SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG"

Transkript

1 1 SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG GRUNNSKOLEEIERE OG GRUNNSKOLER Denne avtalen er inngått med bakgrunn i den sentrale avtalen om praksisopplæring mellom Kunnskapsdepartementet og lærerorganisasjonene datert og Nasjonale retningslinjer for treårig yrkesfaglærerutdanning Nasjonale retningslinjer for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning _trinn.pdf Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning _trinn.pdf Nasjonale retningslinjer for PPU-y for trinn 8-13 (pr ikke endelig vedtatt, lenke kommer derfor senere) Nasjonale retningslinjene inneholder krav til organisering av praksisopplæringen og krav om at samarbeidet mellom lærerutdanningsinstitusjon og skole skal nedfelles i en eller flere avtaler (partnerskoleavtaler) mellom utdanningsinstitusjonen og praksisskoleeier. Praksis skal organiseres gjennom formelle avtaler mellom lærerutdanningsinstitusjon, praksisskoleeier og rektor. Avtalen(e) skal inneholde følgende punkter: Varighet/lengde Formål Rammer Partnerskolens ansvar Lærerutdanningsinstitusjonens ansvar Samarbeidsfora Gjensidig kompetanseutvikling Retningslinjer for gjensidig evaluering Godtgjøring for praksisopplæringen

2 2 Innhold 1. Varighet Formål Samspill mellom teori og praksis Praksis som integrerende del Progresjon i praksisopplæringen Veiledet, vurdert og variert Rammer Forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer Program- og emneplan Plan for praksis Skikkethetsvurdering Den sentrale avtalen om arbeidsvilkår og Retningslinjer for praksisopplæringen Praksisguide Skoleeier - ansvar og oppgaver Organisering av praksisopplæringen - ansvar og oppgaver Planlegging av praksisopplæringen for ett studieår ansvar og oppgaver Funksjonsinnmelding av praksislærere ansvar og oppgaver Utlysning av nye funksjoner som praksislærer ansvar og oppgaver Kompetent personale ansvar og oppgaver Faglig kompetanse ansvar og oppgaver Videreutdanning i praksisveiledning ansvar og oppgaver Lover, regler, planer og retningslinjer- ansvar og oppgaver Progresjon, veiledning, vurdering og variasjon ansvar og oppgaver Veiledning og vurdering ansvar og oppgaver Samarbeidsmøter ansvar og oppgaver FoU, observasjon, prosjekt mm ansvar og oppgaver Gjensidig kompetanseutvikling Retningslinjer for gjensidig evaluering av praksisopplæring Godtgjøring for praksisopplæringen (jf. Gjeldende avtaleverk)... 9

3 3 1. Varighet Samarbeidsavtalen gjelder til vanlig for seks år. Den kan sies opp i avtaleperioden dersom behovet endrer seg eller en av partene ikke oppfyller vilkårene i avtalen. Samarbeidet om praksisopplæringen i den enkelte skole kan avsluttes i løpet av avtaleperioden dersom vilkårene for praksisopplæring ikke lenger er tilstede. LUI kan stille i bero en avtale, eller skolen kan be om å bli berostilt, for ett år av gangen dersom avtalens vilkår midlertidig ikke er tilstede. Denne samarbeidsavtalen skal evalueres etter tre år. 2. Formål 2.1 Samspill mellom teori og praksis Formålet med praksisopplæringen er å forberede studentene til arbeid som lærere. Samspillet mellom teori og praksis skal danne grunnlaget for utvikling av yrkeskompetansen studentene skal oppnå. Samarbeidet om praksisopplæringen skal sikre helhet og sammenheng i utdanningen og involvere skoleeiere, praksisskolene, studentene og fagmiljøene på LUI. 2.2 Praksis som integrerende del Praksis er å betrakte som en læringsarena på linje med undervisning ved LUI, har en integrerende funksjon i lærerutdanningen og skal være relevant og integrert i kunnskapsområder, fordypninger, fag eller emner. Studentene skal sikres at de får undervise i de fag de har opplæring eller fagbakgrunn i. Det skal settes konkrete mål og ønsket oppnådd læringsutbytte for praksisperioden i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene for praksisopplæringen og emner/fag. 2.3 Progresjon i praksisopplæringen Praksis skal være progresjonsbasert. Det vil si at praksiselementene bygger på hverandre og at studentene får en naturlig utvikling hva gjelder form, innhold og vanskelighetsgrad. Praksisen skal ha gradvis progresjon fra observasjonspraksis til større grad av undervisning i gruppe og individuell undervisningspraksis. 2.4 Veiledet, vurdert og variert Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledet innebærer veiledningskompetanse hos praksislærer og gjeldende avtaler om veiledning i praksisopplæringen, se avtalens punkt 3.5. Vurdering er ett felles ansvarsområde for lærere på LUI, praksislærer og rektor. Vurderingen skal støtte opp om læring og utvikling hos den enkelte student. Vurdert innebærer samarbeid om vurdering, vurderingskriterier, karakteruttrykk og krav til progresjon. Vurdering skal gjøres i tråd med utdanningenes kompetanseområder og læringsutbytte. Praksisopplæringen skal tilrettelegges slik at studenten får nødvendig erfaring for å bli skikket til å arbeide i dagens skole. Gjennom praksisperiodene skal studenten utvikle sin faglige kompetanse ved å bli fortrolige med å utøve yrket og få erfaringer med de arbeidsoppgavene læreren har. Studentene må få en tilnærmet realistisk erfaring som lærer. Praksisperiodene bør inspirere til refleksjon over yrkesutøvingen så studentene utvikler sin faglige kompetanse. Praksisopplæringen må organiseres slik at studentene får anledning til å oppleve hele skolen som praksisarena. Praksisopplæringen må legges til rette slik at studentene får en variert praksisopplæring i samsvar med Nasjonale retningslinjer samt LUIs lokale program- og emneplaner, slik at målene kan nås.

4 4 Variert praksis innebærer at studentene skal ha praksisopplæring på de ulike trinnene som utdanningen kvalifiserer for, og i tillegg at den skal være knyttet til ulike sider ved læreryrket, som planlegging og gjennomføring av undervisning, ledelse og læringsarbeid i skolen, kollegasamarbeid, vurderingsarbeid, elevsamtaler, foreldresamarbeid, læreplanarbeid med mer. 3. Rammer Praksisopplæringen skal baseres på de prinsipper som er nedfelt i gjeldende lov og læreplanverk for skolen. Studentene må få innblikk i og ta del i arbeidet med å virkeliggjøre læreplanens intensjoner i skolehverdagen. Praksisopplæringen må legges til rette slik at studentene får en variert praksisopplæring i samsvar med utdanningenes, HIOAs og LUIs lover, forskrifter, retningslinjer og planer: Forskrift om rammeplan Nasjonale retningslinjer Programplan Plan for praksis Emneplaner Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Retningslinjer for praksisopplæringen Den sentrale avtalen om praksisopplæring mellom KD og lærerorganisasjonene. Praksisguide 3.1 Forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer Når det gjelder omfang av og innhold i praksisopplæringen, vises det til gjeldende Nasjonale retningslinjer og fastsatte studiemodeller for de forskjellige lærerutdanningene. 3.2 Program- og emneplan Praksisskolen skal organisere praksisopplæringen i tråd med lærerutdanningens programplaner og dens læremålutbytteformuleringer som styrer mål, innhold og arbeidsmåter i praksisopplæringen. Programplanene og innhold i praksisopplæringen må sikre at utdanningens innhold kvalifiserer den ferdig utdannede læreren til å utøve omfattende og sammensatte oppgaver. Kompetanse på områder som grunnleggende ferdigheter, elevvurdering og tilpasset opplæring står helt sentralt. Planlegging av innholdet i praksisperioden må skje i samarbeid mellom LUIs lærere, praksisskolens ledelse, praksislærere og studentene, og ta utgangspunkt både i skolens årsplan og innhold i studiet. 3.3 Plan for praksis Studenter som skal ha praksis i grunnskole, kan tilhøre ulike studieprogram ved LUI. Hvert studium har planer for praksis. Høgskolen fastsetter hvordan praksisopplæringen organiseres, enten i sammenhengende perioder eller som praksis fordelt over studieåret. 3.4 Skikkethetsvurdering I tillegg til gjeldende vurderingskriterier for praksisperioder, må praksisskolen forholde seg til skikkethetsvurdering som foregår gjennom hele studiet, i tråd med Forskrift om skikkethetsvurdering i høyrere utdanning.

5 5 Alle kan levere tvilsmelding om skikkethet, både faglig personale som for eksempel praksislærere og faglærere, samt studenter og administrativt personale. Tvilsmelding sendes institusjonsansvarlig for skikkethet på Høgskolen i Oslo og Akershus. 3.5 Den sentrale avtalen om arbeidsvilkår og Retningslinjer for praksisopplæringen Studentenes undervisning i elevgruppa utgjør en hoveddel. Veiledning omfatter faglig, didaktisk og pedagogisk rettledning ved praksislæreren, felles forberedelse og etterarbeid i forbindelse med praksisopplæringen. Praksisopplæringen må være i samsvar med LUIs planer for praksisopplæringen og med de til enhver tid gjeldende regler for studenters sykefravær, permisjoner i praksisperiode, avtaler om praksisdager som skal tas igjen og lignende. 3.6 Praksisguide For de utdanninger der dette er utarbeidet, skal praksisskolen organisere praksisopplæringen i tråd med lærerutdanningens praksisguide. 4. Skoleeier - ansvar og oppgaver Skoleeier forplikter seg til å legge til rette for praksisopplæring i ved kommunens/skoleeiers grunnskoler. Skoleeier er forpliktet til å stille til rådighet nødvendig pedagogisk og administrativt personale for å realisere samarbeidsavtalen og formidle gjensidig informasjon mellom partene som omfattes av avtalen. Skoleeier skal legge til rette for at forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjers krav om praksislæreres kompetanse i veiledningspedagogikk oppfylles. Kommunen/fylkeskommunen/skolen utbetaler godtgjøring for funksjon som praksislærer i samsvar med avtalen om arbeidsvilkår for praksislærere. Skoleeier sender refusjonskrav for avtalt praksisopplæring og for reisegodtgjørelse (reisegodtgjørelse gis bare praksisskoler utenfor Oslo) for hvert semester. Kravet sendes innen for vårsemesteret og for høstsemesteret på LUIs elektroniske refusjonsskjema. Oslo kommune har eget skjema. Skoleeiere kan unntaksvis inngå avtale om at den enkelte skole sender refusjonskrav. Etter behov kan LUI kreve å få tilsendt foreløpig refusjonskrav for hvert semester. LUI, praksisadministrasjonen og rektor på skolene sender oversikt over avtaler om funksjon til skoleeier og deretter fortløpende endringer. LUI, praksisadministrasjonen sender oversikter og skjema for refusjon i god tid før og Organisering av praksisopplæringen - ansvar og oppgaver Skoler som inngår i samarbeidsavtale om praksisopplæringen med LUI forplikter seg til å følge opp denne avtalens innhold, slik at praksisopplæringen blir gjennomført som planlagt. Praksisskolen må ha tilfredsstillende kompetent personale, være en arena for forskning- og utviklingsarbeid (FoU) og en samfunnsorientert institusjon. Praksisskolen skal være en læringsarena for organiserte praksisperioder, men også for utprøving av undervisningsopplegg utenom praksisperiodene. Dette etter avtale med rektor, som holder skoleeier orientert. Praksisskolen skal være en arena for studentenes arbeid i forbindelse med FoU-arbeid, bachelor- og mastergradsarbeid.

6 6 Det forutsettes at praksisskolen har minimum tre praksislærerfunksjoner og at disse er på det/de klassetrinn og innenfor de fagområder LUI har behov for. Institusjonene skal sikre at studentene får undervise i fag de har hatt opplæring eller fagbakgrunn i. Praksisskolen forplikter seg til å ta imot studenter fra alle utdanningene ved LUI som skal ha praksis i grunnskolen. Rektor har ansvar for at studenter i praksisopplæringen ikke settes inn som vikarer. Rektor er faglig og administrativt ansvarlig for praksisopplæringen og godtgjøres for dette i henhold til sentral avtale. Rektor kan delegere deler av dette arbeidet til en annen i ledelsen, men rektor har det overordnede ansvaret. Det er utarbeidet retningslinjer for rektors oppgaver. 5.1 Planlegging av praksisopplæringen for ett studieår ansvar og oppgaver Praksisskolen må planlegge praksisopplæringen som arbeidsoppgave innenfor skoleåret. Dette gjelder både for den enkelte praksislærer/praksisteam og for at hele skolen skal fungere som en praksisarena. Rektor har i samarbeid med praksislæreren ansvaret for å planlegge praksisopplæringen i henhold til gjeldende årskalender og møteplan for praksisopplæringen. Studentene må få kjennskap til flere sider ved skolens liv, bl.a. ledelse, pedagogiske mål/prioriteringer og strategier, foreldremedvirkning eller tilpasset opplæring. Det må derfor settes av tid til samtale med ledelsen på skolen. Det er LUIs behov for praksisopplæring som styrer behovet for praksislærere/praksislærerteam i det enkelte studieår Funksjonsinnmelding av praksislærere ansvar og oppgaver LUI tar kontakt tidlig i vårsemesteret med alle praksisskolene for å starte samarbeidet og planleggingen av omfang på hver enkelt praksisskole for neste skoleår. LUI, praksisadministrasjonen sørger for at årsplan for praksis med datoer for praksisperioder påfølgende studieår er tilgjengelig på HIOAs nettsider i løpet av vårsemesteret. LUI, praksisadministrasjonen sender sin bestilling av behov for praksislærere tidlig i vårsemesteret. LUI, praksisadministrasjonen sørger for at neste studieårs møteplan for praksislærere og skoleledere gjøres tilgjengelig på HIOAs nettsider i løpet av vårsemesteret. LUI, praksisadministrasjonen sender melding til skoleeier og praksisskoler i mai (normalt innen ) om hver enkelt praksislærers/praksisteams omfang for kommende skoleår Utlysning av nye funksjoner som praksislærer ansvar og oppgaver LUI ber ved behov skoler utlyse internt nye praksislærerfunksjoner. LUI avgjør hvor lang funksjonstiden skal være (normalt 4 år). Rektor og en tillitsvalgt gjør utvelgelse av praksislærere/team. LUI, praksisadministrasjonen godkjenner utvelgelse av praksislærer/team. 5.2 Kompetent personale ansvar og oppgaver Forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer krever at praksislærere har kompetanse minst 15 studiepoeng i pedagogisk veiledning. Skoleeier, praksisskolen og LUI må sammen legge til rette for at dette målet kan nås. Det er et mål at praksislærere har minst 5 års praksis som lærer.

7 7 Rektor må sørge for at praksislærer har godkjent kompetanse som praksislærer, at hun /han har 100 % stilling i skolen i praksisperioder og at praksislærer ikke kan ta ut ferie eller avspasering i praksisperioder. Rektor skal sikre at studentene får undervise i fag de har hatt opplæring i og sikre at alle praksislærere/team gir praksisopplæring i de fagene LUI ber om. LUI forventer at det organiseres praksisopplæring i studentenes fag uten at det utløser mer lønn enn avtalt. Dette må bare skje unntaksvis, og etter avtale med LUI Faglig kompetanse ansvar og oppgaver Rektor må sikre at praksislærer har fagkompetanse i de fag de veileder i og at praksislærere som veileder masterstudenter har tilfredsstillende faglig fordypning for å veilede på masternivå. LUI, praksisadministrasjonen gir klare bestillinger i forhold til behov for praksislæreres fag og trinn Videreutdanning i praksisveiledning ansvar og oppgaver I følge Nasjonale retningslinjer skal praksislærer ha minst 15 studiepoeng pedagogiske veiledning. Rektor skal legge til rette for at praksislærere får mulighet til å gjennomgå lovfestet videreutdanning i praksisveiledning. LUI har ansvar for å utarbeide en plan som sikrer et tilbud om videreutdanning innenfor veiledning på minst 30 studiepoeng. Praksislærer skal ha gjennomgått eller forpliktet seg til å gjennomgå videreutdanning i praksisveiledning på minimum 15 studiepoeng. 5.3 Lover, regler, planer og retningslinjer- ansvar og oppgaver Praksisskolen skal organisere praksisopplæringen i tråd med programplanene. Rektor har det overordnede ansvaret for å legge til rette for rammevilkårene for praksisopplæringen. Praksislærer forplikter seg til å sette seg inn i gjeldende program- og emneplaner, vurderingsrapporter, retningslinjer for aktuelle utdanning og mottatt informasjon fra LUI. 5.4 Progresjon, veiledning, vurdering og variasjon ansvar og oppgaver I henhold til forskrifter skal praksisopplæringen være veiledet, vurdert og variert. LUI har overordnet ansvar for innhold, kvalitet og vurdering i praksis og for progresjon mellom praksisperiodene. LUI utarbeider programplaner, emneplaner og vurderingsrapporter for praksis som er tilgjengelig for skoleeier. Skoleeier har en representant i studieutvalget som godkjenner alle programog emneplaner. LUI sørger så langt råd er for at praksisskolene samlet representerer et mangfold av skoler, for eksempel organisering, størrelse, pedagogisk profil, geografisk plassering, osv. for å oppfylle kravet om en variert praksis. Praksislærer skal sørge for at studentene får en profesjonsrelevant praksisopplæring som belyser alle viktige sider ved det å være lærer. Faglærere ved profesjonsfaget på LUI har et særlig ansvar for å tilrettelegge for integrasjon av teori og praksis i lærerutdanningene.

8 Veiledning og vurdering ansvar og oppgaver Helhetlig og sammenhengende lærerutdanning, sammenbinding av teori og praksis og samarbeid om veiledning og vurdering, forutsetter at faglærerne i lærerutdanningen også deltar i deler av praksisopplæringen. Rektor, praksislærer og faglærerne på LUI har et felles ansvar for veiledning og vurdering av studenter i praksisopplæringen. Kullansvarlig studieleder ved LUI har overordnet ansvar for kullet i praksisperioden. Praksislærer må følge de retningslinjer som gjelder for krav til omfang av praksis, veiledning og vurdering for hver enkelt utdanning. Praksiskoordinator ved LUI har et spesielt ansvar for oppfølging av kull i praksisperioder og å bistå praksislærer når en student får melding om fare for å ikke bestå praksis. Faglærer ved utdanningsinstitusjonene skal besøke praksisskolene og delta på studentenes undervisning og veiledning. Det er utarbeidet retningslinjer for praksiskoordinator og faglæreres oppgaver og ansvar i forbindelse med praksis Samarbeidsmøter ansvar og oppgaver LUI har ansvar for å organisere praksisperiodene slik at det legges til rette for samarbeid med praksisskolen, gir helhet og sammenheng i studentenes opplæring og bidrar til utvikling av både praksisskolen og LUI. LUI forplikter seg til å utvikle og opprettholde relevante samarbeidsfora med praksisfeltet på ulike nivå. Praksislærere og faglærere møtes i samarbeids- og vurderingsmøter knyttet til hver enkelt praksisperiode. LUI arrangerer ett møte med rektorer hvert semester. Møter på instituttleder/studieleder og skoleeiernivå avtales etter behov. Rektor har ansvaret for samarbeidet med høgskolen. LUI har, i samarbeid med referansegruppe for praksisopplæringen (opphørte 2011), utarbeidet retningslinjer for leders oppgaver knyttet til praksisopplæring, og det forutsettes at disse blir fulgt. Retningslinjer for rektor ligger på HiOAs nettsider. Rektorer forplikter seg til å delta på ett samarbeidsmøte hvert semester. Dersom rektor ikke selv kan møte, bør en annen i skoleledelsen representere skolen. Studieleder med ansvar for praksis på LUI har ansvar for innhold og innkalling til møte med rektorer. Studieleder og praksiskoordinator med ansvar for kull på LUI er ansvarlig for innhold og innkalling til samarbeidsmøter mellom praksislærere og faglærere. Praksislærere og faglærere på LUI er forpliktet til å delta på samarbeidsfora knyttet til praksisperioder som for eksempel samarbeids- og vurderingsmøter, samt eventuelle andre møter knyttet til kullet på LUI. I praksislærernes/-praksislærerteamets arbeid inngår minimum 18 timer møter pr. 7 praksisuker. Hvilke møter som er obligatoriske fremgår av møteplanen. Dersom møter blir arrangert når studenter har egenpraksis, regnes de ikke inn i disse møtetimene. Rektor avgjør hvilke av teamets medlemmer som representerer teamet på ulike møter, med bakgrunn i informasjonen fra LUI.

9 9 Møter for praksislærere blir lagt til mandager mellom kl og Rektor er ansvarlig for at praksislærere ikke har skoletid/fellestid på de mandagene de skal ha møter på høgskolen eller når de skal ha førpraksismøte på skolen. Rektor og praksislærer har ansvar for førpraksismøte med studentene på skolene. 5.5 FoU, observasjon, prosjekt mm ansvar og oppgaver Praksisskolen forplikter seg til å ta imot studenter utenom ordinære praksisperioder. Dette vil være studenter som skal gjennomføre observasjoner, samle stoff til prosjektoppgaver, utvekslingsstudenter og lignende. Dette er ikke veiledet praksis. Forespørsler til skolene fra LUI kan også komme direkte fra faglærere og studenter. Rektor har ansvaret for tilrettelegging av dette. 6 Gjensidig kompetanseutvikling I tillegg til samarbeid om hver praksisperiode forutsettes det et nært samarbeid mellom LUI og praksisskolene for gjensidig læring og utvikling. Praksisskolen skal fungere som arena for LUIs forskningspersonale. Praksisskolene får også tilgang til det forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) som gjøres ved LUI. Studentene skal ta del i forskning og utviklingsarbeid på praksisskolen. LUI kan være en samarbeidsressurs for faglig utviklingsarbeid i skolen. Slikt samarbeid kan skje gjennom praksisrelatert FoU-arbeid og for eksempel gjennom utveksling av lærere mellom institusjonene. Organisering av samarbeidet må avtales i det enkelte tilfellet, og avklares med rektor. Samarbeidet omfatter utveksling av kunnskap/kompetanse og lærekrefter på en måte som sikrer at aktivitets- og utviklingsoppgaver i praksisfeltet trekkes inn i praksisforberedelsene i lærerutdanningsfagene. LUI vil legge til rette for kompetanseutvikling som er relevant i forhold til behovene ved praksisskolene. Dette kan være videreutdanning med særskilte betalingssatser eller etterutdanning. Det kan være aktuelt med klasse-, trinn-, eller skoleovertakelse i en kort periode. I forbindelse med slik praksisopplæring kan LUI tilby kompetanseutvikling til personalet på overtakelsesskolene. LUI skal organisere praksisopplæringen slik at det legges til rette for samarbeid med praksisskolen, som gir helhet og sammenheng i studentenes opplæring og bidrar til utvikling av både lærerutdanningsinstitusjonens undervisning og av praksisskolen. 7 Retningslinjer for gjensidig evaluering av praksisopplæring Praksisopplæringens innhold og rammebetingelser evalueres underveis i skoleåret og ved studieårets slutt. En gjensidig evaluering av praksisopplæringens innhold og rammebetingelser forutsetter et samarbeid om utdanningens innhold i sin helhet. Den gjensidige evalueringen er fundamentert i et trepartsamarbeid mellom LUI, skoleeier og skolene. Fokuset på samarbeidet skal være kvalitet i utdanningen og læringsutbytte for studentene. Kvalitetssikring av praksisskoler, praksislærere og praksisopplæringen er innarbeidet i LUIs kvalitetssystem. 8 Godtgjøring for praksisopplæringen (jf. Gjeldende avtaleverk) Praksislærer har sitt tilsettingsforhold til kommune/skoleeier/skole. Kommunen/fylkeskommunen/skolen utbetaler godtgjøring for funksjon som praksislærer i samsvar med avtalen om

10 10 arbeidsvilkår for praksislærere. Godtgjøringen er pensjonsgivende. Reduksjon i årsverket som lærer fastsettes i samsvar med samme avtale. En normalperiode som praksislærer er 7 uker (jfr. Avtale om arbeidsvilkår for øvingslærere i allmennlærerutdanningen, yrkesfaglærerutdanningene og i faglærerutdanningene). En praksislærer kan ha mer (eller mindre) enn en normalperiode i løpet av ett skoleår. Praksislærer/teamet skal til vanlig gi praksisopplæring (tiden med elever) i et omfang som sikrer at alle studenter får gjennomsnittlig 20 timer pr. praksisuke (arbeidet kan spres over hele året). Studentene skal til vanlig ha timer veiledning pr. uke i tilknytning til praksisopplæringen. En studentgruppe består av inntil 4 studenter. Ved bruk av team for trinn eller fag: Funksjonen som praksislærer gis som delfunksjon til lærere i et trinnteam, fagteam (e.l.) som sammen har ansvaret for gruppen av studenter. Det utpekes en praksislærer som har koordineringsansvaret og som fungerer som hovedkontaktperson for LUI. LUI forutsetter i så fall at det er et organisert fag- eller trinnteam som samarbeider om en gruppe studenter. To praksislærere som deler ansvaret for en studentgruppe, kan falle utenfor definisjonen av et praksislærerteam, og det må avklares med LUI hvilke team som utløser en teamkoordinator. I tillegg til ordinær praksisopplæring avsettes det 125 timer av årsverket pr. 7 uker praksisopplæring (for teamet pr 4 studenter) til den virksomhet praksislæreren skal utføre i tilknytning til praksisopplæringen. Tiden beregnes forholdsmessig av skoletid/fellestid (herunder undervisningstid) og selvstendig tid. De avsatte timene (125) nyttes til veiledning, forberedelser, etterarbeid, vurdering og skikkethetsvurdering etc. Høgskolen disponerer minimum 18 timer pr. 7 ukers praksisopplæring til møter på høgskolen, kompetanseutvikling m.m. Reisetid til møter inngår ikke i møtetiden. Ved bruk av team avtaler rektor og teammedlemmene hvem som skal representere teamet på ulike obligatoriske møter. Årsrammen for praksislærers undervisning reduseres med 8,33% pr. 7 ukers praksisopplæring. Det skal i tillegg til tid fra årsrammen for undervisning, benyttes timer fra selvstendig tid og ytterligere tid fra skoletid/fellestid til arbeidsoppgavene som praksislærer. Praksislærer deltar fullt ut i annen skoletid/fellestid. Studentene følger også praksislærerens arbeid innenfor skoletid/fellestid. LUI refunderer ekstra lønnskostnader for praksisopplæringen til kommunen/skoleeier/skolen, i henhold til avtalen om lønns- og arbeidsvilkår for øvingslærere. Arbeidet som praksislærer forutsettes gjennomført innenfor praksislærerens ordinære stilling. Går lærerstillingen ut over 100%, dekkes ikke evt. overtidstillegg, med mindre overtiden framkommer som et resultat av merkjøp av tid fra HiOAs side. Alt merkjøp skal være avtalt skriftlig. Det gis reisegodtgjørelse etter billigste reisemåte til praksislærere på praksisskoler utenfor Oslo når de er på obligatoriske møter på høgskolen. Dato:. Dato: Fakultetsdirektør LUI Skoleeier

11 11

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG VIDEREGÅENDE SKOLER OG FAGSKOLER I OSLO, SKOLEEIER, UTDANNINGSETATEN

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

BARNEHAGEEIER/BARNEHAGE:

BARNEHAGEEIER/BARNEHAGE: BARNEHAGEEIER/BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG BARNEHAGEEIERE OG BARNEHAGER Denne avtalen

Detaljer

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune 1. Varighet Avtalen gjelder for 6 år, i tidsrommet 1.8.2010-31.7.2016. Avtalen vurderes årlig

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

1. Formål. 2. Omfang. 3. Forutsetninger

1. Formål. 2. Omfang. 3. Forutsetninger Avtale mellom Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning og skole om praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, allmennlærerutdanningen

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Praksiskostnader ulike komponenter

Praksiskostnader ulike komponenter Praksiskostnader ulike komponenter Praksiskostnader Eksterne kostnader/godtgjørelse til skoler og barnehager styrt av øvingslæreravtale og rammeplaner Interne lærerkostnader andel av ansattes tid som går

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2013-2014 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere om praksisopplæringen i lektorutdanningen

Detaljer

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning «Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR Gjelder studieåret 2014-2015, 1. og 2. studieår Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Omfang og organisering s. 1 Innhold i praksis s. 2 Regler for permisjon og fravær

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom

SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom SAMARBEIDSAVTALE Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Barnehage: Eier: og Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, HUT 1. Avtalens

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 3. studieår GLU 5. 10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Sist oppdater 23.09.2015 Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Politiattest I Forskrift om opptak til universiteter

Detaljer

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Mål: Lærerutdanninger som er integrerte, profesjonsrettede, forskningsbaserte, praksisnære, relevante, utviklingsorienterte, krevende

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager høst (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 1. studieår GLU 5.-10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning

Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Rettledning, plan og avtaler for Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Kunst-og designhøgskolen i Bergen 1 Innhold: Organisering, mål og innhold... 3 Organisering av praksis... 3 Praksismodell

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere 2008-2009 Velkommen til studieåret 2008-2009 Gjennom heftet Plan for

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus,Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Vestfold Planen gjelder for kull 2013-2016/17, alle studiemodeller Oppdatert 22.08.14 OBS Vi har oppdaget en feil i antall praksisdager

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i språkfag

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i språkfag Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i språkfag Studieåret 2015-2016 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2015-2016 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere

Detaljer

Lærerutdanning trinn 8 13

Lærerutdanning trinn 8 13 Petter Aasen Locally engaged, globally competitive Lærerutdanning trinn 8 13 Oslo 13. april 2011 Rammeplanutvalgene 8-13 1 Hva er og hva innebærer integrerte lærerutdanninger? Rammeplanutvalgene 8-13 2

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

BARNEHAGEEIER/BARNEHAGE:

BARNEHAGEEIER/BARNEHAGE: BARNEHAGEEIER/BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG BARNEHAGEEIERE OG BARNEHAGER Denne avtalen

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 lærerutdanning Grunnskolelærerutdanning 5-10 HiVe Fagplan Side 1/8 FAGPLAN HØGSKOLEN I VESTFOLD Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 INNLEDNING Praksisopplæringen har en

Detaljer

MØTEPLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGE

MØTEPLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGE MØTEPLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGE 2016-17 Innhold Informasjon om møter... 2 MØTEPLAN HELTID... 3 BLH16 1. studieår heltid.... 3 BLH15 2. studieår heltid.... 3 BLH14 3. studieår heltid.... 3 MØTEPLAN

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Praksis i lektorutdanning i historie 8. 13. trinn

Praksis i lektorutdanning i historie 8. 13. trinn Praksis i lektorutdanning i historie 8. 13. trinn Innledning 1 Praksisopplæringen har en integrerende funksjon i lektorutdanning i historie og foregår ved ungdomsskole og videregående skole i de fire første

Detaljer

Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker)

Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker) Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker) Plan for praksisopplæring bygger på rammeplan for førskolelærerutdanning, fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet. Siste revisjon godkjent

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 2 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5 VEILEDNING OG VURDERING 6 VEDLEGG 6

STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 2 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5 VEILEDNING OG VURDERING 6 VEDLEGG 6 INNLEDNING 2 STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 2 ORGANISERING 3 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5 VEILEDNING OG VURDERING 6 KONTAKTPERSONER 6 VEDLEGG 6 NOEN PRINSIPPER

Detaljer

Plan for praksisopplæring, grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn. Innhold. Planen gjelder for studieåret 2014/2015 og vil bli revidert hvert studieår

Plan for praksisopplæring, grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn. Innhold. Planen gjelder for studieåret 2014/2015 og vil bli revidert hvert studieår Plan for praksisopplæring, grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn Planen gjelder for studieåret 2014/2015 og vil bli revidert hvert studieår Innhold Innledning... 2 Teamsamarbeid... 2 Innhold i praksisopplæringen...

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Praktisk-pedagogisk utdanning

Plan for praksisopplæring. Praktisk-pedagogisk utdanning Plan for praksisopplæring Praktisk-pedagogisk utdanning Studieår 2015-2016 Velkommen til studieåret 2015-2016 I Plan for praksisopplæring ønsker vi å orientere om praksisopplæringen for studenter som

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Praktisk-pedagogisk utdanning. Plan for PRAKSISOPPLÆRING

Høgskolen i Østfold. Praktisk-pedagogisk utdanning. Plan for PRAKSISOPPLÆRING Høgskolen i Østfold Praktisk-pedagogisk utdanning Plan for PRAKSISOPPLÆRING 2007 1 Innhold 1. Hva er praksisopplæring? 2. Mål 3. Innhold 4. Strukturen 4.1 Praksisskoler 4.2 Praksisopplæringens plassering

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2016-2017 i forbindelse med Pedagogikk 2 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Retningslinjer for praksisveiledere i. YFL-studiet ved NTNU / Program for lærerutdanning

Retningslinjer for praksisveiledere i. YFL-studiet ved NTNU / Program for lærerutdanning 1 av 5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning Retningslinjer for praksisveiledere i YFL-studiet ved NTNU / Program for lærerutdanning (Revidert i h.h.t. lønnsplan

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Utrykt vedlegg til rapporten

Utrykt vedlegg til rapporten SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73591299 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister: NO 948007029 MVA Utrykt vedlegg til rapporten

Detaljer

Plan for praksisopplæring

Plan for praksisopplæring Plan for praksisopplæring Bachelor Faglærerutdanning i musikk Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Gjelder for 2013-2016 1. Innledning Denne planen bygger på rammeplan og fagplan for faglærerutdanning

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Kompetanseguiden. -et egnet instrument mot symfonisk samklang i praksisopplæringen? Bente Bakkemo, praksislærer Bodø k Julie Lysberg, praksisleder UiN

Kompetanseguiden. -et egnet instrument mot symfonisk samklang i praksisopplæringen? Bente Bakkemo, praksislærer Bodø k Julie Lysberg, praksisleder UiN Kompetanseguiden -et egnet instrument mot symfonisk samklang i praksisopplæringen? Alstad barneskole Læring og trivsel et felles ansvar Bente Bakkemo, praksislærer Bodø k Julie Lysberg, praksisleder UiN

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. og 5.-10. trinn Campus Notodden og Porsgrunn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg til

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Buskerud og Vestfold Planen gjelder for kull 2014-2017/18, alle studiemodeller Oppdatert 22.08.14 OBS Vi har oppdaget en feil i antall

Detaljer

PROFESJONSKUNNSKAP I GLU 1-7 OG 5-10

PROFESJONSKUNNSKAP I GLU 1-7 OG 5-10 PROFESJONSKUNNSKAP I GLU 1-7 OG 5-10 Revidert november, 2013 LÆRERROLLEN LÆRINGSARENA/ REKTORS 1. studieår (1 GLU) 2. studieår (2 GLU) høst (15 dager) vår (15 dager) høst (15 dager) vår (15 dager) lærerrollen,

Detaljer

Fagplan for praksisopplæring i praktiskpedagogisk

Fagplan for praksisopplæring i praktiskpedagogisk Fagplan for praksisopplæring i praktiskpedagogisk utdanning (12 uker) Teaching Practice Fagplan for praksisopplæring bygger på rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Hva kan vi lære av det nasjonale PIL-prosjektet?

Hva kan vi lære av det nasjonale PIL-prosjektet? Hva kan vi lære av det nasjonale PIL-prosjektet? (Har PIL gjort en forskjell?) Øystein Gilje, forsker UiO Trondheim, 28. november det lenge uttalte målet om å redusere spenningen mellom teori og praksis

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for praktiskpedagogisk utdanning for yrkesfag 2015-2016 1 Innhold 1.

Detaljer

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE 1 Formål Avtalen er utarbeidet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Høgskolen

Detaljer

Plan for praksisopplæring

Plan for praksisopplæring Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn campus Plan for praksisopplæring Studieåret 2015-2016 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Plan for praksisopplæring 2015-2016 Side 2 Velkommen til studieåret 2015-2016

Detaljer

Styret for lærerutdanningene ved UiA

Styret for lærerutdanningene ved UiA Møtebok: Styret for lærerutdanningene ved UiA Dato: 02.12.2015 Sted: A7-006 Saksliste Vedtakssaker 12/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 13/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 4 14/15

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag 2014-2015

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag 2014-2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for praktiskpedagogisk utdanning for yrkesfag 2014-2015 1 Innhold 1.

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

HANDLINGSPLAN INSTITUTT FOR GRUNNSKOLE- OG FAGLÆRERUTDANNING

HANDLINGSPLAN INSTITUTT FOR GRUNNSKOLE- OG FAGLÆRERUTDANNING HANDLINGSPLAN 2013-15 INSTITUTT FOR GRUNNSKOLE- OG FAGLÆRERUTDANNING Handlingsplanen til Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) tar utgangspunkt i Strategiplanen for Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår deltid

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår deltid BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 Målgruppe Studiet er et tilbud til lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere som er tilsatt i grunnskolens ungdomstrinn og

Detaljer

Profesjonsfaget i faglærerutdanningene. Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark

Profesjonsfaget i faglærerutdanningene. Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark Profesjonsfaget i faglærerutdanningene Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark Forskriftens formål Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en faglærerutdanning

Detaljer

Vurderingspraksis for fritak

Vurderingspraksis for fritak Vurderingspraksis for fritak Institutt for Yrkesfaglærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Inger Lise Holen 14.10.2013 Disposisjon Hvem er vi? Rammefaktorer og styringsdokumenter Kort om definisjoner

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn,

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

Plan for praksisopplæring

Plan for praksisopplæring Plan for praksisopplæring Bachelor Faglærerutdanning i musikk Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Høgskolen i Hedmark Studieåret 2014-2015 Innhold 1 Nasjonale retningslinjer for praksisopplæringen...

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. Barnehagelærerutdanning. Heltid. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen

Retningslinjer for praksisopplæring. Barnehagelærerutdanning. Heltid. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Retningslinjer for praksisopplæring Barnehagelærerutdanning Heltid Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Planen gjelder for studieåret 2015-2016 Sist oppdatert 08.09.15 2 Innhold 1. Innledning

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Plan for praksisopplæring

Plan for praksisopplæring Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn samlingsbasert utdanning Plan for praksisopplæring Studieåret 2011-2012 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, samlingsbasert Plan for praksisopplæring 2011-2012

Detaljer