BARNEHAGEEIER/BARNEHAGE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNEHAGEEIER/BARNEHAGE:"

Transkript

1 BARNEHAGEEIER/BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG BARNEHAGEEIERE OG BARNEHAGER Denne avtalen er utarbeidet og inngått med bakgrunn i den sentrale avtalen om praksisopplæring mellom Kunnskapsdepartementet og lærerorganisasjonene, «Nye avtaler for øvingslærere» datert , og Nasjonale retningslinjer for Barnehagelærerutdanning, datert : nning.pdf Nasjonale retningslinjene inneholder krav til organisering av praksisopplæringen og krav om at samarbeidet mellom utdanningsinstitusjon og praksisbarnehage skal være nedfelt i en eller flere avtaler mellom utdanningsinstitusjon og barnehageeier. Avtalen(e) skal inneholde følgende punkt: Lengde Formål Rammer o Forskrift for barnehagelærerutdanning o Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning o Programplanene ved institusjonen o Forskrift for vurdering av skikkethet Ansvaret til praksisbarnehagen o Ansvar og oppgaver til barnehageeier, barnehageleder og praksislærer o Organisering av praksisopplæringa ved den enkelte barnehagen o Tidsbruk Ansvaret til lærerutdanningsinstitusjonen o Rolle- og oppgavefordeling internt ved utdanningsinstitusjonen Samarbeidsfora Gjensidig kompetanseutvikling Retningslinjer for gjensidig evaluering av praksisopplæringen Godtgjøring for praksisopplæringen (jf. Gjeldende praksislæreravtale)

2 Innhold 1. Lengde (Varighet) Formål Samspill mellom teori og praksis Praksisopplæring som integrert del av utdanningen Progresjon i praksisopplæringen Veiledet, vurdert og variert Rammer Forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer Program- og emneplan Informasjon om praksisperioder (Plan for praksis) Skikkethetsvurdering Overordnede vilkår for studenter i praksisperioder Retningslinjer for praksisopplæring Praksisguide Barnehageeiers ansvar og oppgaver Barnehageeiers økonomiske ansvar Godtgjøring for praksisopplæringen (jf. gjeldende avtaleverk) Om arbeidsgivers andel av pensjon Godtgjøring ved ikke gjennomført praksisopplæring Organisering av praksisopplæringen - ansvar og oppgaver Planlegging av praksisopplæringen for et studieår ansvar og oppgaver Funksjonspåmelding av praksislærere ansvar og oppgaver Utlysning av nye funksjoner som praksislærer ansvar og oppgaver Kompetent personale ansvar og oppgaver Faglig kompetanse ansvar og oppgaver Videreutdanning i veiledningspedagogikk ansvar og oppgaver Lover, regler, planer og retningslinjer- ansvar og oppgaver Progresjon, veiledning, vurdering og variasjon ansvar og oppgaver Veiledning og vurdering ansvar og oppgaver Samarbeidsmøter ansvar og oppgaver FoU, observasjon, prosjekt mm ansvar og oppgaver Gjensidig kompetanseutvikling Retningslinjer for gjensidig evaluering av praksisopplæring

3 1. Lengde (Varighet) Samarbeidsavtalen med eier/barnehagen gjelder til vanlig for seks år. Den kan sies opp i avtaleperioden dersom behovet endrer seg eller en av partene ikke oppfyller vilkårene i avtalen. Samarbeidet om praksisopplæringen i den enkelte barnehagen kan avsluttes i løpet av avtaleperioden dersom vilkårene for praksisopplæring ikke lenger er til stede. Ved endringer i avtalen om hvilke praksisbarnehager den enkelte eier har ansvar for, vil fakultetet sende en revidert oversikt til eier. LUI kan berostille, det vil si gjøre ikke aktiv, en avtale med en praksisbarnehage dersom forutsetningene ikke er tilstede. En slik forutsetning er også at praksisbarnehagens organisering av studentenes praksis godkjennes av administrasjonen ved fakultetet. Har barnehageeier selv, og eller styrer, behov for å berostille en praksisbarnehage, må praksisadministrasjonen kontaktes. Denne samarbeidsavtalen skal evalueres etter tre år. 2. Formål 2.1 Samspill mellom teori og praksis Formålet med praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen er å forberede studentene til arbeid i barnehage. Samspillet mellom teori og praksis skal danne grunnlaget for utvikling av yrkeskompetansen studentene skal oppnå. Praksisopplæringen er sentral i barnehagelærerutdanningen. Den skal sikre helhet og sammenheng, for studentene, mellom studiene ved institusjonen, praksisfeltet og vekslingen mellom de to læringsarenaene. 2.2 Praksisopplæring som integrert del av utdanningen Praksisopplæringen skal være integrert i alle kunnskapsområdene og i fordypningen. Læringsutbyttebeskrivelsene skal styre mål, innhold og arbeidsmåter i praksis. Institusjonen skal sørge for at studentenes erfaringer og problemstillinger fra barnehagen blir integrert med teoretiske og faglige perspektiv i de enkelt kunnskapsområdene. Dette skal bidra til å gi studentene både et erfarings- og forskningsbasert grunnlag for yrkesutøvingen. Helhet og sammenheng i utdanningen forutsetter at faglærer, pedagogikklærer, praksislærer, barnehageleder og studenter deltar i utvikling, gjennomføring og vurdering av praksis. 2.3 Progresjon i praksisopplæringen LUI og praksisbarnehagene skal samarbeide om kvalitet og progresjon i praksisopplæringen. Praksisopplæringen skal være progresjonsbasert. Det vil si at praksiselementene bygger på hverandre og at studentene får en naturlig utvikling hva gjelder form, innhold og vanskelighetsgrad. Praksisopplæringen skal ha gradvis progresjon fra observasjonspraksis og samspill med enkeltbarn og mindre grupper, til større grad av samspill og ledelse av en hel barnegruppe, ledelse av avdelingspersonale og samarbeid barnehage-hjem. 2.4 Veiledet, vurdert og variert Praksisopplæring skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledet praksisopplæring innebærer veiledningskompetanse hos praksislærer og gjeldende avtaler om veiledning i praksisopplæringen, se avtalens punkt

4 Veiledning og vurdering av studenter i praksisopplæring er et felles ansvarsområde for faglærere og pedagogikklærere ved institusjonen, og praksislærere og barnehageledere. Vurderingen skal støtte opp om læring og utvikling hos den enkelte student. Vurdert praksisopplæring innebærer samarbeid om vurdering, vurderingskriterier, karakteruttrykk og krav til progresjon. Vurdering skal gjøres i tråd med utdanningenes kompetanseområder og læringsutbyttebeskrivelser. Praksisopplæringen skal tilrettelegges slik at studenten får nødvendig erfaring, og blir skikket til å arbeide i dagens barnehager. Gjennom praksisperiodene skal studenten utvikle sin faglige kompetanse ved å bli fortrolig med å utøve yrket og få erfaringer med de arbeidsoppgavene en barnehagelærer har. Studentene må få en tilnærmet realistisk erfaring som barnehagelærer. Praksisperiodene bør inspirere til refleksjon over yrkesutøvingen så studentene utvikler sin faglige kompetanse. Praksisopplæringen må organiseres slik at hele barnehagen blir praksisarena. For å sikre at målene ved praksisopplæringen nås, må studentene få erfare varierte praksisperioder i tråd med Nasjonale retningslinjer og LUIs lokale program- og emneplaner. Variert praksisopplæring innebærer at studentene får erfaring med ulike sider av barnehagelæreryrket i et barnehagefelt preget av endring, mangfold og kompleksitet. Studentene skal få anledning til å være både deltakende, utforskende og observerende i pedagogisk virksomhet i barnehagen. Studentene skal få erfaring med pedagogisk arbeid med barn i ulike aldersgrupper, og med ulike forutsetninger og behov. Studentene skal få variert praksisopplæring som omfatter planlegging og gjennomføring av læringsprosesser, pedagogisk ledelse, samarbeid med kolleger og foreldre, dokumentasjon og vurdering. Studentene skal få trening i å reflektere kritisk over egen praksis og etablerte praksiser i barnehagen. 3. Rammer Praksisopplæringen skal baseres på de prinsipper som er nedfelt i lov og rammeplan for barnehagen, samt Nasjonale retningslinjer, programplaner og emneplaner for Barnehagelærerutdanningen. Studentene må få innblikk i og ta del i arbeidet med å virkeliggjøre planenes intensjoner i barnehagehverdagen. Praksisopplæringen må legges til rette slik at studentene får en variert praksisopplæring i samsvar med utdanningenes, høgskolens og fakultetets lover, forskrifter, retningslinjer og planer: Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning Programplaner Emneplaner Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Retningslinjer for praksisopplæringen Den sentrale avtalen om praksisopplæring mellom KD og lærerorganisasjonene. 3.1 Forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer Det vises til gjeldende Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen og fastsatte studiemodeller når det gjelder innhold og omfang av praksisopplæringen. 4

5 3.2 Program- og emneplan Praksisbarnehagen skal organisere praksisopplæringen i tråd med utdanningens programplaner. LUI og praksisbarnehagene har et felles ansvar for innhold, kvalitet, vurdering og progresjon i praksisopplæringen. 3.3 Informasjon om praksisperioder Omfanget av, og rammene for, den enkelte praksisperiode er å finne i programplanene til det enkelte studieprogram. Til hver praksisperiode lages det et informasjonshefte med oversikt over tema og studentenes oppgaver. Instituttet fastsetter hvordan praksisopplæringen organiseres, enten i lengre sammenhengende perioder, eller mer oppdelt gjennom studieåret. 3.4 Skikkethetsvurdering I tillegg til gjeldende vurderingskriterier for de enkelte praksisperiodene, må praksisbarnehagen forholde seg til skikkethetsvurdering som foregår gjennom hele studiet. Dette er i tråd med Forskrift om skikkethetsvurdering i høyrere utdanning. Alle kan levere tvilsmelding om skikkethet, både faglærere, praksislærere og styrer i barnehagen, samt studenter og administrativt personale. Tvilsmelding sendes institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved høgskolen. 3.5 Overordnede vilkår for studenter i praksisperioder Den sentrale avtalen for øvingslærere regulerer også vilkår for studenter. Studentenes tilstedeværelse i barnegruppa utgjør en hoveddel i praksisopplæringen. Veiledning omfatter faglig, didaktisk og pedagogisk veiledning ved praksislæreren, og felles forberedelse og etterarbeid i forbindelse med praksisopplæringen. 3.6 Retningslinjer for praksisopplæring Praksisopplæringen skal være i samsvar med barnehagelærerutdanningens planer for praksisopplæringen, og med de til enhver tid gjeldene regler for studenters sykefravær, permisjoner i praksisperioder, avtaler om praksisdager som skal tas igjen og lignende. 3.7 Praksisguide Det skal utarbeides en praksisguide med felles føringer for de ulike utdanningsprogrammene ved barnehagelærerutdanningen. Guiden skal være klar til studiestart Barnehageeiers ansvar og oppgaver Barnehageeier forplikter seg til å legge til rette for praksisopplæring. Det innebærer at eier må stille til rådighet administrativt personale på eiernivå, og kvalifisert pedagogisk personale i den enkelte barnehage, for å realisere samarbeidsavtalen og sikre faglig kvalitet i praksisbarnehagene. Barnehageeier er forpliktet til å formidle gjensidig informasjon mellom partene som omfattes av avtalen. Barnehageeier skal bidra til at forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjers krav om praksislæreres kompetanse i veiledningspedagogikk oppfylles. 5

6 4.1 Barnehageeiers økonomiske ansvar Barnehageeier utbetaler godtgjøring for funksjon som praksislærer i samsvar med øvingslæreravtalen pr Eier må informere fakultetet om hvem som til enhver tid er eiers økonomiske kontaktperson i refusjonssaker. Fakultetet sender ut oppdaterte oversikter over praksislærerfunksjoner i hvert semester som grunnlag for utfylling av refusjonskrav. Eier sender refusjonskrav, og eventuelt krav om reisegodtgjørelse, for avtalt praksisopplæring hvert semester, etter å ha mottatt krav fra styrer/faglig leder i den enkelte praksisbarnehage. Reisegodtgjørelse gjelder bare praksisbarnehager utenfor Oslo, og det refunderes etter billigste reisemåte. Kravet sendes tidligst når siste praksisperiode er avsluttet. Fakultetets elektroniske refusjonsskjema må benyttes. Frist for å sende inn krav er 1. juni for vårsemester og 15. november for høstsemesteret. Praksisadministrasjonen sender oversikter og skjema for refusjon i god tid før de gjeldende fristene. Skjemaet «Melding om endring i gjennomført praksisperiode» er grunnlagsdokument for eiers utfylling av elektronisk skjema, og for fakultetets utbetaling av refusjon. Skjemaet må sendes av styrer til eiers representant, og til høgskolen, innen gjeldende frister, når det har skjedd endringer i avtalt praksis. Fakultetet refunderer ikke arbeidsgivers del av opplærings- og utviklingsmidler (OU-midler). 4.2 Godtgjøring for praksisopplæringen (jf. gjeldende avtaleverk) Full funksjon som praksislærer skal i omfang pr. år utgjøre praksislærers arbeidstid pr. uke i barnehagen i 16 uker. Praksislærer skal ha ansvar for to studenter som følger praksislæreren i praksisperioden. Det er en forutsetning at det avsettes 120 timer pr. år av årsverket til praksislærer til arbeidsoppgaver som nevnt over, foruten faglig oppdatering og kontakt med høgskolen. I de tilfeller en praksislærer tar imot én student forutsettes det at det settes av 80 timer pr. år av årsverket. Av disse 120/80 timene kan det avsettes inntil 37,5 timer pr. år pr. 16 praksisuker til høgskolens disposisjon til møtevirksomhet ved høgskolen. Hvilke møter som er obligatoriske, fremgår av møteplanen. Det forutsettes at styrer/leder legger til rette for at praksislærer kan delta på disse møtene. Tabellen under er grunnlag for beregning av praksislærers arbeid i full funksjon. Har praksislærer færre antall praksisuker enn full funksjon, reduseres timeavsettingsressursen tilsvarende reduksjonen. Tabell med oversikt over fordeling av timer på oppgaver tillagt praksislærer: Hele praksislærer- Antall studenter Antall uker pr. Timeavsetting Antall timer Forberedelser, vurdering, Til høgskolens disp.: funksjoner år pr. år av til veiledning etterarbeid Møter (16 uker) årsverk m.m. 1/1 funksjon 2 studenter pr. uke t (3 t /u) 34,5 t 37, 5 1/1 funksjon 1 student t (2 t/u) 10,5 t 37, 5 Praksislærer har sitt tilsettingsforhold hos barnehageeier, ikke ved høgskolen. Høgskolen betaler lønnskostnader for praksisopplæringen til barnehageeier i henhold til avtalen om lønns- og arbeidsvilkår for praksislærere. Arbeidet som praksislærer forutsettes 6

7 gjennomført innenfor praksislærerens ordinære stilling. Medfører praksislæreroppgavene arbeid utover ordinær stilling, refunderes ikke eventuelt overtidstillegg av høgskolen, med mindre overtiden framkommer som resultat av avtalt merkjøp av tid fra høgskolens side. Hvis praksislærer ønsker å gjøre arbeidet i tillegg til ordinær stilling, må praksislærer avtalte dette særskilt med eier. Barnehageeier utbetaler godtgjøring for funksjon som praksislærer i samsvar med avtalen om arbeidsvilkår for praksislærere i barnehagelærerutdanningen. Godtgjøringen er pensjonsgivende hvis dette er mulig i henhold til den pensjonsordningen som gjelder for barnehagens personale. 4.3 Om arbeidsgivers andel av pensjon Det er forutsatt at praksislærers godtgjøring skal være pensjonsgivende (dvs. en del av pensjonsgrunnlaget) i barnehagens pensjonsordning. Hvis dette IKKE er mulig, økes godtgjøringen som blir utbetalt til øvingslæreren med 10 %. Den enkelte barnehage må selv ta kontakt med Seksjon for praksisadministrasjon, LUI, og si fra hvis de har en pensjonsordning der godtgjøringen for praksisopplæring ikke kan gjøres pensjonsgivende. 4.4 Godtgjøring ved ikke gjennomført praksisopplæring Dersom studenten av ulike årsaker (slutter/får permisjon/sykdom) ikke skal gjennomføre praksis i den avtalte perioden, gjelder en oppsigelsestid på 1 måned. Praksislærer og barnehageleder får da grunngodgjøring som avtalt i oppsigelsesperioden. Alternativt tildeles ny student. 5 Organisering av praksisopplæringen - ansvar og oppgaver Barnehager som inngår samarbeidsavtale om praksisopplæring med høgskolen, forplikter seg til å følge opp denne avtalens innhold, slik at praksisopplæringen blir gjennomført som planlagt. Praksisbarnehagen må ha tilfredsstillende kompetent personale, være en arena for forskning- og utviklingsarbeid (FoU) og en samfunnsorientert institusjon. Praksisbarnehagen skal være en læringsarena for organiserte praksisperioder, men også for utprøving av undervisningsopplegg utenom praksisperiodene. Dette gjøres etter avtale med styrer/leder, som holder barnehageeier orientert. Praksisbarnehagene skal være en arena for studentenes arbeid i forbindelse med FoU-arbeid, bachelorog mastergradsarbeid. Det forutsettes at praksisbarnehagen normalt har minimum to praksislærerfunksjoner i løpet av barnehageåret, og at hver praksislærer normalt har to studenter hver periode. Praksisbarnehagen forplikter seg til å ta imot studenter fra alle programmene ved LUI som skal ha praksisopplæring i barnehage. Styrer er ansvarlig for at studenter i praksisopplæring ikke erstatter vikarer i barnehagen. Styrer/leder i barnehagen er faglig og administrativt ansvarlig for praksisopplæringen, og godtgjøres for dette i henhold til sentral avtale. Styrer/leder kan delegere deler av dette arbeidet til en annen i ledelsen, for eksempel en fagleder, men styrer/leder har det overordnede ansvaret. Det er utarbeidet retningslinjer for styrers oppgaver i praksisperioder. 5.1 Planlegging av praksisopplæringen for et studieår ansvar og oppgaver Den enkelte barnehage må legge praksisopplæring inn i sine planer. Det gjelder både for den enkelte praksislærer, og for at hele barnehagen skal fungere som en praksisarena. Syrer/leder i barnehagen har i 7

8 samarbeid med praksislærer ansvaret for å planlegge praksisopplæringen i henhold til gjeldende praksiskalender og møteplan for praksisopplæringen. Studentene må blant annet få kjennskap til flere sider ved barnehagens ledelse, pedagogiske mål og strategier samt foreldremedvirkning. Det må derfor settes av tid til samtale med styrer/leder i praksisbarnehagen. Det er antall studenter ved barnehagelærerutdanningen som regulerer antallet praksislærere det er behov for i det enkelte studieår Funksjonspåmelding av praksislærere ansvar og oppgaver Innen 15. april tar praksisadministrasjonen kontakt med de barnehagene det er inngått avtale om praksisopplæring med, for å starte samarbeidet og planleggingen av praksisperioder for neste studieår. Innen 1. mai sender praksisadministrasjonen ut påmelding til neste studieårs praksisperioder. Den enkelte styrer/leder melder på sine praksislærere til aktuelle praksisperioder. Praksisadministrasjonen sørger for at praksiskalender og møteplan for påfølgende studieår er tilgjengelig på høgskolens nettsider innen 1. mai. Praksisadministrasjonen sender melding til barnehageeier og praksisbarnehager 15. juni om den enkelte praksislærers omfang av praksisopplæring for kommende barnehageår Utlysning av nye funksjoner som praksislærer ansvar og oppgaver Ved behov ber LUI barnehager utlyse internt nye praksislærerfunksjoner. LUI avgjør hvor lang funksjonstiden skal være. Normalt settes den til 4 år. Det kan avtales funksjon for kortere tid når det ved avtaleinngåelsen er klart at funksjonstiden ikke vil vare i 4 år. Det er barnehagens styrer/leder, og en tillitsvalgt, som innstiller barnehagelærer til en praksislærerfunksjon. Styrer i barnehagen må vurdere hvorvidt den ansatte er personlig egnet til å være praksislærer. Praksisadministrasjonen, i samarbeid med instituttledelsen ved barnehagelærerutdanningen, kan ha innflytelse på utvelgelse av praksislærer. 5.2 Kompetent personale ansvar og oppgaver Forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer krever at praksislærer har minimum 15 studiepoeng i pedagogisk veiledning. Barnehagen skal legge til rette for at dette kravet oppfylles. Det er et krav at praksislærere har arbeidet minst 2 år som barnehagelærer etter endt utdanning. Praksislærer har sitt tilsettingsforhold hos kommune/barnehageeier, ikke ved høgskolen. Styrer må sørge for at praksislærer har godkjent kompetanse som barnehagelærer, og i tillegg har 100 % stilling i barnehagen i praksisperioder. Praksislærer kan ikke ta ut ferie eller avspasering i praksisperioder. Praksislærere som er tillitsvalgte kan gi studentene tilbud om å følge praksislærer på halv- eller heldagskurs. Hvis en praksislærer er frikjøpt slik at det medfører regelmessig fravær fra barnehagen, skal dette frikjøpet, så langt det går, gjennomføres med minst mulig ulempe for studentene. Frikjøpet bør tilpasses praksisperioder. Ved praksislærers fravær på grunn av frikjøp eller kurs, skal styrer/leder følge opp studentene, eller sørge for at de blir fulgt opp av en annen barnehagelærer/praksislærer Faglig kompetanse ansvar og oppgaver Styrer har ansvar for at pedagoger som «tilsettes» som praksislærer har godkjent førskolelærer/barnehagelærerutdanning og har fast stilling i 100 % på avdeling/base i praksisperioder Videreutdanning i veiledningspedagogikk ansvar og oppgaver Ifølge Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning skal praksislærer ha minst 15 studiepoeng i pedagogisk veiledning. Høgskolen har ansvar for å utarbeide en plan som sikrer at alle praksislærere tar 8

9 videreutdanning i veiledning. Høgskolen bør ha et samlet tilbud på minst 30 studiepoeng. Styrer/leder i praksisbarnehager skal legge til rette for at praksislærere får mulighet til å gjennomføre videreutdanning i pedagogisk veiledning. Praksislærer skal ha gjennomført, eller forpliktet seg til å gjennomføre, videreutdanning i pedagogisk veiledning på minimum 15 studiepoeng. 5.3 Lover, regler, planer og retningslinjer- ansvar og oppgaver Praksisbarnehagen skal organisere praksisopplæringen i tråd med programplanene. Styrer/leder i barnehagen har det overordnede ansvaret for å legge til rette for rammevilkårene og forutsetningene for praksisopplæringen. Praksislærer forplikter seg til å sette seg inn i gjeldende program- og emneplaner, gjøre seg kjent med vurderingsrapporter, retningslinjer for praksisopplæring, føringer for de aktuelle utdanningsprogram, og informasjon fra praksisadministrasjonen. 5.4 Progresjon, veiledning, vurdering og variasjon ansvar og oppgaver I henhold til forskrifter skal praksisopplæringen være veiledet, vurdert og variert. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, heretter forkortet LUI, har overordnet ansvar for innhold, kvalitet og vurdering i praksis, og for progresjon gjennom praksisperiodene. LUI utarbeider programplaner, emneplaner, og vurderingsrapporter for praksisperiodene. For å oppfylle kravet om variert praksiserfaring for studentene, sørger LUI for at praksisbarnehagene samlet representerer et mangfold av barnehager. Mangfoldet kan for eksempel være ulik organisering, størrelse, aldersgrupper, driftsform, gruppesammensetning, pedagogisk profil, geografisk plassering og barnehage med samiske barn. Praksislærer skal sørge for at studentene får en profesjonsrelevant praksisopplæring som belyser alle viktige sider ved det å være barnehagelærer. Faglærere ved barnehagelærerutdanningen skal tilrettelegge for at teori og praksisopplæring er integrerte deler i utdanningen Veiledning og vurdering ansvar og oppgaver Helhetlig og sammenhengende barnehagelærerutdanning, sammenbinding av teori og praksis, og samarbeid om veiledning og vurdering, forutsetter at faglærerne i barnehagelærerutdanningen også deltar i deler av praksisopplæringen. Styrer/leder, praksislærer og faglærerne på LUI har et felles ansvar for veiledning og vurdering av studenter i praksisopplæringen. Studieleder ved det enkelte program, har et overordnet ansvar for kullene i praksisperioder. Praksislærer må følge de retningslinjer og planer som gjelder for krav til omfang av praksisopplæring, veiledning og vurdering for hvert enkelt studieprogram. I minst en av praksisperiodene i løpet av studiet får studentene besøk av praksislærer/faglærer fra høgskolen. Praksisveilederen/faglæreren er med på en veiledning, og observerer studenten. Det vil bli utviklet en guide som beskriver roller og ansvar hos de involverte. 9

10 5.4.2 Samarbeidsmøter ansvar og oppgaver Høgskolen har ansvar for å organisere praksisperiodene slik at det legges til rette for samarbeid med praksisbarnehagene, gir helhet og sammenheng i studentenes opplæring, og bidrar til utvikling av både praksisbarnehagen og høgskolen. LUI forplikter seg til å utvikle og opprettholde relevante samarbeidsfora med praksisfeltet på ulike nivå. Praksislærere og faglærere møtes i praksisforberedende-, samarbeids- og vurderingsmøter knyttet til hver enkelt praksisperiode. Institutt for barnehagelærerutdanning arrangerer ett møte med styrere/ledere hvert semester. Styrer/leder har det overordnede ansvaret for samarbeidet med høgskolen. Det vil bli utarbeidet en guide for styrers oppgaver og ansvar. LUI har, i samarbeid med referansegruppe for praksisopplæringen, som opphørte i 2013, utarbeidet retningslinjer for leders oppgaver knyttet til praksisopplæring, som vil være et grunnlag for utarbeidelse av innholdet i den nye guiden. Fakultetet arrangerer møte for styrer/lederne i barnehagen hvert semester. Dersom styrer/leder ikke selv kan møte, bør en praksislærer representere barnehagen. Instituttleder, eller den instituttleder delegerer oppgaver til, har ansvar for innhold og ledelse av møter med styrere/ledere. Praksisadministrasjonen sender innkalling. Studieleder er hovedansvarlig for innhold til samarbeidsmøter mellom praksislærere, faglærere og studenter, i samarbeid med koordinator for kullet. Praksisadministrasjonen sender innkalling. Styrer/leder og praksislærer har ansvar for førpraksismøte med studentene i barnehagen før praksisperioden begynner. Praksislærere og faglærere på LUI er forpliktet til å delta på samarbeidsfora knyttet til praksisperioder som for eksempel praksisforberedende møter, samarbeidsmøter og vurderingsmøter, samt eventuelle andre møter knyttet til kullet. Praksislærers arbeid med praksisopplæringen består i hovedsak av forberedelse av praksisperioden, praksisopplæring, veiledning og vurdering av studentene og etterarbeid som inkluderer oppsummering av praksisperioden. Studentenes arbeid i barnegruppa utgjør en hoveddel. 5.5 FoU, observasjon, prosjekt mm ansvar og oppgaver Praksisbarnehager forplikter seg til å ta imot studenter utenom ordinære praksisperioder. Dette vil være studenter som skal gjennomføre observasjoner, samle stoff til prosjektoppgaver, og lignende. Dette er ikke veiledet praksis, og utløser derfor ingen godgjøring fra høgskolen. Styrer/leder ved barnehagen har ansvaret for tilrettelegging av slike besøk fra studenter og også avtale besøk med studenter på internasjonal utveksling. Forespørsler til barnehager fra LUI kan også komme direkte fra faglærere og studenter. 6 Gjensidig kompetanseutvikling I tillegg til samarbeid om hver praksisperiode forutsettes det et nært samarbeid mellom LUI og praksisbarnehagene for gjensidig læring og utvikling. Praksisbarnehagen skal fungere som arena for barnehagelærerutdanningens lærere og forskere. Praksisbarnehagen får også tilgang til det forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) som gjøres ved LUI. Studentene skal ta del i forskning og utviklingsarbeid i praksisbarnehagen. LUI kan være en 10

11 samarbeidsressurs for faglig utviklingsarbeid i praksisbarnehagen, og slikt samarbeid kan for eksempel skje gjennom praksisrelatert FoU-arbeid. Organisering av samarbeidet må avtales i det enkelte tilfellet, og avklares med styrer/leder. Samarbeidet omfatter utveksling av kunnskap og kompetanse på en måte som sikrer at aktivitets- og utviklingsoppgaver i praksisfeltet trekkes inn i praksisforberedelsene i barnehagelærerutdanningen. LUI vil legge til rette for kompetanseutvikling som er relevant for praksisbarnehagen. Dette kan være videreutdanning med særskilte betalingssatser eller kompetanseheving for hele personalgruppen. LUI skal organisere praksisopplæringen slik at det legges til rette for samarbeid med praksisbarnehagen, som gir helhet og sammenheng i studentenes opplæring og bidrar til utvikling av både barnehagelærerutdanningens undervisning og av praksisbarnehagen. 7 Retningslinjer for gjensidig evaluering av praksisopplæring Praksisopplæringens innhold og rammebetingelser evalueres underveis i barnehageåret og ved studieårets slutt. Kvalitetssikring av praksisbarnehager, praksislærere og praksisopplæringen er innarbeidet i LUIs kvalitetssikringssystem. Dato:. Dato: Fakultetsdirektør LUI Barnehageeier 11

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG 1 SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG GRUNNSKOLEEIERE OG GRUNNSKOLER Denne avtalen er inngått med bakgrunn

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG VIDEREGÅENDE SKOLER OG FAGSKOLER I OSLO, SKOLEEIER, UTDANNINGSETATEN

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG VIDEREGÅENDE SKOLER, FOLKEHØGSKOLER, FAGSKOLER, FYLKESKOMMUNER/SKOLEEIER

Detaljer

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier 1. Varighet Avtalen varer i seks år, fra 1.8.2013 31.7.2019. Behov for eventuelle justeringer blir vurdert årlig, og hver av partene kan si opp avtalen med seks måneders varsel. Partene skal så tidlig

Detaljer

UTKAST til Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning norsk versjon

UTKAST til Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning norsk versjon 1 UTKAST til Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning norsk versjon Fastsatt av Kunnskapsdepartementet [dd.mm.åååå] med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.?

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.? Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning og? barnehage 1. Innledning Denne kontrakten bygger på samarbeidsavtalen

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12,

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12, INNLEDNING MEDARBEIDERSAMTALEN Det er vanlig å definere medarbeidersamtalen som er samtale mellom en ansatt og leder som er planlagt, forberedt, periodisk tilbakevendende, forpliktende og fortrolig. Samtalen

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HIØ OG PRAKSISFELTET. GLU-konferansen 2015 1

SAMARBEID MELLOM HIØ OG PRAKSISFELTET. GLU-konferansen 2015 1 SAMARBEID MELLOM HIØ OG PRAKSISFELTET 1 Litt historikk Ny reform: differensiert - forskningsbasert - integrert utdanning HIØ og praksisskolene: et lag med et felles mål To likeverdige arenaer med lærerutdannere

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Innledning

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Medarbeidersamtale. Veiledningshefte. Medarbeidersamtale. Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal

Medarbeidersamtale. Veiledningshefte. Medarbeidersamtale. Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal Medarbeidersamtale Veiledningshefte Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal Steinkjer kommune Avdeling for økonomi og personal 1 Steinkjer kommune Avdeling for økonomi og personal 2 Medarbeidersamtale

Detaljer

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06.

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker og finansiering 2. Søknadsprosess og opptak 3. Gjennomføring og eksamen Før du søker og finansiering Hvem kan delta

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Videreutdanning spesialpedagogikk Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i spesialpedagogikk er et samlingsbasert fulltidsstudium

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISSTUDIER. mellom. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST), Program for bioingeniørfag

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISSTUDIER. mellom. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST), Program for bioingeniørfag MOTTATT INTERNT 2 FER201? SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISSTUDIER mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST), Program for bioingeniørfag og NORDLANDSSYKEHUSET, Avd. for laboratoriemedisin for perioden 01.01.12

Detaljer

«Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold

«Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold «Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har

Detaljer

Fagplan for kunst og håndverk (30 studiepoeng)

Fagplan for kunst og håndverk (30 studiepoeng) Fagplan for kunst og håndverk (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Siste revisjon av fagplanen godkjent av dekan 18. juni 2009 på fullmakt fra Avdelingsstyret.

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

Arbeidstid Dagskurs for tillitsvalgte 4.desember 2013. Aina Skjefstad Andersen

Arbeidstid Dagskurs for tillitsvalgte 4.desember 2013. Aina Skjefstad Andersen Arbeidstid Dagskurs for tillitsvalgte 4.desember 2013 Aina Skjefstad Andersen Arbeidstid for skoleverket - KS 20.nov startet arbeidstidsforhandlingene for skoleverket mellom Utdanningsforbundet og KS Håpet

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HOSPITALET BETANIEN DEN NORSKE LEGEFORENING 1.1.2011 31.12.2012

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HOSPITALET BETANIEN DEN NORSKE LEGEFORENING 1.1.2011 31.12.2012 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM HOSPITALET BETANIEN OG DEN NORSKE LEGEFORENING 1.1.2011 31.12.2012 Innhold 1 Virkeområde og partsforhold...4 1.1 Virkeområde...4 1.2 Parter...4 1.3 Lokale parter, tillitsvalgte og

Detaljer

STUDIEÅR 09/10. Plan for praksisopplæring. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige

STUDIEÅR 09/10. Plan for praksisopplæring. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige STUDIEÅR 09/10 Plan for praksisopplæring Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige 2 Innledning Gjennom Plan for praksisopplæringen vil vi å gjøre deg kjent med praksisvirksomheten for faglærerutdanning

Detaljer

INFORMASJON OM TILDELING AV MIDLER TIL VIDEREUTDANNING I 2010 KAP 226 POST 21

INFORMASJON OM TILDELING AV MIDLER TIL VIDEREUTDANNING I 2010 KAP 226 POST 21 Vår saksbehandler: Anne Turid Veigaard Direkte tlf: 23302791 atv@udir.no Vår dato: 28.01.2010 Deres dato: Vår referanse: 2008/3645 Deres referanse: Fylkesmannsembetet v/utdanningsdirektøren INFORMASJON

Detaljer

Vurdering på barnetrinnet. Nå gjelder det

Vurdering på barnetrinnet. Nå gjelder det Vurdering på barnetrinnet Nå gjelder det 2 Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående opplæring endret. Denne brosjyren

Detaljer

SØKNAD OM KOMPETANSEMIDLER TIL BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEHEVING

SØKNAD OM KOMPETANSEMIDLER TIL BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEHEVING SØKNAD OM KOMPETANSEMIDLER TIL BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEHEVING Malmen barnehage søker med dette om kompetansemidler til delfinansiering av innføring av De Utrolige årenes skole- og barnehageprogram. Barnehagen

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

ARBEIDSBOKA Kapittel 1 NN kommune

ARBEIDSBOKA Kapittel 1 NN kommune ARBEIDBOKA Kapittel 1 NN kommune Hvordan bruke ARBEIDBOKA? il hver samling blir det tilrettelagt et nytt kapittel i arbeidsboka som kommunene og fylkeskommunen kan bruke som utgangspunkt for eget utviklingsarbeid

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagen. Mentor- og veilederutdanning. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.

Studieplan. Veiledning i barnehagen. Mentor- og veilederutdanning. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Veiledning i barnehagen Mentor- og veilederutdanning 15 studiepoeng - Deltid Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Veiledning i barnehagen. Mentor- og veilederutdanning.

Detaljer

Forord. NMF understreker følgende:

Forord. NMF understreker følgende: Forord Mange av våre medlemsbarnehager og -skoler har etterspurt at Norsk Montessoriforbund skulle lage «arbeidsavtaler» tilpasset nettopp montessoribarnehagene og -skolene. På NMFs landsmøte våren 2013

Detaljer

Medarbeidersamtalen ved Det helsevitenskapelige fakultet

Medarbeidersamtalen ved Det helsevitenskapelige fakultet Medarbeidersamtalen ved Det helsevitenskapelige fakultet Definisjon av medarbeidersamtale: En medarbeidersamtale er en planlagt, forberedt og tilbakevendende personlig samtale mellom leder og medarbeider.

Detaljer

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Sist oppdater 23.09.2015 Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Politiattest I Forskrift om opptak til universiteter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom

SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom SAMARBEIDSAVTALE Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Barnehage: Eier: og Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, HUT 1. Avtalens

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen. Hva innebærer det?

Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen. Hva innebærer det? Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen Hva innebærer det? 1 Samarbeids- og årsavtale Samarbeidsavtale inngås vanligvis for 2 eller 4 år mellom barnehagens eier og NLA Høgskolen. Nye avtaler skal inngås med

Detaljer

LP-modellen som utviklingsarbeid i skolen

LP-modellen som utviklingsarbeid i skolen Høgskolen i Hedmark LP-modellen som utviklingsarbeid i skolen Anne-Karin Sunnevåg Nordisk LP- konferanse Hamar 30.-31.10.08 Hvorfor utviklingsarbeid? Kunnskapsløftet og Stortingsmelding nr. 30 har begge

Detaljer

UiT Norges arktiske universitet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk STUDIEPLAN LESEOPPLÆRING. Literacy Education 15 STUDIEPOENG

UiT Norges arktiske universitet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk STUDIEPLAN LESEOPPLÆRING. Literacy Education 15 STUDIEPOENG UiT Norges arktiske universitet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk STUDIEPLAN LESEOPPLÆRING Literacy Education 15 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2014/2015 Vedtatt ved HiFm, institutt for pedagogiske og

Detaljer

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo. Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo. 1. INNLEDNING... 2 2. LÆRINGSUTBYTTE... 2 3. INNHOLD OG ORGANISERING... 2 3.1 FAGLIG- OG PEDAGOGISK FOKUS I PRAKSISOPPLÆRING:...

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.03.2015 Ref. nr.: 14/91757 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2014/2015 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Informasjon til deg som er tatt inn som øvingselev ved. HiNT trafikkskole

Informasjon til deg som er tatt inn som øvingselev ved. HiNT trafikkskole Informasjon til deg som er tatt inn som øvingselev ved HiNT trafikkskole Stjørdal mars 2016 Innhold Informasjon til deg som er tatt inn som øvingselev ved HiNT Trafikkskole... 1 Orientering om vår trafikk-

Detaljer

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Når arbeidstaker fyller 70 år, eller ved en tidligere fastsatt særaldersgrense, kan arbeidsforholdet bringes til opphør. Artikkelen omhandlet

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig

Detaljer

Klinisk veiledning. 10 studiepoeng. www.ldh.no. Sist justert 29.07.15

Klinisk veiledning. 10 studiepoeng. www.ldh.no. Sist justert 29.07.15 Klinisk veiledning 10 studiepoeng Sist justert 29.07.15 www.ldh.no Klinisk veiledning, 10 (3+3+4) studiepoeng Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) tilbyr et fordypningsemne i klinisk veiledning på tilsammen

Detaljer

Vennskap og deltakelse Kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012

Vennskap og deltakelse Kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012 Vennskap og deltakelse Kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012 Innledning og mål Kunnskapsdepartementet har i mange år arbeidet for å videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon. Kvalitetsutvikling

Detaljer

dmmh.no Studieplan Mentorutdanning- Veiledning av nyutdannede barnehagelærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-16

dmmh.no Studieplan Mentorutdanning- Veiledning av nyutdannede barnehagelærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-16 dmmh.no Studieplan Mentorutdanning- Veiledning av nyutdannede barnehagelærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-16 Mentorutdanning- veiledning av nyutdannede Navn barnehagelærere Nynorsk Mentorutdanning-

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk 1 Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk rådgivning Vedtatt av AU 23.04.2015 1. Formål Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving er å

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Velferdstinget og konsernstyret i Studentsamskipnaden i Trondheim

Samarbeidsavtale mellom. Velferdstinget og konsernstyret i Studentsamskipnaden i Trondheim Samarbeidsavtale mellom Velferdstinget og konsernstyret i Studentsamskipnaden i Trondheim 1. Bakgrunn I følge "Lov om studentsamskipnader" har studentene rett til å velge et flertall av styret i en studentsamskipnad.

Detaljer

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Emnekode: SP15-1 Emnenavn: Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Studiepoeng: 15,00 Forkunnskaper: Ingen Undervisningssemester: Vår Undervisningssted:

Detaljer

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Rindal kommune

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Rindal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Rindal kommune Vedtatt i kommunestyret 30.09.15 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING.. 3 1.1 generelt... 3 1.2 Definisjoner. 3 Lønn 3 Godtgjørelse 3 Frikjøp

Detaljer

årsplan Maribakkane barnehage

årsplan Maribakkane barnehage årsplan Maribakkane barnehage 2015 2016 Innhold 4 5 6 7 8 10 11 KONTAKT OM BARNEHAGEN PEDAGOGISK ARBEID OG VURDERING VÅRT PEDAGOGISKE BLIKK LEK OG LÆRING OVERGANG BARNEHAGE TIL SKOLE ÅRSOVERSIKT 3 Kontakt

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2016. - Kvantitativ undersøkelse blant ledere i barnehagene. Helge Habbestad Renate M. Walberg

Kompetanse Tromsbarnehagene 2016. - Kvantitativ undersøkelse blant ledere i barnehagene. Helge Habbestad Renate M. Walberg Kompetanse Tromsbarnehagene 2016 - Kvantitativ undersøkelse blant ledere i barnehagene Helge Habbestad Renate M. Walberg Hvilke utfordringer har barnehagen knyttet til kompetanseheving? 2013 Økonomi 85

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune 1. Varighet Avtalen gjelder for 6 år, i tidsrommet 1.8.2010-31.7.2016. Avtalen vurderes årlig

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring

Retningslinjer for praksisopplæring Bachelor - barnehagelærer Retningslinjer for praksisopplæring STUDIEÅRET 2015-16 Forord Retningslinjer for praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen gir informasjon om mål, innhold og organisering

Detaljer

Modul 3: Fagspesifikke pedagogiske tiltak (15 stp) i høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid (60 stp)

Modul 3: Fagspesifikke pedagogiske tiltak (15 stp) i høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid (60 stp) Kommunal Kompetanse i samarbeid med Høgskolen i Bodø inviterer til Modul 3: Fagspesifikke pedagogiske tiltak (15 stp) i høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid (60 stp) Kommunal Kompetanse har inngått

Detaljer

Praksishåndbok for Grunnskolelærerutdanning mot 1.-7. trinn og Grunnskolelærerutdanning mot 5.-10. trinn

Praksishåndbok for Grunnskolelærerutdanning mot 1.-7. trinn og Grunnskolelærerutdanning mot 5.-10. trinn Praksishåndbok for Grunnskolelærerutdanning mot 1.-7. trinn og Grunnskolelærerutdanning mot 5.-10. trinn Studieåret 2012/2013 Velkommen til studieåret 2012/2013 Denne informasjonen er laget for deg som

Detaljer

Rammeplanutvalg for. og PPU-y. Presentasjon for NRLU Kautokeino, 22. september 2011 12.12.2011

Rammeplanutvalg for. og PPU-y. Presentasjon for NRLU Kautokeino, 22. september 2011 12.12.2011 Rammeplanutvalg for yrkesfaglærerutdanningen k f l td i (YFL) og PPU-y Presentasjon for NRLU Kautokeino, 22. september 2011 12.12.2011 Utvalgsmedlemmer leder Sidsel Øiestad Grande, HiOA 4 institusjonsrepresentanter

Detaljer

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved STANDARDAVTALE Gjelder for studentprosjekt/praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med privat og offentlig næringsliv. (også når studenten går ut i næringslivet på egenhånd.) Avtalen inngås

Detaljer

Språktiltaket. Oppdragsbeskrivelse og organisering

Språktiltaket. Oppdragsbeskrivelse og organisering Videreføring Språktiltaket Strukturell kvalitet Gjennomføring Pedagogisk kvalitet Oppdragsbeskrivelse og organisering Alle barna skal oppleve mestring i språklige aktiviteter i barnehagen, og møte et språkmiljø

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre.

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Bygg og anlegg BIM Elektro Teknisk og industriell produksjon (TIP) Kjemi

Bygg og anlegg BIM Elektro Teknisk og industriell produksjon (TIP) Kjemi Historikk Østfold Fagskole ble etablert i 1989 Lokalisert i Sarpsborg fram til 31.12.2011 Flyttet til Fredrikstad 1.1.2012 Ligger nå i et studentmiljø med blant annet Høgskolen i Østfold Totalt på området

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Barnehageåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Barnehageåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Barnehageåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Fjøshaugen barnehage Styrer Hanne Edvardsen Elfrid Boine Ørnes, dato: 210513..

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Samfunnsfag (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 5.1 Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside

SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 5.1 Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Rutinebetegnelse: Pr. 01.08.2013 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 5.1 Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.08.2013 Tidspunkt

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET FOR SPESIALITETEN I BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET FOR SPESIALITETEN I BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET FOR SPESIALITETEN I BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for obligatorisk program i spesialiteten barne- og ungdomspsykologi (Vedtatt

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder. Opplæringsloven 5-7

Spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder. Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Opplæringsloven 5-7 1 Hovedformål Å forbedre barnets forutsetninger for å begynne på skolen Den spesialpedagogiske hjelpen skal ha et pedagogisk

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Lokale forhandlinger

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Lokale forhandlinger Hovedtemaer 1. Rammer for lokale forhandlinger 2. Lokal lønnspolitikk 3. Forhandlingsregler årlige lokale forhandlinger 4. Kravsutforming 5. Etter

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 6. desember 2005 (sak A41/05)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 6. desember 2005 (sak A41/05) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Studieplanens inndeling: 1. Innledning 2. Mål 3. Innhold 4. Organisering og arbeidsformer 5. Vurdering 6. Pensum og kunnskapskilder VEILEDNING I TOLKING

Detaljer

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte 1. Arbeidsvilkår 1.1 Opplæring Ved hver ny valgperiode skal det arrangeres et introduksjonsprogram for kommunestyrets medlemmer, og inntil 50

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 3. år deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern i barnehager. Delrapport I BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I BEBY-sak 262-04 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager II: Barnehagenes formidling av bekymring til

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 21/16 Behandling: Behandlet før

Detaljer

Innhold. Saarela Barnehage AS, Bærtua Elveringen 1 9700 Lakselv Tlf 78 46 22 88, fax 78 46 22 89 e-post:

Innhold. Saarela Barnehage AS, Bærtua Elveringen 1 9700 Lakselv Tlf 78 46 22 88, fax 78 46 22 89 e-post: Innhold 1. BARNEHAGENS EIER.... 2 2. LOVHENVISNING... 2 3. FORMÅL... 2 4. OPPTAK.... 2 5. OPPTAK AV BARN.... 2 6. OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRISTER... 3 7. ÅPNINGSTIDER.... 4 8. BETALINGSSATSER... 4

Detaljer

Rutinebeskrivelse for kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Det juridiske fakultet

Rutinebeskrivelse for kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Det juridiske fakultet Rutinebeskrivelse for kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Det juridiske fakultet Oppdatert 16.05.2013 Rutinebeskrivelsen gjelder for all utdanningsvirksomhet ved fakultetet, med unntak av

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og PBL-A vedrørende ny hovedtariffavtale f.o.m. 1. mai 2012 t.o.m. 30.

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og PBL-A vedrørende ny hovedtariffavtale f.o.m. 1. mai 2012 t.o.m. 30. 26. juni 2012 Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og PBL-A vedrørende ny hovedtariffavtale f.o.m. 1. mai 2012 t.o.m. 30. april 2014 Forhandlingene med PBL-A om ny hovedtariffavtale

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt muntlig eksamen Gjelder for grunnskolene i Meløy kommune med virkning fra våren 2014

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt muntlig eksamen Gjelder for grunnskolene i Meløy kommune med virkning fra våren 2014 Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt muntlig eksamen Gjelder for grunnskolene i Meløy kommune med virkning fra våren 2014 Undervisning vedtatt februar 2014 Forord Disse retningslinjene gjelder

Detaljer

Studieåret 2015/2016

Studieåret 2015/2016 UiO/Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2015/2016 A. PROSJEKTPLANLEGGING OG VEILEDNING... 2 1. Prosjektplanlegging... 2 2. Veiledning...

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Vestfold Planen gjelder for kull 2013-2016/17, alle studiemodeller Oppdatert 22.08.14 OBS Vi har oppdaget en feil i antall praksisdager

Detaljer

Budsjettkap., post og prosjektnr.: Kap. 226, post 21, prosjektnr. 62000

Budsjettkap., post og prosjektnr.: Kap. 226, post 21, prosjektnr. 62000 Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo Deres ref Vår ref Dato 11/3193 21.02.13 Oppdragsbrev om oppfølging av samfunnskontrakten Oppdragsbrev nr: 04-13 Tillegg nr. Oppdrag: Følge opp samfunnskontrakten

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Vedtekter for Tananger menighetsbarnehage

Vedtekter for Tananger menighetsbarnehage Vedtekter for Tananger menighetsbarnehage INNHOLD 1- Eier 2 Barnehagens formål 3 Barnehagens organer 4 Opptak tilbud - oppsigelse 5 Utleie av lokalene 6 Arealutnyttelse 7 Foreldrebetaling 8 Mat 9 Tilsetting

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag Vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Lesing, skriftlige tekster Trinn: 1.trinn Tidsramme: 1 måned ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

Årsplan 2016. Voksenopplæringen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Voksenopplæringen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Voksenopplæringen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SKOLEDAGENS LENGDE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/22268

Saksframlegg. Trondheim kommune. SKOLEDAGENS LENGDE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/22268 Saksframlegg SKOLEDAGENS LENGDE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/22268 Forslag til innstilling: 1. Skolene i Trondheim skal ha en skoledag som gir god tid til undervisning, skolemåltid, fysisk

Detaljer

Informasjon og medvirkning

Informasjon og medvirkning Informasjon og medvirkning Formålet med denne veilederen er å legge opp til gode prosesser i forbindelse med fysiske endringer på arbeidsplassen, slik at arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø blir tatt

Detaljer

KS Debatthefte 2016 1

KS Debatthefte 2016 1 1 KS Debatthefte 2016 Arbeidsgiverorganisasjonen KS, mandatprosessen, medlemmene og partene Viste du at «Medlemmene er bundet av gjeldende tariffavtaler og er forpliktet til å fastsette lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 2. år Deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012 Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201 Kurs i Førde 29. mai 2012 Program 1030 Velkommen 1200 Lunsj 1430 Takk for i dag - vel hjem! Hva er SFS? * Sentrale forbundsvise særavtaler

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Hjemmesykepleie praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad / Kristiansand:

Detaljer

FORELDREORIENTERING NYLAND STUDENTBARNEHAGE

FORELDREORIENTERING NYLAND STUDENTBARNEHAGE FORELDREORIENTERING NYLAND STUDENTBARNEHAGE Innhold GENERELT... 3 SAMARBEID MED HJEMMET... 3 ENDRING I SØKNAD, OPPSIGELSE, OVERFLYTTING MM.... 4 FERIEAVVIKLING... 4 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR... 4 BARNEHAGENS

Detaljer

Kompetansetiltak for barnehagemyndighetene 2012-2014 - Språklig og kulturelt mangfold

Kompetansetiltak for barnehagemyndighetene 2012-2014 - Språklig og kulturelt mangfold Kompetansetiltak for 2012-2014 - Språklig og kulturelt mangfold Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) skal på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomføre kompetanseutviklingstiltak innen

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2016. Tariffområdet Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2016. Tariffområdet Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Tariffområdet Oslo kommune KRAV NR. 3 28. april 2016 kl. 15.00 2 Akademikerne viser til sine tidligere overleverte krav nr. 1 og 2. Nærmere om Akademikerne kommunes krav/tilsvar

Detaljer