Oppreisningserstatning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppreisningserstatning"

Transkript

1 Oppreisningserstatning - hovedlinjer, belyst med eksempler fra rettspraksis Advokat Ståle Haugsvær Professor dr. juris Morten Kjelland Professor dr. juris Morten Kjelland juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

2 Hva er oppreisning? Ikke-økonomisk erstatning Sammensatt funksjon: Pønalt element overfor skadelidte Kompensasjon til skadelidte Rt 2005 side 298: Menerstatning skal kompensere for redusert livsutfoldelse på grunn av varig og betydelig medisinsk skade, mens oppreisning for tort og svie. 3 Rettslig grunnlag 3-5. (erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art.) 1 Den som forsettlig eller grovt aktløst har a) voldt skade på person eller b) tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i 3-3, kan - uansett om det ytes menerstatning etter 3-2 eller standardisert erstatning etter 3-2a - pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikkeøkonomisk art. Ved krenking eller mislig atferd som nevnt i straffeloven 195, 196 og 200 tredje ledd, skal det ved utmålingen av oppreisning særlig legges vekt på handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er et misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte. Den som forsettlig eller grovt aktløst har voldt en annens død, kan pålegges å betale avdødes ektefelle, samboer, barn eller foreldre slik oppreisning som nevnt i første ledd. Tilsvarende voldsofferstatningsloven juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

3 Videre opplegg Hvem kan kreve oppreisning Hvem kan bli dømt til å betale oppreisning Vilkår for oppreisning Utmåling av oppreisning 5 Oppreisning - hovedelementene i vurderingen Professor dr. juris Morten Kjelland juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

4 Første del Hvem kan kreve oppreisning Hvem kan kreve oppreisning den fornærmede, jf 3-5, 1. ledd Hvis skadelidte dør ektefelle, samboer, barn eller foreldre, jf 3-5, 2. ledd En positiv avgrenset personkrets Innebærer for eksempel at søsken eller andre slektninger ikke har krav på oppreisning 8 juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

5 Andre del Hvem kan bli dømt til å betale oppreisning Hvem kan bli dømt til å betale oppreisning I utgangspunktet kun den ansvarlige skadevolder ( den som ) Arbeidsgiver hefter ikke etter skl 2-1 Oppreisning er ikke dekket under yrkesskadeforsikringsloven, jf yfl 12 Oppreisning er unntatt i pasientskadelovens 4, 1. ledd, 2 pkt MEN: Forsikringsselskapet som hefter etter bilansvarsloven hefter fra og med særlig praktisk 10 juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

6 Lovendring i bilansvarslova i kraft fra Endring i bal 4 og 6 4: Selskapet er bare ansvarlig for oppreisning i den grad skadevolderen er ansvarlig, jf 3-5 i skadeserstatningsloven 6: Annet ledd om spesifikt unntak for ansvar for oppreisning ble opphevet 11 Historisk bakgrunn for lovendring Nguyen saksøkte staten i september 2006 da han ikke fikk oppreisning av skadevolder anført at unntak for oppreisningsansvaret i bal var i strid med EUs motorvogndirektiver Oslo tingrett innhentet en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen, som fastslo at unntak for oppreisningsansvar i den obligatoriske trafikkforsikring var i strid med EØS-retten og kunne medføre ansvar for den norske stat 12 juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

7 Forarbeider Ot.prp.nr. 28 ( ) Ethvert erstatningsansvar som kan oppstå ved bruk av motorvogn skal omfattes av forsikringsordningen Lovendringen skal ikke ha innvirkning på oppreisningsnivået i den enkelte sak Det vil være regressadgang mot skadevolder etter bal 12 Det må påregnes premieøkning fordi selskapene ikke vil få inndrevet regresskravet 13 Henvisningsteknikk fra bal. til skl. - en skisse for tanken Oppreisningskrav: Her står det uttrykkelig i lovteksten selv i bal. 4 annet punktum en henvisning til skl Da blir henvisningen slik: «Hjemmel er bal. 4 annet punktum, jf. skl. 3-5.» (Presisering: Her trenger man IKKE å gå veien om bal. 6.) Andre erstatningsposter (f.eks. inntektstap, merutgifter, tapt livsutfoldelse) Her må man gå til bal. 6 første ledd, som viser til at utmålingen skjer etter «vanlege skadebotreglar» = de alminnelige reglene i bl.a. skl. kapittel 3 og 4. Hvis man står overfor f.eks. et krav om å få dekket inntektstap, blir hjemmelen slik: «Hjemmel er bal. 6 første ledd, jf. skl. 3-1.» Og hvis kravet er å få dekket ménerstatning, slik: «Hjemmel er bal. 6 første ledd, jf. skl. 3-2.» Professor dr. juris Morten Kjelland 2015 juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

8 Tredje del Vilkår for oppreisning Vilkår for oppreisning - utgangspunkter Lovtekst: Krav om forsett eller grov uaktsomhet på skadevoldersiden Simpel / grov uaktsomhet = Ikke ansvar / ansvar Grov uaktsomhet / forsett Betydning for utmåling Lovtekst: Minstekrav: personskade ikke krav til varighet (som ved menerstatning) Problem rundt beviskravet for faktum Kravstiller har bevisbyrden I utgangspunktet er beviskravet alminnelig sannsynlighetsovervekt MEN: Ved påstand om et sterkt belastende faktum gjelder et krav om klar sannsynlighetsovervekt (Rt 2005 side 1322) 16 juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

9 Grov uaktsomhet Prinsipputtalelse i Rt 2004 side 499: det må kreves et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte Rt 1970 side 1235: kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for manglende aktsomhet Nærmere veiledning for tolkning må utledes av rettspraksis 17 Grov uaktsomhet kasuistikk Forbikjøring med åpenbar fare for møteulykker grovt uaktsomt Bevisst kjøring mot rødt lys med fare for påkjørsel av fotgjenger eller kollisjon grovt uaktsomt Situasjoner hvor det er tatt en bevisst risiko som har innebåret en nærliggende fare for en alvorlig ulykke grovt uaktsomt Kjøring i påvirket tilstand grovt uaktsomt 18 juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

10 Rt 2009 side 6: Parkeringsdommen Krangel om P-plass skadevolder skulle overta p-plass til kollega Fornærmede (som hadde ventet på p-plass lenge) stilte seg opp i parkeringslommen sammen med kollegaen som holdt plass Skadevolder kjørte inn i p-lommen Regnet med at fornærmede flyttet seg Konsentrerte seg om å ikke treffe bilen ved siden av HR la ikke til grunn at han tok en bevisst sjanse Legger til grunn betydelige krefter Fornærmede ble påkjørt i leggen, og slo hodet i asfalten fikk en alvorlig hodeskade (ble 100 % ufør og påført 58 % VMI) Konklusjon: Grov uaktsomhet 19 Krav om personskade Både fysisk og psykisk skade omfattes mye praksis rundt voldtekt og sedelighetsforbrytelser Varigheten av skaden sier noe om skadeomfanget og blir sentral ved eventuell en utmåling 20 juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

11 Bevisbyrde/beviskrav I utgangspunktet har skadelidte bevisbyrden/tvilsriskoen for det faktum som legges til grunn I utgangspunktet er beviskravet alminnelig sannsynlighetsovervekt Unntak gjelder hvor skadelidte anfører et sterkt belastende faktum for skadevolder da gjelder et krav om klar sannsynlighetsovervekt, jf Rt 1999 side 1363 (Karmøysaken) og Rt 2005 side 1322 (Båtulykkesaken) 21 Rt 2005 side 1322: Båtulykkesaken Et kjærestepar i narkorus i en stjålet båt begynte å krangle hun hoppet i havet, og mannen kjørte over henne uklart hva som skjedde etter hun hoppet over bord HR kom til at mannen var grovt uaktsom, med en sterk grad av sannsynlighet ukjent stor båt, narkorus, manøvrerte båt da kjæresten var i sjøen 22 juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

12 Rt 2005 side 1322: Båtulykkesaken Om beviskravet i dommens avsnitt 28 og 29: Det er altså hvor det sivilrettslige kravet må baseres på et særlig belastende faktum, at beviskravet skjerpes. Men rettspraksis kan ikke forstås slik at ethvert straffbart forhold innebærer et slikt belastende eller klanderverdig faktum at det skjerpede beviskrav kommer inn. De sakene jeg har vært inne på, gjaldt seksuelle overgrep, voldtekt og drap. Spørsmålet må avgjøres ut fra en konkret vurdering av det aktuelle forholdet. Hvor sterkt beviskravet skal skjerpes, kan også variere. I vår sak - som gjelder oppreisning - er grunnlaget grovt uaktsom skadeforvoldelse på person, jf. skadeserstatningsloven 3-5 bokstav a. Handlingen er i tilfelle begått ved bruk av en hurtiggående båt og i ruspåvirket tilstand, mot en person som befant seg svømmende i vannet. Jeg finner at et slik forhold for de aller fleste vil bli oppfattet som så belastende at det er grunnlag for et noe skjerpet beviskrav. Jeg tilføyer at jeg ikke finner grunnlag for å relativisere normen i forhold til ulike personer og miljøer. Jeg har således ikke lagt vekt på det forhold at B tilhører et belastet miljø, og at han flere ganger tidligere er straffet for legemsbeskadigelser. Min konklusjon er derfor at det bør kreves klar sannsynlighetsovervekt for at vilkårene for å idømme oppreisning er oppfylt i en sak som denne. 23 Fjerde del Utmåling av oppreisning juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

13 Utgangspunkter Lovtekst: Det retten finner rimelig til erstatning/oppreisning for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade Ifølge forarbeidene skulle utvidelsen av ansvaret under bilansvarsforsikringen ikke ha noen innvirkning på oppreisningsnivået i den enkelte sak 25 Oppreisning - hovedelementene i vurderingen Professor dr. juris Morten Kjelland juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

14 Momenter for oppreisningsnivået 6 momenter nevnt i Rt 2005 side 289 (konesprengerdommen) Objektiv grovhet Skadevolders skyld Grad av tort og smerte skadeomfanget Skadelidtes subjektive opplevelse av krenkelsen (men ikke differensiere mellom ulike grupper av etterlatte, jf Rt 2010 side 1203) Skadevolders økonomi (kan ikke hensyntas under bilansvaret) Skadelidtes forhold 27 Et quiz-spørsmål På noen områder er oppreisningserstatning etter skl. 3-5 fastsatt til bestemte beløp. Hvilke beløp får skadelidte som et utgangspunktet i følgende situasjoner? (feilmargin: pluss/minus kroner) A. grovt uaktsom voldtekt gir? kroner i oppreisning B. forsettlig voldtekt gir? kroner i oppreisning C. grovt uaktsomt drap? kroner i oppreisning D. forsettlig drap? kroner i oppreisning juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

15 Oppreisning - hovedelementene i vurderingen Professor dr. juris Morten Kjelland Professor dr. juris Morten Kjelland juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

16 Skjønnsmomentenes funksjon - de to hovedmåtene Direkte utenfor normerte områder: - krenkelsens alvorlighet - graden av skyld hos skadevolder - skadeomfanget - skadelidtes subjektive opplevelse - partenes økonomi Indirekte innenfor normerte områder: - krenkelsens alvorlighet - graden av skyld hos skadevolder - skadeomfanget - skadelidtes subjektive opplevelse - partenes økonomi Momentenes brukes direkte i skjønnsfastsettelsen av oppreisningen. Momentene brukes i vurderingen av om det foreligger «særlige grunner», det vil si for å gjøre unntak opp eller ned fra normbeløpet. Professor dr. juris Morten Kjelland 2015 juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

17 Sentral rettspraksis om nivået Rt 1997 side 883 Skalledommen kr (personskade) Rt 2005 side 289 Konesprengerdommen kr (personskade) Rt 2005 side 1322 Båtulykkedommen kr (personskade) Rt 2005 side 1749 Grov vold mot samboer sterke psykiske plager så hen til norm for voldtekt kr (dissens 4-1) mindretallet ønsket kr Rt 2006 side 61 Lekestativdommen kr (grovt uaktsomt drap) Rt 2009 side 6 Parkeringsdommen kr (personskade) Rt 2010 side 1203 Drap (forsett) gir normalt kr til hver av de etterlatte barn og ektefelle noe annet krever særlige grunner ikke grunn til differensiering av etterlatte NORMERT FOR DRAP 33 Høyesterettspraksis om nivået - trafikkulykker Rt 2002 side 1139: Kr til etterlatte (kollisjon med mopedist hvor også mopedisten var å bebreide uaktsom kjøring, men ikke uaktsomt drap) Rt 2005 side 1002: Kr til etterlatte (bilulykke, grovt uaktsomt drap) Rt 2007 side 1777: Kr til foreldre, satt ned fra kr grunnet avdødes medvirkning Rt 2008 side 1360: Kr (kjørte inni ulykkesstedet, ledd- og korsbåndskader, psykiske plager 18 dager fengsel på skadevolder for uaktsom kjøring 34 juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

18 Høyesterettspraksis om nivået - trafikkulykker Rt 2009 side 1048: Kr til etterlatte etter ruspåvirket utforkjøring passasjer omkom fengsel 2 år for uaktsomt drap) Rt 2014 side 892: Kr for grovt uaktsomt drap normen oppjusteres alle grupper etterlatte har krav på erstatning ikke begrensninger fordi det finnes mange etterlatte, eller fordi noen etterlatte bor i lavkostland NORMERT FOR UAKTSOMT DRAP 35 Lagmannsrettspraksis om nivået - trafikkulykker Borgarting kr (uaktsom kjøring og legemsbeskadigelse på en smertefull måte kjørte ned fotgjenger kutt over øyet og skadet finger) lavest Gulating kr (whiplash sovnet bak rattet grov uaktsom legemsbeskadigelse) Borgarting kr (buss betydelige skader henvisning til Parkeringsdommen, Rt 2009 side 6) Borgarting lagmannsrett : Kjørte inn i uteservering, uaktsomhet. Kr og kr for personskader (hhv. noe fysisk skade og PTSD, og mindre psykiske skader). Agder lagmannsrett : Kjørte over jente som lå i veibanen, døde av skadene, uaktsomhet. Kun kr til hver forelder fordi han ikke ble dømt etter strl Borgarting lagmannsrett : Uaktsomt drap, kr til hvert barn pga Rt s Agder lagmannsrett : Uaktsomhet, personskade (brudd, kutt osv), kr juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

19 Lagmannsrettspraksis om nivået - trafikkulykker Frostating lagmannsrett : Uaktsomt drap, kr til hver forelder. Avvik fra norm på kr pga avdødes manglende bruk av bilbelte. Borgarting lagmannsrett : Uaktsomt drap, kr til hvert barn. Voksne barn ikke et entydig eller bestemt normert nivå for oppreisningen. Hålogaland lagmannsrett : Uaktsomt drap, kr iht. Rt s. 61 HR har enda ikke justert nivået, lav inflasjon siden Gulating lagmannsrett : Uaktsomhet, personskade (kneskade, 6 måneder sykemelding), kr Sammenligner skaden med Rt s. 6. Agder lagmannsrett : Uaktsomhet, personskade (livstruende skadet), kr , viser til Rt s. 6. Påpeker at skadevolders økonomi er god. Gulating lagmannsrett : Uaktsomt drap. kr til ektefelle, kr til hvert (voksne) barn 37 OPPSUMMERING Rettspraksis om nivået - trafikkulykker Nivået er ikke normert ved personskader må foreta en konkret helhetsvurdering Vil vanligvis ligge mellom kr og kr Mindre praktisk med forsett Oppreisningsnivået har nok gått noe opp fordi det har skjedd en viss endring i pengeverdien, jf. Rt 2010 side 1203 Ikke differensiere mellom ulike grupper etterlatte, jf. Rt 2010 side 1203 og Rt 2014 side juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

20 Oppreisningserstatning - hovedlinjer, belyst med eksempler fra rettspraksis Advokat Ståle Haugsvær Professor dr. juris Morten Kjelland juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

Oppreisning ved bilulykker

Oppreisning ved bilulykker Oppreisning ved bilulykker Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 551 Leveringsfrist: 25.04.2012 Til sammen 15 490 ord 25.04.2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Generelt om

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 20. juni 2008

DOMSTOLENS DOM 20. juni 2008 DOMSTOLENS DOM 20. juni 2008 (Obligatorisk forsikring for erstatningsansvar med hensyn til motorvogner direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF og 90/232/EØF erstatning for ikke-økonomisk skade vilkår for statens

Detaljer

Om lov om endringer i bilansvarslova (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar)

Om lov om endringer i bilansvarslova (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar) Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 28 (2008 2009) Om lov om endringer i bilansvarslova (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar) Tilråding fra Justis- og politidepartementet

Detaljer

Voldsoffererstatning og foreldelse

Voldsoffererstatning og foreldelse Voldsoffererstatning og foreldelse Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 583 Leveringsfrist: 25.04.12 Til sammen 17 941 ord 23.04.12 I Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Oppgavens

Detaljer

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 I. Læringskrav og litteratur Oppgaven gjelder erstatningsrett, herunder medvirkning ved bilansvar, adekvans og utmåling av erstatning for merutgifter.

Detaljer

Medvirkning etter bilansvarsloven 7 (1)

Medvirkning etter bilansvarsloven 7 (1) NFT 3/2005 Medvirkning etter bilansvarsloven 7 (1) Den formelle retten og hovedfunn fra undersøkelsene av den reelle retten av Hilde Anghus Hilde Anghus Når skadelidte har medvirket til en trafikkskade,

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2014-20. årgang Tema Erstatning ved personskade og sykdom Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 4: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Nytt i privatretten. Innhold nr. 4: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 4/2006 ARBEIDSRETT Stillingsvern tilsigelsesavtaler, vikarbegrep, midlertidig

Detaljer

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Opplysnings- og omsorgspliktene II Advokat Hans Kenneth Viga Temaene Grupperingen av opplysnings- og omsorgspliktene Forsikringstakers opplysningsplikt p Endring av risikoen

Detaljer

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE Kandidatnummer: 404 Veileder: Jon Gauslaa Leveringsfrist: 25.04.07 Til sammen 17 767 ord 19.04.07 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Presentasjon av tema...1 1.1.1 Hva

Detaljer

FORHOLDET MELLOM VEGTRAFIKKLOVEN 3 OG STRAFFELOVEN 239

FORHOLDET MELLOM VEGTRAFIKKLOVEN 3 OG STRAFFELOVEN 239 FORHOLDET MELLOM VEGTRAFIKKLOVEN 3 OG STRAFFELOVEN 239 - En redegjørelse for grensen mellom vtrl. 3 og strl. 239 Veileder: Asbjørn Strandbakken Kandidatnummer: 162566 Leveringsfrist: 10.12.2008 Til sammen

Detaljer

ERSTATNINGSRETTSLIG VERN FOR ULIKE BEHANDLINGSUTGIFTER

ERSTATNINGSRETTSLIG VERN FOR ULIKE BEHANDLINGSUTGIFTER ERSTATNINGSRETTSLIG VERN FOR ULIKE BEHANDLINGSUTGIFTER Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 704 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til sammen 17966 ord 23.11.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1994:20 Personskadeerstatning Utredning fra et utvalg til å vurdere reformer i regelverket om utmåling av erstatning for personskader Avgitt til Justisdepartementet i

Detaljer

STANDARDERSTATNING VED YRKESSKADER

STANDARDERSTATNING VED YRKESSKADER STANDARDERSTATNING VED YRKESSKADER En vurdering av erstatningsnivået etter forskrift av 21. desember 1990 nr 1027 om standarderstatning etter lov om yrkesskadeforsikring sammenlignet med den alminnelige

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE TRAFIKKSKADER Advokatfirmaet Salomon Johansen AS Advokat Thomas Benestad 2 Til klient Hensikten med denne brosjyren er å gi deg litt informasjon vedrørende trafikkskadesaker, både

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring ULYKKESSKADE Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring Kandidatnummer: 397 Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 17506 ord 22.10.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tematisert domshefte nyere (retts)avgjørelser. Domsoversikt kallenavn og referanser... 3

Tematisert domshefte nyere (retts)avgjørelser. Domsoversikt kallenavn og referanser... 3 Professor dr. juris Morten Kjelland Institutt for offentlig rett Postadresse: Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Karl Johans gate 47, Oslo Domus Bibliotheca (DB) Tematisert domshefte

Detaljer

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler?

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler? 1 VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I VIRKSOMHETER Av professor emeritus Hennig Jakhelln. 1.1 Varslere whistleblowers 1.1.1 De nye lovbestemmelser om varsling oversikt I aml (2005) 2-4, 2-5 og 3-6 er

Detaljer

Rt-1993-1524 (549-93)

Rt-1993-1524 (549-93) Page 1 of 11 Rt-1993-1524 (549-93) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-12-22 PUBLISERT: Rt-1993-1524 (549-93) STIKKORD: (Ølbergdommen) Erstatningsrett. Personskade. Erstatningsutmåling. SAMMENDRAG:

Detaljer

Kristin Alsos. Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt

Kristin Alsos. Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Kristin Alsos Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Kristin Alsos Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Fafo-notat 2009:19 Fafo

Detaljer

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet Forbudet mot trakassering i arbeidslivet (seksuell trakassering, trakassering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet mv., alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Det juridiske fakultet Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014 Innhold

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 03.09.2012 i Borgarting lagmannsrett, 11-068748ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstra ordinær lagdommer Anne Austbø Kristin Robberstad Egil F. Jensen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT?

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT? PUBLISERT I TIDSSKRIFT FOR ERSTATNINGSRETT, FORSIKRINGSRETT OG VELFERDSRETT - Nr.4/2011 ooooooo I artikkelen behandles de sentrale elementer i vurderingen av årsakssammenheng ved personskade. Det tas utgangspunkt

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer