Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring"

Transkript

1 Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Torgeir Leland Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen

2 Historien startet på Sørlandet i 2007

3 Driftskontrakter - kontraktsbestemmelser Et godt utgangspunkt Krav om kvalitetssystem i hht ISO 9001 var innført i 2008 og 2-konvoluttsystem med gjennomgang av kvalitetsplaner for å sjekke om entreprenøren hadde forstått kravene i kontrakten. Var E sin gjennomgang god nok?

4 Nye kontraktsbestemmelser i 2011 kontraktene 2 konvoluttsystemet faset ut hovedårsaker: SVV ble utfordret på det skjønnet som ble gjort gjennom avvisning -> forsinket oppstart Krav om innsyn ift skjønn som ble utøvd av SVV i forhold til konkurrerende tilbud -> økt risiko for forsinket oppstart

5 Policygruppa initierte arbeidet Policygruppa startet arbeid i 2009 Enighet om: Skape forutsigbarhet og legge til rette for god utnyttelse av markedets kapasitet Øke kompetanse gjennom felles opplæring, FOU, åpenhet og erfaringsoverføring Ta i bruk utvidet systematisk samarbeid i dagens kontraktstyper Utvikle og utprøve nye og effektive gjennomføringsmodeller Følge opp forbedringsarbeidet ved holdningsundersøkelser og produktivitetsberegning

6 Policygruppa ga SVV følgende oppdrag: Lage et opplegg for videreutvikling av prinsipper og konkrete tiltak for systematisk samarbeid innenfor dagens kontraktstyper. Første steg er en utvidet obligatorisk gjennomgang for å etablere felles kontraktsforståelse for alle nye kontrakter før oppstart av arbeidet Gjennomføring av systematisk samarbeid etter målprissystemet eller tilsvarende for utvalgte kontrakter i alle regioner etter et fastsatt program med gradvis økning i omfang. Etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra SVV sine regioner og bransjen Innført nye kontraktsbestemmelser

7 Nye kontraktsbestemmelser for 2011 kontraktene: Kap. C2 pkt. 8 Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess Oppstartsmøte, bli kjent Klargjøring av prosjektets overordnede hensikt og bakgrunn Felles forståelse av hva som skal gjøres og hvordan, inkl. kvalitet Prosedyrer for involvering av alle aktører (inkl. rådgivere og UE er) E sine rutiner for aksept av UE er Organisering, roller og fullmakter Tvisteløsning Kvalitet (systemer og planer), SHA og YM Dokumentasjon og rapportering Kommunikasjon åpenhjertig med gjensidige tilbakemeldinger Fremdrift Analyse og fastsettelse av konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål

8 ny bestemmelser i kap. C3 for driftskontrakter (i tillegg til bestemmelsene i kap. C2) 2-konvolutt systemet erstattet av nye bestemmelser hvor forpliktelser i forhold til samhandling inngår I samhandlingen inngår også:..felles gjennomgang av entreprenørens kvalitetssystem og entreprenørens arbeid med kvalitetsplan.. Sjekkliste for hva som skal sjekkes før oppstart: kap. D2-K Hvis det oppstår en mangel i utførelsen av kontraktsarbeidet, skal partene sammen vurdere om det er behov for forbedringer i entreprenørens kvalitetssystem eller kvalitetsplaner

9 Sjekkliste i kap. D2-K Forhold i selve kvalitetssystemet Kvalitetssystem, kvalitetshåndbok, godkjent av hvem, dato, ks-ansvarlig Prosedyre dokumentstyring oppdatering, oppbevaring, gjenfinning Prosedyrer for interne revisjoner Prosedyrer for avviksbehandling.. Prosedyre for korrigerende og forebyggende tiltak Fører E oversikt over iverksatte tiltak og har han oversikt over resultater fra iverksatte tiltak? Dokumentasjon på ledelsens gjennomgang av ks med dato? ++++ ytterligere krav.

10 Sjekkliste i kap. D2-K (forts.) Ressurs og organisasjonsplan (egne sjekkpunkter) Øvrige planer som skal være på plass og gjennomgås sammen med BH før oppstart: Plan for gjennomføring av inspeksjoner og kontroll Beredskapsplan Vinterplan Plan for håndtering av skred og flom Plan for d/v av grøntanlegg og vegetasjonskontroll Plan for renhold av vegbane og vegområde Øvrige aktiviteter bestilt i kontrakten

11 Byggherren og Entreprenøren måtte forberede seg fram til tom 2010 Statens vegvesen gjennomførte intern opplæring av egne byggeledere og kontrollører ISO 9001 System for gjennomgang av planer i tilbudene (tilsvarende sjekkpunkter som i dagens kap. D2-K og kap. C3 med krav til planer) Prosess for å sikre lik bedømming av tilbudets planer i alle regioner Ingen involvering av E kun fokus på hvordan B skulle løse sine oppgaver

12 Byggherren og Entreprenøren måtte forberede seg årene fram til > Byggherren har en 2- dagers samling ISO 9001 Krav i kap. C2 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8 Hvordan skal samhandlingsprosessen gjennomføres? Hvordan skal kontrakten gjennomføres på en måte som bidrar til godt og tillitsfullt samarbeid? Byggherren inviterer E til en 1-dags samling med tilsvarende innhold Dessuten, gjennomgang av kap. C3 pkt. 40 om «Sanksjoner» og «SOPP Sanksjonsinstruksen» Resultat: Felles forståelse av hvordan samhandlingen skal gjennomføres

13 Omfang samhandlingsprosess Egen prosess som E angir med pris (eksempel): En samling på 2 dager + 3 møter av 1 dag, til sammen 5 dager før oppstart Leveranse: Oppsummeringsdokument

14 Kap. D2 pkt 8 noen hovedpunkter Ansvar og risiko i kontrakt skal ikke endres UE deltar der dette er nødvendig Resultat fra samhandlingen skal oppsummeres i et dokument som byggherren utarbeider. Dette skal forankres i første byggemøte. Samhandling og forutsetningene fra prosessen, skal være tema på senere byggemøter. Dokumentet oppdateres ved behov. Dette skal aksepteres av UE som kommer inn i kontrakten senere.

15 Nytt i 2014 EBA, MEF og SVV inviterte til et felles kurs i kontraktsforståelse

16 Allikevel ikke bare idyll Vi er enige med bransjen i ønsket om å redusere tvistesaker og konflikter Kap. C3 pkt 40 Sanksjoner: EBA mener at: «beløpene ikke samsvarer med mulighet for besparelse ved ikke å utføre jobben, eller fortjenestemarginer generelt i driftskontrakter. En er klar over at en sanksjon også skal være en form for straff eller mulkt for ikke å oppfylle kontrakten, men beløpet må stå i forhold til alvorlighet, besparelse og margin i driftskontraktene»

17 Vi er ikke enige med bransjen om hvordan konflikter best kan løses EBA ønsker en «uavhengig 3. part» som bidrar på følgende måte: 3. part engasjeres hvis der ikke oppnås enighet 3. part fasiliterer eller avgjør (hvis en av partene krever det) 3. parts avgjørelser må kunne gjelde både om noe er en endring og krav på tid og penger «ordningen med de regionale fora ikke virker som forutsatt, bla. fordi disse foraene kun har en rådgivende funksjon og ikke binder opp byggherren på noen måte til å følge det rådet som blir gitt. Dessuten har SVV en praksis med at anbefalingen fra det regionale forumet holdt hemmelig overfor entreprenøren.»

18 Vi er ikke enige med bransjen om hvordan konflikter best kan løses SVV synes det på bakgrunn av å finne kvalifiserte domsmenn er vanskelig å finne «uavhengige 3. parter» med nødvendige kompetanse og vi er ikke bestandig fornøyd med hvordan dette virker i utbyggingskontrakter hvor løsningen er i bruk. Det er en reell utfordring at råd fra de regionale foraene ikke blir fulgt! Vil se på en ordning hvor råd blir mer bindende. Uheldig med hemmelighold av konklusjoner Vi arbeider med en oppdatert sanksjonsinstruks hvor innspillene fra bransjen blir nøye vurdert.

19 Samhandling er beskrevet i kvalitetssystemet til SVV Bygge- og vedlikeholdskontrakter

20 Samhandling er beskrevet i kvalitetssystemet til SVV Driftskontrakter

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE KONSULENTRAPPORTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD - EBA 2013

HØRINGSUTTALELSE KONSULENTRAPPORTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD - EBA 2013 HØRINGSUTTALELSE KONSULENTRAPPORTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD - EBA 2013 EBAs Drifts- og vedlikeholdsutvalg har mottatt og behandlet rapportene ang gjennomgang av konkurransegrunnlag og styrende dokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium

Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium Grete Tvedt og Josefin Persson Begrens Skade Delrapport nr. 6.1 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer Norsk tunnelbygging Entreprenørens syn på norske byggherrer Entreprenørene sitter med stor kompetanse som kan komme prosjektene til gode dersom de blir gitt muligheter Jeg skal forsøke å nærme meg problemstillingen

Detaljer

Oppsummering bransjedialog

Oppsummering bransjedialog Oppsummering bransjedialog HMS/SHA (gjennomføring) NVF-seminar 4. september 2014 Bjørn Erik Selnes Møter med : AF-gruppen Veidekke Skanska Mesta NCC Hæhre Implenia MEF + mindre MEF-entreprenører Regionale

Detaljer

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering Adm dir Kari Sandberg - EBA 05.05.15 Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg en bransjeforening for entreprenører omlag 230 medlemsbedrifter med ca. 25.000

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171 Statens vegvesen Region xxxx C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Definisjoner... 6 2 Kontraktsdokumenter... 8 3 Mål for kontrakten og dens gjennomføring... 9 3.1 Samfunnsansvar... 9 3.2 Mål

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

Tilsynsrapport sak 2014-02. Styring og oppfølging av driftskontraktar. tilsynsrapport 2014 02

Tilsynsrapport sak 2014-02. Styring og oppfølging av driftskontraktar. tilsynsrapport 2014 02 Tilsynsrapport sak 2014-02 Styring og oppfølging av driftskontraktar 1 Saksnummer 2014-02 Publiseringsdato 11. februar 2015 Tilsynslag Bård Gjerde, tilsynsleiar Kenneth Lyngsgård, fagrevisor veg Ida Blomhoff

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer