Statens vegvesen. Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer"

Transkript

1 Statens vegvesen Referat Dato: 18. februar 2004 Tid: Referent: Åge Jonn Hillestad Saksbehandler/innvalgsnr: Åge Jonn Hillestad Vår dato Vår referanse: Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer Seminar nr.: 2 Sted: Møteleder: Til stede: Forfall Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen, Bjørn Erik Selnes/Tom Ramstedt Se vedlegg Se vedlegg 1. Åpning og kort orientering om prosjektet Alt materiell som er vist på seminaret vil bli lagt ut på internettadresse: Prosjekter -> Bransjekontakt B. Selnes orienterte kort om bakgrunn for prosjektet. Prosjektet er delt opp i 3 hovedaktiviteter: 1) Kartlegging av det nordiske anleggsmarkedet 2) Anskaffelsesformer, samarbeidsformer, konkurransesituasjonen hindringer og muligheter 3) Handlingsplan for utvikling av bestiller- og utførerrollene BSE Observasjoner etter aktivitet 1: de nordiske landene som har hatt tradisjonell egenproduksjon, har valt ulike organisatoriske løsninger de nordiske landene har ulik anskaffelsesstrategi likheter i utvikling av bransjestruktur, men også ulikheter stramme budsjetter, økende brukerkrav Hensikten med dette seminaret er å: gi et bilde av situasjonen mhp. bruk av ulike kontraktsformer i de nordiske land gi et bilde av hva som skjer i forhold til nye gjennomføringsmodeller få frem synspunkter på hvordan bestiller- og utførersiden må utvikles for å komme over på effektive og langsiktige samvirkemodeller få frem synspunkter på økt konkurranse i et nordisk marked Postadresse Telefon Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks Askedalen 4 Statens vegvesen Region vest LEIKANGER Regnskap Askedalen 4 Båtsfjordvn Leikanger Org.nr: VADSØ Telefon Telefaks

2 2 2. Dagens situasjon erfaringer og utfordringer Innspill fra byggherren Jernbaneverket Rolf K. Jelstad Totalt setter Jernbaneverket ut kontrakter for ca. 2 mrd. NOK pr. år innen investering og drift/vedlikehold. Som eksempel på konkurransesituasjonen innen investering brukes prosjekt v/asker som ble delt opp i 5 kontrakter: Kontrakt nr. 2 hadde 3 tilbydere, de andre 4 kontraktene hadde 4 tilbydere. I disse konkurransene var det brukbar konkurranse men bare norske og svensk-norske tilbydere, ingen tilbydere fra andre nordiske eller europeiske land. Heller ingen tilbud fra joint-venture grupper Utvikling på entreprenørsiden i Norge: redusert marked og redusert kapasitet hos entreprenørene oppkjøp og konsentrasjoner 3 store svenske entr. (Skanska, NCC, PEAB) 2 store norske (Veidekke, AF) + Mesta 5-6 mellomstore norske entreprenører (med spesialkompetanse) få/ingen entr. fra Danmark og Finland er aktive i Norge Jernbaneverket tror at den sammenslåing/konsolidering av entr. som har vært vil fortsette, om enn ikke like raskt. Dette fører til færre tilbydere og mindre konkurranse. Utfordringer fremover: Opprettholde et stabilt entreprenørmarked m/tilstrekkelig konkurranse. Oppkjøp og fusjoner vil fortsette Utvikle de små og mellomstore entreprenører Utnytte kompetansen hos de store entreprenørene Muligheter: Utvikle bredere felles nordisk marked Utvikle felles anskaffelsesbestemmelser i Norden Utvikle felles kontraktsbestemmelser i Norden En strategi: færre og større kontrakter kan føre til større interesse for aktører som ikke er inne i det norske markedet nå. Helt nye store eller i samarbeid med norske /eksisterende aktører i Norge. Evt. motsatt strategi: dele opp prosjektene i flere og mindre kontrakter. Får med flere mindre og mellomstore entreprenører. Krever mer fra innsats frå byggherren. 3. alternativ: bruke mer av samarbeidskontrakter, trekke på tilbydernes kompetanse og kreativitet: målpris, incitament, OPS Hvor er det naturlig å plassere risiko og hvem skal ta den? er et sentralt spørsmål i enhver kontaktsammenheng og særlig ved samarbeidskontrakter. Byggherren må kritisk gå gjennom de krav som stilles til tilbydere, ikke skremme men oppfordre/oppmuntre til å delta i konkurranser. Innspill fra bransjen BAE rådet (Bygge-, Anleggs- og Eiendomsrådet) BAE-rådet: Uformelt samarbeidsorgan for de tyngste bransjeforeningene i Norge. Kontaktpunkt mot myndighetene. Representerer bedrifter og ansatte. Trond Johannesen Viktig milepell med etableringen av Mesta og dermed full konkurranseutsetting av oppdrag på Riksog fylkesveiene i Norge. I 1. runde m/konkurranseutsetting av drift og vedlikeholdsarbeid var det bare 3 av 24 kontrakter som gikk til små/mellomstore entreprenører. Er dette virksom konkurranse? Vil de mellomstore entr. ha muligheter for å hevde seg i konkurransen? Får vi mange nok aktører i dette markedet? I 2. runde ser det ut til å være flere tilbydere enn det var i 1. runde. MEF ønsker

3 3 mindre kontrakter, storentreprenørene er fornøyd med dagens kontrakter. Bransjen ønsker større innsats for bedre infrastruktur innen samferdsel, men sliter med å få gehør hos myndighetene. Stort etterslep innen drift og vedlikehold av veger i Norge. De er økende aktivitet innen anleggsbransjen, men geografiske forskjeller. De mindre entr. ansetter flere. De mellomstore entr. tar markedsandeler fra de store har riksentreprenørene tilpasset seg et markedsnivå? Det et økende aktivitetsnivået gjenspeiles ikke ennå i prisene. Det er et ønske og en ufordring å skape et jevnt aktivitetsnivå. Statens vegvesen bør holde seg bedre orientert om hva rådgiverne og entr. mener om kapasitetsutnyttelse og tilgjengelighet av ressurser. Det er økende optimisme innen konsulentbransjen. Mange eksemplar på gode samarbeids/ samspillskontrakter mellom byggherre og entr. Legger vi samme innhold i de ulike kontraktsbegreper? Konsulentene har livssyklusstandard i fokus. Oppdragsgiverne må videreutvikle sin kompetanse i styring/oppfølging av prosjektene. 3.a) Hva slags byggeherre ønsker bygge- og anleggsnæringen? Bare 30 % av Skanska sin aktivitet skjer i Norden. Skanska ønsker seg kunder - ikke byggherrer. Drømmekunde: Flergangskunde Tar sikkerhet på alvor - motivasjon ikke straff Erkjenner at det er best for alle at også entreprenøren tjener penger på prosjektet kvalitet og kompetanse koster. Setter etikk i høysetet hos seg selv og blant samarbeidspartnere Tenker langsiktig bruker erfaring på nytt Petter Eiken, Skanska Norge Ønskeprosjektet: Får utnytte sin beste kunnskap og kreativitet Får utnytte sine beste faglige ressurser Løsningsorientert byggeledelse Fokus på teamarbeid og trivsel Tar sikkerhet på alvor Offentlige kunder er viktige, særlige i konjunkturnedgang, men offentlig innkjøpsadferd stimulerer ikke til utvikling. Vanskelig å få en dialog om kommersielle forhold. Få bukt med mistenksomheten på begge sider av bordet, kanskje noe som ligger i ryggraden. Ved OPS i Sør-Trøndelag har Skanska sin organisasjon fått et løft mye grunnet muligheter for prosjektpåvirkning. Har gått fra claim til innovasjon Vi trenger en kulturendring. Hva om: Offentlige kunder tenker mer kreativt i forhold til innkjøpsregelverket fra deltaljerte spesifikasjoner til profesjonell bestiller Vi klatre å lære sammen i en fragmentert verdikjede Leverandørene stimulerte sine kunder Vi lar entreprenørene vise seg fra sin beste side 3.b) Hva slags BA - næring ønsker byggherren? I Norge har veg- og jernbaneetatene et sektoransvar. Statens vegvesen og Jernbaneverket har årlig omsetning på ca. 15 mrd. NOK. Godt over halvparten av vegnettet i Norge har ikke brukbar nok standard. Investeringsbehov på 120 mrd. NOK for utbygging til redusert standard. Konsentrasjon om 4 stamvegruter; E 6, E 18, E 16 og E 39. Kjell Bjørvik, Statens vegvesen

4 4 BA-næringen har lavere produktivitetsvekst enn andre næringer og det er innslag av useriøse aktører. Bransjen kan ikke leve med mistanker om kartellsamarbeid Om byggherre: Praktisering av anskaffelsesregelverket er hemmende for innovasjon og kreativitet. Statens vegvesen er ikke forbilledlig på HMS og er for ensidig fokusert på pris, lite på kvalitet og levetidskostnader. Det er viktig at vegvesenet blir ferdig med omstillingsfasen og finner sin rolle. Kritiske fase for næringen: Omfattende offentlig omstilling Spennende utvikling innenfor funksjonskontraktene, mindre toleranse enn for andre typer kontrakter Økende rapportering på ikke-oppfylling av kontraktsbestemmelsene Økende antall konflikter som ender i retten Negativ mediefokus Arbeidsinnvandring, utviding av EU For å komme på offensiven må det ryddes opp i gamle synder og skapes gjensidig tillit for videre utvikling. Statens vegvesen ønsker: En offensiv entr. bransje med vekt på løsninger, nytenking og helhet Ikke en bransje som tøyer regelverket og løper fortere etter gårsdagens løsninger Å utfordre både bransjen og oss selv Å bidra aktivt til nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller basert på samvirke Å bidra til å utvikle samarbeidsformer som gir den beste totaleffektivitet og utvikler nye løsninger 4.a) Bred partnering I driftsområdene har det innenfor almenn drift vært prøvd med partneringavtaler for vegdrift og beplantningspleie. Per Simonsen, Danmark Innenfor bred partnering samles en rekke oppgaver som tradisjonelt har vært utført av ulike entreprenører og rådgivere hos en driftsoperatør, som også får overført en del administrative oppgaver som i dag blir utført av vegvesenet og konsulenter. Det medfører at rådgiver- og entreprenørdelen får større ansvar. Dette vil ligge nær den engelske modellen MAC (Management, Agent, Contractor) m/agent (rådgiver) mellom byggherre og entreprenør. En vesentlig del av en bred partnering vil være prosessoptimaliseringer m/dokumentasjon, som igjen er grunnlaget for økonomisk incitament. Partnering gir muligheter for utvikling og bruk av samarbeidselementer og bedre styringsverktøy, herunder incitamenter. Hvorfor bred partnering : I Vegdirektoratet det nedskjæring av antall tilsatte (lønnsbudsjettet) på bestillersiden Det skal skapes klarere rollefordeling mellom bestiller og utfører Vegdirektoratet vil handle på forkant, før det politisk stilles konkrete krav på området Ser muligheter for synergieffekter mellom de mange entreprisene Bred partnering innebærer nye roller både for Vegdirektoratet og driftsoperatøren. 4b) Offentlig privat samarbeid (OPS) Politisk behandling: Budsjettforlik i Stortinget Nasjonal Transportplan Hovedformål å gi økt effektivitet samtidig som det offentlige beholder kontrollen og muligheten for politiske valg Kjersti Billehaug, Norge

5 5 OPS-program: E 39 Klett Bårdshaug, Sør Trøndelag E 39 Lyngdal Flekkefjord, Vest Agder E 18 Kristiansand Grimstad, Aust Agder Prosjekter etter hverandre i tid som gir byggherren erfaringsoverføringer og gevinster. Store prosjekter, basert på ferdig reguleringsplan fra vegvesenet. Entreprenøren lager byggeplan, bygger, drifter og vedlikeholder vegen år. Deretter overtar vegvesenet vegen inkl. ansvar for feil og mangler. I engelsk terminologi blir dette kallet: DBFO (Design, Build, Finance and Operate). Mål om få til optimal risikooverføring til privat sektor, dvs. at risikoen bæres av den som best kan kontrollere og/eller bære den (kostnader, finansiering, politisk m.m.) Ingen vederlag til tilbyder før vegen åpner. Anskaffelsen er basert på konkurranse med forhandling, på årlig vederlag i hele driftsperioden (25 år), som er basert på: At vegen er åpen og tilgjengelig Driftsstandard Kompensasjon for økte utgifter ut over trafikkprognosene Trafikksikkerhetsbonus Vesentlig med en balansert kontrakt som dekker alle forhold Nyutviklet kontrakt som er basert på norsk lov og kontraktstradisjon, samt internasjonal erfaring med tilsvarende kontraktstyper. I tillegg til entreprenører til å bygge vegen er det viktig med: sponsorer, banker, forsikringsselskaper, rådgivere, drifts- og vedlikeholdsoperatører for å få en god løsning. Erfaringer: Har trolig funnet riktig hovedmodell Kostbart for tilbyderne å gi tilbud Justering av risikodeling og betalingsmekanisme i hvert prosjekt Byggetiden går ned Marked og tilbydere er i utvikling utenlandske aktører kommer sammen med norske 4.c) Strategi for heldekkende service For 23 prosjekt innen veg, bane og vann er det i Finland investeringsprogram til 1280 mill. for perioden Mauri Pukkia, Finland I Finland blir 22 nye + 16 tidligere driftskontrakter satt ut i konkurranse i Etter hvert som kunnskap om og utprøving av ulike og mer utviklende og krevende anskaffelsesformer øker, er det ønskelig å gå over til kontraktformer som gir større ansvar til entreprenørene. I Finland er man på veg bort fra de tradisjonelle entreprenøravtale men i større grad over til serviceavtale, for å tilkjennegi at private får hand om større del av prosessen. I avtaleformen heldekkende service - avtale ligger det mye av det samme som den norske OPSkontraktsformen. I disse modellene får man i større gard tatt i vare livssyklus -aspektet ved prosjektene. Kontraktsformene er mer omfattende og langvarige enn de tradisjonelle, og gir entreprenøren større muligheter. I Finnland blir dette kalt PPP-modell. Det er ønskelig at anskaffelsesmetodene må bli mer like i hele Norden.

6 6 4.d) En fornyet anleggsbransje Felles program mellom Banverket og Vegverket. Fornyelse i anleggsbransjen (FIA) Det er identifisert problem innen anleggsbransjen i alle de nordiske land. I Sverige er det vilje hos anleggsentreprenørenes ledelse for å ta ansvar og utvikle bransjen. Nå er det: Liten konkurransesituasjon Lite lønnsomhet Kartellmistanker For dårlig kvalitet, forsinkelser, kostnadsoverskridelser og dårlig image. Lars Redtzer, Sverige FIA har startet arbeidet og har tatt over 5 prosjekt som bransjen allerede hadde satt i gang. Arbeidet vi foregå innen 6 delprogrammer, budsjett på ca. 10 mill SEK til sammen for Ban- og Vegverket: Kvalitet Samspill Kompetanse Incitament Prosess Marked FIA har valgt ikke å jobbe via bransjeorganisasjonene, men direkte mellom aktuell byggeherre og entreprenør(er) 4.e) Partnering i Norden samsyn Samvirkningsentreprise ingen ny entrepriseform, men en måte å organisere og styre samarbeidet mellom partene på. Bakgrunn for denne kontraktsformen er: erkjenning av og forsøk på forbedring av dårlige relasjoner mellom bestiller og entreprenør forsøke unngå kostnadskrevende endrings- og tilleggsarbeid bedre kvaliteten på sluttproduktet forbedre kunnskapsoverføringen Per Bjørnfot, Sverige Det er viktig at alle involverte parter, bestiller, entreprenør, div. underentreprenører og konsulent, samler seg om objektet og ett felles måldokument. Bestiller har ansvar for konstruksjonen og entreprenøren har ansvar for utførelsen. Det må ikke være surdeiger som varer utover i prosjektet, problem og konflikter må løses snarest (og lavest) mulig for å komme videre. Partene må være bevisst sine roller Vederlaget er basert på målpris med incitament, er de virkelige kostnadene er åpne for bestilleren. Partnering passer ikke for alle typer prosjekt, må velges ut legges strategi. Diskusjon synspunkt under pkt. 4 Det virker som at man er kommet lengst mht. samarbeid mellom byggherre og entreprenør i Danmark og Finland. Det som så ut til å være på gang i Sverige og Norge de siste par årene har snudd slik at det ser ut til å bli et mer konfliktfylt klima igjen. Tillit er ikke noe som blir tildelt noen, men noe som man gjør seg fortjent til over tid. Oppfatter utførende og byggherre det samme med totalkvalitet? Gir entreprenøren sine interne incentivordninger virkninger som kan være uheldige for prosjektet? Tom Ramstedt, Sverige Kjell Bjørvik Workshop, gruppediskusjoner Deltakerne ble delt inn i 8 grupper med hver sin gruppeleder der 4 grupper jobbet med hhv. ufordring 1 og 2.

7 7 Utfordring 1: Et felles indre marked i Norden a) Hva er de viktigste grensehindringene i forhold til et felles nordisk marked, og hvilke tiltak bør prioriteres? b) Hvor viktig er det for rådgiver- og entreprenørbransjen at det etableres felles nordiske bestemmelser i forhold til dagens praksis? c) Hvor viktig er nordisk samordning i forhold til å påvirke utviklingen av det marked i EU/EØS? d) Foreslå et fem-punkts handlingsprogram for å komme videre i dette arbeidet. Gruppe 3 Forutsetninger motivasjon, vilje til endring åpenhet i samspill risikovillighet må finnes hos alle involverte 1. Initiativ fra det offentlige en større andel av kontraktene må være reelle samspillskontrakter 2. Funksjons- og livssykluskrav må inn i kontraktene 3. Incitamentsbit/bonus inkludert i samspillskontrakten, for alle involverte 4. Relasjonskompetanse; teambuilding, konfliktløsning, oppfølging 5. Enhetlig praksis på anskaffelser Gruppe 4 1. Funksjonskrav 2. Felles Alminnelige Bestemmelser 3. Livslengde modeller 4. Begrepsforklaringer 5. Informasjon Gruppe 6 1. Samme språk, dvs. terminologi 2. Felles rammeverk : - starte med å finne minste felles nevner - utvide senere - alminnelige bestemmelser (NS, YSE, AB, ) 3. Offentlig anskaffelse: - lik tolking - fleksibel bruk innenfor reglene, anskaffelseskompetanse 4. Positive eksempel Vi vil ha et felles nordisk marked bedre konkurransekraft i Norden Gruppe 8 a) - Kultur - Forskjellig tolking av regler - Forskjelling oppfølging av regler - Bransjestruktur - Beskyttende markedsmekanismer b) - Dette er viktig, men ikke tilstrekkelig. - Jevner ut konjunktursvingninger / større marked c) - Der er viktig med slik samordning

8 8 - Det gjør tolking lettere og mer entydig - Nordisk nivå 1. Utpeking av problemområde 2. Felles terminologi 3. Lik vurdering av kompetanse 4. Felles anskaffelsesregler 5. Permanent gruppe? Gruppe 5 1. Rive barrierer ; regler, standardisering, spesifikasjoner, skatter og avgifter 2. Felles beskrivelse/terminologi 3. Felles elektronisk database 4. Formalisere arbeide mot CEN i Norden 5. Etablere felles prosjekter på tvers (byggherre entreprenør) Utfordring 2: Gjennomføringsmodeller (bedre samspill med fokus på livsløpsbetraktninger) 1. Hva er de viktigste forutsetningene for en dreining fra tradisjonelle kontraktsmodeller til samvirkemodeller og fokus på livsløpsbetraktninger? 2. Hvilken påvirkning har dette på prosjektstruktur og bransjestruktur? 3. Hvilke forventninger har bransjen til en offentlig byggherre hvilke forventninger har byggherren til rådgivere og entreprenører? 4. Foreslå et fem-punkts handlingsprogram for å komme videre i dette arbeidet. Gruppe 1 a) - Tillit - Innen både investeringer og drift/vedlikehold er det trolig budsjettmessige utfordringer - Påvirkning av politiske prosesser og beslutninger - Stadig utprøving av nye kontraktsformer; - frihet til kreativitet med fokus på funksjonskrav - må informere om erfaringer - Rett person på rett plass; - gjelder alle nivåer b) - Går vi mot enda færre og større aktører? - risiko - interne prosesser - Behov for tidlig å definere felles mål - Åpne og ærlige aktører - EU-direktivene er felles; - hva med å se hva andre får til - det som ikke er forbudt er lov, og omvendt c) - Rett ressurs på rett nivå - Bestiller forventer kreativitet - Bestiller må drive prosessen med nye kontraktsformer - Bestiller må ha kompetanse til å følge opp - Bestiller forventer at entr. er først ute når det gjelder å vise tillit - Entreprenøren forventer tydelige kriterier Oppfølging av målpriskontraktene; - felles oppfølging, evaluering og erfaringsoverføring utover de involverte aktørene - felles nordiske kriterier? 2. Felles etiske spilleregler i Norden

9 9 3. Ved tildeling av målpriskontraktene skal entr. vise tillit 4. Utvidelse av byggenæringens omdømmeutvalg med kunder og rådgivere 5. Prioriter gulrot fremfor pisk! motivere, ikke straffe. Handler ikke bare om kroner. Gruppe 2 a) - Samvirkemodeller vurderingskriterier, partnering, mindre prosjekter - Livsløpsbetraktninger mer helhetlige oppgaver, større oppgaver Incentiver helst for alle c) - Bransjen forventer at bestiller profesjonell og objektiv - Bestiller forventer at bransjen er profesjonell og pålitelig 1. Utvikle bestillerfunksjonen 2. Strategi for valg av kontrakter 3. Evalueringsmodeller Gruppe 7 1. Sett i gang prosjekt; - alle må lære sseg 2. Forum for å utvikle anskaffelsesmodell -bestiller og entreprenør 3. Felles anskaffelsesstrategi der de nye gjennomføringsmodellene betones 4. Kompetanseutvikling hos bestillere og entreprenører. Implementering viktig, anskaffelse - gjennomføring 5. Håndtering av risiko og fordeling

Byggherreprosjektet, bransjekontakt

Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bransje og kontaktmøte Vegdirektoratet 8. oktober 2004 Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bjørn Erik Selnes -Kort oppsummering bransjekontakt -Nordisk prosjekt GNA (veg- og jernbane) -Effektivisering

Detaljer

Erfaring med OPS-modellen

Erfaring med OPS-modellen Erfaring med OPS-modellen Sjefingeniør Kjersti Billehaug Statens vegvesen Vegdirektoratet NVF 31 -seminar, 31.01.2006 E39 Klett - Bårdshaug Kontrakt med Orkdalsvegen AS (Laing Roads Ltd & Skanska ID) 28

Detaljer

Drift og vedlikeholdskontrakter som arena for utvikling

Drift og vedlikeholdskontrakter som arena for utvikling Drift og vedlikeholdskontrakter som arena for utvikling Innlegg på KDV seminar om Utvikling av utstyr og metoder for drift og vedlikehold 12. oktober 2010 Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen

Detaljer

Anleggsdagene 2012, januar Samhandling. Bransjens eget opplegg for samhandlingsbestemmelser i entreprisekontrakter.

Anleggsdagene 2012, januar Samhandling. Bransjens eget opplegg for samhandlingsbestemmelser i entreprisekontrakter. Anleggsdagene 2012, 24. 26. januar 2012 Samhandling Bransjens eget opplegg for samhandlingsbestemmelser i entreprisekontrakter. Jan Eirik Henning Veg og transportavdelingen Byggherreseksjonen,Vegdirektoratet

Detaljer

VEGVESENETS OPPLEGG FOR BRANSJEKONTAKT

VEGVESENETS OPPLEGG FOR BRANSJEKONTAKT VEGVESENETS OPPLEGG FOR BRANSJEKONTAKT EVALUERINGS- OG OPPFØLGINGSMØTE TUNNELPRAKSIS 21. AUGUST 2008 BJØRN ERIK SELNES Samarbeidet med bransjen Vi står overfor store utfordringer som bare kan løses i et

Detaljer

NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg juni 2009 orientering Norge. Bjørn Erik Selnes

NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg juni 2009 orientering Norge. Bjørn Erik Selnes NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg 4.-5. juni 2009 orientering Norge Bjørn Erik Selnes Virksomheten i 2009 Budsjett 2009 vegformål inkl bompenger ca. 24 mrd Fylkesveger vel 3 mrd Tiltakspakke 2009

Detaljer

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Side: 1 av 5 Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Bakgrunn for GNA- prosjektet (Felles nordisk anleggsmarked) Prosjektet Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad,

Detaljer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer Norsk tunnelbygging Entreprenørens syn på norske byggherrer Entreprenørene sitter med stor kompetanse som kan komme prosjektene til gode dersom de blir gitt muligheter Jeg skal forsøke å nærme meg problemstillingen

Detaljer

Nordisk driftssjefsmøte

Nordisk driftssjefsmøte Nordisk driftssjefsmøte Supplerende informasjon Norge Bjørn Erik Selnes Aktuelle tema Stor omsetningsøkning 37 mrd 2011 Fokus drift og vedlikehold, forfall Fokus planleggingsprosessen Forvaltningsreformen

Detaljer

Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge. Eirik Øvstedal, Statens vegvesen

Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge. Eirik Øvstedal, Statens vegvesen Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge Eirik Øvstedal, Statens vegvesen 20.04.2012 Byggherrerollen RV og FV Statens vegvesen er byggherre på riksveg Siden 2003 er Staten eier

Detaljer

NVF-seminar Island, september Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon

NVF-seminar Island, september Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon NVF-seminar Island, 12. 13. september 2011 Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon Kontrakter med samhandlings- og incitamentsbestemmelser for å oppnå bedre effektivitet- og felles forståelse for kontraktsarbeid.

Detaljer

Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring

Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring Maskinentreprenørenes forening, MEF, Anleggsdagene 2014 Vegbyggerdagen 22. januar Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring Lars Erik Hauer, Direktør, Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse med kommentarer

Resultater fra spørreundersøkelse med kommentarer Resultater fra spørreundersøkelse med kommentarer 1. Kort orientering om undersøkelsen 2. Eksempler på resultater 3. Eksempler på hvordan undersøkelsen kan benyttes Elisabeth Schjølberg Multiconsult Asbjørn

Detaljer

POLICYGRUPPE FORSLAG TIL VISJON OG MANDAT AKTUELLE TILTAK UTKAST FOR DISKUSJON I MØTE 2. MARS 2009

POLICYGRUPPE FORSLAG TIL VISJON OG MANDAT AKTUELLE TILTAK UTKAST FOR DISKUSJON I MØTE 2. MARS 2009 POLICYGRUPPE FORSLAG TIL VISJON OG MANDAT AKTUELLE TILTAK UTKAST FOR DISKUSJON I MØTE 2. MARS 2009 Utgangspunkt Vegdirektørens oppsummering fra første møte: RIF s presentasjon godt innspill til visjon

Detaljer

Valg av kontraktsform og mekanismer for konflikthåndtering i Statens vegvesen

Valg av kontraktsform og mekanismer for konflikthåndtering i Statens vegvesen NFF - Temadag 5. mai 2015 Valg av kontraktsform og mekanismer for konflikthåndtering i Statens vegvesen Jan Eirik Henning Statens vegvesen, Vegdirektoratet Si noe om Utfordringer Mål Kontraktsstrategi

Detaljer

Samarbeidsformer og modeller. Workshop Danmark november Bjørn Erik Selnes

Samarbeidsformer og modeller. Workshop Danmark november Bjørn Erik Selnes Samarbeidsformer og modeller Workshop Danmark 24.- 25. november 2009 Bjørn Erik Selnes Utvikling Norge Før 1995 Integrert etat, egen drift 1995 Internt skille myndighet, produksjon (vegsjefmodell) Okt

Detaljer

Den nordiske modellen, finnes den?

Den nordiske modellen, finnes den? Den nordiske modellen, finnes den? Nøkkeltallseminar Nordisk vegforum organisering og marked Bjørn Erik Selnes Oslo, 20. april 2012 Nordisk regionalt samarbeid Den nordiske modellen Demokratisk og produktiv

Detaljer

Fylkeskommunene Jernbaneverket Statens Vegvesen Viktig premissgiver og aktør

Fylkeskommunene Jernbaneverket Statens Vegvesen Viktig premissgiver og aktør Bakgrunn Fylkeskommunene Jernbaneverket Statens Vegvesen Samlet virksomhet betydelig del av anleggsmarkedet Viktig premissgiver og aktør Etablering av policygruppe - grunnlag Gruppa skal bidra til å utforme

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Hvorfor Partnering! Prosjekt og utbygging

Hvorfor Partnering! Prosjekt og utbygging Flemming Lykke Utdannet bygningsingeniør, Horsens, Danmark 1974 Jobbet i Norge siden 1982, hvorav de siste 12 år i Bærum kommune Prosjektleder i Bærum kommune 105.000 innbyggere og en fremtidsrettet kommune,

Detaljer

Hvordan sikre endringer i anskaffelses-norge! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Hvordan sikre endringer i anskaffelses-norge! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Hvordan sikre endringer i anskaffelses-norge! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Fakta 160-240 milliarder kr per år største sektor 20 % av kommunenes budsjett Over 90

Detaljer

Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer

Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer 13. 06. 2017 Bård Nyland - Prosjektleder E6 Helgeland Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer Betongsamling Mo i Rana 7. juni 2017 Tema Innledning Gjennomføringsmodeller

Detaljer

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering Adm dir Kari Sandberg - EBA 05.05.15 Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg en bransjeforening for entreprenører omlag 230 medlemsbedrifter med ca. 25.000

Detaljer

Bransjemøte MEF. Regionsjef Jørn C. Evensen

Bransjemøte MEF. Regionsjef Jørn C. Evensen Bransjemøte 2015 - MEF Regionsjef Jørn C. Evensen Tema Litt om MEF Utfordringer Konflikt-/tvistenivå mellom byggherre, rådgivende ing. og entreprenør Målsetninger Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) MEF

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylke Vest-Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på 7.281 km 2 Norges

Detaljer

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Via Nordica 2012 Sesjon 3-3 Bjørn Erik Selnes Reykjavik, 12. juni 2012 Nordisk regionalt samarbeid Den nordiske modellen Demokratisk og produktiv (?) Nærhet

Detaljer

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Bjørn Erik Selnes 23. Oktober 2012 Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet

Detaljer

HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud

HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud kah@tt-co.no Tema for foredraget Forretningskritiske tjenester Presentasjon - dagens situasjon

Detaljer

Policygruppe for bransjekontakt 6. mars 2012

Policygruppe for bransjekontakt 6. mars 2012 Policygruppe for bransjekontakt 6. mars 2012 STATUS PIORITERTE TILTAK Bjørn Erik Selnes Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet

Detaljer

Byggherrestrategi og organisasjonsmodell

Byggherrestrategi og organisasjonsmodell Byggherrestrategi og organisasjonsmodell Eirik Øvstedal Leder av Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Byggherreoppgaver HMS Evaluering, rapportering, erfaringsoverføring Kompetanseutvikling Styringsgrunnlag,

Detaljer

Samferdsel og vegvalg

Samferdsel og vegvalg Maskinentreprenørenes forening, MEF, Anleggsdagene 2014 Samferdsel og vegvalg Lars Erik Hauer, Direktør, Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet Spennende tider i anleggsbransjen Utenlandske entreprenører

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Statens vegvesen Byggherrestrategi

Statens vegvesen Byggherrestrategi BANE VEG SAMMEN FOR EFFEKTIV VEGUTBYGGING Statens vegvesen Byggherrestrategi Novapoint brukermøte 2016 Rammebetingelsene - Politiske beslutninger, budsjett og finansieringssystem - Komplisert arealplansystem

Detaljer

Anleggsbransjen 2015 dagens situasjon i lys av bærekraft og langsiktighet. Adm dir Kari Sandberg

Anleggsbransjen 2015 dagens situasjon i lys av bærekraft og langsiktighet. Adm dir Kari Sandberg Anleggsbransjen 2015 dagens situasjon i lys av bærekraft og langsiktighet Adm dir Kari Sandberg 30.04.2015 Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg en bransjeforening for entreprenører omlag 230 medlemsbedrifter

Detaljer

TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL

TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL 1.0 Hva er totalentreprise? I totalentreprise utarbeider byggherren ved hjelp av arkitekt og rådgivere en kravspesifikasjon og tegninger som en eller flere entreprenører

Detaljer

FoU i kontrakter. Er vi en innovativ bransje? Kjell Inge Davik Regionvegsjef

FoU i kontrakter. Er vi en innovativ bransje? Kjell Inge Davik Regionvegsjef FoU i kontrakter Er vi en innovativ bransje? Kjell Inge Davik Regionvegsjef Forskningsdagene 9. oktober 2012 Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim Temaer Min bakgrunn for å mene noe Viktig for entreprenør/konsulenter/leverandører

Detaljer

Policygruppe for bransjekontakt

Policygruppe for bransjekontakt Policygruppe for bransjekontakt BAKGRUNN OG STATUS november 2013 Bjørn Erik Selnes Visjon og mandat Ambisiøs målsetting Forpliktende samarbeid Markant og målbar forbedring Har etablert en samarbeidsplattform

Detaljer

Mer veg for pengene ved bruk av BIM? Plan, prosjektering & bygging. Heidi Berg & Merete Tøndel

Mer veg for pengene ved bruk av BIM? Plan, prosjektering & bygging. Heidi Berg & Merete Tøndel Mer veg for pengene ved bruk av BIM? Plan, prosjektering & bygging Heidi Berg & Merete Tøndel Mer veg for pengene.. Bruk av BIM i planleggingen Effektivisering av planprosessen Erfaringer med BIM-modell

Detaljer

Konkurranse- og leverandørstrategier

Konkurranse- og leverandørstrategier Konkurranse- og leverandørstrategier Bransje- og leverandørmøte Veg og Bane 15. Mars 2011 Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavd Vegdirektoratet Statens vegvesens byggherrestrategi Det overordnete

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund Arendalsuka 2016 Maskinentreprenørenes Forbund Lunsjseminar 16. august 2016 Trond Johannesen Administrerende direktør Twitter: #arendalsuka @mef_no Positive utviklingstrekk Positive utviklingstrekk Anleggsinvesteringer,

Detaljer

Veileder knyttet til valg av kontraktstrategi

Veileder knyttet til valg av kontraktstrategi Bransjemøte 2017 Statens vegvesen EBA - MEF RIF 8. FEBRUAR 2017 RADISSON BLU ROYAL HOTEL BRYGGEN, BERGEN Veileder knyttet til valg av kontraktstrategi Jan Eirik Henning Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

MEFs syn på kontraktspolicy Statens vegvesens kontrakter

MEFs syn på kontraktspolicy Statens vegvesens kontrakter MEF-notat nr. 4 MEFs syn på kontraktspolicy Statens vegvesens kontrakter Foto: Runar Daler 2015 Sammendrag Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker å være en pådriver for at Statens vegvesen fører en

Detaljer

Bransjens utfordringer og behov

Bransjens utfordringer og behov Bransjens utfordringer og behov Entreprenørsiden Navn: Kjell Inge Davik Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen Dato: 24.10.2007 Agenda Veinettet hva skal vedlikeholdes Kontrakten Kompetanse og rekruttering

Detaljer

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR?

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? Arne Giske Konsernsjef, Veidekke «Entreprenørens drøm» By Jørgen W. Porsmyr ANBUDSÅPNING PÅ SANDVIKA WØYEN 25. SEPTEMBER ANBUDSÅPNING PÅ

Detaljer

Videre arbeid - utviklingsprosjekt veg og bane (?)

Videre arbeid - utviklingsprosjekt veg og bane (?) Videre arbeid - utviklingsprosjekt veg og bane (?) Policygruppe bransjekontakt 31. Januar 2014 Bjørn Erik Selnes Visjon og mandat policygruppe Utgangspunktet for gruppas arbeid er å skape forutsetninger

Detaljer

Vegutviklingskontrakt

Vegutviklingskontrakt 04.12.2015 Vegutviklingskontrakt Prosjekt: E6 Helgeland Nord Jenny Myrenget Sjøli, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Innhold Vegpakke Helgeland Delprosjekt Nord, Korgen Bolna Kontraktsform Faser i prosjektet

Detaljer

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Torgeir Leland Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen 22.01.2015 Historien startet på Sørlandet i 2007 Driftskontrakter

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Nye entrepriseformer - dialogbaserte.

Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Brukonferansen 2013, 4. 5. november Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Jan Eirik Henning Byggherreseksjonen Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet Si noe om Generelt - byggherrestrategi Konkurransepreget

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Kontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord

Kontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord Kontraktsformer i utvikling Rehabilitering av tunneler i nord Steinar Livik Prosjektleder Region nord Nøkkeltall: - Ca 200 riksvegtunneler på landsbasis skal oppgraderes i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften

Detaljer

Bransjetreff 25.oktober 2012 Rådgivende ingeniører

Bransjetreff 25.oktober 2012 Rådgivende ingeniører Anette Aanesland Avdelingsdirektør Prosjektavdelingen Bransjetreff 25.oktober 2012 Rådgivende ingeniører Oppfølging av konsulentdagen 2010 Forventinger Kvalitet Deltakere Asplan Viak Cowi EBA Grontmij

Detaljer

Utvikling av driftskontrakter - status

Utvikling av driftskontrakter - status Utvikling av driftskontrakter - status Innlegg på MEF sin «Vegbyggerdag» Gardermoen, 23. januar 2013 Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Hovedpunkter i arbeidet med å utvikle aktuelle kontraktsformer

Detaljer

Vegvesenets OPS-prosjekter

Vegvesenets OPS-prosjekter Vegvesenets OPS-prosjekter v/advokat dr. juris Jan Einar Barbo Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Entreprisejuridisk seminar Holmsbu, 3. september 2009 1. Bakgrunn og oversikt Stortinget har vedtatt at tre

Detaljer

Synspunkter på driftskontrakter Mesta Drift as

Synspunkter på driftskontrakter Mesta Drift as Synspunkter på driftskontrakter Mesta Drift as Paul Robert Rotevatn Ressursdirektør - Mesta Drift as Gardermoen, 27. mars 2012 Mesta Drift as Ca 3,1 MRD i omsetning (2011) 1 054 ansatte Ledes av adm. direktør

Detaljer

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på funksjonskontrakter Kommunevegdagane 2010 4. og 5. mai Bergen Visjonen til Statens vegvesen På veg for et bedre samfunn Mål og arbeidsform slik

Detaljer

Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008

Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008 Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008 Rapport fra et prosjekt i NVF 33 Via Nordica 09.juni 2008 Helsinki Torgrim Dahl, Statens vegvesen NVFs Utvalg 33 Belegninger Prosjekt Funksjonsbaserte

Detaljer

Entreprisestrategi RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS OEC MOMENTUM ARKITEKTER VIKANES BUNGUM ARKITEKTER SWECO BYGGANALYSE 1

Entreprisestrategi RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS OEC MOMENTUM ARKITEKTER VIKANES BUNGUM ARKITEKTER SWECO BYGGANALYSE 1 Entreprisestrategi 07.12.2016 1 Begrepsavklaringer Entreprisestrategi - hvordan dele opp (eller holde samlet)? Kontraktstrategi Hvordan vi lager kontrakter som hjelper prosjektet til bedre gjennomføring

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Kompetanseutvikling Drift og vedlikehold

Kompetanseutvikling Drift og vedlikehold Kompetanseutvikling Drift og vedlikehold Utvikling av utstyr og metoder for drift og vedlikehold Teknologidagene 2010, 11. Teknologidagene 2010, 11. 14. oktober Drift og vedlikehold av veger er et svært

Detaljer

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Är Mesta kollegor eller konkurrenter? - Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Vidar Aarvold & Ole Arnfinn Opsahl KOLO Veidekke AS NVF 13 : Seminarium med anledning av eventuell bolagisering

Detaljer

Statens vegvesen. 1/2009 Statens vegvesen sine kontor i Tromsø

Statens vegvesen. 1/2009 Statens vegvesen sine kontor i Tromsø Statens vegvesen Referat Dato: Tid: Referent: 06.03.2009 1200-1330 Anne Jorunn Fjærestad Saksbehandler/innvalgsnr: Anne Jorunn Fjærestad - 57655722 Vår dato: 10.03.2009 Vår referanse: Konkurranseutsetting

Detaljer

Den norske OPS-modellen

Den norske OPS-modellen Den norske OPS-modellen Sjefingeniør Kjersti Billehaug Statens vegvesen Vegdirektoratet OPS-seminar NVF 31 Stockholm 16.november 2007 Politisk oppdrag Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem for

Detaljer

Nye tider økt prosjektportefølje krever nye grep

Nye tider økt prosjektportefølje krever nye grep Nye tider økt prosjektportefølje krever nye grep BA2015 årsmøte Radisson Blu Alnabru 27. januar 2015 Assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås Hovedbudskap Kraftig aktivitetsvekst Viktige utfordringer

Detaljer

Statens vegvesen. Tilbydere, Ove Hausvik, Bjørn Arild Fossåen og Jan Vidar Strømsvold

Statens vegvesen. Tilbydere, Ove Hausvik, Bjørn Arild Fossåen og Jan Vidar Strømsvold Statens vegvesen Referat Dato: 05.09.2016 Tid: 12.00 Referent: Ove Hausvik Saksbehandler/telefon: Ove Hausvik / 47351740 Vår dato: 05.09.2016 Vår referanse: 15/208614-5 Tilbudskonferanse - E1154 Nord-Rogaland

Detaljer

Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen. Utbygging av jernbanen

Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen. Utbygging av jernbanen Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen Utbygging av jernbanen Uønskede hendelser med maskiner Fra 01.01.2010 01.01.2012 er det registrert 124 uønskede hendelser med bruk av kjøretøy på Jernbaneverkets

Detaljer

Skanska har tre konkrete innspill til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan :

Skanska har tre konkrete innspill til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan : Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 30. juni 2016 11:27 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/485 - Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse: 16/485 Høring: Høring

Detaljer

Hvilke entreprisemodeller etterspør markedet

Hvilke entreprisemodeller etterspør markedet Hvilke entreprisemodeller etterspør markedet Jan Olaf Dukan Advokat Hva motiverer en leverandør? Generelt Tillit til konkurransen Tydelig konkurransegrunnlag Klare tildelingskriterier og tillit til at

Detaljer

Policygruppe for bransjekontakt. Nye gjennomføringsmodeller

Policygruppe for bransjekontakt. Nye gjennomføringsmodeller Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet Omdømmemåling Felles opplæring Opplegg for systematisk samarbeid Nye gjennomføringsmodeller

Detaljer

Notat. Bransjen Prosjekt E6 Helgeland. Utviklingskontrakt for E6 Helgeland problemstillinger. Kontraktstrategi

Notat. Bransjen Prosjekt E6 Helgeland. Utviklingskontrakt for E6 Helgeland problemstillinger. Kontraktstrategi Notat Til: Fra: Kopi: Bransjen Prosjekt E6 Helgeland Saksbehandler/innvalgsnr: Bård Nyland +47 75114815 Vår dato: 06.10.2010 Vår referanse: Utviklingskontrakt for E6 Helgeland problemstillinger Kontraktstrategi

Detaljer

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Møtereferat 1 (5) 12.11.2008 Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Dato 08. oktober 2008, kl 1000-1530 Sted Bjørvika-prosjektet, Oslo Tilstede Matti Piispanen Vägförvaltningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMHANDLINGSSEMINAR, MARS VISJON På veg for et bedre samfunn

VELKOMMEN TIL SAMHANDLINGSSEMINAR, MARS VISJON På veg for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL SAMHANDLINGSSEMINAR, 2.-3. MARS 2016 VISJON På veg for et bedre samfunn VERDIER Statens vegvesen, framtidsrettet profesjonell og inkluderende Samhandlingsseminar, 2.-3. mars 2016 Oppsummering

Detaljer

Muligheter ved OPS-gjennomføring Avfallskonferansen Lillehammer

Muligheter ved OPS-gjennomføring Avfallskonferansen Lillehammer Muligheter ved OPS-gjennomføring Avfallskonferansen Lillehammer 10. juni 2010 Transactions PwC har tung erfaring med anskaffelser av offentlig infrastruktur og rår over et bredt spekter av relevant kompetanse

Detaljer

Vegpakke E6 Helgeland. Prosess og konkurranseform. Møte med Entreprenører. 18. august 2014

Vegpakke E6 Helgeland. Prosess og konkurranseform. Møte med Entreprenører. 18. august 2014 Vegpakke E6 Helgeland Prosess og konkurranseform Møte med Entreprenører 18. august 2014 Vegpakke E6 Helgeland Totalt 262 km lang strekning 142 km skal utbedres eller bygges nytt 62 km Helgeland nord (Korgen

Detaljer

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi?

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Morten Aagaard, Metier Legal 26 januar 2016 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Arbeid med kontraktstrategi Kravspesifikasjoner og

Detaljer

Rv. 3 / rv. 25 Løten - Elverum

Rv. 3 / rv. 25 Løten - Elverum Rv. 3 / rv. 25 Løten - Elverum Anskaffelsen markedsmøte 19.01.17 Bettina Sandvin Avdelingsdirektør, Byggherreseksjonen Krav til leverandører kvalifikasjonskrav Dialog- og forhandlingsfase Tildelingskriterier

Detaljer

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Via Nordica, Helsingfors10. juni 2008 Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Kort om Veidekke Veibygger Vegvesenet er en av

Detaljer

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Policygruppe for bransjekontakt Trond Johannesen administrerende direktør Maskinentreprenørenes Forbund Maskinentreprenørenes Forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Målpriskontrakt. Øyvind Holemark sjefingeniør Byggherreseksjonen Utbyggingsavdelingen Vegdirektoratet

Målpriskontrakt. Øyvind Holemark sjefingeniør Byggherreseksjonen Utbyggingsavdelingen Vegdirektoratet Målpriskontrakt Øyvind Holemark sjefingeniør Byggherreseksjonen Utbyggingsavdelingen Vegdirektoratet Målpriskontrakt Formål: Hensikten med målpriskontrakt er å oppnå bedre samarbeid mellom entreprenør,

Detaljer

Statens vegvesens håndtering av nye krav

Statens vegvesens håndtering av nye krav Statens vegvesens håndtering av nye krav Hvordan møte strenge effektivitetskrav og et høyere volum på vegsiden? Hvilke krav/utfordringer gir det for vegetaten selv og for leverandørene? Foto: Knut Opeide

Detaljer

Jernbaneverket Utbygging. Direktør leverandør og marked, Michael Bors

Jernbaneverket Utbygging. Direktør leverandør og marked, Michael Bors Jernbaneverket Utbygging Direktør leverandør og marked, Michael Bors Leverandørsituasjon Hurtig vekst i aktivitetsnivået i et begrenset marked med èn kunde Ikke nok kritisk kompetanse i markedet Mangel

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Kapasitet i anleggsbransjen Typisk mørketid og finansiell uro i Europa bidrar sannsynligvis

Detaljer

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Hvordan kan vi utvikle vår bransje til å bli verdensledende? Myndighetene inviterer byggenæringen og andre sentrale aktører, til et bredt samarbeid, for å

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

GNA Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet Incitamenter og sanksjoner

GNA Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet Incitamenter og sanksjoner GNA Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet Incitamenter og sanksjoner Tromsø 12.-13. februar 2008 Felles krav til HMS-arbeidet på entrepriser for veg- og jernbaneetatene i Norden Jan Erik Lien Versjon

Detaljer

OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL. Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003

OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL. Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003 OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003 FREMSTILLING Temaet Definisjoner Utfordringer Kontraktstruktur og kontraktsmodeller Rammeverket EØS

Detaljer

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling NVF 34 seminar Funktionella egenskaper og livscykelmodeller Arlanda Conference & Business Center 10. mai 2007 Jon

Detaljer

Nordisk chefsforum, 16-19.juni 2007

Nordisk chefsforum, 16-19.juni 2007 Nordisk chefsforum, 16-19.juni 2007 Nytt fra Norge Eva Solvi Nytt fra Norge Vegdirektør skifte Forvaltningsreformen/regionreformen Vegtilsyn? Nasjonal transportplan 2010-2019 Funksjonskontrakter status

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

-hva hemmer og fremmer effektiv produksjon..?

-hva hemmer og fremmer effektiv produksjon..? Erfaringer med norske kontraktsformer her enhetspriskontrakter som utgangspunkt -hva hemmer og fremmer effektiv produksjon..? Prosjektleder Ruth G Haug Leonhard Nilsen & Sønner As Dere skal få høre om;

Detaljer

Veginvesteringer

Veginvesteringer SVV som riksvegeier og fylkesvegforvalter: Forholdet til våre leverandører 03.03.2016 Jane Bordal, direktør Veginvesteringer 2004-2015 35 000 30 000 Tall i mill 2015 kr 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Detaljer

Utfordringer, forventninger og muligheter i vegsektoren

Utfordringer, forventninger og muligheter i vegsektoren Bransjetreff 2016 Utfordringer, forventninger og muligheter i vegsektoren 01. 12. 2016 Bransjetreff 2016 Første bransjetreff i Region nord Spente på responsen/interessen for arrangementet Bransjetreff

Detaljer

Proposisjon til Stortinget

Proposisjon til Stortinget Finansieringsmodell Proposisjon til Stortinget 19.01 2017 Lars Aksnes, direktør Hvordan innretter et OPS-selskap seg? Statens vegvesen OPS-kontrakt Eiere investorer- OPS-selskapet Långivere OPS-selskapets

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

UTFODRINGER OG ENDRINGER I DET NORSKE VEGMARKEDET - STRATEGI, EFFEKTIVISERING OG SAMARBEID PÅ BYGGHERRESIDEN OG MED BRANSJEN

UTFODRINGER OG ENDRINGER I DET NORSKE VEGMARKEDET - STRATEGI, EFFEKTIVISERING OG SAMARBEID PÅ BYGGHERRESIDEN OG MED BRANSJEN UTFODRINGER OG ENDRINGER I DET NORSKE VEGMARKEDET - STRATEGI, EFFEKTIVISERING OG SAMARBEID PÅ BYGGHERRESIDEN OG MED BRANSJEN Anette Aanesland (NK for Adm.dir. Ingrid D. Hovland) 9. februar 2017, Felles

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

Statens vegvesen. -BH ønsket TB velkommen og gjennomgikk presentasjon av driftskontrakten.

Statens vegvesen. -BH ønsket TB velkommen og gjennomgikk presentasjon av driftskontrakten. Statens vegvesen Referat Dato: 12.03.2014 Tid: 10:00 Referent: Veronika Wiik Svv Saksbehandler/innvalgsnr: Veronika Wiik - 954 09 144 Vår dato: 12.03.2014 Vår referanse: 2014/030659-001 Møtereferat tilbudskonferansen

Detaljer