LITT OM FORMUESKATTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LITT OM FORMUESKATTEN"

Transkript

1 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/12 LITT OM FORMUESKATTEN 1. Gjelder personers formue og ikke bedriftenes 2. Mye eller lite? 3. Fordeling av skattebyrden 4. Synkende antall rammes 5. Mest menn og eldre November 2012

2 * * * Formueskatten dukker opp som en viktig sak i debatten om fordeling av goder og byrder i samfunnet. I det følgende har vi samlet litt informasjon om denne skatteformen. Vi sier litt om hva skatten går ut på, hva den brukes til og hvor mye den betyr for det offentlige og dem den gjelder. Vi går ikke inn på den bredere diskusjonen om formueskattens betydning i økonomien. Det er i noen grad behandlet i Samfunnsnotat om Formueskatt fra januar

3 1. GJELDER PERSONERS FORMUE OG IKKE BEDRIFTENES Formuesskatten betales kun av personer. Bedrifter ilegges ikke formueskatt etter at denne skatteformen ble avviklet på selskaper i Når kritikere fremstiller det som om det er bedriftene som rammes tenker de på de virksomhetene hvor det er nær sammenheng mellom eier og bedrift. De tilfellene der bedriftens verdi utgjør en dominerende formuespost for eieren er særlig når: virksomheten drives som selvstendig næringsvirksomhet med mye produksjonsutstyr en person eller familie eier en virksomhet som verdsettes høyt og er organisert som aksjeselskap I begge tilfeller må det samtidig være slik at personene har liten gjeld (som jo trekkes fra når skattepliktig formue beregnes). Personlige skatteytere betaler formuesskatt på 1,1 pst. av skattepliktig nettoformue, det vil si bruttoformue fratrukket gjeld, over et bunnfradrag på kroner i I prinsippet skal formuesobjektene verdsettes med utgangspunkt i omsetningsverdi. For boligeiendom gjelder imidlertid en øvre grense på 30 pst. av omsetningsverdien («sikkerhetsventilen»). Det medfører at svært mange med betydelig boliggjeld slipper formueskatten. For næringseiendom kan grunnlaget for formuesskatt maksimalt settes til 60 pst. av omsetningsverdien. I den virkelige verden vil reglene alene sjelden si hvordan systemet virker. Skattemyndighetene står overfor en komplisert virkelighet der det i praksis må gjøres løpende kompromisser. For formueskattens vedkommende er det selvangivelse som legges til grunn, og kontroll av formuesopplysninger gjøres sjelden. Det vil uansett ofte være stort rom for skjønn. Dette trekker i retning av lavere formuesverdier enn de reelle verdier. Skatten på formue innkreves etter samme prinsipper som for lønn og annen inntekt. Det er plikt til forskuddstrekk og et endelig oppgjør med eventuell restskatt kommer på linje med det som gjelder lønnsinntekt. Hvor belastende restskatt og forskuddsskatt virker, vil avhenge av den enkeltes situasjon. Generelt må en imidlertid anta at næringsdrivende har større tilpasningsmuligheter enn en lønnstaker eller pensjonist. Man kan dekke formueskatten av inntekt utenom (lønn, pensjon m. v) eller man kan låne i bank eller av virksomheten selv. Eller man kan motta ekstra utbytte på eierskapet sitt, slik NHO fremhever som et problem for en del bedrifter. 3

4 2. MYE ELLER LITE? Om formueskatten betyr mye eller lite for staten avhenger mye av hvilket tidsperspektiv en ser det hele i, f eks hvor raskt den eventuelt skulle avvikles. Skal det skje på ett år betyr det mye for statsbudsjettet. Et beløp på 14 mrd. tilsvarer da omtrent rammen for hva en regjering har å rutte med av samlede utgiftsøkinger. I statsbudsjettet for 2013 oppgir regjeringen i Nasjonalbudsjettet at den samlede økingen er på drøye 20 mrd kroner, hvorav drøye halvparten går med til automatiske økinger i folketrygden Av samlede skatte- og avgiftsinntekter til det offentlige utgjør formueskatten en beskjeden andel, og er med sine 14 mrd. anslått til ca av 1%. Ut fra en langsiktig betraktning har den således ikke stor betydning for finansiering av de offentlige utgifter. Det samme inntrykk av formueskattens betydning (mrd.kroner 2012) får vi når vi holder den opp mot noen andre skatter. Skatt på inntekt (inklusive trygdeavgifter og toppskatt) innbringer nær 30 ganger mer, arbeidsgiveravgiften ca. 10 ganger så mye som formueskatten. Om vi fordeler beløpet likt på alle lønnstakere, er det snakk om et beløp på rundt 6500 kroner. Om vi fordeler arbeidsgiveravgiften likt på alle lønnstakere, er det tilsvarende beløpet nesten kroner. Offentlige inntekter som kommer inn gjennom formueskatten er ikke øremerkede midler til bestemte velferdsformål. Derimot er midlene en del av det offentliges inntekter, som brukes til til å dekke offentlig tjenstetilbud, trygder og pensjoner. For 2012 er statens inntekter gjennom formueskatt anslått til å være 14 mrd. kroner. De største utgiftene på statsbudsjettet er ytelser fra folketrygden, blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader. Det er overføringer til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant annet barnehage, skole, helse og omsorg for barn og eldre. Videre er lønninger innen Forsvaret, Politiet, Statens pensjonskasse, NAV, samferdselssektoren og øvrige direktorater. Det er også tilskudd til helseforetakene og universitets- og høgskolesektoren. De totale utgiftene for statsbudsjettet 2013 ligger på mrd. kroner. Av alle disse utgiftene dekker ikke inntektene fra formueskatten mer enn drøyt 1%. Mer spesifikt kan man si at 14 milliarder kroner tilsvarer omtrent det samme som staten bevilger i barnetrygd (15 mrd), det tilsvarer omtrent halvparten av næringsstøtten og distriktspolitikk (32,4 mrd) eller ca halvparten av budsjettet til samferdsel (32,2 mrd) i mrd. er også det samme som er budsjettert til legemidler og refusjon av egenbetaling (til sammen 14,1 mrd), eller ca 10% av Helse- og Omsorgsdepartementets totale budsjett. 4

5 3. FORDELING AV SKATTEBYRDEN Et sentralt poeng i debatten om formueskatt er at den er nødvendig for å hindre at rike mennesker blir nullskatteytere. Det kan de bli fordi skattepliktig inntekt ett eller flere år kan være lav enten av riktige og reelle grunner eller som følge av mer skattetekniske grunner (periodisering eller huller i regelverket). Vi har her sett på inntekts- og formuesituasjonen til fem "rikinger": Olav Thon, Kjell Inge Røkke, Øystein Stray Spetalen og Odd Reitan. Alle fem kommer inn på lista over de 20 mest formuende i Norge for likningsåret Det vi ser av tabellen er: formueskatten er den dominerende skatteform den er avgjørende for at tre av tilfellene (Andresen, Røkke og Spetalen) betaler skatt i det hele tatt Den siste kolonnen illustrerer at avvikling av formueskatten slår kraftig ut for noen av de rikeste i landet. Tallene er i millioner norske kroner. Inntekt Formue Skatt Formueskatt Skattelette Johan Henrik Andresen 11, % Olav Thon % Kjell Inge Røkke % Øystein Stray Spetalen 0, % Odd Reitan % Tallene for inntekt, formue og skatt er fra likningen For å komme fram til formueskatten, er formuen fratrukket bunnfradraget (da på kr) multiplisert med 1,1%. Finansdepartementet har regnet på hva en fjerning av formueskatten vil bety for ulike inntektsgrupper. For de som i dag betaler formueskatt, og som har en bruttoinntekt på over 3 millioner kroner, innebærer dette en skattelette på kroner i gjennomsnitt. Den etterfølgende tabell viser hvordan en fjerning av formueskatten påvirker hva ulike inntektsgrupper betaler i samlet skatt. Her er Regjerningens forslag til skatteopplegg for 2013 lagt til grunn. Man beregner den isolerte virkningen av at formueskatten bortfaller. 5

6 Bruttoinntekt Tusen kroner Antall Gjennomsnittlig endring i skatt. Kroner og over I ALT Kilde: Finansdepartementet 6

7 4. SYNKENDE ANTALL RAMMES Personlige skatteytere betaler formuesskatt på 1,1 pst. av skattepliktig nettoformue, det vil si bruttoformue fratrukket gjeld, over et bunnfradrag på kroner i I Statsbudsjettet for 2013 er bunnfradraget foreslått økt til Bunnfradraget har de siste årene økt, fra i I tillegg har ektefeller fått hvert sitt bunnfradrag, hvilket har doblet nettoformuen ektefeller kan ha før formueskatten slår inn. Som ektepar må man ha en formue på over i 2013 før man må betale formueskatt. Antallet skatteytere som betaler formuesskatt, er redusert de siste årene som følge av økt bunnfradrag. Det anslås at om lag 17 pst. av skatteyterne betaler formuesskatt i Når man sier at formueskatten har en god fordelingsprofil innebærer det at de med god økonomi betaler forholdsvis mye i forhold til de med dårlig økonomi. Det betyr imidlertid ikke at det kun er de rike som betaler. Slik er det ikke med noen skatter eller avgifter, ettersom de skal innbringe beløp av betydning for den samlede statlige økonomi. Da må også vanlige folk bidra mye i den store sammenheng. Det skyldes at de rike bare utgjør et beskjedent antall blant oss. Formuesskatten har særlig stor fordelingsvirkning ved at de som har aller mest bidrar klart mest. Det er med formueskatten som med mange andre skatter: det er større mulighet for å unngå skatten om man har mye ressurser og mulighet til å planlegge økonomiske disposisjoner ut fra skattehensyn. Mange unngår formueskatt ved å ta opp mye lån og investere i lavt taksert eiendom. For de med riktig store formuer er imidlertid denne muligheten begrenset ved at det rett og slett er vanskelig å eie tilstrekkelig mye eiendom. Formueskatten blir således relativt effektiv overfor disse. 7

8 5. MEST MENN OG ELDRE Den norske formueskatten er høy i en internasjonal sammenlikning. Det er rett og slett bare et fåtall andre land som har denne skatteformen. Det må imidlertid ses i sammenheng med at eiendomsskatt spiller en betydelig større rolle i utlandet enn hos oss. Ser vi på summen av arveavgift, eiendom og formueskatt er Norge ett av de land der det betales minst. Den etterfølgende figur illustrerer forskjellene. Forskjellene skriver seg særlig fra at eiendomsskatt i mange land er en betydelig inntektskilde for det offentlige. 5 Skatt på arv, eiendom og formue i pst av BNP UK Frankrike USA Danmark Sverige Norge Tyskland Kilde: OECD Taxation Database Det er et visst belegg for å si at formueskatt reduserer den økonomiske forskjellen mellom kvinner og menn. Blant de som betaler formueskatt er gjennomsnittelig årlig beløp mer enn dobbelt så stort for menn som for kvinner: drøye mot drøye kroner (2010 iflg. SSBs statistikk). Blant de yngste genereasjonene betaler relativt få personer formueskatt, men til gjengjeld relativt mye formueskatt for de det gjelder. Jo eldre man blir, jo flere betaler formueskatt, som vi ser av etterfølgende tabell. Dette henger dels sammen med at formue bygges opp over tid, men kanskje mer at boliggjeldens sterke skattereduserende effekt avtar med alderen. Det er nesten femten ganger så mange formueskattebetalende i alder år som i alderen år. Samtidig ser vi av tabellen at gjennomsnittlig formueskatt reduseres over alderen. Formuesskatt etter alder Antall med formuesskatt Gjennomsnittlig formuesskatt (kr) Under 25 år år år år år år år og eldre Kilde: SSBs skattestatistikk,

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Finansdepartementet «høringer» Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 05.04.2015 DOK/2015/Scheel Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Vi viser

Detaljer

Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend Stipend og lån fra Lånekassen utgjør en stadig mindre andel av norske studenters økonomi. I 2008 utgjorde dette kun 41 prosent av deres inntekt etter skatt.

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000

Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000 Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000 av Asbjørn Johannessen Center for Komparative Velfærdsstatsstudier (CCWS) Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

RETT SKAL VÆRE RETT - litt om mytene om AFP

RETT SKAL VÆRE RETT - litt om mytene om AFP nr 5/04 Pensjonsnotat nr 3: RETT SKAL VÆRE RETT - litt om mytene om AFP 1. Bort i 2007? 2. Pensjonering ved 59 år? 3. Og stadig tidligere? 4. Uføretrygden betyr mest 5. AFP likevel en mulighet for neste

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne

Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne AFI-rapport 5/2012 Arild H. Steen, Sveinung Legard, Jes Erik Jessen, Niels Anker og Peter G. Madsen Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson Eiere som styrer gir størst lønnsomhet Av Kjell Thompson Norske børsnoterte selskaper har lavere personlig eierskap enn noe annet europeisk land. Dessuten har selskapene sjelden store eiere, og eierne

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Helseregnskapet et internasjonalt system

Helseregnskapet et internasjonalt system Økonomiske analyser 2/2012 Kjersti Helene Hernæs og Ann Lisbet Brathaug Totale helseutgifter i Norge beløp seg til nærmere 250 milliarder kroner i 2011. Det tilsvarer 50 000 kroner per innbygger. De fleste

Detaljer