Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan"

Transkript

1 Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved saksbehandlingsfeil Hvilke tiltak som kan tillates ved dispensasjoner og hvilke som først kan godkjennes etter reguleringsendring

2 At en tiltakshaver tar seg bryet med å søke om dispensasjon er ikke i seg selv nok til å gi dispensasjon. Å følge plan- og bygningsloven inklusiv gjeldende arealplaner er hovedregelen. Dispensasjon er et unntak fra dette, og skal ikke være kurant. Både innvilgelse av dispensasjon og avslag på en dispensasjonssøknad forutsetter en begrunnelse som skal tilfredsstille visse minstekrav.

3 Plan- og bygningsloven er en ja-lov Adgangen til å gi dispensasjon gjelder enkeltsaker Adgangen til å gi dispensasjon gjelder de materielle reglene i pbl., ikke saksbehandlingsregler Vilkårene for dispensasjon pbl andre ledd første og andre punktum. Tredje ledd utdyper hensyn som skal vektlegges ved dispensasjon fra byggesaksdelen. Fjerde ledd utdyper hensyn som skal vektlegges ved dispensasjon fra arealplaner. Vilkårene for dispensasjon i pbl andre ledd første og andre punktum er kumulative.

4 Dispensasjonsvilkårene klargjør og strammer inn dispensasjonsadgangen etter pbl. av 1985 Vilkårene i pbl andre ledd andre punktum er bare oppfylt hvis en klar overvekt av hensyn taler for dispensasjon, jf. Ot. prp. nr. 32 ( ) s Se Ot. prp. nr. 32 ( ) s. 242 vedrørende at dispensasjon fra arealplaner reiser særlige spørsmål. Vilkårene for å gi dispensasjon må ses i sammenheng med forvaltningslovens krav til begrunnelse for enkeltvedtak og forvaltningens ansvar for sakens opplysning. Se SOMB 2004/1243, 2006/167 og 2011/2812 om begrunnelse.

5 Dispensasjonsvurderingen Redegjøre for hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. Det er disse som ikke må bli vesentlig tilsidesatt. Beskrive tiltaket det søkes om og de faktiske forholdene på aktuell eiendom og i planområdet Noen av de aktuelle momentene i vurderingen etter 19-2 andre ledd første punktum: Ny eller eldre arealplan? Dispensasjon fra kommuneplan eller reguleringsplan? Betydelig avvik? Legger planen opp til bebyggelse eller at arealet skal være ubebygd? Vil dispensasjonen endre bruksformålet/reguleringsformålet for arealet? Gjør likebehandlingshensyn seg gjeldende? Pbl fjerde ledd særlig vekt på statlige og regionale rammer og mål, og presumsjon for å ikke gi dispensasjon når direkte berørt myndighet er negativ.

6 Forts. dispensasjonsvurderingen Noen av de aktuelle momentene i vurderingen etter 19-2 andre ledd andre punktum: Gjør hensynene bak den aktuelle bestemmelsen seg fortsatt gjeldende med styrke? Foreligger det individuelle forhold som kan tillegges vekt? Har saksbehandlingen vært feil, og ville søker fått byggetillatelse ved korrekt saksbehandling i første omgang? Er det tale om gjenoppføring? Foreligger det alternativer som ikke krever dispensasjon? Når dispensasjonsvilkårene er oppfylt "kan" dispensasjon gis. Om dispensasjon skal gis der det "kan" gis er utøvelse av fritt skjønn. Hensynet til det kommunale selvstyret skal da vektlegges ved vår og domstolenes overprøving av kommunale vedtak. Fylkesmennene i Hedmark og Buskerud har utarbeidet dispensasjonsveiledere.

7 Reguleringsendringer pbl Utg. pkt. er at samme reglene gjelder for endringer som for utarbeiding av ny plan. Særregler for mindre endringer, utfylling og små endringer. Delegasjonsadgang for mindre endringer rettslig tvil om det er adgang til å delegere til administrasjonen Begrepet mindre endringer: Endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser Snevrere enn mindre vesentlig endring etter pbl. av 1985 Eksempler: Lovforarbeidene - Endring av arealformål er ikke mindre endring, men justering av grensene mellom to formål kan i de fleste tilfeller anses som en mindre endring

8 Forts. eksempler på mindre endringer: Miljøverndepartementet under spørsmål og svar på internett: Mindre endringer er endringer som relativt sett er mindre i forhold til planen, og som ikke går ut over hovedtrekkene i planen på en måte som forutsetter nytt offentlig ettersyn. Mindre endring kan f. eks. være arrondering av formålsgrenser og justering av linjeføring for infrastrukturanlegg. Mindre endringer omfatter ikke innføring av nye eller fjerning av arealformål eller hensynssoner. Derimot vil en justering av grensene mellom to formål kunne anses som en mindre endring. Som mindre endring kan man også justere byggegrenser, frisiktsoner og lignende. Forenklet sagt kan man gjøre justeringer i det som allerede ligger inne i planen, men ikke innføre nye elementer. Fylkesmannen: Vi har hatt til behandling et par saker der vi har ansett mindre justeringer i regulert grad av utnytting og bygningsstruktur som mindre endringer.

9 Saksbehandlingsregler ved mindre endringer, pbl tredje ledd Enklere saksbehandling saken skal forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg Lovforarbeidene dersom det foreligger innvendinger til endringene fra berørte myndigheter eller private, vil ikke endringene kunne anses som "mindre". Det samme følger av Miljøverndepartementets veileder T-1490 pkt Hvis endringer behandles som mindre selv om det foreligger innvendinger, skapes to typer saksbehandlingsfeil: personell kompetansesvikt og mangelfull planprosess.

10 Forts. saksbehandlingsfeil: Fylkesmannen mener at hvis planendringen materielt sett (altså i innhold) har en karakter som gjør at den kan anses som en mindre endring, så medfører saksbehandlingsfeilene at kommunens vedtak likevel er gyldig hvis det er grunn til å regne med at de ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. I vår klagebehandling har vi da vurdert om det er grunn til å regne med at en planprosess etter samme saksbehandlingsregler som for utarbeidelse av ny reguleringsplan ville medført at endringene ikke ville bli vedtatt eller hadde fått et annet innhold enn det aktuelle planvedtaket.

11 Forholdet mellom omregulering og dispensasjon fra reguleringsplan Sivilombudsmannens sak gjaldt disp. fra reguleringsbestemmelser om etasjetall og byggehøyde for oppføring av bolig Før den aktuelle søknaden kom inn var reguleringsbestemmelsene om etasjetall og gesimshøyde betydelig fraveket i planområdet Sivilombudsmannen viste til det som er sagt i lovforarbeidene til pbl om avvik fra arealplaner, og om klargjøring og innstramming av dispensasjonsadgangen i pbl. av Han understreket at reguleringsplanens bestemmelser er blitt til gjennom en planprosess hvor hensynet til offentlighet, samråd og demokratisk medvirkning skal være ivaretatt. Videre viste han til sin uttalelse i SOMB der han hadde fremholdt at disse hensynene gjorde det nødvendig å gå veien om reguleringsendring og ikke enkeltstående dispensasjoner ved endringer av betydning i planbestemmelsene, herunder fravikelser som har varig karakter og vil gjelde generelt.

12 Forts. forholdet mellom omregulering og dispensasjon fra reguleringsplan Sivilombudsmannen understreket viktigheten av at dispensasjonspraksisen ikke må undergrave arealplanen. Samtidig viste han til at kommunen i sin praksis i realiteten ikke hadde forholdt seg til reguleringsbestemmelsene om etasjetall og gesimshøyde, og at slike permanente avvik med generell gyldighet for det aktuelle reguleringsområdet skal gjøres gjennom reguleringsendring og ikke gjennom dispensasjoner. Sivilombudsmannen fremholdt også at den nye dispensasjonsbestemmelsen er en innstramming av praksis etter den tidligere, og stilte spørsmålstegn ved om de hensynene vedkommende fylkesmann hadde vektlagt kunne begrunne en dispensasjon av det aktuelle omfang. Han viste også til at omsøkt bolig hadde en gesimshøyde som etter det opplyste overgikk alle andre bygg i det avgrensede planområdet og som dermed også gikk ut over kommunens tidligere dispensasjonspraksis. Fylkesmannen ble bedt om å behandle saken på nytt.

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Unnlatelse å følge opp ulovlige

Unnlatelse å følge opp ulovlige Line Therese Flåtten Unnlatelse å følge opp ulovlige tiltak Foto: Carl Erik Eriksson Plikten til å forfølge det ulovlige forhold Hovedregelen 32 1 Pålegger kommunen å forfølge overtredelser av bestemmelser

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Her følger et viktig dokument. Vi ser gjennom det, fremhever tekst og legger til enkelte kommentarer. (Les selv det originale dokumentet.) «Felles

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Samme straffbare forhold

Samme straffbare forhold Samme straffbare forhold Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll

Detaljer