Praksiskostnader ulike komponenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praksiskostnader ulike komponenter"

Transkript

1 Praksiskostnader ulike komponenter Praksiskostnader Eksterne kostnader/godtgjørelse til skoler og barnehager styrt av øvingslæreravtale og rammeplaner Interne lærerkostnader andel av ansattes tid som går til praksisoppfølging Eksterne kostnader knyttes til ansattes reise og diettgodtgjørelse Interne administrative kostnader knyttet til administrering av praksis Diverse kostnader, samlinger, studentrefusjoner, veiledningsutdanning Basiskostnader dersom kategoriprisen skal gi fullfinansiering Presentasjon for LU 1

2 Praksis LU - Øvingsrefusjon FLU 2007 Ved å legge til grunn et påslag på 40 % for basiskostnader kommer rapporten med følgende konklusjon: FLU: Eksterne utgifter : ( ) Interne utgifter : ( ) Indirekte utgifter 40 % : Utgifter i alt : Inntekter : «Tap» per student per år: kr Presentasjon for LU 2

3 Praksis LU - Øvingsrefusjon AU 2007 AU gir tilnærmet samme resultat som FLU Eksterne utgifter : ( ) Interne utgifter : ( ) Indirekte utgifter 40 % : Utgifter i alt : Inntekter : «Tap» per student per år: kr (Med kategorihevingen for GLU studenter, nærmer imidlertid enhetsinntekten seg beregnet kostnad per student). Presentasjon for LU 3

4 Praksis LU - Øvingsrefusjon PPU 2007 PPU Eksterne utgifter : ( ) Interne utgifter : ( ) Indirekte utgifter 40% : Utgifter i alt : Inntekter : «Tap» per student per år: kr Presentasjon for LU 4

5 Praksis LU - Øvingsrefusjon GLU Øvingslærere i Allmennlærer-/Grunnskolelærerutdanningen GLU Godtgjøring for øvingsundervisning ved praksisskoler Viser til avtale (vedlegg 1 a) og retningslinjer (vedlegg 1 b) fra Kunnskapsdepartementet for skoler om arbeidsvilkår for øvingslærere i allmennlærerutdanningen, yrkesfaglærerutdanningene og i faglærerutdanningen gjeldende fra , link til KD avtaler/retningslinjer: Presentasjon for LU 5

6 Praksis LU - Øvingsrefusjon GLU Hovedreglene for godtgjøring er som følger: Utgangspunktet er at øvingslærerfunksjonen er utregnet som en prosentandel av full funksjon som øvingslærer, hvor; 100 % = 7 uker med 4 studenter 85,71 % = 6 uker med 4 studenter 71,14 % = 5 uker med 4 studenter 57,14 % = 4 uker med 4 studenter 42,85 % = 3 uker med 4 studenter 28,57 % = 2 uker med 4 studenter 14,28 % = 1 uke med 4 studenter Presentasjon for LU 6

7 Praksis LU - Øvingsrefusjon GLU 5 studenter øker satsen med 25% og satsen reduseres til halv sats for 1 student/alenepraksis og 2 studenter/parpraksis. Deles funksjonen/prosentandelen mellom flere øvingslærere så skal prosentandelen deles mellom antall øvingslærere. Hvis 3 lærere deler en øvingslærerfunksjon på 85,71 % likt, så utgjør det 28,57 % øvingslærerstilling på hver. Øvingslærer godtgjøres med kr pr skoleår i en 100 % øvingslærerfunksjon (7 uker med 4 studenter). Øvingslærer som er Koordinator for et team får i tillegg kr pr skoleår i en 100 % øvingslærerfunksjon. Presentasjon for LU 7

8 Praksis LU - Øvingsrefusjon GLU Øvingslærer med minst ½ års øvingslærerutdanning dvs. pedagogisk veiledning som tilsvarer 30 stp. gis lønn tilsvarende B-regulativets B 8 kr ,- i en 100 % øvingslærerstilling. Øvingslærer med minst 1 års øvingslærerutdanning (pedagogisk veiledning) som tilsvarer 60 stp. gis lønn tilsvarende B-regulativets B 12 kr ,- i en 100 % øvingslærerstilling. Praksis skolen får til disposisjon kr pr skoleår. Ressurs til skolen for arbeidsoppgaver som kommer i tillegg til den ordinære øvingsundervisningen godtgjøres med 125 timer og tilsvarer 8,33 % av årsrammen for undervisning iflg. Kunnskapsdepartementet. 18 timer av disse 125t timene disponerer høyskolen til møter på høyskolen, kompetanseutvikling m.m. Presentasjon for LU 8

9 Praksis LU - Øvingsrefusjon GLU Overtidsgodtgjøring utbetales hvis det er merarbeid og for skoler som ikke har avtale om praksisskole. Men dette utbetales kun ved avtale med HIØ/LU studieleder og brukes svært sjelden. Presentasjon for LU 9

10 Praksis LU - Øvingsrefusjon GLU Vedlegg 1 A AVTALE OM ARBEIDSVILKÅR FOR ØVINGSLÆRERE I ALLMENNLÆRERUTDANNINGEN, YRKESFAGLÆRERUTDANNINGENE OG I FAGLÆRERUTDANNINGENE (MED UNNTAK AV FAGLÆRERUTDANNINGEN I MUSIKK, DANS OG DRAMA) Det inngås avtale mellom høyskole og skoleeier. Utdannings- og forskningsdepartementet vil sikre at høyskolene, i avtale mellom høyskolen og skoleeier, sørger for at øvingslærere og rektorer får godtgjøring minimum i samsvar med nedenstående. Dersom partene (høyskole, praksisskole og tillitsvalgte) er enige kan midlene nyttes på andre måter: 1.Lærere ved den enkelte praksisskole gis funksjon som øvingslærer. Funksjonstidens lengde, på inntil 4 år, fastsettes av høyskolen. Ved bruk av team for trinn eller fag : Funksjonen som øvingslærer gis som delfunksjon til lærere i et trinnteam, fagteam (el.l) som sammen har ansvaret for gruppen av studenter. Det utpekes en øvingslærer som har koordineringsansvaret 2. Godtgjøring for øvingsundervisning ved praksisskoler a) Øvingslærer godtgjøres med kr ,- i tillegg til ordinær lønn i grunnstillingen. Hvis et team er ansvarlig for et praksisparti deles godtgjøringen mellom lærerne i teamet. Koordinatoren får i tillegg kr.2.000,-. Hvis godtgjøringen ikke kan gjøres pensjonsgivende i skoleeierens pensjonsordning, økes godtgjøringen med 10 %. over det ordinære arbeid som går med til dette. For denne tiden utbetales overtidsgodtgjøring med grunnlag i lærerens lønn i lærerstillingen. Lærer i deltidsstilling får også utbetalt godtgjøring etter dette punktet. 3. Godtgjøring etter punkt 2 a) er beregnet ut i fra en lærers / et teams fulle deltakelse i øvingsopplæringen hvor øvingslæreren / teamet kan ha inntil 4 studenter per gruppe. Godtgjøringen er fastsatt med utgangpunkt i 7 ukers praksis per år *. Hvis praksisperiodene ikke består av hele uker, skal omfanget samlet sett tilsvare det samme som full praksis i 7 uker. Det kan avtales kortere eller lenger perioder med praksis i løpet av ett år og godtgjøringen endres da tilsvarende. Avsettingen av tid endres også tilsvarende. 4. Godtgjøring for øvingsundervisning ved skoler som ikke har avtale om å være praksisskole Timebetalte øvingslærere gis timebetalt for veiledning og annet ekstraarbeid (dvs. ikke for arbeid som vedkommende likevel ville utført). Timebetaling for ekstraarbeidet settes til kr. 270,-. Øvingslærer får betalt for 1 time pr. 2 timer øvingsopplæring. Denne godtgjøringen dekker arbeidet med forberedelse, veiledning, vurdering av studentene, etterarbeid, møter med lærerutdanningsinstitusjonen m.v. Timebetalte øvingslærere i hel lærerstilling gis overtidsgodtgjøring. Deltidstilsatte b) Praksisskolen får til disposisjon kr ,- som rektor skal bruke til kompensasjon for ekstraarbeid i forbindelse med kontakt med høyskolen og organiseringen av praksisopplæringen og informasjon til studentene om skolen. Rektor kan delegere deler av dette ansvaret og godtgjøringen fordeles da mellom de ansvarlige etter avtale. c) Når andre lærere har med seg studenter under utførelsen av sitt ordinære arbeid og dette medfører merarbeid, skal det i samråd med høyskolen, fastsettes hvor mye tid ut Presentasjon for LU 10

11 Praksis LU - Øvingsrefusjon GLU godtgjøres for merarbeid. 5. Ved partsenighet mellom høyskolen, skoleeier og berørte organisasjoner lokalt inngås avtale om forsøk/avvik fra denne avtalen. 6. Avtalen trer i kraft fra 1. august 2005 og gjelder til 31. juli 2006, og løper videre for ett år av gangen så sant den ikke sies opp senest året før arbeidet kan spres over hele året Merknader: Praksisskoler er skoler som har inngått avtale om øvingsopplæring med en høyskole. Utvelgelsen av hvilke lærere / team som skal ha funksjon som øvingslærer, samt utpeking av koordinator for de enkelte team foretas etter intern utlysning av rektor, en representant for høyskolen og en tillitsvalgt. Den fastsatte tid til å utføre oppgavene som øvingslærer skal inngå i den arbeidsplan som settes opp innenfor den stillingsstørrelse vedkommende lærer er tilsatt i hos arbeidsgiver. Partene er enige om å ta avtalen opp til reforhandling hvis en av partene krever det på bakgrunn av endret planverk for lærerutdanningen. Partene viser for øvrig til avtale av 13.juni 1977 etter hovedtariffavtalens punkt V b mellom Forbruker- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene / Norsk Lærerlag. "Øvingslærer med minst 1/2 års øvingslærerutdanning (pedagogisk veiledning) gis dessuten lønn etter tilleggsregulativets trinn 4 ( ). Øvingslærer med 1 års øvingslærerutdanning (pedagogisk veiledning) og høyskolelærer med 1 års relevant videre utdanning, i begge tilfelle i tillegg til adjunktkompetanse etter reglene for slik kompetanse i skoleverket eller tilsvarende utdanning, gis lønn etter tilleggsregulativets trinn 6( ). Høyskolelærer må for å få dette lønnstillegget ha minst 2 års utdanning i ett fag, fagområde eller arbeidsområde. Dette tillegget kommer eventuelt i stedet for tillegget for øvingslærer med minst 1/2 års øvingslærerutdanning. Øvingslærer / timelærer ( i høyskolelærerstilling) i minst 1/3 øvingslærer- /timelærerstilling får utbetalt brøk av tilleggsregulativets trinn 4 eller 6 i forhold til brøk av hel øvingslærer-/høyskolelærerstilling. ( ) tilsvarer B 8, ( ) tilsvarer B 12 Øvingslærere som har valgt å fortsatt være fast tilsatt ved en høyskole får sine vilkår regulert av tidligere avtale av 11. april Fra avsettes det tid til arbeidsoppgavene i samsvar med vedlagte Retningslinjer for avtale mellom høyskolen og skoleeier. Hel øvingslærerstilling etter avtalen av 96 tilsvarer to normalperioder* etter denne avtalen. De godtgjøringer og betingelser som framkommer i denne avtale, forutsetter at det innhold som framkommer i "Retningslinjer for avtale mellom høyskolen og skoleeier" er fulgt opp (vedlegg 1). Eventuelle endringer/avvik i retningslinjene skjer etter at drøftinger har funnet sted med de berørte organisasjoner. Berører spørsmålet avsetting av tid til arbeidsoppgavene forutsettes det enighet mellom partene. Presentasjon for LU 11

12 Praksis LU - Øvingsrefusjon GLU Vedlegg 1 b RETNINGSLINJER FOR AVTALE MELLOM LÆRERUTDANNINGSINSTITUSJON OG KOMMUNE/FYLKESKOMMUNE/SKOLE OM PRAKSISOPPLÆRING I LÆRERUTDANNINGEN UFD og berørte organisasjoner har inngått ny avtale om lønns- og arbeidsvilkår for øvingslærere i lærerutdanningen som arbeider i grunnskole, videregående skole og folkehøyskole. Avtalen innebærer bl.a. at lærer i nevnte skoleslag skal ha funksjon som øvingslærer. Det forutsetter at det inngås avtale mellom lærerutdanningsinstitusjonen og kommunen/ fylkeskommunen/ skolen om praksisopplæring i lærerutdanningen. Retningslinjene benyttes full ut når det inngås avtale etter alternativ 2 for PPU og faglærerutdanningen i musikk, dans og drama. Når det gjelder alternativ 1 benyttes retningslinjene så langt de passer. Slik avtale må inneholde følgende hovedpunkter: Formål Forutsetninger Avtalens innhold Samarbeid om kompetanseutvikling mellom lærerutdanningsinstitusjon og praksisskole Øvingslærernes vilkår Økonomi Varighet utvikling av den yrkeskompetansen studentene skal oppnå. Praksisopplæringen er en sentral komponent i lærerutdanningen. Den skal gi studenten nødvendig erfaring for å bli skikket til å arbeide i dagens skole. Praksisopplæringen må baseres på de prinsipper som er nedfelt i lov- og læreplanverk for skolen, samt rammeplaner og fagplaner for lærerutdanningen. Studentene må få innblikk i og ta del i arbeidet med å virkeliggjøre læreplanens intensjoner i skolehverdagen. Praksisopplæringen må organiseres slik at hele skolen blir øvingsarena Studentene må få en realistisk oppfatning av skolen i dag. Det er nødvendig at praksisopplæringen i lærerutdanningen er i samsvar med utviklingen i skolen. Studentene må få ta del i utviklingsarbeidet og arbeidet med skolebasert vurdering. Praksisskolen bør kunne fungere som en forskningsarena. Forutsetninger Når det gjelder omfang av og innhold i praksisopplæringen som studentene har krav på, vises det til gjeldende rammeplaner for de forskjellige lærerutdanningene. Høyskolen fastsetter hvordan praksis organiseres, enten sammenhengende perioder eller praksis fordelt over studieåret. Praksisopplæringen må legges til rette slik at studentene får en variert praksis i samsvar med rammeplanene, samt til lærerutdanningsinstitusjonens lokale fagplaner, slik at målene kan nås. Formål Formålet med praksisopplæringen i lærerutdanningen er å forberede studentene til arbeid som lærere. Samspillet mellom teori og praksis skal danne grunnlaget for Presentasjon for LU 12

13 Praksis LU - Øvingsrefusjon GLU Til grunn for avtalen skal det ligge et veiledningsopplegg som er basert på gjeldende rammeplaner for lærerutdanningene, og som gjenspeiler skolesituasjonen ut fra gjeldende retningslinjer for skolens virksomhet. Planlegging av innholdet i praksisperioden må skje i samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonens lærere, praksisskolens ledelse, øvingslærerne og studentene og ta utgangspunkt både i praksisstedets årsplan og innholdet i studiet. Studentene bør få erfaring med ulike sider av læreryrket. Studentenes undervisning i elevgruppa utgjør en hoveddel. Veiledning omfatter faglig, didaktisk og pedagogisk rettledning ved øvingslæreren, felles forberedelse og etterarbeid i forbindelse med øvingsundervisningen. En normalperiode som øvingslærer er 7 uker*. En øvingslærer kan ha mer enn en normalperiode i løpet av ett skoleår. Øvingslærer/teamet skal til vanlig gi øvingsopplæring i et omfang som sikrer at alle studenter får gjennomsnittlig 20 timer pr. praksisuke*. Studentene skal til vanlig ha timer veiledning pr. uke i tilknytning til øvingsundervisningen. Ved bruk av team for trinn eller fag : Funksjonen som øvingslærer gis som delfunksjon til lærere i et trinnteam, fagteam (el.l) som sammen har ansvaret for gruppen av studenter. Det utpekes en øvingslærer som har koordineringsansvaret I tillegg til ordinær øvingsundervisning, avsettes det 125 timer av årsverket (merknad; for teamet pr 4 studenter) (tiden beregnes forholdsmessig av skoletid/fellestid (herunder undervisningstid) og selvstendig tid) til den virksomhet øvingslæreren skal utføre i tilknytning til praksisen. Tiden nyttes til veiledning, forberedelser, etterarbeid, vurdering og skikkethetsvurdering etc. Øvingslæreren deltar fullt ut i skoletid/fellestid og den 39. uke, studentene følger også øvingslærerens arbeid innenfor skoletid/fellestid. høyskolen, kompetanseutvikling m.m. Ved bruk av team vurderer høyskolen timebruken knyttet til møter på høyskolen. Det totale omfanget skal ikke være mindre enn 18 timer. For å kunne realisere intensjonene i rammeplanene stille det høye faglige krav til øvingslærere og til samarbeid mellom øvingslærer og lærerutdanningsinstitusjonens lærere. Avtalen må derfor legge til rette for et faglig forsvarlig samarbeid mellom øvingslærer/skole og lærerutdanningsinstitusjonen. Avtalens innhold Lærerutdanningsinstitusjonen må i avtalen sikre at praksisopplæringen blir gjennomført som planlagt. Det må avtales hvor mange øvingslærere eventuelt øvingslærerteam en skole som gir praksisopplæring, skal ha. Kommunen/fylkeskommunen må stille til rådighet kvalifisert personale og sikre kontinuitet blant øvingslærerne. Utvelgelsen av hvilke lærere/team som skal ha funksjon som øvingslærer, foretas etter intern utlysning - av rektor, en representant fra høyskolen og en tillitsvalgt Lærerutdanningsinstitusjonen kan stille krav til øvingslærernes kompetanse, bl.a. krav om veiledningskompetanse. Det må tas inn i avtalen at lærerutdanningsinstitusjonen i samråd med skolen fastsetter når skolen og øvingslærerne skal ta imot studenter. Lærerutdanningsinstitusjonen retter sine krav/ønsker til skolen som må planlegge praksisopplæringen som arbeidsoppgave innenfor skoleåret. Av disse timene (125) disponerer høyskolen minimum 18 timer til møter på Presentasjon for LU 13

14 Praksis LU - Øvingsrefusjon GLU Det må avtales at lærerutdanningsinstitusjonen skal godkjenne hvordan studentenes praksis ved skolen skal organiseres. Det må videre avtales i hvilket omfang andre lærere enn øvingslærerne skal medvirke. Gjennom avtalen bør det sikres at studentene får kjennskap til flere sider ved skolens liv, bl.a. ledelse, pedagogiske prioriteringer, strategier for foreldremedvirkning og tilpasset opplæring. Det bør derfor settes av tid til samtale med ledelsen ved skolen. Gjennom avtalen skal det sikres at studentene får muligheten til å besøke skolen utenom ordinære praksisperioder og uten krav påveiledning, gjennomføre observasjoner, samle stoff til prosjektoppgaver m.m. Samarbeid om kompetanseutvikling mellom lærerutdanningsinstitusjon og praksisskole I tillegg til samarbeid om hver praksisperiode forutsettes det et nært samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene og praksisskolene for gjensidig læring og utvikling. Avtalen må omfatte hva som blir prioritert og hvordan dette kan organiseres både ved praksisskolen og ved lærerutdanningsinstitusjonen Samarbeidet kan omfatte faglig etterutdanning av skolens lærere og samarbeid om utviklingsarbeid på skolen. Det kan for eksempel avtales at lærerutdanningsinstitusjonen gir tilbud om videreutdanning i veiledningspedagogikk. Praksisskolen bør kunne fungere som en forskningsarena Øvingslærernes vilkår Øvingslærer har sitt tilsettingsforhold til kommune/fylkeskommune/skole. Kommunen/fylkeskommunen/skolen utbetaler godtgjøring for funksjon som øvingslærer i samsvar med avtalen om arbeidsvilkår for øvingslærere. Godtgjøringen er pensjonsgivende. Reduksjon i årsverket som lærer fastsettes i samsvar med samme avtale. Økonomi Lærerutdanningsinstitusjonen betaler ekstra lønnskostnader ved praksisopplæringen til kommunen/fylkeskommunen/skolen, i henhold til avtalen om lønns- og arbeidsvilkår for øvingslærere. Arbeidet som øvingslærer forutsettes gjennomført innenfor øvingslærerens ordinære stilling. Går lærerstillingen ut over 100%, dekkes ikke evt. overtidstillegg, med mindre overtiden framkommer som et resultat av merkjøp av tid fra høyskolens side. Varighet Avtalen bør normalt gjelde for seks år. Den kan sies opp i avtaleperioden dersom en av partene ikke oppfyller vilkårene i avtalen. * - arbeidet kan spres over hele året Avtalen kan også omfatte en adgang til å utveksle lærere mellom institusjonene og en praktisk beskrivelse av hvordan dette skal tilrettelegges. Det kan være aktuelt med skoleovertakelse i en kort periode. Presentasjon for LU 14

15 Praksis LU - Øvingsrefusjon GLU REFUSJONSBEREGNING ALLMENNLÆRER- OG GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN NN skole Periode: jan-jul 2013 Øvingslærer 1 Øvingslærerfunksjon: 85,71 % Årslønn Veiledningsped: 12 (7 uker/4 stud. er 100%, 6 uker er 85,71 %, 1 uke er 14,29%. 4 studenter er 100%, 5 stud. øker satsen med 25%, 1 el 2 studenter gir halv sats) Gjeldende årslønn (i hele kroner) Vår 2013 Veil.ped Beregnet Beregnet Godtgjøring øvingslærer B-trinn Sats Funksjon % Feriepenger Totalt ink.f.p. Arb.g.avg. Helt studieår Periode % 12 % 14,1 % Øvingslærer Ressurs til skolen Årslønn Ref.prosent Funksjon % Feriepenger Totalt ink.f.p. Arb.g.avg. Helt studieår Periode ,33 % 86 % 12 % 14,1 % Årslønn Periode: jan-jul Kompensasjon praksisskolen Sats Kompens. Feriepenger Totalt ink.f.p. Arb.g.avg. Beregnet Beregnet praksissk. 12 % 14,1 % helt studieår Periode Praksisskolen Kompensasjon koordinator Sats Kompens. Feriepenger Totalt ink.f.p. Arb.g.avg. Beregnet Beregnet 2000 praksissk. 12 % 14,1 % helt studieår Periode Koordinator 1 (kun team) Koordinator 1 (kun team) Koordinator 1 (kun team) Samlet refusjon periode Sum refusjonskrav vår Presentasjon for LU 15

16 Praksis LU - Øvingsrefusjon FLU/BLU Øvingslærere i Førskolelærer-/barnehagelærerutdanningen FLU/BLU Godtgjøring for øvingsundervisning ved praksisbarnehager/skoler Viser til avtale (vedlegg 2 a) og retningslinjer (vedlegg 2 b) fra Kunnskapsdepartementet for barnehager om arbeidsvikår for øvingslærere i førskolelærerutdanningen, gjeldende fra , se evnt. link. Presentasjon for LU 16

17 Praksis LU - Øvingsrefusjon FLU/BLU Hovedreglene for godtgjøring er som følger: -Øvingslærer godtgjøres med kr ,- for en student per år. Dersom øvingslæreren tar imot 2 studenter er godtgjøringen kr ,-. Hvis godtgjøringen ikke kan gjøres pensjonsgivende i barnehagens pensjonsordning, økes godtgjøringen med 10%. - Godtgjøring er beregnet ut i fra øvingslærers fulle deltakelse i praksisopplæringen med en eller to studenter i 16 uker. Deltar ikke øvingslæreren fullt ut, kan det gis forholdsmessig godtgjøring. Presentasjon for LU 17

18 Praksis LU - Øvingsrefusjon FLU/BLU - Øvingslærere med 10 vekttalls veiledningspedagogikk eller mer, mottar i tillegg kr. 2000,- per år. - Styrer i barnehagen utbetales kr 400,- per uke barnehagen har studenter som kompensasjon for ekstraarbeid i forbindelse med kontakt med høyskolen og organisering av praksisopplæringen i barnehagen. - Førskolelærer som tar på seg øvingsopplæring i mer enn 16 uker, får en tilleggsgodtgjøring på kr. 650,- pr. student pr. uke. - Frikjøp av tidsressurs til barnehagen godtgjøres ut fra avtalens forutsetning om at det sikres at det avsettes 80 timer pr. år av årsverket til øvingslærer med en student og 120 timer pr.år av årsverket til øvingslærer med to studenter. Dette tilsvarer 5t (5t x 16 uker = 80t) for en student og 7,5t (7,5t x 16 uker = 120t) timer for to studenter. Presentasjon for LU 18

19 Praksis LU - Øvingsrefusjon FLU/BLU Vedlegg 2 a AVTALE VEDRØRENDE ØVINGSLÆRERE I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Utdannings- og forskningsdepartementet vil sikre at høyskolene, i avtale mellom høyskolen og barnehageeier, sørger for at øvingslærere og styrere får godtgjøring som minimum er i samsvar med nedenstående: Førskolelærer ved den enkelte barnehage får funksjon som øvingslærer for et avgrenset tidsrom på 4 år, med mulighet for fornyelse. Når det allerede ved avtaleinngåelsen er klart at funksjonen som øvingslærer ikke vil vare i 4 år, kan funksjonstiden være kortere. a) Arbeidet som øvingslærer godtgjøres med kr ,- for en student per år Dersom øvingslæreren tar imot 2 studenter er godtgjøringen kr ,-. Hvis godtgjøringen ikke kan gjøres pensjonsgivende i barnehagens pensjonsordning, økes godtgjøringen med 10 %. b) Øvingslærere med 10 vekttalls veiledningspedagogikk eller mer, mottar i tillegg kr 2000,- per år. c) Styrer i barnehagen utbetales kr 400,- per uke barnehagen har studenter som kompensasjon for ekstraarbeid i forbindelse med kontakt med høyskolen og organisering av praksisopplæringen i barnehagen. arbeidsoppgavene kan utføres innenfor ordinær arbeidstid. Hvis dette ikke lar seg gjøre, dekker høyskolen kostnaden ved det nødvendige antall overtidstimer. Ved partsenighet mellom høyskolen, barnehageeire og berørte organisasjoner kan det lokalt inngås avtale om forsøk/avvik fra denne avtalen. Avtalen trer i kraft fra 1. august 2005 og gjelder til 31. juli 2006, og løper videre for ett år av gangen med mindre den sies opp senest året før. * - arbeidet kan spres over hele året Merknad: Praksisbarnehager er barnehager der det er inngått avtale om øvingsopplæring med en høyskole. Partene forutsetter at høyskolen og barnehageeier inngår avtale om avsetting av tilstrekkelig tid til å utføre øvingsopplæringen (tas inn i avtalen mellom høyskole og barnehageeier). Partene er enige om å ta avtalen opp til reforhandling hvis en av partene krever det på bakgrunn av endret planverk for lærerutdanningen. Godtgjøring under punkt a) er beregnet ut i fra øvingslærers fulle deltakelse i praksisopplæringen med en eller to studenter i 16 uker *. Deltar ikke øvingslæreren fullt ut, gis forholdsmessig godtgjøring. Førskolelærer som tar på seg øvingsopplæring i mer enn 16 uker, får en tilleggsgodtgjøring på kr. 650,- pr. student pr. uke, under forutsetning av at de ekstra Presentasjon for LU 19

20 Praksis LU - Øvingsrefusjon FLU/BLU Dersom barnehageeier, berørte organisasjoner og høyskolen blir enige, kan det lokalt inngås avtale om forsøk/avvik fra denne avtalen. De godtgjøringer og betingelser som framkommer i denne avtalen, forutsetter at det innhold som framkommer i "Retningslinjer for avtale mellom høyskolen og barnehagen/ barnehageeiere" er fulgt opp (vedlegg 2). Eventuelle endringer/avvik i retningslinjene skjer etter at drøftinger har funnet sted med de berørte organisasjoner. Berører spørsmålet avsetting av tid til arbeidsoppgavene forutsettes det enighet mellom partene. Det skal ikke tilsettes førskolelærer som øvingslærere av høyskolene etter inngåelse av denne avtalen. Øvingslærere som er tilsatt som øvingslærer ved en høyskole, skal tilbys funksjon som øvingslærer på de vilkår som denne avtalen beskriver senest fra Inntil overføring til funksjon som øvingslærer på disse vilkår har funnet sted, gjelder tidligere avtalte vilkår, jf avtalen gjengitt i KUFs rundskriv F-53/91 med vedlegg og protokoll av 21. september Vedlegg 2 b RETNINGSLINJER FOR AVTALE MELLOM LÆRER-UTDANNINGSINSTITUSJON OG KOMMUNE / BARNEHAGEEIER OM PRAKSIS OPPLÆRING I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN hovedpunkter: Formål Forutsetninger Avtalens innhold Samarbeid om kompetanseutvikling mellom lærerutdanningsinstitusjon og praksisbarnehage Øvingslærernes vilkår Økonomi Varighet Formål Formålet med praksisopplæringen i førskolelærerutdanningen er å forberede studentene til arbeid i barnehage og i første klasse på småskoletrinnet i grunnskolen. Førskolelæreryrket er et praktisk yrke, og praksisopplæringen har derfor en sentral plass i utdanningen. Den skal gi studentene nødvendig erfaring for å bli skikket til å arbeide i dagens barnehage. Gjennom praksisperiodene skal studentene utvikle sin faglige dyktighet ved å bli fortrolige med å utøve yrket og få erfaringer med de arbeidsområdene førskolelæreren har. Praksisperiodene bør også inspirere til refleksjon over yrkesutøvingen, slik at studentene utvikler sin faglige kyndighet. Forutsetninger Når det gjelder omfang av og innhold i praksisopplæringen studentene har krav på, viser vi til gjeldende rammeplan for førskolelærerutdanningen og Det er inngått ny avtale om lønns- og arbeidsvilkår for øvingslærere i førskolelærerutdanningen mellom UFD og berørte organisasjoner. Avtalen innebærer bl.a. at førskolelærer kan ha funksjon som øvingslærer. Dette forutsetter at det inngås avtale mellom lærerutdanningsinstitusjon og kommune/barnehageeier om praksisopplæring i førskolelærerutdanningen. Slik avtale må inneholde følgende Presentasjon for LU 20

21 Praksis LU - Øvingsrefusjon FLU/BLU utdanningsinstitusjonens fagplan. Praksisopplæringen må legges til rette slik at studentene får en variert praksis i samsvar med rammeplanen, og slik at målene i rammeplanen kan nås. Til grunn for avtalen skal det ligge et veiledningsopplegg som er basert på gjeldende rammeplan for førskolelærerutdanningen, og som gjenspeiler barnehagesituasjonen ut fra gjeldende lov og rammeplan for barnehagenes virksomhet. Lærerutdanningsinstitusjonen har det overordnete faglige ansvaret for praksisopplæringen og utarbeider en samlet plan for praksisopplæringen. Planen må spesielt ivareta integreringen av praksis i pedagogisk teori og i de faglig-pedagogiske studiene. Gjennomføring av praksisperioden må skje i samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonens lærere, øvingslærerne i barnehagen og studentene. Studentene bør få erfaring med ulike sider av førskolelæreryrket. Studentenes arbeid i barnegruppa utgjør en hoveddel. Veiledning omfatter faglig, didaktisk og pedagogisk rettledning ved øvingslæreren, felles forberedelse og etterarbeid i forbindelse med øvingsopplæringen. Øvingslærers arbeid med praksisopplæringen består i hovedsak av forberedelse av praksisperioden, øvingsopplæring, veiledning og vurdering av studentene og etterarbeid som inkluderer oppsummering av praksisperioden. Samarbeidet mellom øvingslærer og lærerutdanningsinstitusjon omfatter også skikkethetsvurdering av studentene. Full funksjon som øvingslærer skal i omfang pr. år utgjøre øvingslærers arbeidstid pr. uke i barnehagen i 16 uker. Øvingslærer skal ha ansvar for en eller to studenter som følger øvingslæreren i praksisperioden. Det er en forutsetning at det sikres at det avsettes 80 timer pr. år av årsverket til øvingslærer med en student og 120 timer pr. år av årsverket til øvingslærer med to studenter til arbeidsoppgaver som nevnt ovenfor foruten faglig oppdatering og kontakt med lærerutdanningsinstitusjonen. Av disse timene kan det avsettes inntil 37,5 timer pr. år til høyskolens disposisjon til møtevirksomhet ved høyskolen. Planlegging, gjennomføring som nevnt og oppsummmering av hver praksisperiode er nødvendig for å sikre kvaliteten i førskolelærerutdanningen. Det er viktig å opprette rutiner for samarbeidet mellom lærerutdanningsinstitusjon og barnehage. Avtalen må legge til rette for et faglig forsvarlig samarbeid mellom øvingslærer/barnehage og lærerutdanningsinstitusjon. Lærerutdanningsinstitusjonen må i avtalen sikre at praksisopplæringen blir gjennomført som forutsatt. For førskolelærerstudentenes praksisopplæring i skolen viser vi til tilsvarende retningslinjer for de øvrige lærerutdanningene. Avtalens innhold Det må avtales hvor mange praksisplasser og hvor mange øvingslærere en barnehage som gir praksisopplæring, skal ha. Det må tas inn i avtalen at lærerutdanningsinstitusjonen i samråd med barnehagen fastsetter når barnehagen og øvingslærerne skal ta imot studenter. Lærerutdanningsinstitusjonen retter sine krav/ønsker til barnehagen som må planlegge praksisopplæringen som arbeidsoppgave innenfor studieåret. Det må avtales at lærerutdanningsinstitusjonen skal godkjenne organiseringen av praksis i barnehagen. Gjennom avtalen bør det sikres at studentene får kjennskap til flere sider ved barnehagens liv, blant annet ledelse. Det bør derfor settes av tid til samtale med Presentasjon for LU 21

22 Praksis LU - Øvingsrefusjon FLU/BLU styrer i barnehagen. Kommune/barnehageeier må stille til rådighet kvalifisert personale og sikre kontinuitet blant øvingslærerne. Lærerutdanningsinstitusjonen kan stille krav til øvingslærernes kompetanse. Det må derfor i avtalen sørges for at lærerutdanningsinstitusjonen får innflytelse på valg av øvingslærere for å sikre tilgang på dyktige øvingslærere som har den faglige og pedagogiske kompetanse lærerutdanningsinstitusjonen har behov for. Utvelgelsen av hvilke førskolelærere som skal ha funksjon som øvingslærer, foretas av styrer, en representant for høyskolen og en tillitsvalgt, etter intern utlysing. Samarbeid om kompetanseutvikling mellom lærerutdanningsinstitusjon og Praksisbarnehage I tillegg til samarbeid om hver praksisperiode forutsettes det et nært samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene og praksisbarnehagen for gjensidig læring og utvikling. Avtalen må omfatte hva som blir prioritert og hvordan dette kan organiseres både ved praksisbarnehagen og ved lærerutdanningsinstitusjonen. Samarbeidet kan omfatte faglig etterutdanning og samarbeid om utviklingsarbeid. Det kan for eksempel avtales at lærerutdanningsinstitusjonen gir tilbud om videreutdanning i veiledningspedagogikk. Kommune/barnehageeier utbetaler godtgjøring for funksjon som øvingslærer i samsvar med avtalen om arbeidsvilkår for øvingslærere i førskolelærerutdanningen. Godtgjøringen er pensjonsgivende hvis dette er mulig i henhold til den pensjonsordningen som gjelder for barnehagens personale. Hvis godtgjøringen ikke kan gjøres pensjonsgivende økes godtgjøringen med 10 %. Økonomi Lærerutdanningsinstitusjonen betaler ekstra lønnskostnader ved praksisopplæringen til kommune/barnehageeier. Arbeidet som øvingslærer forutsettes gjennomført innenfor øvingslærerens ordinære stilling. Medfører øvingslæreroppgavene arbeid utover ordinær stilling, refunderes ikke eventuelt overtidstillegg av høyskolen, med mindre overtida framkommer som resultat av merkjøp av tid fra høyskolens side. Varighet Avtalen gjelder til vanlig for seks år. Den kan sies opp i avtaleperioden dersom en av partene ikke oppfyller vilkårene i avtalen. Avtalen kan også omfatte en adgang til å utveksle personale mellom institusjonene og en praktisk beskrivelse av hvordan dette skal tilrettelegges. Det kan være aktuelt med barnehageovertakelse i en kort periode. Praksisbarnehagen bør kunne fungere som en forskningsarena. Øvingslærernes vilkår Øvingslærer har sitt tilsettingsforhold til kommune/barnehageeier. Presentasjon for LU 22

23 Praksis LU - Øvingsrefusjon FLU/BLU REFUSJONSBEREGNING FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Periode: jan - jul 2013 NN Barnehage Vår 2013 Øvingslærer 1 Antall uker med 1 student <= 16 uker: 12 Maks 16 uker (antall uker for hele studieåret) Antall uker med 2 studenter <= 16 uker: 6 Maks 16 uker (2 studenter samtidig) Antall uker med studenter > 16 uker: Veiledningsped.: 1 Årslønn: Mer enn 16 uker (må være avtalt) Timesats uten sos.kostn: 0 Kun for øvingslærer som har student fra 3DeFU til veiledn. 4t i studentens egen-praksisperiode Pensjonsg. sats: 10,00 % Feriepenger Pensjon Totalt eks. A.g.a Beregnet Beregnet Sats Godtgjøring 12 % 10,00 % a.g.a. 14,1 % helt studieår Vår 2013 Godgjøring øvingslærer - lav sats Godgjøring øvingslærer - høy sats Godtgj. Øvingsl. > 16 uker Ekstra veiledningsped Veiledning 2x2t 3DeFU Frikjøp av tidsressurs - lav sats 1 stud Frikjøp av tidsressurs - høy sats 2 stud Totalt Styrer NN Antall uker med student(er) 0 Se avtalens bunnsum - antall uker med studenter samtidig (Maks 21) Feriepenger Pensjon Totalt eks. A.g.a Beregnet Beregnet Sats Godtgjøring 12 % a.g.a. 14,1 % helt studieår Vår 2013 Styrerhonorar Totalt Sum refusjonskrav vår Presentasjon for LU 23

24 Praksis LU - Øvingsrefusjon PPU Øvingslærere i praktiskpedagogisk utdanning PPU Godtgjøring for øvingsundervisning ved praksisskoler Viser til avtale (vedlegg 3) fra Kunnskapsdepartementet for skoler om arbeidsvilkår for øvingslærere i allmennlærerutdanningen, yrkesfaglærerutdanningene og i faglærerutdanningen gjeldende fra , link til KD avtaler/retningslinjer: Avtalen åpner for to alternativer Alternativ 1: Det avtales et beløp per student. I tillegg timegodtgjøres øvingslærere som ikke er ansatt i partnerskapsskoler med påslag på 10 % dersom betalingen ikke er pensjonsgivende i arbeidsgivers pensjonsordning Alternativ 2: Avtale i tråd med AU avtalen Presentasjon for LU 24

25 Praksis LU - Øvingsrefusjon PPU Praksisfeltet generelt I forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning 3 skal det være en praksis på uker. Det er vanlig at PPU har en praksis på 12 uker fordelt med 6 uker høst og 6 uker vår. Det er forskjellige typer praksis: Ordinær praksis Praksislærer godtgjøres med kr ,- pr student pr. periode (6 ukers praksis). Sosiale kostnader kommer i tillegg. Presentasjon for LU 25

26 Praksis LU - Øvingsrefusjon PPU Egenpraksis Praksislærer godtgjøres med kr ,- pr. student pr. periode. Ikke noe merarbeid. Sosiale kostnader kommer i tillegg. Hovedkontakt (HK) Hovedkontakt gis 3 timer pr. student pr. periode og eget lønnstrinn. Sosiale kostnader kommer i tillegg. Satsene for ordinær- og egenpraksis ble endret i 2012 fra timer og timesatser/eget lønnstrinn til faste satser pr. periode. Reiseutgifter kommer i tillegg. Presentasjon for LU 26

27 Praksis LU - Øvingsrefusjon PPU Vedlegg 3 AVTALE OM ARBEIDSVILKÅR FOR ØVINGSLÆRERE I PRAKTISKPEDAGOGISK UTDANNING (PPU) OG I FAGLÆRERUTDANNINGEN I MUSIKK, DANS OG DRAMA Det inngås avtale mellom lærerutdanningsinstitusjon, berørte organisasjoner og skoleeier etter alt. 1 eller alt. 2 Alt.1 Lærerutdanningsinstitusjonen overfører til partnerskaps-/praksisskolen kr (avtales mellom lærerutdanningsinstitusjonen, berørte organisasjoner og skoleeier) pr student for arbeid tilsvarende en praksisuke *. Midlene brukes til kompensasjon og eventuelt kompetanseutvikling for øvingslærerne. Praksisopplegget fordeles over studieåret etter avtale inngått mellom lærerutdanningsinstitusjonen og partnerskaps-/praksisskolen. Det avtales i tillegg godtgjøring for timebetalte øvingslærere som ikke er ansatt ved partnerskaps-/praksisskole, og for øvingsopplæring av studenter der partnerskapsskolen / praksisskolen ikke har fått godtgjøring etter første avsnitt. Hvis godtgjøringen ikke kan gjøres pensjonsgivende i skoleeierens pensjonsordning, økes godtgjøringen med 10 %, gjelder ikke eventuell overtidsgodtgjøring. Alt. 2 Det inngås avtale mellom lærerutdanningsinstitusjonen og skoleeier i tråd med det som er fastsatt for allmennlærerutdanningen. Avtalen trer i kraft fra 1. august 2005 og gjelder til 31. juli 2006, og løper videre for ett år av gangen med mindre den sies opp senest året før. * - arbeidet kan spres over hele året Presentasjon for LU 27

28 Praksiskostnader i LU Noen sentrale spørsmålsstillinger: Rundskrivet av 2005 er foreldet, fragmenter og vanskelig å tolke Dersom partene er enig kan det inngås lokale avtaler som avviker fra rundskrivets retningslinjer Er vi tjent med en sentral øvingslæreravtale? Hvordan bør den i så tilfelle se ut? Hva er alternativene til en sentral avtale? Presentasjon for LU 28

29 Praksiskostnader i LU Finansiering generelt Hvor relevant er det i et rammefinansieringssystem å kostnadsberegne enkelt elementer? Hvilken konsekvenser bør praksiskostnader ha for budsjetteringspraksis i høyere utdanning Presentasjon for LU 29

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune 1. Varighet Avtalen gjelder for 6 år, i tidsrommet 1.8.2010-31.7.2016. Avtalen vurderes årlig

Detaljer

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier 1. Varighet Avtalen varer i seks år, fra 1.8.2013 31.7.2019. Behov for eventuelle justeringer blir vurdert årlig, og hver av partene kan si opp avtalen med seks måneders varsel. Partene skal så tidlig

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG 1 SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG GRUNNSKOLEEIERE OG GRUNNSKOLER Denne avtalen er inngått med bakgrunn

Detaljer

1. Formål. 2. Omfang. 3. Forutsetninger

1. Formål. 2. Omfang. 3. Forutsetninger Avtale mellom Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning og skole om praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, allmennlærerutdanningen

Detaljer

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.?

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.? Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning og? barnehage 1. Innledning Denne kontrakten bygger på samarbeidsavtalen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG VIDEREGÅENDE SKOLER, FOLKEHØGSKOLER, FAGSKOLER, FYLKESKOMMUNER/SKOLEEIER

Detaljer

innkalles herved til møte tirsdag , kl på Høgskolen i Agder, Kristiansand, Henrik Wergelands hus, rom A7006.

innkalles herved til møte tirsdag , kl på Høgskolen i Agder, Kristiansand, Henrik Wergelands hus, rom A7006. HØGSKOLEN I AGDER Lærerutdanningsledelsen Kristiansand 13.04.05 Studienemnda for Allmennlærerutdanningen og Faglærerutdanningen for praktiske og estetiske fag. Kirsti Vindal Halvorsen, Lærerutdanningsledelsen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG VIDEREGÅENDE SKOLER OG FAGSKOLER I OSLO, SKOLEEIER, UTDANNINGSETATEN

Detaljer

Rapport om beregning av praksiskostnader i lærerutdanning

Rapport om beregning av praksiskostnader i lærerutdanning Rapport om beregning av praksiskostnader i lærerutdanning Et arbeid utført av Eystein Arntzen, Høgskolen i Østfold, på oppdrag fra Nasjonalt råd for lærerutdanning. 10.1.2014 Innledning Praksiskostander

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom XXX skole og NLA Høgskolen om praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningene

Partnerskapsavtale. mellom XXX skole og NLA Høgskolen om praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningene Partnerskapsavtale mellom XXX skole og NLA Høgskolen om praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningene 1 1. Formål Formålet med avtalen er å sikre et forutsigbart og forpliktende samarbeid mellom praksisskole

Detaljer

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 SFS 2213

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

SFS Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - ndervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser

Detaljer

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS Status: Historisk Ikrafttredelse: 01-01-2010 Type: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: 01-01-2010 Utsteder: KS Utskrevet av: Knut Simble Dato: 10-01-2012 1 / 6Kommuneforlaget Side

Detaljer

SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET

SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET 1 F-4073 tillegg nr. 3 vedlegg 4 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET 1. Årsverket Undervisningspersonalets samlede arbeidsoppgaver skal løses innenfor et årsverk på 1687,5

Detaljer

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning «Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn

Detaljer

Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker)

Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker) Plan for praksisopplæring, deltid (20 uker) Plan for praksisopplæring bygger på rammeplan for førskolelærerutdanning, fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet. Siste revisjon godkjent

Detaljer

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid UTDANNINGSFORBUNDET In n: 2 9 JUN 2011 ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL [Ark Beh: År 2011, den 22.juni ble det holdt forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene, Til stede fra

Detaljer

Invitasjon til praksissamarbeid med inngåelse av nye praksisavtaler

Invitasjon til praksissamarbeid med inngåelse av nye praksisavtaler Invitasjon til praksissamarbeid med inngåelse av nye praksisavtaler Lovverket Plikt å stille barnehagen til disposisjon for praksis i barnehagelærer - utdanningen etter Barnehageloven Utdanningen er rammeplan

Detaljer

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra 01.08.2007 A.1 Omfang, varighet og oppsigelsesfrist Parter: Tingvoll kommune og Utdanningsforbundet. Avtalen er inngått

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 er hoved-særavtalen for skoleverket. Den består av to hoveddeler: Avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet

Detaljer

B-05/06: Tariffoppgjøret SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06)

B-05/06: Tariffoppgjøret SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06) B-05/06: Tariffoppgjøret 2006 - SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06) Utskriftsdato: 20.12.2017 06:19:00 Status: Gjeldende Dato: 4.7.2006 Utgiver: KS Dokumenttype:

Detaljer

Oppfatninger omkring studiekvalitet i lærerutdanningene i 2013

Oppfatninger omkring studiekvalitet i lærerutdanningene i 2013 Oppfatninger omkring studiekvalitet i lærerutdanningene i 2013 Nasjonalt råd for lærerutdanning Rådsmøte 2/2014 Tromsø/Malangen 2014-06-12 Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn hakon.finne@sintef.no

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/1-2014 Dokument nr.: 14/00376-1 Arkivkode: 0 Dato: 11.11.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Barnehager, skolefritidsordninger, skole og

Detaljer

Vedtak FST Vere aktive og offensive i arbeide med implementering av SFS I skulering og all anna kontakt med lokale tillitsvalde legge

Vedtak FST Vere aktive og offensive i arbeide med implementering av SFS I skulering og all anna kontakt med lokale tillitsvalde legge 22.01.15 SFS 2213 Vedtak FST 20.1.2015 Vere aktive og offensive i arbeide med implementering av SFS 2213. I skulering og all anna kontakt med lokale tillitsvalde legge stor vekt på Utdanningsforbundet

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode

Detaljer

Fellesskolering i SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

Fellesskolering i SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Fellesskolering i SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 MÅL FOR DAGEN/DISPOSISJON Minne om intensjonene i Hovedavtalen Forstå intensjonene i arbeidstidsavtalen

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningene

Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningene Når kunnskap gir resultater--- Universitets- og høyskoleavdelingen Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningene Sluttrapport November 2007 Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Kartleggingens bakgrunn,

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Sist oppdater 23.09.2015 Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Politiattest I Forskrift om opptak til universiteter

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale

Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale Til Lokallag i FHF og NKF Rundskriv L 06-2016 Oslo, 14. mars 2016 Til lokallagene i FHF og NKF Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale På tillitsvalgtkonferansen FHF og NKF arrangerte

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

Utlysning: Avtaler om partnerskapsskoler for grunnskolelærerutdanningene for og informasjon om satsing på «universitetsskoler»

Utlysning: Avtaler om partnerskapsskoler for grunnskolelærerutdanningene for og informasjon om satsing på «universitetsskoler» Til skoleeiere og grunnskoler i Rogaland Deres ref.: Vår ref.:17/06968-1 Dato: 08.11.2017 Utlysning: Avtaler om partnerskapsskoler for grunnskolelærerutdanningene for 2018 2022 og informasjon om satsing

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom

SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom SAMARBEIDSAVTALE Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Barnehage: Eier: og Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, HUT 1. Avtalens

Detaljer

Skolering i SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

Skolering i SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Skolering i SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 MÅL FOR DAGEN/DISPOSISJON Minne om intensjonene i Hovedavtalen Forstå intensjonene i arbeidstidsavtalen

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 SFS 2213 er den viktigste særavtalen for skoleverket. Den består av to hoveddeler: Hoveddelen

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

1.4 Timesats settes ut fra arbeidstakers formelt godkjente kompetanse på det tidspunkt han/hun utførte arbeid ved KHiB.

1.4 Timesats settes ut fra arbeidstakers formelt godkjente kompetanse på det tidspunkt han/hun utførte arbeid ved KHiB. Retningslinjer for avlønning av gjestelærere/timelærere, gjesteforelesere og sensorer samt godtgjøring for arbeid ved styre-/utvalgs-/sakkyndig komitédeltagelse ved Kunst og designhøgskolen i Bergen (KHiB)

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Kompetansekrav for lærerstillinger Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Rettsgrunnlag 1 Opplæringslova 10-1; Kompetansekrav for undervisningspersonell Opplæringslova

Detaljer

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring VEILEDER SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1.8.2014-31.12.2017 1 Avtalens pkt. 3 - Arbeidsåret Elevenes skoleår (skoleruta) fastsettes i forskrift av kommunen/fylkeskommunen,

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Lov- og avtalesystemet

Lov- og avtalesystemet Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Arbeidstvistloven Tjenestetvistloven Barnehageloven

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere 2008-2009 Velkommen til studieåret 2008-2009 Gjennom heftet Plan for

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

SFS 2213: Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213: Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213: Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Utskriftsdato: 31.1.2018 07:04:54 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2017 Nummer: SFS 2213 Utgiver: KS Dokumenttype: Særavtale Korttittel:

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Bergen Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013

Bergen  Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013 Bergen Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013 INNHOLD Innledning... 2 Arbeidstidsavtale for lærerne i Bergen kommune, skoleåret 2012/13... 3 Arbeidstidsavtalen

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Utrykt vedlegg til rapporten

Utrykt vedlegg til rapporten SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73591299 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister: NO 948007029 MVA Utrykt vedlegg til rapporten

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13 Fra: Berg, Halvard [mailto:halvard.berg@austagderfk.no] Sendt: 30. november 2012 12:56 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein; Askestad, Toril Emne: Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/08-2016 Dokument nr.: 16/02231-1 Arkivkode: 512 Dato: 06.12.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Overtid for undervisningspersonalet KS og

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE VEDRØRENDE SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager mellom KS og Fagforbundet Musikernes Fellesorganisasjon Skolenes Landsforbund FO Delta

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: Mai 2016 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

INNLEDNING 2 STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 3 ORGANISERING 3 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5

INNLEDNING 2 STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 3 ORGANISERING 3 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5 INNLEDNING 2 STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 3 ORGANISERING 3 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5 VEILEDNING OG VURDERING 6 KONTAKTPERSONER 7 VEDLEGG 7 1 Innledning Heftet

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Antall deltakere og bruk av midler Etterutdanning 222 510 deltakere Videreutdanning 5016 deltakere Rapportert 742 mill kroner 356 mill. 56 mill. 333 mill. Etterutdanning til lærere og rådgivere Etterutdanning

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema Kurs for tillitsvalgte, september 2016 v/tonje Leborg Rådgiver, Norsk Lektorlag Hovedtariffavtalen KS Kap 0 Hovedavtalen del A (Forhandlingsordningen) Kap 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen. Hva innebærer det?

Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen. Hva innebærer det? Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen Hva innebærer det? 1 Samarbeids- og årsavtale Samarbeidsavtale inngås vanligvis for 2 eller 4 år mellom barnehagens eier og NLA Høgskolen. Nye avtaler skal inngås med

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015 Særavtaler Sentrale og lokale Bergenskurset ATG September 2015 Morten Pedersen/Siv Fjeldseth Særavtaler Det er inngått en rekke sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise særavtaler som berører

Detaljer

Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet

Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet Institusjonene og deres organisering å ha oppmerksomheten rettet mot førskolelærerutdanningens

Detaljer

STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 2 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5 VEILEDNING OG VURDERING 6 VEDLEGG 6

STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 2 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5 VEILEDNING OG VURDERING 6 VEDLEGG 6 INNLEDNING 2 STUDENTENES FORUTSETNINGER 2 MÅL 2 INNHOLD OG ARBEIDSFORMER 2 ORGANISERING 3 HVEM GJØR HVA? 4 OMFANG OG GODTGJØRING 5 VEILEDNING OG VURDERING 6 KONTAKTPERSONER 6 VEDLEGG 6 NOEN PRINSIPPER

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Høring forslag til nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk

Høring forslag til nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 19.12.2016 14.12.2016 16/02059-3 Gunn Gallavara Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 16/2099 62 22188436 forskning

Detaljer

KOMMUNAL VEILEDER ARBEIDSTIDSAVTALE FOR UNDERVISNINGSPERSONALE PR. 09.09.13

KOMMUNAL VEILEDER ARBEIDSTIDSAVTALE FOR UNDERVISNINGSPERSONALE PR. 09.09.13 KOMMUNAL VEILEDER ARBEIDSTIDSAVTALE FOR UNDERVISNINGSPERSONALE PR. 09.09.13 Område Sentral avtale Kommunale føringer og retningslinjer Drøftingtema Krever avtale = Hovedområder knyttet til særavtalen =

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Sentral Generell Særavtale (SGS) 1010 Følge av pasient/klient/elev Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Kurs for nye tillitsvalgte høsten 2014 2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet 2 Avtalens

Detaljer

Framtidsrettet lærerutdanning

Framtidsrettet lærerutdanning Framtidsrettet lærerutdanning Utdanningsforbundets policy-dokument www.utdanningsforbundet.no Lærerutdanning med vekt på kunnskaper og kvalitet Lærerutdanningene må sette barns, unges og voksnes læring,

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

skoleåret SE m

skoleåret SE m MOTTATT 'rbsepi 2015 RISSA KOMMUNE Arbeídstidsavtale for lærere ved Stadsbygd skole, :u_s;_

Detaljer

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014 Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Bergenskurs november 2014 Årsmøteår 25.-26. mars i Norheimsund Årsmøte 6.-8. mai i Ulvik Årsmøte Utdanningsforbundet Hordaland 2.-5. november på Lillestrøm Landsmøte

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 10. mai 2005 (sak A 23/05) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan 2. Innledning til

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Vestfold Planen gjelder for kull 2013-2016/17, alle studiemodeller Oppdatert 22.08.14 OBS Vi har oppdaget en feil i antall praksisdager

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning

Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Rettledning, plan og avtaler for Praksisplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Kunst-og designhøgskolen i Bergen 1 Innhold: Organisering, mål og innhold... 3 Organisering av praksis... 3 Praksismodell

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. Åpne regnearket 30-2011 2. Aktiver makroer, slik du gjorde på kurset (varierer med de ulike Excel-utgavene) 3. Holde nede Ctrl + V, for å få fram gule celler

Detaljer

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. INNLEDNING... 1 MÅL... 2 INNHOLD OG ORGANISERING... 2 PRAKSISOPPLÆRINGENS OMFANG:... 3 GJENNOMFØRING OG ANSVARSFORDELING:...

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger Det samlingsbaserte studiet Spesialpedagogikk 1, 30 stp, er et fleksibelt heltidsstudium. Studiet gir deg kompetanse til å gjennomføre tilpasset

Detaljer

Arbeidsavtale Saltdal videregående skole

Arbeidsavtale Saltdal videregående skole Arbeidsavtale 2015-2016 Saltdal videregående skole Hjemmelsgrunnlaget; Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder,

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 3. studieår GLU 5. 10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer