Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser"

Transkript

1 Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010

2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag for samhandlingskontrakter... 4 Anbudskonkurransen og valg av tilbyder... 4 Samhandlings- og utviklingsfase... 4 Utvikling av prosjektet etter at arbeidene har startet... 5 Kontraktsbestemmelser... 6 Gangen i samhandlingskontrakter med målprisbestemmelser... 6 Kap. 2 Tilleggsbestemmelser i spesielle kontraktsbestemmelser... 7 Samhandlings- og utviklingsfase... 7 Utvikling av prosjektet etter at arbeidene har startet... 8 Mengdekontroll... 8 Avregning etter målpris... 8

3 Forord Malen beskriver prosedyrer for samhandling og incitamentsordninger for prosjekter, som skal gi grunnlag for gode samarbeidsforhold, skape tillit mellom partene og inspirasjon til videreutvikling og teknisk utvikling av prosjektet. Samhandlingsbestemmelser og incitamentsordninger kan innarbeides og legges til grunn i et prosjekt uavhengig av entrepriseform, og kan benyttes både for utbyggingskontrakter og for drifts- og vedlikeholdskontrakter. For øvrig skal konkurransegrunnlaget for samhandlingskontrakter, følge samme redigering og standardisert opplegg som er innarbeidet i håndbok 066, mal for totalentrepriser, mal for funksjonskontrakter etc. Samhandlingsbestemmelser og incitamentsbestemmelser kan benyttes hver for seg eller samlet. Det må derfor gjøres en vurdering i det enkelte tilfellet hva som er hensiktsmessig, og dette må klart fremgå av konkurransegrunnlaget.. Entreprenør MAL Byggherre Konsulent Andre Figur 1: Samhandling og samarbeidsforhold.

4 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt Hensikten med samhandlingsbestemmelser og incitamentsordninger i prosjekter er å oppnå: bedre samhandling mellom partene skape tillit mellom partene bidra til felles kontraktsforståelse bidra til inspirasjon til nytenking og utvikling, bidra til at alle partene i fellesskap arbeider mot omforente mål Konkurransegrunnlag for samhandlingskontrakter Konkurransegrunnlaget skal følge samme oppbygging som fremgår av: Håndbok 066 Konkurransegrunnlag, Mal for totalentreprise Mal for funksjonskontrakter. I konkurransegrunnlaget må det imidlertid gjøres klart om kontrakten skal inneholde bestemmelser om samhandling og/eller incitaments- og målprisbestemmelser. Anbudskonkurransen og valg av tilbyder Anbudskonkurransen gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk, i henhold til Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, frem til valg av tilbyder og inngåelse av kontrakt. Samhandlings og utviklingsfase For å oppnå felles kontraktsforståelse, felles målsetting og omforente samhandlingsprosedyrer som inspirerer til nytenking og utvikling til fordel for alle parter, er opplegget for samhandlings- og utviklingsfasen av stor betyning for det videre arbeid. Samhandlings- og utviklingsfasen skal som minimum omfatte: - Oppstartssamling for å bli kjent med hverandre og prosjektet - Utvikle felles kontraktsforståelse - Utvikle felles samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til hverandre - Utarbeide prosedyrer for involvering av alle parter (BH, EN, rådgivere, UE etc.) - Avklare organisering, roller og ansvar - Avklare prosedyrer for konfliktløsning (eget råd, 3.parts- gruppe etc) - Avklare prosedyrer til kvalitetssikring og HMS - Avklare rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc - Gjennomgå arbeidsoperasjoner før de starter, felles forståelse for omfang, krav og oppgjør - Utvikle åpen kommunikasjon med åpenhjertige og gjensidige tilbakemeldinger - Utvikle felles målsetting for oppdraget - Gjennomgang og optimalisering av fremdrift - Analysere og fastsette konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål - Etc.

5 Ovennevnte må konkretiseres og detaljeres i nødvendig grad, slik at alle parter opplever resultatet av prosessen som et nyttig og forutsigbart verktøy for gjennomføringsfasen. Dette skal gjennomføres uten at ansvar og risiko endres i forhold til anbudskonkurransen. Det må derfor settes av tilstrekkelig tid etter at kontrakt er inngått til en grundig gjennomgang av alle sider av prosjektet og kontraktsarbeidet. Nødvendig tid til samhandlings- og utviklingsfasen må fastsettes etter en vurdering av hvert prosjekt med tanke på prosjektets størrelse, kompleksitet og utviklingspotensiale. Som et utgangspunkt kan det settes en tidsperiode på 4 uker, men når partene er enige om det, kan samhandlings- og utviklingsfasen enten avsluttes og utførelsesfasen startes, eller samhandlingsog utviklingsfasen kan forlenges. Samhandlings- og utviklingsfasen skal fortrinnsvis gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes, men vil også fortsette som en kontinuerlig prosess etter at arbeidet er startet. Ved å kontraktsfeste en samhandlings- og utviklingsfase, og å sette av tilstrekkelig tid før oppstart av kontraktsarbeidet, er intensjonen at involverte parter i prosjektet skal videreutvikle prosjektet i fellesskap ved å forene gode forslag hos entreprenør, rådgivere og byggherre. For å oppnå teknisk utvikling må det i samhandlings- og utviklingsfasen utarbeides et program som kan omfatte brainstorming. Dette for å kartlegge mulighetene for videre utvikling av prosjektet og deretter bearbeiding av disse. Det bør legges opp til et intensivt arbeide, før arbeidene igangsettes, hvor de involverte prioriterer dette arbeidet og i hovedsak legger bort andre arbeidsoppgaver. Ved behov kan det opprettes egne arbeidsgrupper og det bør jevnlig holdes arbeidsmøter i hele prosjektteamet hvor en fatter beslutninger, avtaler videre arbeid og fremdrift. Det er viktig å utvise åpenhet for nye løsninger, men nye løsninger skal ikke velges uten at det er overveiende sannsynlig at det innebærer en gevinst for prosjektet. I noen tilfeller kan det være riktig og ønskelig å få en uavhengig vurdering av de foreslåtte løsningene fra andre enn de som tidligere har vært involvert. Samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes etter at alle relevante forhold ved kontrakten er gjennomgått og partene har fått en felles forståelse for hva en ønsker å oppnå med denne måten å organisere og gjennomføre et prosjekt på. Utgifter som rådgivere og entreprenører vil få med deltakelse i samhandlings- og utviklingsperioden, honoreres etter priser gitt i tilbudet, basert på konkurransegrunnlagets forutsetninger. Utvikling av prosjektet etter at arbeidene har startet Etter at samhandlings- og utviklingsfasen er avsluttet og kontraktsarbeidet har startet, er det fortsatt anledning for partene til å foreslå nye løsninger, men partene bærer da selv kostnadene for egne ressurser som involveres fram til beslutning er tatt og eventuell omprosjektering starter. Entreprenøren vil honoreres for utvikling også etter prosjektets oppstart, etter fordeling beskrevet i konkurransegrunnlaget.

6 Kontraktsbestemmelser Forutsetninger for samhandlingskontrakter, og eventuelle bestemmelser om incitaments- og målprisbestemmelser, skal innarbeide i spesielle kontraktsbestemmelser, i konkurransegrunnlaget. Ved bruk av incitaments- og målprisbestemmelser, må kontraktsbestemmelsene inneholde bestemmelser som angir partenes fordeling av kostnadsbesparelser. Kostnadsbesparelser oppnås gjennom omforente alternative løsninger, som kommer til utførelse. Hvis det innføres målprisbestemmelser som i utgangspunktet forutsetter at mengder i kontrakten låses etter at tilbyder har kontrollert mengdene, vil avvik i sluttsum og målpris gi grunnlag for en kostnadsfordeling, ut fra en fordeling som er bestemt på forhånd. Forbedringer honoreres normalt med 50 % av den besparelse som oppnås i forhold til kontraktssum. Kontraktssum fastsettes som vanlig på grunnlag av kontrollregnet tilbudssum med eventuelle korreksjoner. Besparelser beregnes etter at utgifter til omprosjektering, grunnundersøkelser osv. er fratrukket. Fordeling av kostnadsbesparelser gis i forbindelse med sluttoppgjøret for kontrakten. Med noen unntak bør alle mengder i kontrakten låses slik at målpris fastsettes etter at entreprenør har fått anledning til å kontrollregne mengdene. Grunnlag for sluttoppgjør er avregning etter avtalte/oppmålte mengder og kontraktens enhetspriser for utførelsesentrepriser og omforent sluttoppgjør for totalentrepriser.. Gangen i samhandlingskontrakter med målprisbestemmelser 1. Anbudskonkurranse og kontraktsinngåelse gjennomføres som normalt. 2. Entreprenøren foretar mengdekontroll på prosesser hvor dette er forutsatt, innen angitt frist. 3. Samhandlings og utviklingsfasen starter når kontrakt er inngått og løper så lenge som fastsatt i konkurransegrunnlaget hvis ikke partene underveis blir enige om å avslutte før eller forlenge denne fasen. 4. Kontraktsarbeidene igangsettes. 5. I utførelsesfasen kan fortsatt nye løsninger avtales 6. Sluttoppgjør foretas på grunnlag av låste mengder og korrigeres evt. for: (a) Utførte mengder på de prosessene som er forutsatt justert. (b) Avvik i kvalitet for avtalte nye løsninger. (c) Utgifter til omprosjektering osv.

7 Kap. 2 Tilleggsbestemmelser i spesielle kontraktsbestemmelser Samhandlings og utviklingsfase For å oppnå felles kontraktsforståelse, felles målsetting og omforente samhandlingsprosedyrer som inspirerer til nytenking og utvikling til fordel for alle parter, er opplegget for samhandlings- og utviklingsfasen av stor betyning for det videre arbeid. Ved å kontraktsfeste en samhandlings- og utviklingsfase, og å sette av tilstrekkelig tid før oppstart, er intensjonen at involverte parter i prosjektet skal videreutvikle prosjektet i fellesskap ved å forene gode forslag hos entreprenør, rådgivere og byggherre. Samhandlings- og utviklingsfasen skal som minimum omfatte: - Oppstartssamling for å bli kjent med hverandre og prosjektet - Utvikle felles kontraktsforståelse - Utvikle felles samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til hverandre - Utarbeide prosedyrer for involvering av alle parter (BH, EN, rådgivere, UE etc.) - Avklare organisering, roller og ansvar - Avklare prosedyrer for konfliktløsning (eget råd, 3.parts- gruppe etc.) - Avklare prosedyrer til kvalitetssikring og HMS - Avklare rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc. - Gjennomgå arbeidsoperasjoner før de starter, felles forståelse for omfang, krav og oppgjør - Utvikle åpen kommunikasjon med åpenhjertige og gjensidige tilbakemeldinger - Utvikle felles målsetting for oppdraget - Gjennomgang og optimalisering av fremdrift - Analysere og fastsette konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål - Etc. Ovennevnte må konkretiseres og detaljeres i nødvendig grad, slik at alle parter opplever resultatet av prosessen som et nyttig og forutsigbart verktøy for gjennomføringsfasen. Dette skal gjennomføres uten at ansvar og risiko endres i forhold til forutsetningene for anbudskonkurransen. Det må derfor settes av tilstrekkelig tid etter at kontrakt er inngått til en grundig gjennomgang av alle sider av prosjektet og kontraktsarbeidet. For denne kontrakten er det avsatt uker. Når partene er enige om det, kan samhandlings- og utviklingsfasen enten avsluttes og utførelsesfasen startes, eller samhandlings- og utviklingsfasen kan forlenges. Deltakere i denne gjennomgangen må være entreprenørens anleggsleder og eventuell prosjektleder. I tillegg kan rådgivere, underentreprenører og andre fagpersoner hos entreprenøren delta etter behov. Fra byggherren vil byggeledelse, eventuelle rådgivere og andre fagpersoner delta. Byggherren har beslutningsmyndighet for iverksettelse av nye løsninger. Samhandlings- og utviklingsfasen skal gjennomføres i sin helhet før arbeidene igangsettes.

8 Utvikling av prosjektet etter at arbeidene har startet Etter at samhandlings- og utviklingsfasen er avsluttet og arbeidene har startet, er det fortsatt anledning for partene til å foreslå nye løsninger, men partene bærer da kostnadene for egne ressurser som involveres fram til beslutning er tatt og eventuell omprosjektering starter. Mengdekontroll Entreprenøren skal innen hverdager etter at kontrakt er inngått ha foretatt mengdekontroll i henhold til kontaktens regler for mengdekontroll.. Unntak fra mengdekontroll er følgende prosesser som vil bli avregnet etter utførte mengder: Prosess. Avregning etter målpris Ved avregning etter målpris, erstatter denne beskrivelsen punktet som omhandler forbedringer og utviklingsarbeider i spesielle kontraktsbestemmelser Forbedringer honoreres etter hvor stor besparelse som oppnås i forhold til målprisen og avregnes i sluttoppgjøret.. Kontrakt inngås på grunnlag av kontrollregnet tilbudssum. Målpris = Kontraktssum +/- korrigering etter mengdekontroll og eksklusive eventuell sum for regningsarbeider og ytelser i samhandlings- og utviklingsfasen. I tillegg korrigeres målpris i forbindelse med sluttoppgjøret for utførte mengder på prosesser hvor slik regulering er forutsatt i kontrakten. Besparelser i forhold til målpris deles 50/50 mellom byggherre og entreprenør etter at utgifter til omprosjektering, grunnundersøkelser og eventuelle lignende utgifter er fratrukket. Hvis ny løsning medfører endret kvalitet skal dette korrigeres for. Økt eller redusert verdi skal beregnes med tanke på levetid, drift- og vedlikeholdsutgifter, trafikksikkerhet, miljøforhold, estetikk og eventuelle andre forhold. Byggherren fastsetter ny verdi. Sluttavregning S foretas på grunnlag av låste mengder etter mengdekontroll med unntak av prosesser som er angitt under punktet Mengdekontroll. Disse prosessene avregnes i samsvar med virkelig utførte mengder i godkjente målebrev. For avtalte nye løsninger avregnes arbeidene i samsvar med kontraktens enhetspriser, eventuelt justert etter kontraktens regler for justering.. Hvis det ikke oppnås enighet om enhetspriser før arbeidet igangsettes skal arbeidet med ny løsning avregnes som regningsarbeid etter reglene i kontrakten Formel for entreprenørens vederlag: V= M + (S-M+B) x 0,5 + T V = Entreprenørens vederlag, M = Målpris, S = sluttavregning for kontraktens arbeidsomfang, B = Økt/ redusert kvalitet utgifter til omprosjektering osv, T = Tilleggsarbeider eller reduksjon av arbeidets omfang, ref. kontraktens bestemmelser om endringer.

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER Regiondirektør Taale Arstad September 2011 FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 320 ansatte. Omsetning 456 MNOK i 2010 Tilbyr planlegging,

Detaljer

Tilpasningsavtale til Hovedavtalen (HA)

Tilpasningsavtale til Hovedavtalen (HA) Tilpasningsavtale til Hovedavtalen (HA) TILPASNINGSAVTALE TIL HOVEDAVTALEN(HA) Denne dokumentsamlingen inneholder Tilpasningsavtalen av 6.oktober 2009 Vedlegg 1: Maler for dokumentasjon av møter etter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer