Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt"

Transkript

1 Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo kommune hadde fram til 1998 eiendomsskatt. Inntektene fra eiendomsskatten i Oslo var på det høyeste (1996) på 627 millioner kroner. Da benyttet man høyeste skattesats (7 ) og hadde et bunnfradrag på kroner. NB: disse tallene er 1996-tall, og således ikke sammenlignbare med dagens tall, både fordi boligprisene og størrelsen på kommunebudsjettet er helt annerledes. Oslo Arbeiderpartis årsmøte 2014 ga programkomiteen i oppdrag å utrede ulike modeller for eiendomsskatt og sende dette på høring til partiorganisasjonen. Årsmøtet vedtok videre: «( ) Vurdering av eventuelle modeller for dette må utredes av programkomiteen og legges fram for programmøtet. Ulike modeller må sendes partiorganisasjonen på høring. Det må også komme tydelig frem hva inntekter fra en eventuell eiendomsskatt skal brukes til. Oslo Arbeiderparti mener det er viktig å utrede hva en innføring av eiendomsskatt kan få av konsekvenser for næringslivet og boliger. Informasjonen om konsekvensene må være mest mulig detaljert, gjerne på områdenivå. ( )» Dette notatet er et svar på årsmøtets vedtak, og forsøker å gi en oversikt over rammeverket for eiendomsskatt og beskriver noen ulike modeller for eiendsomsskatt. Når det gjelder skatt på næringseiendom er det ikke mulig å si noe om størrelsen på inntekter, hvor mye den enkelte eiendomsbesitter vil få i skatt eller hvilke konkrete konsekvenser en innføring vil få for næringslivet. Til det har vi for lite faktagrunnlag. 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Oslo kommunes budsjett er totalt på om lag 60 milliarder kroner Bykassens samlede driftsbudsjett er på litt over 49 milliarder o For eksempel brukes det 1,2mrd på Sykehjemsetaten, 6,6 mrd på grunnskolen og 2,2 mrd på videregående opplæring i o Bydelenes samlede driftsbudsjett ligger på ca 18,3 mrd kroner. Samlet investeringsbudsjett er på ca 10 milliarder i Av dette lånefinansieres rundt 80%. Oslo kommunen har de siste årene brukt over 1 mrd bare på konsulenttjenester, noe som antakelig kunne vært løst på en billigere måte om kommunen hadde utført oppgavene selv. Totale pensjonskostnader i Oslo kommune var 2014 er på ca 4,2 mrd, en økning på 0,5 mrd fra året før. Økningen skyldes både strammere beregningsregler, redusert avkastning, lønnsvekst og flere ansatte. 1

2 Kommunens gjeldsgrad har økt fra 34% i 2008 til 56% i På grunn av økt investeringsbehov forventes gjeldsgraden å øke til 75% i Oslo kommune hadde i 2013 et låneopptak på om lag 6,5 milliard. I perioden fram til 2017 er det beregnet at kommunen vil ta opp til sammen nesten 25 milliarder kroner mer i lån. På grunn av kommunens store og økende låneopptak vil finansutgiftene (det kommunen bruker på avdrag på lån og renteugifter) øke i årene framover. I 2014 er finansutgiftene beregnet til å bli 2,8 milliarder, mens de i 2017 er beregnet til 3,9 milliarder. 3. Lover og rammer for eiendomsskatt Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt. Det er bystyret som avgjør om vi skal innføre eiendomsskatt eller ikke. Lov om eiendomsskatt regulerer hva som kan skattelegges og hvordan. Det er mulig å innføre skatt på boligeiendom (inkl fritidsboliger) eller på næringseiendom, eller på begge eiendomstyper. Skattesatsen for eiendomsskatt skal være mellom 2 og 7 promille av eiendommens verdi. Det første året kan man kun kreve inn sats på 2 promille. Skatten kan kun økes med 2 promille per år. Verdien på eiendommen kan for boligeiendom fastsettes gjennom å bruke formueskattegrunnlaget. Kommunen bestemmer selv om man vil bruke skattegrunnlaget som takst eller om man vil fastsette verdien gjennom en ordinær taksering Verdien på næringseiendommer må fastsettes gjennom taksering. Det kan fastsettes et bunnfradrag for boligeiendom. For næringseiendom kan det ikke innføres bunnfradrag. 2

3 4. Skatt på boligeiendom Som allerede beskrevet kan kommunen ved fastsettelse av skattegrunnlaget for boligeiendom ta i bruk formueskattegrunnlaget for boligen. Dette omtales som boligverdi, og er en anslått markedsverdi som fastsettes i forbindelse med Skatteetatens utregning av skattegrunnlaget. For å sikre at eiendomsskattegrunnlaget ikke overstiger markedsverdi er det lagt inn en obligatorisk reduksjonsfaktor når kommune benytter ligningsverdi som skattegrunnlag for eiendomsskatt. For 2015 er denne foreslått å være 0,8. Bystyret har fått tilgang til en anonymisert og aggregert versjon av boligverdier for Oslos boligeiendommer. Gjennomsnittlig verdi på en bolig i oslo er 3,8 millioner. Det er boliger totalt i kommunen. Noen fakta om eiendomsskatt i norske kommuner: 341 kommuner hadde i 2014 eiendomsskatt i en eller annen form. 199 kommuner hadde skatt i hele kommunen. 93 kommuner har et bunnfradrag for boliger. 16 kommuner har eiendomsskatt kun på næringseiendom 81 kommuner har fritak for eiendomsskatt for nye boliger. Totalinntekten for alle kommunene var i ,8 milliarder kroner. For de kommunene som har eiendomsskatt utgjør inntekten gjennomsnittlig 2,5 % av kommunens driftsinntekter. Kilde: SSB Basert på oversikten over boligverdier vil anslagene for inntekter fra eiendomsskatt fra bolig være: ANSLAG PÅ SAMLET INNTEKT FRA EIENDOMSSKATT, I MILL. KR Modell Antall Samlet boliger omfattet skattegrunnla g Uten bunnfradrag Bunnfradrag 1 mill Bunnfradrag 2 mill Bunnfradrag 2, mill Bunnfradrag 3 mill Bunnfradrag 4 mill Bunnfradrag 6 mill Bunnfradrag 8 mill Bunnfradrag 10 mill Skatt på næringseiendom 3

4 I statsbudsjettet for 2011 gjorde regjeringen det enklere for kommuner å skrive ut skatt på næringseiendom uten at man samtidig hadde eiendomsskatt på bolig. Bergen og Stavanger har eiendomsskatt på kun næringseiendom. Det er ikke mulig å ha fritak for eiendomsskatt på nye eiendommer når det gjelder næring. Det er ikke mulig å ha bunnfradrag på eiendomsskatt for næringseiendom. Taksering: Å skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom vil medføre at disse eiendommene må takseres. Dette kan gjøres på en sjablonmessig måte, slik bl.a. Bergen har taksert sine næringseiendommer. Likevel må vi anta at en slik taksering vil være en omfattende og tidkrevende prosess. Det er lenge siden noen kommune har foretatt en så omfattende taksering. Vi vet at Oslo kommune i 1985 gjorde en omtaksering av boligeiendom, og at denne i et brev fra Oslo kommune til Finansdepartementet (av ) omtales på følgende måte: "Den forrige omtakseringen i kommunen ble påbegynt i 1985 og avsluttet høsten Man benyttet takstmenn fra Norges takseringsforbund. De samlede utgifter utgjorde ca. kr. 40 mill." KPI-justert er dette om lag 75 millioner kroner (2013-kr). Til sammenligning gjorde Stavanger en taksering i Denne tok også 3 år å ferdigstille. Det er altså naturlig å anta at en taksering av næringseiendom i Oslo vil ta minst 3 år. Det er altså ikke sannsynlig at kommunen kan få inntekter fra en eiendomsskatt på næring i første bystyreperiode. Næringseiendom i Oslo: SSB opplyser at det er næringsbygg i Oslo, men det foreligger ikke tall på hvilken eiendomsverdi eller antall kvadratmeter som dette utgjør. Det er derfor ikke uten videre enkelt å anslå hvilke inntekter en evt innføring av eiendomsskatt for næringseiendom vil kunne gi. To svært hypotetiske eksempler med utgangspunkt i gjennomsnittspriser i dag ville være at et mindre butikklokale på 200 m2 vil få ca ,- pr år i eiendomsskatt (ved 2 promille), og ett stort næringsbygg (600 ansatte), hotell eller lignende på kvm vil få en eiendomsskatt på 2 millioner (ved 2 promille). De fleste profesjonelle utleiere av næringseiendom har en klausul i leiekontrakten om at leietaker er forpliktet til å dekke en eventuell eiendomsskatt (på linje med endringer i andre kommunale avgifter) Til sammenligning kan nevnes at i Lørenskog som innførte eiendomsskatt på næring er det 182 nærings eiendommer som er omfattet av eiendomsskatt. Takstgrunnlaget er 8,7 milliarder og skatten utgjør 61 millioner. Postens brevsenter på Robsrud står for en eiendomsskatt på 9,1 millioner alene, mens Peppes Pizza avd 52 eksempelvis har eiendomsskatt på 9.450,-. 4

5 6. Bruk av inntekter fra eventuell eiendomsskatt Det er naturlig å anta at befolkningen vil ønske oversikt over hva inntektene fra eiendomsskatt de betaler går til. Hvis Oslo Ap går inn for å innføre eiendomsskatt i neste bystyreperiode vil vi måtte være tydelig på hva inntektene skal brukes til. Hvilke formål dette skal være er selvsagt avhengig av størrelsen på inntektene. Formålet bør være noe som kan startes opp fra det året det kommer skatteinntekter, og være noe innbyggerne umiddelbart får glede av. I et budsjett på 60 milliarder bør dette formålet være noe man ellers ikke hadde fått gjennomført eller som man får gjennomført raskere. Partiorganisasjonen bes ta stilling til om vi i programmet skal ha følgende: A) Ikke innføre eiendomsskatt i neste bystyreperiode B) Innføre eiendomsskatt kun på boligeiendom a. I så fall med hvilket bunnfradrag eller spesifisert uten bunnfradrag C) Innføre eiendomsskatt på boligeiendom (inkludert størrelse på eventuelt bunnfradrag eller spesifisert uten bunnfradrag) og starte taksering av næringseiendom med sikte på å innføre eiendomsskatt på næringseiendom D) Ikke innføre eiendomsskatt på boligeiendom, men starte taksering av næringseiendom med sikte på å innføre eiendomsskatt for næringseiendom senere Mer informasjon Lov om eigedomsskatt til kommunane - Notat fra byrådsavdeling for finans om beregningsgrunnlag for eiendomsskatt, samt oversikt over boligverdier - (http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/vedlegg%5c2014_08%5c _1_1.pdf) 5

6 Boligtype Bunnfradrag: 1 million 2 millioner 2,5 millioner 3 millioner 4 millioner 6 millioner 8 millioner 10 millioner 3-roms bydel Bjerke (64 m²) ca Ligningsverdi ,- (boligverdi: )Skattegrunnlag: ,- 518,- 0, Del av tomannsbolig (180 m²) Vestre Aker. 5 (6) rom.ligningsverdi ,- (boligverdi ) Skattegrunnlag: ,- 8758,- 7758,- 6758,- 4758,- 758, roms på Vålerenga (99 m²), byggeår Ligningsverdi (boligverdi ) Skattegrunnlag: ,- 3530,- 2530,- 1530, roms Grønland (122 m²) byggeår Ligningsverdi ,- (boligverdi ) Skattegrunnlag: ,- 3791,- 2791,- 1791, Rekkehus Bøler/Ulsrud (115 m²). Byggeår Ligningsverdi ,- (boligverdi ) Skattegrunnlag: ,6 4839,- 2839,- 1839,- 839, roms (56 m²) på Grünerløkka. Byggeår Ligningsverdi: ,- (boligverdi ) Skattegrunnlag: ,4 2549,- 549, Enebolig (181 m²) Bjørdal - Dobbelgarasje og terrasse. Byggeår: 1988 Ligningsverdi ,- (boligverdi ,-) Skattegrunnlag: ,- 3809,- 2809,- 1809, Rekkehus på Tveita (5 roms m²). Byggeår Ligningsverdi: ,- (boligverdi ) Skattegrunnlag: ,- 2111,- 1111,- 111, roms loftsleilighet Hauketo (30 m²). Byggeår Ligningsverdi: ,- (boligverdi ) Skattegrunnlag: , roms på Torshov (32 m²). Byggeår Ligningsverdi: ,- (boligverdi ) Skattegrunnlag: , roms på Stovner (72 m²). Byggeår Ligningsverdi: ,- (boligverdi ,-) Skattegrunnlag: , roms på Ellingsrud (43 m²). Byggeår Ligningsverdi: ,- (boligverdi ,-) Skattegrunnlag: ,4 647, (3)-roms rekkehus på Grorud (55 m²). Byggeår Ligningsverdi: ,- (boligverdi ,-) Skattegrunnlag: , Rekkehus på Bøler (132 m² ) OBOS. Byggeår ca Ligningsverdi (boligverdi ) Skattegrunnlag: ,- 3193,- 2193,- 1193, Leilighet Tjuvholmen (148 m²) byggeår 2014 ligningsverdi ,- (boligverdi ). Skattegrunnlag: , , , , , ,- 1390,- Villa Nedre Bekkelaget (323 m²) byggeår ligningsverdi ,- (boligverdi ) Skattegrunnlag: , ,- 9717,- 8717,- 6717,- 2717,- 0 0 Enebolig Montebello (239 m²) byggeår 1935 ligningsverdi (boligverdi ). Skattegrunnlag: , , , , ,- 7463,- 3463,- 0 Vedlegg: Eksempler på hva ulike typer bolig vil betale i årlig eiendomsskatt ved 2 (første året med eiendomsskatt), ved ulike modeller for bunnfradrag. 6

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Skedsmo kommune Teknisk sektor Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Eiendomskatteperioden fra 2015 til og med 2024 Utgave 1.2 Sammendrag Sakkyndig nemnd og eiendomsskattekontoret

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Referat. Karsten Hjoberg ønsket velkommen og gikk gjennom agendaen for møtet, med navneopprop.

Referat. Karsten Hjoberg ønsket velkommen og gikk gjennom agendaen for møtet, med navneopprop. Referat. Sted: Tuddal Høyfjellshotell. Dato: 23 03 2014 Kl: 1300. Karsten Hjoberg ønsket velkommen og gikk gjennom agendaen for møtet, med navneopprop. Agenda: 1. Referat fra møte med ordfører og eiendomsskattesjef.

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rapport Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi November 2014 ISSN 0809-4071 Forord Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger

Detaljer

Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025

Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025 Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025 Utarbeidet på oppdrag for Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom) OE-rapport 2015-1 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter LVKs eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter 20.05.2015 20.05.2015 Program Del I: Eiendomsskattens betydning og plass i skattesystemet Del II: Scheel-utvalgets innstilling NOU 2014:13

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

8. Om å beregne leieverdien av egen bolig i analyser av inntektsulikhet *

8. Om å beregne leieverdien av egen bolig i analyser av inntektsulikhet * Erik Fjærli 8. Om å beregne leieverdien av egen bolig i analyser av inntektsulikhet * 8.1. Innledning Om lag 75 prosent av norske husholdninger eier sin egen bolig 1, og kjøp av egen bolig er vanligvis

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Om rentens effekt på konsum og sparing

Om rentens effekt på konsum og sparing Erlend Eide Bø Pengepolitikk har i lengre tid vært et viktig virkemiddel i konjunkturstyringen. Renten kuttes for å øke konsum og investeringer hvis økonomien går dårlig, og heves for å hindre overoppheting

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer