thorson. Disposisjon dag 1-3

Erstatningsrettsforelesningene våren 2013 v/bjarte Thorson. Disposisjon dag 1-3 Erstatningsrettsforelesningene våren 2013 v/bjarte Thorson. Disposisjon dag 1-3 1. Innledning (Lødrup kap. 1-4) 1.1. Erstatningsrettens oppgave plassering av (risiko for inntrådt) skade/tap. 1.2. Erstatningsrettens

Detaljer

Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret. Onsdag (kl ): Bilansvaret. Mandag (kl ): Årsakssammenheng

Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret. Onsdag (kl ): Bilansvaret. Mandag (kl ): Årsakssammenheng Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 11.11 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 15.04 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson

Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson Emnet (1) Emnet negativt avgrenset Personskade Tingskade Emnet (2) Culpaansvar Emnet Culpaansvar alminnelig regel Person- og

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 29.10.2012 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Årsakssammenheng o Rettslig plassering o Kravet

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 15.4 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Erstatningsrett. Bilansvaret

Erstatningsrett. Bilansvaret Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Bilansvaret - oversikt Bakgrunn/hovedprinsipper Begrepet «motorvogn» Den skadevoldende begivenhet

Detaljer

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD Advokat Jan-Ola Hedblad Oslo, 18. november 2008 Legionella-konferansen Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22

Detaljer

Høst JUS1111 Privatrett I - Sensorveiledning

Høst JUS1111 Privatrett I - Sensorveiledning Høst 2018 - JUS1111 Privatrett I - Sensorveiledning 07. januar 2019 Orientering om bruk av digitale hjelpemidler - Lovdata Pro - på eksamen. Det er innført bruk av digitale hjelpemidler til eksamen på

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

haraldsen bydal advokatfirma mna Advokat Christofer Arnø

haraldsen bydal advokatfirma mna Advokat Christofer Arnø Advokat Christofer Arnø En oversikt over regler for erstatning ut over oppreisningserstatningen Frister Skadeerstatningsloven Voldsoffererstatningsloven Forsikringsavtaleloven Yrkesskadeforsikringsloven

Detaljer

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 I. Læringskrav og litteratur Oppgaven gjelder erstatningsrett, herunder medvirkning ved bilansvar, adekvans og utmåling av erstatning for merutgifter.

Detaljer

Manuduksjon i erstatningsrett. UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs

Manuduksjon i erstatningsrett. UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs Manuduksjon i erstatningsrett UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs 1 Formålet med dagens gjennomgang Gi et overblikk over hvordan løse en praktikumsoppgave i erstatningsrett, hvor grunnvilkårene for erstatning

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 31.10 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Ivar Alvik. Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten

Ivar Alvik. Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Erstatningsansvar i petroleumsvirksomhet generelt Fire ulike særlige ansvarsregimer Oppdragsgiveransvar ( 10-9) Forurensningsansvaret (kap 7) Ansvar

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Energi Norge Energiakademiet 25. januar 2012 Advokat Hallvard Gilje Aarseth Tema Et forsvarlig sikkerhetsnivå En

Detaljer

MEDVIRKERANSVARET I AKSJELOVEN OG ALLMENNAKSJELOVEN 17-1 ANNET LEDD

MEDVIRKERANSVARET I AKSJELOVEN OG ALLMENNAKSJELOVEN 17-1 ANNET LEDD MEDVIRKERANSVARET I AKSJELOVEN OG ALLMENNAKSJELOVEN 17-1 ANNET LEDD Kandidatnummer: 716 Leveringsfrist: 25.04.09 Til sammen 17 325 ord 24.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema 1 1.2 Videre

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet i 1988 Lovfestet

Detaljer

Innledning. Erstatningsrett. Grunnvilkårene for erstatning. - oversikt over forelesningen. Professor dr. juris Morten Kjelland

Innledning. Erstatningsrett. Grunnvilkårene for erstatning. - oversikt over forelesningen. Professor dr. juris Morten Kjelland Erstatningsrett utmåling: hovedlinjer og utvalgte emner Innledning Grunnvilkårene for erstatning - oversikt over forelesningen Ansvarsgrunnlag Årsakssammenheng (Økonomisk) tap Utmåling Utmåling, JUS1111

Detaljer

Erstatning, trygd og forsikring ved arbeidsuførhet

Erstatning, trygd og forsikring ved arbeidsuførhet Erstatning, trygd og forsikring ved arbeidsuførhet Kandidatnummer: 230 Veileder: Asbjørn Kjønstad Leveringsfrist: 25. november 2004 (H-04) Til sammen: 16.973 ord 20.11.2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE VOLDSOFFERERSTATNING ADVOKATFIRMAET SALOMON JOHANSEN Advokat Thomas Benestad 1. Hva er voldsoffererstatning? VOLDSOFFERERSTATNING Voldsoffererstatning er erstatning som ytes av staten

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPENES REGRESSADGANG OVERFOR ANSVARLIG SKADEVOLDER

FORSIKRINGSSELSKAPENES REGRESSADGANG OVERFOR ANSVARLIG SKADEVOLDER FORSIKRINGSSELSKAPENES REGRESSADGANG OVERFOR ANSVARLIG SKADEVOLDER Regressadgangen etter skadeserstatningsloven 3-7 og 4-3 Kandidatnr: 325 Veileder: Trine-Lise Wilhelmsen Semester for innlevering: vår

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning

Om Norsk pasientskadeerstatning Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs modul II Legeforeningen 13. mai 2016 Avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt Kort om NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 5. april 2019 direktør Rolf Gunnar Jørstad

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 5. april 2019 direktør Rolf Gunnar Jørstad Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 5. april 2019 direktør Rolf Gunnar Jørstad Kort om NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet i 1988 Lovfestet fra

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 19.10 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Last ned Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett. Last ned

Last ned Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett. Last ned Last ned Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett Last ned ISBN: 9788299916097 Antall sider: 440 Format: PDF Filstørrelse:22.72 Mb Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett er en samling av rettsavgjørelser

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett. Oppgaven lyder:

Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett. Oppgaven lyder: Sensorveiledning JUS 1111 høst 2014 erstatningsrett Oppgaven lyder: "Gi en redegjørelse for arbeidsgiverens ansvar for skade voldt av arbeidstakerens uaktsomme eller forsettlige handling såfremt handlingen

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 Rt. 1992 s. 64 p-pilledom II «1. Årsaksspørsmålet. Et vilkår for erstatningsansvar er at det foreligger

Detaljer

Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten

Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Erstatningsansvar i petroleumsvirksomhet generelt Fire ulike særlige ansvarsregimer Oppdragsgiveransvar ( 10-9) Forurensningsansvaret (kap 7) Ansvar

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 Rt. 1992 s. 64 p-pilledom II «1. Årsaksspørsmålet. Et vilkår for erstatningsansvar er at det foreligger

Detaljer

Offentligrettslig pliktbrudd som grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven 2-1

Offentligrettslig pliktbrudd som grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven 2-1 Offentligrettslig pliktbrudd som grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven 2-1 En vurdering av ansvarlige foretaks erstatningsansvar overfor tredjemenn i lys av Høyesteretts dom inntatt i Rt.

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

Årsakssammenheng i tingskadeforsikring

Årsakssammenheng i tingskadeforsikring Totalleverandør av juridiske tjenester innen forsikring og erstatning Årsakssammenheng i tingskadeforsikring *** Advokat Claus Krag Brynildsen 25.4.2019 Årsakssammenheng Røyking Ødelagt hus Forsikringstilfellet

Detaljer

Erstatning etter vaksineskader

Erstatning etter vaksineskader Erstatning etter vaksineskader Kandidatnummer: 505 Leveringsfrist: 25.11.2016 Antall ord: 16 086 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Oppgavens tema og avgrensninger... 1 1.2 Oversikt over regelverket...

Detaljer

Last ned Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten - Anne Marie Frøseth. Last ned

Last ned Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten - Anne Marie Frøseth. Last ned Last ned Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten - Anne Marie Frøseth Last ned Forfatter: Anne Marie Frøseth ISBN: 9788245010091 Antall sider: 420 Format: PDF Filstørrelse:19.65 Mb Boken

Detaljer

Uførebegrepet i forsikrings- og erstatningsretten. Hvor finner vi begrepet?

Uførebegrepet i forsikrings- og erstatningsretten. Hvor finner vi begrepet? UFØREBEGREPET Advokat Cecilie Nesheim- Kristensen, BACH 1 Uførebegrepet i forsikrings- og erstatningsretten Mulige alternativ: 1. Økonomisk begrep 2. Medisinsk begrep 3. Knyttet til arbeidsevne 2 Hvor

Detaljer

Bjarte Thorson, 22. mai Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014

Bjarte Thorson, 22. mai Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014 Bjarte Thorson, 22. mai 2014 Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014 Gjennomgangen Oppgaven Noe oppgaveteknikk/juridisk metode Litt materiell juss (ppt-slides legges på semestersiden) Eksamen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT:

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: 1-1 Virkeområde Retningslinjene er kun ment som en hjelp for ansatte i skolen til å avklare når kommunen eller elver/foreldre er erstatningspliktige

Detaljer

Hovedlinjer i personskaderetten

Hovedlinjer i personskaderetten Hovedlinjer i personskaderetten Hovedlinjer i personskaderetten «JURIDISK WORKSHOP» Undervisning, JUS Hovedlinjer 2015 1 Hovedlinjer i personskaderetten Innledning Undervisning, JUS Hovedlinjer 2015 2

Detaljer

Årsakskravet ved pasientskader særlig om uoppklarte årsaksforhold.

Årsakskravet ved pasientskader særlig om uoppklarte årsaksforhold. Årsakskravet ved pasientskader særlig om uoppklarte årsaksforhold. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 598 Leveringsfrist: 26.04.2011 Til sammen 17 965 ord. 26.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 3.(kva det er meint med motorvogn).med motorvogn er i denne lova meint køyretøy som vert drive med

Detaljer

Rekkevidden av bilansvaret

Rekkevidden av bilansvaret Rekkevidden av bilansvaret Særlig om skader som motorvogn gjer Kandidatnummer: 764 Leveringsfrist: 25.04.2017 Antall ord: 17891 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Presentasjon av problemstilling...

Detaljer

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden.

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Anbefaling: Følg med her, ikke noter så tastene spruter. Ha egen oppgave m/mine kommentarer oppe når vi går gjennom. Advarsel: Jeg kommer til å snakke

Detaljer

Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm

Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm «Hva praktikeren bør vite om vegjus 2012» arr. Nkf Hordaland Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm Ingrid G. H. Oma rådgjevar Statens vegvesen Region Vest Juridisk- og anskaffelsesseksjonen Utgangspunkt

Detaljer

Last ned Skadelidtes hypotetiske inntekt - Magne Strandberg. Last ned

Last ned Skadelidtes hypotetiske inntekt - Magne Strandberg. Last ned Last ned Skadelidtes hypotetiske inntekt - Magne Strandberg Last ned Forfatter: Magne Strandberg ISBN: 9788245003307 Antall sider: 198 Format: PDF Filstørrelse:29.53 Mb Spørsmålet om skadelidtes hypotetiske

Detaljer

Skadelidtes medvirkning Personskadeerstatningsrett Vika 2015

Skadelidtes medvirkning Personskadeerstatningsrett Vika 2015 Skadelidtes medvirkning Personskadeerstatningsrett Vika 2015 Av advokat Ståle Haugsvær Med innspill fra advokat Eivind W. Grande Utgangspunkter Medvirkning kan føre til at skadelidte ikke får full erstatning

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 HOVEDTEMA III 5-1.(den skadelidtes medvirkning) 1. Dersom den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren

Detaljer

Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett. 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum

Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett. 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum Hva skal dere lære? Rettskildelæren omhandler hva man bygger på og hvordan man drøfter når man tar

Detaljer

Momenter til vurdering av erstatningssaker:

Momenter til vurdering av erstatningssaker: JUS102 Oppgavemetodikk i erstatningsrett og kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag av Steinar Taubøll Dette dokumentet inneholder en kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag. Dette

Detaljer

Last ned Innføring i trygderett - Asbjørn Kjønstad. Last ned

Last ned Innføring i trygderett - Asbjørn Kjønstad. Last ned Last ned Innføring i trygderett - Asbjørn Kjønstad Last ned Forfatter: Asbjørn Kjønstad ISBN: 9788215014869 Antall sider: 287 Format: PDF Filstørrelse:28.83 Mb Denne læreboka for juridiske studenter kan

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Av advokatene Cecilie Waage og Tor Ingebrigtsen, Kco Advokater

Av advokatene Cecilie Waage og Tor Ingebrigtsen, Kco Advokater BOKANMELDELSE LÆREBOK I ERSTATNINGSRETT 6. utgave Peter Lødrup med bistand av Morten Kjelland Gyldendal Akademisk Forlag Av advokatene Cecilie Waage og Tor Ingebrigtsen, Kco Advokater 1. Generelt innledende

Detaljer

Gjennomgåelse av fakultets- og kursoppgave i erstatningsrett. 10. desember 2018 Ved førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum

Gjennomgåelse av fakultets- og kursoppgave i erstatningsrett. 10. desember 2018 Ved førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum Gjennomgåelse av fakultets- og kursoppgave i erstatningsrett 10. desember 2018 Ved førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum Hva skal dere lære? Rettskildelæren omhandler hva man bygger på og hvordan man

Detaljer

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte

Detaljer

Medvirkeransvaret i aksjeloven 17-1 (2)

Medvirkeransvaret i aksjeloven 17-1 (2) Medvirkeransvaret i aksjeloven 17-1 (2) Medvirkers forhold til primærskadevolders tapsforvoldelse Kandidatnummer: 662 Leveringsfrist: 25.11.2017 Antall ord: 17 565 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BEMERKNINGER...

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Til deg som er blitt skadet i trafikken. Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400, eller besøk oss på www.if.no

Til deg som er blitt skadet i trafikken. Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400, eller besøk oss på www.if.no Til deg som er blitt skadet i trafikken Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400, eller besøk oss på www.if.no Du har sikkert mange spørsmål og er kanskje usikker på hvordan du skal forholde deg. Vi

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning Oppreisningserstatning - hovedlinjer, belyst med eksempler fra rettspraksis Advokat Ståle Haugsvær Professor dr. juris Morten Kjelland Professor dr. juris Morten Kjelland juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i HR-2013-00841-U, (sak nr. 2013/490), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

Del 3 Erstatningsrett

Del 3 Erstatningsrett Erling Eide: Rettsøkonomi, 4. avd. Del 3 Erstatningsrett Hovedtema: Analyser av virkninger av grunnvilkår Drøftelser av ønskeligheten av forskjellige grunnvilkår Grunnleggende modell (ensidig skademodell)

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Innledning... 13

Innhold. Kapittel 1 Innledning... 13 økonomisk tap som vilkår for et erstatningskrav Innhold Kapittel 1 Innledning... 13 DEL I INTERESSEVERN... 21 Kapittel 2 Økonomisk tap som vilkår for et erstatningskrav... 23 1 Innledning... 23 2 Rekkevidden

Detaljer

Hvilke ansvar har kommunene som dataformidler?

Hvilke ansvar har kommunene som dataformidler? Hvilke ansvar har kommunene som dataformidler? Det offentlige kartgrunnlag og ny geoportal, Kongsberg 17. november 2014 «Alminnelige erstatningsregler gjelder for eventuelle feil og mangler i matrikkelen»

Detaljer

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Når er erstatning aktuelt? Skiller mellom erstatning i et kontraktsforhold

Detaljer

Del I Problemstilling, program og presentasjon... 21

Del I Problemstilling, program og presentasjon... 21 Erstatnigsansvaret.book Page 11 Wednesday, September 14, 2005 2:36 PM Innhold Del I Problemstilling, program og presentasjon... 21 1. Introduksjon... 23 1. Presentasjon av problemstilling, siktemål og

Detaljer

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011 Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011 1. Kompetansekrav og undervisning 1.1 Pensum og læringskrav Kursets pensum og læringskrav følger av lenke tilsendt

Detaljer

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet Innledning Brannmenn og kreft Formålet med ys dekning Regelverket og vilkårene for yrkesskade Status forskning/norske arbeidsmedisinske

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Innledning... 15. Kapittel 2 Kort oversikt over regelverket... 31. Kapittel 3 Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader...

Innhold. Kapittel 1 Innledning... 15. Kapittel 2 Kort oversikt over regelverket... 31. Kapittel 3 Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader... Innhold Kapittel 1 Innledning... 15 1.1 Introduksjon til temaet... 15 1.2 Nærmere om opplegget for fremstillingen... 16 1.3 Folketrygdlovens formål og system... 18 1.3.1 Formål... 18 1.3.2 Folketrygdlovens

Detaljer

Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010

Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010 Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010 1. Utdyping vedrørende kompetansekrav og undervisning 1.1 Pensum og læringskrav Kopier av kursets pensum og læringskrav

Detaljer

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3 Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 3.(kva det er meint med motorvogn).med motorvogn er i denne lova meint køyretøy som vert drive med

Detaljer