Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker)"

Transkript

1 Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker) Plan for praksisopplæring bygger på rammeplan for førskolelærerutdanning, fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet. Siste revisjon godkjent av dekan 6. mai Informasjon om overordnede områder for progresjon i praksisopplæring i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus og matrise med progresjonsplan finnes i vedlegg 1 (under). Innledning Praksisopplæringen har et omfang tilsvarende 20 arbeidsuker, hvorav 14 arbeidsuker er veiledet praksisopplæring utenfor eget arbeidssted. Praksisopplæringen i deltidsstudiet er lagt til utdanningens andre og tredje studieår. Praksisopplæringen skal være veiledet. Utbyttet av praksis er avhengig av kyndig veiledning, som bygger på praksisbarnehagens og øvingslærerens evne til å gi rom for studentens egne erfaringer, undring og refleksjon. Praksis skal i hovedsak være knyttet til barnehagen, men én til to uker skal være i det første året i grunnskolen. Etter hver praksisperiode skal studenten ha en vurdering, med karakteren bestått/ikke bestått. Avsnittet Roller og ansvar for de ulike aktørene i praksisopplæringen (under) gir en veiledende oppsummering av de ulike rollene lærere og studenter har i praksisopplæringen. Mål Praksisopplæringen skal legges opp slik at studentene: får innsikt i allsidig pedagogisk arbeid, med hovedvekt på omsorg, lek og læring får samhandle med barn enkeltvis og i grupper og får innsikt i og erfaring med barnehagen og grunnskolen som viktige læringsarenaer får ledererfaring gjennom samarbeid med og ledelse av barnegrupper, personalgrupper, innsikt i styrerens oppgaver og i samarbeidet med foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere får innsikt i flerkulturelle utfordringer i forhold til barn, familier og personalet får innsikt i hvordan barnehagen kan forebygge belastninger og gi hjelp til barn med særskilte behov kritisk analyserer praksiserfaringer i lys av teori, rammeplanen for barnehagen og barnehagens prioriteringer og satsinger utvider refleksjonsgrunnlaget fra personlig mestring til å omfatte pedagogisk fellesskap og historiske, kulturelle og politiske fenomener knyttet til barnehagen som samfunnsinstitusjon møter praksisfeltet som arena for utforskning og refleksjon over eget studiearbeid og for innhenting av kunnskap (Rammeplan for førskolelærerutdanning ) Innhold Førskolelærerens yrkeskompetanse er basert på kunnskap og innsikt i fem målområder hentet fra Rammeplan for førskolelærerutdanning: Faglig -, didaktisk -, sosial -, yrkesetisk, utviklings- og endringskompetanse. Disse områdene er læringsområder for studenten gjennom hele studiet og følger en progresjon fra periode til periode, som gjenspeiles i mål og innhold for den enkelte praksisperiode. Pedagogikkfaget har et overordnet ansvar for helhet og yrkesretting i førskolelærerutdanningen, og det har en særlig faglig kopling til praksisopplæringen. Alle fag/tema i utdanningen skal på ulike måter

2 knyttes opp til praksisfeltet og praksisopplæringen. Sammenheng mellom teori og praksis er vesentlig i utdanningen. Organisering og arbeidsmåter Praksis i førskolelærerutdanningen er tilrettelagt slik at studentene skal få god innsikt i det å være førskolelærer i vårt flerkulturelle samfunn. I praksisopplæringen i andre studieår utformes arbeidsoppgaver i større grad fra HiOA for studenten. Det er likevel alltid et krav til studenten å formulere sine egne oppgaver i samarbeid med praksisbarnehagen. De egendefinerte oppgavene skal knyttes til studentens forutsetninger, og ta utgangspunkt i målene for den enkelte praksisperiode. Øvingslærer formulerer også oppgaver sammen med studenten for å kunne ha et godt grunnlag for vurdering. Studentens arbeidsplan for praksisperioden skal godkjennes av øvingslærer. Konkrete oppgaver fra høgskolen blir å finne i egne praksishefter. Veiledningens fokus er studentens læring. All veiledning skal ta utgangspunkt i studentens forutsetninger, kunnskaper og erfaringer. Veiledningen blir gitt av øvingslærer og styrer i praksisbarnehagen, av praksisveileder og faglærere ved høgskolen. Veiledningen er obligatorisk. Studenten skal utforme skriftlig veiledningsgrunnlag før veiledningssamtalene og føre skriftlig referat fra veiledningssamtalene. Oppgaver knyttet til praksis på eget arbeidssted Praksis på eget arbeidssted er en del av den totale praksisopplæringen i studiet og utgjør seks uker av de totale 20 ukene. Kombinasjonen av deltidsstudentenes arbeid i barnehage og førskolelærerstudiet innebærer at studentene skal utføre faglige oppgaver på eget arbeidssted utenom de fastsatte praksisperiodene. Disse oppgavene skal gå inn som en del av barnehagens eget arbeidsprogram og være tilpasset innhold og organisering av det daglige arbeidet. Oppgavene er knyttet til undervisningen på høgskolen, og det er lærere i de ulike fag som veileder og vurderer slike oppgaver. Oppgavene utformes med utgangspunkt i fagplanene til det enkeltes fag. - I første studieår skal det leveres tverrfaglig oppgave i fagene fysisk fostring, naturfag, pedagogikk og samfunnsfag. Se fagplan for faggruppe 1: Fra assistent til førskolelærerstudent (45 studiepoeng). - I andre studieår leveres oppgaver i hvert av de fire fagene drama, norsk og matematikk og pedagogikk. Se fagplan for faggruppe 2: Mangfold, kommunikasjon og samspill (37 studiepoeng). - I tredje studieår er det en tverrfaglig oppgave i forming og musikk, samt oppgaver i forming og RLE. Se fagplan for faggruppe 3: Estetikk og etikk, samspill og ledelse (40 studiepoeng). Faglig progresjon Studiet skal ha en progresjon blant annet i form av økte forventninger til studenten. Dette innebærer større grad av ansvar for egen læring og tilegning av kunnskap. Praksisperiodene skal gi mulighet for kontinuitet, sammenheng og progresjon. Studenten skal i løpet av studiet utvikle seg fra å være student til å bli en profesjonsutøver med handlingskompetanse. Vurdering Retten til å få vurdering i praksisopplæring forutsetter deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Faglige aktiviteter med krav om deltakelse - Deltakelse i for- og etterarbeid i forbindelse med praksisopplæringen (gjelder både praksisperioden i andre og tredje studieår) Manglende deltakelse i faglige aktiviteter, medfører at studenten ikke får avlegge eksamen i pedagogikk i inneværende studieår. Sykdom fritar ikke for kravet om deltakelse. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent deltakelse.

3 Skikkethetsvurdering Lærerutdanningsinstitusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skikket for læreryrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør en mulig fare for elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Studenter som viser liten evne til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få melding om dette. De skal få råd og veiledning for å gjøre dem i stand til å oppfylle kravene om lærerskikkethet eller få råd om å avslutte utdanningen. Beslutninger om skikkethet kan fattes gjennom hele studiet. For nærmere informasjon om skikkethet, se Avsluttende vurdering All praksisopplæring vurderes til bestått/ikke bestått. Øvingslærer er ansvarlig for å gi en helhetlig, skriftlig vurdering av studenten i alle veiledede praksisperioder. Vurderingen skal konkret knyttes til målene for den enkelte praksisperiode og være veiledende i sin form. I alle praksisperioder på tre uker eller mer skal øvingslærer gi skriftlig midtveisvurdering av studenten(e). Karakterskala Praksisopplæringen vurderes til bestått/ikke bestått. Praksisperioden(e) vurderes av øvingslærer. Praksisrapport og annen dokumentasjon vurderes til godkjent/ikke godkjent. Vurderingen foretas av praksisveileder/faglærer. Øvingslærer får praksisrapporten til gjennomlesning. Vitnemål kan utstedes når all veiledet praksis er gjennomført og vurdert til bestått. Vurderingskriterier Studenten må ha vist ansvarlighet og forpliktelse i forhold til frammøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid med øvingslærer og andre på praksisstedet. Øvingslærer skal i sin vurdering av studenten oppsummere praksisperioden i forhold til: - målene som er formulert i fagplanen for den aktuelle praksisperiode - kompetanseområdene (faglig, didaktisk, sosial, yrkesetisk og endring/utvikling) Regelverk Studenten, øvingslærer, praksisveileder og styrer må sette seg inn i følgende regelverk: - Retningslinjer for praksisopplæring - Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Rutiner ved vurdering av studenter i praksisperioder - Praksisutvalg - Forskrift om skikkethetsvurdering Regelverket finnes på Kriterier for bestått/ikke bestått Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus bruker kriteriene til Nasjonalt råd for lærerutdanning som utgangspunkt for kriteriene for bestått/ikke bestått. Nasjonalt råd for lærerutdanning sine kriterier for bestått/ikke bestått: Bestått Har innenfor alle de 5 kompetanseområdene (faglig, didaktisk, sosial, yrkesetisk, endring og utvikling) demonstrert et kunnskaps/ferdighetsnivå som tilfredsstiller det som kreves for å kunne praktisere som førskolelærer (lærer).

4 Ikke bestått Har et kunnskaps-/ferdighetsnivå på minst ett av de 5 kompetanseområdene (faglig, didaktisk, sosial, yrkesetisk, endring og utvikling) demonstrert et kunnskaps/ferdighetsnivå som ligger under det som kreves for å kunne praktisere som førskolelærer (lærer). Nasjonalt råd for lærerutdanning sine kriterier for bestått/ikke bestått er konkretisert av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier sine kriterier for bestått/ikke bestått: Bestått Ikke bestått Studenten har dokumentert evne til planlegging av egen praksis ut fra høgskolens og praksisbarnehagens mål og forventninger og ut fra egne behov og forutsetninger. Studenten har vist tydelig progresjon i sin utvikling i forhold til de overordnede fem kompetanseområdene. Studenten skal ha gjennomført alle oppgaver som er pålagt i perioden Studenten viser dårlig evne til planlegging av egen praksis og har ikke vist progresjon i sin utvikling til tross for oppfølging og veiledning gjennom praksisperioden i forhold til mål og kompetanseområder. Studenten mangler minst en av de pålagte praksisoppgavene. Melding om fare for å få praksisperioden vurdert til ikke bestått I begynnelsen av alle praksisperiodene skal studentene ha fått konkret veiledning på de gjøremål og oppgaver som øvingslæreren har kunnet observere studenten i. (Se Rutiner ved vurdering av studenter i praksisperioder.) Studenten skal ha skriftlig melding dersom hun/han står i fare for å ikke bestå praksis. I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal det avholdes et møte mellom de berørte parter (student, representant for utdanningen/veileder, øvingslærer/representant for praksisstedet). Dette møtet holdes senest tre uker før praksisperiodens avslutning. Ved praksisperioder på fem uker eller mindre, må møtet holdes halvveis i perioden. Progresjon ved ikke bestått praksis, tolkning av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Studenter som blir vurdert til ikke bestått i en veiledet praksisperiode kan fullføre inneværende semester. Studenter må deretter fra første påfølgende semester avvente videre studieprogresjon i ett år. Ny praksisperiode gjennomføres neste gang ordinær praksis organiseres, normalt neste studieår. Hvis praksis blir vurdert til bestått ved andre gangs forsøk, kan studenten gjenoppta studiet. Hvis praksisperioden blir vurdert til ikke bestått ved andre gangs forsøk, må studiet avbrytes. Utsatt praksis Progresjon ved innvilget utsatt praksis er nærmere beskrevet i retningslinjer for praksisopplæring. Veiledet praksisopplæring i andre studieår Veiledet praksisopplæring i andre studieår foregår i barnehage og i grunnskole og har et omfang på totalt åtte uker, hvorav syv uker i høstsemesteret og én uke i vårsemesteret. Høstsemesteret: praksisopplæringen i barnehagen (7 uker) Mål Studenten skal: tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i å ta barns perspektiv

5 utvikle og dokumentere evnen til observasjon utvikle evne til samspill med barn og samarbeid med personale og foreldre tilegne seg erfaring med å planlegge og å gjennomføre pedagogisk arbeid med barn og reflektere over dette gjennom bruk av pedagogisk, faglig og didaktisk teori reflektere over barnehagen som pedagogisk institusjon i et samfunn preget av mangfold reflektere over barnehagehverdagens etiske problemstillinger Innhold Hovedfokuset i denne perioden er å lede praktisk-pedagogisk virksomhet, der omsorg, lek og læring står sentralt. I arbeidet samarbeider studenten med barn, foreldre og personalet. I den forbindelsen vektlegges en aktiv og analytisk bruk av varierte observasjonsformer samt kritisk refleksjon over faglig, pedagogiske og etiske overveielser i didaktisk arbeid. Vårsemesteret: praksisopplæring i grunnskolen (1 uke) Arbeidet i denne perioden skal relateres til første årstrinn i grunnskolen, med et spesielt fokus på overgangen mellom barnehage og skole og samarbeid mellom disse institusjonene. Mål Studenten skal tilegne seg kunnskap om og innsikt i skolen som pedagogisk institusjon tilegne seg kunnskap om og innsikt i samarbeid mellom barnehage og skole Innhold Kunnskap om og innsikt i lærer- og elevrollen Kunnskap om tilpasset opplæring i skolen Lek og læring i småskolehverdagen Fra barnehage til skoleelev Samarbeid mellom barnehage og skole Veiledet praksisopplæring i tredje studieår Veiledet praksisopplæring i tredje studieår foregår i barnehage og har et omfang på seks uker i vårsemesteret. Mål Studenten skal: videreutvikle kunnskaper og ferdigheter i å være pedagogisk leder tilegne seg faglig og personlig kompetanse i personalsamarbeid tilegne seg faglig og personlig kompetanse i pedagogisk og administrativ ledelse og utøve dette i praksis tilegne seg kunnskap, innsikt og erfaring med veiledning lære seg til å se den pedagogiske lederrollen og styrerrollen i et etisk perspektiv Innhold Hovedfokus er å erfare og utøve ledelse og veiledning og få innsikt i de krav som stilles til en pedagogisk leder og til styrer. Det vil i denne perioden være nødvendig med et nært samarbeid mellom styrer, øvingslærer og student.

6 Roller og ansvar for de ulike aktørene i praksisopplæringen Dette kapitlet gir en veiledende oppsummering av de ulike rollene lærere og studenter har i praksisopplæringen. Hensikten er å skape en praksissituasjon som oppleves samlende og helhetlig for studenten. Studenten Innholdet i praksisopplæringen skapes i et samarbeid mellom student og øvingslærer innenfor de rammene fagplanen og praksisoppgaveteksten setter for de enkelte praksisperiodene. Dette gjøres på grunnlag av studentenes behov for læring og de områder øvingslærer mener den enkelte student har behov for å få innsikt i. Omfang og art av oppgaver i praksisperioden vil derfor kunne variere fra student til student, ut fra den bakgrunn og det ståsted studenten har. Plan over arbeidsoppgavene som skal gjøres i praksisperioden, avtales mellom øvingslærer og student. Avtalen kan revurderes i løpet av perioden ut fra studentens eller øvingslærerens vurdering. Gjennomføring av avtalte oppgaver skal følges opp i hele praksisperioden av student og øvingslærer, og særlig være gjenstand for oppmerksomhet ved midtveisevaluering mellom øvingslærer og student. Det forventes at studenten viser initiativ og interesse og er en aktiv deltager som selv tar ansvar for egen læring. Dette innebærer å skaffe seg trening i å observere, planlegge og vurdere arbeidet sitt eller få erfaring med ulike yrkesoppgaver. Studenten skal også sette seg inn i barnehagens årsplan. Studenten skal videre aktivt bruke tiden i barnehagen til å bli kjent med førskolelærerrollen og barnehagen som institusjon. Øvingslærer og barnehagen bør se på studenten som en ressurs og aktivt sette seg inn i hva studenten kan tilføre barnehagen i løpet av praksisperioden. To studenter hos en øvingslærer bør hele tiden støtte og hjelpe hverandre med pedagogisk refleksjon og konkret arbeid med barna. Styrer/leder for praksisbarnehagen Styrer har ansvar for at samarbeidsavtalen om praksisopplæring mellom barnehagen og høgskolen er kjent for øvingslærer og at den følges opp. Styreren har ansvar for å skape et godt læringsmiljø for studenten både gjennom intern organisering av praksisperioden og ved å sikre at øvingslærerne utvikler tilstrekkelig veiledningskompetanse. Sammen med personalet planlegger og tilrettelegger styreren studentens praksisopplæring slik at studenten får best mulig utbytte av den. Styreren skal gi studenten innføring i barnehagens visjoner og planer, og hjelpe studenten til å se sammenhengen mellom planene og hva som utføres i praksis. Styrer skal også gi studenten kjennskap til hva styrerfunksjonen innebærer. Dersom det oppstår problemer i barnehagen som får innvirkning på studentens gjennomføring av praksisperioden, har styreren det overordnede ansvaret for å finne en løsning. Styrer har sammen med øvingslærer ansvar for å vurdere om studenten er skikket til yrket. Øvingslærer Øvingslærer må ha godkjent kompetanse som førskolelærer. Øvingslærer har et spesielt ansvar for den praktiske siden av opplæringen i barnehagen og skal veilede studenten i forhold til yrkesrollen og de mål som settes for praksisopplæringen/praksisperioden. Øvingslærer, sammen med styrer, har det bredeste grunnlaget for å vurdere studentens skikkethet til yrket og innsats i praksisperioden. Praksisveileder

7 Praksisveileder har det overordnede ansvaret for veiledning av den enkelte student ved høgskolen. Praksisveileder har et koordinerende ansvar for praksisopplæringen og har ansvar for at kontinuitet, helhet, sammenheng og progresjon blir ivaretatt og skal samarbeide med øvingslærer, styrer og lærer i faglig pedagogiske studier. Praksisveileder har ansvar for å lede og koordinere samarbeidsmøter og vurderingsmøter der øvingslærere og faglærere deltar. Veiledningen av den enkelte student skal fremme en helhetlig og tverrfaglig tenkning. Faglærere Veiledningen fra faglærere skal fremme en helhetlig og tverrfaglig tenkning, og skje i nært samarbeid med skolen og pedagogikklæreren. Lærere i faglig-pedagogiske studier har ansvar for praksis på eget arbeidssted.

8 Vedlegg 1 Overordnede områder for progresjon i praksisopplæring i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus I målene for praksisopplæringen skal det stilles et økende krav til studentens: 1. Selvstendighet og ansvar i forhold til utøvelse av pedagogisk og faglig arbeid i barnehagen. 2. Kritisk refleksjon over teorier og praksiser, med en særlig vektlegging av profesjonsetiske problemstillinger. 3. Pedagogiske og faglige begrunnelser for ledelse av barn, personal og hjem- og barnehagesamarbeid i barnehagen. 4. Muntlige og skriftlige ferdigheter til å fremstille og drøfte ulike problemstillinger. 5. Anvendelse av arbeidsformer innenfor og på tvers av ulike fagområder. 6. Kunnskap om og innsikt i barns væremåte. (fortsetter under)

9 Matrise med progresjonsplan for praksisopplæring i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Det forutsettes at studenten har forkunnskaper fra fagene/pedagogikk når studentene har praksisopplæring. Følgelig legges det primært vekt på ferdighetskrav og generelle kompetansekrav i kvalifikasjonsrammeverket. Kunnskaper 1. studieår 2. studieår 3. studieår heltid 4. studieår deltid/abf/fad Studenten har kunnskaper om: - barnehagen som pedagogisk virksomhet - pedagogisk og didaktisk arbeid i barnehagen for og med barn i liten gruppe - ulike observasjonsmetoder - å ta barns perspektiv - førskolelærerens yrkesrolle - barns rett til medvirkning - barns lek og læring - samspill med og mellom barn (fortsetter under) Studenten har kunnskaper om: - barnehagen som pedagogisk institusjon i et samfunn preget av mangfold - pedagogisk og didaktisk arbeid i barnehagen for og med hele barnegruppen - fagspesifikke observasjoner - pedagogisk og fagspesifikk dokumentasjon - barns rett til medvirkning - barns lek og læring - veiledning av personalet - ledelse av personalsamarbeid og hjem-barnehage samarbeid Studenter har kunnskaper om: - utviklings- og fornyingsarbeid - samarbeid med andre etater - barnehagen som organisasjon - ulike syn på kartleggings og dokumentasjonsarbeid og anvendelse av disse som grunnlag for pedagogisk og faglig arbeid/refleksjon. - veiledning av personalet - ledelse av personalsamarbeid og hjembarnehagesamarbeid - forsknings og utviklingsarbeid i tilknytning til eget UFA prosjekt - styrers faglige og administrative ansvarsområder

10 Ferdigheter 1. studieår 2. studieår 3. studieår heltid 4. studieår deltid/abf/fad - observere barns samspill, ved hjelp av varierte observasjonsmetoder - anvende og dokumentere bruk av ulike observasjonsmetoder - fokusere på barns perspektiv - gi rom for barns medvirkning - inngå i godt samspill med ulike barn - planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogisk arbeid for og med en mindre gruppe barn - reflekterer over teori og praksis - reflektere over yrkesetiske problemstillinger knyttet til; barn-voksen relasjoner og eget samspill med barn - benytte observasjon og dokumentasjon som grunnlag for refleksjon over pedagogisk og faglig arbeid - anvende faglig og pedagogisk kunnskap i didaktisk arbeid med hele barnegruppen - anvende pedagogisk og fagspesifikk dokumentasjon i arbeidet med barn og personale - gi rom for barns medvirkning i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av pedagogisk arbeid - reflektere over eget og andres samspill med barn, personale og foreldre - lede og begrunne didaktisk arbeid over tid i barnehagen - veilede personalet i tilknytning til en faglig og pedagogisk prosess - initiere en mindre utviklings- og fornyingsprosess over tid i barnehagen. - veilede personalet i tilknytning til utviklings- og fornyingsprosessen - reflektere over profesjonsetiske problemstillinger knyttet til: - den pedagogiske lederrollen - styrerrollen - samarbeid med andre etater - barnehagen som organisasjon - dokumentasjons- og kartleggingsarbeid - personal og hjembarnehagesamarbeid i et samfunn preget av mangfold - eget faglig og pedagogisk arbeid (fortsetter under)

11 Generell kompetanse 1. studieår 2. studieår 3. studieår heltid 4. studieår deltid/abf/fad Studenten har: - kunnskaper om krav og utfordringer som stilles til en førskolelærer/ pedagogisk leder. - inngå i godt samspill med barn - bruke observasjon som utgangspunkt for: - kritisk refleksjon over praksis og teori - planlegging og gjennomføring og vurdering av arbeid med barn - bruke sin innsikt i etiske krav og retningslinjer i didaktisk arbeid for og med hele barnegruppa i samarbeid med personalet og hjemmet - kan bruke veiledning som arbeidsform for å igangsette refleksjon og på den måten bidra til utvikling av god praksis - utveksle og nyttiggjøre seg synspunkter og erfaringer som andre bidrar med - med bakgrunn i sentralt fagstoff, begrunne, gjennomføre og vurdere en mindre utviklings og fornyingsprosess i barnehagen, som strekker seg over tid - utveksle faglige og pedagogiske begrunnelser og problemstillinger i tilknytning blant annet utviklings- og fornyingsprosessen - bruke sin innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger knyttet til ledelse, samarbeid, veiledning og innovasjon i barnehagen (fortsetter under)

12 Grunnskolepraksis Heltid, deltid og Abf/FAD Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse Studenten har kunnskap om: - samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og hjem - likheter og ulikheter mellom skolen og barnehagens idégrunnlag - leke- og læringsmiljø i barnehage og skole - skolen som pedagogisk institusjon - ulike metoder for innhenting av data - innhente, analysere og vurdere informasjon knyttet til en problemstilling om tematikken; sammenheng og samarbeid mellom barnehage, skole og hjem - formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig knyttet til problemstillingen i temaperioden - kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser - utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis Studenten har: - innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skikkethetsvurdering... s. 21

Innholdsfortegnelse. Skikkethetsvurdering... s. 21 PLAN FOR PRAKSIS 2014-2015 - FØRSKOLELÆRERUTDANNING Innholdsfortegnelse Innledning... s. 2 Faglig samarbeid... s. 2 Målområder for praksisstudiet... s. 4 Heltidsutdanning... s. 5 Mål og arbeidskrav 1.

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Forord. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Løgstrup 1991

Forord. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Løgstrup 1991 Forord Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Løgstrup 1991 Formål med praksishåndboken er å gi øvingslærer og student informasjon om praksis

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 3. år deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 2. år Deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 10. mai 2005 (sak A 23/05) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan 2. Innledning til

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Fagplan for praksisopplæring i praktiskpedagogisk

Fagplan for praksisopplæring i praktiskpedagogisk Fagplan for praksisopplæring i praktiskpedagogisk utdanning (12 uker) Teaching Practice Fagplan for praksisopplæring bygger på rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT

Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT Barnehagelærer -leken og ansvarsfull Praksis bygger på Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (2012) og Lov om universiteter og høgskoler(2005).

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Vestfold Planen gjelder for kull 2013-2016/17, alle studiemodeller Oppdatert 22.08.14 OBS Vi har oppdaget en feil i antall praksisdager

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Plan for praksisopplæring ble godkjent i avdelingsstyret 18. juni 2010 og 9. september 2010.

Plan for praksisopplæring ble godkjent i avdelingsstyret 18. juni 2010 og 9. september 2010. Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.?

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.? Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning og? barnehage 1. Innledning Denne kontrakten bygger på samarbeidsavtalen

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 3

2MA Matematikk: Emne 3 2MA5101-3 Matematikk: Emne 3 Emnekode: 2MA5101-3 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Kunnskap har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet:

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet: PPU2002L Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 (PPU2002L) 1.1 Hovedtema for

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen Side 1 av 12 Praksisens rolle i førskolelærerutdanningen Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt ved å følge linken i

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng)

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Revisjon godkjent av dekan 18. juni 2009 på fullmakt fra Avdelingsstyret. Denne fagplanen gjelder

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR Gjelder studieåret 2014-2015, 1. og 2. studieår Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Omfang og organisering s. 1 Innhold i praksis s. 2 Regler for permisjon og fravær

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Bachelor førskolelærerutdanning. Plan for praksisopplæring

Bachelor førskolelærerutdanning. Plan for praksisopplæring Bachelor førskolelærerutdanning Plan for praksisopplæring STUDIEÅRET 2010/2011 Forord Plan for praksisopplæring i førskolelærerutdanningen gir informasjon om mål, innhold og organisering av praksis, og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Bachelor - Førskolelærerutdanning Studiepoeng: 180. Studiets nivå og organisering Bachelor - førskolelærerutdanningen er en 3-årig utdanning (180 studiepoeng) som bygger på Rammeplan

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

2RLEFB21 Religion, livssyn, etikk (bred modell)

2RLEFB21 Religion, livssyn, etikk (bred modell) 2RLEFB21 Religion, livssyn, etikk (bred modell) Emnekode: 2RLEFB21 Studiepoeng: 15 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Første 10 stp: Mål for studiet er at studentene skal kunne:

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi 1 of 14 16.02.2011 16:4 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 2

2MA Matematikk: Emne 2 2MA5101-22 Matematikk: Emne 2 Emnekode: 2MA5101-22 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere 2008-2009 Velkommen til studieåret 2008-2009 Gjennom heftet Plan for

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

STUDIEÅR 08/11. Plan for praksisopplæring Bachelor - førskolelærer 180 STUDIEPOENG

STUDIEÅR 08/11. Plan for praksisopplæring Bachelor - førskolelærer 180 STUDIEPOENG STUDIEÅR 08/11 Plan for praksisopplæring Bachelor - førskolelærer 180 STUDIEPOENG Forord Plan for praksisopplæring i førskolelærerutdanningen gir informasjon om mål, innhold og organisering av praksis,

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Praktisk-pedagogisk utdanning. Plan for PRAKSISOPPLÆRING

Høgskolen i Østfold. Praktisk-pedagogisk utdanning. Plan for PRAKSISOPPLÆRING Høgskolen i Østfold Praktisk-pedagogisk utdanning Plan for PRAKSISOPPLÆRING 2007 1 Innhold 1. Hva er praksisopplæring? 2. Mål 3. Innhold 4. Strukturen 4.1 Praksisskoler 4.2 Praksisopplæringens plassering

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Bachelor førskolelærerutdanning

Plan for praksisopplæring. Bachelor førskolelærerutdanning STUDIEÅRET 2009/2010 Plan for praksisopplæring Bachelor førskolelærerutdanning 180 STUDIEPOENG Forord Plan for praksisopplæring i førskolelærerutdanningen gir informasjon om mål, innhold og organisering

Detaljer

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 lærerutdanning Grunnskolelærerutdanning 5-10 HiVe Fagplan Side 1/8 FAGPLAN HØGSKOLEN I VESTFOLD Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 INNLEDNING Praksisopplæringen har en

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

STUDIEPLAN FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Samlingsbasert

STUDIEPLAN FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Samlingsbasert Navn: Førskolelærerutdanning Preschool teacher education Oppnådd grad: Bachelor førskolelærer. STUDIEPLAN FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Samlingsbasert Omfang: Utdanningen er på til sammen 180 studiepoeng, og

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport 11. JANUAR 2016 Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport Samarbeids- og vurderingsmøte TOSBA/TOS Studieleder Vibeke Bjarnø To grupper i praksis Gammel modell: TOS Markert med «TOS» på tildelingslister

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie 1 of 13 18.02.2011 14:07 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i spesialpedagogikk er et fulltidsstudium som består av to moduler, hver på 15 studiepoeng. Progresjonen i studiet innebærer

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Sist oppdater 23.09.2015 Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Politiattest I Forskrift om opptak til universiteter

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer