Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune"

Transkript

1 Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/ Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av Departementet beklager den lange saksbehandlingstiden. Klagen gjelder Fylkesmannens avvisningsvedtak av Vedtaket ble påklaget av advokat Jakob Bakka på vegne av tiltakshaver Sagen Eiendom den Klagen er fremsatt i rett tid og vilkårene for å behandle klagen er oppfylt. Sakens bakgrunn Saken forutsettes kjent for partene og departementet vil kun nevne hovedtrekkene i den tidligere behandlingen. Departementet viser for øvrig til Fylkesmannens redegjørelse i oversendelse av Den byggemeldte Sagen Eiendom AS oppføring av tilbygg til næringsbygning på gnr. 18 bnr Samtidig ble det søkt om dispensasjon fra den gjeldende reguleringsplanens regler om grad av utnytting og fra avstandsbestemmelsen i pbl nr. 2. Tegningene som var vedlagt søknaden viste et tilbygg med utvidelse av kjøkken i første etasje, og inngjerdet terrasse på tilbyggets tak. Det var i tillegg tegnet inn en utvendig trapp på tilbyggets fasade mot sør. Plan- og miljøutvalget innvilget i møte den dispensasjon fra regulert grad av utnytting, regulert byggegrense mot vei, og fra pbl. 70 nr. 2. Byggetillatelse ble gitt den Søgne kommune mottok søknad om endring av gitt tillatelse den Ved kommunens brev av , ble endringssøknaden returnert til søker fordi den manglet vesentlig dokumentasjon. Postadresse Kontoradresse Bolig- og bygningsavdelingen Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg. 59 Janne Loen Kummeneje 0032 Oslo Sentral: Org. nr

2 Kommunen gjennomførte befaring på eiendommen den , og det ble da registrert avvik fra det godkjente tiltaket. Det ble gitt stoppordre ved plansjefens brev av Kommunen var på ny befaring og foretok kontrollmålinger. Ny stoppordre ble gitt ved plansjefens brev av , da kommunen under befaring foretok kontrollmålinger som indikerte at trapp på sørsiden av tilbygget strakk seg ut over eiendomsgrense mot sør. Idet trappen som var omfattet av dispensasjonsvedtaket av ville bli plassert over eiendomsgrensen mot sør, ble dispensasjonsvedtaket av omgjort av plan- og miljøutvalget i vedtak av I samme vedtak ble det gitt dispensasjon for økt utnyttelsesgrad, fra byggegrense mot vei, og fra avstand til nabogrense for oppføring av tilbygg til næringsbygg. Det ble satt som vilkår at den utvendige trappen skulle avslås, og vedtaket ble ikke påklaget av parten. Da den tidligere godkjente trappen ville bli plassert over eiendomsgrensen mot sør, ble også byggetillatelsen av omgjort av plansjefen i vedtak av Det ble i samme vedtak gitt byggetillatelse for oppføring av tilbygg på det vilkår at utvendig trapp ikke ble tillatt. Dette vedtaket ble heller ikke påklaget. I brev av fra ing. Tor Helge Ryen og brev av fra Sagen Eiendom ble det henholdsvis redegjort for søknad om dispensasjon og tiltak, og søkt om dispensasjon fra regulert grad av utnytting og tiltak utover byggegrense. I brev av ble det oppgitt at dispensasjonen gjelder etablering av rømningstrapp fra selskapslokaler i 2.etasje. Trapp plasseres på vestside av godkjente tilbygg, fra eksisterende bygg mot vei. Tiltaket er utenfor byggegrense og vil også overskride utnyttelsesgrad av eiendom. Plan- og miljøutvalget behandlet dispensasjonssøknaden i møte Dispensasjonene vedrørende oppføring av trappen mot vest ble innvilget på to vilkår. I samme vedtak avslo planog miljøutvalget søknad om dispensasjon for godkjenning av oppførte taksperrer, dør og utvidet terrasse i 2. etasje. For utfyllende redegjørelse om plan- og miljøutvalgets vedtak viser departementet til Fylkesmannens oversendelsesbrev av Vedtaket fra plan- og miljøutvalget ble påklaget av advokat Jakob Bakka på vegne av tiltakshaver i brev av , med tilleggsmerknader i brev av og Departementet viser til klagen og de nevnte brev. Klagen ble ikke tatt til følge av plan- og miljøutvalget i møte den , og saken ble oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I vedtak av opphevet Fylkesmannen avslagsdelen av plan- og miljøutvalgets vedtak av og avviste dispensasjonssøknaden av så langt det gjaldt oppførte taksperrer, dør og utvidet terrasse i 2. etasje. Avvisningen ble begrunnet med at søknaden relaterte seg til et areal som tiltakshaver ikke eier. Fylkesmannens avvisningsvedtak av ble påklaget av advokat Jakob Bakka på vegne av Sagen Eiendom ved brev av Advokat Bakka anførte i klagen at det kun er for den del av tiltaket som søkes oppført på fremmed grunn at det kan være aktuelt med avvisning av klagen. Etter advokat Bakkas syn, måtte søknaden realitetsbehandles for de deler av tiltaket som ligger på tiltakshavers egen grunn.

3 Fylkesmannen har ved oversendelsen av vurdert saken på nytt, men kunne ikke se at klagen av ga grunnlag for å endre standpunkt. Fylkesmannen fastholdt dermed sitt avvisningsvedtak av Departementet skal bemerke Departementets klagekompetanse fremgår av fvl. 34, som bestemmer at klageinstansen kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Saken anses tilstrekkelig opplyst etter fvl. 17. Departementet vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at det kun er Fylkesmannens vedtak av om å avvise dispensasjonssøknaden som er gjenstand for departementets klagevurdering. I vedtak av opphevet Fylkesmannen avslagsdelen av plan- og miljøutvalgets vedtak av Fylkesmannen kom til at det forelå en rettsanvendelsesfeil når kommunen hadde tatt hele søknaden om dispensasjon under realitetsbehandling. Dispensasjonssøknaden av ble avvist så langt det gjelder oppførte taksperrer, dør og utvidet terrasse i 2.etasje. Fylkesmannens begrunnelse for avvisningen, var at en del av det oppførte tiltaket overskrider eiendomsgrensen, slik at søknaden relaterer seg til et område som tiltakshaver selv ikke eier. Fylkesmannen viser videre til at plan- og bygningsmyndighetene i en viss, begrenset utstrekning har plikt til å undersøke om et planlagt tiltak kommer i strid med private rettsforhold. Fylkesmannen påpeker at undersøkelsesplikten antagelig går lenger når spørsmålet er om tiltakshaver har rett til å bygge på annen manns grunn, enn når en nabo protesterer mot byggesøknaden under henvisning til en negativ servitutt på tiltakshavers eiendom som hindrer bygging. Etter Fylkesmannens oppfatning vil det ved oppføring av bygg på annen manns grunn trolig være slik at undersøkelsesplikten strekker seg til å kreve at tiltakshaver sannsynliggjør sin rett. Departementet slutter seg til Fylkesmannens synspunkter. Departementet er videre enig i med Fylkesmannen i at dersom tiltakshaver ikke kan sannsynliggjøre sin rett, må plan- og bygningsmyndighetene kunne avvise søknaden og gi tiltakshaver beskjed om at han kan søke på nytt når det privatrettslige forholdet er avklart. I klagen av opplyser advokat Bakka at det kun er en liten del av terrasseutbygget/- utvidelsen (ytterste hjørne mot sydøst) som overskrider grensen. I Fylkesmannens vedtak av vises det til Sivilombudsmannens årsmelding for 2005 s 30 flg., og Sivilombudsmannens uttalelse i sak , der ombudsmannen uttaler at der det dreier seg om bygging på annen manns grunn uten avtale synes det lite relevant å legge vekt på om overskridelsene hevdes å være små. Slik departementet ser det, tilsier uttalelsene fra ombudsmannen at det sentrale er hvorvidt det har skjedd en overskridelse eller ikke, ikke hvilken størrelsesgrad eller alvorlighet de aktuelle overskridelsene måtte ha. I vedtak av trekker Fylkesmannen frem at i følge saksfremstillingen til kommunens vedtak av , kontaktet tiltakshaver kommunen i forhold til kjøp av grunn. Etter Fylkesmannens syn, ville han ikke gjort dette dersom han hadde en privatrettslig rett til å bygge på gnr. 18 bnr. 37. I kommunens saksfremstilling ble det i tillegg opplyst at kjøp av grunn ikke kunne la seg gjøre, idet området er regulert til veiformål, og at bygg på veggrunn er

4 uønsket. Fylkesmannen la derfor til grunn at tiltakshaver ikke har fått kjøpe den aktuelle del av gnr. 18 bnr. 37, og at han ikke har sannsynliggjort rett til å bygge på kommunens grunn. Departementet er enig i Fylkesmannens vurderinger om at utgangspunktet da er at søknaden skal avvises, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak Fylkesmannen kunne ikke se noen grunn til å fravike dette utgangspunktet i den foreliggende sak. Opplysningene fra advokat Bakka vedrørende bakgrunnen for at terrassen ble utvidet, ble ikke vektlagt av Fylkesmannen. Det ble vist til at tiltakshaver selv valgte å utvide terrassen uten å sende inn endringssøknad til kommunen. Så lenge tiltakshaver ikke har sannsynliggjort at han eier grunnen der tiltaket skal gjennomføres og heller ikke har sannsynliggjort et privatrettslig grunnlag for et tiltak på annen manns grunn, er departementet enig med Fylkesmannen i at søknaden må avvises. Departementet vil understreke at man med dette kun har vurdert om tiltakshaverne har sannsynliggjort sin rett i en slik grad at søknaden skal behandles, eller om behandlingen bør utsettes til det privatrettslige er avklart. Departementet kan ikke se at det er fremkommet nye opplysninger i saken som tilsier en opphevelse av Fylkesmannens vedtak. ****** Departementet stadfester Fylkesmannens avvisningsvedtak av Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. fvl. 28 tredje ledd andre punktum bokstav c). Med hilsen Ole Molnes (e.f.) avdelingsdirektør Janne Loen Kummeneje førstekonsulent Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Kopi: Advokat Jakob Bakka Postboks KRISTIANSAND S Tor Helge Ryen Tangvallveien SØGNE Søgne kommune Postboks SØGNE Sagen Eiendom AS Daleheia SØGNE

5 Adresseliste Fylkesmannen i Vest-Agder Postboks KRISTIANSAND S

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Privatrettslige forhold Pbl 21-6. Rune Fredriksen

Privatrettslige forhold Pbl 21-6. Rune Fredriksen Privatrettslige forhold Pbl 21-6 Rune Fredriksen Privatrettslige forhold Pbl 21-6 Med mindre annet følger av loven her skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Midlertidig forbud mot tiltak Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Pbl. 11-6 og 12-4, rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Fastsetter fremtidig arealbruk Er bindende for nye tiltak

Detaljer

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD Nore Sunde Utviklingsselskap AS Welhavens vei 4 4319 SANDNES Stavanger kommune v/ Kommunalstyret for byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Sendt på e-post til: britt.beege@stavanger.kommune.no Deres

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold»

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Advokat Ole Magnus Heimvik ADVOKATFIRMA HALD & CO DA Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» To adskilte verdener? Rettslig utgangspunkt

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming.

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Hotellet erkjenner at de eksiterende HC- rommene er for trange, og at tilgjengeligheten til uteserveringen ikke oppfyller kravet

Detaljer

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 Mindre endringer - og oss Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 1 Mindre endringer 12-14.Endring og oppheving av reguleringsplan For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Unnlatelse å følge opp ulovlige

Unnlatelse å følge opp ulovlige Line Therese Flåtten Unnlatelse å følge opp ulovlige tiltak Foto: Carl Erik Eriksson Plikten til å forfølge det ulovlige forhold Hovedregelen 32 1 Pålegger kommunen å forfølge overtredelser av bestemmelser

Detaljer

1. Begjæringen tas ikke til følge 2. Owe Grauphaugen tilpliktes å betale sakens omkostninger.

1. Begjæringen tas ikke til følge 2. Owe Grauphaugen tilpliktes å betale sakens omkostninger. TOBYF-2011-99682 INSTANS: Oslo byfogdembete - Kjennelse. DATO: 2011-07-01 KUN DOKNR/PUBLISERT: TOBYF-2011-99682 STIKKORD: Avtaleloven 32, forskrift om offentlige anskaffelser 11-10, 12- Midlertidig forføyning.

Detaljer