Lavinntekt i Norge sammenliknet med Europa Relativt få har lav inntekt, men større forskjeller mellom grupper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lavinntekt i Norge sammenliknet med Europa Relativt få har lav inntekt, men større forskjeller mellom grupper"

Transkript

1 Tsjekkia Slovenia Luxembourg Finland Nederland Ungarn Frankrike Østerrike Bulgaria Litauen Kypros Tyskland Belgia EU 15 Latvia Romania Polen Kroatia Storbritannia Estland Portugal Spania Slovakia Irland Tyrkia Økonomiske analyser 4/27 Relativt få har lav inntekt, men større forskjeller mellom grupper Berit Otnes er blant de land i Europa der færrest har inntekt under lavinntektsgrensen, men det er relativt store forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen. Særlig blant unge og eldre finner vi mange med lavinntekt i, henholdsvis 26 og 21 prosent. skiller seg også fra resten av landene ved at det er en relativt mye høyere andel med lavinntekt blant eldre kvinner. Bakgrunn EUs undersøkelse om inntekt og levekår (EU-SILC, se boks) blir nå gjennomført hvert år. I oppstartåret 23 ble data samlet inn i sju land, deriblant, og etter hvert er de fleste EU-land kommet med. I denne artikkelen bruker vi data fra EU-SILC, som er tilgjengelige på Eurostats hjemmesider, til å se på hvordan plasserer seg i europeisk sammenheng med hensyn til hvor mange som har lavinntekt i ulike grupper av befolkningen. Data om materiell standard i ulike grupper er foreløpig bare tilgjengelig for. I siste del av artikkelen ser vi på noen indikatorer på materiell situasjon for å vise hvordan de med lavinntekt skiller seg fra andre grupper i befolkningen. Få med lavinntekt i er blant de land i EU-området som har færrest innbyggere med lavinntekt: 11 prosent har inntekt under 6 prosent av medianen, mens gjennomsnittet for EU er 16 prosent. Andelen med lavinntekt er mindre enn EU-gjennomsnittet i alle nordiske land og i de fleste nord- og mellomeuropeiske land, mens middelhavslandene og tidligere østblokkland har flere med lavinntekt enn gjennomsnittet for EU25. Noen land avviker fra dette mønsteret. Det gjelder Tsjekkia og Slovenia, østeuropeiske land som har lavere andel personer med lavinntekt enn EU-gjennomsnittet, og Irland og Storbritannia, som har lavinntektsandeler på linje med sør- og østeuropeiske land Lavinntekt er relativt Selv om mange av de nye medlemslandene, for eksempel Ungarn, Slovenia og Tsjekkia, ikke har så stor andel personer med lavinntekt, er inntektsnivået generelt mye lavere i disse landene enn i de «gamle» EUlandene. Dermed er også terskelverdien, den inntekten en skal ligge under for å ha lavinntekt, lavere i nye medlemsland. De med lavinntekt i land som, og Luxembourg har mye mer å rutte med enn de med lavinntekt i nye medlemsland, selv når en justerer for ulik kjøpekraft. På den annen side kan det kanskje oppleves mer belastende å være i lavinntektsgruppen i et land som, der dette gjelder bare en tidel av befolkningen, enn i land som Tyrkia eller, der hver fjerde eller femte person har lavinntekt. Lavinntekt er først og fremst et relativt begrep, som sier noe om inntektsfordelingen i et land. Sammenlikner vi figur 1 med figur 2 ser vi at de fleste land med få personer med lavinntekt har en lavinntektsgrense som er høyere enn gjennomsnittet for alle EU-land. Ett unntak er Irland, som har mange personer med lavinntekt kombinert med en terskel for lavinntekt som er over gjennomsnittet for EU. På den annen side har de fleste land med høy andel personer med lavinntekt lavinntektsterskler som er lavere enn gjennomsnittet for EU. Figur 1. Andel personer med årlig lavinntekt i ulike land i Europa 23. Disponibel inntekt etter overføringer Berit Otnes er seniorrådgiver ved Seksjon for helsestatistikk, Statistisk sentralbyrå 35

2 Økonomiske analyser 4/27 Figur 2. Kjøpekraftsjustert lavinntektsgrense for en husholdning med 2 voksne og 2 barn i ulike land i Europa. KKP Euro. 24 KKP Euro Luxemb. Island Østerrike Belgia EU 15 Irland Frankrike Det er langt fra uproblematisk å sammenligne lavinntekt på tvers av land. For eksempel kan en støtteordning framkomme som en kontantoverføring i et land, men som en offentlig tjeneste i et annet. Offentlige tjenester, som kan ha like stor verdi for mottakerne som en kontantoverføring, blir derfor usynlige ved slike sammenlikninger mellom land. Også ulikheter i definisjoner og innsamlingsmetoder kan gjøre sammenlikning vanskelig, se Kirkeberg og Epland (SSB 27). Større forskjeller mellom aldersgruppene i I og Norden er forskjellene større mellom aldersgruppene enn tilfellet er i Mellom- og Sør- Europa. Særlig blant unge og eldre 65 år og over finner vi mange med lavinntekt i, henholdsvis 26 og 21 prosent. For EU-landene under ett () er de tilsvarende tallene 2 prosent blant unge og 18 prosent blant eldre. Forklaringen er trolig at ungdom i og Norden i større grad enn i Sør- Europa flytter hjemmefra når de er i alderen år. Dermed nyter nordisk ungdom i mindre grad godt av foreldrenes høye inntekter og stordriftsfordelene ved å høre til en familie. skiller seg også fra resten av landene ved at det er en relativt mye høyere andel med lavinntekt blant eldre kvinner (27 prosent), mens andelen med lavinntekt blant eldre norske menn er omtrent som gjennomsnittet for befolkningen (12 prosent). I er det for eksempel nesten ikke forskjell på eldre menn og kvinner. I aldergruppen 65 år og over har 2 prosent av menn og 22 prosent av kvinner i lavinntekt. Gjennomsnittet for er 2 prosent lavinntekt blant eldre kvinner, og 15 prosent blant Sverige Finland Italia Spania Portugal Estland Bulgaria Romania Inntektsbegrep Ekvivalentinntekt: Beregnes ved å dele husholdningens totale inntekt etter skatt (se nedenfor) på antall forbruksekvivalenter i husholdningen, etter EUs ekvivalensskala: Den første voksne person telles som 1, de følgende voksne personer får verdien,5, mens hvert barn -13 år får verdien,3. Et par med to barn må, ifølge denne skalaen, ha en husholdningsinntekt etter skatt på 21 kroner for å ha samme økonomiske levestandard som en enslig med1 kroner i inntekt etter skatt. Lavinntekt: Generelt vil det si en husholdningsinntekt som er så lav at personer i husholdninger med inntekt under grensen har stor risiko for å være fattige. Dette kan konkretiseres på ulike måter. Her er EUs definisjon benyttet, knyttet til inntekt per forbruksenhet, etter EUs ekvivalensskala. Årlig lavinntekt: Personer i husholdninger med inntekt per forbruksenhet under 6 prosent av den nasjonale medianinntekten. Inntekt er her inntekt etter overføringer. Inntekt etter skatt omfatter summen av alle yrkesinntekter (lønns- og næringsinntekter), kapitalinntekter (det vil si renteinntekter og avkastning på diverse verdipapirer) pluss diverse overføringer (for eksempel pensjoner, barnetrygd, bostøtte, stipend og sosialhjelp). Til fratrekk kommer utlignet skatt og negative overføringer (det vil si pensjonspremier i arbeidsforhold og betalt barnebidrag). Datakilder og referanseperiode for inntektsdata I den norske EU-SILC (se boks) blir inntektsopplysningene hentet fra registre. Inntektsopplysningene i EU-SILC gjelder inntekt året før, for eksempel gjelder inntektsopplysningene i EU-SILC 23 inntektsåret 22, og så videre. I tabellene er det referert til undersøkelsesåret, siden alle andre kjennetegn har dette året som referanseperiode, mens altså inntektsdata har året før som referanseperiode. Det er viktig å være oppmerksom på at hvor mange som framkommer som fattige er svært avhengig av hvor en setter grensen, og hvilken ekvivalensskala en velger. Når en bruker EUs definisjon og en lavinntektsgrense på 6 prosent av medianinntekten, vil lavinntektsgrensen ligge klart høyere enn den norske minstepensjonen. Dette fører til at mange enslige eldre (de med minstepensjon og liten tilleggsinntekt) havner under lavinntektsgrensen. 36

3 Økonomiske analyser 4/27 Figur 3. Andel med lavinntekt i ulike aldersgrupper. og Under 16 år , menn 65+, kvinner Tabell 1. Andel med årlig lavinntekt i EU og utvalgte land. Husholdningstyper 24 Alder Frankrike Estland Enslig voksen <65 år voksen>=65 år Enslig forsørger Enslig kvinne Enslig mann voksne<65 år voksne>=65 år voksne, 1 barn voksne, 2 barn voksne, 3+ barn Hushold med barn Kilde: Intermediate Quality Report, EU-SILC 24, for det enkelte land. eldre menn. Kanskje er det i land som, der nivået på pensjonen er sterkt avhengig av opptjening (antall år i yrkesaktivitet og inntektsnivå disse årene), og der det har vært og er stor forskjell mellom menns og kvinners yrkesaktivitet og inntekt, at mange kvinnelige pensjonister havner under lavinntektsgrensen. Enslige er mer utsatt Lavinntekt er mer utbredt blant enslige enn i flerpersonhusholdninger i hele EU-området, men forskjellene er størst i Norden. I har 3 prosent av alle enslige lavinntekt, mot 11 prosent i gjennomsnitt, mens 25 prosent av de enslige og 16 prosent av alle i EUlandene har lavinntekt. I Sør- og Mellom-Europa er det mange med lavinntekt blant familier med tre eller flere barn, og blant enslige forsørgere. I er ikke barnefamiliene med tre eller flere barn dårligere stilt enn gjennomsnittet. Blant enslige forsørgere i har 17 prosent lavinntekt, mens andelen med lavinntekt blant enslige forsørgere i EU er dobbelt så høy, 34 prosent. Tabell 2. Andel med årlig lavinntekt i utvalgte land. Menn og kvinner med ulik hovedaktivitet 24. Personer 16 år og over Kjønn Frankrike Estland ,5 11,4 13,2 2,2 19,6 Menn 1,3 11,1 12,3 18,4 18,6 Kvinner 12,7 11,7 14,1 21,5 2,4 Sysselsatte 4,4 4,8 5,4 13,2 9,1 Menn 4,5 5,3 5,5 14,1 8,5 Kvinner 4,4 4,2 5,3 11,9 9,7 Arbeidsledige 28, 33, 33,6 31,2 58,7 Menn 34,2 33,8 41,3 34, 6,5 Kvinner 2,8 32,4 26,1 29,3 55,4 Pensjonister 16,6 19,1 13,4 25,7 25, Menn 9,2 24,5 13,7 22,6 22,8 Kvinner 21,8 14,1 13,2 29,7 26,2 Andre inaktive 29,8 14,3 27, 25,6 3,8 Menn 36,2 12,7 25,8 26,8 24, Kvinner 25,1 15,4 27,5 25,2 34,6 Kilde: Intermediate Quality Report, EU-SILC 24, for det enkelte land. Mange med lavinntekt blant de ikke arbeidsaktive I var andelen personer med lavinntekt seks ganger større blant arbeidsledige og andre ikke-yrkesaktive enn blant de sysselsatte. Færre enn 5 prosent av de sysselsatte lå under lavinntektsgrensen, mot nærmere 3 prosent blant arbeidsledige og andre ikkeaktive. Pensjonistene er også i større grad under lavinntektsgrensen, selv om andelen er mindre enn blant andre ikke-aktive. Tilknytning til arbeidsmarkedet har med andre ord stor betydning for risikoen for å havne i lavinntektsgruppen. Den samme tendensen finner vi i de andre EU-landene. I, Frankrike og Estland er forskjellene litt større enn i, mens betydningen av å være sysselsatt ser ut til å være mindre i. Der er andelen under lavinntektsgrensen blant arbeidsledige bare vel det dobbelte av andelen blant sysselsatte. Vi ser også at selv om har lavest andel med lavinntekt av disse fem landene, er andelen med lavinntekt blant arbeidsledige, pensjonister og andre inaktive omtrent den samme i som i Frankrike og. At kommer så lavt ut totalt sett skyldes med andre ord at vi har relativt lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. og har bare 1 prosent langtidsledige, mens Frankrike har 4 prosent langtidsledige og 5 prosent. Høy sysselsetting er et godt virkemiddel mot lavinntekt. Vi sammenlikner med de langtidsledige, siden de arbeidsledige i tabell 2 har vært ledige i minst 7 av de siste 12 månedene. I og er om lag 75 prosent av befolkningen sysselsatt, mens det i Frankrike og er omkring 6 prosent som er sysselsatt, i følge Eurostats statistikk basert på Arbeidskraftundersøkelsene (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/). 37

4 Økonomiske analyser 4/27 Figur 4. Andel med ulike materiell goder og med ulike økonomiske problem blant personer med lavinntekt i. 25. Figur 5. Andel i utvalgte europeiske land som ikke har råd til ferie, kjøtt- eller fiskemåltid annenhver dag eller privatbil Personer med lavinntekt 5 En ukes ferie Kjøtt/fisk annenhver dag Privatbil Har PC Har bil Har ikke råd til en ukes ferie Har høy boutgiftsbelastning Luxemb. Kilde: Statistisk sentralbyrå, EU-SILC Tabell 3. Andel med årlig lavinntekt i utvalgte land, etter eierforhold til boligen. 24 Eierforhold Frankrike Estland til bolig : Eier bolig : (eller fri bolig) Leier bolig : Kilde: Intermediate Quality Report, EU-SILC 24, for det enkelte land. Det litt flere med lavinntekt blant kvinner enn blant menn. I EU har 17 prosent av kvinnene og 15 prosent av mennene lavinntekt, i er de tilsvarende tallene 13 og 1 prosent. Men i tabell 2 ser vi at blant arbeidsledige er andelen med lavinntekt større blant menn enn blant kvinner. Dette gjelder alle de fem landene i tabellen, men i er forskjellen liten sammenliknet med i de andre landene. Forklaringen på den høyere andelen med lavinntekt blant arbeidsledige menn kan være at yrkesaktiviteten er høyere blant menn enn blant kvinner. Derfor vil flere arbeidsledige kvinner enn menn ha en ektefelle eller samboer som er i arbeid. Dermed vil de arbeidsløse kvinnene oftere tilhøre husholdninger med høyere samlet husholdsinntekt enn arbeidsledige menn. Få med lavinntekt blant de som eier egen bolig Forskjellen mellom eiere og leietakere er særlig stor i. Her er det hele 33 prosent av de som bor i leiebolig som har lavinntekt, noe som trolig har sammenheng med at leiemarkedet er relativt lite og leietakerne i er unge. Bare Irland har flere med lavinntekt blant leietakerne enn, og av de andre europeiske land vi har tall for, er det bare Spania og Italia som ligger på samme nivå. I, derimot, er det like mange med lavinntekt blant de som eier og de som leier bolig. I land der det er store etableringskostnader ved å kjøpe bolig, slik at boutgiftene for de som eier egen bolig blir høyere enn for de som leier, vil det være flere med lavinntekt blant leiere enn blant eiere. Eie av bolig regnes som mer lønnsomt enn leie, men å kjøpe egen bolig forutsetter en viss inntekt. Lavinntekt kan dermed bli «selvforsterkende» ved at man får dyrere bolig. Lavinntekt betyr mindre av materielle goder Tall fra den norske EU-SILC 25 (se ramme) viser at personer med lavinntekt har mindre av materielle goder enn andre. Seks av ti med lavinntekt har PC, og halvparten har bil, mens åtte av ti i befolkningen har PC og like mange har privatbil. Nesten dobbelt så mange av de med lavinntekt har problemer med å få endene til å møtes sammenliknet med gjennomsnittet, det gjelder henholdsvis 38 og 21 prosent. De med lavinntekt er også dårligere stilt på de andre indikatorene som belyses her. Det er flere som ikke har råd til ferie, kjøtt eller fisk til middag og å holde boligen tilstrekkelig varm. Det er også flere med lavinntekt som har hatt problemer med å betale sine faste utgifter og som opplever boutgiftene som tyngende. Og mens om lag en av fem i befolkningen har høy boutgiftsbelastning, det vil si de betaler 25 prosent eller mer av inntekten i boutgifter, gjelder dette over halvparten av de med lavinntekt. I var det i prosent som ikke hadde egen bil, men bare 6 prosent som sa de ikke hadde bil fordi de ikke hadde råd til det. I og var det litt flere som ikke hadde råd til bil, mens dette 38

5 Økonomiske analyser 4/27 Figur 6. Andel med høy boutgiftsbelastning i ulike grupper Kilde: Statistisk sentralbyrå, EU-SILC Personer med lavinntekt 24 Sosialhjelpsmottakere 25 bare gjaldt 1 prosent av befolkningen i Luxembourg. kommer også relativt godt ut når det gjelder andelen som har råd til en ukes ferie. Det samme gjelder og Luxembourg, mens det i var over halvparten av befolkningen som ikke hadde råd til en ukes ferie. Av disse tre målene på materiell standard er det bare når det gjelder det å ha råd til kjøtt eller fisk annenhver dag at kommer litt dårligere ut enn. Her er det trolig lavere priser på disse matvarene i som slår ut. Det finnes ennå ikke tilgjengelige tall for andre europeiske land som viser hvor mange i lavinntektsgruppen som ikke har råd til ferie, fisk og kjøtt eller privatbil. Det er også flere i lavinntektsgruppen enn i befolkningen som har problemer med råte, fukt eller for lite dagslys i boligen, og med støy, støv eller forurensning i nærmiljøet, men forskjellene er små. Det er imidlertid klart flere som bor trangt (aleneboer på ett rom eller flere personer enn rom) i lavinntektsgruppen enn i befolkningen, henholdsvis 18 og 6 prosent. Boutgiftene har blitt mer tyngende for svake grupper Andelen med lavinntekt i har vært den samme i hvert av årene 23-25, og det er heller ikke de helt store endringer i materiell situasjon. Den allmenne velstandsøkningen har medført at andelen i befolkningen som synes det er vanskelig å få endene til å møtes sank fra 3 prosent i 23 til vel 2 prosent i 25, og også blant de med lavinntekt sank denne andelen fra om lag 5 til om lag 4 prosent. Blant sosialhjelpsmottakere har denne andelen imidlertid ligget på over 64 prosent i hele perioden. Andelen som har høy boutgiftsbelastning har også vært omtrent den samme for befolkningen under ett gjennom treårsperioden, på om lag 2 prosent. Men Om rapporten Lavinntekt i og Europa, Rapporter 27/16 Rapporten presenterer resultater om lavinntekt i og andre europeiske land, og egenskaper ved personer med lavinntekt. Rapporten tar utgangspunkt i de resultater fra EU- SILC-undersøkelsen (European Survey on Income and Living Condititions) som er tilgjengelige i Eurostats statistikk og i landenes årlige EU-SILC-kvalitetsrapporter. Rapporten sammenlikner inntektsbaserte indikatorer på lavinntekt hentet fra Eurostats offisielle statistikk for 24. Ikkemonetære indikatorer på lavinntektsgruppens materielle situasjon er bare tilgjengelige for. mens det har vært nedgang i andelen som bruker mer enn 25 prosent av inntekten til boutgifter i de fleste grupper, har andelen med høy boutgiftsbelastning økt litt i lavinntektsgruppen, fra 47 prosent i 23 til 53 prosent i 25. Også blant sosialhjelpsmottakerne ble det flere med høy boutgiftsbelastning fra 23 til 25. Det er altså en tendens til at de svakest stilte blir hengende etter på dette området. Oppsummering er blant de land i Europa som har relativt få innbyggere med lavinntekt. Men sammenliknet med andre land er det i relativt store forskjeller mellom grupper. Særlig er det forholdsvis mange med lavinntekt blant unge år, og blant eldre kvinner. Lavinntektsgruppen er klart dårligere stilt enn gjennomsnittet med hensyn til materielle goder som privatbil, PC og mulighet til å ta en ukes ferie borte fra hjemmet, og det er mange flere i lavinntektsgruppa som synes boutgiftene er tyngende. Det er også flere i lavinntektsgruppen enn i befolkningen som har lav boligstandard, men forskjellene er små. Både i lavinntektsgruppen og i befolkningen er det færre enn en av ti som har problemer med råte, fukt eller for lite dagslys i boligen. Kilder Statistisk sentralbyrå (25): Intermediate Quality Report EU-SILC-23.Norway, Documents 25/7, Statistisk sentralbyrå (26): Intermediate Quality Report EU-SILC-24.Norway, Documents 26/13, Eurostat : Klikk på fanen «Data» og velg: Living conditions and welfare/ Income and living conditions/ Main indicators/laeken indicators, for å finne tabellene Referanser Statistisk sentralbyrå (27): Økonomi og levekår for ulike grupper. Rapporter 27/8 39

Lever de med tynn lommebok «over evne»?

Lever de med tynn lommebok «over evne»? Lever de med tynn lommebok «over evne»? De bruker mer penger enn hva deres registrerte inntekt tilsier. Lavinntektsgruppen har en levestandard som ligger nærmere den vanlige husholdning, men det skyldes

Detaljer

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter 38/2012 2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Lotte Rustad Thorsen 94 prosent av studentene hadde registrerte yrkesinntekter i 2010 og disse inntektene

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

Inntekt og forbruk. Laila Kleven og Eiliv Mørk

Inntekt og forbruk. Laila Kleven og Eiliv Mørk Inntekt og forbruk Norske husholdninger tar opp stadig mer lån, gjeldsveksten er på 7 prosent bare fra 2001 til 2002. I gjennomsnitt har husholdningene nesten en halv million kroner i gjeld. Husholdninger

Detaljer

Frøydis Strøm, Harald Lunde og Eiliv Mørk. Inntekt, lønn og forbruk Sterk inntektsvekst, men unge aleneboende henger etter

Frøydis Strøm, Harald Lunde og Eiliv Mørk. Inntekt, lønn og forbruk Sterk inntektsvekst, men unge aleneboende henger etter Sterk inntektsvekst, men unge aleneboende henger etter De fleste husholdninger har hatt god inntektsvekst i perioden fra 1990 til 2005. Unge aleneboende har imidlertid hatt en dårligere inntektsutvikling.

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Eiliv Mørk (red.) Aleneboendes levekår

Eiliv Mørk (red.) Aleneboendes levekår 81 Statistiske analyser Statistical Analyses Eiliv Mørk (red.) Aleneboendes levekår Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

Tor Morten Normann Materielle og sosiale mangler Utslag av fattigdom

Tor Morten Normann Materielle og sosiale mangler Utslag av fattigdom Tor Morten Normann Utslag av fattigdom Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser.

Detaljer

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/23 Rapporter Reports Arne Støttrup Andersen Lavinntektshusholdningers forbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

1999/35 Rapporter Reports. Jan Lyngstad. Studenters inntekt og økonomiske levekår. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

1999/35 Rapporter Reports. Jan Lyngstad. Studenters inntekt og økonomiske levekår. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 999/35 Rapporter Reports Jan Lyngstad Studenters inntekt og økonomiske levekår Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE S. ANDERSEN OG STEIN OPDAHL STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/14 ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE

Detaljer

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem,

Detaljer

Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend Stipend og lån fra Lånekassen utgjør en stadig mindre andel av norske studenters økonomi. I 2008 utgjorde dette kun 41 prosent av deres inntekt etter skatt.

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller Folkehelsepolitisk rapport 2010

Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller Folkehelsepolitisk rapport 2010 Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller Folkehelsepolitisk rapport 2010 IS-1856 Heftets tittel: Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne

Detaljer

1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 21 Jon Epland og Mads Ivar Kirkeberg 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapittelet er å gi en oversikt over personers og husholdningers

Detaljer

Folkehelsepolitisk rapport 2012

Folkehelsepolitisk rapport 2012 Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller Folkehelsepolitisk rapport 2012 IS-2075 Heftets tittel: Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å redusere

Detaljer

Roy A. Nielsen. Levekårsutfordringer i Sandefjord

Roy A. Nielsen. Levekårsutfordringer i Sandefjord Roy A. Nielsen Levekårsutfordringer i Sandefjord Roy A. Nielsen Levekårsutfordringer i Sandefjord Fafo-notat 2013:18 Fafo 2013 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1 Innledning... 5 2 Kjennetegn ved befolkningen

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 IKT i husholdningene Anne-Hege Sølverud 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapitlet presenterer husholdningers og privatpersoners

Detaljer

Jan Petter Sæther. Studentlivet

Jan Petter Sæther. Studentlivet Studentlivet i et bitte lite rom på loftet? I et bittelite rom oppå loftet har jeg seng og bord og vaskestell og et skap med dress og lusekofte, men jeg koser meg likevel, ja, jeg koser meg likevel. Fra

Detaljer

5. Forbruk. Eiliv Mørk. Nøysomme aleneboende bruker lite på transport

5. Forbruk. Eiliv Mørk. Nøysomme aleneboende bruker lite på transport Aleneboendes levekår Forbruk Eiliv Mørk 5. Forbruk Nøysomme aleneboende bruker lite på transport Aleneboende har hatt en lavere forbruksvekst enn par uten barn. Aleneboende har lavest totalforbruk i alle

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

No. 25 2012. Staff Memo. Høy innvandring til Norge: Hvem kommer, og hvorfor kommer de? Av Halfdan Grangård og Einar W. Nordbø, Pengepolitikk

No. 25 2012. Staff Memo. Høy innvandring til Norge: Hvem kommer, og hvorfor kommer de? Av Halfdan Grangård og Einar W. Nordbø, Pengepolitikk No. 2 212 Staff Memo Høy innvandring til Norge: Hvem kommer, og hvorfor kommer de? Av Halfdan Grangård og Einar W. Nordbø, Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

Grete Dahl, Else Flittig, Jorunn Lajord og Dennis Fredriksen

Grete Dahl, Else Flittig, Jorunn Lajord og Dennis Fredriksen 95/29 Rapporter Reports Grete Dahl, Else Flittig, Jorunn Lajord og Dennis Fredriksen Trygd og velferd Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

5. En internasjonal sammenlikning av lønnstakeres kjøpekraft *

5. En internasjonal sammenlikning av lønnstakeres kjøpekraft * Lars H. Svennebye 5. En internasjonal sammenlikning av lønnstakeres kjøpekraft * I en internasjonal sammenlikning av nominelle lønninger vil land med høyt prisnivå få overvurdert sin posisjon i forhold

Detaljer

Toril Sandnes (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Inntekt, sysselsetting og tidsbruk. 2005/35 Rapporter Reports

Toril Sandnes (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Inntekt, sysselsetting og tidsbruk. 2005/35 Rapporter Reports 2005/35 Rapporter Reports Toril Sandnes (red.) Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn Inntekt, sysselsetting og tidsbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer