Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer"

Transkript

1 Norsk tunnelbygging Entreprenørens syn på norske byggherrer

2 Entreprenørene sitter med stor kompetanse som kan komme prosjektene til gode dersom de blir gitt muligheter

3 Jeg skal forsøke å nærme meg problemstillingen ved å se på følgende spørsmålstilling: 1 ) Hvilke begrensninger ligger det i dagens system med enhetspriskontrakter for å utnytte entreprenørkunnskapen bedre? 2) Hvilke av disse entrepriseformene, vil være mest rasjonelle i å utnytte den kompetanse og kapasitet den rådgivende besitter samt være til beste for byggherre både i ett kortsiktig og langsiktig perspektiv? 3) Nye prosjekter skal bygges for lang levetid og med lavest mulig levetidskostnader. Hva er entreprenørens viktigste bidrag ( i dag og i morgen) til at en slik målsetting kan oppfylles?

4 Hvilke begrensninger ligger det i dagens system med enhetspriskontrakter for å utnytte entreprenørkunnskapen bedre? Det overordnede svaret på dette må jo være å benytte en konkurranseform hvor både byggherre, rådgivende og entreprenøren stimuleres til å samarbeide i prosjektet på en slik måte at man evner å finne solide og kostnadsbesparende løsninger hvor økonomisk besparelse fordeles mellom partene kr spørsmålet blir da: Lar dette seg løse innenfor de kontraktstyper som benyttes i dag?

5 Statens Vegvesen benytter flere kontrakts modeller De fire mest aktuelle: 1. Enhetspriskontrakt 2. Målpriskontrakt 3. Totalentreprise 4. To-konvolutt system

6 Enhetspriskontrakt: Entreprenøren leverer en priset beskrivelse hvoretter laveste pris (og kun laveste pris) vinner.

7 Målpriskontrakt: Som enhetspriskontrakt, men i tillegg får entreprenør noe tid til å kontroll regne for eksempel masseberegningen som er vedlagt anbudets beskrivelse for deretter å fryse mengdene/ masseberegningen

8 Totalentreprise: Her gis entreprenøren mulighet til i større eller mindre grad å påvirke byggeprosjektet. Intensjonen er at entreprenørens erfaring og kompetanse skal nyttiggjøres i prosjektet slik at både byggherre og entreprenør totalt sett kan oppnå ett bedre resultat både kvalitetsmessig og økonomisk.

9 To-konvolutt system: Anbud A/ konvolutt 1: Her angir entreprenøren sin forståelse for prosjektet herunder for eksempel organisasjon, erfaring med tilsvarende prosjekter, fremdriftsforståelse, tekniske løsninger, kvalitetskrav etc. Anbud B / konvolutt 2: er en tro kopi av enhetspriskontrakten, dvs en priset beskrivelse.

10 Byggherren vil - etter å ha vurdert alle anbyderes svar - belønne den entreprenør som har avgitt det beste svaret totalt sett. Deretter vil han rangere nr 2, 3 osv. Dette gjør han ved å gi en minus sum i anbud nr A For eksempel fratrekk på 50 mill til beste besvarelse, fratrekk på 20 mill til nest beste besvarelse, tillegg på 20 mill til tredje mann osv. Når byggherre åpner anbud B vil han trekke / eventuelt legge til summen i anbud A fra/ til summen i anbud B. for deretter å finne entreprenørens endelige konkurranse sum. Laveste totalsum får gull.

11 Jernbaneverket benytter i dag, i hvert fall for større prosjekter, oftest ett anbudssystem som baserer seg på : Trinn 1) Prekvalifiserings runde hvor normalt de 5 mest kvalifiserte blir inviter til å inngi Trinn 2) Forhandlet tilbud.

12 Forhandlet tilbud består ofte av en enhetspriskontrakt hvor entreprenøren priser en detaljert arbeidsbeskrivelse / aktuelle prosesser, ofte bygget på samme prosessbeskrivelse som Statens Vegvesen benytter. I tillegg besvarer entreprenøren en del spørsmål, beskriver sitt arbeidsopplegg, presenterer sin organisasjon, presenterer sitt HMS opplegg osv. Utover dette deles i en del tilfeller den beskrevne enhetspriskontrakt opp i en hoveddel som skal utføres, samt en opsjonsdel som kan bestilles etter behov.

13 Som en del av anbudsbeskrivelsen opplyser gjerne byggherre om hvorledes han tenker å vurdere tilbudet. En slik vurdering uttrykkes gjerne i en vekting som i resultat gir en poengsum som til slutt vil danne grunnlaget for valg av entreprenør. Som eksempel kan tenkes at den prisete beskrivelse vurderes til 70% av vektingen, oppdragsforståelse for eksempel 10 %, organisasjonens erfaring og kompetanse 10% samt fremdrift / sluttfrist 10%. I tillegg vil man vanligvis vekte anbudssummen slik at for eksempel laveste pris gir 10 poeng deretter en intern rangering etter dette prinsipp.

14 Entreprenørene, kanskje bare de 3 beste, vil deretter bli invitert til en forhandlingsrunde. Her blir entreprenørens tilbud og pris diskutert i detalj, gjerne avsluttet med en liste over aktuelle spørsmål som entreprenøren får mulighet til å besvare frem til neste møte. Ofte får man en antydning om hvor entreprenøren befinner seg på prisstigen, hvoretter entreprenøren gis anledning til å reprise sitt tilbud. Etter en eller flere forhandlingsrunder blir entreprenør valgt.

15 Denne kontraktsmodellen er nok i praksis mest lik Statens Vegvesen sitt to-konvolutt system. Forskjellen er vel at Jernbaneverket i denne modellen kan prute ned prisen.

16 I disse dager har Veidirektoratet / Vegvesenet i Nordland stort fokus på en ny kontraktsform som er en slags OPS modell med offentlig finansiering, ifm prosjekt Helgelandspakka.

17 Kort sakt så ønsker SVV at entreprenøren skal overta eksisterende E6 og drifte denne i påfølgende 15 år. I første fase av driftsperioden skal entreprenøren bygge ut E6, slik at i løpet av f.eks. de første 5/ 6 årene vil anleggsfasen være avsluttet. Entreprenøren inviteres til å komme med egne løsninger om hvorledes han ønsker å gjennomføre prosjektet. Som eksempel kan være annen bruløsning, linjeføring kan tilpasses osv. Utfordringen ved denne kontrakts modellen er at det kreves store ressurser til prosjektering/ planlegging. Det kreves at man lykkes med å sette sammen ett erfarent team, basert på ressurspersoner både fra rådgivende og entreprenørens organisasjon.

18 Denne konkurranseformen er også i likhet med totalentreprise formen svært ressurskrevende for de rådgivende sin side. I motsetning til totalentrepriser vil SVV kompensere entreprenørene noe for sin deltagelse i tilbudsprosessen. Hvorvidt tilbudt kompensasjon vil dekke opp for de relativt omfattende arbeider en slik entrepriseform medfører er ett stort spørsmål.

19 Jeg har deltatt i flere møter hvor entreprenører både fra riksentreprenørene og større aktører fra MEF har diskutert prosjektet. De fleste har uttrykt at det å organisere prosjektet på denne måten er meget ressurskrevende, og at man av denne grunn kan velge å avstå fra å delta i slike prosjekter.

20 Denne " skepsisen " ga utslag i at kun to entreprenører responderte på tilbudsinvitasjonen ved første utsendelse. Byggherren valgte å forkaste disse to og sende ut ny forespørsel. Pr i dag er det tre entreprenører som har meldt seg på i konkurransen hvorav alle tre er prekvalifisert. NCC og LNS var med i første runde, og så har vi i Hæhre Entr i tillegg også meldt oss på. Det må brukes store ressurser for å besvare og følge opp en slik tilbudsprosess. Det er derfor, i hvertfall for vår del når vi i ettertid vil evaluere denne kontraktsformen, helt avgjørende hvorledes prosessen gjennomføres fra byggherres side.

21 Sentrale spørsmål vil være: Vil de bygge ett prosjekt hvor entreprenøren vil belønnes for å bygge en vei for fremtiden, hvor kvalitet og påfølgende besparelser vedr vedlikehold belønnes, eller vil de bygge en vei hvor investeringene i anleggsfasen blir lavest mulig med påfølgende kostnadspådrag for fremtidig vedlikehold. Fasiten på dette kommer i løpet av våren.

22 Da er vi tilbake til 1000 kr spørsmålet: Hvilke av disse entrepriseformene er best egnet til å stimulere entreprenøren til å utvikle sin kompetanse til det beste for prosjektet?

23 For at entreprenøren skal kunne utnytte sin erfaring på en best mulig måte og stimuleres til kreativ tankegang så må kontraktsformen kunne belønne entreprenøren for dette. Dette er vi vel alle enige om. Totalentreprise i en eller annen form er jo det første man tenker på. Totalentreprisen krever stor innsats fra både entreprenør og rådgivende. Denne innsatsen koster penger. Her går byggherre i Helgelandpakka i riktig retning. Det å betale entreprenøren for å detalj prosjektere er kanskje med på å stimulere til øket deltagelse i alle typer av totalentrepriser.

24 En vanlig enhetspriskontrakt åpner også for at entreprenøren kan komme med kostnadsbesparende tiltak. Dette også for å stimulere entreprenøren til å være kreativ, å utnytte sin erfaring. Det som ofte er et problem er detaljnivået på vedtatt reguleringsplan. Her stopper ofte gode innspill og løsninger opp. En romsligere reguleringsplan er nok generelt nødvendig for å kunne justere løsninger til det beste for prosjektene.

25 Hvilke av disse entrepriseformene, vil være mest rasjonelle i forhold til å utnytte den kompetanse og kapasitet den rådgivende besitter?

26 Uansett entrepriseform så er rådgiver vesentlig inne i alle typer prosjekter, ifm reguleringsplan, byggeplaner osv. Uansett om byggherre velger en enhetspriskontrakt eller en totalentrepriseform må det brukes betydelige ressurser fra de rådgivende.

27 Hvis vi ser på totalentrepriser så vil disse ressursene måtte øke proporsjonalt med antall tilbydere. Dette skaper utfordringer. De tilbakemeldinger vi har fått, er i likhet med egen erfaring, at det blir vanskeligere og vanskeligere å finne ledig kapasitet hos de rådgivende. Det er store oppdrag ute om dagen som hver for seg sluker store ressurser. Jeg kan i denne forbindelse nevne f.eks. Follobanen fra Oslo til Ski. Jeg fikk opplyst fra en av tilbyderne at man regnet med at anbudstemaet hadde ett kostnadsbudsjett på ca. 45mill. Det sier seg selv at når seks anbydere skal kjempe om ett så omfattende prosjekt, hvor hvert av disse selskapene igjen har knyttet til seg en egen gruppe med rådgivende så er dette alene med på å stresse kapasiteten hos våre konsulenter. Jeg viser for øvrig til diverse artikler på bygg.no om temaet.

28 Vi har ved noen anledninger tatt til orde for at man må finne mer rasjonell bruk av rådgivende. Vi tror byggherre vil oppleve at det arbeidet som skal gjøres fra den siden, etter hvert vil bli en kjempepropp i forhold til den store mengde prosjekter som er planlagt. Ett alternativ vi tror på er topriskonvoluttsystemet tilpasset at entreprenøren skal kunne gis anledning til å komme opp med alternative løsninger i samme form som i en totalentreprise.

29 Hvorfor denne modell? Rådgivende følger hele prosjektet. Jobben gjøres kun en gang. Entreprenøren gis i konvolutt 1 anledning til å bearbeide prosjektet samt komme med sine alternative løsninger. Entreprenøren leverer sitt anbud basert på tidligere praksis.

30 Samhandlingsprosessen utvides til å diskutere/ drøfte innholdet i konvolutt 1 før byggherrens interne evaluering foretas. Basert på entreprenørens totale forståelse samt alternative løsninger (NB konfidensiell behandling av entreprenørens alternativ) gir byggherre sin innstilling. Konvolutt 2 åpnes. Sum av konvolutt 1 og 2 bestemmer tildeling av entreprenør.

31 Denne modellen mener vi vil sikre rasjonell bruk av rådgivende ingeniører samt gi entreprenøren muligheten til å bidra med sin erfaring og kompetanse i en form hvor han også kompenseres for dette. Viser for øvrig til evalueringsrapport utarbeidet av FAVEO vedr bruk av 2- konvolutt systemet ved Fellesprosjektet Mjøsa. Se vedlegg.

32 Nye prosjekter skal bygges for lang levetid og med lavest mulig levetidskostnader. Hva er entreprenørens viktigste bidrag ( i dag og i morgen) til at en slik målsetting kan oppfylles? Gjennom den kontraktsformen som er beskrevet vil man oppnå en optimalisering av pris og kvalitet som vil gi laveste levetidskostnader.

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

Evaluering av OPS i vegsektoren

Evaluering av OPS i vegsektoren Knut Sandberg Eriksen, TØI Harald Minken, TØI Glenn Steenberg, Dovre International AS Thorleif Sunde, Dovere International AS Karl-Erik Hagen, KEH-Consult TØI rapport 890/2007 Evaluering av OPS i vegsektoren

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Håndtering av prosjektets interessenter;

Håndtering av prosjektets interessenter; Håndtering av prosjektets interessenter; en studie av hvilke utfordringer og problemer prosjekter møter Praktisk rapport Jan Terje Karlsen Norwegian School of Management P.O.Box 580 1302 Sandvika, Norway

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Forord. Hvordan håndtere ekstrem markedsvekst? - en analyse og diskusjon av måter å regulere rammer og kontrakter i byggebransjen.

Forord. Hvordan håndtere ekstrem markedsvekst? - en analyse og diskusjon av måter å regulere rammer og kontrakter i byggebransjen. Forord Hvordan håndtere ekstrem markedsvekst? Som en avsluttende del av utdannelsen til sivilingeniør/master i Industriell økonomi og informasjonsledelse ved Universitetet i Agder, avdeling Grimstad, skal

Detaljer

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Rapport fra NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene om deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp: Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Utført av Commshop AS på vegne

Detaljer

Offentlige anskaffelser endringer 2014

Offentlige anskaffelser endringer 2014 Survey om forenklingsutvalgets forslag «Enklere regler, bedre anskaffelser» gjennomført av NBEF i perioden 2.1 5. 214 Offentlige anskaffelser endringer 214 Skreddersydd rapport Link til spørreskjema: https://easyfact.no/reply/zspkfvoohxp

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler. Spesielt om hva som regulerer målprisen

Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler. Spesielt om hva som regulerer målprisen Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler Spesielt om hva som regulerer målprisen Kandidatnummer: 324 Veileder: Kristin Mortensen Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 15756

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer