SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom"

Transkript

1 SAMARBEIDSAVTALE Oppdatert om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Barnehage: Eier: og Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, HUT 1. Avtalens varighet Avtalen gjelder for tidsrommet Avtalen kan sies opp av begge parter med seks måneders varsel. Ved endringer i den sentrale avtalen vil vår samarbeidsavtale bli endret ut fra nye føringer i den sentrale avtalen. 2: Formål Praksis skal være veiledet, variert og vurdert og inngå som en integrert del i alle kunnskapsområdene og fordypningene jfr Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning. Praksis skal sikre helhet og sammenheng mellom studiet til studentene på høgskolen, i praksisfeltet og i vekslingen mellom de ulike læringsarenaene. Formålet med partnerskapsavtalen er å regulere rammene for samarbeidet mellom partnerbarnehagene og høgskolen. Samarbeidsavtalen er basis for all praksis i barnehagelærer- og førskolelærerutdanningen ved høgskolen. 3: Rammer Praksis omfatter minst 100 dager praksis, der minst 95 dager skal være i barnehage. Minimum fem dager skal være praksis med fokus på overgangen barnehage skole Minimum 75 dager skal være i løpet av de to første studieårene, og minimum 25 dager i løpet av det siste studieåret. Praksisomfanget ved barnehagene kan variere fra år til år, avhengig av antall studenter ved utdanningen. Dette styres bl.a av opptak, måltall og frafall i studiet. Slike svingninger kan medføre at barnehagen i deler av avtaleperioden ikke får noen studenter. Dette skal gjøres kjent for de berørte parter så snart som mulig. Det informeres normalt om plassering av studenter fra 2. klasse heltid, samt 2. og 3.klasse deltid i juni studieåret før. Plassering av praksisplasser for 1.klasse skjer i august/september, og for fordypning i januar/februar. Praksisperioder for neste studieår fastsettes i april/mai. Ved endringer i den nasjonale avtalen vil vår samarbeidsavtale, som en følge av dette bli endret. 1

2 3.1 Forskrift, nasjonale retningslinjer og rammeplan Praksis skal gjennomføres i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer. For deltidsstudenter i førskolelærerutdanningen med oppstart studieåret og for heltidsstudenter i førskolelærerutdanningen med oppstart studieåret gjelder Rammeplan for førskolelærerutdanning, (sist endret ). For barnehagelærerstudenter med oppstart fra og med studieåret gjelder Rammeplan for barnehagelærerutdanning Programplan og studieplan Med utgangspunkt i forskrifter og nasjonale retningslinjer for førskolelærer- og barnehagelærerutdanningen har høgskolen utarbeidet program- og emneplaner med bestemmelser om faglig innhold, organisering, arbeidsformer, vurderingsordninger og praksis for barnehagelærerutdanningen. Gjeldende program- og emneplaner er tilgjengelige på høgskolens praksisnettsted, eller fås ved henvendelse til høgskolens praksisadministrasjon. 3.3 Forskrift for vurdering av bekymring og skikkethet For studenter som trenger ekstra oppfølging i praksis har høgskolen utarbeidet faste rutiner; Rutiner for skikkethet og ekstra oppfølging av studenter i praksis. Det er viktig at studenter, praksislærere, styrere, pedagogikklærere og faglærere er enige om evalueringskriterier for bestått/ikke bestått og skikket/ikke skikket i praksis. Dersom det er bekymring for om studenten skal bestå praksis, skal praksislærer i møte med student og pedagogikklærer orientere studenten om dette så tidlig som mulig, og senest før praksisperiodens slutt. Praksislærer skal i skjema Bekymringsmelding som finnes på høgskolens nettsider, beskrive de arbeidsområder og forhold som må forbedres. Bekymring kan være første ledd i en skikkethetsvurdering. Se Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (http://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/ ) Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet, og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som førskolelærer og barnehagelærer. 3.4 Retningslinjer for praksis For hvert kull som starter barnehagelærer-/førskolelærerutdanning ved høgskolen blir det fra praksisadministrasjonen utarbeidet planer/retningslinjer for praksis. Disse er retningsgivende og inneholder mye informasjon om de praktiske sidene ved gjennomføringen av praksis. Førskolelærerstudenter forholder seg til Plan for praksisopplæringen og barnehagelærerstudenter til Retningslinjer for praksis. Dokumentene finnes på våre nettsider 4. Ansvarsområder I et partnerskap forutsettes det at begge parter har status som betydningsfulle og at de er i stand til å fatte forpliktende beslutninger på vegne av andre. Deltakerne i et partnerskap investerer noe i partnerskapet og bidrar med sine ressurser. I et partnerskap er det viktig med leder og medarbeiderforankring, avklaring av roller og ansvar, felles visjon, felles mål, tillit, respekt og gode relasjoner. 2

3 Helhet og sammenheng i utdanningen forutsetter at faglærer, pedagogikklærer, praksislærer styrer og studenter deltar i utvikling, gjennomføring og vurdering av praksis og praksisrelaterte oppgaver og prosjekter. Høgskolen og partnerbarnehagen har et felles ansvar for innhold, kvalitet og vurdering i praksis og for progresjon i praksis 4.1:Partnerbarnehagens ansvar Partnerbarnehagene organiserer praksis i tråd med de til enhver tid eksisterende planer; programplan/studieplan og emneplaner Barnehageeier er høringsinstans ved utvelgelse av nye partnerbarnehager sørger for at partnerbarnehagene er tilrettelagt for kommunikasjon ved bruk av IKT bidrar til at partnerbarnehagene får gode betingelser for å drive utviklingsarbeid er ansvarlig i forbindelse med eventuelt erstatningsansvar overfor studentene i praksis, jf skriv fra KUF , deres ref 98/2873 utbetaler månedlig godtgjøring til praksislærerne dekker pensjonsdelen av praksislærers lønn. (Ordningen med direkte overføring av arbeidsgiverandel til Statens Pensjonskasse bortfalt i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3, kap. 221, post 69. Tilskuddet er nå tatt inn i rammestilskuddet til den enkelte kommune) sender samlet refusjonskrav til HBV, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, for utgifter ved praksisarbeidet i kommunen én gang pr semester, med frist 15. november og 15. mai deltar i aktuelle samarbeidsfora mellom høgskolen og partnerbarnehagene Styrer Styrer i barnehagen har det overordnede ansvaret for å legge til rette for rammevilkårene for praksis. Styrer er høgskolens kontaktperson med barnehagen og har ansvar for at praksislærere og studenter i praksis mottar den nødvendige informasjon fra høgskolen. Kontakten går via praksiskoordinator på høgskolen har ansvar for at praksislærerne utfører arbeidet med praksis i samsvar med gjeldende styringsdokumenter, herunder godkjenning av praksisvurderinger deltar på Styrermøte i regi av Høgskolen sikrer den faglige kvaliteten på partnerbarnehagen sørger for at arbeidet med praksis utføres i samsvar med avtaler, lover, retningslinjer og planer. velger ut førskolelærere til praksislærerfunksjon. Det stilles krav om at praksislærer har minimum to års erfaring som førskolelærer og barnehagelærer etter endt utdanning, og at hun/han arbeider i minimum 80 % stilling har personalansvar for praksislærerne legger rammene for praksis og planlegger praksisåret ved barnehagen sammen med praksislærerne og de tillitsvalgte ved barnehagen vil etter de retningslinjer som er gitt, være ansvarlig for at det utarbeides Oversikt over praksislærere for neste studieår. 3

4 sørger for at praksis er implementert i barnehagens årsplan skal i samarbeid med høgskolen sørge for at praksislærerne får nødvendig veilederkompetanse og gjennomfører veilederutdanning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold har ansvar for at studentene får innsikt i barnehagens faglige profil, oppbygning, organisering, administrasjon og ledelse. Se momentliste for samtale på våre nettsider sørge for at barnehagen har en intern vikarordning slik at studentene kan fortsette praksisen sin i barnehagen dersom en praksislærer blir fraværende. Styrer legger også til rette for at studenten kan ta igjen noen dagers praksis. Dette gjelder ved gyldig fravær. sørger for at studentene gis mulighet til å ha kontakt med partnerbarnehagen også utenom praksisperiodene, bl.a. fagdager i praksis for å prøve ut undervisningsopplegg, observere og å gjøre mindre undersøkelser. har ansvar for å fremme riktig refusjonskrav til høgskolen gir barnehageeier de nødvendige opplysningene for å kunne fremme refusjonskrav i forhold til høgskolen har ansvar for å orientere høgskolen om endringer i forhold til den inngått samarbeidsavtale har det overordnede ansvaret for skikkethetsvurderinger i barnehagen og for å kontakte høgskolen der det oppstår tvil om en students skikkethet som førskole- /barnehagelærer deltar ved studiestart på møtet NY på Høgskolen (gjelder nytilsatte) Praksislærer Praksislærer har sitt tilsettingsforhold til barnehagen ved eier. Funksjonen som praksislærer lyses ut internt i partnerbarnehagen. Praksislærerfunksjonen gjelder for ett studieår av gangen. En førskolelærer må ha jobbet i to år før han/hun kan bli praksislærer. Hver praksislærer skal ha to studenter i hver praksisperiode, dersom det ikke er spesielle grunner for kun å ha en student. Praksislærer skal i følge rammeplanen ha minimum 15 studiepoeng veiledningspedagogikk. Høgskolen har ansvar for å utarbeider en plan som sikrer at alle praksislærere tar slik utdanning. Praksislærer har ansvar for den daglige oppfølging av studenten i praksisperioden har ansvar for forberedelse av praksisperioden og gjennomføringen av praksis har i samarbeid med faglærer, pedagogikklærer og styrer ansvar for veiledning og vurdering av studenter i praksis plikter å ta videreutdanning 15 studiepoeng i pedagogisk veiledning dersom han/hun ikke har dette utarbeider etter hver endt praksisperiode praksisvurdering med utfyllende kommentarer og karakteren bestått/ ikke bestått på skjema som finnes på våre nettsider kjenner barnehagelærerutdanningens Programplan, Emneplaner og retningslinjer for praksis deltar på Praksisforum for hvert team sammen med studenter, pedagogikklærer og faglærere i forkant av hver praksisperiode legger etter avtale til rette for studenten ved Fagdager i praksis har samtale med studenten midtveis i praksisperioden der studentenes faglige utvikling er i fokus. Momenter for samtalen finnes i skjema Midtveisevaluering som finnes på våre nettsider 4

5 foretar bekymring og eller skikkethetsvurdering av studentene og gjør seg kjent med sin rolle i denne vurderingen. Se Rutiner for skikkethet og ekstra oppfølging av studenter i praksis. Pedagogikklærer skal trekkes inn som støttespiller i veiledningen i forbindelse med utvidet veiledning som følge av bekymringsmelding holder styrer orientert underveis om eget fravær i forbindelse med bl.a sykdom deltar på møtet NY som avholdes tidlig i studieåret (gjelder nytilsatte) 4.2: Høgskolens ansvar Høgskolen skal organisere praksis slik at det legges til rette for et samarbeid med partnerbarnehagen som gir helhet og sammenheng i studentenes studie Rolle- og oppgavefordeling internt ved Høgskolen Høgskolen i Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Buskerud Rolle- og oppgavefordeling internt i en fusjonert høgskole vil kunne endres i løpet av våren Endringer under punkt 5.2 vil komme som et tillegg til avtalen. Studiekoordinator, pedagogikklærer, faglærere og høgskolens praksiskontor legger forholdene til rette for, og følger opp praksis. Tidsbruk for fagansatte reguleres av egne arbeidsavtaler internt på høgskolen Student Studentene setter seg inn i relevant fagstoff og utdanningens planer er godt forberedt til praksisperiodene. vise initiativ og engasjement er en aktiv deltaker som selv tar ansvar for egen læring. har ansvar for å samarbeide med medstudenter, lærere, praksislærer og andre ansatte i partnerbarnehagene besøker barnehagen andre/tredje uke etter studiestart hver høst, for å orientere seg om barnehagen og møte praksislærer, styrer, barn og øvrig personale tar kontakt med pedagogikklærer dersom det oppstår problemer i praksis møter praksislærer i barnehagen minimum en uke før praksisperioden starter, for å drøfte praksisoppgavens innhold og intensjon, og gi den en retning som passer barnegruppen leverer informasjonsskriv med bilde av seg selv til barnehagen i forkant av hver praksisperiode. Her skriver studenten navn, alder, etc, og kort om hva hun/han skal gjøre i praksis. Dette henges opp i barnehagen uka før studenten starter praksis. informerer det øvrige personalet på avdelingen om praksisperiodens innhold/oppgaver. har i 2. studieår ansvar for å gi ny praksislærer en kopi av sluttvurderingen fra forrige periode Studiekoordinator Studiekoordinator sørger for at høgskolen og partnerbarnehagene etablerer et langsiktig samarbeid om studentenes praksis. Samarbeidet formaliseres i et trepartsamarbeid mellom fagmiljøene på høgskolen, partnerbarnehagene og studentene å utarbeide Programplan og sikre at denne gjøres kjent for partnerbarnehagene at praksis organiseres gjennom formelle avtaler mellom høgskole, barnehageeier og styrer ved den enkelte barnehage 5

6 å sikre felles forståelse med praksislærerne/partnerbarnehagene når det gjelder studentoppfølging og skikkethetsvurdering der dokumentasjon er vesentlig at innhold og rammebetingelser i praksis evalueres underveis i studieåret og ved studieårets slutt i henhold til høgskolens kvalitetskrav arrangerer i samarbeid med praksiskoordinator møtet NY for nye styrere, praksislærere, pedagogikklærere og faglærere Praksiskoordinator Høgskolens praksiskoordinator har det organisatoriske ansvaret for praksis partnerbarnehagenes medvirkning i utarbeidelse med Retningslinjer for praksis sørger i nært samarbeid med studiekoordinator og de faglig ansvarlige for å planlegge innhold, og å organisere praksis slik at det legges til rette for et godt samarbeid med partnerbarnehagene bidrar til at praksis organiseres gjennom formelle avtaler mellom høgskolen, barnehageeier og styrer ved den enkelte barnehage. sørger for kvalitetssikring av partnerbarnehager og praksislærere sørger for gode rutiner for koordinering og informasjonsflyt mellom de to læringsarenaene, herunder årlig å utarbeide Møteplan for praksis (tid, sted, ansvar) og en oversikt over studieårets praksisperioder, samt oppdatering og drifting av høgskolens praksisnettsider. deltar i utviklingsarbeid på høgskolen som berører praksisfeltet kartlegger praksisbehov før hvert studieår, og informerer partnerbarnehagene om dette attesterer refusjoner i forbindelse med utgifter som følge av praksis og deltar i planlegging av praksisbudsjett sørger for arkivering og protokollføring av praksisvurderinger, samt deltar i rutiner for studentoppfølging og skikkethetsvurdering deltar i møter ang studenter når det gjelder bekymring og skikkethet har ansvar for det administrative samarbeidet med styrer i partnerbarnehagen. har i samarbeid med studiekoordinator et spesielt ansvar for å arrangerer møtet NY for nye styrere, praksislærere, pedagogikklærere og faglærere sørger for at teamene får en oversikt over deres partnerbarnehage i første uke etter studiestart hver høst Faglærer Faglærer sørger for at praksis er relevant for og integrert i kunnskapsområdene følger opp studenter i praksis ved å delta i fellesmøter i partnerbarnehagen (vår) og Fagdager i praksis (hovedansvar høst) bidrar aktivt i planlegging og oppsummering av aktuelle praksisperioder, samt oppdaterer pedagogikklærer bidrar i vurdering av studentenes praksis deltar på møter som omhandler praksis; teammøter, Fagdager i praksis, Utvidet teammøte og Praksisforum, evaluering deltar på møtet NY (gjelder nytilsatte) 6

7 4.2.6 Pedagogikklærer Pedagogikklærer har ansvar for å styrke utdanningens profesjonsretting og bidrar til en helhetlig og integrert utdanning. Pedagogikklærer sørger for at studentene møter sin praksisbarnehage og praksislærer i andre uke etter studiestart hver høst har i samarbeid med faglærer et spesielt ansvar for koordinering av oppgaver knyttet til praksis, og organiserer møter, struktur, møteinnkalling og innhold samarbeider med studenter, faglærere, praksislærere, praksiskoordinator og studiekoordinator om utforming av oppgaver, samt sikrer god kommunikasjon mellom studenter, praksislærer og høgskolens ansatte. har kontakt med praksislærerne i teamet har hovedansvar for kontakt med studentene gjennom praksisperiodene har et særskilt ansvar for å støtte involverte parter dersom det oppstår spesielle utfordringer i praksisperioden er ansvarlig for innhold og gjennomføring av Praksisforum er ansvarlig for evaluering av praksisperioden, der deltakerne er studenter, praksislærere, faglærere og pedagogikklærere. har ansvar i forhold til bekymring og skikkethet deltar på møtet NY (gjelder nytilsatte) 5: Samarbeidsfora Samarbeid om praksis er formalisert som et trepartssamarbeid og involverer både studentene, partnerbarnehagene og høgskolens personale. Partene i hvert team møtes til felles Praksisforum 1 ½ uke før hver praksisperiode. På Praksisforum utveksles informasjon og planer mellom studenter, praksislærere og lærerteam. Pedagogikklærer er ansvarlig for innhold og gjennomføring, og sørger for at møtet også har et faglig innhold. Styrerne i partnerbarnehagene møter høgskolens administrasjon og ledelse på Styrermøte en gang pr semester. Representanter for de ulike partene i samarbeidet møtes i Programråd to ganger årlig og i Referansegruppe for praksis i barnehagelærer- /førskolelærerutdanningen. I god tid før Praksisforum avholdes et Utvidet teammøte, der en representant for hver partnerbarnehage i teamet, studentrepresentanter, faglærere og pedagogikklærere deltar. Her drøftes og utvikles studentenes praksisoppgaver for kommende praksisperiode. Pedagogikklærer (høst og vår) og faglærer (vår) har møter med studenter og praksislærere i barnehagen i løpet av praksisperioden. Hver høst organiseres disse møtene mellom hver enkelt student, praksislærer og pedagogikklærer. Hver vår organiseres disse som fellesmøter for alle studenter, praksislærere og styrer i hver barnehage, samt pedagogikklærer og faglærer der pedagogikklærer har ansvar for struktur og innhold. I hvert semester legges det en plan for Fagdag i praksis. Faglærere, pedagogikklærere og studenter legger plan for undervisningsrelevante oppgaver som studenten skal utføre i praksisbarnehagen, inntil fem dager pr. semester. I høstsemesteret er det faglærerne som har hovedansvar for Fagdag i praksis, og de skal være tilstede i utvalgte barnehager og observere studentens arbeid. Barnehagen skal ved 7

8 studiestart motta en semesterplan som synliggjør når barnehagen skal være tilgjengelig for denne praksis- og undervisningsformen. Ved oppstart av hvert studieår arrangerer høgskolen møte NY for nye praksislærere, styrere og lærere der planer og retningslinjer blir gjennomgått. Definering av praksisorganisasjonens møtearenaer finnes på våre nettsider. 6: Gjensidig kompetanseutvikling Samarbeidet mellom høgskolen og partnerbarnehagen kan omfatte FOU-prosjekter og utveksling av kunnskap og erfaringer som kan inngå i utvikling av barnehagen, praksis, undervisning og utdanningen som helhet. Høgskolen tilbyr våre praksislærere kostnadsfritt 15 studiepoeng videreutdanning i veiledningspedagogikk. 7: Retningslinjer for gjensidig evaluering av praksis Innhold og rammebetingelser av praksis evalueres underveis i studieåret (muntlig) og ved studieårets slutt i henhold til høgskolens kvalitetssystem. Ved praksisperiodens slutt gir studentene en skriftlig tilbakemelding i eget skjema til partnerbarnehagen og til høgskolen. Både student og praksislærer underskriver denne tilbakemeldingen 8: Godtgjøring for praksisopplæring 8.1. Oversikt over praksislærere i barnehagen Partnerbarnehagen utarbeider i vårsemesteret Oversikt over praksislærere i brarnehagen for neste studieår. Denne oversikten skal inneholde praksisperioder og praksisgrupper oversikt for den enkelte praksislærer som viser funksjonens størrelse, antall studenter, reduksjon i ordinær arbeidstid og lønn oversikt som viser praksislærernes tidsbruk når det gjelder de enkelte praksislæreroppgaver samarbeidsrutiner og møteplaner 8.2. Praksislærernes arbeidsvilkår Tilsetting i praksislærerfunksjon Praksislærer har sitt tilsettingsforhold til barnehageeier. Ledige funksjoner som praksislærere lyses ut internt på partnerbarnehagen med søknadsfrist 1. april. Barnehagens styrer, plasstillitsvalgt ved barnehagen og en representant for høgskolen foretar utvelgelse til praksislærerfunksjon. Klageinstans for utvelgelse av praksislærere er en gruppe bestående av studiekoordinator for barnehagelærer-/førskolelærerutdanningen, en representant for praksisveilederne og en fylkesrepresentant for arbeidstakerorganisasjonen. Tilsettingen gjøres vanligvis for en periode for 4 år med mulighet for fornyelse. 8.3 Godtgjøring av praksisarbeid i følge sentral avtale 8

9 Godtgjøring for praksislærerfunksjonen gis som en kombinasjon av lønn og nedsatt arbeidstid av vanlig barnehagearbeid. Den sentrale avtalen av gir følgende holdepunkter for dette: Ant. studenter 2 studenter pr. praksislærer 1 student pr. praksislærer Praksisperioder/ praksisuker Utløser reduksjon i arbeidstid Lønn til praksislærer 2 perioder a 8 uker =16 uker perioder a 8 uker =16 uker Den sentrale avtalen sier at der hvor praksisperiodens lengde er en annen enn 8 uker, skal reduksjon i arbeidstid og lønn justeres forholdsmessig. Øvingslæreravtalen (Rundskriv F-04-05) Hvis godtgjøringen ikke kan gjøres pensjonsgivende i barnehagens pensjonsordning, økes godtgjøringen med 10 %. Praksislærer med 30 studiepoeng veiledningspedagogikk eller mer, mottar kr pr år i tillegg. Dette beløpet utbetales i høstsemesteret Praksislærere kan bli pålagt å være med i nemnd for skikkethetsvurdering. For slikt arbeid vil det gis ekstra godtgjøring, eventuelt dekking av vikarutgifter. Praksislærerfunksjonen utløser reduksjon av arbeidstid i vanlig barnehagearbeid. Disse timene skal benyttes til følgende: - Det settes av minimum 1 ½ time pr. uke pr. student til veiledning. - Høgskolen arrangerer obligatorisk Praksisforum senest 1 1/2 uke før praksisperiodens oppstart. I forhold til praksisperiode på 16 uker, avsettes det 37 ½ time til Praksisforum, praksismøter, kurs og samarbeid med høgskolen. Timetallet justeres ned i forhold til praksisperiodenes lengde. - Resterende timer brukes til evaluering, rapportskriving og annet praksislærerarbeid. Dersom en student slutter på skolen før Praksisforum arrangeres, ca 1 ½ uke før praksis starter, utbetales ikke godtgjøring for praksislærerfunksjonen. Dersom en student uteblir på eller etter Praksisforum, får barnehagen godtgjøring for praksislærerfunksjonen til lønn av praksislærer, men ikke til nedsatt arbeidstid av vanlig barnehagearbeid. Det vil si at det utbetales godtgjøring til lønn av praksislærer, men ikke til vikar. 8.4 Godtgjøring til styrer Styrer i barnehagen utbetales kr 400,- pr uke når barnehagen har studenter, som kompensasjon for ekstraarbeid i forbindelse med kontakt med høgskolen og organisering av praksisopplæringen i barnehagen Refusjon HBV, avdeling HUT refunderer barnehagens merutgifter på grunn av praksisopplæring to ganger i året. Refusjonskrav sendes fra barnehageeier til høgskolen, for vårsemesteret innen 15. mai og for høstsemesteret innen 15. november. 9

10 Samtlige dokumenter som det vises til i denne avtalen finnes på våre nettsider. Barnehageeier: Sted Dato Styrer/virksomhetsleder Sted Dato Dekan, HUT, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Sted Dato 10

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Buskerud og Vestfold Planen gjelder for kull 2014-2017/18, alle studiemodeller Oppdatert 22.08.14 OBS Vi har oppdaget en feil i antall

Detaljer

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier 1. Varighet Avtalen varer i seks år, fra 1.8.2013 31.7.2019. Behov for eventuelle justeringer blir vurdert årlig, og hver av partene kan si opp avtalen med seks måneders varsel. Partene skal så tidlig

Detaljer

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.?

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.? Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning og? barnehage 1. Innledning Denne kontrakten bygger på samarbeidsavtalen

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Vestfold Planen gjelder for kull 2013-2016/17, alle studiemodeller Oppdatert 22.08.14 OBS Vi har oppdaget en feil i antall praksisdager

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. Barnehagelærerutdanning. Heltid. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen

Retningslinjer for praksisopplæring. Barnehagelærerutdanning. Heltid. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Retningslinjer for praksisopplæring Barnehagelærerutdanning Heltid Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Planen gjelder for studieåret 2015-2016 Sist oppdatert 08.09.15 2 Innhold 1. Innledning

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune 1. Varighet Avtalen gjelder for 6 år, i tidsrommet 1.8.2010-31.7.2016. Avtalen vurderes årlig

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen. Hva innebærer det?

Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen. Hva innebærer det? Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen Hva innebærer det? 1 Samarbeids- og årsavtale Samarbeidsavtale inngås vanligvis for 2 eller 4 år mellom barnehagens eier og NLA Høgskolen. Nye avtaler skal inngås med

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG VIDEREGÅENDE SKOLER OG FAGSKOLER I OSLO, SKOLEEIER, UTDANNINGSETATEN

Detaljer

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Sist oppdater 23.09.2015 Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Politiattest I Forskrift om opptak til universiteter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG VIDEREGÅENDE SKOLER, FOLKEHØGSKOLER, FAGSKOLER, FYLKESKOMMUNER/SKOLEEIER

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG 1 SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG GRUNNSKOLEEIERE OG GRUNNSKOLER Denne avtalen er inngått med bakgrunn

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring

Retningslinjer for praksisopplæring Retningslinjer for praksisopplæring Barnehagelærerutdanning Høgskolen i Sørøst-Norge Campus Vestfold (Revidert 24.04.17 Oppdatert 07.09.17) 2 Innhold 1. Innledning s 3 2. Utdanningens struktur og innhold

Detaljer

MØTEPLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGE

MØTEPLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGE MØTEPLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGE 2017-18 Innhold Obligatoriske møter... 2 Andre møter... 2 MØTEPLAN HELTID... 3 BLH17 1. studieår heltid.... 3 BLH16 2. studieår heltid.... 3 BLH15 3. studieår

Detaljer

Campus Drammen

Campus Drammen 01.09.17 Retningslinjer for praksisopplæring Barnehagelærerutdanning Heltid Høgskolen i Sørøst-Norge Campus Drammen Sist oppdatert * Hanne Lund-Kristensen og Janne Ekholdt Holmen 01.09.2017 290816 hlk

Detaljer

MØTEPLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGE

MØTEPLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGE MØTEPLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGE 2017-18 Innhold Obligatoriske møter... 2 Andre møter... 2 MØTEPLAN HELTID... 3 BLH17 1. studieår heltid.... 3 BLH16 2. studieår heltid.... 3 BLH15 3. studieår

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

MØTEPLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGE

MØTEPLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGE MØTEPLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGE 2016-17 Innhold Informasjon om møter... 2 MØTEPLAN HELTID... 3 BLH16 1. studieår heltid.... 3 BLH15 2. studieår heltid.... 3 BLH14 3. studieår heltid.... 3 MØTEPLAN

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen

Barnehagelærerutdanningen Notodden Barnehagelærerutdanningen Et forpliktende samarbeid mellom praksisfeltet og utdanningsinstitusjonen. «Praksis skal sikre heilskap og samanheng mellom studia til studentane på utdanningsinstitusjonen,

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

KVALITET OG UTVIKLING I PPUY-PRAKSIS: ERFARINGER FRA UIA

KVALITET OG UTVIKLING I PPUY-PRAKSIS: ERFARINGER FRA UIA KVALITET OG UTVIKLING I PPUY-PRAKSIS: ERFARINGER FRA UIA Lærerutdanningskonferansen 20. april 2017 Sudieleder Ingvild Ruhaven Praksisleder Leif Jensen PPU-Y FOR STUDENTER MED TEKNISK BAKGRUNN LÆRERUTDANNINGER

Detaljer

MÅL: HVORFOR? Fordi vi ønsker en livskraftig BLU-BU med god dialog campus partnerbarnehage, - stikkord:

MÅL: HVORFOR? Fordi vi ønsker en livskraftig BLU-BU med god dialog campus partnerbarnehage, - stikkord: Innledning Strategiplan for styrer skal være et styrende dokument for ledere av BLU-BUs partnerbarnehager i samarbeid med HSN og studentene i praksis. Praksis er en svært viktig del av barnehagelærerutdanningen,

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010

RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010 VEDLEGG 3 Høgskolen i Telemark RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010 STATUS FOR OPPFØLGINGSTILTAK FOR FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLE I

Detaljer

Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker)

Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker) Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker) Plan for praksisopplæring bygger på rammeplan for førskolelærerutdanning, fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet. Siste revisjon godkjent

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for «Praksis 2. studieår, 4. semester», s.

Detaljer

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. NOTAT Saksbehandler: Kristin Alfer tlf. eget nummer 73 55 98 30 15.03.2013 Ref.: Deres dato: Til NOKUT Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Arbeidet

Detaljer

Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT

Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT Barnehagelærer -leken og ansvarsfull Praksis bygger på Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (2012) og Lov om universiteter og høgskoler(2005).

Detaljer

1. Formål. 2. Omfang. 3. Forutsetninger

1. Formål. 2. Omfang. 3. Forutsetninger Avtale mellom Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning og skole om praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, allmennlærerutdanningen

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

UT I PRAKSIS BARNEHAGELÆRER UTDANNINGEN

UT I PRAKSIS BARNEHAGELÆRER UTDANNINGEN NLA Høgskolen Praksisopplæringen BL UT I PRAKSIS BARNEHAGELÆRER UTDANNINGEN NLA Høgskolen Barnehagelærerutdanningen Post og besøksadresse Barnehagelærerutdanningen: NLA Høgskolen Breistein, Olav Bjordals

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

Retningslinjene utfyller emneplanene for praksis og er førende for praksisstudiet.

Retningslinjene utfyller emneplanene for praksis og er førende for praksisstudiet. RETNINGSLINJER FOR PRAKSISOPPLÆRING GLU1-7 Innhold Innledning... 1 Samarbeid mellom praksisskoler og høgskolen... 1 Formelle krav... 5 Omfang og organisering... 6 Rutiner ved fravær... 7 Planlegging...

Detaljer

Retningslinjer for praksis

Retningslinjer for praksis Side 1/11 Retningslinjer for praksis Barnehagelærerutdanning Studieåret Revidert 7.9.2016 Høgskolen i Østfold Side 2/11 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formelle krav... 3 2.1 Politiattest... 3 2.2 Taushetserklæring...

Detaljer

Praksis. Sikre formelle krav før praksis. Utarbeide rammer for praksisopplæringen 1. Publisere plan på nett 1.2.4

Praksis. Sikre formelle krav før praksis. Utarbeide rammer for praksisopplæringen 1. Publisere plan på nett 1.2.4 Praksis Sikre at plandokument og rutiner følges 1 Skaffe og fordele praksisplasser 2 Håndtere praksisutgifter 5 Kvalitetssikre praksis 6 Følge opp praksisperioder og administrere praksisvurderinger Sikre

Detaljer

Invitasjon til praksissamarbeid med inngåelse av nye praksisavtaler

Invitasjon til praksissamarbeid med inngåelse av nye praksisavtaler Invitasjon til praksissamarbeid med inngåelse av nye praksisavtaler Lovverket Plikt å stille barnehagen til disposisjon for praksis i barnehagelærer - utdanningen etter Barnehageloven Utdanningen er rammeplan

Detaljer

Forord. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Løgstrup 1991

Forord. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Løgstrup 1991 Forord Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Løgstrup 1991 Formål med praksishåndboken er å gi øvingslærer og student informasjon om praksis

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager høst (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Språk, tekst og matematikk, Studieplanen

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom XXX skole og NLA Høgskolen om praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningene

Partnerskapsavtale. mellom XXX skole og NLA Høgskolen om praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningene Partnerskapsavtale mellom XXX skole og NLA Høgskolen om praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningene 1 1. Formål Formålet med avtalen er å sikre et forutsigbart og forpliktende samarbeid mellom praksisskole

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Bachelor førskolelærerutdanning

Plan for praksisopplæring. Bachelor førskolelærerutdanning STUDIEÅRET 2009/2010 Plan for praksisopplæring Bachelor førskolelærerutdanning 180 STUDIEPOENG Forord Plan for praksisopplæring i førskolelærerutdanningen gir informasjon om mål, innhold og organisering

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 2. år Deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. studieår - 10 dager høst (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skikkethetsvurdering... s. 21

Innholdsfortegnelse. Skikkethetsvurdering... s. 21 PLAN FOR PRAKSIS 2014-2015 - FØRSKOLELÆRERUTDANNING Innholdsfortegnelse Innledning... s. 2 Faglig samarbeid... s. 2 Målområder for praksisstudiet... s. 4 Heltidsutdanning... s. 5 Mål og arbeidskrav 1.

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 3. år deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus,Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår deltid

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår deltid BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2013-2014 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere om praksisopplæringen i lektorutdanningen

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU

Vurderingsrapport 2. studieår GLU Vurderingsrapport 2. studieår GLU 5.-10. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR Gjelder studieåret 2014-2015, 1. og 2. studieår Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Omfang og organisering s. 1 Innhold i praksis s. 2 Regler for permisjon og fravær

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 1. studieår ABLU

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 1. studieår ABLU BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 1. studieår ABLU «For hver praksisperiode skal det foretas avsluttende vurdering i forhold til målene for praksisperioden. Vurderingen skal

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn)

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1P21_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen ABLU, 2.studieår

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen ABLU, 2.studieår BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen ABLU, 2.studieår Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere,

Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere, Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE 1 Formål Avtalen er utarbeidet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Høgskolen

Detaljer

STUDIEÅR 08/11. Plan for praksisopplæring Bachelor - førskolelærer 180 STUDIEPOENG

STUDIEÅR 08/11. Plan for praksisopplæring Bachelor - førskolelærer 180 STUDIEPOENG STUDIEÅR 08/11 Plan for praksisopplæring Bachelor - førskolelærer 180 STUDIEPOENG Forord Plan for praksisopplæring i førskolelærerutdanningen gir informasjon om mål, innhold og organisering av praksis,

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 3. studieår GLU 5. 10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus,Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Bachelor - Førskolelærerutdanning Studiepoeng: 180. Studiets nivå og organisering Bachelor - førskolelærerutdanningen er en 3-årig utdanning (180 studiepoeng) som bygger på Rammeplan

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 3. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer

Praksiskostnader ulike komponenter

Praksiskostnader ulike komponenter Praksiskostnader ulike komponenter Praksiskostnader Eksterne kostnader/godtgjørelse til skoler og barnehager styrt av øvingslæreravtale og rammeplaner Interne lærerkostnader andel av ansattes tid som går

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

dmmh.no Praksishåndbok Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2015/16

dmmh.no Praksishåndbok Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2015/16 dmmh.no Praksishåndbok Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2015/16 Velkommen til studieåret 2015 /2016. Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet

Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet Institusjonene og deres organisering å ha oppmerksomheten rettet mot førskolelærerutdanningens

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Praktisk-pedagogisk utdanning. Plan for PRAKSISOPPLÆRING

Høgskolen i Østfold. Praktisk-pedagogisk utdanning. Plan for PRAKSISOPPLÆRING Høgskolen i Østfold Praktisk-pedagogisk utdanning Plan for PRAKSISOPPLÆRING 2007 1 Innhold 1. Hva er praksisopplæring? 2. Mål 3. Innhold 4. Strukturen 4.1 Praksisskoler 4.2 Praksisopplæringens plassering

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring

Retningslinjer for praksisopplæring Bachelor - barnehagelærer Retningslinjer for praksisopplæring STUDIEÅRET 2013-14 Forord Retningslinjer for praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen gir informasjon om mål, innhold og organisering

Detaljer

Rutiner for praksisopplæring. Bachelor Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Avdeling for folkehelsefag, Høgskolen i Hedmark

Rutiner for praksisopplæring. Bachelor Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Avdeling for folkehelsefag, Høgskolen i Hedmark Rutiner for praksisopplæring Bachelor Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Avdeling for folkehelsefag, Høgskolen i Hedmark Studieåret 2016-2017 Innhold 1 Nasjonale retningslinjer for praksisopplæringen...

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA).

Vurderingsrapport 2. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Vurderingsrapport 2. studieår Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole-

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer