Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk"

Transkript

1 Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret

2 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 2

3 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere om praksisopplæringen i lektorutdanningen ved Høgskolen i Hedmark. Heftet inneholder viktig informasjon til studenter, skoleledere, praksislærere og ansatte ved høgskolen. Plan for praksisopplæring revideres årlig. Innhold i praksis bygger på forskrifter og retningslinjer for lektorutdanning for trinn I praksisopplæringen skal studentene utvikle sin profesjonskunnskap gjennom å prøve ut og bearbeide egne faglige og didaktiske kunnskaper. Praksis skal være relevant for og knyttet til fagene, og er å betrakte som en læringsarena på linje med undervisning ved utdanningsinstitusjonene. Institusjonene skal sikre at studentene får undervise i fag som de har hatt opplæring i. Praksisen skal bestå av både observasjonspraksis og individuell praksis i fagene. Krav til studentenes kvalifikasjoner i praktisk-pedagogisk arbeid, og evne til refleksjon i tilknytning til dette, skal ha tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den neste. Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Variert praksisopplæring innebærer at det sikres at praksis er knyttet til ulike sider ved læreryrket, som observasjonspraksis, planlegging og gjennomføring av undervisning, ledelse av læringsarbeid i skolen, kollegasamarbeid, vurderingsarbeid, elevsamtaler, foreldresamarbeid, læreplanarbeid med mer. Omfanget av praksis skal være minst 100 dager og knyttes til profesjonsfaget (pedagogikk og fagdidaktikk), fag I og fag II. Studentene skal ut i praksis i minst fire av fem studieår og praksis skal være tilpasset det nivået studentene er på i studiet. Praksisopplæringen består av de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsplanfestede dag. Studentene må ha bestått studieårets praksis for å kunne gå videre i praksisopplæringen. Praksis 4. studieår utgjør grunnlaget for en sluttvurdering av studenten. All praksis må være avsluttet og bestått før avsluttende eksamen. Studentene skal ha praksis både på ungdomsskole og i videregående opplæring. Det skal sikres at studentene møter elever på ulike studieprogram i videregående skole i løpet av praksisopplæringen. Hilsen studieleder, praksiskoordinator og enhetsleder. Studieleder Eva-Marie Syversen Praksiskoordinator Kristin Toven Enhetsleder Kari Finsås Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 3

4 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 4

5 Innhold 1 Nasjonale retningslinjer for praksisopplæringen Omfang og organisering av praksisopplæringen Praksisperiode Praksispartier Praksisskoler Samarbeid Progresjon i praksisopplæringen Emneplan for praksisopplæringen Praksisopplæring 1. studieår Praksisopplæring 2. studieår Praksisopplæring 3. studieår Praksisopplæring 4. studieår Praksissamarbeid - innhold og organisering Veiledning, vurdering og evaluering Veiledning og vurdering i praksis Studenter som ikke får fullført eller ikke består praksis Studentens og praksislærers evaluering av praksis Samarbeid om praksisperioden ansvar og roller Studieleder Praksisadministrasjon Rektor Praksislærer Studenten Høgskolens kontaktlærer Praktisk informasjon Fravær i praksisperioden Studenter er ikke vikarer Obligatoriske attester Skikkethetsvurdering...21 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 5

6 1 Nasjonale retningslinjer for praksisopplæringen Plan for praksisopplæring bygger på Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 og Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn I praksisopplæringen skal studentene utvikle sin profesjonskunnskap gjennom å prøve ut og bearbeide egne faglige og didaktiske kunnskaper. Praksisopplæringen består av de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsplanfestede dag. Praksis skal være relevant for og knyttet til fagene, og er å betrakte som en læringsarena på linje med undervisning ved høgskolen. Studentene skal undervise i fag som de har hatt opplæring i. Praksisen skal bestå av både observasjonspraksis og individuell praksis i fagene. Krav til studentenes kvalifikasjoner i praktisk-pedagogisk arbeid, og evne til refleksjon i tilknytning til dette, skal ha tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den neste. Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter i praksisopplæringen er et felles ansvarsområde for faglærerne i lærerutdanningene, praksislærer og rektor. Variert praksisopplæring innebærer at studentene skal ha praksis på både på ungdomsskole og i videregående opplæring. I tillegg skal praksis være knyttet til ulike sider ved læreryrket, som observasjonspraksis, planlegging og gjennomføring av undervisning, ledelse av læringsarbeid i skolen, kollegasamarbeid, vurderingsarbeid, elevsamtaler, foreldresamarbeid, læreplanarbeid med mer. Praksisopplæringen foregår ved sertifiserte praksisskoler. Høgskolen i Hedmark har partnerskoleavtaler med grunnskoler og videregående skoler i Hamar, Elverum, Løten, Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker og Stange. Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 6

7 2 Omfang og organisering av praksisopplæringen Praksisopplæringen skal organiseres gjennom formelle avtaler mellom lærerutdanningsinstitusjon, skoleeier og rektor ved praksisskolen. Lærerutdanningsinstitusjonen har ansvar for innhold, kvalitet og vurdering i praksis. Praksisskolens rektor har det overordnede ansvaret for praksisopplæringen ved den enkelte praksisskole. Praksismodell for lektorutdanningene Høstsemester Vårsemester Skoleslag 5. studieår 4. studieår 3. studieår 2. studieår 1. studieår 2 uker / 10 dager 3 uker / 15 dager Videregående skole 3 uker / 15 dager 3 uker / 15 dager Videregående skole 3 uker / 10 dager 2 uker / 15 dager Videregående skole 1 uke / 5 dager 3 uker / 15 dager Ungdomsskole 2.1 Praksisperiode Normal arbeidsdag for studentene i praksisperioden er innenfor tidsrommet kl til kl , men studentene må regne med at de også må delta på møter på ettermiddags- og kveldstid. Praksislærer skal til vanlig sikre at studentene følger noen undervisningstimer og deltar i veiledningssamtaler hver dag. I tillegg skal studentene også delta i praksislærerens øvrige virksomhet, som kontaktlærerarbeid, teamsamarbeid, skolens felles samarbeidstid, vurderingsarbeid, elevsamtaler, foreldresamarbeid, læreplanarbeid med mer. Totalt sett skal praksis gi studentene et realistisk bilde av lærerens arbeidsoppgaver. Praksis gjennomføres som hele uker der ikke annet er avtalt. 2.2 Praksispartier Hvert praksisparti består av inntil fire studenter. Høgskolen legger opp til at praksispartiene skifter noe fra år til år. Praksisadministrasjonen har ansvaret for å sette sammen praksispartier. 2.3 Praksisskoler Et godt samarbeid mellom partnerskole/praksisskole og høgskole er en forutsetning for god lærerutdanning. Det er viktig at hele praksisskolen er opptatt av og deltar aktivt i utviklingen av praksisopplæringen. Her har rektor et særskilt ansvar. Høgskolen fastsetter rammer for Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 7

8 praksisavviklingen, og det blir opp til praksislærere og rektor å finne gode løsninger på sin skole. Som hovedregel gjennomføres praksis på skoler som høgskolen har faste avtaler med eller som det er hensiktsmessig å inngå avtaler med. 2.4 Samarbeid Høgskolen i Hedmark ønsker et nært samarbeid med praksisskolene. Følgende møter gjennomføres: Førpraksismøte for studenter, praksislærere og høgskolens kontaktlærere Trepartsamtale i praksisperioden med studenter, praksislærere og høgskolens kontaktlærer De ulike møtene og samarbeidsarenaene er beskrevet nærmere her i Plan for praksisopplæring. 2.5 Progresjon i praksisopplæringen Praksis skal være tilpasset det nivået studentene er på i studiet. Den skal være veiledet og ha en tydelig progresjon. I tilknytning til praksisperiodene skal studentene skrive en praksisrapport med utgangspunkt i oppgaver gitt av lærerne på Høgskolen. Denne oppgaven vurderes med bestått/ikke bestått. Progresjonen kan beskrives som følger: 5. studieår 4. studieår I tredje og fjerde år vil studentene få selvstendige undervisningsoppgaver der de planlegger, gjennomfører og 3. studieår evaluerer egen og andres praksis. 2. studieår Studenten får gradvis større utfordringer knyttet til undervisningsoppgaver, både sammen med medstudenter og hver for seg, under veiledning av praksislærer 1. studieår Studentene skal bli kjent med skolen som organisasjon, observere undervisning, samt delta i enkelte undervisningssekvenser i nært samarbeid med praksislærer Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 8

9 3 Emneplaner for praksisopplæring 3.1 Praksisopplæring 1. studieår Læringsutbytte : Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte: Kunnskap har kunnskap om lærer- og elevrollen har kunnskap om ledelse av læring har kunnskap om vurdering, veiledning og motivasjon Ferdigheter kjenner både overordnede læreplaner og lokale årsplaner i faget og kan vurdere sammenhengen mellom læreplanens mål og undervisningen kjenner ulike arbeidsmåter og læremidler i fag 1 kan observere og vurdere elevers læringsarbeid kan bidra til planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning sammen med praksislærer Generell kompetanse kjenner ulike sider ved ungdomstrinnet i grunnskolen kan diskutere fag, undervisning, læring, overordnede og lokale læreplaner i lys av lærerprofesjonens perspektiver kan utvise en yrkesetisk holdning i møte med elever, foresatte og kolleger Innhold: Bli kjent med både overordnede læreplaner og lokale årsplaner i faget og drøfte og vurdere sammenhengen mellom læreplanenes mål og undervisning Observere praksislæreres undervisning Delta i undervisningoppgaver sammen med praksislærer Diskutere lærer- og elevrollen, reflektere over lærerens undervisning, elevens læring, læreprosesser, arbeidsmåter og læremidler sammen med medstudenter og praksislærer Få erfaring med ulike læremidler som skolen bruker, også digitale læremidler Få informasjon om rektors forventninger til lærerne, avtaleverket for lærerne, lærernes arbeidstid, arbeidsoppgaver og taushetsplikt få informasjon om praksisskolen som organisasjon, skolens historikk og planer for framtiden Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 9

10 bli kjent med overordnede mål og strategier for ungdomstrinnet I grunnskolen arbeide med praksisoppgaven knyttet til faget pedagogikk på høgskolen Fokuspunkter for trepartsamtalen i praksisperioden: Læreren som klasseleder Lærerrollen og elevrollen Forholdet mellom læreplaner, årsplaner og undervisning Arbeidsmåter og læremidler 3.2 Praksisopplæring 2. studieår Læringsutbytte: Ved fullført studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte: Kunnskap kjenner fagenes egenart og tradisjoner i praksiskolen har kunnskaper om forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen har kunnskap om formativ og summativ vurdering har kunnskaper om ulike måter å organisere undervisningen på har kjennskap til hvordan muntlige og skriftlige aktiviteter kan integreres i et meningsfylt hele Ferdigheter kan vurdere sammenhengen mellom fagstoff, kompetansemål og elevenes kollektive og individuelle utvikling kan delta i drøftinger om ulike vurderingsformer har erfaring med og kan drøfte tilpasset opplæring for elever med ulik bakgrunn og ulike interesser kan vurdere læremidler og arbeidsformer i forhold til ulike emner i fagene kan samhandle med medstudenter, praksislærer, andre kolleger, skoleledelsen og andre aktører i skolen Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 10

11 Generell kompetanse kan reflektere over hva faglig og profesjonell kompetanse innebærer kan drøfte og vurdere egen og andres undervisning med utgangspunkt i fagstoff, læreplaner og profesjonsetiske perspektiver har god kommunikasjon med medstudenter, praksislærer, andre kolleger og skoleledelsen kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å møte utfordringer knyttet til elevers læring og utvikling i faget kan koble fagene til skolens generelle mål og sentrale verdier som humanisme, dannelse og demokrati Innhold: Utforme og tilpasse lærestoff for ulike trinn i forhold til læreplanen Tolke og tilpasse lærestoff og læreplanens kompetansemål til undervisningen Forberede, gjennomføre og vurdere undervisning i samarbeid med praksislæreren og medstudenter Vurdere faglitteratur fra studiefagene i forhold til innholdet i overordnede læreplaner og praksisskolens årsplaner Drøfte og vurdere lærebøker i praksisskolen med utgangspunkt i egen faglige kompetanse Drøfte faglige problemstillinger med elever, medstudenter, praksislærer og kolleger Drøfte fagenes bidrag til elevenes dannelse som reflekterte og aktive samfunnsborgere Arbeide med praksisoppgaven knyttet til fagdidaktikk i Fag II på høgskolen Fokuspunkter for trepartssamtalen i praksisperioden: Forholdet mellom studiefaget og skolefaget Forholdet mellom kompetansemål og undervisningen Ulike måter å organisere undervisningen på Fagenes danningspotensial 3.3 Praksisopplæring 3. studieår Læringsutbytte: Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte: Kunnskaper har erfaringsbasert kunnskap om læreplananalyse og utarbeiding av lokale opplæringsplaner/årsplaner og periodeplaner Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 11

12 har erfaringsbasert kunnskap om læremidler og vurderingsformer har erfaringsbasert kunnskap om klasseledelse har kunnskaper om samarbeid med foresatte og faglige instanser for å identifisere behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak har kunnskap om skolens arbeid med konflikthåndtering har kunnskap om elevenes identitetsutvikling og kulturelle bakgrunn som utgangspunkt for læring Ferdigheter kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en selvstendig og faglig gjennomtenkt måte kan bruke varierte, elevaktive, meningsfylte og sentrale metoder og læringsformer i fagene, inkludert digitale verktøy kan tilpasse opplæringen til elevers ulike evne og anlegg, interesser og bakgrunn kan vurdere elevenes måloppnåelse og gi læringsfremmende tilbakemeldinger kan benytte ulike vurderingsformer i fagene kan samarbeide med elever i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring Generell kompetanse har innsikt i sin egen utvikling som lærer kan drøfte egen og andres praksis med referanse til teori og forskning kan kommunisere godt med elever og kolleger Innhold: Planlegge, gjennomføre og evaluere egen og andres undervisning Ha selvstendig ansvar for undervisning Arbeide med undervisningsoppgaver sammen med andre Bli kjent med et bredt utvalg metoder, læremidler og vurderingsformer Få erfaring med å tilpasse undervisning og læringsarbeid til ulike elever Få erfaring med å samhandle med ulike aktører og nivåer i skolens organisasjon Fokuspunkter for trepartssamtalen i praksisperioden: Selvstendig ansvar for undervisning Ulike undervisningsmetoder, læremidler og vurderingsformer Tilpasset undervisning til ulike elever Samarbeid mellom ulike aktører i skolesamfunnet Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 12

13 3.4 Praksisopplæring 4. studieår Læringsutbytte: Ved fullført studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte: Kunnskap har erfarings basert kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer har erfarings basert kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjem-samarbeid har erfarings basert kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter og om lærerarbeidet på organisasjonsnivå har kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen kan avgrense et område i praksisfeltet, og gjøre det til gjenstand for en empirisk undersøkelse. Ferdighet kan alene og sammen med andre planlegge, tilpasse, gjennomføre og vurdere opplæring kan variere og begrunne et bredt utvalg undervisningsmetoder, selvstendig og gjennom elevmedvirkning kan utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse gjennom formativ og summativ vurdering kan være tydelig leder og lede læringsarbeid tilpasset ulike elever, samt kunne justere arbeidsmåtene underveis kan samhandle med elever, foresatte, kolleger, skoleledelse og andre aktører i skolen kan arbeide systematisk med forsknings- og utviklingsarbeid i skolen Generell kompetanse kan reflektere over fag, undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver kan kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning kan bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever og kolleger kan initiere og gjennomføre utviklingsarbeid i samarbeid med utdanningsinstitusjonen og praksisskolen kan identifisere, håndtere og forebygge brudd på normer og regler har inngående forståelse for fagenes danningspotensial og betydning for å skape aktive medborgere Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 13

14 kan initiere og gjennomføre et skolerelevant forsknings- og utviklingsprosjekt-prosjekt Innhold: Selvstendig ansvar for undervisning og klasseledelse Læringsarbeid i team Analyse av læreplaner Orientere seg i aktuell faglitteratur med relevans for praksisfeltet Forholde seg kritisk til og utvikle egen faglige praksis Se virksomheten i klasserommet i forhold til yrkesetiske utfordringer Reflektere over lærerens rolle både i skolen og i samfunnet utenfor skolen Reflektere over sammenhenger mellom faget, praksis i klasserommet og sentrale mål for skolen som toleranse, likestilling og demokrati Diskutere utdanningspolitiske spørsmål Arbeide med å utvikle et skolerelevant og praksisnært fou-prosjekt i tilknytning til prosjektoppgaven i fagdidaktikk i Fag I på høgskolen Fokuspunkter for trepartssamtalen i praksisperioden: Klasseledelse Skolens verdier og lærerens yrkesetikk FoU-arbeidet på praksisskolen Eget FoU-prosjekt 3.5 Praksissamarbeid organisering og innhold Førpraksismøte på høgskolen Studenter, praksislærere, høgskolens kontaktlærere, pedagogikklærerne, praksiskoordinator og studieleder har et møte i forkant av praksisperioden. Møtet består av to deler: en informasjonsdel og en planleggingsdel. I informasjonsdelen blir Plan for praksisopplæring gjennomgått. Pedagogikklærerne informerer om praksisoppgaven, og praksiskoordinator gir annen relevant informasjon til praksislærerne. I planleggingsdelen møtes praksispartiene og praksislærerne for å planlegge praksisperioden. Her kan en også ta opp forventninger som praksislærer og studenter har til praksisperioden. Praksispartiene og praksislærer møter også høgskolens kontaktlærer og avtaler tidspunkt for oppfølgingsmøtet på praksisskolen. Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 14

15 Oppfølgingsmøte på praksisskolen Høgskolens kontaktlærer skal møte praksislærere og praksispartiene på praksisskolen. Møtet gjennomføres innenfor en ramme på tre timer. Anbefalt struktur på oppfølgingsmøtet: Kontaktlærer følger en undervisningsøkt sammen med studentene og praksislærer. Kontaktlærer, studenter og praksislærer gjennomfører en trepartssamtale med utgangspunkt i fokuspunktene Kontaktlærer og praksislærer har en samtale om vurdering av studentene. Kontaktlærer og praksispartiet har en samtale om praksisopplæringen og praksisoppgaven. 4 Veiledning, vurdering og evaluering Praksisopplæringen skal være variert, veiledet og vurdert. Studentene vurderes til bestått/ikke bestått ved slutten av hver praksisperiode. Veiledningsprosessen starter når praksislærer og student har sitt første møte og går gjennom forventninger. Praksisveileders oppgave er å oppmuntre studentene til selvstendighet og mot å finne sin stil som lærer. Vurderingene foretas i forhold til de definerte læringsutbytteformuleringene for hver enkelt praksisperiode og gjennomføring av ulike oppgaver. Veiledning og vurdering er et fellesansvarsområde for faglærerne i lærerutdanningen, praksislærer og rektor. 4.1 Veiledning og vurdering i praksis Veiledningen skal i hovedsak skje i timeplanfestet veiledningstid. Studentene skal ha ulike former for veiledningssamtaler og vurdering: forventningssamtale førveiledning og etterveiledning knyttet til konkrete undervisningsoppgaver individuell midtveissamtale individuell sluttsamtale og sluttvurdering Forventningssamtalen gjennomføres før praksis eller i løpet av første praksisdag. I denne samtalen er det viktig at forventninger og krav som praksislærer og studenter har til hverandre avklares. Den første samtalen skal også gi studenten innblikk i skolen, klassen, videre planer og oppgaver. Førveiledning skal baseres på studentenes egne planer for undervisningen i form av et utarbeidet veiledningsgrunnlag/planskjema. I veiledningssamtalen er oppgaven å avklare intensjoner og begrunnelser for undervisningen og å justere og bearbeide planene. Førveiledning bør senest foregå dagen før undervisningen skal skje, slik at studentene har mulighet til å forandre planer for undervisningen. Praksislærer skal til vanlig være til stede i undervisningen og gjøre observasjoner i forhold til det som er avtalt mellom partene. Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 15

16 Etterveiledning skjer med utgangspunkt i veiledningsgrunnlag/planskjema, sett opp mot det som faktisk skjedde i undervisningen. Det er studentenes vurdering av eget arbeid og refleksjonen rundt timen/perioden som står i fokus for denne samtalen. Midtveissamtalen gjennomføres for å ta opp studentens utvikling, og det skal gis veiledning om videre arbeid i praksisperioden. Dersom det er fare for at en student ikke vil bestå praksis, må studenten gjøres kjent med dette i midtveissamtalen eller så snart praksislærer ser at det er en fare for det. Se egen prosedyre i pkt Sluttsamtalen avslutter praksisperioden. Vurdering av student i praksis som praksislærer har fylt ut, er grunnlaget for samtalen. I vurderingen må det komme tydelig fram hva som er studentens styrke og hva studenten må arbeide videre med. Slik vil vurderingen også få en veiledende funksjon for videre utvikling. Skjemaet skal være underskrevet av praksislærer og student. Studenten skriver under og beholder en kopi av vurderingen. Sluttvurderingen sendes til praksiskoordinator for PPU på høgskolen. 4.2 Studenter som ikke får fullført eller ikke består praksis Praksisopplæringen kan vurderes til Ikke bestått dersom studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse avviker sett i forhold til de nasjonale læringsutbytteformuleringer eller studenten samlet sett har hatt for stort fravær fra praksis. I slike tilfeller skal følgende prosedyre følges: 1. Studenten skal så snart som mulig gjøres kjent med at han/hun står i fare for å få Ikke bestått i praksis. 2. Praksislærer kontakter høgskolens kontaktlærer/studieleder for drøftinger. 3. Hvis praksislærer, rektor og høgskolens kontaktlærer/studieleder sammen vurderer at studentens prestasjoner ikke oppfyller læringsutbytteformuleringene eller at fraværet er for stort, sender praksislærer skjemaet Fare for ikke bestått til praksisadministrasjonen. Praksislærer sørger for at studenten får en kopi av utfylt skjema. 4. Student som står i fare for ikke å bestå praksis, skal ha tett oppfølging av praksislærer og høgskolens ansatte. 5. Studenter som får Ikke bestått i praksis innkalles til veiledningssamtale med studieleder. Ikke bestått i praksis vil til vanlig få konsekvenser for studentens studieprogresjon. 6. I henhold til Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark har studenter som får Ikke bestått i praksis mulighet til å ta praksisperioden én gang til. Maksimum antall forsøk er to. 4.3 Studentens og praksislærers evaluering av praksis Studentens evaluering av praksisbarnehage/praksisskole. Praksispartiet besvarer evalueringsskjemaet i fellesskap etter endt praksisperiode. Det skal bare leveres ett skjema fra hvert praksisparti, men studentene må ikke nødvendigvis enes i sine Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 16

17 vurderinger. Dersom det er ulike synspunkter/vurderinger må dette komme fram i skjemaet. Det utfylte skjemaet danner utgangspunktet for studentenes sluttsamtale med praksislærer siste dag i praksis. Denne samtalen skal dermed gjennomføres etter den individuelle sluttsamtalen praksislærer har med hver enkelt student. Det må settes av god tid til dette. Praksislærer skal skrive under for å bekrefte at han/hun er kjent med innholdet i evalueringen. Praksislærer beholder en kopi og gir en kopi til skolens ledelse. Studentene leverer utfylt skjema til høgskolens praksisadministrasjon innen 10 dager etter avsluttet praksis. Evalueringsskjemaet er et internt dokument og skal bare gjøres kjent for involverte parter. Praksislærers evaluering av høgskolen Praksislærere skal evaluere høgskolens forberedelser og gjennomføring av praksis på eget skjema. Rektor skal gjøres kjent med evalueringen. Evalueringsskjemaet sendes høgskolen senest 10 dager etter avsluttet praksis i vårsemesteret. Evalueringen har forbedring og kvalitetssikring av praksis som mål. Skjemaene finnes på 5 Samarbeid om praksisopplæringen ansvar og roller 5.1 Studieleder Studieleder har et overordnet ansvar for faglig innhold, kvalitet og evaluering av praksisopplæringen. 5.2 Praksisadministrasjonen Praksisadministrasjonen har ansvar for å organisere praksisopplæringen og har et særlig ansvar for samarbeid med partner- og praksisskoler. Ansatte har medansvar for å utvikle praksisopplæringen. 5.3 Rektor har det overordnede ansvar for praksisopplæringen ved skolen sørger for at det legges gode rammer for praksisopplæringen i tråd med gjeldende forskrifter for lærerutdanningene innarbeider praksisperioder og praksisopplæring i skolens planer og legger til rette for at praksislærere får tid til veiledning av studenter sørger for at hvert praksisparti har en praksislærer som har et hovedansvar for studentene og er kontaktperson overfor høgskolen sørger for at praksislærer/praksislærerteam dekker studentenes fagkombinasjoner legger til rette for at praksislærere kan delta på samarbeidsmøter og veiledningsutdanning med høgskolen sørger for kvalifiserte vikarer ved praksislærers fravær inkluderer studentene i skolehverdagen og legger til rette for hensiktsmessige arbeidsforhold Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 17

18 for studentene bidrar til at studenter som må ta igjen deler av praksis, får gjennomført dette har samtaler med studenter om utvalgte temaer innenfor emneplanen i kapittel Praksislærer setter seg inn i gjeldende avtale- og planverk for praksisopplæring og har særlig ansvar for at Plan for praksisopplæring etterfølges deltar på samarbeidsmøter med høgskolen gjør seg kjent med studentenes vurderingsskjema fra eventuelle tidligere praksisperioder planlegger, gjennomfører og vurderer praksisopplæringen sammen med studenter gjennomfører før- og etterveiledning med studenter individuelt eller i gruppe har midtveis- og sluttsamtale med hver enkelt student og skriver sluttvurdering registrerer og følger opp fravær for studenter i praksisperioden leder trepartsamtalen mellom faglærer, studenter og praksislærer ved eventuelle oppfølgingsmøter på praksisskolen skriver og sender inn Vurdering av student i praksis og Praksislærers evaluering av Høgskolen etter endt praksisperiode samarbeider med høgskolens kontaktlærer, praksisadministrasjon eller studieleder i forkant av midtveisvurderingen dersom enkeltstudenter står i fare for ikke å få godkjent praksis forplikter seg til å starte opplæring i praksisveiledning (15 studiepoeng) dersom praksislærer ikke har tilsvarende kompetanse 5.5 Studenten setter seg grundig inn i Plan for praksisopplæring ved høgskolen og gjør seg godt kjent med rutiner som gjelder praksis søker informasjon og holder seg oppdatert om praksis via Fronter og høgskolens websider, deltar på førpraksismøter og planlegger praksisperioder sammen med medstudenter og praksislærere foreviser praksisvurderingene fra eventuelle tidligere praksisperioder til ny praksislærer er aktiv i egen læringsprosess tar initiativ, viser interesse og stiller forberedt til egen undervisning og veiledning har ansvar for undervisning og andre oppgaver i praksis etter avtale med praksislærer deltar i veiledning med praksislærer, både gruppevis og individuelt kontakter praksisskolen ved eget fravær og leverer egenmeldingsskjema til praksislærer evaluerer praksis i samarbeid med medstudenter og gir forberedt tilbakemelding til praksislærer i eget møte etter at individuelle sluttsamtaler er gjennomført leverer praksisrapport etter endt praksis Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 18

19 5.6 Høgskolens kontaktlærer setter seg inn i Plan for praksisopplæring, samt gjør seg kjent med rutiner som gjelder praksisopplæringen er nærmeste kontaktperson for studenter og praksislærere og følger opp saker som meldes deltar på førpraksismøter med studenter, praksislærere og praksisadministrasjonen og informere om eget fag og praksisrapporten har ansvar for oppfølging av studenter og praksislærer på praksisskolen 6 Praktisk informasjon 6.1 Fravær i praksisperioden Praksisopplæring er en obligatorisk del av profesjonsutdanningene. Det er obligatorisk frammøte til all undervisning og veiledning knyttet til praksis. Det er kun gyldig og dokumentert fravær som godkjennes. Alt fravær skal meldes til praksislærer og dokumenteres på et egenmeldingsskjema som ligger på høgskolens nettsider. Dokumentasjon på fravær skal legges ved Vurdering av student i praksis. Praksislærer fører protokoll over studenters fravær. Gyldig fravær Gyldig fravær er dokumentert fravær inntil 10 % i løpet av et studieår. Sykefravær utover disse dagene skal dokumenteres gjennom sykemelding, som umiddelbart sendes til praksisadministrasjonen. Praksisadministrasjonen skal også kontaktes dersom en student får mer enn 3 dager sammenhengende fravær. Permisjon fra praksisopplæring gis bare unntaksvis (for eksempel ved dødsfall i nær familie, eksamen ved HH e.l.) Praksislærer kan innvilge permisjon for inntil 1 dag, utover dette må studentene ta kontakt med praksisadministrasjonen. Permisjon fra praksisopplæring på grunn av deltakelse i organisasjonsarbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå (for eksempel deltakelse i idrett på landslagsnivå, representasjon for fagforeningsarbeid, politisk arbeid nasjonalt), kan innvilges av praksisadministrasjonen i samråd med studieleder. Fravær som skyldes egen jobb, ferier og lignende godkjennes ikke som gyldig fravær. Forlenget praksisopplæring grunnet fravær Dersom samlet fravær i et studieår blir på mellom 10 og 30 %, må studenten ta igjen deler av eller all praksisopplæring for å få den godkjent. Er samlet fravær på over 30 %, må hele praksisopplæringen tas igjen i sin helhet. Avgjørelsen tas i samarbeid mellom praksislærer og høgskolen og bygger på en helhetsvurdering. Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring side 19

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK UNIVERSITETET I AGDER Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK Kristiansand 2014-2015 Innhold 1. STUDIEBESKRIVELSE 1.1 Fagplan Faglærerutdanning i musikk 1.2 Opptakskrav 1.3 Læringsutbytte 1.4 Arbeidsformer

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014 Studieplan 2014-2018 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Kull 2014 HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7035 3007 Drammen 2014 2018 Side 2/70

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

PROGRAMPLAN 2011-2015

PROGRAMPLAN 2011-2015 PROGRAMPLAN 2011-2015 5. 10. trinn Kull 2011 Bachelornivå 240 stp HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Fastsatt av Kunnskapsdepartementet [dato] med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING... 3 1.1 Formål og egenart... 4 1.2 Å være lærer... 5 1.3

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer