Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015"

Transkript

1 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen,

2 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga oss samtidig lave renter Økonomiske konsekvenser for Norge høy aktivitetsvekst i fastlandsøkonomien høy lønnsvekst høy arbeidsinnvandring og befolkningsvekst Økonomiske konsekvenser for kommunesektoren økte utgifter til drift og investeringer økende gjeld økte pensjonskostnader 2

3 Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 3

4 Oljepris og renter har vært på historiske unntaksnivåer

5 Am. skiferolje krever minst på 50 dollar på lang sikt; norske investeringsprosjekter kan bli lagt på is 5

6 Oljeprisfall gir lavere oljeinvesteringer, SSB og Norges Bank anslår 17 pst fall fram til Oljepris NOK pr fat x SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 6

7 Lavere renter kan neppe gi store nye vekstimpulser men finanspolitikken har mye å gå på 7

8 Færre og svakere drivere gir klart lavere vekst og høyere arbeidsledighet, men forbigående? 8

9 Lønnsveksten kommer ned, men valutakursen er en joker kan ta mye av støyten 9

10 Men prognosene er allerede forbikjørt 10

11 Skattesvikt for 2014 for første gang på mange år Skattesvikt på 2,7 mrd kroner for kommunesektoren under ett 1,2 mrd kom i RNB02014 Ytterligere 0,9 mrd kom i NB2015 samtidig ble det klart at lavere befolkningsvekst gjennom 2014 gir mindre økt utgiftsbehov i 2015 enn tidligere antatt, og at kommunene fikk beholde pengene 0,6 mrd kom etter at Nasjonalbudsjettet 2015 ble lagt fram 11

12 Stabilt netto driftsresultat i 2014 tross skattesvikt Hva bidro til å opprettholde netto driftsresultat i 2014? Mrd kr Gebyrer?? I tillegg kommer budsjettinnstramminger i løpet av året Pst av innt. Eiendoms-skatt 0,6 0,13 Skolestreik 0,75 0,16 Generell lønnsvekst 0,3 0,06 Sum 1,65 0,35 Effekten av skolestreiken var en engangseffekt 12

13 Men hva med 2015? Et svært grovt anslag på avvik i skatt fra nasjonalbudsjett til regnskap Sett på sammenhengen mellom avvik i skatt, lønn og sysselsetting mellom anslag i nasjonalbudsjettene og regnskap for årene (og RNB for ) Mult R R2 Just R2 Std feil Obs 0,798 0,638 0,600 1, Koeff Stdfeil t-stat P-verdi Konstant 0 #I/T #I/T #I/T Sysselsatte 0,787 0,294 2,677 0,010 Årslønn 1,394 0,377 3,694 0, ,806 1,023 3,720 0,001 13

14 Lavere vekst enn anslått i NB2015 vil gi skattesvikt Vekstprognoser for norsk økonomi for 2015 BNP FN Sysselsatte Årslønn Evt. skattesvikt, mrd FIN ( ) 2,0 0,8 3,3 - SSB ( ) 1,0 0,2 2,9-1,7 NBa ( ) 1,5 0,5 3,0-1,1 Evt skattesvikt i forhold til anslaget i Nasjonalbudsjettet er beregnet av KS. Et tenkt eksempel, basert på arbeidsledighet på 4,2 pst og 2,8 pst i lønnsvekst Arbeidsledighet Sysselsatte Årslønn Evt. skatte, svikt, mrd FIN ( ) 3,6 0,8 3,3 - Et tenkt eksempel 4,2 0,0 2,8-2,4 Skatteinngangen så langt indikerer en skattesvikt for kommunesektoren på 1,8 mrd kroner (1,7 på kommuner og 0,1 på fylkeskommuner) men som vi skjønner, det kan bli mer 14

15 Andre effekter av lavere aktivitetsvekst Lavere generell lønnsvekst i økonomien påvirker neppe lønnsveksten i kommunesektoren noe særlig, tilleggene for 2015 ble avtalt allerede i fjor gir lavere prisvekst for kommunesektorens kjøp av varer og tjenester kan iflg SSB trekke deflatoren ned med opp mot 0,3 prosentpoeng utgjør i så fall 1,4 mrd kroner i lavere kostnader Økt arbeidsledighet fra 2014 til 2015 kan isolert sett øke utbetalinger til sosialhjelp med 0,4 mrd kroner det har over mange år vært en trendmessig nedgang i sosialhjelp, om den fortsetter blir økningen bare på 0,2 mrd kroner Alt i alt, basert på SSBs anslag anslår KS netto inntektssvikt på rundt ¾ - 1 mrd kroner Men stor usikkerhet; metoden for å beregne skattesvikt klarte ikke å forklare 2,1 mrd av skattesvikten for

16 Kommunene har alltid høy lønnsvekst på slutten av en konjunkturoppgang følger av frontfagsmodellen Forsterket effekt for 2015 pga lærerstreik og tillegg avtalt allerede i Men over tid snarere lavere lønnsvekst i kommunesektoren enn i industrien 16

17 Befolkningsvekst, sentralisering og stort vedlikeholdsetterslep ga høye investeringer og sterk gjeldsvekst Kommunesektoren sårbar for renteøkning En økt rente på 1 prosentpoeng gir netto 1 ½ mrd kr i økte utgifter 17

18 Mange årsaker til høye investeringer og økt gjeld Særlige grunner til sterk vekst i realinvesteringene sterk befolkningsvekst (til dels undervurdert), investeringene kommer i forkant, men kompenseres først over tid, sentralisering statlige satsinger, rentekompensasjonsordninger mange år med lavt nivå på løpende vedlikehold Særlige grunner til økt låneandel på investeringene premieavviket har lagt beslag på egenkapital nto driftsresultat for lavt til å opprettholde egen-finansiering for selv et normalnivå på investeringene avdragstiden på lånene er økt, gjelda hoper seg opp Økte inntekter og lave renter har gjort gjeld lettere å bære har stimulert til økt lånefinansiering av investeringene 18 18

19 Lave renter kan lede inn i en gjeldsfelle Når rentene er lave, fristes vi til å låne mer, gjelda er lett å bære For kommunesektoren som helhet virker det som om 3 pst av inntekt i renteutgifter er en langsiktig likevekt Det er enkelt å øke gjelda når rentene faller Det er tungt å redusere gjelda når rentene stiger 19

20 Økte reguleringspremier har særlig gjort pensjon dyrere Stiliserte anslag for utvalgte år Samlet premie nesten firedoblet den ordinære premien har bidratt med ca 4 ½ pp reguleringspremien har bidratt med ca 10 pp av dette stod lavere forholdstall for ¾ av økningen Negativ reguleringspremie i 1993, avkastningen på premiereserven høyere enn behovet for regulering 20

21 Høye premier skyldes unormal lav avkastning i forhold til lønnsvekst må snu seg før eller siden Finanskrisa i USA og Europa ga oss rekordlave realrenter Oljeboom i Norge ga oss rekordhøy reallønnsvekst Nå er pensjon trolig på sitt dyreste lønnsveksten er på vei ned men enn så lenge er rentene også ned før eller senere må en regne med en normalisering 21

22 Pensjonssystemet kan bli både bedre og billigere Må ikke legge dagens kostnadsnivå til grunn når en vurderer om pensjonssystemet bør legges om lavere lønnsvekst ift rente vil gi etter hvert gi billigere pensjon det er allerede gjennomført grep som vil redusere kostnadene i framtida, selv om det vil ta lang tid før full effekt Innsparing bør ikke være hovedsaken ved evt endring av pensjonssystemet i offentlig sektor men hvordan skape et bedre mer hensiktsmessig pensjonssystem bedre tilpasset arbeidslinjen i ny folketrygd evt en bedre fordeling av kostnadene mellom lønn og pensjon evt en bedre fordeling av risikoen mellom arbeidsgiver og taker Arbeidsgivere og arbeidstakere kan i større grad ha felles interesse 22

23 23

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rapport Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi November 2014 ISSN 0809-4071 Forord Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Unios notatserie nr. 5/2014 Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Brev til Finanskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen 20. oktober 2014 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet Unios notatserie nr. 1/2015 Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet Brev til finansminister Siv Jensen 2. februar 2015 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte mai 2015 Færøyene

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte mai 2015 Færøyene Landrapport fra Norge NBO:s styremøte mai 2015 Færøyene Nøkkeltall for Norge Folketall 5 165 802 Forventet BNP-utvikling 1,5 % Inflasjonsstakt 2,1 % Arbetsledighetsrate 4,1 % Styringsrente 1,25% Gjeld/disponibel

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Kristiansand KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Trondheim KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012 Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Gjennom styringen av statens utgifter og inntekter har finanspolitikken

Detaljer