Del godene reduserte forskjeller i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del godene reduserte forskjeller i Norge"

Transkript

1 Del godene reduserte forskjeller i Norge Stem SV 12. september!

2 Oppsummering: Slik har SV redusert forskjellene i Norge Et mer rettferdig Norge Den rødgrønne regjeringen har forandret Norge. Europas laveste arbeidsløshet gjennom finanskrisen, nå er vi under gjennomsnittlig arbeidsløshetsnivå i Norge de siste 20 år. Trenden mot stadig økende forskjeller er snudd. I motsetning til landene rundt oss blir forskjellene mellom rike og fattige redusert. Antall fattige er redusert fra 2008 til 2009, men kampen mot fattigdom er et langsiktig arbeid. Norge er det eneste landet i Vest-Europa som har klart å snu trenden og redusere ulikhetene siden Det er først gang siden 1989 vi har klart å snu denne trenden. Samtidig har inntektsulikhetene økt dramatisk under borgelige regjeringer i Danmark og Sverige. Dette heftet handler om regjeringens politikk for å nå viktige politiske mål for SV som arbeid til alle, rettferdig fordeling og kamp mot fattigdom og hva som er resultatet av denne politikken. Rødgrønn politikk for et mer rettferdig Norge har fire hovedelementer: Rettferdig skattepolitikk Mens Norge før 2006 hadde et skattesystem der de rikeste i praksis betalte en mindre andel av sin inntekt i skatt, har innføring av utbytteskatt og omlegging av formueskatten ført til at de nå betaler en høyere andel av sin inntekt i skatt enn alle andre. De rike bidrar til fellesskapet som aldri før. Personer med over 3 millioner i inntekt har i gjennomsnitt fått en skatteskjerpelse på rundt kroner. De aller rikeste med over 100 millioner i formue har fått økt skatten med over 3 millioner kroner. De som ikke har så mye betaler mindre. I 2005 betalte over 1,2 millioner formueskatt. Nå betaler omtrent personer mindre formuesskatt enn i Fattigdom Etter EUs definisjon har andelen vedvarende fattige i Norge gått ned fra 8,2 prosent av befolkningen i til 8,1 prosent i Fra perioden har det vært en svak økning. Det har også vært en nedgang i andel barn som lever i fattigdom fra 9,6 til 9,1 pst. Antall barn som lever i familier med lav inntekt har allikevel økt til i den siste treårsperioden. I var tallet Det skyldes flere forhold, blant annet at sammensetningen av gruppen fattige er i endring. Innvandrerfamilier med barn utgjør en høyere andel av de fattige, mens økte inntekter for trygdede blant annet har ført til færre fattig eldre. Mens de fleste land i Vest-Europa har opplevd en økning i andelen med relativ lavinntekt fra ligger Norge på omtrent samme nivå og har hatt en liten nedgang de siste to årene. Arbeid Norge har hatt den laveste arbeidsløsheten i Europa under finanskrisen. Arbeidsløsheten i Norge er nå ett prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet de siste 20 årene Arbeid til alle. Opprustning av velferdsstaten for å sikre alle barnehage, skolegang, helsetilbud og omsorg etter det behovet den enkelte har. Et mer rettferdig skattesystem der skatt på rikdom i langt større grad legges på de som virkelig er rike, mens småsparere slipper billigere. Satsing på målrettede tiltak som hjelper de fattige. Til sammen har dette gitt et samfunn med mindre forskjeller mellom folk, der barn får komme i barnehage og skole, syke får behandling, og eldre får et godt omsorgstilbud uavhengig av den enkeltes lommebok. Vi har ikke brukt særlig plass på å kommentere andre partiers politikk. Vi kan imidlertid forsikre leserne om at dette heftet ville hatt et helt annet fokus dersom vi hadde hatt en regjering dominert av Fremskrittspartiet og Høyre i de seks siste årene. Kristin Halvorsen Leder 2 3

3 Hvorfor er økonomisk utjevning viktig? Det er en nær sammenheng mellom inntektsulikhet og tillit og sosial kapital i et samfunn. SVs kamp for rettferdig fordeling handler ikke om å hindre folk i å bli rike. Det handler om å bevare et samfunn med høy tillit mellom mennesker som gjør det mulig å lykkes med omstilling og opprettholde en sjenerøs velferdsstat. Å øke forskjellene gjennom skattelette til de rike er skadelig for samfunnet, og undergraver den tilliten vi trenger for å bevare den nordiske velferdsmodellen. Denne har vært en suksess som leverer både økonomisk framgang og små økonomiske forskjeller i verdenstoppen. Ulikhetens pris Dødelige klasseforskjeller Forskeren Jon Iver Elstad har forsøkt å teste Wilkinsons teori om at relativ ulikhet fører til et dårligere samfunn på norske forhold. 1 «Kan Wilkinson-teorien gi oss en bedre forståelse av de sosiale og geografiske dødelighetsforskjellene i Norge?» spør Elstad. Likhetsmultiplikatoren At små økonomiske forskjeller og en godt utbygd velferdsstat skaper et samfunn preget av tillit og solidaritet stemmer også godt overens med likhetsstudien til økonomene Erling Barth og Kalle Moene (2010). Her demonstrerer de hvordan små forskjeller og en sterk velferdsstat henger sammen. Resonnementet er at økonomisk likhet mellom velgerne styrker viljen til å støtte en sterk velferdsstat fordi følelsen av felles interesser er sterkere. Dette kaller de likhetsmultiplikatoren. 4 Nye datasett har gjort det mulig å studere virkningene av inntektsulikhet i velstående land fra 1990-tallet og fremover. I boken «The Spirit Level: Why Equal Societies Almost Always do Better» av Richard Wilkinson og Kate Pickett samles omfattende statistikk fra et tjuetalls rike OECD-land. Statistikken omfatter graden av inntektsforskjeller, og en lang rekke indikatorer for folkehelse og sosiale forhold. På punkt etter punkt viser det seg at de samfunnene som har minst inntektsforskjeller de nordiske landene og Japan klarer seg best. De som har størst forskjeller blant andre USA og Storbritannia klarer seg dårligst. I landene der inntekt - s predningen er stor, stoler folk mindre på hverandre, narkotikamisbruk er mer utbredt, levealderen er kortere, barnedødeligheten er høyere, flere lider av fedme, voldskriminalitet er vanligere, flere sitter i fengsel og den sosiale mobiliteten, sjansen til å få en annen samfunnsposisjon enn sine foreldre, er mindre. Et helt sentralt poeng i studien er at det er de relative inntekts - forskjellene som er problemet, ikke nivået på absolutte fattigdommen. Det overraskende ved studiene er at relative forskjeller i inntekter ser ut til å påvirke samfunnet som helhet og ikke bare de fattiges situasjon. Økt ulikhet skaper er dårligere samfunn for oss alle. Svaret er ja. Elstad finner at høyere regional inntektsulikhet i seg selv virker i retning av høyere dødelighet. I Oslo var effekten særlig tydelig. Resultatene innebærer at Wilkinsons antakelser om at høyere inntektsulikhet vil bidra til et høyere dødelighetsnivå er relevante også i det norske samfunnet. Tillit og økonomisk ulikhet Den samlede norske responsen på terroren har vakt oppsikt internasjonalt. Mye av det skyldes at det norske samfunnet er preget av høy tillit mellom mennesker. En god illustrasjon er at ingen stjal fra gullsmedbutikken i kjøpesenteret Gunerius etter terrorangrepet til tross for at vinduet var knust, slik at man bare kunne ta med seg verdifulle smykker og klokker og gå. Forskerne omtaler gjerne graden av tillit mellom mennesker i et samfunn som sosial kapital. Det er en nær sammenheng mellom inntektsulikhet og tillit. En bred litteraturgjennomgang slår fast at inntektsulikhet bidrar til å svekke den sosiale kapitalen i et samfunn. 2 Økonomiske kriser med arbeidsløshet og omfattende velferdskutt bidrar også til redusert sosial trygghet og lavere tillit mellom folk. Dette skjedde blant annet i Sverige og Finland under de økonomiske krisene der på 90-tallet. Derfor er det ikke tilfeldig at i de skandinaviske landene har man den høyeste graden av tillit mellom mennesker. En ny bok om sosial kapital i Norge slår fast den generaliserte tilliten i Norden har økt de siste 30 årene, mens den har vært stabil i Europa og gått ned i USA. 3 Høy tillit og en sterk stat er ikke motsetninger, men forsterker hverandre. I den vestlige verden ligger Norden på topp i sin deltakelse i organisasjoner og frivillig arbeid, mens USA ligger nær bunnen. Som Labour-lederen Ed Miliband har formulert det: «A small state will not produce a big society». Forskningen er tydelig på at et samfunn med små økonomiske forskjeller er et bedre samfunn å leve i for alle. Små økonomiske forskjeller gjør det også lettere å opprettholde en generøs velferdsstat fordi folk har tillit til systemet. Økonomisk framgang er avhengig av å kunne flytte arbeidskraft fra arbeidsplasser med lav til høy verdiskapning. Inntektssikring, støtte til omskolering og opplæring, og innflytelse til fagbevegelsen sikrer at omstillinger skjer raskt og smidig. Fører vi en politikk som øker ulikhetene, så er de negative effektene store. Derfor har SV brukt tiden i regjering på å redusere de økonomiske forskjellene i Norge. Resten av denne rapporten dokumenterer hvordan vi har gjort det. 1 Se Jon Ivar Elstad «Er inntektsforskjeller dødelige? Sosial struktur, inntektsulikhet og dødsrisiko i norske regioner», Tidsskrift for velferdsforskning, årgang 13, nr Jordahl, Henrik, Inequality and Trust, IFN Working Paper No. 715, Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard (red), Sosial kapital i Norge, Cappelen Damm Akademisk Barth, Erling and Kalle Moene. The Equality Multiplier. Serie: ESOP Working Paper, June

4 Mindre forskjeller Det tar tid å påvise effekten av endringer i regjeringens fordelingspolitikk. Det tar lang tid før vi ser effekten av for eksempel barnehagesatsingen på forskjellsutviklingen. Selv etter skatteendringer tar det noe tid før de får full effekt. I tillegg ligger statistikken på etterskudd fordi det tar tid å registrere de endringene som skjer. Når vi baserer vurderingen av effekten av regjeringens politikk på tall fra 2009, må vi derfor vite at effekten av mange av endringene vi har gjort ikke synes i de tallene. For å beskrive skjevhet i inntektsfordelingen benyttes ofte Gini-indeksen. Lavt tall indikerer jevn inntektsfordeling, mens høyt tall indikerer større inntektsforskjeller. Figur 1 på neste side viser utviklingen i inntektsulikhet målt ved Gini-indeksen for perioden 200 til Figuren viser en sterk økning i forskjellene under forrige regjering. Siden 2005 har forskjellene blitt vesentlig redusert. Mye av dette skyldes at de rikeste har tilpasset seg endringer i utbytteskatten, men et mer omfordelende skattesystem er også en del av forklaringen. Tiltak som har økt inntektsnivået til de med lavest inntekt, bidrar også. Norge: Annerledeslandet i forskjellsutviklingen Dette bildet styrkes ytterligere når vi sammenligner forskjellsutviklingen i Norge med forskjellsutviklingen i landene rundt oss. Mens Norge har hatt et markant fall i forskjeller, opplever andre land økning eller en stabil utvikling. Dette viser at politiske valg har betydning for samfunnsutviklingen. Resten av kapitlene er en gjennomgang av hvilke politiske valg som har bidratt til at forskjellene i Norge har vist en annen utvikling enn andre europeiske land. Figur 1: Inntektsulikhet målt ved Gini-indeksen for perioden Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala). Kilde: Statistisk sentralbyrå. Figur 2: Utvikling i inntektsforskjeller i nordiske land, Tyskland, Storbritannia og EU-15-landene, Gini-koeffisient. Kilde: Eurostat og SSB. 6 7

5 Kraftfull innsats mot arbeidsløshet Arbeid til alle har vært det viktigste målet for regjeringens økonomiske politikk. Å ha en jobb er viktig for den enkeltes økonomi og følelse av mening i livet, og det er et godt utgangspunkt for det sosiale livet utenom jobben. Bekjempelse av arbeidsløshet er også det viktigste for å bekjempe fattigdom. Flere arbeidsløse fører til mange problemer. Folk uten jobb vil få lavere inntekter. Spesielt utsatt er de langtidsarbeidsløse og de som ikke har rett på dagpenger. Vi vet også at risikoen for andre sosiale problemer og helseproblemer øker sterkt for dem som blir arbeidsløse. Fra regjeringsskiftet høsten 2005 og fram til 2007 ble antall arbeidsløse nesten halvert fra til rundt (SSBs arbeidskraftundersøkelse, AKU), og flere enn noensinne var i jobb. Særlig gledelig var det at mange med dårlig tilknytning til arbeidslivet i denne perioden kom i arbeid. Det gjaldt for eksempel mange innvandrere og yrkeshemmede. Utgiftene til sosialhjelp gikk sterkt ned i denne perioden, noe som viser hvor viktig arbeid er for å redusere fattigdom. Sterkt svekket etterspørsel etter norske eksportvarer og -tjenester i utlandet skapte store problemer for mange eksportbedrifter. Fallende eiendomspriser førte til at bygging av boliger og næringseiendom stoppet nesten helt opp. Arbeidsløsheten økte derfor betydelig til et nivå på drøyt tidlig i Siden har arbeidsløsheten falt igjen. (AKU) Arbeidsløsheten i Norge er nå ett prosentpoeng under gjennomsnittsnivået fra de siste 20 årene, og sammenlignet med andre land ligger vi svært lavt, jf. figur nedenfor. Dette viser hvor vellykket regjeringens politikk for å holde folk i arbeid, har vært. I tillegg bidrar den store offentlige sektoren i Norge til å dempe svingningene i økonomien. Gjennom å finansiere helt sentrale deler av folks liv gjennom fellesskapet, flytter vi risiko fra den enkelte til samfunnet. Mens de som mister jobben i enkelte andre land også mister retten til helsebehandling, ikke har råd til å la ungene fortsette på kostbare privatskoler, og opplever at store deler av pensjonen forsvinner i børsfall, har arbeidsløse i Norge samme rett på helsebehandling som andre, skolen er gratis og folketrygdens pensjoner påvirkes ikke av store svingninger på verdens børser. Dermed fikk ikke krisen like stor effekt hos oss. Figur 3: Harmonisert arbeidsløshetsrate, sesongjustert, mars Kilde: Eurostat Europas laveste ledighet gjennom finanskrisen Finanskrisen høsten 2008 snudde utviklingen. Krisen ble den alvorligste økonomiske krisen i verden siden 2. verdenskrig, med sterk økning i arbeidsløshet og stort fall i priser på eiendom og aksjer internasjonalt. Rask og kraftfull reaksjon på finanskrisen er en viktig del av forklaringen på dette. 55 milliarder kroner ekstra i krisepakken vinteren 2009 holdt hjulene i gang. Kjernen i tiltakspakken var målrettet innsats mot dem som var hardest rammet av krisen. Vi sørget for at bankene kunne fortsette å låne ut penger til privatpersoner og næringsliv. Det sørget for at høy arbeidsløshet aldri fikk sette seg fast. 8 9

6 Skatt etter evne et reelt omfordelende skattesystem Et rettferdig skattesystem sikrer at folk betaler skatt etter evne. Det betyr at personer med høy inntekt og formue betaler mer skatt, mens personer med lav inntekt og formue betaler mindre desil 2. desil 3. desil desil 5. desil 6. desil 7. desil 8. desil 9. desil 10. desil Siste 5 prosent Siste 1 prosent Siste 0,1 prosent Figur 4: Gjennomsnittlig utlignet skatt som andel av bruttoinntekt. Før SV kom i regjering var beskatningen av inntekt, formue og arv preget av smutthull som medførte at de virkelig rike i stor grad slapp å betale skatt. Vi har innført utbytteskatt, og sørget for at formueskatt og arveavgift i langt større grad betales av reell rikdom. Fra 80-tallet og fram til 2005 har forskjellene i Norge økt. Som følge av omfordelende skatteendringer er denne utviklingen snudd, og forskjellene er nå mindre. Selv om mye er gjort, finns fortsatt smutthull og tilpasningsmuligheter i skattesystemet som svekker den reelle progressiviteten i skattesystemet. Det er en viktig oppgave for SV å tette disse. Samlet fordelingseffekt I denne perioden har personer med over 3 millioner i inntekt i gjennomsnitt fått en skatteskjerpelse på rundt kroner, sammenliknet med 2005-reglene. Endringene i formuesskatten (utenom fjerningen av 80-pst.regelen 1 ) står for rundt kroner av dette, noe som viser hvor viktig formuesskatten er i fordelingspolitikken. I tillegg ble fjerningen av 80-prosentregelen alene anslått å øke skatten med over kroner for personer med over 100 millioner i formue. Sjøl om denne gruppa ikke er flere enn 900 personer, bidrar de altså med nesten 3,5 milliarder i økte skatteinntekter årlig. Tabell 1: Gjennomsnittlig endring endring i skatt fra 2005 til 2010 i ulike intervaller for nettoformue kroner. Alle personer 17 år og eldre. Negative tall betyr lettelser. Kroner Nettoformue 2010 Antall Gjennomsnittlig nettoformue i 2010 Skatt i referansesystemet 2010 Endring i skatt i forhold til 2005-regler Virkning av 80-prosentregelen Negativ nettoformue mill mill. 5 mill mill. 10 mill mill. 50 mill mill. 100 mill Over 100 mill I alt Mens Norge før vi fikk en finansminister fra SV i 2006 hadde et skattesystem der de rikeste i praksis betalte en mindre andel av sin inntekt i skatt, har innføring av utbytteskatt og omlegging av formueskatten ført til at de nå betaler en høyere andel av sin inntekt i skatt enn alle andre. Det framgår av figuren ovenfor. Skatt på reell rikdom formueskatt Norge har vært et skjult skatteparadis for rike mennesker. På papiret har vi hatt tøff beskatning av formue og arv, men en rekke unntak har sørget for hull som har gitt tilnærmet nullskatt for dem som har ønsket å tilpasse seg. Fram til SV kom i regjering har det vært stor forskjell på beskatningen av rikdom, etter hvordan denne er plassert. Hadde du 100 millioner plassert i banken, måtte du betalt millionbeløp i formueskatt, men hadde du plassert det samme beløpet i aksjer, ville du sluppet flere hundre tusen. Hadde du investert i eiendom ville skatten vært enda lavere. Men de fleste med formue på dette nivået betalte ikke formueskatt i det hele tatt. Ved å kombinere bruk av aksjeselskap, eiendomsinvesteringer og låneopptak kunne man relativt enkelt få 100 millioner i reell formue til å bli til null i skattesammenheng. Det har også vært egne ordninger for å sikre at de aller rikeste ikke betaler for mye formueskatt. Den såkalte 80-prosentregelen skulle sikre at man ikke betalte for mye skatt i forhold til inntekt. I 2007 medførte denne regelen at 60 personer med skattemessig formue på over 500 millioner, fikk en samlet skattereduksjon på 440 millioner kroner. Samtidig kunne småsparere med eget hus og noen kroner i banken lett ende opp med å betale betydelige beløp i formueskatt, fordi skatten i utgangspunktet var tøff sjøl for relativt små formuer. Dette rammet særlig eldre mennesker med nedbetalte lån. Dette er det nå blitt store forandringer på. 80-prosentregelen er fjernet. Aksjerabatten er fjernet. Bolig og næringseiendom har fått nye verdsettingssystemer som sørger for en mye klarere sammenheng mellom markedsverdier og ligningsverdier. Parallelt med dette er bunnfradragene økt betydelig. Det meste av de økte inntektene fra dem som ikke lenger kunne komme seg unna beskatning av store formuer, ble brukt til å øke bunnfradragene. Bunnfradraget er mer enn firedoblet for enslige (fra til kroner) og mer enn nidoblet for ektepar, som fikk dobbelt bunnfradrag fra Resultatet av omleggingen er en betydelig mer rettferdig formueskatt. I 2005 betalte om lag 1,2 millioner personer formueskatt. I år vil trolig litt over halvparten så mange betale formueskatt, og om lag personer betaler mindre formuesskatt i år enn i I praksis er formueskatten opphevet for småsparere. 1 Virkningen av å fjerne 80-prosentregelen er beregnet på siden av LOTTE i forbindelse med Nasjonalbudsjettet 2009, og kommer i tillegg til skatteendringene som for øvrig er gjengitt i tabellen. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet Omfatter ikke avgiftsendringer. Avrundet til nærmeste 100 kroner. 11

7 I motsatt ende av skalaen er forskjellene også merkbare. De aller rikeste med formue over 100 millioner har fått en gjennomsnittlig skatteskjerpelse på 3,9 mill. kroner fra 2005 til 2010, jf. tabell 4 nedenfor. Det vesentlige av økningen kommer som følge av endringene i formueskatten inkludert virkningen av 80-prosentregelen. Tabell 2 nedenfor viser hvordan formueskatten fordeles på personer med ulikt nivå på nettoformuen. Tabell 3 viser til sammenligning hvordan formuesskatten fordelte seg etter nettoformue i Siden vi har økt verdsettelsen av formue til mer reelle størrelser etter 2009, er ikke tallene direkte sammenlignbare, men gir allikevel en klar indikasjon på fordelingseffekten av endringene vi har gjort. Skatt på reell rikdom arveavgift Vår omlegging av arveavgiften står i sterk kontrast til den forrige regjeringens passivitet på dette området. Arveavgiften hadde mange av de samme svakhetene som formueskatten, og noen flere. I praksis bidro de gamle arveavgiftsreglene til et mer urettferdig skattesystem, der vanlige mennesker med ordinær arv måtte betale store beløp i arveavgift, mens personer som arvet store verdier betalte lite, og i enkelte tilfeller ingenting, i avgift. Den særskilte verdsettingsrabatten for ikke-børsnoterte aksjer og andeler på 70 pst. og lave ligningsverdier på næringseiendommer gjorde det relativt enkelt å redusere arveavgiften ned mot null, til tross for betydelige verdier, ved å tilpasse gjeldsopptak Aksjerabatten i arveavgiften er nå redusert til 40 pst. og begrenset til et avgiftsgrunnlag knyttet til ikke-børsnoterte aksjer på maksimalt 10 mill. kroner pr. mottaker. Arveavgiftssatsene er redusert fra 8 og 20 pst. til 6 og 10 pst. for barn og foreldre og fra 10 og 30 pst. til 8 og 15 pst. for andre mottakere. Fribeløpet i arveavgiften er økt fra kroner til kroner, og innslagspunktet for høy sats er økt fra kroner til kroner. Endringene i arveavgiften har hatt gode fordelingsvirkninger. Avgiften er blitt lavere for pst. av mottakerne som følge av sterkt reduserte avgiftssatser og økte innslagspunkt, mens et lite, velstående mindretall har fått økt arveavgift. Motstandere av innstrammingene i arveavgiften har hevdet at endringene ville gjøre det svært vanskelig for familiebedrifter. Lavere avgiftssatser og en mer sjenerøs rentefri avdragsordning gjør at dette neppe er et stort problem. Nettolettelsene i arveavgiften var 1,4 mrd. kroner i milliarder i rederiskatt Endringene i rederibeskatningen ble justert etter Høyesteretts avgjørelse om at lovendringen var i strid med Grunnlovens tilbakevirkningsforbud. Den justerte overgangsordningen innebærer likevel skatteinntekter fra rederinæringen på om lag 4 mrd. kroner, dersom alle velger den frivillige oppgjørsordningen. For selskaper som ikke benytter seg av overgangsordningen vil skattegjelden bestå. Den samlede skattegjelden utgjør om lag 21 mrd. kroner. Det er ikke vanlig å se på fordelingsmessig betydning av endringer i selskapsbeskatningen, blant annet fordi det er vanskelig å fastlå hvordan endringer i selskapsbeskatningen slår ut i inntektsfordelingen for personer. For rederinæringen er det likevel slik at mange år med skattefavorisering har medført en betydelig formuesoppbygging hos rederienes eiere, og som i gjennomsnitt befinner seg svært høyt i inntekts- og formuesfordelingen. Mange redere er blant Norges rikeste personer. Det er derfor rimelig å legge til grunn at en eventuell fullstendig ettergivelse av de skatteforpliktelsene som var opparbeidet fram til 2007 ville hatt svært uheldige fordelingsvirkninger. Av tekniske grunner er effekten av rederiskatten ikke tatt med i fordelingstabellen ovenfor. Dersom mange velger å innbetale i tråd med overgangsordningen kan det styrke fordelingsprofilen i tabellen ytterligere. Tabell 2: Anslåtte fordelingsvirkninger av formuesskatten i 2011 målt etter nettoformue Tabell 3: Anslåtte fordelingsvirkninger av formuesskatten i 2005 målt etter nettoformue Nettoformue Kroner Antall personer Formuesskatt. Mill. Kroner Gjennomsnittlig formuesskatt. Kroner Andel av samlet formuesskatt. Pst. Nettoformue Kroner Antall personer Formuesskatt. Mill. Kroner Gjennomsnittlig formuesskatt. Kroner Andel av samlet formuesskatt. Pst. Negativ nettoformue , , mill ,6 1 mill. 5 mill ,4 5 mill. 10 mill ,6 10 mill. 50 mill ,8 50 mill. 100 mill ,3 Over 100 mill ,7 I ALT Negativ nettoformue , , mill ,3 1 mill. 5 mill ,2 5 mill. 10 mill ,3 10 mill. 50 mill ,1 50 mill. 100 mill ,1 Over 100 mill ,5 I ALT ,0 Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt

8 Forsterket velferdsstat Bekjempelse av fattigdom handler om å gi barn og unge et utgangspunkt i livet som sikrer dem et godt liv sosialt og økonomisk. Deltakelse i barnehage, skole, fritidsaktiviteter og de unges sosiale liv er sentrale elementer i dette. Også brede velferdstilbud som helsevesen og trygder bidrar til tryggheten som drar flere med i samfunnet. Sånn henger bekjempelse av fattigdom tett sammen med arbeidet for å redusere forskjeller. Dette er langsiktige tiltak som vi ikke ser resultater av før dagens barn og unge er blitt voksne. Skatt på reell rikdom arveavgift Vår omlegging av arveavgiften står i sterk kontrast til den forrige regjeringens passivitet på dette området. Arveavgiften hadde mange av de samme svakhetene som formueskatten, og noen flere. I praksis bidro de gamle arveavgiftsreglene til et mer urettferdig skattesystem, der vanlige mennesker med ordinær arv måtte betale store beløp i arveavgift, mens personer som arvet store verdier betalte lite, og i enkelte tilfeller ingenting, i avgift. Den særskilte verdsettingsrabatten for ikke-børsnoterte aksjer og andeler på 70 pst. og lave ligningsverdier på næringseiendommer gjorde det relativt enkelt å redusere arveavgiften ned mot null, til tross for betydelige verdier, ved å tilpasse gjeldsopptak Aksjerabatten i arveavgiften er nå redusert til 40 pst. og begrenset til et avgiftsgrunnlag knyttet til ikke-børsnoterte aksjer på maksimalt 10 mill. kroner pr. mottaker. Arveavgiftssatsene er redusert fra 8 og 20 pst. til 6 og 10 pst. for barn og foreldre og fra 10 og 30 pst. til 8 og 15 pst. for andre mottakere. Fribeløpet i arveavgiften er økt fra kroner til kroner, og innslagspunktet for høy sats er økt fra kroner til kroner. Endringene i arveavgiften har hatt gode fordelingsvirkninger. Avgiften er blitt lavere for pst. av mottakerne som følge av sterkt reduserte avgiftssatser og økte innslagspunkt, mens et lite, velstående mindretall har fått økt arveavgift. Motstandere av innstrammingene i arveavgiften har hevdet at endringene ville gjøre det svært vanskelig for familiebedrifter. Lavere avgiftssatser og en mer sjenerøs rentefri avdragsordning gjør at dette neppe er et stort problem. Nettolettelsene i arveavgiften var 1,4 mrd. kroner i milliarder i rederiskatt Endringene i rederibeskatningen ble justert etter Høyesteretts avgjørelse om at lovendringen var i strid med Grunnlovens tilbakevirkningsforbud. Den justerte overgangsordningen innebærer likevel skatteinntekter fra rederinæringen på om lag 4 mrd. kroner, dersom alle velger den frivillige oppgjørsordningen. For selskaper som ikke benytter seg av overgangsordningen vil skattegjelden bestå. Den samlede skattegjelden utgjør om lag 21 mrd. kroner. Det er ikke vanlig å se på fordelingsmessig betydning av endringer i selskapsbeskatningen, blant annet fordi det er vanskelig å fastlå hvordan endringer i selskapsbeskatningen slår ut i inntektsfordelingen for personer. For rederinæringen er det likevel slik at mange år med skattefavorisering har medført en betydelig formuesoppbygging hos rederienes eiere, og som i gjennomsnitt befinner seg svært høyt i inntekts- og formuesfordelingen. Mange redere er blant Norges rikeste personer. Det er derfor rimelig å legge til grunn at en eventuell fullstendig ettergivelse av de skatteforpliktelsene som var opparbeidet fram til 2007 ville hatt svært uheldige fordelingsvirkninger. Av tekniske grunner er effekten av rederiskatten ikke tatt med i fordelingstabellen ovenfor. Dersom mange velger å innbetale i tråd med overgangsordningen kan det styrke fordelingsprofilen i tabellen ytterligere. Velferdsstaten er en forsikringsordning der risiko knyttet til sykdom, arbeidsløshet og satsing på utdanning flyttes fra den enkelte til samfunnet. Ved å løse og finansiere sentrale velferdsoppgaver i fellesskap, blir utdanning, barneomsorg, helsevesen og eldreomsorg både bedre og billigere enn om hver enkelt skulle løst dette på egenhånd. Like viktig er det at det gir oss muligheten til å ta mer utdanning og mer risikable karrierevalg, enn vi ville gjort om vi sjøl måtte tatt all risiko. Det har gitt Norge en av verdens høyest utdannede arbeidskraft, og en svært fleksibel økonomi. Og det har gitt oss større sosial mobilitet, der foreldrenes posisjon betyr mindre for barnas muligheter, enn i de fleste andre land. Med SV i regjering er denne linjen forsterket. En voldsom satsing på barnehager har forandret Norge, og er særlig viktig for utsatte barn. Det vil redusere forskjeller og fattigdom på sikt. Satsing på en bedre skole for alle, med særlig fokus på arbeidet for å begrense frafallet i videregående skole inngår også i den helhetlige innsatsen mot fattigdom. Det gjør også et helsevesen som gir tilbud til alle som trenger det, med sterkere fokus på forebygging, en arbeidsmarkedspolitikk som får mange i jobb og en styrket kommuneøkonomi som gir kommunene handlefrihet når de skal hjelpe barn som er i en vanskelig situasjon. Barnehageløftet: Angrep på årsaken til fattigdom Fattigdom og sosiale problemer går i arv. Hver fjerde 20-åring som vokste opp i en familie som mottok sosialhjelp i 1994 endte selv opp som sosialhjelpsmottakere ti år etter (Kristoffersen og Clausen 2009). Mennesker som mottar sosialhjelp tidlig i livsløpet blir ofte gjengangere i systemet (Lorentzen og Nilsen 2008). Den langsiktige bekjempelsen av fattigdom handler derfor om å bryte dette mønsteret gjennom satsing på barnas humankapital. Dette er blant annet understreket av Fordelingsutvalget som peker på betydningen av ordninger som sikrer alle, uavhengig av inntekt, tilgang til grunnleggende velferdstilbud som helse, utdanning og trygder. Særlig legger de vekt på betydningen for barn med et vanskelig utgangspunkt i livet å få anledning til å delta i barnehage så tidlig som mulig. Det fører til at tar mer utdanning enn de ellers ville gjort. (NOU 2009:10) Dette er en av grunnene til at regjeringens satsing på barnehager er viktig. Siden 2005 har vi finansiert etableringen av nye barnehageplasser, samtidig som foreldrebetalingen er senket med om lag 1000 kroner pr måned. Disse nye plassene blir brukt av barn som ellers ikke ville vært i barnehage. Det er sannsynlig at mange av disse var barn som var i risikosonen for å gjøre livsvalg som kan gi et liv i fattigdom. Derfor er barnehagesatsingen noe av det viktigste regjeringen har gjort for å bekjempe fattigdom på lang sikt

9 Bekjempelse av fattigdom Målrettede tiltak for å øke inntekten til dem som har minst bidrar til å gjøre livet lettere i dag. I noen tilfeller er det strid mellom de kortsiktige og langsiktige målene, for eksempel når høye trygder gjør at man ikke tjener på å jobbe. SV arbeider for en helhetlig fattigdomspolitikk der vi unngår at tiltak som hjelper folk med dårlig råd i dag, hindrer langsiktig fattigdomsbekjempelse. Derfor trenger vi en økonomisk politikk som gir lav arbeidsløshet og en velferdsstat som sikrer alle tilgang til utdanning, helsetilbud og et trygdesystem som fanger opp dem som ikke kan jobbe. Handlingsplan mot fattigdom Handlingsplanen mot fattigdom som ble etablert av Bondevik-regjeringen, består av målrettede tiltak for å hjelpe personer med lav inntekt. Den er videreført og styrket med kvalifiseringsprogram for utsatte grupper og styrking av bostøtten som sentrale elementer. Andre viktige tiltak er blant annet målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp, en styrking av oppfølgingstjenester i bolig og andre tiltak for å forebygge og bekjempe bostedsløshet, tiltak for rusmiddelavhengige, tiltak for å forebygge og redusere barnefattigdom, tiltak for ungdom i risikosonen, tiltak for økt fullføring av videregående opplæring, herunder tiltak for å forbedre kvaliteten på ungdomstrinnet, økning av satsene i sosialhjelpen og styrking av frivillige organisasjoner og representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. I tillegg har minsteytelsene for arbeidsavklaringspenger og overgangsstønaden for enslige forsørgere blitt betydelig økt under denne regjeringen, til to ganger folketrygdens grunnbeløp (G). I 2011 tilsvarer dette i underkant av kroner. Også minstepensjonen til enslige pensjonister har blitt økt fra 1,79 til 2 G. Med dagens grunnbeløp betyr det at minste pensjonsnivå er kroner høyere enn den ellers ville vært. Dette kommer i tillegg til den ordinære økningen tilsvarende lønnsveksten som også har vært betydelig. Minstepensjonen for enslige er siden 2005 økt fra kroner til kroner. Regjeringen har i perioden lagt fram en pensjonsreform og en uførereform, som skal sikre økonomisk trygghet for den enkelte. Sentrale mål for begge reformer er å stimulere til arbeid, ved å innføre fleksible ordninger som gjør det lettere å kombinere arbeid med pensjon og uføretrygd. Utvidelse av bostøtteordningen Bostøtten er et viktig virkemiddel for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. En større omlegging og utvidelse av ordningen trådte i kraft i Omleggingen innebærer at alle som har lave inntekter og høye boutgifter nå kan få bostøtte, med unntak av studenter og militært og sivilt tjenestepliktige som har egne ordninger. Utbetalingene av ordinær bostøtte har økt fra mill. kroner i 2005 til mill. kroner i 2011, tilsvarende en reell økning på 47 prosent nye husstander så langt har fått bostøtte som følge av utvidelsen, mange av disse aleneboende med lav inntekt. Det ventes at rundt nye husstander vil komme inn når endringene har fått full effekt. Alle undersøkelser viser at bostøtten svært målrettet gir økte inntekter til husstander med lav inntekt. Gjennomsnittlig utbetalt bostøtte har fra juni 2009 til juni 2011 økt med 7 prosent, og med 18 prosent for flerpersonshusholdninger (deriblant barnefamilier). I mars 2011 fikk alle mottakere av bostøtte en ekstra utbetaling som hjelp til å dekke høye energi utgifter til oppvarming av boligen etter den kalde vinteren. Det ble i alt utbetalt 319 mill. kroner til husstander. Fra 1. juli 2011 ble boutgiftstakene (maksimale godkjente boutgifter) økt for husstander med mer enn én person. Økningen er størst for store husstander. For eksempel økte taket for en familie på to med kroner, fra til kroner, og taket for en barnefamilie på fem med kroner, fra til kroner. For dem som bor i Oslo, ble taket økt med ytterligere kroner. Kvalifiseringsprogram og kvalifiserings Stønad Kvalifiseringsprogrammet er en ordning for personer med liten arbeidsevne og som ikke har vesentlige ytelser i folketrygden. Formålet med kvalifiseringsprogrammet er å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid. Siden starten har mer enn deltatt i kvalifiseringsprogrammet, og av disse har nærmere 5000 fullført. Av de som har fullført var 44 prosent i en arbeidsretta aktivitet, hvorav 31 pst. i fast arbeid (Langeng og Dehli 2011). Dette er i stor grad personer som uten et slikt program vil være avhengige av økonomisk sosialhjelp. Deltakere i kvalifiseringsprogram har rett til kvalifiseringsstønad. Stønadene er en standardisert ytelse på et nivå som tilsvarer to ganger grunnbeløpet i folketrygden, tilsvarende minste pensjonsnivå, drøyt kroner pr måned. Personer under 25 år får 2/3 av stønadsbeløpet. Det gis i tillegg et barnetillegg. Kvalifiseringsstønaden innebærer forutsigbarhet og gir stønadsmottakerne mulighet for å planlegge sin økonomi over tid. Stønadsnivået vil i de fleste tilfeller ligger høyere enn for økonomisk sosialhjelp. Antall fattige De nyeste tallene for inntekt og levekår i Norge viser at andelen fattige er på vei nedover. Andelen fattige har gått ned fra 8,2 prosent av befolkningen i til 8,1 prosent i I perioden var andelen 7,9 prosent. Antall barn som lever i familier med lav inntekt over tid har likevel økt til i den siste treårsperioden. I var tallet Det skyldes flere forhold, blant annet at sammensetningen av gruppen fattige er i endring. Innvandrerfamilier med barn utgjør en høyere andel av de fattige, mens økte inntekter for trygdede blant annet har ført til færre fattig eldre. Men fra 2008 til 2009 har det vært en nedgang i andelen barn som lever i fattigdom fra 9,6 til 9,1 prosent

10 At-risk-of-poverty rate by gender (Source: SILC) % Total Regjeringens sterke fokus på rettferdig fordeling og bekjempelse av fattigdom, har gitt en annen utvikling i vårt land enn i de fleste andre land Legend 8,6 11,7 11,7 13,3 13,3 15,5 8,6 11,7 18,4 26,5 N/A Kilde: Eurostat Figur 5: Andel av befolkningen som lever i husholdninger med inntekt under 60 prosent av medianinntekten i sitt land. Exceptions: CZ, MT, HR, FR, SE, CH, LT, NO, HU, BE, IE, RO, ES, BG, DE, SK, DK, GR, IT, PT, UK, CY, PL, EE, LU, SI, AT (2009), TR (2006) Minimum value 8,6 Maximum value 26,5 eu: Not available Figur 6: Andel av befolkningen som lever i husholdninger med inntekt under 60 prosent av medianinntekten i sitt land i perioden Kilde: Eurostat Denmark Germany France Netherlands Finland Sweden Iceland Norway Nedgangen i andelen fattige i 2009 skyldes at mange mennesker med lav inntekt har fått bedre økonomi og levestandard. Løftingen av minstepensjonen og de andre lave trygdene kombinert med utvidelse av bostøtteordningen har økt inntekten til store grupper med lave inntekter. Den lave arbeidsløsheten har gjort det mulig for flere å komme i arbeid. Det er den viktigste måten å forhindre fattigdom på. Måling av fattigdom vil alltid ha et element av usikkerhet, både fordi det finnes flere definisjoner på fattigdom og fordi det tar tid før vi ser virkningen av politiske tiltak. Tallene i denne rapporten er basert på EUs definisjon av vedvarende lavinntekt personer som lever i husholdninger med inntekt pr medlem som er lavere enn 60 prosent av medianinntekten i tre påfølgende år hvis ikke noe annet er oppgitt. Dette er den mest brukte definisjonen av fattigdom. Oversikten over andelen med vedvarende lavinntekt er et mål som har betydelig forsinkelse. De nyeste tallene er fra perioden Siden det også tar tid før flere av tiltakene får full effekt, gir dette bare begrenset informasjon om effekten av regjeringens politikk. Blant landene med færrest fattige Det er stor forskjell i fattigdomssituasjonen mellom land. Figur 5 viser at Norden og Sentral-Europa utpeker seg som områder med lav andel fattige, mens Sør-Europa, Øst-Europa og Storbritannia har høy fattigdomsandel. Ser vi nærmere på de landene det er mest naturlig å sammenligne oss med de nordiske landene, Tyskland, Nederland og Frankrike ser vi at utviklingen har vært forskjellig. Mens de fleste land har opplevd en økning i andelen med relativ lavinntekt fra , har Norge og Frankrike omtrent samme nivå. Vi skal være varsomme med å trekke for tydelige konklusjoner basert på dette, men dette er en indikasjon på at den rødgrønne regjeringens sterke fokus på rettferdig fordeling og bekjempelse av fattigdom, har gitt en annen utvikling i vårt land enn i de fleste andre land

11 Layout: Grafisk Form Bli med i SVs turnebuss og hør hva Kristin sier om din kommune. Kristin Halvorsen, Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell og Inga Marte Thorkildsen har vært Norge rundt for å treffe deg og finne ut hva du mener. Bli med SV-laget til din kommune og bli deltager i din egen nettfilm: Foto: Paradox Innmelding Du kan sende en SMS med innmelding til 2090, da trekkes automatisk 108 kroner fra din telefonregning eller du kan fylle ut og sende dette kortet. Ja, jeg ønsker medlemskap i SV informasjon om SV informasjon om Sosialistisk Ungdom Navn:... Adresse:... Postnr/Sted:... Sosialistisk Venstreparti Svarsending Oslo E-post:...

Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller Folkehelsepolitisk rapport 2010

Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller Folkehelsepolitisk rapport 2010 Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller Folkehelsepolitisk rapport 2010 IS-1856 Heftets tittel: Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne

Detaljer

Folkehelsepolitisk rapport 2012

Folkehelsepolitisk rapport 2012 Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller Folkehelsepolitisk rapport 2012 IS-2075 Heftets tittel: Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å redusere

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem,

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

DET STORE BARNEREGNSKAPET

DET STORE BARNEREGNSKAPET DET STORE BARNEREGNSKAPET Av Mathilde Fasting Det store barneregnskapet Av Mathilde Fasting 1. opplag, juni 2013 c i v i t a AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-54-4 Utgiver: Civita, Akersgt. 20, 0158

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Ungdomsarbeidsledighet i Norden. En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere

Ungdomsarbeidsledighet i Norden. En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere Ungdomsarbeidsledighet i Norden En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere Ungdomsarbeidsledighet i Norden En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere Ungdomsarbeidsledighet

Detaljer

FORSKJELLSNORGE 2002. - En SV-rapport om fordeling i Norge. Jackpot til de rikeste.

FORSKJELLSNORGE 2002. - En SV-rapport om fordeling i Norge. Jackpot til de rikeste. FORSKJELLSNORGE 2002 - En SV-rapport om fordeling i Norge. Jackpot til de rikeste. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. Inntekt og formue 3 1.1 Lønnsinntekt 5 1.2 Aksjeutbytte 6 1.3 Lederlønn 7 1.4 Formue

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 asdf Innhold Del I 3.3 Grunnbeløp, særtillegg

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1009 Møte torsdag den 6. desember 2007 kl. 10 President: Sigvald

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport

Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport Oslo, juli 2009 Innhold Innhold... a Forord... b Sammendrag... c 1. Skattepolitikken... 1 2. Rederiskatt... 10 3. Likelønnspott... 11 4. Rettigheter

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Barn i norge 2013. Barnefattigdom og utenforskap

Barn i norge 2013. Barnefattigdom og utenforskap Barn i norge 2013 Barnefattigdom og utenforskap barnefattigdom og utenforskap Barn i Norge 2013 Årsrapport om barn og unges psykiske helse Innhold Forord... 6 Av Generalsekretær Randi Talseth Barnefattigdom

Detaljer

Handlingsplan mot fattigdom

Handlingsplan mot fattigdom Handlingsplan Handlingsplan mot fattigdom status 2008 og styrket innsats 2009 Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2008 2009) statsbudsjettet 2009 Forord Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn. Alle

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Underlagsrapport til prosjektet Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014.

Underlagsrapport til prosjektet Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014. Inntekt og helse Axel West Pedersen, 2013. Underlagsrapport til prosjektet Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Utgivers forord. Det er vårt ønske at Pensjonsreform for neste generasjon vil vekke interesse både i det politiske miljø og akademia. God lesning.

Utgivers forord. Det er vårt ønske at Pensjonsreform for neste generasjon vil vekke interesse både i det politiske miljø og akademia. God lesning. Utgivers forord I skrivende stund forhandler regjeringspartiene med Arbeiderpartiet for å finne fram til et pensjonskompromiss. Kanskje blir det enighet før du leser denne rapporten. Noen vil på denne

Detaljer

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller i teori og praksis. Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller i teori og praksis. Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller i teori og praksis. Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Øyvind Giæver 2013 Innhold 1. Innledning og avgrensninger...

Detaljer

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Barnefattigdom i Oslo En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Oslo, desember 2011 1 Forord Høsten 2010 fikk Helse- og velferdsetaten et oppdrag

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2008 2009) Nasjonalbudsjettet 2009

St.meld. nr. 1 (2008 2009) Nasjonalbudsjettet 2009 St.meld. nr. 1 (8 9) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 De økonomiske utsiktene...... 17.1 Hovedtrekk ved den økonomiske utviklingen....................

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Møte onsdag den 4. oktober kl. 10. President: K irsti Kolle Grø ndahl. Dagsorden (nr. 1):

Møte onsdag den 4. oktober kl. 10. President: K irsti Kolle Grø ndahl. Dagsorden (nr. 1): 14 4. oktober Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for 2001 2000 Møte onsdag den 4. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 1): 1. Finansministerens redegjørelse

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Analyse av utdanningstøtteordningene

Analyse av utdanningstøtteordningene R Analyse av utdanningstøtteordningene Rapport 2013-07 Proba-rapport nr. 2013-07, Prosjekt nr. 11061 ISSN: 1891-8093 AUG/SK, KAL, 20. Januar 2013 Offentlig Rapport 2013-07 Analyse av utdanningstøtteordningene

Detaljer

Roy A. Nielsen. Levekårsutfordringer i Sandefjord

Roy A. Nielsen. Levekårsutfordringer i Sandefjord Roy A. Nielsen Levekårsutfordringer i Sandefjord Roy A. Nielsen Levekårsutfordringer i Sandefjord Fafo-notat 2013:18 Fafo 2013 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1 Innledning... 5 2 Kjennetegn ved befolkningen

Detaljer