Retningslinjer for praksisopplæring. Barnehagelærerutdanning. Heltid. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for praksisopplæring. Barnehagelærerutdanning. Heltid. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen"

Transkript

1 Retningslinjer for praksisopplæring Barnehagelærerutdanning Heltid Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Planen gjelder for studieåret Sist oppdatert

2 2 Innhold 1. Innledning s Utdanningens struktur og innhold s Læringsutbytte s Rammer for praksis s Praksisorganisasjonens møtearenaer s Progresjon i Praksis s Roller og ansvar s Praksisformer s Praksisdokumenter s Vurdering & Veiledning s Skjema s. 27

3 3 1 Innledning Retningslinjer for praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Buskerud Vestfold (heretter HBV) bygger Rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler av april 2005 nr. 15 paragraf 3-2 annet ledd. I følge Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning skal utdanningsinstitusjonen tilby en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert barnehagelærerutdanning med høy faglig kvalitet. Videre skal det legges til rette for et forpliktende samspill mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. For å understreke viktigheten av dette samspillet, har HBV valgt å omtale praksisfeltets barnehager som partnerbarnehager. Som del av det lokale arbeidet med implementering av Rammeplan for barnehagelærerutdanning, har HBV utarbeidet en studieplan / programplan for barnehagelærerutdanning med informasjon om faglig innhold, praksis, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger (se HBV hjemmeside). I innledningen til denne planen slås det fast at utdanningen, foruten å være forskningsbasert og profesjonsrettet, skal være praksisnær. Videre heter det at praksisopplæringen i barnehagen skal være veiledet, variert og vurdert. Dokumentet Retningslinjer for praksisopplæring er en konkretisering av disse prinsippene, og danner et forpliktende grunnlag for det faglige samarbeidet i partnerskapet mellom studenter og lærerutdannere (fra barnehage og høgskole). 2 Utdanningens struktur og innhold Barnehagelærerutdanningen omfatter seks kunnskapsområder, en forsterkning, en bacheloroppgave og en fordypning. Praksisopplæringen skal være integrert i hver av disse, og dermed bidra til å skape helhet og sammenheng i studiet generelt og i studentens fagpersonlige profesjonsdannelse spesielt. Dette betyr blant annet at utveksling av kompetanse må gå begge veier (fra barnehage til høgskole, og fra høgskole til barnehage), og at vekslingen mellom ulike læringsarenaene i seg selv blir en viktig læringsarena. Eksempelvis skal høgskolen sørge for at studentenes erfaringer og problemstillinger fra barnehagen integreres med teoretiske og faglige perspektiv i de forskjellige kunnskapsområdene. Dette bidrar til å gi studentene både erfarings- og forskningsbasert grunnlag for yrkesutøvingen. Som del av arbeidet med internasjonalisering, åpner 6. semester for å ta enten A eller B: A: 4-ukers praksis i utlandet (Italia eller Nicaragua) B: hele semesteret som delstudium i utlandet (v/ godkjent universitet / høgskole) Normal progresjon for heltidsstudiet ved Campus Drammen illustreres i tabellen under. Kunnskapsområdenes plassering i studieløpet bestemmer det faglige fokuset i praksisopplæringen. Det integrerende og gjennomløpende temaet fra første til siste praksis-semester er knyttet til rollen som pedagog og leder, og dermed til enkeltstudentens fagpersonlige, profesjonsdannende kompetanseutvikling. En naturlig progresjon vil være å samle trinnvise erfaringer rundt en kjerne av

4 4 barnehagefaglig integritet: 1. Lede meg selv 2. Lede barna 3. Lede avdelingen 4. Lede et prosjektarbeid 5. Lede et utviklingsarbeid 6. Lede helhetlig dannelse. Heltid: Emner ved Campus Drammen Progresjon med fokus på pedagogrollen Barns utvikling, lek og læring (BULL) Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) 20 Kunst, kultur og kreativitet (KKK) 20 Språk, tekst og matematikk (STM) 20 Natur, helse og bevegelse (NHB) Forsterkning i KKK eller NHB («valgfag») 20 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) 15 Bacheloroppgave (BAC) 15 Småbarnspedagogikk: skapende estetisk helhetlig (SBP) Eller annen fordypning ved HBV Vestfold. Eller delstudium i utlandet. 30 Tallene 1-6 = 6 semester heltid. De små tallene i hver celle = emnets studiepoeng. 3 Læringsutbytte Programplanen og emneplanene tar utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelser for utvikling av kunnskaper, ferdigheter og generell (holdningsrelatert) kompetanse. Disse beskrivelsene styrer den didaktiske organiseringen av praksisopplæringen, - dvs. av beslutninger relatert til mål, innhold, aktiviteter, forutsetninger og evaluering. Læringsutbyttet er formulert med utgangspunkt i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, bachelorgradsnivå. Barnehagelærerutdanningen skal kvalifisere studenten til å utøve barnehagelæreryrket i et samfunn som preges av mangfold og endring, til videre kompetanseutvikling og studier på mastergradsnivå. 4 Rammer for praksis Praksisopplæringen skal omfatte minst 100 dager. 95 dager skal gjennomføres i barnehage og 5 dager skal ha fokus på sammenheng og overgang mellom barnehage og skole. 75 dager skal legges til de to første studieårene, og 25 dager til det siste studieåret. Forberedelse og etterarbeid til praksis skal ikke inngå i de 100 dagene. Studenten har praksis i 3 ulike partnerbarnehager etter denne modellen: Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Partnerbarnehage 1 Partnerbarnehage 2 Partnerbarnehage 3

5 5 Fordeling av praksisuker i barnehage pr. semester for studenter heltid 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. Heltid 15 dager 20 dager 10 dager + 5 dager grunnskole 25 dager 10 dager 15 dager Organisering og arbeidsmåter: Straks etter studiestart får studentene tildelt praksisplass i en av våre partnerbarnehager i Buskerud. Tildelingen av praksisplass styres etter følgende retningslinjer: Så langt det lar seg gjøre blir det tatt hensyn til småbarnsforeldre, geografi og aldersgruppe på barna i praksisfordelingen. Studentene kan ikke ha praksis i barnehager der de har eller har hatt et ansettelsesforhold, eller hvor de har nære relasjoner til ansatte. De har heller ikke anledning til å ha praksis i institusjoner der egne barn går. Fordeling av studenter i barnehagen er et samarbeid mellom høgskolen og barnehagen: Styrer utnevner i samarbeid med høgskolen praksislærere i sin barnehage i henhold til samarbeidsavtalen. I tråd med avtalen fordeles studentene slik: 2 studenter hos hver praksislærer. Partnerbarnehagene har likevel anledning til å fordele studenter på flere praksislærere enn det som er beskrevet i samarbeidsavtalen: Dersom barnehagen ønsker at 1 praksislærer kun skal ha 1 student, kan styrer fordele de 2 studentene på 2 praksislærere. Kompensasjonen fra HBV vil imidlertid gjelde 1 praksislærer, og styrer står ansvarlig for å fordele kompensasjon mellom praksislærerne. Partnerbarnehagen kan bruke vikarmidlene for å øke kompensasjonen til praksislærerne, slik at den blir tilnærmet lik kompensasjon for en gruppe på to studenter. Denne organiseringen er resultat av et innspill fra og drøftinger med representanter fra partnerbarnehagene ved Campus Drammen. Generelt følger praksisåret denne fremdriften (utdyping gis i andre avsnitt): 1. Styrer gir signal om antall studenter og ønsket organisering (jf. punktet over). 2. Praksiskonsulent fordeler tilgjengelige partnerbarnehager på de forskjellige kullene. 3. Pedagogikklærer fordeler studentene på kullets partnerbarnehager, i dialog med studentene. 4. Praksiskonsulent sender forslaget til styrerne som sjekker denne og gir tilbakemelding. 5. Studentgruppen kontakter styrer og gjør avtale om et felles orienteringsmøte i barnehagen. 6. Styrer fordeler studenter på praksislærere og sender forslaget til praksiskonsulenten. 7. Praksiskonsulenten informerer studenter og faglærere om kullets helhetlige plassering. 8. Faglærere organiserer fagdager i barnehagen for sine studenter utover semesteret. 9. Pedagogikklærer tar initiativ til utvidet team umiddelbart etterfulgt av et lærermøte. 10. Lærerteamet presenterer praksisoppgaven for studentene. 11. Høgskolen arrangerer praksisforum på høgskole.

6 6 12. Studenten utformer sin praksiskontrakt (didaktisk plan for egen læring i perioden). 13. Studenten drøfter kontrakten under møtet planlegging av perioden i partnerbarnehagen. 14. Perioden gjennomføres under veiledning av praksislærer og pedagogikklærer. 15. Faglærere er tilgjengelig for veiledning i periodens fagrettede oppgave. 16. Studentene presenterer sitt helhetlige læringsutbyttet på høgskolen etter praksisperioden. 17. Alle parter gjennomfører evaluering av praksisperioden i tråd med retningslinjene. 18. Studentene er oppdatert på (pr. epost) og deltar i (etter avtale) partnerbarnehagens virksomhet. 19. Høgskolen inviterer til fagdag for partnerbarnhagene på høgskolen. 20. Høgskolen arrangerer programråd i slutten av hvert semester. 21. Høgskolen arrangerer styrermøter en gang pr. semester. 22. Utviklingsgruppen (Arbeidsgruppen og Campusledelsen i Drammen) møtes etter avtale. Partnerbarnehagen som læringsarena Praksis- og campusvirksomheten er likeverdige læringsarenaer, og begge institusjonenes mandat og læreplaner danner utgangspunkt for praksisopplæringen. Studentene setter seg inn i barnehagens helhetlige virksomhet, - herunder årsplan og eventuelt andre relevante skriv. Partnerbarnehagenes årsplan skal informere om at barnehagen er en partnerbarnehage ved HBV, og beskrive hva dette innebærer. Det er ønskelig at årets studenter skal inn i barnehagens e-post-liste, slik at de jevnlig holdes orientert om og inkludert i det faglige fellesskapet. Studentene skal være i barnehagen også utenom praksisperiodene for å observere, prøve ut forskjellige opplegg og aktiviteter. Dette gjelder både obligatoriske fagdager og frivillige studiedager i barnehagen. Det forutsettes av studentene gjør avtale med barnehagen før slike dagsbesøk. Studentene skal delta på foreldremøter og personalmøter i partnerbarnehagen i størst mulig grad. Styrer vurderer når studentene ikke kan delta. For- og etterarbeid Det settes av tid til for - og etterarbeid til praksisperiodene på semesterplanen. Dette er en obligatorisk del av undervisningen. Studenter som er syke eller av andre grunner ikke er til stede på for- og etterarbeid, skal levere et notat (til pedagogikklærer) som dokumenterer denne delen av praksisarbeidet. Studenter som ikke deltar i praksisforberedelsene, eller ikke leverer denne dokumentasjonen, kan nektes å gå ut i praksis. Tilstedeværelse Studentene skal være i praksis 6,5 timer pr. dag, 5 dager i uken i alle de oppsatte praksisperiodene. En halv time pause er inkludert. De skal delta aktivt i barnehagehverdagen og i planarbeidet. Arbeidstiden inkluderer også tid til veiledning. Studentene skal i løpet av praksisperioden få erfaringer med personalets ulike arbeidstider. Forøvrig avtales arbeidstiden etter det som er mest hensiktsmessig for student og praksislærer. Studentene skal være tilstede på eventuelle foreldremøter og aktuelle personalmøter. Møtevirksomhet utenom ordinær arbeidstid avspaseres ikke.

7 7 Fravær Praksis er obligatorisk. Dersom studentene ikke kan møte på praksisplassen pga. sykdom eller omsorgsoppgaver, må det gis beskjed til praksislærer og/eller styrer så snart som mulig. Fravær tas igjen rett etter at praksisperioden er over. Styrer i samarbeid med praksislærer har ansvar for å legge til rette for dette. Ved for stort fravær må hele praksisperioden tas på nytt. Praksislærer og pedagogikklærer avgjør dette, og ny praksis blir fastsatt i samarbeid med styrer i barnehagen. Påbegynt praksisperiode regnes som et forsøk på gjennomføring av praksis. I de tilfellene hvor studentene etter vurdering må ta opp igjen hele praksisperioden, avtales det med praksisadministrasjonen. Godtgjøring for dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Taushetsplikt Studentene må skrive under på taushetserklæring i den enkelte barnehage i henhold til Forvaltningsloven 13. I skriftlige arbeider hvor studentene bruker erfaringer fra praksisfeltet, må innholdet anonymiseres etter gjeldende regler. Arbeider som er knyttet til praksis skal ikke legges ut på nettet. Politiattest Politiattest kreves ved opptak til barnehagelærerutdanningen. Studenten skal levere slik attest ved studiestart første studieår, og senest 14 dager etter. Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass. 5 Praksisorganisasjonens møtearenaer I løpet av studieåret er det en rekke møtepunkter mellom ansatte i partnerbarnehagene og studenter og ansatte ved høgskolen. Disse er spesifisert under: Orienteringsmøte i barnehagen Mål Etablere kontakt mellom studentene og partnerbarnehagen. Studentene skal bli kjent med barnehagen som sin læringsarena og barnehagen som institusjon Innhold Studentens første møte med barnehagen; omvisning, Studenten presentere seg og hilser på praksislærer, styrer, barna og øvrig personale: Studenten får informasjon om barnehagens profil, om evt. plan for planleggingsdager, personal- og foreldremøter i semesteret/barnehageåret mm. Studenten mottar barnehagens årsplan, og blir inkludert i barnehagens informasjonskanaler. Hvem Studenter, styrer, praksislærer Når Straks etter at praksisplassene er fordelt Ansvar Studenter tar initiativ til å avtale møtetidspunkt, styrer og praksislærer legger til rette i barnehagen Fagdag i praksis Mål Studentene får ulike erfaringer, opplevelser, ferdigheter, holdninger og kunnskaper relatert til ulike sider ved barnehagelærerprofesjonen.

8 8 Innhold Hvem Når Ansvar Studentene har ulike oppgaver som skal gjennomføres i barnehagen utenom de veiledete praksisperiodene. Alle kunnskapsområder, forsterkninger og fordypninger benytter seg av denne læringsarenaen. Fagdag i praksis er lagt inn i semesterplanen og ansvar er klargjort. Emneansvarlig sørger for dette. Studentenes erfaringer, funn og refleksjoner fra Fagdag i praksis benyttes i den etterfølgende undervisningen på campus. Lærerne i kunnskapsområdet, forsterkningene og fordypningene kan benytte disse dagene til hospitering i barnehagen. Fagdag i praksis er ikke veiledet av praksislærer og praksislærers ressurser skal ikke benyttes. Barnehagen og barn stilles imidlertid etter avtale til «disposisjon» for studenter og faglærere. Det er utarbeidet et eget skjema for Fagdag i Praksis som skal fylles ut av studenter og faglærere i felleskap. Studenter og lærere i de aktuelle kunnskapsområdene, forsterkningene og fordypningene. Minimum 3 ganger pr. semester for heltid og 2 ganger for deltid. Fordypningssemesteret sees på særskilt Faglærere og studenter definerer faglig innhold, arbeidsmåte og dokumentasjonsform. Studentene har ansvar for å informere praksislærer om innhold og arbeidsformer, og gjøre avtale på bakgrunn av semesterplanen i god tid. Utvidet team Mål Innhold Utøve partnerskap mellom studenter, partnerbarnehage og faglærer Her drøftes innhold, oppgaver og arbeidsmåter i praksis. Dette danner grunnlag for utforming av praksisoppgavene som ferdigstilles av pedagogikklærer. På møtet diskuteres og avklares innhold, form og bidragsytere i det kommende Praksisforum. Andre samarbeidsformer kan utvikles i løpet semesteret. Semesterets Fagdag i praksis drøftes også i Utvidet team. For å sørge for kontinuitet og progresjon i studiet, oppsummerer man samtidig erfaringer fra forutgående semester og legger dette til grunn for videre studieutfordringer. Hvem En praksislærer fra hver partnerbarnehage i teamet. Minimum to studentrepresentanter fra teamet, samt pedagogikklærer med ansvar for praksis og minst en lærer fra aktuelle kunnskapsområder, forsterkning eller fordypning. Fagdag i praksis og praksisoppgaver vurderes av Utvidet team. Når En gang pr. semester, minimum to uker før Praksisforum Ansvar Pedagogikklærerne har ansvar for innkalling, planlegging og tilrettelegging i samt 6. semester heltid og samt 8. semester for deltid. Studentene har ansvar for innkalling, planlegging, tilrettelegging og møteledelse som en del av undervisningen i kunnskapsområdet ledelse, samarbeid og utvikling (LSU) i 5./7.semester. Pedagogikklærer skriver referat som sendes alle deltakerne med kopi til praksiskonsulent og studiekoordinator.

9 9 Praksisforum Mål Innhold Hvem Når Ansvar: Skape pedagogiske drøftinger, innføring i ny forskning, erfaringsdeling. Faglig forum for hvert team med f.eks. foredrag og faglig innhold som er relevant for den aktuelle praksisperiode. Innholdet kan være i form av foredrag fra lærerne, presentasjoner av praksislærer eller studenter, debatter, samt en gjennomgang av innholdet i praksis. Alle studenter, praksislærere, pedagogikklærer med ansvar for praksis og minst en lærer fra aktuelle kunnskapsområde, forsterkning eller fordypning. Praksisrådgiver, instituttleder og studiekoordinator kan delta. En gang pr. semester, ca. to uker før praksisperioden begynner Pedagogikklærer skriver innkalling med program og praksiskonsulent sender ut innkallingen. Studentgruppa har ansvar for planlegging, innkalling, faglig innhold, tilrettelegging og gjennomføring/møteledelse, som en del av undervisningen i Kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utvikling i 5.semester heltid og 7. semester deltid. Praksisplanlegging i barnehagen Mål Innhold Hvem Når Ansvar Student og praksislærer utarbeider i felleskap innholdet for studentens praksisperiode Student og praksislærer møtes i barnehagen for didaktisk refleksjon med fokus på studentens praksiskontrakt i lys av barnehagens forutsetninger. Praksislærer og studenter 1 gang pr. semester, raskt etter Praksisforum Studenten tar ansvar for å avtale tidspunkt for møtet, begge møter godt forberedt og har et felles ansvar for gjennomføringen av planleggingsmøtet. Veiledning i barnehagen, alle praksisperioder Det er avsatt 1,5 time pr. uke pr. student til veiledningssamtaler mellom student og praksislærer. En plan for disse møtene legges tidlig i praksisperioden, aller helst på praksisplanleggingsmøtet før praksis. En plan kan evt. presenteres for studentene på Orienteringsmøtet i høstsemesteret. Det anbefales at partnerbarnehagens praksislærere og styrer/fagleder samarbeider om en plan for organisering og innhold av veiledningsmøtene. Dette bør varieres, og veiledningsbegrepet kan i denne sammenheng omfatte bl.a. både undervisning, råd, informasjon og drøfting. Det vil også være hensiktsmessig å variere mellom individuell veiledning og gruppeveiledning, samt fordele ansvar

10 10 mellom praksislærerne og styrer. Veiledningsmøtene skal planlegges, gjennomføres og evalueres for å sikre progresjon i studentens personlige profesjonsdannelse. Pedagogikklærers veiledning i barnehagen, alle semester Innhold Når Hvem Ansvar Pedagogikklærere er i alle teamets barnehager og har individuelle samtaler med student sammen med praksislærer. 1 gang i løpet av praksisperioden (gjelder ikke grunnskolepraksis) Student, praksislærer, pedagogikklærer Student og praksislærer har ansvar for å planlegge og legge til rette for møtet. I 5.semester heltid og 7.semester deltid har studentene i hver partnerbarnehage ansvar for organisering, struktur, arbeidsmåte og faglig innhold. Alle studenter, praksislærere og lærere pr. barnehage deltar. Pedagogikklærer og faglærers veiledning i barnehagen. 2.- og 4.- semester heltid Innhold Når Hvem Deltakere Ansvar Et fellesmøte, der man behandler sentrale faglige problemstillinger som er relevante for den aktuelle gruppen og de aktuelle faglige utfordringene i semesteret. Dersom det er flere små barnehager eller få studenter pr. barnehage, kan flere slåes sammen. Variasjon i arbeidsmåte og innhold fra semester til semester. 1 gang i løpet av praksisperioden. Alle praksislærere og studenter i teamet. Pedagogikklærer og minst en lærer fra det aktuelle kunnskapsområdet, forsterkningen eller fordypningen. Praksiskonsulent, instituttleder og studiekoordinator kan delta. Alle praksislærere og studenter pr. barnehage, alle kullets lærere. Styrer kan også delta. Pedagogikklærer har ansvar for struktur, arbeidsmåte, prosess, møteledelse og faglig innhold. Aktuelle problemstillinger knyttet til praksisperiodens faglige innhold, sendes praksislærere og studenter i forkant av møtet. Studenter og praksislærere har ansvar for romlig og praktisk tilrettelegging. Individuelle samtaler Dersom det skulle oppstå behov for individuelle samtaler mellom student, praksislærer og pedagogikklærer utenom avtalte møter, må dette meldes og avtales snarest

11 11 Utviklingsgruppe (nytt) Mål Utvikling av praksisopplæringen ved Campus Innhold Praksisopplæringens ideologiske, formelle, oppfattede, iverksatte og erfarte sider Hvem Arbeidsgruppen for partnerbarnehagene og ledelsen ved campus Drammen Når Etter avtale Ansvar Studiekoordinator er leder for utviklingsgruppen Praksiskonsulent er saksbehandler og referent Alle aktører bringer saker fra sine grupper inn til debatt og vurdering NY Mål Innhold Hvem Når Ansvar Styrermøte Mål Innhold Hvem Når Ansvar Informasjon og inspirasjon relatert til praksisopplæringens retningslinjer, - herunder roller og ansvar i praksisorganisasjonen som helhet. Informasjon om alle viktige formaliteter og praksis knyttet til praksisopplæringen og samarbeidet mellom de to utdanningsarenaene. Partnerbarnehagene (styrer og praksislærere). Høgskolens lærere. Praksiskonsulent. Studiekoordinator. 1 gang pr. år, tidlig høst Praksiskonsulent og studiekoordinator har ansvar for innkalling, innhold og møteledelse. Partnerbarnehagene og høgskolen har felles forståelse for ansvaret med praksis i barnehagelærerlærerutdanningen Det institusjonelle og faglige ansvaret drøftes og diskuteres Alle styrere i våre partnerbarnehager 2 repr. for pedagogikklærerne Praksiskonsulent Studiekoordinator 1 gang pr. halvår Studiekoordinator, praksiskonsulent og representanter for pedagogikklærerne har ansvar for innholdet på styrermøtene. Praksiskonsulent sender ut innkalling og program i god tid. Styrerne har ansvar for å spille inn saker og temaer, og for å bidra med forberedte innlegg. Studiekoordinator leder møtet og praksiskonsulent skriver referat. Fagdag for praksislærere Mål Inspirere og utfordre til å arbeide med barnehagens innhold og Barnehagelærer-utdanningens praksis Innhold Reise aktuelle faglige spørsmål knyttet til barnehagens utfordringer, Barnehagelærer-rollen og praksis i barnehagelærerutdanningen Hvem Alle praksislærere Alle styrere (som har anledning) Alle pedagogikklærere Faglærere (som har anledning)

12 12 Når Ansvar Programråd Mål Innhold Hvem Når Ansvar Studiekoordinator Praksiskonsulent 3 repr. for studentene fra klasse 1 gang pr. semester à 3 timer Studiekoordinator, pedagogikklærere og praksiskonsulent planlegger innholdet til fagdagen på bakgrunn av innspill fra de ulike aktører og organer. Praksiskonsulent sender ut innkalling og program i god tid. Praksislærere og styrere har ansvar for å spille inn temaer, og eventuelt for å bidra med innlegg. Bidra til å profesjonsrette utdanningsprogrammet i barnehagelærerutdanning (BLU). Dette er et utdanningsprogram som er nasjonalt styrt gjennom forskriftsfestede rammeplaner som samtidig har et institusjonelt handlingsrom for profilering. Det er et rådgivende organ for dekan og skal være et forum, der de ulike faglige og administrative sidene ved studiet belyses. Hvor spørsmål knyttet til studiet skal kunne drøftes slik at vedtak knyttet til innhold og drift av programmene blir fattet på et godt grunnlag. Saker til behandling: Program- og emneplaner, praksis, økonomi, retningslinjer for innpassing av fritak og evaluering av studieprogrammet 1 representant fra studentene 1 faglig ansatt ved HUT Styrer fra en partnerbarnehage Studiekoordinator Praksiskonsulent Alle representanter i ledergruppa ved HUT Studiekoordinator 1 møte pr. semester (nov/des og mai/juni) Ledes av dekan. Dekan har det overordnede faglige og administrative ansvaret for at studieprogrammene blir utformet i samsvar med nasjonale føringer og rammer gitt av høgskolens styre, og fatter vedtak på delegasjon fra dette Studiekoordinator er saksforbereder Studiekonsulent er referent Møteplan praksis førskolelærer-/barnehagelærerutdanning Møteplan praksis førskolelærer-/barnehagelærerutdanning legges i april/mai hvert år, og er å finne på nettstedet for praksis. Alle aktører er ansvarlig for å orientere seg om alle møtetider og for å delta på de møter som gjelder for den enkelte. 6 Progresjon i praksis Innledning: «Progresjon i praksis og profesjonsinnretning» Dette dokumentet bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet, juni 2012 som skal sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr integrert,

13 13 profesjonsrettet og forskningsbasert barnehagelærerutdanning med høy faglig kvalitet og at det legges til rette for et forpliktende samspill mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt (KD, ). Målet med «Retningslinjer for praksisopplæringen» er å iverksette føringer som er nedfelt i Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen. Praksis skal sikre helhet og sammenheng mellom studiet til studentene på utdanningsinstitusjonen, i praksisfeltet og i vekslingen mellom de ulike læringsarenaene. Følgende føringer fra forskriften danner grunnlag for dokumentet: * Det skal være progresjon i praksisopplæringen ( 3). * Praksisopplæringen skal være veiledet, variert og vurdert, og inngå som en integrert del av alle kunnskapsområder og fordypning ( 3). * Pedagogikk skal være et sentralt og sammenbindende fag som inngår i alle kunnskapsområdene, og ha et særlig ansvar for progresjon og profesjonsinnretting av utdanningen ( 3). Dette dokumentet skal sikre progresjon og profesjonsinnretning i praksisopplæringen. Dokumentet tar utgangspunkt i gjennomgående temaer fra pedagogikken. Temaene er profesjonsrettede og oppbyggingen har til hensikt å legge til rette for helhet og sammenheng mellom studiets innhold i praksis og utdanningsinstitusjonen. For å sikre at praksisopplæringen er en integrert del av alle kunnskapsområder, forsterkning og fordypning, vil temaer, som disse representerer, konkretiseres i oppgaver som gis til fagdager i praksis, og i praksisoppgaver som utvikles i Utvidet team (bestående av representanter fra studenter, praksislærere og lærer ved barnehagelærerutdanningen ved HBV-BU). 1. semester Omfang: Innhold: Oppgaver: Læringsutbytte - kunnskaper - ferdigheter - generell kompetanse Vurderingskriterier 3 uker praksis i barnehage Pedagogrollen Didaktisk refleksjon i planlegging gjennomføring evaluering Observasjon Samspill Lek Omsorg Veiledning Praksiskontrakt: planlegge gjennomføre evaluere Formulere veiledningsdokument Gjennomføre observasjoner Planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter med barn Kan inngå i omsorgsfulle relasjoner preget av innlevelse og anerkjennelse Kan initiere og delta i barns lek Har kunnskaper om observasjon som metode Kan anvende observasjon til refleksjon over egen væremåte Har kunnskaper om didaktikk som pedagogisk disiplin og fagspråk Har kunnskaper om hvilken funksjon didaktikk har i pedagogisk arbeid Kan planlegge gjennomføre evaluere aktiviteter med barn Gjennomgående: Studentens viser vilje til kontakt og samspill med barn Studentens forberedelse til praksis

14 14 Studentens evne til selvvurdering Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver Studentens viser vilje til samarbeid med personalet Studentens viser vilje til å arbeide med praksisoppgavene Spesielt for 1. semester: Studentens viser vilje til å ta kontakt med barn Studentens viser vilje til å delta i barns lek og samspill Studentens kan foreta observasjoner og anvende dem som grunnlag for egen refleksjon Studentens tar ansvar for å planlegge og lede aktiviteter Studentens kan reflektere over egen væremåte og utvikling 2. semester Omfang: Innhold: Oppgaver: Læringsutbytte - kunnskaper - ferdigheter - generell kompetanse Vurderingskriterier 4 uker praksis i barnehage Pedagogrollen Didaktisk refleksjon i planlegging gjennomføring evaluering Observasjon Ledelse av pedagogiske prosesser og innholdet i barnehagen Ledelse av barn i gruppe Foreldresamarbeid Veiledning Gjennomføre deltakende observasjoner av barnegruppe og anvende dem som grunnlag for didaktisk planlegging Formidle og lede Lede grupper av barn Skrive praksisfortellinger Synliggjøre refleksjon gjennom veiledningsdokument Kan reflektere kritisk over det didaktiske arbeidet Ser sammenheng mellom nasjonale føringer, lokale planer og egne planer Kan gjennomføre deltakende observasjoner med barnegruppa og anvende dem som grunnlag for didaktisk planlegging Kan planlegge med utgangspunkt i samfunnsmandatet Kan planlegge og lede aktiviteter som bygger på hverandre Kan se sammenheng og innbyrdes relasjoner mellom didaktiske kategorier Kan skrive praksisfortellinger og anvende dem som grunnlag for refleksjon i veiledning. Gjennomgående: Studentens vilje og evne til kontakt og samspill med barn Studentens forberedelse til praksis Studentens evne til selvvurdering Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver Studentens vilje og evne til samarbeid med personalet Studentens vilje og evne til å arbeide med fagoppgavene Spesielt for 2. semester: Studentens evne til å gjennomføre observasjoner med barnegruppa og anvende dem som grunnlag for pedagogisk planlegging og didaktisk tenkning Studenten viser til barnehagelov og rammeplanen i planarbeidet

15 15 Studentens evne til å vurdere eget pedagogisk arbeid og kommunisere det til andre (personalet/foreldre). Studentens vilje og evne til å reflektere over egne verdier og holdninger. 3. semester Omfang: Innhold: Oppgaver: Læringsutbytte - kunnskaper - ferdigheter - generell kompetanse Vurderingskriterier 2 uker praksis i barnehage Pedagogrollen Didaktisk refleksjon i planlegging gjennomføring evaluering Pedagogisk dokumentasjon Ledelse av arbeid med barn Barns medvirkning Pedagogisk dokumentasjon Ledelse av barn og bruke dokumentasjon sammen med barn Har kunnskaper om pedagogisk dokumentasjon Kan anvende pedagogisk dokumentasjon i didaktisk arbeid. Kan inkludere barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning Kan reflektere over egen ledelse av pedagogisk dokumentasjonsarbeid sammen med barn Kan se barn som kompetente deltakere i pedagogisk arbeid Gjennomgående: Studentens evne til kontakt og samspill med barn Studentens forberedelse til praksis, på bakgrunn av tidligere praksis vurdering Studentens viser selvrefleksjon og evne til endring og utvikling Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver Studentens evne til samarbeid med personalet Studentens evne til å arbeide med fagoppgavene Spesielt for 3. semester: Studentens evne til å legge til rette for opplevelser, utforsking og skaperglede Studentens evne til å ta med barn i planlegging og gjennomføring, og ivaretar deres rett til medvirkning Studentens evne til å lede et planlagt innhold for en gruppe barn der barns erfaringer, interesser er ivaretatt og støttet blant annet gjennom pedagogisk dokumentasjon Grunnskolepraksis Omfang Innhold Oppgaver 1 uke praksis i grunnskolens 1. trinn. Pedagogrollen i skolen Didaktisk refleksjon i planlegging gjennomføring evaluering Overgang fra barnehage til skole. Det er ønskelig at partnerskolene skolen legger til rette for at studentene også får innblikk i SFO Sammenheng mellom barnehage og skole, samt SFO dersom det er mulig Observere pedagogisk arbeid i 1. klassetrinn Det er ønskelig at studentene også observerer arbeidet i SFO

16 16 Læringsutbytte - kunnskaper - ferdigheter - generell kompetanse Vurderingskriterier Innhente kunnskap om skolens arbeid i sammenheng med overgang mellom barnehage og skole Har kunnskap om skolens pedagogiske arbeid med barn i tilknytning til skolestart Har kunnskap om skolens styringsdokumenter Kan vise engasjement og være deltakende i aktiviteter sammen med barn Kan reflektere over barnehagens pedagogiske arbeid med de eldste barnehagebarna i tilknytning til skolestart Studentenes evne til å vise engasjement og til å være delaktig i aktiviteter sammen med barn Studentenes evne til å reflektere over skolens pedagogiske arbeid med barn i 1.klasse Studentens evne til refleksjon knyttet til tema overgang barnehageskole 4. semester Omfang: Innhold: Oppgaver: Læringsutbytte - kunnskaper - ferdigheter - generell kompetanse Vurderingskriterier 5 uker praksis i barnehage Pedagogrollen Didaktisk refleksjon i planlegging gjennomføring evaluering Pedagogisk ledelse Ledelse av og samarbeid med personalet Pedagogisk ledelse av barnehagens innhold. Lede pedagogisk prosjektarbeid i 2 uker Utøve helhetlig pedagogisk lederskap i minimum 2 uker. Studentene kan samarbeide om et felles prosjekt som de leder ulike deler av. Samarbeide med personalet og medstudent om prosjektet i til sammen 4 uker Dokumentere prosjektarbeid for foreldre Inngå i uformelle samtaler med foreldre Har kunnskap om ledelse av didaktiske prosesser i barnehagen. Har kunnskap om ledelse av personalet. Kan lede didaktiske prosesser i barnehagen Kan involvere personalet i planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet Kan vise pedagogisk lederskap knyttet til et pedagogisk innhold Kan reflektere over egen læreprosess som leder Gjennomgående: Studentens evne til kontakt og samspill med barn Studentens forberedelse til praksis, på bakgrunn av tidligere praksis vurdering Studentens viser selvrefleksjon og evne til endring og utvikling Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver Studentens evne til samarbeid med personalet Studentens evne til å arbeide med fagoppgavene

17 17 Spesielt for 4. semester: Studentens evne til pedagogisk lederskap knyttet til pedagogiske prosesser over tid Studenten tar ansvar for kommunikasjon og samarbeid med personalet Studentens medvirker til kommunikasjon med foreldre og foresatte Studenten kan reflektere over sterke og svake sider ved egen ledelse Studentens evne til å se helhet og sammenheng som pedagogisk leder Studenten har utviklet faglig og kritisk refleksjon 5. semester Omfang: Innhold: Oppgaver: Læringsutbytte - kunnskaper - ferdigheter - generell kompetanse Vurderingskriterier 2 uker praksis i barnehage Pedagogrollen Didaktisk refleksjon i planlegging gjennomføring evaluering Barnehagens samarbeidspartnere Veiledning Foreldresamarbeid/foreldresamtaler Årsplanarbeid Igangsette og lede utviklingsarbeid på avdeling/base Delta på samarbeidsmøter Lede avdeling/base i 1 uke Veilede personalet Planlegge foreldresamtaler; undersøke barnehagens skjemaer/verktøy relatert til dette Undersøke styrerrollen og barnehageeier og barnehagemyndighetenes føringer for praksisbarnehagen Kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk utviklingsarbeid Kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis Har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale Kan være i konstruktiv dialog med hjemmet og eksterne samarbeidspartnere Kan reflektere over egen og barnehagens praksis Kan reflektere over endringer i barnehagelærerens yrkesrolle, og se dette i lys av profesjonsetikk Gjennomgående: Studentens evne til kontakt og samspill med barn Studentens forberedelse til praksis, på bakgrunn av tidligere praksis vurdering Studentens viser selvrefleksjon og evne til endring og utvikling Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver Studentens evne til samarbeid med personalet Studentens evne til å arbeide med fagoppgavene Spesielt for 5. semester: Studentens evne til å lede avdelingen og det faglige innholdet

18 18 Fagdager og innhold Studentens kan anvende observasjon som grunnlag for å lede et faglig utviklingsarbeid Studenten utprøver rollen som veileder og leder pedagogiske prosesser med personalet Studenten medvirker til planlegging av foreldresamtale(r) Fagdagene i dette semesteret bør knyttes til samarbeidsmøter i barnehagen. 6. semester Kunnskapsområde: Fordypning 30 stp. Omfang: Innhold: Oppgaver: Læringsutbytte - kunnskaper - ferdigheter - generell kompetanse Vurderingskriterier Fagdager og innhold 3 uker Pedagogrollen Didaktisk refleksjon i planlegging gjennomføring evaluering Fagdidaktikk Ledelse av pedagogisk virksomhet relatert til fordypningen Refleksjon relatert til profesjonen barnehagelærer Ledelse av fordypningsrelevante oppgaver basert på didaktisk relasjonell refleksjon. Dette innebærer å reflektere over forholdet mellom filosofi teori praksis i planlegging gjennomføring evaluering av små og store oppgaver knyttet til praksisperioden og til profesjonen barnehagelærer. Har innsikt i betydningen av kompetanse i pedagogisk grunnsyn, pedagogisk ledelse og didaktikk. Kan lede utviklingsprosesser i barnehagen, i tråd med nasjonale retningslinjer. Kan utforske egen pedagogrolle Gjennomgående: Studentens evne til kontakt og samspill med barn Studentens forberedelse til praksis, på bakgrunn av tidligere praksis vurdering Studentens viser selvrefleksjon og selvvurdering Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver Studentens evne til samarbeid med personalet Studentens evne til å arbeide med fagoppgavene Spesielt for 6. semester: Studentens evne til ledelse av utviklingsprosesser i barnehagen Studenten har innsikt i eget profesjonsrolle Studentens kompetanse i rollen som forskende praktiker Fokus på fordypningens spesialområde relatert til gjeldende nasjonale retningslinjer for barnehage (fagdidaktisk refleksjon)

19 19 7 Roller og ansvar Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Institutt for Humaniora og Utdanningsvitenskap (HUT) har etablert et langsiktig og forpliktende samarbeid om praksisopplæringen og innholdet i utdanningen med barnehageeiere og partnerbarnehager i Buskerud (Samarbeidsavtalen). Høgskolen har det overordnede ansvaret for praksisopplæringen. Høgskolens ansvar Høgskolen tilpasser organisering og innhold av praksis til ulike studentgrupper. Så langt det er mulig, gis studentene mulighet til å ha en av praksisperiodene hos praksislærer av samme kjønn og ha kontakt med praksis ut over de obligatoriske praksisperiodene. Det utarbeides hvert studieår en plan for samarbeidsmøter. Se våre nettsider Høgskolen skal organisere praksis slik at det legges til rette for et samarbeid med partnerbarnehagen som gir helhet og sammenheng i studentenes studie. Studiekoordinator har overordnet ansvar for det faglige og det administrative innholdet i praksisopplæringen og sørger for at høgskolen og partnerbarnehagene etablerer et langsiktig samarbeid om studentenes praksis. Samarbeidet formaliseres i et trepartssamarbeid mellom fagmiljøene på høgskolen, partnerbarnehagene og studentene å utarbeide Programplan og sikre at denne gjøres kjent for partnerbarnehagene at praksis organiseres gjennom formelle avtaler mellom høgskole, barnehageeier og styrer ved den enkelte barnehage å sikre felles forståelse med praksislærerne/partnerbarnehagene når det gjelder studentoppfølging og skikkethetsvurdering der dokumentasjon er vesentlig at innhold og rammebetingelser i praksis evalueres underveis i studieåret og ved studieårets slutt i henhold til høgskolens kvalitetskrav å arrangere, i samarbeid med praksiskoordinator, møtet NY for nye styrere, praksislærere, pedagogikklærere og faglærere Praksiskonsulent skal i nært samarbeid med studiekoordinator og de faglig ansvarlige sørge for å planlegge innhold, samt å organisere praksisopplæringen slik at det legges til rette for et godt samarbeid med partnerbarnehagene. Praksisrådgiver har det organisatoriske ansvaret for praksis sørger i nært samarbeid med studiekoordinator og de faglig ansvarlige for å planlegge innhold, og å organisere praksis slik at det legges til rette for et godt samarbeid med partnerbarnehagene bidrar til at praksis organiseres gjennom formelle avtaler mellom høgskolen, barnehageeier og styrer ved den enkelte barnehage. sørger for kvalitetssikring av partnerbarnehager og praksislærere sørger for gode rutiner for koordinering og informasjonsflyt mellom de to læringsarenaene, herunder årlig å utarbeide Møteplan for praksis (tid, sted, ansvar) og en oversikt over studieårets praksisperioder, samt oppdatering og drift av høgskolens praksisnettsider.

20 20 deltar i utviklingsarbeid på høgskolen som berører praksisfeltet kartlegger praksisbehov før hvert studieår, og informerer partnerbarnehagene om dette attesterer refusjoner i forbindelse med utgifter som følge av praksis og deltar i planlegging av praksisbudsjett sørger for arkivering og protokollføring av praksisvurderinger, samt deltar i rutiner for studentoppfølging og skikkethetsvurdering deltar i møter ang studenter når det gjelder bekymring og skikkethet har ansvar for det administrative samarbeidet med styrer i partnerbarnehagen. har i samarbeid med studiekoordinator et spesielt ansvar for å arrangerer møtet NY for nye styrere, praksislærere, pedagogikklærere og faglærere sørger for at teamene får en oversikt over deres partnerbarnehage i første uke etter studiestart hver høst Pedagogikklærer Pedagogikklærer har ansvar for å styrke utdanningens profesjonsretting og bidrar til en helhetlig og integrert utdanning. Pedagogikklærer sørger for at studentene møter sin praksisbarnehage og praksislærer i Orienteringsmøte i barnehagen etter studiestart hver høst har i samarbeid med faglærer et spesielt ansvar for koordinering av oppgaver knyttet til praksis, og organiserer møter, struktur, møteinnkalling og innhold samarbeider med studenter, faglærere, praksislærere, praksiskoordinator og studiekoordinator om utforming av oppgaver, samt sikrer god kommunikasjon mellom studenter, praksislærer og høgskolens ansatte. har kontakt med praksislærerne i teamet har hovedansvar for kontakt med studentene gjennom praksisperiodene har et særskilt ansvar for å støtte involverte parter dersom det oppstår spesielle utfordringer i praksisperioden er ansvarlig for innhold og gjennomføring av Praksisforum er ansvarlig for evaluering av praksisperioden, der deltakerne er studenter, praksislærere, faglærere og pedagogikklærere. har ansvar i forhold til bekymring og skikkethet deltar på møtet NY (gjelder nytilsatte) Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse for praksislærere i barnehage Vedlegg 1 Huskeliste for praksislærere Faglærer sørger for at praksis er relevant for og integrert i alle kunnskapsområdene følger opp studenter i praksis via møter i barnehagen i praksisperiodene, og fagdager i praksis utenom praksisperiodene bidrar aktivt i planlegging og oppsummering av aktuelle praksisperioder bidrar i vurdering av studentenes praksis deltar på møter som omhandler praksis; Fagdager i praksis, Utvidet teammøte og Praksisforum

21 21 deltar på møtet NY (gjelder nytilsatte) Student utformer en praksiskontrakt (didaktisk plan for egen læring) for hver praksisperiode, i nær dialog med praksislærer setter seg inn i relevant fagstoff og utdanningens planer er godt forberedt til praksisperiodene. viser initiativ og engasjement er en aktiv deltaker som selv tar ansvar for egen læring. har ansvar for å samarbeide med medstudenter, lærere, praksislærer og andre ansatte i partnerbarnehagene besøker barnehagen etter tildeling av praksisplass, hver høst, for å orientere seg om barnehagen og møte praksislærer, styrer, barn og øvrig personale tar kontakt med pedagogikklærer dersom det oppstår problemer i praksis møter praksislærer i barnehagen minimum en uke før praksisperioden starter, for å drøfte sin egen praksiskontrakt, - herunder praksisoppgavens innhold og intensjon i lys av barnehagens og barnegruppens forutsetninger leverer informasjonsskriv med bilde av seg selv til barnehagen i forkant av hver praksisperiode. Her skriver studenten navn, alder, etc., og kort om hva hun/han skal gjøre i praksis. Dette henges opp i barnehagen uka før studenten starter praksis. informerer det øvrige personalet på avdelingen om praksisperiodens innhold/oppgaver. har i 2. studieår ansvar for å gi ny praksislærer en kopi av sluttvurderingen fra forrige periode. holder praksislærer informert om møter og fagdager i praksis kontakter praksisbarnehagen i god tid i forkant av fagdag og andre møter leverer semesterplanen til praksislærer/styrer deltar på foreldre- og personalmøte, samt planleggingsdager i praksisbarnehagen gjennom hele året. Her må det tas forbehold om at noen personal- eller foreldremøter kan være av en slik karakter at det ikke er ønskelig med studenter tilstede. Det er styrers ansvar å avgjøre dette. Dette er en del av barnehagelærerstudiet, en lærings- og undervisningsform. arrangerer og leder faglig innhold på et personalmøte i barnehagen i løpet av 5. semester (ikke nødvendigvis i løpet av praksisperioden). Partnerbarnehagens ansvar Barnehageeier er høringsinstans ved utvelgelse av nye partnerbarnehager sørger for at partnerbarnehagene er tilrettelagt for kommunikasjon ved bruk av IKT bidrar til at partnerbarnehagene får gode betingelser for å drive utviklingsarbeid er ansvarlig i forbindelse med eventuelt erstatningsansvar overfor studentene i praksis, jf. skriv fra KUF , deres ref. 98/2873 utbetaler månedlig godtgjøring til praksislærerne

22 22 dekker pensjonsdelen av praksislærers lønn. (Ordningen med direkte overføring av arbeidsgiverandel til Statens Pensjonskasse bortfalt i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3, kap. 221, post 69. Tilskuddet er nå tatt inn i rammetilskuddet til den enkelte kommune) sender samlet refusjonskrav til HBV, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, for utgifter ved praksisarbeidet i kommunen én gang pr semester, med frist 15. november og 15. mai deltar i aktuelle samarbeidsfora mellom høgskolen og partnerbarnehagene Styrer Styrer i barnehagen har det overordnede ansvaret for å legge til rette for rammevilkårene for praksis. Styrer er høgskolens kontaktperson med barnehagen og har ansvar for at praksislærere og studenter i praksis mottar den nødvendige informasjon fra høgskolen. Kontakten går via praksiskoordinator på høgskolen har ansvar for at praksislærerne utfører arbeidet med praksis i samsvar med gjeldende styringsdokumenter, herunder godkjenning av praksisvurderinger deltar på Styrermøte i regi av Høgskolen sikrer den faglige kvaliteten på partnerbarnehagen sørger for at arbeidet med praksis utføres i samsvar med avtaler, lover, retningslinjer og planer. velger ut førskolelærere til praksislærerfunksjon. Det stilles krav om at praksislærer har minimum to års erfaring som førskolelærer og barnehagelærer etter endt utdanning, og at hun/han arbeider i minimum 80 % stilling har personalansvar for praksislærerne legger rammene for praksis og planlegger praksisåret ved barnehagen sammen med praksislærerne og de tillitsvalgte ved barnehagen vil etter de retningslinjer som er gitt, være ansvarlig for at det utarbeides Oversikt over praksislærere for neste studieår. sørger for at praksis er implementert i barnehagens årsplan skal i samarbeid med høgskolen sørge for at praksislærerne får nødvendig veilederkompetanse og gjennomfører veilederutdanning ved HBV har ansvar for at studentene får innsikt i barnehagens faglige profil, oppbygning, organisering, administrasjon og ledelse. Se vedlegg 3 sørger for at barnehagen har en intern vikarordning slik at studentene kan fortsette praksisen sin i barnehagen dersom en praksislærer blir fraværende. Styrer legger også til rette for at studenten kan ta igjen noen dagers praksis. Dette gjelder ved gyldig fravær. sørger for at studentene gis mulighet til å ha kontakt med partnerbarnehagen også utenom praksisperiodene, bl.a. fagdager i praksis for å prøve ut undervisningsopplegg, observere og å gjøre mindre undersøkelser. har ansvar for å fremme riktig refusjonskrav til høgskolen

23 23 gir barnehageeier de nødvendige opplysningene for å kunne fremme refusjonskrav i forhold til høgskolen har ansvar for å orientere høgskolen om endringer i forhold til den inngått samarbeidsavtale har det overordnede ansvaret for skikkethetsvurderinger i barnehagen og for å kontakte høgskolen der det oppstår tvil om en students skikkethet som førskole- /barnehagelærer deltar ved studiestart på møtet NY på Høgskolen (gjelder nytilsatte Vedlegg 3 Momentliste for samtale student/styrer til praksisperiode knyttet til ledelse Praksislærer Praksislærer har sitt tilsettingsforhold til barnehagen ved eier. Funksjonen som praksislærer lyses ut internt i partnerbarnehagen. Praksislærerfunksjonen gjelder for ett studieår av gangen. En førskolelærer må ha jobbet i to år før han/hun kan bli praksislærer. Hver praksislærer skal ha to studenter i hver praksisperiode, dersom det ikke er spesielle grunner for kun å ha en student. Praksislærer skal ifølge rammeplanen ha minimum 15 studiepoeng veiledningspedagogikk. Høgskolen har ansvar for å utarbeider en plan som sikrer at alle praksislærere tar slik utdanning. Praksislærer har ansvar for den daglige oppfølging av studenten i praksisperioden har ansvar for forberedelse av praksisperioden og gjennomføringen av praksis har i samarbeid med faglærer, pedagogikklærer og styrer ansvar for veiledning og vurdering av studenter i praksis, - både i forhold til den gjennomløpende profesjonsdannelsen og de mer tidsavgrensede fagoppgavene tilknyttet hvert kunnskapsområde. plikter å ta videreutdanning 15 studiepoeng i pedagogisk veiledning dersom han/hun ikke har dette utarbeider etter hver endt praksisperiode praksisvurdering med utfyllende kommentarer og karakteren bestått/ ikke bestått på skjema som finnes på våre nettsider kjenner barnehagelærerutdanningens Programplan, Emneplaner og retningslinjer for praksis deltar på Praksisforum for hvert team sammen med studenter, pedagogikklærer og faglærere i forkant av hver praksisperiode legger etter avtale til rette for studenten ved Fagdager i praksis har samtale med studenten midtveis i praksisperioden der studentenes faglige utvikling er i fokus. Momenter for samtalen finnes i skjema Midtveisevaluering som finnes på våre nettsider foretar bekymring og eller skikkethetsvurdering av studentene og gjør seg kjent med sin rolle i denne vurderingen. Se Rutiner for skikkethet og ekstra oppfølging av studenter i praksis. Pedagogikklærer skal trekkes inn som støttespiller i veiledningen i forbindelse med utvidet veiledning som følge av bekymringsmelding holder styrer orientert underveis om eget fravær i forbindelse med bl.a. sykdom. deltar på møtet NY som avholdes tidlig i studieåret (gjelder nytilsatte

24 24 8 Praksisformer Barnehagepraksis I barnehagepraksis skal studentene bli kjent med de utfordringene og kravene som blir stilt til en barnehagelærer. De skal få erfaring med å samhandle med barn og grupper av barn i ulik alder og med ulike forutsetninger. De skal få erfaringer med å være leder for barn og voksne og de skal kritisk reflektere over sine erfaringer. Til hver praksisperiode vil det bli utarbeidet praksisoppgaver i forhold til kunnskapsområdets læringsmål. Grunnskolepraksis Studentene skal ha fem dager praksis med fokus på overgangen barnehage-skole. Studentene blir organisert i praksisgrupper på 4-5 studenter i våre partnerskoler i Vestfold. Praksisen er en feltarbeidsperiode der studentene skal delta i skolehverdagen som deltagende observatører, men studentene skal være aktive sammen med elevene for på den måten å få innsikt i hvordan det pedagogiske arbeidet foregår i 1. klasse i småskolen. Dette er viktig i arbeidet med å få innsikt i sammenhengen mellom barnehage og skole. Timeomfanget pr. uke skal være 32,5 timer (6,5 time pr dag). I løpet av denne perioden skal det være 3 timer veiledning pr gruppe. Det er ønskelig at partnerskolen tilrettelegger for at studentene kan gjøre seg kjent med SFO Vedlegg 8 Grunnskolepraksis Praksis i fordypning Fordypningsenheten utgjør 30 studiepoeng i det siste studieåret og skal bygge på kunnskapsområdene. Høgskolen tilbyr flere fordypningsenheter og disse varierer fra år til år. Fordypningen skal gjøre det mulig for studenten å videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og kompetanser fra ett eller flere kunnskapsområder. Fordypningen skal være relevant for barnehagelærerens yrkesutøvelse og skal inneholde praksis. Vedlegg 9.A Vurdering fordypning Praksis i utlandet Høgskolen tilbyr praksis i utlandet. Vi samarbeider med barnehager i bl.a. i Italia og Nicaragua. Vedlegg 9.B Vurdering fordypningspraksis, Utlandspraksis Praksis i internasjonalt semester Studentene kan velge å ta siste semester i utlandet (6.semester heltid og 8.semester deltid). Dersom det i dette internasjonale semester ikke inngår relevant praksis, kan det være nødvendig å legge til rette for alternative praksisformer. Høgskolen har egne avtaler for dette. Vedlegg 9.C Evaluation report, immersion

25 25 9 Praksisdokumenter Praksiskontrakt Praksiskontrakten skal være en hjelp til å synliggjøre og organisere arbeid og innhold i praksisperioden. Studenter og praksislærere utarbeider hver sine kontrakter i forkant av perioden. Ved første samtale i barnehagen skal praksiskontraktene være gjenstand for refleksjon og drøfting mellom student og praksislærer. Den skal også være en hjelp til å sikre at viktige forutsetninger både fra student og praksislærer blir ivaretatt. Sammen med målene i praksisplanen danner dette grunnlaget for nærmere spesifisering av studentenes mål for perioden. Oppgaver I forbindelse med hver praksisperiode vil studentene få ulike oppgaver knyttet til kunnskapsområdet i semesteret. Praksislærer har ansvar for å koordinere oppgaven fra de ulike fag. 10 Vurdering og Veiledning Praksisopplæringen skal være veiledet, variert og vurdert og inngå som en integrert del i alle kunnskapsområdene og fordypningen. Variert praksisopplæring innebærer at studentene får erfaring med ulike sider av barnehagelæreryrket i et barnehagefelt preget av endring, mangfold og kompleksitet. Studentene skal få anledning til å være både deltakende, utforskende og observerende i pedagogisk virksomhet i barnehagen. Studentene skal få erfaring med pedagogisk arbeid med barn med ulike forutsetninger og behov og ulike aldersgrupper. Studentene skal få variert praksis som omfatter planlegging og gjennomføring av læringsprosesser, pedagogisk ledelse, samarbeid med kollegaer og foreldre, dokumentasjon og vurdering. Studentene skal få trening i å reflektere kritisk over egen praksis. Veiledning og vurdering av studenter i praksis er et felles ansvar for faglærer og pedagogikklærer ved institusjonen og praksislærere og barnehageledere/styrere. Praksis skal bli vurdert etter skalaen bestått/ikke bestått med en avsluttende vurdering etter hvert semester. Veiledning skal støtte og utfordre studentenes refleksjon over sammenhengen mellom teori og praksis. Veiledningen skal ta utgangspunkt i studentenes forutsetninger, kunnskaper og erfaringer. Den enkelte student har krav på 1 ½ timer veiledning pr. uke. Det kan også være relevant at deler av veiledning foregår i grupper. Det skal foreligge en avtalt veiledningsplan for hele praksisperioden Studentene skal være forberedt og innta en aktiv rolle i veiledningssamtalene i praksisperiodene Studentene leverer sakliste/ønske for tema til veiledningstimen og eventuelt et veiledningsdokument som synliggjøre deres observasjoner og refleksjoner Studentene skal skrive referat fra veiledningsmøtene, hvor praksislærer og student underskriver referatene.

26 26 Vurdering er nært knyttet til veiledning. Studenten vurderes i hver periode. Vurderingen må ses i sammenheng med progresjonsplan, kunnskapsområder, studentens forutsetninger osv. Midtveisvurdering Midtveisvurderingen skal være rettledende og støttende for studentens videre arbeid i praksis. Vurderingskriteriene gjennomgås av praksislærer og student i fellesskap. Midtveisvurderingen skal være skriftlig og studenten må gis mulighet til en muntlig tilbakemelding med utgangspunkt i denne vurderingen. Vedlegg 4 A Midtveisvurdering 2.semester Vedlegg 4 b Midtveisvurdering 4.semester Bekymringsmelding Dersom det er fare for at studenten ikke består praksis, må praksislærer melde dette til studenten ved midtveisvurdering, eller senest siste uke i praksis. Samtidig må praksisveileder ved høgskolen kontaktes. Skjema Bekymringsmelding fylles ut av praksislærer og underskrives av student, praksislærer, styrer og pedagogikklærer. Se Rutiner for skikkethet og rutiner for ekstra oppfølging av studenter i praksis Vedlegg 5 Bekymringsmelding Vedlegg 10 Rutiner for skikkethet og rutiner for ekstra oppfølging av studenter i praksis Vurdering barnehagepraksis Praksislærer må i slutten av praksisperiodene gi en utførlig skriftlig vurdering av studentens arbeid. Det er viktig at vurderingen sier noe om hva studenten mestrer og hva den bør arbeide videre med. Sluttvurderingen utgjør ett av grunnlagene i studentens forberedelse til neste års praksisperiode. Studenten har ansvar for å formidle vurderingen (kopi) til praksislærer i neste studieår. Styrer sender vurderingsrapporten(e) til praksiskonsulenten senest en uke etter endt praksis. Rapporten oppbevares på høgskolen. Vedlegg 6 A Vurdering barnehagepraksis 1. semester heltid Vedlegg 6 B Vurdering barnehagepraksis 2. semester heltid Vedlegg 6 C Vurdering barnehagepraksis 3. semester heltid Vedlegg 6 D Vurdering barnehagepraksis 4. semester heltid Vedlegg 6 E Vurdering barnehagepraksis 5. semester heltid Høgskolens eksamensreglement fastsetter hvor mange ganger en student kan gjennomføre en praksisperiode. Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold har studenten rett til å gjennomføre en praksisperiode to ganger. Karakteren Bestått anvendes når studenten i tilfredsstillende grad har nådd målene for praksisperioden og vesentlige krav i vurderingskriteriene er oppfylt. Karakteren Ikke bestått anvendes når studenten i liten grad har nådd målene for praksisperioden, og i liten grad oppfyller vesentlige krav i vurderingskriteriene.

27 27 11 Skjema OBS! Skjema kan endres i tråd med høgskolens utviklingsarbeid. Eventuelle endringer gjøres kjent fortløpende. På de følgende sidene finner du disse vedleggene/skjemaene Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 A Vedlegg 4 B Vedlegg 5 Vedlegg 6 A Vedlegg 6 B Vedlegg 6 C Vedlegg 6 D Vedlegg 6 E Vedlegg 8 Vedlegg 9 A Vedlegg 9 B Vedlegg 9 C Vedlegg 10 Vedlegg 11 Vedlegg 12 Arbeidsbeskrivelse for praksislærere i barnehage Huskeliste for praksislærere Momentliste for samtale student / styrer- til praksisperiode knyttet til ledelse Midtveisvurdering av den totale praksisperiode, 2.semester heltid Midtveisvurdering av den totale praksisperiode, 2.semester heltid Bekymringsmelding Vurdering barnehagepraksis 1.semster heltid Vurdering barnehagepraksis 2.semster heltid Vurdering barnehagepraksis 3.semster heltid Vurdering barnehagepraksis 4.semster heltid Vurdering barnehagepraksis 5.semster heltid Vurdering grunnskolepraksis Vurdering fordypningssemester 6. semester heltid Vurdering fordypningssemester 6. semester heltid utlandspraksis Evaluation report, immersion Rutiner for skikkethet og rutiner for ekstra oppfølging av studenter Fagdag i praksis Veiledende årshjul

28 28 Barnehagelærer- / førskolelærerutdanning Oppdatert Arbeidsbeskrivelse for praksislærere i barnehage Vedlegg 1 Praksislærer har sitt tilsettingsforhold til barnehagen ved eier. Funksjonen som praksislærer lyses ut internt i partnerbarnehagen. Praksislærerfunksjonen gjelder for ett studieår av gangen. En førskolelærer må ha jobbet i to år før han/hun kan bli praksislærer. Hver praksislærer skal ha to studenter i hver praksisperiode, dersom det ikke er spesielle grunner for kun å ha en student. Praksislærer skal i følge rammeplanen ha minimum 15 studiepoeng veiledningspedagogikk. (Høgskolen har ansvar for å utarbeider en plan som sikrer at alle praksislærere tar slik utdanning.) Praksislærer har ansvar for den daglige oppfølging av studenten i praksisperioden har ansvar for forberedelse av praksisperioden og gjennomføringen av praksis har i samarbeid med faglærer, pedagogikklærer og styrer ansvar for veiledning og vurdering av studenter i praksis plikter å ta videreutdanning 15 studiepoeng i pedagogisk veiledning dersom han/hun ikke har dette utarbeider etter hver endt praksisperiode praksisvurdering med utfyllende kommentarer og karakteren bestått/ ikke bestått på skjema som finnes på våre nettsider kjenner barnehagelærerutdanningens Programplan, Emneplaner og retningslinjer for praksis deltar på Praksisforum for hvert team sammen med studenter, pedagogikklærer og faglærere i forkant av hver praksisperiode legger etter avtale til rette for studenten ved Fagdager i praksis har samtale med studenten midtveis i praksisperioden der studentenes faglige utvikling er i fokus. Momenter for samtalen finnes i skjema Midtveisevaluering som finnes på våre nettsider foretar bekymring og eller skikkethetsvurdering av studentene og gjør seg kjent med sin rolle i denne vurderingen. Se Rutiner for skikkethet og ekstra oppfølging av studenter i

29 29 praksis. Pedagogikklærer skal trekkes inn som støttespiller i veiledningen i forbindelse med utvidet veiledning som følge av bekymringsmelding holder styrer orientert underveis om eget fravær i forbindelse med bl.a sykdom deltar på møtet NY som avholdes tidlig i studieåret (gjelder nytilsatte) Barnehagelærer- / førskolelærerutdanning Oppdatert Huskeliste for praksislærere Vedlegg 2 Huskelisten er veiledende og må sees i sammenheng med Retningslinjer for praksisopplæringen og eventuelle skriv fra høgskolens administrasjon. 1. Mottakelse av studenten. Det er viktig å legge stor vekt på studentens første møte med partnerbarnehagen og med praksislæreren. Studenten er ukjent, og skal på kort tid tilpasse seg en ny barnehage og utføre nye, og for mange, vanskelige oppgaver. Praksislærer har ansvar for at studenten føler seg velkommen. Praksislærer skal sammen med styrer legge til rette og være tilstede i barnehagen når studenten kommer. Praksislærer skal også være tilstede i hele praksisperioden, dvs at ferie og avspasering ikke skal avvikles. Barn, personale og foreldre skal være godt informert om at akkurat denne studenten skal komme, og at det skal være skapt et klima for åpenhet overfor studenten. 2. Orienteringer til studenten første møte med barnehagen. Første dag skal praksislærer i samarbeid med styrer gi studenten en omvisning i barnehagen hvor han/hun presenterer seg og få hilse på barna, praksislærer, styrer og øvrig personale. gjennomføre orienteringsmøte med studenten for å skape en oversikt over praksisperioden og tiden i barnehagen. Det skal gis informasjon om når planleggingsdager, personal- og foreldremøter skal avvikles. På møtet gis det generell informasjon om barnehagens profil, informasjonskanaler, rutiner, planer og lignende. Studenten mottar barnehagens årsplan. Informasjonsmengden bør selvfølgelig tilpasses studentens klassetrinn og erfaringsbakgrunn. gi studenten informasjon om hva taushetserklæring innebærer og deretter sørge for at studenten underskrive denne.

30 30

31 31 3. Arbeidet med praksiskontrakten. Praksiskontrakten er det viktigste arbeidsdokumentet mellom praksislærer og student, og det er forpliktende for begge parter. Det er en didaktisk plan over studentens egen læring i perioden. Spesielt viktig er det at dokumentet blir brukt gjennom hele perioden, ved veiledning og evaluering. Både student og praksislærer har ansvar for at planen blir gjennomført, og for å ta opp eventuelle punkter og forventninger som ikke blir fulgt opp. For å rasjonalisere arbeidet, ber vi om at følgende blir gjort før perioden begynner: Praksislærer lager et forslag til arbeidstider og veilednings- og evalueringstimer. Studenten lager utkast 1 til didaktisk grovplan for egen læring i perioden (praksiskontrakten), - herunder en kalenderplan (dager / uker). Praksislærer og student har begge fokusert spesielt på forutsetninger (formelle, praktiske, menneskelige) for en meningsfull praksisopplæring. Dette innebærer sammen å diskutere utbyttebeskrivelser i gjeldene emneplaner og i Retningslinjer for praksis for deres kull. Disse forberedelsene skal bidra til at begge parter møter forberedt først dag i praksisperioden. Praksiskontrakten danner utgangspunkt for dette møtet og alt annet læringsarbeid i hele perioden. 4. Veiledning og evaluering av studenten. Veiledning og vurdering av studenter i praksis er i henhold til Rammeplan et felles ansvar for faglærere, pedagogikklærere ved høgskolen og praksislærer og styrer i barnehagene. (Praksis skal bli vurdert etter skalaen bestått/ikke bestått med en avsluttende vurdering i hvert studieår). I begynnelsen av praksisperioden må praksislærer og student avklare hvordan veiledningstimene skal struktureres og brukes. Begge må alltid være godt forberedt til møtene. Praksislæreren må også være klar over sitt ansvar som forbilde overfor studenten. Dette innebærer at praksislærer må være mye tilstede der studenten er. Tilstedeværelse er også viktig for at praksislæreren skal få et godt grunnlag til veiledning og vurdering av studenten. 5: Studentens skriftlige arbeider Praksislærer har ansvar for å lese igjennom, veilede og gi tilbakemeldinger på studentenes skriftlige arbeider.

32 32 Barnehagelærerutdanning Oppdatert Vurdering barnehagepraksis 2.semester heltid Vedlegg 6 B Student Team/Klasse Praksislærer Partnerbarnehage Styrer Aldersgruppe på barna Kriterier for vurdering: Praksislærer gir en vurdering av studentens arbeid knyttet til de gitte kriteriene. Det skal legges spesielt vekt på de kriterier som beskriver områder som er vektlagt til praksis i det aktuelle kunnskapsområde. Gjennomgående: Studentens vilje og evne til kontakt og samspill med barn Studentens forberedelse til praksis Studentens evne til selvvurdering Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver Studentens vilje og evne til samarbeid med personalet Studentens vilje og evne til å arbeide med fagoppgavene Spesielt for 2. semester: Studentens evne til å gjennomføre observasjoner med barnegruppa og anvende dem som grunnlag for pedagogisk planlegging og didaktisk tenkning Studenten viser til barnehagelov og rammeplanen i planarbeidet

33 33 Studentens evne til å vurdere eget pedagogisk arbeid og kommunisere det til andre (personalet/foreldre). Studentens vilje og evne til å reflektere over egne verdier og holdninger. Vurdering: Bestått Ikke bestått (Kryss av i riktig rubrikk) Sted/dato Underskrift student Underskrift praksislærer Underskrift styrer Styrer sender utfylt skjema til praksiskontoret senest en uke etter endt praksisperiode. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, V/ Camilla Syvertsen Eid for studenter i Buskerud og v/inger Jonsrud for studenter i Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg Student tar med kopi av vurderingsskjema til neste praksislærer og er grunnlag for planlegging av neste praksisperiode. Skjemaet er kun til internt bruk. Det skal ikke brukes som vedlegg ved søking på arbeid.

34 34 Barnehagelærerutdanning Oppdatert Vurdering barnehagepraksis 3.semester heltid Vedlegg 6 C Student Team/Klasse Studieår Praksislærer Partnerbarnehage Styrer Aldersgruppe på barna Kriterier for vurdering: Praksislærer gir en vurdering av studentens arbeid knyttet til de gitte kriteriene. Det skal legges spesielt vekt på de kriterier som beskriver områder som er vektlagt til praksis i det aktuelle kunnskapsområde. Gjennomgående: Studentens evne til kontakt og samspill med barn Studentens forberedelse til praksis, på bakgrunn av tidligere praksis vurdering Studentens viser selvrefleksjon og evne til endring og utvikling Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver Studentens evne til samarbeid med personalet Studentens evne til å arbeide med fagoppgavene Spesielt for 3. semester: Studentens evne til å legge til rette for opplevelser, utforsking og skaperglede

35 35 Studentens evne til å ta med barn i planlegging og gjennomføring, og ivaretar deres rett til medvirkning Studentens evne til å lede et planlagt innhold for en gruppe barn der barns erfaringer, interesser er ivaretatt og støttet blant annet gjennom pedagogisk dokumentasjon Vurdering: Bestått Ikke bestått (Kryss av i riktig rubrikk) Sted/dato: Underskrift student: Underskrift praksislærer: Underskrift styrer: Styrer sender utfylt skjema til praksiskoordinator senest en uke etter endt praksisperiode. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, V/ Camilla Syvertsen Eid for studenter i Buskerud og v/inger Jonsrud for studenter i Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg Student tar med kopi av vurderingsskjema til neste praksislærer og er grunnlag for planlegging av neste praksisperiode. Skjemaet er kun til internt bruk. Det skal ikke brukes som vedlegg ved søking på arbeid

36 36 Barnehagelærerutdanning Oppdatert Vurdering barnehagepraksis 4.semester heltid Vedlegg 6 D Student Team/Klasse Praksislærer Partnerbarnehage Styrer Aldersgruppe på barna Kriterier for vurdering: Praksislærer gir en vurdering av studentens arbeid knyttet til de gitte kriteriene. Det skal legges spesielt vekt på de kriterier som beskriver områder som er vektlagt til praksis i det aktuelle kunnskapsområde. Gjennomgående: Studentens evne til kontakt og samspill med barn Studentens forberedelse til praksis, på bakgrunn av tidligere praksis vurdering Studentens viser selvrefleksjon og evne til endring og utvikling Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver Studentens evne til samarbeid med personalet Studentens evne til å arbeide med fagoppgavene

37 37 Spesielt for 4. semester: Studentens evne til pedagogisk lederskap knyttet til pedagogiske prosesser over tid Studenten tar ansvar for kommunikasjon og samarbeid med personalet Studentens medvirker til kommunikasjon med foreldre og foresatte Studenten kan reflektere over sterke og svake sider ved egen ledelse Studentens evne til å se helhet og sammenheng som pedagogisk leder Studenten har utviklet faglig og kritisk refleksjon Vurdering: Bestått Ikke bestått (Kryss av i riktig rubrikk) Sted/dato Underskrift student Underskrift praksislærer Underskrift styrer Styrer sender utfylt skjema til praksiskoordinator senest en uke etter endt praksisperiode. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, V/ Camilla Syvertsen Eid for studenter i Buskerud og v/inger Jonsrud for studenter i Vestfold Postboks Kongsberg Student tar med kopi av vurderingsskjema til neste praksislærer og er grunnlag for planlegging av neste praksisperiode. Skjemaet er kun til internt bruk. Det skal ikke brukes som vedlegg ved søking på arbeid.

38 38 Barnehagelærerutdanning Oppdatert Vurdering barnehagepraksis 5.semester heltid Vedlegg 6 E Student: Team/Klasse: Studieår: Praksislærer: Partnerbarnehage: Styrer: Aldersgruppe på barna: Kriterier for vurdering: Praksislærer gir en vurdering av studentens arbeid knyttet til de gitte kriteriene. Det skal legges spesielt vekt på de kriterier som beskriver områder som er spesielt vektlagt til praksis i det aktuelle kunnskapsområde. Gjennomgående: Studentens evne til kontakt og samspill med barn Studentens forberedelse til praksis, på bakgrunn av tidligere praksis vurdering Studentens viser selvrefleksjon og evne til endring og utvikling Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver Studentens evne til samarbeid med personalet Studentens evne til å arbeide med fagoppgavene Spesielt for 5. semester: Studentens evne til å lede avdelingen og det faglige innholdet

39 39 Studentens kan anvende observasjon som grunnlag for å lede et faglig utviklingsarbeid Studenten utprøver rollen som veileder og leder pedagogiske prosesser med personalet Studenten medvirker til planlegging av foreldresamtale(r) Vurdering: Bestått Ikke bestått (Kryss av i riktig rubrikk) Sted/dato: Underskrift student: Underskrift praksislærer: Underskrift styrer: Styrer sender utfylt skjema til praksiskoordinator senest en uke etter endt praksisperiode. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, V/ Camilla Syvertsen Eid for studenter i Buskerud og v/inger Jonsrud for studenter i Vestfold Postboks Kongsberg Student tar med kopi av vurderingsskjema til neste praksislærer og er grunnlag for planlegging av neste praksisperiode. Skjemaet er kun til internt bruk. Det skal ikke brukes som vedlegg ved søking på arbeid.

40 40 Barnehagelærerutdanning Oppdatert Vurdering Grunnskolepraksis Vedlegg 8 Student Team/Klasse Praksisuke Praksislærer Partnerskole Rektor Kriterier for vurdering: Praksislærer gir en vurdering av studentens arbeid knyttet til de gitte kriteriene. Spesielt for Grunnskolepraksis: Studentenes evne til å vise engasjement og til å være delaktig i aktiviteter sammen med barn Studentenes evne til å reflektere over skolens pedagogiske arbeid med barn i 1.klasse Studentens evne til refleksjon knyttet til tema overgang barnehage-skole

41 41 Vurdering: Bestått Ikke bestått (Kryss av i riktig rubrikk) Sted/dato Underskrift student: Underskrift praksislærer: Underskrift rektor: Rektor sender utfylt skjema til praksiskoordinator senest en uke etter endt praksisperiode. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, V/ Camilla Syvertsen Eid Buskerud for studenter i Buskerud og v/inger Jonsrud for studenter i Vestfold Postboks Kongsberg

42 42 Barnehagelærer-/førskolelærerutdanning Oppdatert Vurdering Fordypningspraksis 6.semester heltid Vedlegg 9 A Student Team/Klasse År Hvilken fordypning Praksislærer Partnerbarnehage Styrer Aldersgruppe på barna Kriterier for vurdering: Praksislærer gir en vurdering av studentens arbeid knyttet til de gitte kriteriene. Det skal legges spesielt vekt på de kriterier som beskriver områder som er spesielt vektlagt til praksis i fordypning Gjennomgående: Studentens evne til kontakt og samspill med barn Studentens forberedelse til praksis, på bakgrunn av tidligere praksis vurdering Studentens viser selvrefleksjon og selvvurdering Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver Studentens evne til samarbeid med personalet

43 43 Studentens evne til å arbeide med fagoppgavene Spesielt for 6. semester: Studentens evne til ledelse av utviklingsprosesser i barnehagen Studenten har innsikt i eget profesjonsrolle Studentens kompetanse i rollen som forskende praktiker Vurdering: Bestått Ikke bestått (Kryss av i riktig rubrikk) Sted/dato Underskrift student Underskrift praksislærer Underskrift styrer Styrer sender utfylt skjema til praksiskoordinator senest en uke etter endt praksisperiode. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, V/ Camilla Syvertsen Eid, for studenter i Buskerud og v/inger Jonsrud for studenter i Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg

44 44 Barnehagelærer-/førskolelærerutdanning Oppdatert Vurdering Fordypningspraksis 6.semester heltid Utlandspraksis Vedlegg 9 B Student Fordypning År Praksislærer Land Aldersgruppe på barna Kriterier for vurdering: Praksislærer gir en vurdering av studentens arbeid knyttet til de gitte kriteriene. Det skal legges spesielt vekt på de kriterier som beskriver områder som er spesielt vektlagt til praksis i fordypning Gjennomgående: Studentens evne til kontakt og samspill med barn Studentens forberedelse til praksis, på bakgrunn av tidligere praksis vurdering Studentens viser selvrefleksjon og selvvurdering Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver Studentens evne til samarbeid med personalet Studentens evne til å arbeide med fagoppgavene Spesielt for 6. semester: Studentens evne til ledelse av utviklingsprosesser i barnehagen

45 45 Studenten har innsikt i eget profesjonsrolle Studentens kompetanse i rollen som forskende praktiker Vurdering: Bestått Ikke bestått (Kryss av i riktig rubrikk) Sted/dato Underskrift student Underskrift praksislærer Utfylt skjema leveres praksisrådgiver senest en uke etter endt praksisperiode. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, V/ Camilla Syvertsen Eid, for studenter i Buskerud og v/inger Jonsrud for studenter i Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg

46 46 Pre-School Teacher Education Update Evaluation report, immersion Attachment 9 C Fill in subject Student Team/subject Pre-School Work experience teacher Work experience period Number of weeks of work experience Criteria for evaluation: The student s ability ro reflect on the development and accomplishment of her/his own project, and her/his active participation in the everyday duties of the pre-school Evaluation Passed Failed Place, date and signature of work experience teacher Place, date and signature of student The form is for internal use only and shall not be enclosed job applications. Please send the form to the work experience consultant within one week after completing the work experience period. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, V/ Camilla Syvertsen Eid for students in Buskerud og v/inger Jonsrud for students in Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg

47 47

48 48 Barnehagelærer- / førskolelærerutdanning Rutiner for skikkethet og rutiner for ekstra oppfølging av studenter i praksis Vedlegg 10 For studenter som trenger ekstra oppfølging i praksis har vi faste rutiner. Det er viktig at studenter, praksislærere, styrere, praksisveiledere og lærere er enige om evalueringskriterier for bestått / ikke bestått og skikket/ikke skikket i praksis hvert studieår. 1. Bekymringsmelding til studenten ved midtveisevaluering. Studenten skal i møte med praksislærer og pedagogikklærer bli muntlig orientert om grunnen(e) til bekymringsmeldingen. Bekymringsmeldingen er et standardskriv fra avdelingen som beskriver de arbeidsområder og forhold som må forbedres. Det inngår også et punkt med forslag som studenten kan arbeide videre med. Bekymringsmeldingen utformes av praksislærer og underskrives av praksislærer/ pedagogikklærer og student. Den sendes til studenten med kopi til praksisrådgiver. 2. Vurderingsskjema ved praksisavslutning i praksisbarnehagen. Praksislærer, styrer og student gjennomgår evalueringen i et møte i slutten av praksisperioden og signerer vurderingsskjemaet. Praksislærer overleverer skjemaet til praksisveileder. 3. Sluttevaluering ved HBV. Pedagogikklærer innkaller praksislærer og praksisrådgiver til møte etter praksis. Møtet tar opp student(er) som har fått bekymringsmelding. Dersom de(n) aktuelle studenten(e) har lyktes i å forbedre seg, får studenten bestått, og det blir ingen videre oppfølging. Bekymringsmeldingen arkiveres hos praksisrådgiver i den perioden studenten er registrert ved HBV 4. Møte om ikke bestått praksis. Når en student har fått karakteren ikke bestått i praksis skal pedagogikklærer innkalle til et møte der student, praksislærer, praksisrådgiver og pedagogikklærer møter. Det kan være første ledd i en skikkethetsvurdering. Møtet skal referatføres med underskrift av alle tilstedeværende. HBV arkiverer møtereferatet hos praksisrådgiver. Det er viktig at pedagogikklærer og praksislærer er helt konkrete når det gjelder hvilke områder studenten må arbeide videre med, og hva som krever ekstra veiledning og oppfølging. 5. Ny praksis avtales: Ved karakteren ikke bestått. Høgskolen ved praksisrådgiver inngår avtale med en annen partnerbarnehage om ny, veiledet praksis. Denne praksisen omfatter som regel en hel praksisperiode.

Retningslinjer for praksisopplæring

Retningslinjer for praksisopplæring Retningslinjer for praksisopplæring Barnehagelærerutdanning Høgskolen i Sørøst-Norge Campus Vestfold (Revidert 24.04.17 Oppdatert 07.09.17) 2 Innhold 1. Innledning s 3 2. Utdanningens struktur og innhold

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom

SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom SAMARBEIDSAVTALE Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Barnehage: Eier: og Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, HUT 1. Avtalens

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Vestfold Planen gjelder for kull 2013-2016/17, alle studiemodeller Oppdatert 22.08.14 OBS Vi har oppdaget en feil i antall praksisdager

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Buskerud og Vestfold Planen gjelder for kull 2014-2017/18, alle studiemodeller Oppdatert 22.08.14 OBS Vi har oppdaget en feil i antall

Detaljer

Campus Drammen

Campus Drammen 01.09.17 Retningslinjer for praksisopplæring Barnehagelærerutdanning Heltid Høgskolen i Sørøst-Norge Campus Drammen Sist oppdatert * Hanne Lund-Kristensen og Janne Ekholdt Holmen 01.09.2017 290816 hlk

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Sist oppdater 23.09.2015 Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Politiattest I Forskrift om opptak til universiteter

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

MÅL: HVORFOR? Fordi vi ønsker en livskraftig BLU-BU med god dialog campus partnerbarnehage, - stikkord:

MÅL: HVORFOR? Fordi vi ønsker en livskraftig BLU-BU med god dialog campus partnerbarnehage, - stikkord: Innledning Strategiplan for styrer skal være et styrende dokument for ledere av BLU-BUs partnerbarnehager i samarbeid med HSN og studentene i praksis. Praksis er en svært viktig del av barnehagelærerutdanningen,

Detaljer

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier 1. Varighet Avtalen varer i seks år, fra 1.8.2013 31.7.2019. Behov for eventuelle justeringer blir vurdert årlig, og hver av partene kan si opp avtalen med seks måneders varsel. Partene skal så tidlig

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.?

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.? Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning og? barnehage 1. Innledning Denne kontrakten bygger på samarbeidsavtalen

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen. Hva innebærer det?

Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen. Hva innebærer det? Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen Hva innebærer det? 1 Samarbeids- og årsavtale Samarbeidsavtale inngås vanligvis for 2 eller 4 år mellom barnehagens eier og NLA Høgskolen. Nye avtaler skal inngås med

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Språk, tekst og matematikk, Studieplanen

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for «Praksis 2. studieår, 4. semester», s.

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen

Barnehagelærerutdanningen Notodden Barnehagelærerutdanningen Et forpliktende samarbeid mellom praksisfeltet og utdanningsinstitusjonen. «Praksis skal sikre heilskap og samanheng mellom studia til studentane på utdanningsinstitusjonen,

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Retningslinjer for praksis

Retningslinjer for praksis Side 1/11 Retningslinjer for praksis Barnehagelærerutdanning Studieåret Revidert 7.9.2016 Høgskolen i Østfold Side 2/11 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formelle krav... 3 2.1 Politiattest... 3 2.2 Taushetserklæring...

Detaljer

Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT

Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT Barnehagelærer -leken og ansvarsfull Praksis bygger på Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (2012) og Lov om universiteter og høgskoler(2005).

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG VIDEREGÅENDE SKOLER OG FAGSKOLER I OSLO, SKOLEEIER, UTDANNINGSETATEN

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG VIDEREGÅENDE SKOLER, FOLKEHØGSKOLER, FAGSKOLER, FYLKESKOMMUNER/SKOLEEIER

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 2. år Deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 3. år deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet:

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet: PPU2002L Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 (PPU2002L) 1.1 Hovedtema for

Detaljer

UT I PRAKSIS BARNEHAGELÆRER UTDANNINGEN

UT I PRAKSIS BARNEHAGELÆRER UTDANNINGEN NLA Høgskolen Praksisopplæringen BL UT I PRAKSIS BARNEHAGELÆRER UTDANNINGEN NLA Høgskolen Barnehagelærerutdanningen Post og besøksadresse Barnehagelærerutdanningen: NLA Høgskolen Breistein, Olav Bjordals

Detaljer

Praksisforberedelser Våren BLU Kjartan A. Belseth

Praksisforberedelser Våren BLU Kjartan A. Belseth Praksisforberedelser Våren 2017 16BLU Kjartan A. Belseth 27.02.2017 Kjartan A. Belseth 1.studieår Bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling (Retningslinjer for praksis, s. 6). 27.02.2017

Detaljer

HIØ- Fredag

HIØ- Fredag HIØ- Fredag 14.10.2016 Program for dagen Kl. 9.15-10.15: Velkommen og informasjon v/ trinnleder Beate Lund Informasjon om emnet STM, Språk, tekst og matematikk v/ Marion Elisenberg Informasjon om emnet

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Faglig koordinator for etter- og videreutdanning ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) Informasjon 1. Ny barnehagelærerutdanning

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager høst (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG 1 SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG GRUNNSKOLEEIERE OG GRUNNSKOLER Denne avtalen er inngått med bakgrunn

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2013-2014 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere om praksisopplæringen i lektorutdanningen

Detaljer

Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. studieår - 10 dager høst (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 3. studieår GLU 5. 10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Barns utvikling, lek og læring, s. 15-17

Detaljer

Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker)

Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker) Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker) Plan for praksisopplæring bygger på rammeplan for førskolelærerutdanning, fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet. Siste revisjon godkjent

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 6 semester Godkjent av fakultetets studieutvalg Dato: 02.05.2013

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune 1. Varighet Avtalen gjelder for 6 år, i tidsrommet 1.8.2010-31.7.2016. Avtalen vurderes årlig

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år

Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år NO EN Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år Barnehagelærerutdanningen er en pedagogisk profesjonsutdanning. En barnehagelærer er med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom omsorg, lek,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skikkethetsvurdering... s. 21

Innholdsfortegnelse. Skikkethetsvurdering... s. 21 PLAN FOR PRAKSIS 2014-2015 - FØRSKOLELÆRERUTDANNING Innholdsfortegnelse Innledning... s. 2 Faglig samarbeid... s. 2 Målområder for praksisstudiet... s. 4 Heltidsutdanning... s. 5 Mål og arbeidskrav 1.

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR Gjelder studieåret 2014-2015, 1. og 2. studieår Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Omfang og organisering s. 1 Innhold i praksis s. 2 Regler for permisjon og fravær

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere 2008-2009 Velkommen til studieåret 2008-2009 Gjennom heftet Plan for

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Styret for lærerutdanningene ved UiA. Utvalg: Dato: 25.03.2015. Medlemmer i LU-styret er:

Styret for lærerutdanningene ved UiA. Utvalg: Dato: 25.03.2015. Medlemmer i LU-styret er: Utvalg: Styret for lærerutdanningene ved UiA Dato: 25.03.2015 Medlemmer i LU-styret er: Marit Aamodt Nielsen Birte Simonsen Svein Rune Olsen Astrid Birgitte Eggen Merete Elnan Frank Reichert Sigbjørn Reidar

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: PPU2003L 1.1 Hovedtema for PPU2003L

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn)

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1P21_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

MØTEPLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGE

MØTEPLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGE MØTEPLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGE 2017-18 Innhold Obligatoriske møter... 2 Andre møter... 2 MØTEPLAN HELTID... 3 BLH17 1. studieår heltid.... 3 BLH16 2. studieår heltid.... 3 BLH15 3. studieår

Detaljer

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. NOTAT Saksbehandler: Kristin Alfer tlf. eget nummer 73 55 98 30 15.03.2013 Ref.: Deres dato: Til NOKUT Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Arbeidet

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring

Retningslinjer for praksisopplæring Bachelor - barnehagelærer Retningslinjer for praksisopplæring STUDIEÅRET 2015-16 Forord Retningslinjer for praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen gir informasjon om mål, innhold og organisering

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer