SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG"

Transkript

1 1 SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG GRUNNSKOLEEIERE OG GRUNNSKOLER Denne avtalen er inngått med bakgrunn i den sentrale avtalen om praksisopplæring mellom Kunnskapsdepartementet og lærerorganisasjonene datert og Nasjonale retningslinjer for treårig yrkesfaglærerutdanning Nasjonale retningslinjer for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning _trinn.pdf Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning _trinn.pdf Nasjonale retningslinjer for PPU-y for trinn 8-13 (pr ikke endelig vedtatt, lenke kommer derfor senere) Nasjonale retningslinjene inneholder krav til organisering av praksisopplæringen og krav om at samarbeidet mellom lærerutdanningsinstitusjon og skole skal nedfelles i en eller flere avtaler (partnerskoleavtaler) mellom utdanningsinstitusjonen og praksisskoleeier. Praksis skal organiseres gjennom formelle avtaler mellom lærerutdanningsinstitusjon, praksisskoleeier og rektor. Avtalen(e) skal inneholde følgende punkter: Varighet/lengde Formål Rammer Partnerskolens ansvar Lærerutdanningsinstitusjonens ansvar Samarbeidsfora Gjensidig kompetanseutvikling Retningslinjer for gjensidig evaluering Godtgjøring for praksisopplæringen

2 2 Innhold 1. Varighet Formål Samspill mellom teori og praksis Praksis som integrerende del Progresjon i praksisopplæringen Veiledet, vurdert og variert Rammer Forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer Program- og emneplan Plan for praksis Skikkethetsvurdering Den sentrale avtalen om arbeidsvilkår og Retningslinjer for praksisopplæringen Praksisguide Skoleeier - ansvar og oppgaver Organisering av praksisopplæringen - ansvar og oppgaver Planlegging av praksisopplæringen for ett studieår ansvar og oppgaver Funksjonsinnmelding av praksislærere ansvar og oppgaver Utlysning av nye funksjoner som praksislærer ansvar og oppgaver Kompetent personale ansvar og oppgaver Faglig kompetanse ansvar og oppgaver Videreutdanning i praksisveiledning ansvar og oppgaver Lover, regler, planer og retningslinjer- ansvar og oppgaver Progresjon, veiledning, vurdering og variasjon ansvar og oppgaver Veiledning og vurdering ansvar og oppgaver Samarbeidsmøter ansvar og oppgaver FoU, observasjon, prosjekt mm ansvar og oppgaver Gjensidig kompetanseutvikling Retningslinjer for gjensidig evaluering av praksisopplæring Godtgjøring for praksisopplæringen (jf. Gjeldende avtaleverk)... 9

3 3 1. Varighet Samarbeidsavtalen gjelder til vanlig for seks år. Den kan sies opp i avtaleperioden dersom behovet endrer seg eller en av partene ikke oppfyller vilkårene i avtalen. Samarbeidet om praksisopplæringen i den enkelte skole kan avsluttes i løpet av avtaleperioden dersom vilkårene for praksisopplæring ikke lenger er tilstede. LUI kan stille i bero en avtale, eller skolen kan be om å bli berostilt, for ett år av gangen dersom avtalens vilkår midlertidig ikke er tilstede. Denne samarbeidsavtalen skal evalueres etter tre år. 2. Formål 2.1 Samspill mellom teori og praksis Formålet med praksisopplæringen er å forberede studentene til arbeid som lærere. Samspillet mellom teori og praksis skal danne grunnlaget for utvikling av yrkeskompetansen studentene skal oppnå. Samarbeidet om praksisopplæringen skal sikre helhet og sammenheng i utdanningen og involvere skoleeiere, praksisskolene, studentene og fagmiljøene på LUI. 2.2 Praksis som integrerende del Praksis er å betrakte som en læringsarena på linje med undervisning ved LUI, har en integrerende funksjon i lærerutdanningen og skal være relevant og integrert i kunnskapsområder, fordypninger, fag eller emner. Studentene skal sikres at de får undervise i de fag de har opplæring eller fagbakgrunn i. Det skal settes konkrete mål og ønsket oppnådd læringsutbytte for praksisperioden i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene for praksisopplæringen og emner/fag. 2.3 Progresjon i praksisopplæringen Praksis skal være progresjonsbasert. Det vil si at praksiselementene bygger på hverandre og at studentene får en naturlig utvikling hva gjelder form, innhold og vanskelighetsgrad. Praksisen skal ha gradvis progresjon fra observasjonspraksis til større grad av undervisning i gruppe og individuell undervisningspraksis. 2.4 Veiledet, vurdert og variert Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledet innebærer veiledningskompetanse hos praksislærer og gjeldende avtaler om veiledning i praksisopplæringen, se avtalens punkt 3.5. Vurdering er ett felles ansvarsområde for lærere på LUI, praksislærer og rektor. Vurderingen skal støtte opp om læring og utvikling hos den enkelte student. Vurdert innebærer samarbeid om vurdering, vurderingskriterier, karakteruttrykk og krav til progresjon. Vurdering skal gjøres i tråd med utdanningenes kompetanseområder og læringsutbytte. Praksisopplæringen skal tilrettelegges slik at studenten får nødvendig erfaring for å bli skikket til å arbeide i dagens skole. Gjennom praksisperiodene skal studenten utvikle sin faglige kompetanse ved å bli fortrolige med å utøve yrket og få erfaringer med de arbeidsoppgavene læreren har. Studentene må få en tilnærmet realistisk erfaring som lærer. Praksisperiodene bør inspirere til refleksjon over yrkesutøvingen så studentene utvikler sin faglige kompetanse. Praksisopplæringen må organiseres slik at studentene får anledning til å oppleve hele skolen som praksisarena. Praksisopplæringen må legges til rette slik at studentene får en variert praksisopplæring i samsvar med Nasjonale retningslinjer samt LUIs lokale program- og emneplaner, slik at målene kan nås.

4 4 Variert praksis innebærer at studentene skal ha praksisopplæring på de ulike trinnene som utdanningen kvalifiserer for, og i tillegg at den skal være knyttet til ulike sider ved læreryrket, som planlegging og gjennomføring av undervisning, ledelse og læringsarbeid i skolen, kollegasamarbeid, vurderingsarbeid, elevsamtaler, foreldresamarbeid, læreplanarbeid med mer. 3. Rammer Praksisopplæringen skal baseres på de prinsipper som er nedfelt i gjeldende lov og læreplanverk for skolen. Studentene må få innblikk i og ta del i arbeidet med å virkeliggjøre læreplanens intensjoner i skolehverdagen. Praksisopplæringen må legges til rette slik at studentene får en variert praksisopplæring i samsvar med utdanningenes, HIOAs og LUIs lover, forskrifter, retningslinjer og planer: Forskrift om rammeplan Nasjonale retningslinjer Programplan Plan for praksis Emneplaner Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Retningslinjer for praksisopplæringen Den sentrale avtalen om praksisopplæring mellom KD og lærerorganisasjonene. Praksisguide 3.1 Forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer Når det gjelder omfang av og innhold i praksisopplæringen, vises det til gjeldende Nasjonale retningslinjer og fastsatte studiemodeller for de forskjellige lærerutdanningene. 3.2 Program- og emneplan Praksisskolen skal organisere praksisopplæringen i tråd med lærerutdanningens programplaner og dens læremålutbytteformuleringer som styrer mål, innhold og arbeidsmåter i praksisopplæringen. Programplanene og innhold i praksisopplæringen må sikre at utdanningens innhold kvalifiserer den ferdig utdannede læreren til å utøve omfattende og sammensatte oppgaver. Kompetanse på områder som grunnleggende ferdigheter, elevvurdering og tilpasset opplæring står helt sentralt. Planlegging av innholdet i praksisperioden må skje i samarbeid mellom LUIs lærere, praksisskolens ledelse, praksislærere og studentene, og ta utgangspunkt både i skolens årsplan og innhold i studiet. 3.3 Plan for praksis Studenter som skal ha praksis i grunnskole, kan tilhøre ulike studieprogram ved LUI. Hvert studium har planer for praksis. Høgskolen fastsetter hvordan praksisopplæringen organiseres, enten i sammenhengende perioder eller som praksis fordelt over studieåret. 3.4 Skikkethetsvurdering I tillegg til gjeldende vurderingskriterier for praksisperioder, må praksisskolen forholde seg til skikkethetsvurdering som foregår gjennom hele studiet, i tråd med Forskrift om skikkethetsvurdering i høyrere utdanning.

5 5 Alle kan levere tvilsmelding om skikkethet, både faglig personale som for eksempel praksislærere og faglærere, samt studenter og administrativt personale. Tvilsmelding sendes institusjonsansvarlig for skikkethet på Høgskolen i Oslo og Akershus. 3.5 Den sentrale avtalen om arbeidsvilkår og Retningslinjer for praksisopplæringen Studentenes undervisning i elevgruppa utgjør en hoveddel. Veiledning omfatter faglig, didaktisk og pedagogisk rettledning ved praksislæreren, felles forberedelse og etterarbeid i forbindelse med praksisopplæringen. Praksisopplæringen må være i samsvar med LUIs planer for praksisopplæringen og med de til enhver tid gjeldende regler for studenters sykefravær, permisjoner i praksisperiode, avtaler om praksisdager som skal tas igjen og lignende. 3.6 Praksisguide For de utdanninger der dette er utarbeidet, skal praksisskolen organisere praksisopplæringen i tråd med lærerutdanningens praksisguide. 4. Skoleeier - ansvar og oppgaver Skoleeier forplikter seg til å legge til rette for praksisopplæring i ved kommunens/skoleeiers grunnskoler. Skoleeier er forpliktet til å stille til rådighet nødvendig pedagogisk og administrativt personale for å realisere samarbeidsavtalen og formidle gjensidig informasjon mellom partene som omfattes av avtalen. Skoleeier skal legge til rette for at forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjers krav om praksislæreres kompetanse i veiledningspedagogikk oppfylles. Kommunen/fylkeskommunen/skolen utbetaler godtgjøring for funksjon som praksislærer i samsvar med avtalen om arbeidsvilkår for praksislærere. Skoleeier sender refusjonskrav for avtalt praksisopplæring og for reisegodtgjørelse (reisegodtgjørelse gis bare praksisskoler utenfor Oslo) for hvert semester. Kravet sendes innen for vårsemesteret og for høstsemesteret på LUIs elektroniske refusjonsskjema. Oslo kommune har eget skjema. Skoleeiere kan unntaksvis inngå avtale om at den enkelte skole sender refusjonskrav. Etter behov kan LUI kreve å få tilsendt foreløpig refusjonskrav for hvert semester. LUI, praksisadministrasjonen og rektor på skolene sender oversikt over avtaler om funksjon til skoleeier og deretter fortløpende endringer. LUI, praksisadministrasjonen sender oversikter og skjema for refusjon i god tid før og Organisering av praksisopplæringen - ansvar og oppgaver Skoler som inngår i samarbeidsavtale om praksisopplæringen med LUI forplikter seg til å følge opp denne avtalens innhold, slik at praksisopplæringen blir gjennomført som planlagt. Praksisskolen må ha tilfredsstillende kompetent personale, være en arena for forskning- og utviklingsarbeid (FoU) og en samfunnsorientert institusjon. Praksisskolen skal være en læringsarena for organiserte praksisperioder, men også for utprøving av undervisningsopplegg utenom praksisperiodene. Dette etter avtale med rektor, som holder skoleeier orientert. Praksisskolen skal være en arena for studentenes arbeid i forbindelse med FoU-arbeid, bachelor- og mastergradsarbeid.

6 6 Det forutsettes at praksisskolen har minimum tre praksislærerfunksjoner og at disse er på det/de klassetrinn og innenfor de fagområder LUI har behov for. Institusjonene skal sikre at studentene får undervise i fag de har hatt opplæring eller fagbakgrunn i. Praksisskolen forplikter seg til å ta imot studenter fra alle utdanningene ved LUI som skal ha praksis i grunnskolen. Rektor har ansvar for at studenter i praksisopplæringen ikke settes inn som vikarer. Rektor er faglig og administrativt ansvarlig for praksisopplæringen og godtgjøres for dette i henhold til sentral avtale. Rektor kan delegere deler av dette arbeidet til en annen i ledelsen, men rektor har det overordnede ansvaret. Det er utarbeidet retningslinjer for rektors oppgaver. 5.1 Planlegging av praksisopplæringen for ett studieår ansvar og oppgaver Praksisskolen må planlegge praksisopplæringen som arbeidsoppgave innenfor skoleåret. Dette gjelder både for den enkelte praksislærer/praksisteam og for at hele skolen skal fungere som en praksisarena. Rektor har i samarbeid med praksislæreren ansvaret for å planlegge praksisopplæringen i henhold til gjeldende årskalender og møteplan for praksisopplæringen. Studentene må få kjennskap til flere sider ved skolens liv, bl.a. ledelse, pedagogiske mål/prioriteringer og strategier, foreldremedvirkning eller tilpasset opplæring. Det må derfor settes av tid til samtale med ledelsen på skolen. Det er LUIs behov for praksisopplæring som styrer behovet for praksislærere/praksislærerteam i det enkelte studieår Funksjonsinnmelding av praksislærere ansvar og oppgaver LUI tar kontakt tidlig i vårsemesteret med alle praksisskolene for å starte samarbeidet og planleggingen av omfang på hver enkelt praksisskole for neste skoleår. LUI, praksisadministrasjonen sørger for at årsplan for praksis med datoer for praksisperioder påfølgende studieår er tilgjengelig på HIOAs nettsider i løpet av vårsemesteret. LUI, praksisadministrasjonen sender sin bestilling av behov for praksislærere tidlig i vårsemesteret. LUI, praksisadministrasjonen sørger for at neste studieårs møteplan for praksislærere og skoleledere gjøres tilgjengelig på HIOAs nettsider i løpet av vårsemesteret. LUI, praksisadministrasjonen sender melding til skoleeier og praksisskoler i mai (normalt innen ) om hver enkelt praksislærers/praksisteams omfang for kommende skoleår Utlysning av nye funksjoner som praksislærer ansvar og oppgaver LUI ber ved behov skoler utlyse internt nye praksislærerfunksjoner. LUI avgjør hvor lang funksjonstiden skal være (normalt 4 år). Rektor og en tillitsvalgt gjør utvelgelse av praksislærere/team. LUI, praksisadministrasjonen godkjenner utvelgelse av praksislærer/team. 5.2 Kompetent personale ansvar og oppgaver Forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer krever at praksislærere har kompetanse minst 15 studiepoeng i pedagogisk veiledning. Skoleeier, praksisskolen og LUI må sammen legge til rette for at dette målet kan nås. Det er et mål at praksislærere har minst 5 års praksis som lærer.

7 7 Rektor må sørge for at praksislærer har godkjent kompetanse som praksislærer, at hun /han har 100 % stilling i skolen i praksisperioder og at praksislærer ikke kan ta ut ferie eller avspasering i praksisperioder. Rektor skal sikre at studentene får undervise i fag de har hatt opplæring i og sikre at alle praksislærere/team gir praksisopplæring i de fagene LUI ber om. LUI forventer at det organiseres praksisopplæring i studentenes fag uten at det utløser mer lønn enn avtalt. Dette må bare skje unntaksvis, og etter avtale med LUI Faglig kompetanse ansvar og oppgaver Rektor må sikre at praksislærer har fagkompetanse i de fag de veileder i og at praksislærere som veileder masterstudenter har tilfredsstillende faglig fordypning for å veilede på masternivå. LUI, praksisadministrasjonen gir klare bestillinger i forhold til behov for praksislæreres fag og trinn Videreutdanning i praksisveiledning ansvar og oppgaver I følge Nasjonale retningslinjer skal praksislærer ha minst 15 studiepoeng pedagogiske veiledning. Rektor skal legge til rette for at praksislærere får mulighet til å gjennomgå lovfestet videreutdanning i praksisveiledning. LUI har ansvar for å utarbeide en plan som sikrer et tilbud om videreutdanning innenfor veiledning på minst 30 studiepoeng. Praksislærer skal ha gjennomgått eller forpliktet seg til å gjennomgå videreutdanning i praksisveiledning på minimum 15 studiepoeng. 5.3 Lover, regler, planer og retningslinjer- ansvar og oppgaver Praksisskolen skal organisere praksisopplæringen i tråd med programplanene. Rektor har det overordnede ansvaret for å legge til rette for rammevilkårene for praksisopplæringen. Praksislærer forplikter seg til å sette seg inn i gjeldende program- og emneplaner, vurderingsrapporter, retningslinjer for aktuelle utdanning og mottatt informasjon fra LUI. 5.4 Progresjon, veiledning, vurdering og variasjon ansvar og oppgaver I henhold til forskrifter skal praksisopplæringen være veiledet, vurdert og variert. LUI har overordnet ansvar for innhold, kvalitet og vurdering i praksis og for progresjon mellom praksisperiodene. LUI utarbeider programplaner, emneplaner og vurderingsrapporter for praksis som er tilgjengelig for skoleeier. Skoleeier har en representant i studieutvalget som godkjenner alle programog emneplaner. LUI sørger så langt råd er for at praksisskolene samlet representerer et mangfold av skoler, for eksempel organisering, størrelse, pedagogisk profil, geografisk plassering, osv. for å oppfylle kravet om en variert praksis. Praksislærer skal sørge for at studentene får en profesjonsrelevant praksisopplæring som belyser alle viktige sider ved det å være lærer. Faglærere ved profesjonsfaget på LUI har et særlig ansvar for å tilrettelegge for integrasjon av teori og praksis i lærerutdanningene.

8 Veiledning og vurdering ansvar og oppgaver Helhetlig og sammenhengende lærerutdanning, sammenbinding av teori og praksis og samarbeid om veiledning og vurdering, forutsetter at faglærerne i lærerutdanningen også deltar i deler av praksisopplæringen. Rektor, praksislærer og faglærerne på LUI har et felles ansvar for veiledning og vurdering av studenter i praksisopplæringen. Kullansvarlig studieleder ved LUI har overordnet ansvar for kullet i praksisperioden. Praksislærer må følge de retningslinjer som gjelder for krav til omfang av praksis, veiledning og vurdering for hver enkelt utdanning. Praksiskoordinator ved LUI har et spesielt ansvar for oppfølging av kull i praksisperioder og å bistå praksislærer når en student får melding om fare for å ikke bestå praksis. Faglærer ved utdanningsinstitusjonene skal besøke praksisskolene og delta på studentenes undervisning og veiledning. Det er utarbeidet retningslinjer for praksiskoordinator og faglæreres oppgaver og ansvar i forbindelse med praksis Samarbeidsmøter ansvar og oppgaver LUI har ansvar for å organisere praksisperiodene slik at det legges til rette for samarbeid med praksisskolen, gir helhet og sammenheng i studentenes opplæring og bidrar til utvikling av både praksisskolen og LUI. LUI forplikter seg til å utvikle og opprettholde relevante samarbeidsfora med praksisfeltet på ulike nivå. Praksislærere og faglærere møtes i samarbeids- og vurderingsmøter knyttet til hver enkelt praksisperiode. LUI arrangerer ett møte med rektorer hvert semester. Møter på instituttleder/studieleder og skoleeiernivå avtales etter behov. Rektor har ansvaret for samarbeidet med høgskolen. LUI har, i samarbeid med referansegruppe for praksisopplæringen (opphørte 2011), utarbeidet retningslinjer for leders oppgaver knyttet til praksisopplæring, og det forutsettes at disse blir fulgt. Retningslinjer for rektor ligger på HiOAs nettsider. Rektorer forplikter seg til å delta på ett samarbeidsmøte hvert semester. Dersom rektor ikke selv kan møte, bør en annen i skoleledelsen representere skolen. Studieleder med ansvar for praksis på LUI har ansvar for innhold og innkalling til møte med rektorer. Studieleder og praksiskoordinator med ansvar for kull på LUI er ansvarlig for innhold og innkalling til samarbeidsmøter mellom praksislærere og faglærere. Praksislærere og faglærere på LUI er forpliktet til å delta på samarbeidsfora knyttet til praksisperioder som for eksempel samarbeids- og vurderingsmøter, samt eventuelle andre møter knyttet til kullet på LUI. I praksislærernes/-praksislærerteamets arbeid inngår minimum 18 timer møter pr. 7 praksisuker. Hvilke møter som er obligatoriske fremgår av møteplanen. Dersom møter blir arrangert når studenter har egenpraksis, regnes de ikke inn i disse møtetimene. Rektor avgjør hvilke av teamets medlemmer som representerer teamet på ulike møter, med bakgrunn i informasjonen fra LUI.

9 9 Møter for praksislærere blir lagt til mandager mellom kl og Rektor er ansvarlig for at praksislærere ikke har skoletid/fellestid på de mandagene de skal ha møter på høgskolen eller når de skal ha førpraksismøte på skolen. Rektor og praksislærer har ansvar for førpraksismøte med studentene på skolene. 5.5 FoU, observasjon, prosjekt mm ansvar og oppgaver Praksisskolen forplikter seg til å ta imot studenter utenom ordinære praksisperioder. Dette vil være studenter som skal gjennomføre observasjoner, samle stoff til prosjektoppgaver, utvekslingsstudenter og lignende. Dette er ikke veiledet praksis. Forespørsler til skolene fra LUI kan også komme direkte fra faglærere og studenter. Rektor har ansvaret for tilrettelegging av dette. 6 Gjensidig kompetanseutvikling I tillegg til samarbeid om hver praksisperiode forutsettes det et nært samarbeid mellom LUI og praksisskolene for gjensidig læring og utvikling. Praksisskolen skal fungere som arena for LUIs forskningspersonale. Praksisskolene får også tilgang til det forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) som gjøres ved LUI. Studentene skal ta del i forskning og utviklingsarbeid på praksisskolen. LUI kan være en samarbeidsressurs for faglig utviklingsarbeid i skolen. Slikt samarbeid kan skje gjennom praksisrelatert FoU-arbeid og for eksempel gjennom utveksling av lærere mellom institusjonene. Organisering av samarbeidet må avtales i det enkelte tilfellet, og avklares med rektor. Samarbeidet omfatter utveksling av kunnskap/kompetanse og lærekrefter på en måte som sikrer at aktivitets- og utviklingsoppgaver i praksisfeltet trekkes inn i praksisforberedelsene i lærerutdanningsfagene. LUI vil legge til rette for kompetanseutvikling som er relevant i forhold til behovene ved praksisskolene. Dette kan være videreutdanning med særskilte betalingssatser eller etterutdanning. Det kan være aktuelt med klasse-, trinn-, eller skoleovertakelse i en kort periode. I forbindelse med slik praksisopplæring kan LUI tilby kompetanseutvikling til personalet på overtakelsesskolene. LUI skal organisere praksisopplæringen slik at det legges til rette for samarbeid med praksisskolen, som gir helhet og sammenheng i studentenes opplæring og bidrar til utvikling av både lærerutdanningsinstitusjonens undervisning og av praksisskolen. 7 Retningslinjer for gjensidig evaluering av praksisopplæring Praksisopplæringens innhold og rammebetingelser evalueres underveis i skoleåret og ved studieårets slutt. En gjensidig evaluering av praksisopplæringens innhold og rammebetingelser forutsetter et samarbeid om utdanningens innhold i sin helhet. Den gjensidige evalueringen er fundamentert i et trepartsamarbeid mellom LUI, skoleeier og skolene. Fokuset på samarbeidet skal være kvalitet i utdanningen og læringsutbytte for studentene. Kvalitetssikring av praksisskoler, praksislærere og praksisopplæringen er innarbeidet i LUIs kvalitetssystem. 8 Godtgjøring for praksisopplæringen (jf. Gjeldende avtaleverk) Praksislærer har sitt tilsettingsforhold til kommune/skoleeier/skole. Kommunen/fylkeskommunen/skolen utbetaler godtgjøring for funksjon som praksislærer i samsvar med avtalen om

10 10 arbeidsvilkår for praksislærere. Godtgjøringen er pensjonsgivende. Reduksjon i årsverket som lærer fastsettes i samsvar med samme avtale. En normalperiode som praksislærer er 7 uker (jfr. Avtale om arbeidsvilkår for øvingslærere i allmennlærerutdanningen, yrkesfaglærerutdanningene og i faglærerutdanningene). En praksislærer kan ha mer (eller mindre) enn en normalperiode i løpet av ett skoleår. Praksislærer/teamet skal til vanlig gi praksisopplæring (tiden med elever) i et omfang som sikrer at alle studenter får gjennomsnittlig 20 timer pr. praksisuke (arbeidet kan spres over hele året). Studentene skal til vanlig ha timer veiledning pr. uke i tilknytning til praksisopplæringen. En studentgruppe består av inntil 4 studenter. Ved bruk av team for trinn eller fag: Funksjonen som praksislærer gis som delfunksjon til lærere i et trinnteam, fagteam (e.l.) som sammen har ansvaret for gruppen av studenter. Det utpekes en praksislærer som har koordineringsansvaret og som fungerer som hovedkontaktperson for LUI. LUI forutsetter i så fall at det er et organisert fag- eller trinnteam som samarbeider om en gruppe studenter. To praksislærere som deler ansvaret for en studentgruppe, kan falle utenfor definisjonen av et praksislærerteam, og det må avklares med LUI hvilke team som utløser en teamkoordinator. I tillegg til ordinær praksisopplæring avsettes det 125 timer av årsverket pr. 7 uker praksisopplæring (for teamet pr 4 studenter) til den virksomhet praksislæreren skal utføre i tilknytning til praksisopplæringen. Tiden beregnes forholdsmessig av skoletid/fellestid (herunder undervisningstid) og selvstendig tid. De avsatte timene (125) nyttes til veiledning, forberedelser, etterarbeid, vurdering og skikkethetsvurdering etc. Høgskolen disponerer minimum 18 timer pr. 7 ukers praksisopplæring til møter på høgskolen, kompetanseutvikling m.m. Reisetid til møter inngår ikke i møtetiden. Ved bruk av team avtaler rektor og teammedlemmene hvem som skal representere teamet på ulike obligatoriske møter. Årsrammen for praksislærers undervisning reduseres med 8,33% pr. 7 ukers praksisopplæring. Det skal i tillegg til tid fra årsrammen for undervisning, benyttes timer fra selvstendig tid og ytterligere tid fra skoletid/fellestid til arbeidsoppgavene som praksislærer. Praksislærer deltar fullt ut i annen skoletid/fellestid. Studentene følger også praksislærerens arbeid innenfor skoletid/fellestid. LUI refunderer ekstra lønnskostnader for praksisopplæringen til kommunen/skoleeier/skolen, i henhold til avtalen om lønns- og arbeidsvilkår for øvingslærere. Arbeidet som praksislærer forutsettes gjennomført innenfor praksislærerens ordinære stilling. Går lærerstillingen ut over 100%, dekkes ikke evt. overtidstillegg, med mindre overtiden framkommer som et resultat av merkjøp av tid fra HiOAs side. Alt merkjøp skal være avtalt skriftlig. Det gis reisegodtgjørelse etter billigste reisemåte til praksislærere på praksisskoler utenfor Oslo når de er på obligatoriske møter på høgskolen. Dato:. Dato: Fakultetsdirektør LUI Skoleeier

11 11

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK UNIVERSITETET I AGDER Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK Kristiansand 2014-2015 Innhold 1. STUDIEBESKRIVELSE 1.1 Fagplan Faglærerutdanning i musikk 1.2 Opptakskrav 1.3 Læringsutbytte 1.4 Arbeidsformer

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014 Studieplan 2014-2018 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Kull 2014 HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7035 3007 Drammen 2014 2018 Side 2/70

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

STUDENTENES EVALUERING AV PRAKSISPERIODEN - MAL... 49 TILBUD OM STILLING SOM PRAKSISLÆRER PÅ BARNETRINNET MAL... 50 TILBUD OM STILLING SOM

STUDENTENES EVALUERING AV PRAKSISPERIODEN - MAL... 49 TILBUD OM STILLING SOM PRAKSISLÆRER PÅ BARNETRINNET MAL... 50 TILBUD OM STILLING SOM INNHOLD MÅLSETTING... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5 PARTNERSKAPSAVTALE... 6 SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING... 9 UNIVERSITETSSKOLEPROSJEKTET FASE II... 13 DIVERSE OPPLYSNINGER... 16 PRAKSISFORUM... 17

Detaljer

PROGRAMPLAN 2011-2015

PROGRAMPLAN 2011-2015 PROGRAMPLAN 2011-2015 5. 10. trinn Kull 2011 Bachelornivå 240 stp HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2019 Gjeldende fra høst 2015 Planen bygger på nasjonal forskrift for rammeplan

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Hvor er alle barna hen?

Hvor er alle barna hen? SLUTTRAPPORT Hvor er alle barna hen? Praksis som integrerende element i lærerutdanningen Lærerutdanning i praksisrommet er navnet på PIL-prosjektets delprosjekt i Vestfold. Praksisrommet skal spille en

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer