Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem."

Transkript

1 Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon E-post Vedtak og tilrådingar frå fylkestinget 13. mars 2012 Bergen 13. mars 2012 Fylkestinget tilrår ny bompengesøknad Hordaland fylkesting har tilrådd bompengesøknaden som skal finansiere den vidare utbygginga av Bergensprogrammet. Søknaden skal mellom anna sikra pengar til utbygging av Bybanen frå Lagunen til Flesland. Bompengesatsen vil auka frå 15 til 25 kroner. Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem. Vedtaket i fylkestinget vart gjort med 30 (H, Frp, KrF) mot 27 (V, Ap, Sp, SV, MDG, Raudt) røyster. Vedtaket i fylkestinget: «1. Fylkestinget tilrår opplegget for bompengeinnkreving og finansiering av vidareføringa av Bergensprogrammet i samsvar med innstillinga frå Bystyret i Bergen. 2. Fylkestinget legg til grunn at ordninga med belønningsmidlar til betre kollektivtransport og mindre bilbruk eller anna tilsvarande ordning vert vidareført og at Bergensområdet vil kunna motta slike midlar for perioden Om staten ikkje løyver belønningsmidlar eller andre tilsvarande midlar, vedtek fylkestinget å garantera for 200 mill.kr. i perioden til kollektivinfrastruktur, i vidareføringa av Bergensprogrammet. Dette beløpet vil då eventuelt koma i tillegg til dei ordinære løyvingane av fylkesvegmidlar til Bergensprogrammet.» Røystinga Fremskrittspartiet, Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet de grønne røysta primært for eigne forslag, sjå nedanfor. Fremskrittspartiet røysta subsidiert for innstillinga frå fylkesutvalet, som vart vedteken med røystene til Høgre, Fremskrittspartiet og Kristeleg folkeparti. Dei andre partia røysta subsidiert for Venstre sitt forslag (sjå nedanfor), som fekk 27 røyster og fall. Kontinuerleg utbygging Bompengesøknaden blir fremja no for å sikre kontinuerleg utbygging av Bybanen fram til Flesland med byggjestart hausten Opplegget er at Stortinget skal godkjenne bompengesøknaden til hausten.

2 Utbygging av Bybanen fram til Flesland og byggjesteg 2 på Ringveg vest er dei to største investeringsprosjekta som er lagt inn i bompengesøknaden. Det vil koste om lag 2,5 milliardar kroner å bygge Bybanen frå Lagunen til Flesland. I tillegg vil det koste i underkant av ein milliard kroner å byggje verkstad, depot og vognhall for Bybanen på Flesland. Det er og planlagt ein integrert bybaneterminal til 100 millionar kroner i den vidare utbygginga av flyplassen. Alt dette skal stå ferdig til Skansentunnel Ringveg vest, byggjesteg 2 (Liavatnet-Sandeide) vil koste ein god milliard og skal stå ferdig sommaren Til Skansentunnelen er det avsett 700 millionar kroner. I tillegg skal det brukast pengar til samanhengande sykkelveg Bergen sentrum-flyplassen, opprusting av Totlandsvegen (50 millionar) og Hjellestadvegen (om lag 200 millionar), pluss pengar til trafikktryggleik, miljøtiltak og mindre kollektivtiltak. Nye satsar Dei nye bompengesatsane skal gjelde frå 1. januar neste år og skal bli 25 kroner for liten bil og 50 kroner for stor bil. Rabatten blir endra til 20 prosent, slik at med autopassavtale blir prisen 20 og 40 kroner pr passering. I saksutgreiinga vert det trekt fram at auke av takstane i tillegg til å gje auka inntekter samstundes vil fungera som «restriktivt verkemiddel» for mindre biltrafikk i Bergensområdet, i samsvar med tiltaksplanen for oppfølging av avtalen om belønningsmidlar. Forslag som fall i fylkestinget: Framlegg frå Frp: Hordaland fylkesting mener det er et statlig ansvar å finansiere det sentrale veisystemet og nødvendig kollektivsatsing med skinnegående materiell i og rundt Bergen, og vil av den grunn gå i mot den nye bompengesøknaden. En større andel av oljeinntektene bør benyttes til innelandske infrastrukturinvesteringer, f.eks ved å etablere et nasjonalt infrastrukturfond som kan sikre statlig fullfinansiering av prioriterte prosjekt. Framlegget fekk dei åtte røystene til Frp og fall. Tom Sverre Tomren på vegner av Miljøpartiet de Grønne: 1. Hordaland fylkeskommune tilrår at dagens bompengeordning vedteken i St.prp. 108( ) vert avslutta og erstatta av ein miljøring med nye takstar frå 1. januar Taksten for å passera miljøringen vert sett til kr 25 (same takst som kollektivtransport) for liten bil og kr 50 for stor bil, i begge retningar, utanom rushtid. Taksten i rushtida vert sett til kr 100 f.o.m. 1. august Inntektene frå miljøringen skal fordelast slik: 50% til bybana sitt byggjetrin 2-5, med sikte på å realisera bybane til alle bydelar innan % til drift av og tilretteleggjing for kollektivtransport. Dette skal m.a. dekka redusert einingstakst på kollektivtransport (inkludert lokaltog Arna-Bergen) til maks kr 25, etablering av kollektivfelt på alle innfartsårer, høgare rutefrekvens og etablering av fleire anlegg for parkering med skyss. 15% til samanhengande sykkelvegnett i heile Bergen kommune og utbyggjing av parkeringsplassar for sykkel. Samanhengande sykkelvegnett gjennom Bergen sentrum har fyrste prioritet. 5% til miljø- og trafikksikringstiltak. 4. HFK føreset at Nasjonal Transportplan avklarar rammene for Staten si støtte tilvidare utbyggjing av bybana i Bergen. Dei statlege midlane må utgjera ein betydeleg del av framtidige kostnader. 2

3 Veksten i Bergen medfører eit stadig aukande transportbehov både internt i Bergen og frå nabokommunane. For å motverka klimaendringar, lokal forureining og total kollaps i transportsystemet, må veksten i transportbehovet løysast gjennom ei kraftig satsing på kollektivtransport og sykkel. Dette tilseier at Bergen ikkje kan prioritera vegutbyggjing. HFK søkjer samferdselsdepartementet om å få etablera eit nasjonalt kompetansesenter for bybane og elektrisk buss. Forslaget fekk den eine røysta til Miljøpartiet De Grønne og fall. Framlegg frå SV: 1. Hordaland fylkeskommune tilrår at dagens bompengeordning vedteken i St.prp. 108( ) vert avslutta og erstatta av ein miljøring med nye takstar frå 1. januar Taksten for å passera miljøringen vert sett til kr 27 (same takst som kollektivtransport) for liten bil og kr 50 for stor bil, i begge retningar, utanom rushtid. Taksten i rushtida vert sett til kr 100 f.o.m. 1. august Inntektene frå miljøringen skal fordelast slik: 50% til bybana sitt byggjetrin 2-5, med sikte på å realisera bybane til alle bydelar innan % til drift av og tilrettelegging for kollektivtransport. Dette skal m.a. dekka redusert einingstakst på kollektivtransport (inkludert lokaltog Arna-Bergen) til maks kr 25, etablering av kollektivfelt på alle innfartsårer, høgare rutefrekvens og etablering av fleire anlegg for parkering med skyss. 15% til samanhengande sykkelvegnett i heile Bergen kommune og utbygging av parkeringsplassar for sykkel. Samanhengande sykkelvegnett gjennom Bergen sentrum har fyrste prioritet. 5% til miljø- og trafikksikringstiltak. 4. HFK føreset at Nasjonal Transportplan avklarar rammene for Staten si støtte til vidare utbygging av bybana i Bergen. Dei statlege midlane må utgjera ein betydeleg del av framtidige kostnader. 5. HFK søkjer samferdselsdepartementet om å få etablera eit nasjonalt kompetansesenter for bybane og elektrisk buss. 6. HFK ber Bergen kommune som rett reguleringsmyndigheit å starte opp Kommunedelplan Bybane der også planarbeidet mot Haukeland sjukehus, Oasen, Loddefjord og traseval til Sotra er med. Forslaget fekk tre røyster (SV og Raudt) og fall. Felles framlegg frå A og Sp: 1. Fylkestinget rår til at dagens bompengeordning vedteke i St.prp.108 ( ), vert endra ved at prosjektportefølgjen vert utvida og at nye takstar vert innført frå 1. januar Dagens bompengeperiode t.o.m vert oppretthalden, og fylkestinget rår til fylgjande endringar i høve til det som ligg i bordet frå Bergen bystyre, i tråd med føresetnadane for belønningsordninga. Taksten vert sett til kr 20 for liten bil og kr 40 for stor bil. Taksten vert dobla inn til sentrum mellom kl på kvardagar. I tillegg må regelverket for køprising brukast til å miljødifferensiere slik regelverket opnar for. Fylkestinget føreset at inntektsutviklinga vert følgt opp i tråd med denne saka og føringar gjeve i St.prp.108 ( ). Det vert framleis tilrådd låneopptak for gjennomføring av programmet. 3. Fylkestinget føreset at Nasjonal Transportplan avklarar rammene for Staten sitt bidrag til vidare utbygging av Bybanen i Bergen. Dei statlege midlane må utgjere ein betydeleg del av dei framtidige kostnadane. 3

4 4. Fylkestinget vil tilrå å setje av 700 millionar til bygging av bybane til Åsane, framfor Skansentunnellen. 5. Fylkestinget rår vidare til at dei årlege sekkepostmidlane vert prioriterte til framkomsttiltak og trygge skulevegar. Vidare skal sykkelnettet i sentrum prioriterast saman med kollektivfelt. 6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen fremje ei sak om korleis kollektivtilbodet skal kunne ta fleire arbeidsreisande med arbeidsplass i sentrum. 7. Fylkestinget ber staten intensivere arbeidet med å få redusert kostnadene for innkrevjing av bompengar. Framlegget fekk 23 røyster (A, Sp, SV, MDG, Raudt) og fall. Framlegg frå Venstre: 1. Fylkestinget tilrår opplegget for bompengeinnkrevjing og finansiering av vidareføringa av bergensprogrammet i samsvar med innstillinga frå Bergen bystyre, med følgjande tillegg: a. Det blir innført rushtidsdifferensierte bompengar, slik at det i trengselsperiodar på kvardagar blir betalt meir enn øvrige tidspunkt på døgnet. Satsen for dei tidsdifferensierte bompengane og tidsrommet for auken fastsetjast i eiga sak i tråd med faglege berekningar på kvar knekkpunktet for å redusere biltrafikken inn til sentrum ligg. Ei slik sak blir lagt fram snarast. b. Det er ei føresetnad at bygging av Skansentunnelen avlaster sentrum for biltrafikk og ikkje kjem i konflikt med klimaplanen for Hordaland. Om dei alternative utgreiingane rundt tunnelen viser at han ikkje er føremålstenleg med omsyn på miljøgevinst og samfunnsnytte, skal midlane i heilskap overførast til utbygging av Bybanen. c. Fylkestinget ber byrådet iverksetje oppstart av regulering av Bybanen til Haukeland via Minde til Fyllingsdalen innan august Fylkestinget legg til grunn at Bybanen bør stå ferdig til NHH innan 2018, Åsane innan 2020, Fyllingsdalen innan 2023, og Loddefjord innan d. Om tiltaka i Birkelandskrysset og Sandslikrysset skal finansierast av posten programområde må dette gjerast gjennom ei omprioriteringar av eksisterande postar til vegtiltak, slik at satsing på kollektivtransport og gang- og sykkelvegar ikkje lid under dette. 2. Fylkestinget legg til grunn at ordninga med belønningsmidlar til betre kollektivtransport og mindre bilbruk eller anna tilsvarande ordning vert vidareført og at Bergensområdet vil kunna motta slike midlar for perioden Om staten ikkje løyver belønningsmidlar eller andre tilsvarande midlar, vedtek fylkestinget å garantera for 200 mill.kr. i perioden til kollektivinfrastruktur, i vidareføringa av Bergensprogrammet. Dette beløpet vil då eventuelt koma i tillegg til dei ordinære løyvingane av fylkesvegmidlar til Bergensprogrammet Forslaget fekk 27 røyster (V, A, Sp, SV, MDG, Raudt) og fall. 4

5 Kjøper tre bybanevogner til Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke å kjøpa tre nye bybanevogner. Kostnaden vert om lag 76 millionar kroner. Vognsetta skal setjast i drift når strekninga Nesttun-Lagunen opnar sommaren Då vil totalt 20 vognsett vere i drift på Bybanen. Passasjertalet med Bybanen vert vesentleg større enn det som vart lagt til grunn i planen for byggjesteg to Nesttun-Lagunen. Tal reisande med Bybanen er no oppe i på kvardagar. Tidlegare har gjennomsnittleg tal reisande på kvardagar vore mellom og reisande. Ein ny prognose viser at passasjertalet kan auka med 35 prosent fram til 2014 og med 50 prosent fram til Bybanevognene i dag er 32 meter lange. Dette er maksimal lengde så lenge Kronstad er depot og verkstad. Planen er å byggja nytt depot på Flesland når byggjesteg tre er ferdig. Då vil ein kunna ta i bruk vogner som er 42 meter lange. Einaste alternativ no er å kjøpa fleire vognsett og hyppigare avgang. Kapasiteten er auka frå 10 til 12 avgangar pr time. Passasjertalet ser ut til å auka så mykje at det vert behov for 15 avgangar i timen. For å få dette til vert det avgang kvart fjerde minutt i staden for kvart femte minutt. 17 vognsett greier ikkje å ta unna dette. Difor må 20 vognsett setjast i trafikk. I samband med behov for oppstalling av nye bybanevogner har fylkesutvalet bede fylkesrådmannen om å gå i dialog med Jernbaneverket om eit eventuelt samarbeid om areal på Kronstad. Askøy forskotterer vegutbetring Fylkestinget i Hordaland har vedteke at Askøy kommune får lov til å forskottera utbetring av fylkesveg 563 Bakervågflaten med 30 millionar kroner og fylkesveg 212 gjennom Hetlevik med 15 millionar kroner. Fylkestinget vedtak samrøystes å gje løyve til forskotteringa av fylkesveg 563 Bakervågflaten. Vedtaket om forskottering av fylkesveg 212 vart gjort med mot.. røyster. 300 mill. kr til fylkesvegar i Hordaland Hordaland fylkesting har vedteke fordeling av 346 mill. kr til plan og bygging av fylkesvegar i år. Pengane fordelar seg med 224 mill. kr innanfor Bergensprogrammet og 122 mill. kr i fylket utanom Bergen. Fordeling av midlane innanfor programområda gjeld i all hovudsak fylkeskommunale midlar, høvesvis 180 mill. kr innanfor Bergensprogrammet og 118 mill. kr utanfor Bergen. I tillegg kjem belønningsmidlar, bompengar og tilskot. 5

6 Bergen Plan- og byggeprogrammet for Bergen er utarbeidd innafor Bergensprogrammet sine administrative og faglege styringsorgan. Fordelinga av midlar mellom dei ulike programområda legg til grunn vedteken fordeling i handlingsprogram for fylkesvegnettet (19). Den totale ramma for programområda er på 224,7 mill. kr, fordelt med 180,7 mill. kr i ordinære (fylkeskommunale) midlar, 29 mill. kr i tilskot frå belønningsmidlar og 15 mill. kr i bompengar. Midlane i Bergensprogrammet vert fordelt på desse programområda: Miljøprosjekt 16,2 mill. kr, gang- og sykkelprosjekt 64,5 mill. kr, trafikksikringsprosjekt 38 mill. kr, kollektiv prosjekt 84 mill. kr og planlegging 22 mill. kr. Hordaland utanom Bergen Plan- og byggeprogrammet utanfor Bergen er utarbeidd i samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Fordeling av midlar mellom dei ulike programområda legg i hovudsak til grunn fordeling i handlingsprogram for fylkesvegnettet (19). Den totale ramma for programområda er på 122 mill. kr, fordelt med 118 mill. kr i fylkeskommunale midlar og 4 mill. kr i tilskot (avtale med Os kommune om rundkøyring ved Flåten). Midlane fordeler seg slik på programområda: Kollektivtrafikk 10,0 mill. kr, trafikksikringstiltak 26 mill. kr, gang- og sykkeltiltak 12,1 mill. kr, miljøtiltak 6,5 mill. kr, mindre utbetringar (og til rådvelde post) 14,4 mill. kr, innløysing av hus/eigedomar 11,1 mill. kr, planlegging 11,9 mill. kr, investeringstiltak av vedlikehaldskarakter 30 mill. kr. Til redaksjonen: For fordeling av dei ulike programområda, sjå tabellar i plan- og byggeprogram Plan og byggeprogram Bergen - Plan- og byggeprog Hordaland utanom Bergen Vedtaket: INNSTILLING TIL FYLKESTINGET 1. Fylkestinget vedtek plan og byggeprogram 2012 for tiltak på fylkesvegnettet slik det kjem fram i vedlegg 1 og 2 til saksframstillinga. 2. Fylkestinget godkjenner følgjande endringar: Prosjekt utanom Bergensprogrammet Løfallstrand- Årsnes + 1,4 mill kroner (fylkeskommunale midlar) Bavallsvegen + 3,0 mill kroner (1 mill f.k. midlar, 2 mill tilskot) Storskaret- Arefjordpollen - 1,0 mill kroner (fylkeskommunale midlar) Kleppestø- Ask + 3,2 mill kroner (fylkeskommunale midlar) Rassikring div. tiltak - 0,86 mill kroner (statstilskot) Rundkjøring Flåten (trafikksikr.) + 4,00 mill kroner (tilskot) Haldepl. Os (eigendel BRA) Sorholmen (Austevoll), etablering + 0,75 mill kroner (f.k. midlar) - 0,5 mill. kr av to haldeplassar Eidsbøen Nord(Austevoll), + 0,5 mill. kr haldepalssar 6

7 Sum auke Bergensprogrammet Programområde + 10,49 mill kroner (5,35 mill f.k. midlar, 5,14 mill tilskot) + 15 mill kroner (bompengar) 3. Budsjettet for 2012 vert endra slik: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Prosjekt Tekst mindreinnt. meirinnt Fylkesvegar Bompengar Statstilskot Overføring frå kommunar Overføring frå andre Bruk av ubundne investeringsfond Fylkestinget ber om at plan- og byggjeprogrammet for 2013 vert vedteke i Deloitte AS revisor for fylkeskommunen Fylkestinget ar vedteke at Deloitte AS skal vera revisor for Hordaland fylkeskommune frå til Fylkeskommunen skal også ha opsjon til å forlengja avtalen med 2 år. Deloitte AS vil dermed halda fram som revisor for fylkeskommune, ei oppgåve dei har hatt frå