Statens vegvesen. Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer"

Transkript

1 Statens vegvesen Referat Dato: 18. februar 2004 Tid: Referent: Åge Jonn Hillestad Saksbehandler/innvalgsnr: Åge Jonn Hillestad Vår dato Vår referanse: Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer Seminar nr.: 2 Sted: Møteleder: Til stede: Forfall Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen, Bjørn Erik Selnes/Tom Ramstedt Se vedlegg Se vedlegg 1. Åpning og kort orientering om prosjektet Alt materiell som er vist på seminaret vil bli lagt ut på internettadresse: Prosjekter -> Bransjekontakt B. Selnes orienterte kort om bakgrunn for prosjektet. Prosjektet er delt opp i 3 hovedaktiviteter: 1) Kartlegging av det nordiske anleggsmarkedet 2) Anskaffelsesformer, samarbeidsformer, konkurransesituasjonen hindringer og muligheter 3) Handlingsplan for utvikling av bestiller- og utførerrollene BSE Observasjoner etter aktivitet 1: de nordiske landene som har hatt tradisjonell egenproduksjon, har valt ulike organisatoriske løsninger de nordiske landene har ulik anskaffelsesstrategi likheter i utvikling av bransjestruktur, men også ulikheter stramme budsjetter, økende brukerkrav Hensikten med dette seminaret er å: gi et bilde av situasjonen mhp. bruk av ulike kontraktsformer i de nordiske land gi et bilde av hva som skjer i forhold til nye gjennomføringsmodeller få frem synspunkter på hvordan bestiller- og utførersiden må utvikles for å komme over på effektive og langsiktige samvirkemodeller få frem synspunkter på økt konkurranse i et nordisk marked Postadresse Telefon Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks Askedalen 4 Statens vegvesen Region vest LEIKANGER Regnskap Askedalen 4 Båtsfjordvn Leikanger Org.nr: VADSØ Telefon Telefaks

2 2 2. Dagens situasjon erfaringer og utfordringer Innspill fra byggherren Jernbaneverket Rolf K. Jelstad Totalt setter Jernbaneverket ut kontrakter for ca. 2 mrd. NOK pr. år innen investering og drift/vedlikehold. Som eksempel på konkurransesituasjonen innen investering brukes prosjekt v/asker som ble delt opp i 5 kontrakter: Kontrakt nr. 2 hadde 3 tilbydere, de andre 4 kontraktene hadde 4 tilbydere. I disse konkurransene var det brukbar konkurranse men bare norske og svensk-norske tilbydere, ingen tilbydere fra andre nordiske eller europeiske land. Heller ingen tilbud fra joint-venture grupper Utvikling på entreprenørsiden i Norge: redusert marked og redusert kapasitet hos entreprenørene oppkjøp og konsentrasjoner 3 store svenske entr. (Skanska, NCC, PEAB) 2 store norske (Veidekke, AF) + Mesta 5-6 mellomstore norske entreprenører (med spesialkompetanse) få/ingen entr. fra Danmark og Finland er aktive i Norge Jernbaneverket tror at den sammenslåing/konsolidering av entr. som har vært vil fortsette, om enn ikke like raskt. Dette fører til færre tilbydere og mindre konkurranse. Utfordringer fremover: Opprettholde et stabilt entreprenørmarked m/tilstrekkelig konkurranse. Oppkjøp og fusjoner vil fortsette Utvikle de små og mellomstore entreprenører Utnytte kompetansen hos de store entreprenørene Muligheter: Utvikle bredere felles nordisk marked Utvikle felles anskaffelsesbestemmelser i Norden Utvikle felles kontraktsbestemmelser i Norden En strategi: færre og større kontrakter kan føre til større interesse for aktører som ikke er inne i det norske markedet nå. Helt nye store eller i samarbeid med norske /eksisterende aktører i Norge. Evt. motsatt strategi: dele opp prosjektene i flere og mindre kontrakter. Får med flere mindre og mellomstore entreprenører. Krever mer fra innsats frå byggherren. 3. alternativ: bruke mer av samarbeidskontrakter, trekke på tilbydernes kompetanse og kreativitet: målpris, incitament, OPS Hvor er det naturlig å plassere risiko og hvem skal ta den? er et sentralt spørsmål i enhver kontaktsammenheng og særlig ved samarbeidskontrakter. Byggherren må kritisk gå gjennom de krav som stilles til tilbydere, ikke skremme men oppfordre/oppmuntre til å delta i konkurranser. Innspill fra bransjen BAE rådet (Bygge-, Anleggs- og Eiendomsrådet) BAE-rådet: Uformelt samarbeidsorgan for de tyngste bransjeforeningene i Norge. Kontaktpunkt mot myndighetene. Representerer bedrifter og ansatte. Trond Johannesen Viktig milepell med etableringen av Mesta og dermed full konkurranseutsetting av oppdrag på Riksog fylkesveiene i Norge. I 1. runde m/konkurranseutsetting av drift og vedlikeholdsarbeid var det bare 3 av 24 kontrakter som gikk til små/mellomstore entreprenører. Er dette virksom konkurranse? Vil de mellomstore entr. ha muligheter for å hevde seg i konkurransen? Får vi mange nok aktører i dette markedet? I 2. runde ser det ut til å være flere tilbydere enn det var i 1. runde. MEF ønsker

3 3 mindre kontrakter, storentreprenørene er fornøyd med dagens kontrakter. Bransjen ønsker større innsats for bedre infrastruktur innen samferdsel, men sliter med å få gehør hos myndighetene. Stort etterslep innen drift og vedlikehold av veger i Norge. De er økende aktivitet innen anleggsbransjen, men geografiske forskjeller. De mindre entr. ansetter flere. De mellomstore entr. tar markedsandeler fra de store har riksentreprenørene tilpasset seg et markedsnivå? Det et økende aktivitetsnivået gjenspeiles ikke ennå i prisene. Det er et ønske og en ufordring å skape et jevnt aktivitetsnivå. Statens vegvesen bør holde seg bedre orientert om hva rådgiverne og entr. mener om kapasitetsutnyttelse og tilgjengelighet av ressurser. Det er økende optimisme innen konsulentbransjen. Mange eksemplar på gode samarbeids/ samspillskontrakter mellom byggherre og entr. Legger vi samme innhold i de ulike kontraktsbegreper? Konsulentene har livssyklusstandard i fokus. Oppdragsgiverne må videreutvikle sin kompetanse i styring/oppfølging av prosjektene. 3.a) Hva slags byggeherre ønsker bygge- og anleggsnæringen? Bare 30 % av Skanska sin aktivitet skjer i Norden. Skanska ønsker seg kunder - ikke byggherrer. Drømmekunde: Flergangskunde Tar sikkerhet på alvor - motivasjon ikke straff Erkjenner at det er best for alle at også entreprenøren tjener penger på prosjektet kvalitet og kompetanse koster. Setter etikk i høysetet hos seg selv og blant samarbeidspartnere Tenker langsiktig bruker erfaring på nytt Petter Eiken, Skanska Norge Ønskeprosjektet: Får utnytte sin beste kunnskap og kreativitet Får utnytte sine beste faglige ressurser Løsningsorientert byggeledelse Fokus på teamarbeid og trivsel Tar sikkerhet på alvor Offentlige kunder er viktige, særlige i konjunkturnedgang, men offentlig innkjøpsadferd stimulerer ikke til utvikling. Vanskelig å få en dialog om kommersielle forhold. Få bukt med mistenksomheten på begge sider av bordet, kanskje noe som ligger i ryggraden. Ved OPS i Sør-Trøndelag har Skanska sin organisasjon fått et løft mye grunnet muligheter for prosjektpåvirkning. Har gått fra claim til innovasjon Vi trenger en kulturendring. Hva om: Offentlige kunder tenker mer kreativt i forhold til innkjøpsregelverket fra deltaljerte spesifikasjoner til profesjonell bestiller Vi klatre å lære sammen i en fragmentert verdikjede Leverandørene stimulerte sine kunder Vi lar entreprenørene vise seg fra sin beste side 3.b) Hva slags BA - næring ønsker byggherren? I Norge har veg- og jernbaneetatene et sektoransvar. Statens vegvesen og Jernbaneverket har årlig omsetning på ca. 15 mrd. NOK. Godt over halvparten av vegnettet i Norge har ikke brukbar nok standard. Investeringsbehov på 120 mrd. NOK for utbygging til redusert standard. Konsentrasjon om 4 stamvegruter; E 6, E 18, E 16 og E 39. Kjell Bjørvik, Statens vegvesen

4 4 BA-næringen har lavere produktivitetsvekst enn andre næringer og det er innslag av useriøse aktører. Bransjen kan ikke leve med mistanker om kartellsamarbeid Om byggherre: Praktisering av anskaffelsesregelverket er hemmende for innovasjon og kreativitet. Statens vegvesen er ikke forbilledlig på HMS og er for ensidig fokusert på pris, lite på kvalitet og levetidskostnader. Det er viktig at vegvesenet blir ferdig med omstillingsfasen og finner sin rolle. Kritiske fase for næringen: Omfattende offentlig omstilling Spennende utvikling innenfor funksjonskontraktene, mindre toleranse enn for andre typer kontrakter Økende rapportering på ikke-oppfylling av kontraktsbestemmelsene Økende antall konflikter som ender i retten Negativ mediefokus Arbeidsinnvandring, utviding av EU For å komme på offensiven må det ryddes opp i gamle synder og skapes gjensidig tillit for videre utvikling. Statens vegvesen ønsker: En offensiv entr. bransje med vekt på løsninger, nytenking og helhet Ikke en bransje som tøyer regelverket og løper fortere etter gårsdagens løsninger Å utfordre både bransjen og oss selv Å bidra aktivt til nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller basert på samvirke Å bidra til å utvikle samarbeidsformer som gir den beste totaleffektivitet og utvikler nye løsninger 4.a) Bred partnering I driftsområdene har det innenfor almenn drift vært prøvd med partneringavtaler for vegdrift og beplantningspleie. Per Simonsen, Danmark Innenfor bred partnering samles en rekke oppgaver som tradisjonelt har vært utført av ulike entreprenører og rådgivere hos en driftsoperatør, som også får overført en del administrative oppgaver som i dag blir utført av vegvesenet og konsulenter. Det medfører at rådgiver- og entreprenørdelen får større ansvar. Dette vil ligge nær den engelske modellen MAC (Management, Agent, Contractor) m/agent (rådgiver) mellom byggherre og entreprenør. En vesentlig del av en bred partnering vil være prosessoptimaliseringer m/dokumentasjon, som igjen er grunnlaget for økonomisk incitament. Partnering gir muligheter for utvikling og bruk av samarbeidselementer og bedre styringsverktøy, herunder incitamenter. Hvorfor bred partnering : I Vegdirektoratet det nedskjæring av antall tilsatte (lønnsbudsjettet) på bestillersiden Det skal skapes klarere rollefordeling mellom bestiller og utfører Vegdirektoratet vil handle på forkant, før det politisk stilles konkrete krav på området Ser muligheter for synergieffekter mellom de mange entreprisene Bred partnering innebærer nye roller både for Vegdirektoratet og driftsoperatøren. 4b) Offentlig privat samarbeid (OPS) Politisk behandling: Budsjettforlik i Stortinget Nasjonal Transportplan Hovedformål å gi økt effektivitet samtidig som det offentlige beholder kontrollen og muligheten for politiske valg Kjersti Billehaug, Norge

5 5 OPS-program: E 39 Klett Bårdshaug, Sør Trøndelag E 39 Lyngdal Flekkefjord, Vest Agder E 18 Kristiansand Grimstad, Aust Agder Prosjekter etter hverandre i tid som gir byggherren erfaringsoverføringer og gevinster. Store prosjekter, basert på ferdig reguleringsplan fra vegvesenet. Entreprenøren lager byggeplan, bygger, drifter og vedlikeholder vegen år. Deretter overtar vegvesenet vegen inkl. ansvar for feil og mangler. I engelsk terminologi blir dette kallet: DBFO (Design, Build, Finance and Operate). Mål om få til optimal risikooverføring til privat sektor, dvs. at risikoen bæres av den som best kan kontrollere og/eller bære den (kostnader, finansiering, politisk m.m.) Ingen vederlag til tilbyder før vegen åpner. Anskaffelsen er basert på konkurranse med forhandling, på årlig vederlag i hele driftsperioden (25 år), som er basert på: At vegen er åpen og tilgjengelig Driftsstandard Kompensasjon for økte utgifter ut over trafikkprognosene Trafikksikkerhetsbonus Vesentlig med en balansert kontrakt som dekker alle forhold Nyutviklet kontrakt som er basert på norsk lov og kontraktstradisjon, samt internasjonal erfaring med tilsvarende kontraktstyper. I tillegg til entreprenører til å bygge vegen er det viktig med: sponsorer, banker, forsikringsselskaper, rådgivere, drifts- og vedlikeholdsoperatører for å få en god løsning. Erfaringer: Har trolig funnet riktig hovedmodell Kostbart for tilbyderne å gi tilbud Justering av risikodeling og betalingsmekanisme i hvert prosjekt Byggetiden går ned Marked og tilbydere er i utvikling utenlandske aktører kommer sammen med norske 4.c) Strategi for heldekkende service For 23 prosjekt innen veg, bane og vann er det i Finland investeringsprogram til 1280 mill. for perioden Mauri Pukkia, Finland I Finland blir 22 nye + 16 tidligere driftskontrakter satt ut i konkurranse i Etter hvert som kunnskap om og utprøving av ulike og mer utviklende og krevende anskaffelsesformer øker, er det ønskelig å gå over til kontraktformer som gir større ansvar til entreprenørene. I Finland er man på veg bort fra de tradisjonelle entreprenøravtale men i større grad over til serviceavtale, for å tilkjennegi at private får hand om større del av prosessen. I avtaleformen heldekkende service - avtale ligger det mye av det samme som den norske OPSkontraktsformen. I disse modellene får man i større gard tatt i vare livssyklus -aspektet ved prosjektene. Kontraktsformene er mer omfattende og langvarige enn de tradisjonelle, og gir entreprenøren større muligheter. I Finnland blir dette kalt PPP-modell. Det er ønskelig at anskaffelsesmetodene må bli mer like i hele Norden.

6 6 4.d) En fornyet anleggsbransje Felles program mellom Banverket og Vegverket. Fornyelse i anleggsbransjen (FIA) Det er identifisert problem innen anleggsbransjen i alle de nordiske land. I Sverige er det vilje hos anleggsentreprenørenes ledelse for å ta ansvar og utvikle bransjen. Nå er det: Liten konkurransesituasjon Lite lønnsomhet Kartellmistanker For dårlig kvalitet, forsinkelser, kostnadsoverskridelser og dårlig image. Lars Redtzer, Sverige FIA har startet arbeidet og har tatt over 5 prosjekt som bransjen allerede hadde satt i gang. Arbeidet vi foregå innen 6 delprogrammer, budsjett på ca. 10 mill SEK til sammen for Ban- og Vegverket: Kvalitet Samspill Kompetanse Incitament Prosess Marked FIA har valgt ikke å jobbe via bransjeorganisasjonene, men direkte mellom aktuell byggeherre og entreprenør(er) 4.e) Partnering i Norden samsyn Samvirkningsentreprise ingen ny entrepriseform, men en måte å organisere og styre samarbeidet mellom partene på. Bakgrunn for denne kontraktsformen er: erkjenning av og forsøk på forbedring av dårlige relasjoner mellom bestiller og entreprenør forsøke unngå kostnadskrevende endrings- og tilleggsarbeid bedre kvaliteten på sluttproduktet forbedre kunnskapsoverføringen Per Bjørnfot, Sverige Det er viktig at alle involverte parter, bestiller, entreprenør, div. underentreprenører og konsulent, samler seg om objektet og ett felles måldokument. Bestiller har ansvar for konstruksjonen og entreprenøren har ansvar for utførelsen. Det må ikke være surdeiger som varer utover i prosjektet, problem og konflikter må løses snarest (og lavest) mulig for å komme videre. Partene må være bevisst sine roller Vederlaget er basert på målpris med incitament, er de virkelige kostnadene er åpne for bestilleren. Partnering passer ikke for alle typer prosjekt, må velges ut legges strategi. Diskusjon synspunkt under pkt. 4 Det virker som at man er kommet lengst mht. samarbeid mellom byggherre og entreprenør i Danmark og Finland. Det som så ut til å være på gang i Sverige og Norge de siste par årene har snudd slik at det ser ut til å bli et mer konfliktfylt klima igjen. Tillit er ikke noe som blir tildelt noen, men noe som man gjør seg fortjent til over tid. Oppfatter utførende og byggherre det samme med totalkvalitet? Gir entreprenøren sine interne incentivordninger virkninger som kan være uheldige for prosjektet? Tom Ramstedt, Sverige Kjell Bjørvik Workshop, gruppediskusjoner Deltakerne ble delt inn i 8 grupper med hver sin gruppeleder der 4 grupper jobbet med hhv. ufordring 1 og 2.

7 7 Utfordring 1: Et felles indre marked i Norden a) Hva er de viktigste grensehindringene i forhold til et felles nordisk marked, og hvilke tiltak bør prioriteres? b) Hvor viktig er det for rådgiver- og entreprenørbransjen at det etableres felles nordiske bestemmelser i forhold til dagens praksis? c) Hvor viktig er nordisk samordning i forhold til å påvirke utviklingen av det marked i EU/EØS? d) Foreslå et fem-punkts handlingsprogram for å komme videre i dette arbeidet. Gruppe 3 Forutsetninger motivasjon, vilje til endring åpenhet i samspill risikovillighet må finnes hos alle involverte 1. Initiativ fra det offentlige en større andel av kontraktene må være reelle samspillskontrakter 2. Funksjons- og livssykluskrav må inn i kontraktene 3. Incitamentsbit/bonus inkludert i samspillskontrakten, for alle involverte 4. Relasjonskompetanse; teambuilding, konfliktløsning, oppfølging 5. Enhetlig praksis på anskaffelser Gruppe 4 1. Funksjonskrav 2. Felles Alminnelige Bestemmelser 3. Livslengde modeller 4. Begrepsforklaringer 5. Informasjon Gruppe 6 1. Samme språk, dvs. terminologi 2. Felles rammeverk : - starte med å finne minste felles nevner - utvide senere - alminnelige bestemmelser (NS, YSE, AB, ) 3. Offentlig anskaffelse: - lik tolking - fleksibel bruk innenfor reglene, anskaffelseskompetanse 4. Positive eksempel Vi vil ha et felles nordisk marked bedre konkurransekraft i Norden Gruppe 8 a) - Kultur - Forskjellig tolking av regler - Forskjelling oppfølging av regler - Bransjestruktur - Beskyttende markedsmekanismer b) - Dette er viktig, men ikke tilstrekkelig. - Jevner ut konjunktursvingninger / større marked c) - Der er viktig med slik samordning

8 8 - Det gjør tolking lettere og mer entydig - Nordisk nivå 1. Utpeking av problemområde 2. Felles terminologi 3. Lik vurdering av kompetanse 4. Felles anskaffelsesregler 5. Permanent gruppe? Gruppe 5 1. Rive barrierer ; regler, standardisering, spesifikasjoner, skatter og avgifter 2. Felles beskrivelse/terminologi 3. Felles elektronisk database 4. Formalisere arbeide mot CEN i Norden 5. Etablere felles prosjekter på tvers (byggherre entreprenør) Utfordring 2: Gjennomføringsmodeller (bedre samspill med fokus på livsløpsbetraktninger) 1. Hva er de viktigste forutsetningene for en dreining fra tradisjonelle kontraktsmodeller til samvirkemodeller og fokus på livsløpsbetraktninger? 2. Hvilken påvirkning har dette på prosjektstruktur og bransjestruktur? 3. Hvilke forventninger har bransjen til en offentlig byggherre hvilke forventninger har byggherren til rådgivere og entreprenører? 4. Foreslå et fem-punkts handlingsprogram for å komme videre i dette arbeidet. Gruppe 1 a) - Tillit - Innen både investeringer og drift/vedlikehold er det trolig budsjettmessige utfordringer - Påvirkning av politiske prosesser og beslutninger - Stadig utprøving av nye kontraktsformer; - frihet til kreativitet med fokus på funksjonskrav - må informere om erfaringer - Rett person på rett plass; - gjelder alle nivåer b) - Går vi mot enda færre og større aktører? - risiko - interne prosesser - Behov for tidlig å definere felles mål - Åpne og ærlige aktører - EU-direktivene er felles; - hva med å se hva andre får til - det som ikke er forbudt er lov, og omvendt c) - Rett ressurs på rett nivå - Bestiller forventer kreativitet - Bestiller må drive prosessen med nye kontraktsformer - Bestiller må ha kompetanse til å følge opp - Bestiller forventer at entr. er først ute når det gjelder å vise tillit - Entreprenøren forventer tydelige kriterier Oppfølging av målpriskontraktene; - felles oppfølging, evaluering og erfaringsoverføring utover de involverte aktørene - felles nordiske kriterier? 2. Felles etiske spilleregler i Norden

9 9 3. Ved tildeling av målpriskontraktene skal entr. vise tillit 4. Utvidelse av byggenæringens omdømmeutvalg med kunder og rådgivere 5. Prioriter gulrot fremfor pisk! motivere, ikke straffe. Handler ikke bare om kroner. Gruppe 2 a) - Samvirkemodeller vurderingskriterier, partnering, mindre prosjekter - Livsløpsbetraktninger mer helhetlige oppgaver, større oppgaver Incentiver helst for alle c) - Bransjen forventer at bestiller profesjonell og objektiv - Bestiller forventer at bransjen er profesjonell og pålitelig 1. Utvikle bestillerfunksjonen 2. Strategi for valg av kontrakter 3. Evalueringsmodeller Gruppe 7 1. Sett i gang prosjekt; - alle må lære sseg 2. Forum for å utvikle anskaffelsesmodell -bestiller og entreprenør 3. Felles anskaffelsesstrategi der de nye gjennomføringsmodellene betones 4. Kompetanseutvikling hos bestillere og entreprenører. Implementering viktig, anskaffelse - gjennomføring 5. Håndtering av risiko og fordeling

Byggherreprosjektet, bransjekontakt

Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bransje og kontaktmøte Vegdirektoratet 8. oktober 2004 Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bjørn Erik Selnes -Kort oppsummering bransjekontakt -Nordisk prosjekt GNA (veg- og jernbane) -Effektivisering

Detaljer

Anleggsdagene 2012, januar Samhandling. Bransjens eget opplegg for samhandlingsbestemmelser i entreprisekontrakter.

Anleggsdagene 2012, januar Samhandling. Bransjens eget opplegg for samhandlingsbestemmelser i entreprisekontrakter. Anleggsdagene 2012, 24. 26. januar 2012 Samhandling Bransjens eget opplegg for samhandlingsbestemmelser i entreprisekontrakter. Jan Eirik Henning Veg og transportavdelingen Byggherreseksjonen,Vegdirektoratet

Detaljer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer Norsk tunnelbygging Entreprenørens syn på norske byggherrer Entreprenørene sitter med stor kompetanse som kan komme prosjektene til gode dersom de blir gitt muligheter Jeg skal forsøke å nærme meg problemstillingen

Detaljer

VEGVESENETS OPPLEGG FOR BRANSJEKONTAKT

VEGVESENETS OPPLEGG FOR BRANSJEKONTAKT VEGVESENETS OPPLEGG FOR BRANSJEKONTAKT EVALUERINGS- OG OPPFØLGINGSMØTE TUNNELPRAKSIS 21. AUGUST 2008 BJØRN ERIK SELNES Samarbeidet med bransjen Vi står overfor store utfordringer som bare kan løses i et

Detaljer

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Side: 1 av 5 Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Bakgrunn for GNA- prosjektet (Felles nordisk anleggsmarked) Prosjektet Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad,

Detaljer

Fylkeskommunene Jernbaneverket Statens Vegvesen Viktig premissgiver og aktør

Fylkeskommunene Jernbaneverket Statens Vegvesen Viktig premissgiver og aktør Bakgrunn Fylkeskommunene Jernbaneverket Statens Vegvesen Samlet virksomhet betydelig del av anleggsmarkedet Viktig premissgiver og aktør Etablering av policygruppe - grunnlag Gruppa skal bidra til å utforme

Detaljer

Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge. Eirik Øvstedal, Statens vegvesen

Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge. Eirik Øvstedal, Statens vegvesen Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge Eirik Øvstedal, Statens vegvesen 20.04.2012 Byggherrerollen RV og FV Statens vegvesen er byggherre på riksveg Siden 2003 er Staten eier

Detaljer

Valg av kontraktsform og mekanismer for konflikthåndtering i Statens vegvesen

Valg av kontraktsform og mekanismer for konflikthåndtering i Statens vegvesen NFF - Temadag 5. mai 2015 Valg av kontraktsform og mekanismer for konflikthåndtering i Statens vegvesen Jan Eirik Henning Statens vegvesen, Vegdirektoratet Si noe om Utfordringer Mål Kontraktsstrategi

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse med kommentarer

Resultater fra spørreundersøkelse med kommentarer Resultater fra spørreundersøkelse med kommentarer 1. Kort orientering om undersøkelsen 2. Eksempler på resultater 3. Eksempler på hvordan undersøkelsen kan benyttes Elisabeth Schjølberg Multiconsult Asbjørn

Detaljer

NVF-seminar Island, september Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon

NVF-seminar Island, september Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon NVF-seminar Island, 12. 13. september 2011 Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon Kontrakter med samhandlings- og incitamentsbestemmelser for å oppnå bedre effektivitet- og felles forståelse for kontraktsarbeid.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylke Vest-Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på 7.281 km 2 Norges

Detaljer

Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring

Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring Maskinentreprenørenes forening, MEF, Anleggsdagene 2014 Vegbyggerdagen 22. januar Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring Lars Erik Hauer, Direktør, Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet

Detaljer

Hvorfor Partnering! Prosjekt og utbygging

Hvorfor Partnering! Prosjekt og utbygging Flemming Lykke Utdannet bygningsingeniør, Horsens, Danmark 1974 Jobbet i Norge siden 1982, hvorav de siste 12 år i Bærum kommune Prosjektleder i Bærum kommune 105.000 innbyggere og en fremtidsrettet kommune,

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering Adm dir Kari Sandberg - EBA 05.05.15 Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg en bransjeforening for entreprenører omlag 230 medlemsbedrifter med ca. 25.000

Detaljer

MEFs syn på kontraktspolicy Statens vegvesens kontrakter

MEFs syn på kontraktspolicy Statens vegvesens kontrakter MEF-notat nr. 4 MEFs syn på kontraktspolicy Statens vegvesens kontrakter Foto: Runar Daler 2015 Sammendrag Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker å være en pådriver for at Statens vegvesen fører en

Detaljer

FoU i kontrakter. Er vi en innovativ bransje? Kjell Inge Davik Regionvegsjef

FoU i kontrakter. Er vi en innovativ bransje? Kjell Inge Davik Regionvegsjef FoU i kontrakter Er vi en innovativ bransje? Kjell Inge Davik Regionvegsjef Forskningsdagene 9. oktober 2012 Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim Temaer Min bakgrunn for å mene noe Viktig for entreprenør/konsulenter/leverandører

Detaljer

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Via Nordica 2012 Sesjon 3-3 Bjørn Erik Selnes Reykjavik, 12. juni 2012 Nordisk regionalt samarbeid Den nordiske modellen Demokratisk og produktiv (?) Nærhet

Detaljer

Anleggsbransjen 2015 dagens situasjon i lys av bærekraft og langsiktighet. Adm dir Kari Sandberg

Anleggsbransjen 2015 dagens situasjon i lys av bærekraft og langsiktighet. Adm dir Kari Sandberg Anleggsbransjen 2015 dagens situasjon i lys av bærekraft og langsiktighet Adm dir Kari Sandberg 30.04.2015 Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg en bransjeforening for entreprenører omlag 230 medlemsbedrifter

Detaljer

TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL

TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL 1.0 Hva er totalentreprise? I totalentreprise utarbeider byggherren ved hjelp av arkitekt og rådgivere en kravspesifikasjon og tegninger som en eller flere entreprenører

Detaljer

Den norske OPS-modellen

Den norske OPS-modellen Den norske OPS-modellen Sjefingeniør Kjersti Billehaug Statens vegvesen Vegdirektoratet OPS-seminar NVF 31 Stockholm 16.november 2007 Politisk oppdrag Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem for

Detaljer

Mer veg for pengene ved bruk av BIM? Plan, prosjektering & bygging. Heidi Berg & Merete Tøndel

Mer veg for pengene ved bruk av BIM? Plan, prosjektering & bygging. Heidi Berg & Merete Tøndel Mer veg for pengene ved bruk av BIM? Plan, prosjektering & bygging Heidi Berg & Merete Tøndel Mer veg for pengene.. Bruk av BIM i planleggingen Effektivisering av planprosessen Erfaringer med BIM-modell

Detaljer

Vegvesenets OPS-prosjekter

Vegvesenets OPS-prosjekter Vegvesenets OPS-prosjekter v/advokat dr. juris Jan Einar Barbo Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Entreprisejuridisk seminar Holmsbu, 3. september 2009 1. Bakgrunn og oversikt Stortinget har vedtatt at tre

Detaljer

Utvikling av driftskontrakter - status

Utvikling av driftskontrakter - status Utvikling av driftskontrakter - status Innlegg på MEF sin «Vegbyggerdag» Gardermoen, 23. januar 2013 Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Hovedpunkter i arbeidet med å utvikle aktuelle kontraktsformer

Detaljer

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR?

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? Arne Giske Konsernsjef, Veidekke «Entreprenørens drøm» By Jørgen W. Porsmyr ANBUDSÅPNING PÅ SANDVIKA WØYEN 25. SEPTEMBER ANBUDSÅPNING PÅ

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Statens vegvesen. 1/2009 Statens vegvesen sine kontor i Tromsø

Statens vegvesen. 1/2009 Statens vegvesen sine kontor i Tromsø Statens vegvesen Referat Dato: Tid: Referent: 06.03.2009 1200-1330 Anne Jorunn Fjærestad Saksbehandler/innvalgsnr: Anne Jorunn Fjærestad - 57655722 Vår dato: 10.03.2009 Vår referanse: Konkurranseutsetting

Detaljer

Entreprisestrategi RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS OEC MOMENTUM ARKITEKTER VIKANES BUNGUM ARKITEKTER SWECO BYGGANALYSE 1

Entreprisestrategi RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS OEC MOMENTUM ARKITEKTER VIKANES BUNGUM ARKITEKTER SWECO BYGGANALYSE 1 Entreprisestrategi 07.12.2016 1 Begrepsavklaringer Entreprisestrategi - hvordan dele opp (eller holde samlet)? Kontraktstrategi Hvordan vi lager kontrakter som hjelper prosjektet til bedre gjennomføring

Detaljer

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Møtereferat 1 (5) 12.11.2008 Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Dato 08. oktober 2008, kl 1000-1530 Sted Bjørvika-prosjektet, Oslo Tilstede Matti Piispanen Vägförvaltningen

Detaljer

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Via Nordica, Helsingfors10. juni 2008 Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Kort om Veidekke Veibygger Vegvesenet er en av

Detaljer

Hvilke entreprisemodeller etterspør markedet

Hvilke entreprisemodeller etterspør markedet Hvilke entreprisemodeller etterspør markedet Jan Olaf Dukan Advokat Hva motiverer en leverandør? Generelt Tillit til konkurransen Tydelig konkurransegrunnlag Klare tildelingskriterier og tillit til at

Detaljer

Statens vegvesens håndtering av nye krav

Statens vegvesens håndtering av nye krav Statens vegvesens håndtering av nye krav Hvordan møte strenge effektivitetskrav og et høyere volum på vegsiden? Hvilke krav/utfordringer gir det for vegetaten selv og for leverandørene? Foto: Knut Opeide

Detaljer

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Torgeir Leland Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen 22.01.2015 Historien startet på Sørlandet i 2007 Driftskontrakter

Detaljer

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Är Mesta kollegor eller konkurrenter? - Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Vidar Aarvold & Ole Arnfinn Opsahl KOLO Veidekke AS NVF 13 : Seminarium med anledning av eventuell bolagisering

Detaljer

Kontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord

Kontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord Kontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord Steinar Livik Prosjektleder Region nord Nøkkeltall: - Ca 200 riksvegtunneler på landsbasis skal oppgraderes i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften

Detaljer

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Hvordan kan vi utvikle vår bransje til å bli verdensledende? Myndighetene inviterer byggenæringen og andre sentrale aktører, til et bredt samarbeid, for å

Detaljer

Målpriskontrakt. Øyvind Holemark sjefingeniør Byggherreseksjonen Utbyggingsavdelingen Vegdirektoratet

Målpriskontrakt. Øyvind Holemark sjefingeniør Byggherreseksjonen Utbyggingsavdelingen Vegdirektoratet Målpriskontrakt Øyvind Holemark sjefingeniør Byggherreseksjonen Utbyggingsavdelingen Vegdirektoratet Målpriskontrakt Formål: Hensikten med målpriskontrakt er å oppnå bedre samarbeid mellom entreprenør,

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen. Utbygging av jernbanen

Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen. Utbygging av jernbanen Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen Utbygging av jernbanen Uønskede hendelser med maskiner Fra 01.01.2010 01.01.2012 er det registrert 124 uønskede hendelser med bruk av kjøretøy på Jernbaneverkets

Detaljer

Muligheter ved OPS-gjennomføring Avfallskonferansen Lillehammer

Muligheter ved OPS-gjennomføring Avfallskonferansen Lillehammer Muligheter ved OPS-gjennomføring Avfallskonferansen Lillehammer 10. juni 2010 Transactions PwC har tung erfaring med anskaffelser av offentlig infrastruktur og rår over et bredt spekter av relevant kompetanse

Detaljer

Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008

Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008 Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008 Rapport fra et prosjekt i NVF 33 Via Nordica 09.juni 2008 Helsinki Torgrim Dahl, Statens vegvesen NVFs Utvalg 33 Belegninger Prosjekt Funksjonsbaserte

Detaljer

Bransjens utfordringer og behov

Bransjens utfordringer og behov Bransjens utfordringer og behov Entreprenørsiden Navn: Kjell Inge Davik Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen Dato: 24.10.2007 Agenda Veinettet hva skal vedlikeholdes Kontrakten Kompetanse og rekruttering

Detaljer

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på funksjonskontrakter Kommunevegdagane 2010 4. og 5. mai Bergen Visjonen til Statens vegvesen På veg for et bedre samfunn Mål og arbeidsform slik

Detaljer

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Policygruppe for bransjekontakt Trond Johannesen administrerende direktør Maskinentreprenørenes Forbund Maskinentreprenørenes Forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi?

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Morten Aagaard, Metier Legal 26 januar 2016 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Arbeid med kontraktstrategi Kravspesifikasjoner og

Detaljer

Policygruppe for bransjekontakt. Nye gjennomføringsmodeller

Policygruppe for bransjekontakt. Nye gjennomføringsmodeller Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet Omdømmemåling Felles opplæring Opplegg for systematisk samarbeid Nye gjennomføringsmodeller

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

-hva hemmer og fremmer effektiv produksjon..?

-hva hemmer og fremmer effektiv produksjon..? Erfaringer med norske kontraktsformer her enhetspriskontrakter som utgangspunkt -hva hemmer og fremmer effektiv produksjon..? Prosjektleder Ruth G Haug Leonhard Nilsen & Sønner As Dere skal få høre om;

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Synspunkter på driftskontrakter Mesta Drift as

Synspunkter på driftskontrakter Mesta Drift as Synspunkter på driftskontrakter Mesta Drift as Paul Robert Rotevatn Ressursdirektør - Mesta Drift as Gardermoen, 27. mars 2012 Mesta Drift as Ca 3,1 MRD i omsetning (2011) 1 054 ansatte Ledes av adm. direktør

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL. Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003

OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL. Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003 OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003 FREMSTILLING Temaet Definisjoner Utfordringer Kontraktstruktur og kontraktsmodeller Rammeverket EØS

Detaljer

Jernbaneverket Utbygging. Direktør leverandør og marked, Michael Bors

Jernbaneverket Utbygging. Direktør leverandør og marked, Michael Bors Jernbaneverket Utbygging Direktør leverandør og marked, Michael Bors Leverandørsituasjon Hurtig vekst i aktivitetsnivået i et begrenset marked med èn kunde Ikke nok kritisk kompetanse i markedet Mangel

Detaljer

GJENNOMFØRINGSMODELL. Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom

GJENNOMFØRINGSMODELL. Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom GJENNOMFØRINGSMODELL Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom MÅLSETNING MED PÅGÅENDE ARBEID ER Å KARTLEGGE ERFARINGER FRA ULIKE GJENNOMFØRINGSMODELLER : Fremskaffe dokumentasjon som beskriver: Metodikk

Detaljer

Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør

Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør Gjennomføringsmodellen Lyngdalsmodellen er en brukerfokusert, samspillsorientert OPS-modell for byggeprosjekter med konkurransepreget dialog

Detaljer

Vegpakke E6 Helgeland. Orientering om prosjektet. 18. juni 2015

Vegpakke E6 Helgeland. Orientering om prosjektet. 18. juni 2015 Vegpakke E6 Helgeland Orientering om prosjektet 18. juni 2015 E6 Helgeland - utfordringer Smal veg Svingete veg Flaskehalser Dårlig bæreevne Telehiv Mange avkjørsler Lite effektiv transport Store kostnader

Detaljer

OPS SLØSING MED OFFENTLIGE MIDLER I MILLIARDKLASSEN. KIRKENES, Bjarne Jensen

OPS SLØSING MED OFFENTLIGE MIDLER I MILLIARDKLASSEN. KIRKENES, Bjarne Jensen OPS SLØSING MED OFFENTLIGE MIDLER I MILLIARDKLASSEN KIRKENES, 11.06 2014 Bjarne Jensen HVA ER OPS? OPS: EN BESTEMT METODE FOR Å KONKURRANSEUTSETTE OFFENTLIG VIRKSOMHET MED STORE INVESTERINGER I BYGG/ ANLEGG

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Nordisk chefsforum, 16-19.juni 2007

Nordisk chefsforum, 16-19.juni 2007 Nordisk chefsforum, 16-19.juni 2007 Nytt fra Norge Eva Solvi Nytt fra Norge Vegdirektør skifte Forvaltningsreformen/regionreformen Vegtilsyn? Nasjonal transportplan 2010-2019 Funksjonskontrakter status

Detaljer

GNA fase 3. Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet HMS: Utviklingsplan 2008-2012 Mars 2008 Revidert mai 2008

GNA fase 3. Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet HMS: Utviklingsplan 2008-2012 Mars 2008 Revidert mai 2008 GNA fase 3 HMS: Utviklingsplan 2008-2012 Mars 2008 Revidert mai 2008 Forord Prosjektet er et delprosjekt i det nordiske prosjektet Gemensam nordisk anläggningsmarknad GNA initiert av Nordisk ministerråd

Detaljer

Kan OPS redde en trang kommuneøkonomi?

Kan OPS redde en trang kommuneøkonomi? Kan OPS redde en trang kommuneøkonomi? Tønsberg 23. september 2015 Dr. ing Øystein H. Meland Hva er OPS? En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av private (evt sammen med det offentlige) etter

Detaljer

Statens vegvesen. Jane Bordal, Marit Brandtsegg, Bettina Sandvin, Randi Harnes, Trond M Andersen

Statens vegvesen. Jane Bordal, Marit Brandtsegg, Bettina Sandvin, Randi Harnes, Trond M Andersen Statens vegvesen Referat Dato: 26.01.2016 Tid: 1000-1530 Referent: Øystein Larsen Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Larsen - 900 66 460 Vår dato: 04.02.2016 Vår referanse: 15/240096-2 Bransjenettverk vinterdrift

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Kontraktstrategi og utvikling av entreprenører. NVF tunnelseminar Bergen, 25. september 2014 Terje Dengerud, Mesta AS Elektro

Kontraktstrategi og utvikling av entreprenører. NVF tunnelseminar Bergen, 25. september 2014 Terje Dengerud, Mesta AS Elektro Kontraktstrategi og utvikling av entreprenører NVF tunnelseminar Bergen, 25. september 2014 Terje Dengerud, Mesta AS Elektro Mesta Elektro en fokusert elektrobedrift Visjon Mesta Elektro skal være den

Detaljer

NVF seminar 2. Juni 2015

NVF seminar 2. Juni 2015 NVF seminar 2. Juni 2015 10.06.2015 10.06.2015 Prosjektmodell 35 000 Utvikling investeringer riks- og fylkesveger 2004-2014 30 000 Tall i mill 2014 kr 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2004 2005 2006

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Kontraktsmodeller 25.02.09

Kontraktsmodeller 25.02.09 Kontraktsmodeller 25.02.09 Agenda Litt om Nettpartner Hensikten med kontrakter Hvilke kontrakter bruker Nettpartner? Utfordringer Hva gjør andre offentlige virksomheter? Fredrikstad Energi AS Fredrikstad

Detaljer

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser Arendalsuka 13. august 2015 Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 2 000 små, mellomstore og store bedrifter.

Detaljer

Målrettet bruk av rådgivertjenester

Målrettet bruk av rådgivertjenester Målrettet bruk av rådgivertjenester -tydelig bestilling -forutsigbar styring v/ Liv Nordbye, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet I fremtidige rådgiveroppdrag må Byggherren ha hånda mer på rattet og foten

Detaljer

Kvalitetskontroll av utlagt vegmerking

Kvalitetskontroll av utlagt vegmerking Kvalitetskontroll av utlagt vegmerking - og hvor mye ressurser er rimelig å anvende til slik kontroll Bjørn Skaar Region sør Nordisk konferanse om vegoppmerking København 8 9 februar 2005 Hvorfor utføre

Detaljer

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold Bygg- og anleggsanskaffelser 2014 16. oktober 2014 NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold Morten Lund, Standard Norge NS 3450 sin plass i forhold til andre standarder i

Detaljer

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavd Statens vegvesen Vegdirektoratet Anleggsdagene 2013 Gardermoen Byggherrestrategi Hensyn til mangfold og god konkurranse

Detaljer

Vinnerens forbannelse,! informasjonsasymmetri,! utvalgsrisiko,! moralsk risiko! og! IT-kontrakter!

Vinnerens forbannelse,! informasjonsasymmetri,! utvalgsrisiko,! moralsk risiko! og! IT-kontrakter! Vinnerens forbannelse,! informasjonsasymmetri,! utvalgsrisiko,! moralsk risiko! og! IT-kontrakter! Magne Jørgensen Fire spørsmål! Du legger inn bud på et hus og vet at det er mange andre som også ønsker

Detaljer

Bransje- og leverandørmøte 2014 Utviklingen av norsk veg og jernbane Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Bransje- og leverandørmøte 2014 Utviklingen av norsk veg og jernbane Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Bransje- og leverandørmøte 2014 Utviklingen av norsk veg og jernbane 10.02.2014 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen HMS - utvikling personskader 2010-2013 Beskrivelse Konsekvens -klasse 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodeller Lyngdalsmodellen: Brukerstyrt og kostnadseffektiv hånd i hånd Kristiansand 27.09.2012,Dr.ing Øystein H. Meland Korrekt fokus i anskaffelsesprosessen? Å gjøre ting riktig? eller Å

Detaljer

Anskaffelser muligheter og utfordringer for bade- og svømmeanlegg

Anskaffelser muligheter og utfordringer for bade- og svømmeanlegg Svømmehallkompetanse, Hamar, 17. mars 2016 Anskaffelser muligheter og utfordringer for bade- og svømmeanlegg Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver 29.03.2016 1 Forskjellige utfordringer ved anskaffelser

Detaljer

Kommunalt innkjøpssamarbeid løsning for å sikre kompetanse i B/A anskaffelser! Thore Amundsen Innkjøpssjef Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen

Kommunalt innkjøpssamarbeid løsning for å sikre kompetanse i B/A anskaffelser! Thore Amundsen Innkjøpssjef Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen Kommunalt innkjøpssamarbeid løsning for å sikre kompetanse i B/A anskaffelser! Thore Amundsen Innkjøpssjef Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen Gjøvikregionen, ca 70 000 innbyggere, korte fakta Ca

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013 ITS-rådet Ivar Christiansen/Børre Skiaker ITS Konferansen 2013 Bakgrunn for etablering av ITS Rådet: ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner - 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata

Detaljer

Entreprisemodeller Særlig om Samspillkontrakter

Entreprisemodeller Særlig om Samspillkontrakter Entreprisemodeller Særlig om Samspillkontrakter Finseseminaret 18.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Elementer i et bygge- eller anleggsprosjekt Finansiering Tomt Idé

Detaljer

Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder

Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder Erfaringer OPS Søreide Skole Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder Grunnleggende tanke God Konkurranse Form Bærekraftig modell OPS: Sammensatt oppgave med mange

Detaljer

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept. 2012 1 Om OPS OPS eller Offentlig Privat Samarbeid er samlebetegnelsen

Detaljer

SAMSPILL Byggherre entreprenør Avgjørende for å lykkes v/ adm. dir. Jon Sandnes, EBA

SAMSPILL Byggherre entreprenør Avgjørende for å lykkes v/ adm. dir. Jon Sandnes, EBA SAMSPILL Byggherre entreprenør Avgjørende for å lykkes v/ adm. dir. Jon Sandnes, BA NORDISKT FORUM 2011 1 Myndigheter SAMSPILL tt vel fungerende marked Kapasitet og Kompetanse og Kvalitet i anleggsmarkedet

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

GNA fase 3. Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet Oppsummering fase 3 Mai 2008

GNA fase 3. Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet Oppsummering fase 3 Mai 2008 GNA fase 3 Oppsummering fase 3 Mai 2008 Forord Prosjektet er et delprosjekt i det nordiske prosjektet Gemensam nordisk anläggningsmarknad GNA initiert av Nordisk ministerråd og gjennomført av nordiske

Detaljer

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET MØTE NHO 4. MARS 2014 RUNE BERNTSEN, REGIONSJEF SYD, KRUSE SMITH EIENDOM AS PROSJEKTLEDER LYNGDAL UNGDOMSSKOLE FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Rundt 1000 ansatte Omsetning

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

Komplekse prosjekter Hvordan øke samspillet og få full utnyttelse av ulike aktører sin kompetanse. Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum

Komplekse prosjekter Hvordan øke samspillet og få full utnyttelse av ulike aktører sin kompetanse. Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum Komplekse prosjekter Hvordan øke samspillet og få full utnyttelse av ulike aktører sin kompetanse Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum 4 5 Organisasjonskart JBV IC utbygging 1:23 (2:14) Oslo - Lillehammer

Detaljer

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Marius Michaelsen, HMS-rådgiver Veidekke ASA 10. mai 2012 www.veidekke.no Temaer Kort om Veidekke Neste generasjon HMS Oppsummert Film Vår viktigste oppgave

Detaljer

Alternative driftskontrakter - erfaringer

Alternative driftskontrakter - erfaringer Alternative driftskontrakter - erfaringer Magne Berg Statens Vegvesen Temaer Bakgrunn Mål, virkemidler Vesterålens driftskontrakter Erfaringer Andre alternative kontraktsmodeller i SVV Oppsummering 1 Bakgrunn

Detaljer

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen «Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen OPS et innovativt valg? - Gardermoen 10-11 Februar 2015 12.02.2015 Gjennomføring

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016 Statens vegvesen Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Hege Husabø / 57655861 16/17819-1 03.02.2016 Tilskudd

Detaljer

Status NyeVeier. Transport & logistikk Gardermoen 17. oktober 2016

Status NyeVeier. Transport & logistikk Gardermoen 17. oktober 2016 Status NyeVeier Transport & logistikk Gardermoen 17. oktober 2016 Nye Veier AS Opprettet som et interimselskap våren 2015 Ordinær drift fra 1. januar 2016 Heleid av Samferdselsdepartementet Hovedkontor

Detaljer

NyeVeier raskere frem. Byggedagen Ingrid Dahl Hovland Kristiansand 7. november 2016

NyeVeier raskere frem. Byggedagen Ingrid Dahl Hovland Kristiansand 7. november 2016 NyeVeier raskere frem Byggedagen Ingrid Dahl Hovland Kristiansand 7. november 2016 Nye Veier AS Opprettet som et interimselskap våren 2015 Ordinær drift fra 1. januar 2016 Heleid av Samferdselsdepartementet

Detaljer

Entrepriseformer og erfaringer fra Norge

Entrepriseformer og erfaringer fra Norge Årsmøte NVF vegens konstruksjon, Kiruna 13.-14. juni 2013 Entrepriseformer og erfaringer fra Norge Definisjoner, erfaringer og konsekvenser for vegens konstruksjon Begrepene Entrepriseform («hvem prosjekterer»?),

Detaljer

Gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodeller Lyngdalsmodellen: Brukerstyrt og kostnadseffektiv hånd i hånd 4 mars 2014 Dr. ing Øystein H. Meland Svakheter v/ dagens gjennomføringsmodeller (delte modeller, totalentreprise m

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer