SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom"

Transkript

1 SAMARBEIDSAVTALE Oppdatert om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Barnehage: Eier: og Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, HUT 1. Avtalens varighet Avtalen gjelder for tidsrommet Avtalen kan sies opp av begge parter med seks måneders varsel. Ved endringer i den sentrale avtalen vil vår samarbeidsavtale bli endret ut fra nye føringer i den sentrale avtalen. 2: Formål Praksis skal være veiledet, variert og vurdert og inngå som en integrert del i alle kunnskapsområdene og fordypningene jfr Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning. Praksis skal sikre helhet og sammenheng mellom studiet til studentene på høgskolen, i praksisfeltet og i vekslingen mellom de ulike læringsarenaene. Formålet med partnerskapsavtalen er å regulere rammene for samarbeidet mellom partnerbarnehagene og høgskolen. Samarbeidsavtalen er basis for all praksis i barnehagelærer- og førskolelærerutdanningen ved høgskolen. 3: Rammer Praksis omfatter minst 100 dager praksis, der minst 95 dager skal være i barnehage. Minimum fem dager skal være praksis med fokus på overgangen barnehage skole Minimum 75 dager skal være i løpet av de to første studieårene, og minimum 25 dager i løpet av det siste studieåret. Praksisomfanget ved barnehagene kan variere fra år til år, avhengig av antall studenter ved utdanningen. Dette styres bl.a av opptak, måltall og frafall i studiet. Slike svingninger kan medføre at barnehagen i deler av avtaleperioden ikke får noen studenter. Dette skal gjøres kjent for de berørte parter så snart som mulig. Det informeres normalt om plassering av studenter fra 2. klasse heltid, samt 2. og 3.klasse deltid i juni studieåret før. Plassering av praksisplasser for 1.klasse skjer i august/september, og for fordypning i januar/februar. Praksisperioder for neste studieår fastsettes i april/mai. Ved endringer i den nasjonale avtalen vil vår samarbeidsavtale, som en følge av dette bli endret. 1

2 3.1 Forskrift, nasjonale retningslinjer og rammeplan Praksis skal gjennomføres i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer. For deltidsstudenter i førskolelærerutdanningen med oppstart studieåret og for heltidsstudenter i førskolelærerutdanningen med oppstart studieåret gjelder Rammeplan for førskolelærerutdanning, (sist endret ). For barnehagelærerstudenter med oppstart fra og med studieåret gjelder Rammeplan for barnehagelærerutdanning Programplan og studieplan Med utgangspunkt i forskrifter og nasjonale retningslinjer for førskolelærer- og barnehagelærerutdanningen har høgskolen utarbeidet program- og emneplaner med bestemmelser om faglig innhold, organisering, arbeidsformer, vurderingsordninger og praksis for barnehagelærerutdanningen. Gjeldende program- og emneplaner er tilgjengelige på høgskolens praksisnettsted, eller fås ved henvendelse til høgskolens praksisadministrasjon. 3.3 Forskrift for vurdering av bekymring og skikkethet For studenter som trenger ekstra oppfølging i praksis har høgskolen utarbeidet faste rutiner; Rutiner for skikkethet og ekstra oppfølging av studenter i praksis. Det er viktig at studenter, praksislærere, styrere, pedagogikklærere og faglærere er enige om evalueringskriterier for bestått/ikke bestått og skikket/ikke skikket i praksis. Dersom det er bekymring for om studenten skal bestå praksis, skal praksislærer i møte med student og pedagogikklærer orientere studenten om dette så tidlig som mulig, og senest før praksisperiodens slutt. Praksislærer skal i skjema Bekymringsmelding som finnes på høgskolens nettsider, beskrive de arbeidsområder og forhold som må forbedres. Bekymring kan være første ledd i en skikkethetsvurdering. Se Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (http://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/ ) Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet, og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som førskolelærer og barnehagelærer. 3.4 Retningslinjer for praksis For hvert kull som starter barnehagelærer-/førskolelærerutdanning ved høgskolen blir det fra praksisadministrasjonen utarbeidet planer/retningslinjer for praksis. Disse er retningsgivende og inneholder mye informasjon om de praktiske sidene ved gjennomføringen av praksis. Førskolelærerstudenter forholder seg til Plan for praksisopplæringen og barnehagelærerstudenter til Retningslinjer for praksis. Dokumentene finnes på våre nettsider 4. Ansvarsområder I et partnerskap forutsettes det at begge parter har status som betydningsfulle og at de er i stand til å fatte forpliktende beslutninger på vegne av andre. Deltakerne i et partnerskap investerer noe i partnerskapet og bidrar med sine ressurser. I et partnerskap er det viktig med leder og medarbeiderforankring, avklaring av roller og ansvar, felles visjon, felles mål, tillit, respekt og gode relasjoner. 2

3 Helhet og sammenheng i utdanningen forutsetter at faglærer, pedagogikklærer, praksislærer styrer og studenter deltar i utvikling, gjennomføring og vurdering av praksis og praksisrelaterte oppgaver og prosjekter. Høgskolen og partnerbarnehagen har et felles ansvar for innhold, kvalitet og vurdering i praksis og for progresjon i praksis 4.1:Partnerbarnehagens ansvar Partnerbarnehagene organiserer praksis i tråd med de til enhver tid eksisterende planer; programplan/studieplan og emneplaner Barnehageeier er høringsinstans ved utvelgelse av nye partnerbarnehager sørger for at partnerbarnehagene er tilrettelagt for kommunikasjon ved bruk av IKT bidrar til at partnerbarnehagene får gode betingelser for å drive utviklingsarbeid er ansvarlig i forbindelse med eventuelt erstatningsansvar overfor studentene i praksis, jf skriv fra KUF , deres ref 98/2873 utbetaler månedlig godtgjøring til praksislærerne dekker pensjonsdelen av praksislærers lønn. (Ordningen med direkte overføring av arbeidsgiverandel til Statens Pensjonskasse bortfalt i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3, kap. 221, post 69. Tilskuddet er nå tatt inn i rammestilskuddet til den enkelte kommune) sender samlet refusjonskrav til HBV, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, for utgifter ved praksisarbeidet i kommunen én gang pr semester, med frist 15. november og 15. mai deltar i aktuelle samarbeidsfora mellom høgskolen og partnerbarnehagene Styrer Styrer i barnehagen har det overordnede ansvaret for å legge til rette for rammevilkårene for praksis. Styrer er høgskolens kontaktperson med barnehagen og har ansvar for at praksislærere og studenter i praksis mottar den nødvendige informasjon fra høgskolen. Kontakten går via praksiskoordinator på høgskolen har ansvar for at praksislærerne utfører arbeidet med praksis i samsvar med gjeldende styringsdokumenter, herunder godkjenning av praksisvurderinger deltar på Styrermøte i regi av Høgskolen sikrer den faglige kvaliteten på partnerbarnehagen sørger for at arbeidet med praksis utføres i samsvar med avtaler, lover, retningslinjer og planer. velger ut førskolelærere til praksislærerfunksjon. Det stilles krav om at praksislærer har minimum to års erfaring som førskolelærer og barnehagelærer etter endt utdanning, og at hun/han arbeider i minimum 80 % stilling har personalansvar for praksislærerne legger rammene for praksis og planlegger praksisåret ved barnehagen sammen med praksislærerne og de tillitsvalgte ved barnehagen vil etter de retningslinjer som er gitt, være ansvarlig for at det utarbeides Oversikt over praksislærere for neste studieår. 3

4 sørger for at praksis er implementert i barnehagens årsplan skal i samarbeid med høgskolen sørge for at praksislærerne får nødvendig veilederkompetanse og gjennomfører veilederutdanning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold har ansvar for at studentene får innsikt i barnehagens faglige profil, oppbygning, organisering, administrasjon og ledelse. Se momentliste for samtale på våre nettsider sørge for at barnehagen har en intern vikarordning slik at studentene kan fortsette praksisen sin i barnehagen dersom en praksislærer blir fraværende. Styrer legger også til rette for at studenten kan ta igjen noen dagers praksis. Dette gjelder ved gyldig fravær. sørger for at studentene gis mulighet til å ha kontakt med partnerbarnehagen også utenom praksisperiodene, bl.a. fagdager i praksis for å prøve ut undervisningsopplegg, observere og å gjøre mindre undersøkelser. har ansvar for å fremme riktig refusjonskrav til høgskolen gir barnehageeier de nødvendige opplysningene for å kunne fremme refusjonskrav i forhold til høgskolen har ansvar for å orientere høgskolen om endringer i forhold til den inngått samarbeidsavtale har det overordnede ansvaret for skikkethetsvurderinger i barnehagen og for å kontakte høgskolen der det oppstår tvil om en students skikkethet som førskole- /barnehagelærer deltar ved studiestart på møtet NY på Høgskolen (gjelder nytilsatte) Praksislærer Praksislærer har sitt tilsettingsforhold til barnehagen ved eier. Funksjonen som praksislærer lyses ut internt i partnerbarnehagen. Praksislærerfunksjonen gjelder for ett studieår av gangen. En førskolelærer må ha jobbet i to år før han/hun kan bli praksislærer. Hver praksislærer skal ha to studenter i hver praksisperiode, dersom det ikke er spesielle grunner for kun å ha en student. Praksislærer skal i følge rammeplanen ha minimum 15 studiepoeng veiledningspedagogikk. Høgskolen har ansvar for å utarbeider en plan som sikrer at alle praksislærere tar slik utdanning. Praksislærer har ansvar for den daglige oppfølging av studenten i praksisperioden har ansvar for forberedelse av praksisperioden og gjennomføringen av praksis har i samarbeid med faglærer, pedagogikklærer og styrer ansvar for veiledning og vurdering av studenter i praksis plikter å ta videreutdanning 15 studiepoeng i pedagogisk veiledning dersom han/hun ikke har dette utarbeider etter hver endt praksisperiode praksisvurdering med utfyllende kommentarer og karakteren bestått/ ikke bestått på skjema som finnes på våre nettsider kjenner barnehagelærerutdanningens Programplan, Emneplaner og retningslinjer for praksis deltar på Praksisforum for hvert team sammen med studenter, pedagogikklærer og faglærere i forkant av hver praksisperiode legger etter avtale til rette for studenten ved Fagdager i praksis har samtale med studenten midtveis i praksisperioden der studentenes faglige utvikling er i fokus. Momenter for samtalen finnes i skjema Midtveisevaluering som finnes på våre nettsider 4

5 foretar bekymring og eller skikkethetsvurdering av studentene og gjør seg kjent med sin rolle i denne vurderingen. Se Rutiner for skikkethet og ekstra oppfølging av studenter i praksis. Pedagogikklærer skal trekkes inn som støttespiller i veiledningen i forbindelse med utvidet veiledning som følge av bekymringsmelding holder styrer orientert underveis om eget fravær i forbindelse med bl.a sykdom deltar på møtet NY som avholdes tidlig i studieåret (gjelder nytilsatte) 4.2: Høgskolens ansvar Høgskolen skal organisere praksis slik at det legges til rette for et samarbeid med partnerbarnehagen som gir helhet og sammenheng i studentenes studie Rolle- og oppgavefordeling internt ved Høgskolen Høgskolen i Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Buskerud Rolle- og oppgavefordeling internt i en fusjonert høgskole vil kunne endres i løpet av våren Endringer under punkt 5.2 vil komme som et tillegg til avtalen. Studiekoordinator, pedagogikklærer, faglærere og høgskolens praksiskontor legger forholdene til rette for, og følger opp praksis. Tidsbruk for fagansatte reguleres av egne arbeidsavtaler internt på høgskolen Student Studentene setter seg inn i relevant fagstoff og utdanningens planer er godt forberedt til praksisperiodene. vise initiativ og engasjement er en aktiv deltaker som selv tar ansvar for egen læring. har ansvar for å samarbeide med medstudenter, lærere, praksislærer og andre ansatte i partnerbarnehagene besøker barnehagen andre/tredje uke etter studiestart hver høst, for å orientere seg om barnehagen og møte praksislærer, styrer, barn og øvrig personale tar kontakt med pedagogikklærer dersom det oppstår problemer i praksis møter praksislærer i barnehagen minimum en uke før praksisperioden starter, for å drøfte praksisoppgavens innhold og intensjon, og gi den en retning som passer barnegruppen leverer informasjonsskriv med bilde av seg selv til barnehagen i forkant av hver praksisperiode. Her skriver studenten navn, alder, etc, og kort om hva hun/han skal gjøre i praksis. Dette henges opp i barnehagen uka før studenten starter praksis. informerer det øvrige personalet på avdelingen om praksisperiodens innhold/oppgaver. har i 2. studieår ansvar for å gi ny praksislærer en kopi av sluttvurderingen fra forrige periode Studiekoordinator Studiekoordinator sørger for at høgskolen og partnerbarnehagene etablerer et langsiktig samarbeid om studentenes praksis. Samarbeidet formaliseres i et trepartsamarbeid mellom fagmiljøene på høgskolen, partnerbarnehagene og studentene å utarbeide Programplan og sikre at denne gjøres kjent for partnerbarnehagene at praksis organiseres gjennom formelle avtaler mellom høgskole, barnehageeier og styrer ved den enkelte barnehage 5

6 å sikre felles forståelse med praksislærerne/partnerbarnehagene når det gjelder studentoppfølging og skikkethetsvurdering der dokumentasjon er vesentlig at innhold og rammebetingelser i praksis evalueres underveis i studieåret og ved studieårets slutt i henhold til høgskolens kvalitetskrav arrangerer i samarbeid med praksiskoordinator møtet NY for nye styrere, praksislærere, pedagogikklærere og faglærere Praksiskoordinator Høgskolens praksiskoordinator har det organisatoriske ansvaret for praksis partnerbarnehagenes medvirkning i utarbeidelse med Retningslinjer for praksis sørger i nært samarbeid med studiekoordinator og de faglig ansvarlige for å planlegge innhold, og å organisere praksis slik at det legges til rette for et godt samarbeid med partnerbarnehagene bidrar til at praksis organiseres gjennom formelle avtaler mellom høgskolen, barnehageeier og styrer ved den enkelte barnehage. sørger for kvalitetssikring av partnerbarnehager og praksislærere sørger for gode rutiner for koordinering og informasjonsflyt mellom de to læringsarenaene, herunder årlig å utarbeide Møteplan for praksis (tid, sted, ansvar) og en oversikt over studieårets praksisperioder, samt oppdatering og drifting av høgskolens praksisnettsider. deltar i utviklingsarbeid på høgskolen som berører praksisfeltet kartlegger praksisbehov før hvert studieår, og informerer partnerbarnehagene om dette attesterer refusjoner i forbindelse med utgifter som følge av praksis og deltar i planlegging av praksisbudsjett sørger for arkivering og protokollføring av praksisvurderinger, samt deltar i rutiner for studentoppfølging og skikkethetsvurdering deltar i møter ang studenter når det gjelder bekymring og skikkethet har ansvar for det administrative samarbeidet med styrer i partnerbarnehagen. har i samarbeid med studiekoordinator et spesielt ansvar for å arrangerer møtet NY for nye styrere, praksislærere, pedagogikklærere og faglærere sørger for at teamene får en oversikt over deres partnerbarnehage i første uke etter studiestart hver høst Faglærer Faglærer sørger for at praksis er relevant for og integrert i kunnskapsområdene følger opp studenter i praksis ved å delta i fellesmøter i partnerbarnehagen (vår) og Fagdager i praksis (hovedansvar høst) bidrar aktivt i planlegging og oppsummering av aktuelle praksisperioder, samt oppdaterer pedagogikklærer bidrar i vurdering av studentenes praksis deltar på møter som omhandler praksis; teammøter, Fagdager i praksis, Utvidet teammøte og Praksisforum, evaluering deltar på møtet NY (gjelder nytilsatte) 6

7 4.2.6 Pedagogikklærer Pedagogikklærer har ansvar for å styrke utdanningens profesjonsretting og bidrar til en helhetlig og integrert utdanning. Pedagogikklærer sørger for at studentene møter sin praksisbarnehage og praksislærer i andre uke etter studiestart hver høst har i samarbeid med faglærer et spesielt ansvar for koordinering av oppgaver knyttet til praksis, og organiserer møter, struktur, møteinnkalling og innhold samarbeider med studenter, faglærere, praksislærere, praksiskoordinator og studiekoordinator om utforming av oppgaver, samt sikrer god kommunikasjon mellom studenter, praksislærer og høgskolens ansatte. har kontakt med praksislærerne i teamet har hovedansvar for kontakt med studentene gjennom praksisperiodene har et særskilt ansvar for å støtte involverte parter dersom det oppstår spesielle utfordringer i praksisperioden er ansvarlig for innhold og gjennomføring av Praksisforum er ansvarlig for evaluering av praksisperioden, der deltakerne er studenter, praksislærere, faglærere og pedagogikklærere. har ansvar i forhold til bekymring og skikkethet deltar på møtet NY (gjelder nytilsatte) 5: Samarbeidsfora Samarbeid om praksis er formalisert som et trepartssamarbeid og involverer både studentene, partnerbarnehagene og høgskolens personale. Partene i hvert team møtes til felles Praksisforum 1 ½ uke før hver praksisperiode. På Praksisforum utveksles informasjon og planer mellom studenter, praksislærere og lærerteam. Pedagogikklærer er ansvarlig for innhold og gjennomføring, og sørger for at møtet også har et faglig innhold. Styrerne i partnerbarnehagene møter høgskolens administrasjon og ledelse på Styrermøte en gang pr semester. Representanter for de ulike partene i samarbeidet møtes i Programråd to ganger årlig og i Referansegruppe for praksis i barnehagelærer- /førskolelærerutdanningen. I god tid før Praksisforum avholdes et Utvidet teammøte, der en representant for hver partnerbarnehage i teamet, studentrepresentanter, faglærere og pedagogikklærere deltar. Her drøftes og utvikles studentenes praksisoppgaver for kommende praksisperiode. Pedagogikklærer (høst og vår) og faglærer (vår) har møter med studenter og praksislærere i barnehagen i løpet av praksisperioden. Hver høst organiseres disse møtene mellom hver enkelt student, praksislærer og pedagogikklærer. Hver vår organiseres disse som fellesmøter for alle studenter, praksislærere og styrer i hver barnehage, samt pedagogikklærer og faglærer der pedagogikklærer har ansvar for struktur og innhold. I hvert semester legges det en plan for Fagdag i praksis. Faglærere, pedagogikklærere og studenter legger plan for undervisningsrelevante oppgaver som studenten skal utføre i praksisbarnehagen, inntil fem dager pr. semester. I høstsemesteret er det faglærerne som har hovedansvar for Fagdag i praksis, og de skal være tilstede i utvalgte barnehager og observere studentens arbeid. Barnehagen skal ved 7

8 studiestart motta en semesterplan som synliggjør når barnehagen skal være tilgjengelig for denne praksis- og undervisningsformen. Ved oppstart av hvert studieår arrangerer høgskolen møte NY for nye praksislærere, styrere og lærere der planer og retningslinjer blir gjennomgått. Definering av praksisorganisasjonens møtearenaer finnes på våre nettsider. 6: Gjensidig kompetanseutvikling Samarbeidet mellom høgskolen og partnerbarnehagen kan omfatte FOU-prosjekter og utveksling av kunnskap og erfaringer som kan inngå i utvikling av barnehagen, praksis, undervisning og utdanningen som helhet. Høgskolen tilbyr våre praksislærere kostnadsfritt 15 studiepoeng videreutdanning i veiledningspedagogikk. 7: Retningslinjer for gjensidig evaluering av praksis Innhold og rammebetingelser av praksis evalueres underveis i studieåret (muntlig) og ved studieårets slutt i henhold til høgskolens kvalitetssystem. Ved praksisperiodens slutt gir studentene en skriftlig tilbakemelding i eget skjema til partnerbarnehagen og til høgskolen. Både student og praksislærer underskriver denne tilbakemeldingen 8: Godtgjøring for praksisopplæring 8.1. Oversikt over praksislærere i barnehagen Partnerbarnehagen utarbeider i vårsemesteret Oversikt over praksislærere i brarnehagen for neste studieår. Denne oversikten skal inneholde praksisperioder og praksisgrupper oversikt for den enkelte praksislærer som viser funksjonens størrelse, antall studenter, reduksjon i ordinær arbeidstid og lønn oversikt som viser praksislærernes tidsbruk når det gjelder de enkelte praksislæreroppgaver samarbeidsrutiner og møteplaner 8.2. Praksislærernes arbeidsvilkår Tilsetting i praksislærerfunksjon Praksislærer har sitt tilsettingsforhold til barnehageeier. Ledige funksjoner som praksislærere lyses ut internt på partnerbarnehagen med søknadsfrist 1. april. Barnehagens styrer, plasstillitsvalgt ved barnehagen og en representant for høgskolen foretar utvelgelse til praksislærerfunksjon. Klageinstans for utvelgelse av praksislærere er en gruppe bestående av studiekoordinator for barnehagelærer-/førskolelærerutdanningen, en representant for praksisveilederne og en fylkesrepresentant for arbeidstakerorganisasjonen. Tilsettingen gjøres vanligvis for en periode for 4 år med mulighet for fornyelse. 8.3 Godtgjøring av praksisarbeid i følge sentral avtale 8

9 Godtgjøring for praksislærerfunksjonen gis som en kombinasjon av lønn og nedsatt arbeidstid av vanlig barnehagearbeid. Den sentrale avtalen av gir følgende holdepunkter for dette: Ant. studenter 2 studenter pr. praksislærer 1 student pr. praksislærer Praksisperioder/ praksisuker Utløser reduksjon i arbeidstid Lønn til praksislærer 2 perioder a 8 uker =16 uker perioder a 8 uker =16 uker Den sentrale avtalen sier at der hvor praksisperiodens lengde er en annen enn 8 uker, skal reduksjon i arbeidstid og lønn justeres forholdsmessig. Øvingslæreravtalen (Rundskriv F-04-05) Hvis godtgjøringen ikke kan gjøres pensjonsgivende i barnehagens pensjonsordning, økes godtgjøringen med 10 %. Praksislærer med 30 studiepoeng veiledningspedagogikk eller mer, mottar kr pr år i tillegg. Dette beløpet utbetales i høstsemesteret Praksislærere kan bli pålagt å være med i nemnd for skikkethetsvurdering. For slikt arbeid vil det gis ekstra godtgjøring, eventuelt dekking av vikarutgifter. Praksislærerfunksjonen utløser reduksjon av arbeidstid i vanlig barnehagearbeid. Disse timene skal benyttes til følgende: - Det settes av minimum 1 ½ time pr. uke pr. student til veiledning. - Høgskolen arrangerer obligatorisk Praksisforum senest 1 1/2 uke før praksisperiodens oppstart. I forhold til praksisperiode på 16 uker, avsettes det 37 ½ time til Praksisforum, praksismøter, kurs og samarbeid med høgskolen. Timetallet justeres ned i forhold til praksisperiodenes lengde. - Resterende timer brukes til evaluering, rapportskriving og annet praksislærerarbeid. Dersom en student slutter på skolen før Praksisforum arrangeres, ca 1 ½ uke før praksis starter, utbetales ikke godtgjøring for praksislærerfunksjonen. Dersom en student uteblir på eller etter Praksisforum, får barnehagen godtgjøring for praksislærerfunksjonen til lønn av praksislærer, men ikke til nedsatt arbeidstid av vanlig barnehagearbeid. Det vil si at det utbetales godtgjøring til lønn av praksislærer, men ikke til vikar. 8.4 Godtgjøring til styrer Styrer i barnehagen utbetales kr 400,- pr uke når barnehagen har studenter, som kompensasjon for ekstraarbeid i forbindelse med kontakt med høgskolen og organisering av praksisopplæringen i barnehagen Refusjon HBV, avdeling HUT refunderer barnehagens merutgifter på grunn av praksisopplæring to ganger i året. Refusjonskrav sendes fra barnehageeier til høgskolen, for vårsemesteret innen 15. mai og for høstsemesteret innen 15. november. 9

10 Samtlige dokumenter som det vises til i denne avtalen finnes på våre nettsider. Barnehageeier: Sted Dato Styrer/virksomhetsleder Sted Dato Dekan, HUT, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Sted Dato 10