Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer"

Transkript

1 Vår dato: Vår referanse: 2014/4272 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen Drammen kommune Engene Drammen Innvalgstelefon: Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer VEDTAK Klagen tas til følge. Med hjemmel i forvaltningsloven 34 fjerde ledd omgjør Fylkesmannen Drammen kommunes vedtak om dispensasjon av 15. oktober 2013 og vedtak om rammetillatelse av 28. oktober Søknad om dispensasjon og rammetillatelse avslås, jf. pbl. 1-6 annet ledd. Det må utarbeides reguleringsplan for at tiltaket kan gjennomføres. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd. Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 23. juni Sakens bakgrunn Saken har en lengre forhistorie, og vi anser det som hensiktsmessig å gjengi denne forholdsvis detaljert. I 1983 fikk Odd Fellow logene tilbud om å kjøpe boligeiendommen 3. Strøm Terrasse 8. Eiendommen består av gnr. 17 bnr. 128 (3. Strøm terrasse 8), bnr. 137 (4. Strøm terrasse 15) og bnr. 142 (4. Strøm terrasse 17). Bakgrunnen for kjøpet var at lokalene i Engene 6 var blitt for små i forhold til medlemsmassen. I forbindelse med kjøpet ble det søkt om bruksendring. Administrasjonen innstilte på å avslå søknaden om bruksendring, under henvisning til at eiendommen er godt egnet som boligeiendom, samt at den ligger i et etablert boligområde. Det ble også vist til at omsøkt bruk vil medføre vesentlig mer biltrafikk og at atkomsten er lite tilfredsstillende. 29. mai 1984 traff Bygningsrådet følgende vedtak (dissens 6-1): «Bygningsrådet godkjenner bruksendring av eiendommen 3. Strøm terrasse 8. Dersom det ikke innkommer naboprotester får byplansjefen fullmakt til å godkjenne bruksendring fra boligformål under forutsetning av at det kan oppnås tilfredsstillende adkomst og parkeringsforhold». Telefon sentralbord: Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: Fax: Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: E-post:

2 Side 2 av 12 Det fremgår av saksfremlegget at bruksendringen gjelder møte- og forsamlingssted for Odd Fellow-logene i Drammen. Det er i tillegg adgang til utleie av bestående bygning som selskapslokale og salg av selskapsmat (cateringvirksomhet). I etterfølgende byggetillatelse er bygningens art benevnt som forsamlingslokale. Fra Byplankontorets beslutning 13. juni 1984 gjengis: «Både bygningsråd og byplankontoret anser adkomsten til eiendommen å være for dårlig til omsøkt bruksendring. Stigningsforholdet på adkomsten er det vanskelig å gjøre noe med. Utkjøringen fra 3. Strøm terrasse må utbedres. Avkjøringen må legges om og gis en utflating mot 3. Strøm terrasse. Konkret plan for dette må utarbeides og forelegges byplankontoret for godkjenning». Fra godkjenningen 24. september 1984 gjengis: «Ombygging og ominnredning godkjent. Omlegging av adkomstvei må skje i samsvar med skisse datert terrenget må bearbeides slik at det oppnås tilstrekkelig frisikt ved 3. Strøm terrasse. Det antas gunstig om det settes opp støttemur mot skjæring på omlagt veitrase. Det forutsettes at skråningen beplantes. Veiomleggingen kreves som følge av bruksendringen. Det må avgis erklæring om at veien skal kunne benyttes av 3. Strøm, terrasse 10 uten økonomisk belastning for utbedringsarbeidet». Godkjent atkomst skjer fra 3. Strøm Terrasse, jf. situasjonsriss godkjent 29. september 1984 med skisse datert 20. september Eksisterende forsamlingslokale ligger på bnr. 128, mens godkjent parkering med 26 plasser ligger på eiendommene bnr. 128 og bnr. 142, jf. godkjenningen fra I stedet for å utbedre atkomstveien som forutsatt opparbeidet Odd Fellow en ulovlig atkomst fra 4. Strøm terrasse. Naboene protesterte mot dette, og klager fra naboene ble behandlet både av Bygningsrådet og av Fylkesmannen. Bygningsrådet traff følgende vedtak 29. oktober 1987: «Odd Fellow pålegges å stenge ulovlig etablert adkomst med bom. Adkomsten begrenses til rene nødforanstaltninger vinterstid. For øvrig pålegges Odd Fellow å opparbeide permanent adkomst i samsvar med opprinnelig gitt bruksendringstillatelse. Jfr. Situasjonsplan fra byplankontoret av , bilag 8B». Etter klage fra naboene ble vedtaket endret i Bygningsrådet 22. desember 1987: «Likevel kan klagerne etter en prøvetid på 1 år kreve fornyet vurdering dersom dispensasjonen ikke er praktisert etter forutsetningene» Saken ble etter dette bragt inn for Fylkesmannen, som gjennomførte befaring 19. mai Fylkesmannen opprettholdt etter dette Bygningsrådets vedtak den 7. juni 1988.

3 Side 3 av 12 Ut i fra fotografier og redegjørelser i saken anser Fylkesmannen at Odd Fellow ikke har praktisert ordningen etter forutsetningene, det vil si at atkomsten fra 4. Strøm terrasse er benyttet i et for stort omfang. Ordningen er også senere avviklet av kommunen i 2012, men ifølge naboene er atkomsten benyttet også etter dette. Dagens situasjon er derfor i store trekk fortsatt at atkomstveien ikke er utbedret i samsvar med forutsetningene og pålegg gitt på 1980-tallet. Befaringen bekreftet også dette. Nåværende klagesak gjelder søknad om dispensasjon fra planformålet for oppføring av påbygg til bruk som foreningslokale og diverse endringer på eiendommen gnr. 17 bnr. 128 i Drammen kommune. Det er også søkt om rammetillatelse for tiltakene. Det foreligger protester fra flere av naboene. Drammen kommune innvilget dispensasjon med rammetillatelse i vedtak 31. mai Vedtaket ble imidlertid påklaget av advokat Thomas Os, på vegne av flere av naboene. Kommunen tok klagen til følge og opphevet sitt tidligere vedtak 19. desember Opphevingsvedtaket ble påklaget til Fylkesmannen, men klagesaken ble returnert ved vårt brev 6. mai Fylkesmannen anså det som korrekt saksbehandling at kommunen som førsteinstans på nytt tok stilling til dispensasjonsvedtaket, før vi som klageinstans går inn i saken. Søknaden om dispensasjon ble ytterligere utdypet i brev fra ansvarlig søker 28. januar I møte 15. oktober 2013 innvilget formannskapet dispensasjon fra planformålet i kommuneplanens arealdel. Det ble gitt ny rammetillatelse 28. oktober Vedtaket om dispensasjon lyder slik: «Formannskapet gir ihht pbl 19-2 etter søknad datert , dispensasjon fra formålsangivelsen i kommuneplanens arealdel. Følgende er lagt til grunn for dispensasjonen: Tiltaket gir bedre atkomstforhold frem til eiendommen fra 3. Strøm terrasse, noe som gir en bedre og mer trafikksikker løsning for øvrige beboere. Utvidelsen av atkomsten eliminerer behovet for gjennomkjøring i sin helhet. Utvidelsen av bygget, gir en bedre og tryggere løsning for brukerne. Utvidelsen vil gi en spisesal med bedre rømningsmuligheter, og bedre lys og energiforhold. Tiltaket vil bli universell utformet og vil kunne benyttes av personer med spesialbehov.» Vedtakene om dispensasjon og rammetillatelse ble igjen påklaget av advokat Thomas Os, på vegne av naboene. Formannskapet endret dispensasjonen noe i møte 11. februar 2014: «1. Drammen kommunes vedtak av om dispensasjon fra boligformål i kommuneplanens arealdel endres slik at det stilles som vilkår for dispensasjon at eksisterende spisesal i andre etasje på 3. Strøm Terrasse 8 ikke får benyttes til bespisning og utleiearrangemanter. 2. Det forutsettes at tilfartsveg fra 4. Strøm Terrasse fysisk stenges, dog slik at den kan åpnes for brøyting etc.»

4 Side 4 av 12 Også det nye vedtaket ble påklaget av naboene, men denne ble ikke tatt til følge av formannskapet 28. mai Saken ble etter dette oversendt Fylkesmannen ved brev 18. juni Vedtakene i saken er påklaget av Thomas Os i flere brev på vegne av naboene. Klagerne har i det vesentligste anført: Tiltaket legger til rette for en økt bruk som ikke er ønskelig i boligområdet Tiltaket åpner for utvidet utleie av eiendommen, spesielt i helger Trafikkbelastningen vil naturlig øke i både 3. og 4. Strøm terrasse Veiopparbeidelseskravet som var vilkår for bruksendringen er ikke oppfylt av Odd Fellow Det blir feil å begrunne en dispensasjon med fordelene ved utbedring av atkomstveien siden den skulle vært utbedret da bruksendring ble gitt Selv om atkomstforholdene isolert sett blir bedre, genererer eiendommens kapasitetsøkning trafikkvekst som virker negativt Odd Fellow har ikke et stedstjenlig formål. Foreningen tjener ikke nærområdets interesser og medlemmer rekrutteres fra et stort geografisk område Virksomheten i 4. Strøm terrasse 9 er ikke relevant for dispensasjonsvurderingen Utbyggingen innebærer nær en tredobling av serveringskapasiteten, siden den nye spisesalen legger til rette for en kapasitetsøkning på 98 personer Det ligger til rette for samtidig bruk av lokalene i ny og gammel del, og samlet lovlig kapasitet øker fra 55 personer til 153 personer Det er feil at bruk av ulovlig atkomst er opphørt, og naboer har dokumentert at den er benyttet gjennom store deler av vinteren 2013 Kommunen har ikke vurdert at økt kapasitet på eiendommen vil føre til økt belastning for 4. Strøm terrasse til parkering og av- og påstigning Det kan ikke vektlegges at tiltaket lenge har vært planlagt Kommunen har ikke tatt i betraktning at dispensasjonsbestemmelsen er strammet inn Området har et enhetlig boligpreg og er utviklet i tråd med arealformålet helt til det siste. Odd Fellowgården utgjør det store unntaket En utvidet dispensasjon forsterker de negative konsekvensene eiendommens utnyttelse har for områdets boligpreg Kommunens begrunnelse gir ingen holdepunkter for at ulempene er vurdert og det er ikke gjort en interesseavveining Praksis fra Sivilombudsmannen viser at avvik fra vedtatte planer i den størrelsesorden vi står overfor i nærværende sak må skje ved reguleringsplan Når det gjelder klagen over endringsvedtaket 11. februar 2014 er det i tillegg anført at: Kommunen har ikke ved interesseavveiningen lagt tilstrekkelig vekt på at nabolaget får alle ulempene ved tiltaket. Tiltaket tjener alene Odd Fellow sine interesser Hensynene bak boligformålet blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon Planen skal først og fremst sikre områdets boligkarakter og boliginteressene i området Nye vilkår gir kun en marginal forbedring for beboerne

5 Side 5 av 12 Vilkår knyttet til bruk av spisesal i annen etasje vil være vanskelig å håndheve Tidligere vilkår er ikke etterlevet av Odd Fellow, og klager har grunn til bekymring knyttet til håndhevelsen av vilkår knyttet til servering og stenging av atkomsten fra 4. Strøm terrasse At tiltaket ikke er stedstjenelig underbygges av at Odd Fellow er et lukket brorskap med strenge medlemskriterier Klagene er i stor grad kommentert og imøtegått av Odd Fellow, og Fylkesmannen viser til disse. Odd Fellow har bl.a. understreket at kapasiteten ikke øker, og at påbygget vil gi plass til 86 personer, tilsvarende det som har vært siden Nåværende lokaler i andre etasje vil ikke bli benyttet til bespisning. Påbygget må anses som et tiltak for å tilfredsstille dagens offentlige krav. Det er ikke behov for fler parkeringsplasser, og det vil ikke bli mer trafikk og støy enn det er i dag og har vært siden Fylkesmannen viser også til argumentene i Odd Fellow`s klage av 28. januar Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven 1-9 jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene. Fylkesmannens merknader Oppføring av påbygg er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 bokstav a). Påbygget skal benyttes som forsamlingslokale, og er således i strid med planformålet i kommuneplanens arealdel som er bolig. Tiltaket er derfor avhengig av enten reguleringsplan eller dispensasjon for å kunne tillates. Søknaden innebærer et påbygg til eksisterende logesal på ca. 228 kvm BYA. Det skal også etableres åtte nye parkeringsplasser. I tillegg skal lokalene bli universelt utformet, med ny rampe, installering av heis og utvidet garderobe og toalettfunksjoner for bevegelseshemmede. Det er ikke planlagt økt aktivitet på eiendommen, men en mer hensiktsmessig drift. Fylkesmannen gjennomførte befaring av eiendommen og nærområdet onsdag 8. oktober Til stede på befaringen var Arne Finn Solli og Bjørn Johannesen fra utbyggersiden. Fra klagerne møtte advokat Thomas Os, Arne Hauger og Anders Mathisen. Petter Hval stilte fra Drammen kommune, og Rune Fredriksen og Fredrik Harvik Thoresen representerte Fylkesmannen. Klagerett og klagefrist Klagerne er parter i saken og har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven 28. Klagene er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven 29. Planstatus Eiendommen er uregulert, men grenser til reguleringsplan for området Blektjernvegen 4. Strøm terrasse, vedtatt av Bygningsrådet i Drammen med ikrafttredelse 29. november I følge planen har ikke eiendommen 3. Strøm terrasse 8 atkomst via 4. Strøm terrasse. Forbi eiendommen er forlengelsen av 4. Strøm terrasse regulert til Gang og sykkelveg fortau. I kommuneplanens arealdel, vedtatt av Drammen bystyre 19. juni 2007 med endringer

6 Side 6 av februar 2008, er eiendommen avsatt til boligformål. Vurdering av formannskapets vedtak 15. oktober Dispensasjonsvurderingen Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel dersom hensynene bak planformålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dette innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Det er ikke adgang til å treffe vedtak om dispensasjon dersom vilkårene i loven ikke er oppfylt. Det skjønn kommunen skal utøve når den vurderer om dispensasjon skal gis, er underlagt omfattende begrensninger. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal derfor ikke være kurant å fravike gjeldende plan. Utgangspunktet for en dispensasjon er at denne må være til fordel for allmennheten, og ikke private interesser. Sivilombudsmannen har uttrykt at det må foreligge spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de hensyn den aktuelle plan eller bestemmelse skal ivareta. Kun de grunner som ligger innenfor de rammene plan- og bygningsloven angir, er relevante i vurderingen. Søknaden om dispensasjon 6. desember 2011 er begrunnet med at anlegget i sin helhet ble godkjent i 1984 som foreningslokaler for Odd Fellow og at formålet således blir uendret. Tiltaket er planlagt som byggetrinn 2 på allerede etablert kjelleretasje. Begrunnelsen er ytterligere utdypet i brev datert 28. januar 2013, der det bl.a. vises til at det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Det er bl.a. vist til at bakgrunnen for utvidelsen er ønske om å tilfredsstille brannvesenets krav fra 2010, samt at lokalene blir universelt utformet og tilpasset bevegelseshemmede. Det er også vist til at avkjøring fra 4. Strøm terrasse er stengt, samt at ulempene ved trafikk- og parkeringssituasjonen er sterkt overdrevet. Kommunen har begrunnet dispensasjonen slik: «Rådmannen ønsker å ta stilling til de samlede fordelene ved søknad om utvidelse av etablert forsamlingslokale i etablert boligområde avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Hensynet bak boligformål i arealdelen er en helhetlig tilrettelegging av området slik at området best mulig tjener områdets beboere. På linje med boliger er også funksjonsbygg med stedstjenelig formål, å anse som en naturlig del av boligformålet i arealdelen av kommuneplanen. Brannvesenet har satt begrensning til maks 55 personer i 2. etasje. Det er derfor ønske om å bygge en ny spisesal slik at alle medlemmer (maks 85 personer) kan bespises samtidig. Arealene i 2 etasje vil bli benyttet til annen foreningsvirksomhet. En eventuell utvidelse vil medføre en økning av besøkende til Odd Fellow gården AS sine lokaler. Etter rådmannens vurdering innebærer ikke dispensasjonen en vesentlig tilsidesettelse av Kommuneplanens arealdel da eiendommen allerede er i bruk til samme formål, og

7 Side 7 av 12 har vært det siden 1984 (det vil si lenge før gjeldende Kommuneplans arealdel). Det vises til det godkjente tilbygget fra 1984, bestående av rømningsbygget som også er scene for taket over kjellerbygget som forbinder begge byggene. Ulemper Etter rådmanns vurdering vil tiltaket medføre en økning av biltrafikk gjennom 3 Strøm terrasse. Dog er neppe økningen så mye som 110 personer som advokat Os argumenterer med. Fordeler Odd Fellow gården AS foretar flere avbøtende tiltak, som ikke bare veier opp for trafikkøkningen, men også tjener trafikklogistikken i nærområdet; Innkjøringsmulighet fra 4. Støm terrasse blir stengt. Det ryddes opp i avkjørselsforhold. Rådmannen mener økningen i trafikken håndteres på en god måte ved å utvide atkomsten fra 3. Strøm terrasse, frem til eiendommen. Atkomsten vil ikke bare tjene besøkende til Odd Fellow gården AS sine lokaler, men også øvrige beboere i området. Det at Odd Fellow gården AS utfører grunnarbeider på egen grunn for den nye atkomsten, gjør at naboer ikke blir belastet av utvidelsen. Hva gjelder parkering, så er det tilrettelagt for 34 parkeringsplasser på egen grunn. Noe som er høyere enn kravet satt i parkeringsvedtekten for Drammen kommune også etter utvidelsen. Arkitekt Arne Finn Solli har i sin klage datert anført at Odd Fellow gården AS har hatt sin aktivitet på eiendommen siden Alle naboer har flyttet til området etter dette tidspunkt og følgelig vært fullt klar over situasjonen. Dagens løsning er å anse som brannmessig dårlig. Plattingen som er mellompartiet mellom disse byggene er ca. 1meter over bakken og fremstår som en opphevet grå flate mellom to bygg. At denne plattingen blir bebygget bør ikke ansees som unaturlig. En utvidelse vil medføre en oppgradering av forholdene for brukerne, ved at omsøkte tiltak vil utføres med universell utforming. Bespisning vil da skje i den nye hallen og alle (85 personer) vil kunne spise samlet, og med bedre og sikrere brann og miljøforhold. Eksisterende kjeller vil brukes til annet enn oppholdsareal. Bygg som grendehus, samfunnshus og forsamlingshaller er ofte forutsatt i nærområder slik tiltaksstedet. Administrasjonen ser på forsamlingslokaler/ selskapslokaler av denne karakter som stedstjenelig bygg. Odd Fellow gården AS sin virksomhet og beliggenhet er ikke å anse som mere fremmed i sine omgivelser enn pensjonat i 4. Strøm terrasse 9. Rådmannens konklusjon En samlet vurdering av trafikkforholdene som både belastes og utbedres, samt utvidelse av etablert bruk og bygningsmasse, viser at fordelene med tiltaket er klart større enn ulempene. Rådmannen anbefaler derfor at det gis dispensasjon til utvidelse av eksisterende forsamlingshus i område avsatt til boligformål.»

8 Side 8 av 12 Kommunen har vurdert klagen slik (delvis gjengitt): «Etter rådmannens syn er de hensyn formannskapet har lagt vekt på ved dispensasjonsvurderingen åpenbart relevante og tungtveiende argumenter for dispensasjon. Ved formannskapets vedtak av er også de trafikkulemper som er påpekt i brevene av og tilstrekkelig ivaretatt. Rådmannen deler ikke klagers bekymring om mulig sambruk for losjens aktiviteter i det eksisterende bygget og utleiearrangementer. Klagers påstand på dette punkt synes å være lite sannsynlig. Muligheten for tiltakshaver på grunn av manglende håndhevelse lovstridig kan ta annen etasje i bruk i strid med vilkårene for dispensasjon kan det derfor ikke legges vekt på ved dispensasjonsvurderingen. Rådmannen vurderer heller ikke påstanden om at tiltaket ikke er stedstjenelig som klagerne. Selv om Odd Fellow har kriterier for medlemskap fratar dette ikke tiltaket å ha en stedstjenelig funksjon. Det må anses som vanlig at klubblokaler for lokale idrettslag, grendehus og lignende ikke er åpne for allmennheten på stedet til enhver tid. Også mindre klubblokaler som bare er til for egne medlemmer må etter anses for å være stedstjenelige.» Fylkesmannen er enig med kommunen i at en dispensasjon ikke medfører at hensynet bak formålsangivelsen i kommuneplanens arealdel blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Det er tale om dispensasjon for en utvidelse av en eksisterende bygning som allerede har en annen bruk enn det kommuneplanens arealdel legger opp til. Bygningen var etablert som forsamlingslokale før kommuneplanens arealdel ble vedtatt og senere rullering av denne. Det avgjørende i saken er således om fordelene ved dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Fylkesmannen anser at kommunens dispensasjonsvurdering inneholder flere feil og svakheter. For det første fremstår det som om ulempene ved tiltaket langt på vei er bagatellisert eller oversett, spesielt gjelder dette ulemper for nabolaget ved utleie av lokalene til diverse selskaper, samt trafikkulempene generelt. For det andre fremstår kommunens vurderinger av fordelene som underlige, og det virker som om det bærende elementet i dispensasjonsvurderingen er at det ryddes opp i en nær tretti år gammel ulovlighet. Når det gjelder ulemper ved tiltaket vil Fylkesmannen spesielt vise til at godkjenningen innebærer en vesentlig arealutvidelse og oppgradering i forhold til eksisterende spisesal. En ny og forbedret spisesal (med nytt kjøkken) vil gjøre det mer attraktivt å leie ut lokalene til selskapslokaler. Dagens restauratør er Briani selskapsmat, som bl.a. tilbyr leie av Odd Fellow selskapslokaler med tilhørende matservering. Fylkesmannen anser det som svært sannsynlig at tiltaket vil medføre økt bruk av lokalene som selskapslokaler ved f.eks. bryllup og jubileer, med tilhørende økning i trafikk-, parkering- og støyproblemer, samt andre ulemper for nabolaget. Under befaringen understreket klagerne at det spesielt er utleiearrangementer i helgene, med støy kveld/nattestid, som er til størst sjenanse. Fylkesmannen merker seg søkers syn om at det ikke er planlagt økt aktivitet på eiendommen. Ved en utvidelse som omsøkt legges det imidlertid til rette for økt aktivitet, og vurderingen må derfor ta utgangspunkt i dette. Bygningsmassen må således først og fremst vurderes ut fra hvilken aktivitet/bruk den egner seg til over en lengre tidsperiode, og ikke subjektive forhold ved søkeren på søknadstidspunktet.

9 Side 9 av 12 Når det gjelder logens egen bruk av lokalene, ble det under befaringen opplyst at det i snitt kommer ca. 40 biler til hvert møte. Antallet møter pr. måned er 14, og disse avholdes normalt på hverdager. Fylkesmannen anser at dispensasjonen vil medføre ulemper i form av økt trafikk i både 4. Strøm terrasse og 3. Strøm terrasse, med påfølgende parkeringsproblemer og nærmiljøproblemer. 4. Strøm terrasse er en forholdsvis trang blindvei, som tjener som atkomstvei for boligene langs veien. Vi bemerker at den mest naturlige måten å komme seg til eller fra eiendommen på er med egen/andres bil eller taxi, og ikke med kollektivtrafikk. Vi understreker at det ikke er logemøtene i seg selv som står for den påregnelige trafikkveksten. Fylkesmannen viser videre til at eiendommen ligger i et etablert boligområde og egner seg til boligformål. Hensynet bak boligformålet gjør seg således fortsatt gjeldende med styrke. Det er videre naturlig at et tiltak av denne størrelsen behandles som forslag om reguleringsplan, og ikke som enkeltstående dispensasjon. Sakens bakgrunn tilsier at det allerede på 1980-tallet burde vært utarbeidet en reguleringsplan for eiendommen/tiltaket. Problemer med trafikk, parkering og atkomst ble påpekt allerede i 1984, men 30 år senere er dette fortsatt ikke ryddet opp i. Det er derfor ikke naturlig å fortsette å gå veien om ytterligere dispensasjoner for denne eiendommen/tiltaket. Når det gjelder utbedringen av atkomsten, bemerker Fylkesmannen at bruksendringen fra 1984 bygger på en klar forutsetning om at atkomsten utbedres, og det er også gitt pålegg om utbedring i Dersom Odd Fellow faktisk hadde gjennomført det de er pålagt, ville de ikke kunnet begrunne den nye dispensasjonen med en utbedring av dagens atkomst. I realiteten «belønnes» således Odd Fellow for en mangeårig ulovlighet, og Fylkesmannen har forståelse for at dette vekker reaksjoner blant naboene. Det finnes flere virkemidler i plan- og bygningsloven som er egnet til å rette på ulovlige eller uønskede forhold. En ytterligere utvidelse av dispensasjonen fremstår ikke som det mest nærliggende virkemiddelet i denne sammenhengen. Etter Fylkesmannens syn er det i strid med plan- og bygningsloven å begrunne et vedtak om dispensasjon med at det ryddes opp i ulovlige forhold, og dette kan således ikke vektlegges slik kommunen har gjort. Kommunen har videre ansett det som en fordel at atkomsten fra 4. Strøm terrasse ikke lenger blir nødvendig. Fylkesmannen minner om at denne atkomsten i utgangspunktet er ulovlig opparbeidet, og er i strid med godkjenningen fra Dagens ordning med bom har ikke fungert tilfredsstillende, og det er uklart for oss hvordan kommunen ser for seg at dette skal praktiseres etter utvidelsen. Følgende fremgår av vedtaket 11. februar 2014: «Det forutsettes at tilfartsveg fra 4. Strøm Terrasse fysisk stenges, dog slik at den kan åpnes for brøyting etc.» I så fall virker det som om problemet med atkomstvei fra 4. Strøm terrasse i realiteten er uløst, og det er uklart for oss hvorfor veien må åpnes for brøyting, når det forutsettes at den ikke skal brukes? Under befaringen ble det opplyst at det ikke var nødvendig å åpne veien av hensyn til brøyting. Det kan derfor synes som om kommunen igjen er tilbake i 1987-løsningen. Vi understreker at denne løsningen med bom og begrenset bruk til vinterstid forutsatte at atkomstveien ble

10 Side 10 av 12 utbedret, noe som fortsatt ikke er gjennomført. En mer nærliggende løsning synes eventuelt å være at atkomstveien fjernes, ved utgraving av masser og revegetering av terreng. Det er i denne forbindelsen verdt å merke seg at atkomsten fra 4. Strøm terrasse er opparbeidet til bnr Det er nettopp på denne eiendommen de nye parkeringsplassene er godkjent i kommunens rammetillatelse 28. oktober 2013 (byggesaken fra 1984 forutsatte at det ikke skal parkeres på denne eiendommen, jf. godkjent situasjonsriss). Vi understreker at parkeringsplassene og atkomstveien ligger svært nær boligen til en av klagerne (i eiendomsgrensen). Fylkesmannen viser ellers til avsnittet ovenfor vedrørende utbedring av atkomstveien, og gjentar at en dispensasjon ikke kan begrunnes med at det ryddes opp i ulovlige forhold. Fylkesmannen er i utgangspunktet enig med kommunen i at det er en fordel at eiendommen oppgraderes slik at den tilfredsstiller dagens brannkrav, universell utforming med mer. Samtidig er dette et argument som kan anføres ved nær sagt alle nybygg, og er således ikke spesielt for akkurat denne eiendommen. Det bør dessuten være mulig å oppgradere eksisterende bygningsmasse uten samtidig å utvide med en ny stor spisesal. Dette forholdet kan således ikke vektlegges i så stor grad som kommunen har gjort ved dispensasjonsvurderingen. Kommunen har videre ansett Odd Fellow som stedstjenlig virksomhet. Fylkesmannen er i prinsippet enig med kommunen i at forsamlingslokaler kan være strøkstjenlig virksomhet, men vi er uenig med kommunen i at dette også gjelder virksomheten til Odd Fellow. Fylkesmannen viser til at Odd Fellow er et lukket brorskap med strenge medlemskriterier. Foreningen rekrutterer medlemmer fra et stort geografisk område, og tjener ikke nærområdets interesser. Utleievirksomheten retter seg i tillegg mot et geografisk område som er langt større enn nabolaget. Fylkesmannen er derfor av den oppfatning at virksomheten ikke kan anses som stedstjenlig/strøkstjenlig i dette tilfellet, gitt organiseringen og omfanget/ulempene ved virksomheten. Søker har vist til at flere av beboerne har flyttet til området etter at Odd Fellow etablerte seg, samt at kommunen skal ha godkjent planene allerede i Etter Fylkesmannens syn kan ikke dette tillegges vekt i vurderingen. En utvidelse av bygningsmassen og virksomheten må vurderes ut i fra forholdene på søknadstidspunktet, og det er heller ingen «selvfølge» for naboene at det tilrettelegges for at virksomheten kan utvides i fremtiden. Etter Fylkesmannens syn foreligger det både fordeler og ulemper ved tiltaket. Vi anser imidlertid at ulempene er større enn fordelene. Vi viser også til at tiltaket medfører økte ulemper for mange av beboerne i området, mens fordelene først og fremst tjener søkerens interesser. Fordelene ved å gi dispensasjon er dermed ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dette innebærer at det ikke er adgang til å treffe vedtak om dispensasjon, jf. pbl Kommunens vedtak i saken er således i strid med loven, og er følgelig ugyldig og må omgjøres. Fylkesmannen omgjør derfor kommunens vedtak om dispensasjon i saken slik at søknaden avslås. Avslaget på dispensasjonssøknaden betyr ikke at prosjektet ikke vil kunne bli realisert, men at det må utarbeides reguleringsplan for eiendommen for at det kan gjennomføres. Ved en eventuell reguleringsplan vil særlig bruksformålet være sentralt, herunder klarlegging av

11 Side 11 av 12 rammene for hva slags virksomhet som kan drives på eiendommen. En reguleringsplan er også godt egnet til å vurdere eiendommens atkomst mer helhetlig. Eiendommens utnyttelse og parkeringsforhold, er også egnet til å bli vurdert i plansammenheng. En reguleringsplan har også den fordelen at den bygger på en demokratisk prosess, der bl.a. naboer har rett til medvirkning. Dersom det utarbeides en reguleringsplan for eiendommen, vil dette kunne bidra til å rydde opp i konflikter, samt skape forutberegnelighet for både utbygger og naboer. Vurdering av kommunens vedtak 28. oktober 2013 om rammetillatelse Siden Fylkesmannen omgjør dispensasjonsvedtaket, er søknaden om rammetillatelse i strid med formålet i kommuneplanens arealdel. Søknaden om rammetillatelse må derfor avslås, jf. pbl. 1-6 annet ledd. Rammetillatelsen omfatter også etablering av åtte parkeringsplasser på bnr. 137 (4. Strøm terrasse 15), i nabogrensen til 4. Strøm terrasse 13. Fylkesmannen stiller spørsmål ved om ikke disse plassene eventuelt er avhengig av dispensasjon fra planformålet. Bnr. 137 er tilsynelatende ikke omfattet av bruksendringen i 1984, og det er ikke uten videre uproblematisk å godkjenne parkering til en virksomhet på en ubebygd boligtomt, i alle fall ikke når det er snakk om varig omdisponering som her. Saken er ikke tilstrekkelig opplyst på dette punktet, og Fylkesmannen går ikke videre i denne problemstillingen, men understreker at dette ikke har noen betydning for utfallet av saken. Uklare og vanskelig håndterbare vilkår To av vilkårene for dispensasjon er bl.a. at: «eksisterende spisesal i andre etasje på 3. Strøm Terrasse 8 ikke får benyttes til bespisning og utleiearrangementer.» «Det forutsettes at tilfartsveg fra 4. Strøm Terrasse fysisk stenges, dog slik at den kan åpnes for brøyting etc.» Fylkesmannen merker seg at det også i rammetillatelsen er satt flere betingelser, herunder: «Evt etterbruk av lokalene; dersom Odd Fellowgården AS skulle selge eller leie ut eiendommen, skal det ikke medføre utvidet bruk med hensyn til antall personer. Lokalene er kun godkjent for det antall det er søkt om i denne søknaden» Ovennevnte betingelser, vilkår og forutsetninger fremstår som både uklare og vanskelig praktiserbare. Fylkesmannen er således skeptisk til en dispensasjon som inneholder så vidt mange vage, og til dels vanskelige kontrollerbare forutsetninger og vilkår. Det er for øvrig heller ikke vist uttrykkelig til hvilket antall personer bygningen i så fall er godkjent for. Vedrørende klage over kommunens vedtak 19. desember 2012 Kommunens vedtak 19. desember 2012 om å oppheve tidligere vedtak om dispensasjon og rammetillatelse er påklaget av Odd Fellow. Klagen på vedtaket 19. desember 2012 er ikke trukket, og den er heller ikke tidligere behandlet av Fylkesmannen (klagen ble returnert 6. mai 2013). Det opphevede vedtaket (rammetillatelse med dispensasjon 31. mai 2012) er imidlertid senere erstattet av nye vedtak om dispensasjon og rammetillatelse. Vi anser derfor at Odd Fellow ikke lenger har noen aktuell interesse i å få klagen på opphevingsvedtaket behandlet, siden det

12 Side 12 av 12 opphevede vedtaket uansett er bortfalt ved det nye vedtaket om dispensasjon og rammetillatelse. Vi vil imidlertid kort bemerke at det opphevede vedtaket ikke tilfredsstiller kravene til begrunnelse etter pbl og fvl. 24 og 25, og vi er således enig med kommunen i at vedtaket var ugyldig og måtte oppheves. Konklusjon 1) Fylkesmannen omgjør formannskapets vedtak om dispensasjon 15. oktober ) Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak om rammetillatelse 28. oktober ) Fylkesmannen avslår søknad om dispensasjon og rammetillatelse, jf. pbl. 1-6 og Adgang til å kreve dekning av saksomkostninger Fylkesmannen gjør oppmerksom på retten til å kreve dekning av vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket til en parts gunst, jf. forvaltningsloven 36. Kravet må sendes til Fylkesmannen innen 3 uker. Etter fullmakt Runar Schau Carlsen assisterende fylkesmann Bente Nyegaard Fjell Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift Kopi til: Odd Fellowgården AS 3. Strøm terrasse DRAMMEN Os advokater Bygdøy Allè OSLO Siv.ark. Arne Finn Solli Erik Børresens allè DRAMMEN

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 17/128 Arkivsaksnr.: 14/111-2 Dato: 27.01.14. Osmund Kaldheim rådmann Bertil Horvli byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 17/128 Arkivsaksnr.: 14/111-2 Dato: 27.01.14. Osmund Kaldheim rådmann Bertil Horvli byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 17/128 Arkivsaksnr.: 14/111-2 Dato: 27.01.14 17/128, 3. STRØM TERRASSE 8, KLAGE PÅ VEDTAK INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Røyken kommune - gbnr 37/12 - Slemmestadveien 15 - klage på endringsvedtak og dispensasjon

Røyken kommune - gbnr 37/12 - Slemmestadveien 15 - klage på endringsvedtak og dispensasjon Vår dato: 29.01.2014 Vår referanse: 2013/6553 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 10/2316-173 Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen Røyken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN Innvalgstelefon: 32266644 Røyken kommune

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 114/1159 - Øvre Storgate 87 - klage på avslag på oppføring av takoppløft/ark

Drammen kommune - gbnr 114/1159 - Øvre Storgate 87 - klage på avslag på oppføring av takoppløft/ark Vår dato: 29.04.2014 Vår referanse: 2014/696 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266670 Drammen kommune - gbnr 114/1159

Detaljer

Drammen kommune - gnr 114/657-114/315 m fl - Losjeplassen 15 - Engene 46 og 48 - Nedre Storgate 33 - klage på dispensasjon fra regulert byggehøyde

Drammen kommune - gnr 114/657-114/315 m fl - Losjeplassen 15 - Engene 46 og 48 - Nedre Storgate 33 - klage på dispensasjon fra regulert byggehøyde Vår dato: 23.03.2015 Vår referanse: 2015/653 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Drammen kommune, Byplan, avd. byggesak Engene 1 3008 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32 26 66 62

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 114/1043 - Løkkebergveien 4

Drammen kommune - gbnr 114/1043 - Løkkebergveien 4 Vår dato: 23.03.2015 Vår referanse: 2014/8432 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Kirsten Gjermstad Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266647 Drammen kommune - gbnr 114/1043

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 21.08.2014 Deres dato 02.06.2014 Vår referanse 2014/6923 423.1 Deres referanse 13/1256 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Kongsberg kommune - gnr 104/78 - del av Heistadmoen - klage på avslag om bruksendring og dispensasjon

Kongsberg kommune - gnr 104/78 - del av Heistadmoen - klage på avslag om bruksendring og dispensasjon Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: 2014/7282 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 29.10.2014 Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266644

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200512884-15 22.01.2009 2009/2239 FM-J Fredrik Harvik Thoresen

Detaljer

Ringerike kommune - gnr 52/1 - klage over vedtak om midlertidig forbud mot tiltak VEDTAK

Ringerike kommune - gnr 52/1 - klage over vedtak om midlertidig forbud mot tiltak VEDTAK Vår dato: 26.02.2015 Vår referanse: 2014/5546 Arkivnr.: 421.4 Deres referanse: 14/815-5 Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss Innvalgstelefon: 32266644

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sigurd Bøe Sletten Tlf. direkte: 74168051 E-post: fmntsbs@fyikesmannen.no Deres ref.: Vár dato: 22.07.02014 Vár ref.: 2013/6064 Arkivnr: 421.3 Gretha Turid

Detaljer

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved

Detaljer

Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1

Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1 Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks 1051 4682

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Delvis omgjort - Bergen - Gnr 77 bnr 77 - Bontveitvegen 56 - anlegging vei / parkering

Delvis omgjort - Bergen - Gnr 77 bnr 77 - Bontveitvegen 56 - anlegging vei / parkering Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 23 79 Vår dato 15.10.2012 Deres dato 23.08.2012 Vår referanse 2012/11018 423.1 Deres referanse 08/18199 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen

Detaljer

VEDTAK. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd.

VEDTAK. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd. Vår dato: 08.09.2014 Vår referanse: 2014/3992 Arkivnr.: 421.4 Deres referanse: Saksbehandler: Ingebjørg Haug Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE Innvalgstelefon: 32 26 66 64 Hole kommune - klage på vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

Fylkesmannen stadfester Råde kommunes vedtak i sak 185/11 om avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg på eiendom gbnr. 21/8 fnr.

Fylkesmannen stadfester Råde kommunes vedtak i sak 185/11 om avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg på eiendom gbnr. 21/8 fnr. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2012/2253 423.1 YRR Vår dato: 02.05.2012 Fylkesmannen stadfester Råde kommunes vedtak i sak

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/00381 29.10.2013 2013/1044-22 FM-J Hege Rasch-Engh 18.12.2013 Vedtak - Frogn kommune -

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

Lier kommune - gbnr 111/6 - Gamle Tuverud - klage på avslag på søknad om nedsatt saksbehandlingsgebyr

Lier kommune - gbnr 111/6 - Gamle Tuverud - klage på avslag på søknad om nedsatt saksbehandlingsgebyr Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/3170 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - gbnr 111/6 -

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200300886 21.09.2007 2007/25354 FM-J Henrik Liane Johansen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/2174-4 Arkivnr.: GNR 32/14 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 28.01.2016 Vår ref: 15/2047-10 - 16/3220 Arkivkode: GBNR - 29/0087 Saksbeh.: Åse B. Harlem Saksnummer: 018/16 Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår ref: 2009/2297 Vår dato: 19.05.2009 Arkivnr: 423.1 Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jan Martin

Detaljer

Øvre Eiker kommune - gnr 107/6 - Hagaskogen - klage over avslag på oppføring av hytte - tiltakshaver Runar Gevelt VEDTAK

Øvre Eiker kommune - gnr 107/6 - Hagaskogen - klage over avslag på oppføring av hytte - tiltakshaver Runar Gevelt VEDTAK Fylkesmannen i Buskerud Beredskap-, Justis- og Kommunalavdelingen Vår dato Vår referanse 01.08.2006 2006/3777 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse førstekonsulent Roar Lillebergen 32266667

Detaljer

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Vår ref.: 2011/1566 Arkivnr: 423.1 Lilli Kristine Gjulem og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201002587/29 Saksbeh.: HARE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Eirik Bøe Sletten Deres ref.: Vår dato: 6.7.2012 Tlf. direkte: 74 16 80 26 E-post: esl@fmnt.no Vår ref.: 2012/3279 Arkivnr: 423.1 Innherred samkommune Postboks

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 159 BNR 10 - LAKSAVEIEN 74 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - CAMPINGVOGN OG DUKKESTUE

SAKSFREMLEGG GNR 159 BNR 10 - LAKSAVEIEN 74 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - CAMPINGVOGN OG DUKKESTUE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 159 BNR 10 - LAKSAVEIEN 74 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - CAMPINGVOGN OG DUKKESTUE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Brev om mulig ulovlighet 19.3.15 2 Fra Heidi

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1575 Saksbehandler: Terje Skottun Smiløkka 7 - Plassering av basestasjon - gnr 3 bnr 160 og 289 - Klage over vedtak Saksnr Utvalg Møtedato 74/2012 Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753

Saksframlegg. HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753 Saksframlegg HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753 Forslag til vedtak: Bygningsrådet/Det faste utvalg for plansaker har fått seg forelagt

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/70 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/13 Planutvalget 27.01.2009

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/70 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/13 Planutvalget 27.01.2009 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.12.20089 69183/2008 2007/4820 30/150 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/70 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/13 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver

Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver Oversikt over emnet Hvorfor er det søknadsplikt? Hjemmel for å kreve søknad for bruksendring Hva er en bruksendring? Sak om asylmottak

Detaljer

Dispensasjon. Rune Fredriksen

Dispensasjon. Rune Fredriksen Dispensasjon Rune Fredriksen Hva er en dispensasjon Tillatelse til å fravike lov/plan Konkret vurdering etter søknad Gjelder kun enkelttilfeller Sak omfattet av strandsoneprosjektet i Hurum kommune Prosjekt

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

RAMMETILLATELSE på vilkår Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE på vilkår Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vi viser til oversendelse fra kommunen, mottatt her 25.02.2011. Vilkårene for å behandle saken er til stede.

Vi viser til oversendelse fra kommunen, mottatt her 25.02.2011. Vilkårene for å behandle saken er til stede. Saksbehandler, innvalgstelefon Margit Rimeslaatten Farestveit, 55 57 21 16 Vår dato 12.08.2011 Deres dato 22.02.2011 Vår referanse 2011/2852 423.1 Deres referanse 10/1217 Bergen kommune v/etat for byggesak

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201316492/10 EBYGG 5351 301013 HANR

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201316492/10 EBYGG 5351 301013 HANR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no ODDVAR

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

Klage på tillatelse-søknad om dispensasjon for bruksendring til stall og veterinærklinikk på eiendom gnr. 40 bnr. 368 på Bestemorenga

Klage på tillatelse-søknad om dispensasjon for bruksendring til stall og veterinærklinikk på eiendom gnr. 40 bnr. 368 på Bestemorenga Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.03.2009 9368/2009 2006/3578 40/368 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/8 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/48 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/672 - Harry Skaland - Søknad om deling av grunneiendom - Dispensasjon fra reguleringsplan - Saga Borettslag Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no

Detaljer

KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI RAMMETILLATELSE I D SAK 840/2008 PÅ TILBYGG TIL FREDHEIM ARENA, GNR 65, BNR 347.

KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI RAMMETILLATELSE I D SAK 840/2008 PÅ TILBYGG TIL FREDHEIM ARENA, GNR 65, BNR 347. Byggesaksutvalget 26.11.08 sak 44/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200805074 : O: : 65-347 : Paul Korsberg Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 26.11.08 44/08

Detaljer

Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den 09.02.2016.

Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den 09.02.2016. Saksbehandler, innvalgstelefon Marianne Sandvik, 55 57 21 04 Vår dato 23.02.2016 Deres dato 09.02.2016 Vår referanse 2016/2050 423.1 Deres referanse 14/5705 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ Askøy

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven 2014 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Vi bryr oss om Finnmark! 0 Innhold Forord... 2 1 Innledning... 3 1.1 Hva er en dispensasjon... 3 1.2 Hva kan det

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Øystein Rognes Gamle Kongevei 57 7043 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/2464 Dato: 11.02.2015 Søknad om oppføring av veranda og

Detaljer

Undertegnede er tiltakshaver og representerer også ansvarlig søker i denne saken.

Undertegnede er tiltakshaver og representerer også ansvarlig søker i denne saken. Stein-Arne Hamre Fleslandsvegen 160 5258 Blomsterdalen Bergen Kommune Etat for byggesak og private planer Pb 7700 5020 BERGEN Blomsterdalen 25/10-2014 Klage på avslag på søknad, deres ref 201340097/17

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 11/76-24 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap.

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/383-35 Arkivnr.: GNR 115/23 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

Saksfremlegg 124/120 -KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV GARASJE

Saksfremlegg 124/120 -KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV GARASJE Arkivsak: 10/2835-12 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 124/120 -KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV GARASJE Sissel Andersen Innstilling: Miljø og utviklingsutvalget kan

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref.: Vår dato: 27.02.2009 Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Vår ref.: 2008/6508 Arkivnr: 423.1 Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Kongsberg kommune - gnr 104/78 - del av Heistadmoen - klage fra Forsvarsbygg på tillatelse til midlertidig bruksendring og dispensasjon

Kongsberg kommune - gnr 104/78 - del av Heistadmoen - klage fra Forsvarsbygg på tillatelse til midlertidig bruksendring og dispensasjon Vår dato: 03.12.2013 Vår referanse: 2013/5144 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 12/5511 Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266644 Kongsberg

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 B 0754 OSLO Date:18.09.2014 Deres ref: Byggeplass: g:fp::ifs(:ia;1:is(il1r (i(;l1e3ii) /9 35Ili3 ;l2sf3 Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer