Dette er det klåre kravet frå Hordaland fylkesting i fråsegna til Nasjonal transportplan (NTP)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er det klåre kravet frå Hordaland fylkesting i fråsegna til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23."

Transkript

1 Pressemelding Organis as jons avdelinga Infor masjonss ek sjonen 5020 Bergen Telef on E -p ost inf Stord 12. juni 2012 Vedtak i Hordaland fylkesting 12. juni 2012: Krev 65 % auke i ramma til NTP For å sikra meir klima- og miljøvenleg transport i byområda, naudsynte riksveg- og jernbaneinvesteringar, auka satsing på skredsikring og drift og vedlikehald, må dei økonomiske rammene i Nasjonal transportplan aukast med 65 % i høve til planramma. Dette er det klåre kravet frå Hordaland fylkesting i fråsegna til Nasjonal transportplan (NTP) Denne delen av fråsegna vart vedteken med 54 (H, Frp, V, Sp, KrF, Ap, MDG) mot 3 røyster (SV og Raudt) på fylkestinget sitt møte på Stord 12. juni. Fråsegna fylkestinget vedtok var i hovudsak eit felles forslag frå Høgre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristeleg folkeparti, Senterpartiet og Arbeidarpartiet som var tilrådd av fylkesutvalet. På dei fleste punkta vart fråsegna vedteken samrøystes eller med dei 53 røystene til desse partia. Sosialistisk Venstreparti fremja alternative forslag og tillegg til ei fleire punkt i innstillinga. Dei fleste av desse fekk 3 røyster og fall. SV sitt forslag om at Rv 555 Sotrasambandet skal planleggjast med kollektivfelt og dimensjonering for Bybane, vart samrøystes vedteke. Fylkestinget sluttar seg til forslaget om å etablera bypakkar/regionpakke Bergen med føresetnad om forpliktande statleg medfinansiering. For å sikra kontinuerleg utbygging av bybanen etter at byggetrinn 3 er ferdigstilt i 2016, og naudsynte veg, gang, kollektiv (m.a. park&ride ved riksvegårene) og sykkelinvesteringar vil statleg medfinansiering på 7-10 mrd. kr i ein regionpakke/bypakke for Bergensområdet vere avgjerande. Det er avgjerande for kommunikasjonane og konkurranseevna på Vestlandet/Hordaland at det vert realisert ferjefri og opprusta E39 med gode tverrsamband så raskt som råd. Til rassikring vil utvalet doble dei nasjonale løyvingane frå ein milliard til to milliardar kroner årleg. Utvalet vil og prioritere drift, vedlikehald og tiltak for å ta att forfallet på riksvegane. Fylkestinget si fråsegn: GENERELT OM PLANFORSLAGET TIL NTP Fylkestinget er positiv til målformuleringane i planforslaget og legg særleg vekt på strategiane om å satsa på tiltak som gjev meir miljøvenleg transport i byområda, regionforstørring, auka gjennomføringsevne og auka satsing på drift- og vedlikehald. BEHOV FOR AUKA ØKONOMISKE RAMMER 2. For å sikra meir klima- og miljøvenleg transport i byområda, naudsynte riksveg- og

2 jernbaneinvesteringar, auka satsing på skredsikring og drift og vedlikehald, må dei økonomiske rammene i Nasjonal transportplan aukast med 65 % i høve til planramma. BERGENSOMRÅDET BEHOV FOR STATLEG MEDFINANSIERING 3. Fylkestinget sluttar seg til forslaget om å etablere bypakkar/regionpakke Bergen med føresetnad om forpliktande statleg medfinansiering. 4. For å sikre kontinuerleg utbygging av bybanen etter at byggetrinn 3 er ferdigstilt i 2016, og naudsynte veg, gang, kollektiv (m.a. park&ride ved riksvegårene) og sykkelinvesteringar vil statleg medfinansiering på 7-10 mrd.kr i ein regionpakke/bypakke for Bergensområdet vere avgjerande. 5. Planforslaget peikar på at fylkeskommunane, med dagens inntektsramme, ikkje er i stand til å finansiere auken i driftstilskot til kollektivtrafikken for å utvikle eit kapasitetssterkt og konkurransedyktig kollektivtransportsystem. Fylkestinget krev at fylkeskommunen sine frie inntektsrammer vert auka i samsvar med behovet for auka driftstilskot. 6. Allereide planlagte, høgt prioriterte prosjekt i regionen som då vil inngå i region/bypakkar, må framleis halde sin høge prioritet om ikkje bypakkane skulle bli ein realitet. E39 - OPPRUSTA OG FERJEFRI 7. Det er avgjerande for kommunikasjonane og konkurranseevna på Vestlandet/Hordaland at det vert realisert ferjefri E39 med gode tverrsamband så raskt som råd. Fylkestinget vil prioritera prosjekt som gjev rask realisering. Opprusting og ferjefri E-39 gjennom Hordaland frå nord til sør får særskilt prioritet i NTP E- 39 er den viktigaste transportåra på Vestlandet. Ein ferjefri E-39 mellom Bergen og Stord, vil saman med realisering av Nyborg-Klauvanesetog ny strekning Os-Bergen bidra til ein meir robust og integrert bu- og arbeidsmarknad i dette området. Det er i samsvar med strategien i NTP forslaget om å redusera avstandskostnader, bidra til regionforstørring og styrka regional utvikling. E16 TRYGG OG FRAMTIDSRETTA 8. E 16 har hatt en sterkt auke i trafikk og er blitt ein av dei mest ulykkesutsette vegane i fylket. Fylkestinget ber om at det snarast i gangsettes en samla KVU for transportkorridoren mellom Arna og Voss som omfattar E 16 og Vossebanen. E Fylkestinget legg til grunn at Stordalstunellen på E 134 vert ferdigstilt etter gjeldande plan og at Haukelitunnelane (miljøtunnelar) vert planlagd med oppstart i 2015 og ferdigstillast i løpet av planperioden. ØVRIGE RIKSVEGINVESTERINGAR 10. Fylkestinget forventar at riksvegane i Hordaland vert opprusta og utbygde til å vere dei hovudpulsårene dei skal vere for å binde regionane og landsdelane saman. Fylkestinget krev fortgang i planlegging og utbetring av: Rv 555 Sotrasambandet (med kollektivfelt og dimensjonering for Bybane) Rv 13 Jøsendal - Voss Vangsnes (der mellom anna vedteken fylkesdelplan for Voss-Vik frå 2006 må oppfyllast ved at tunnelprosjektet vert prioritert i siste del av planperioden) Rv 7 Eidfjord Haugastøl (KVU) 2

3 Jfr fylkesrådmannen sine merknader vedkomande riksveginvesteringar i saksutgreiinga. Fylkestinget forventar at satsinga på Turistvegar held fram. Det er eit verdifullt tiltak som byggjar opp under fjorlandskapet som reiselivsatsing. Ikonpunkt bør utviklast og finansierast med statlege midlar. FRAMDRIFT OG FINANSIERING 11. Staten må ta grep for å effektivisere planprosessar for å trygge raskare gjennomføring frå framlegg til ferdig prosjekt. Staten må m.a. innføre prosjektfinansiering og ta i bruk alternative ordningar (t.d. fleirårig budsjettering, aksjeselskap, OPS m.m) for å sikre meir effektiv prosjektgjennomføring. Samtidig bør det vurderast ei finansieringsordning der bompengeselskapaa/fylkeskommunane kan få gunstige lån. (Samrøystes, unnateke OPS som 3 (SV, Raudt) røysta imot.) RASSIKRING 12. Fylkestinget ser at i lys av den vesentlege kostnadsauken vi ser på prosjekta, må den nasjonale ramma opp frå 1 til 2 mrd/år. STYRKA DRIFT OG VEDLIKEHALD AV VEGNETTET 13. Fylkestinget stør framlegget om eit eige statleg program for å redusere vedlikehaldsetterlsepet på fylkesvegar, t.d. gjennom auka rammeoverføring til fylkeskommunane. Fylkeskommunane må få kompensert for prisveksten på driftskontraktane, tilsvarande den statlege priskompensasjonen for riksvegnettet. JERNBANE 14. Fylkestinget ser det som avgjerande viktig at arbeidet med dobbeltspor mellom Bergen og Arna vert starta opp i 2013, og ber om ei vidare satsing på Vossebanen snarast råd. Bana må opprustast slik at den ivaretek Inter - city funksjonen og styrkar indre Hordaland med Voss som regionsenter, og som ein del av pendlarregionen rundt Bergen. Timefrekvens vil auke konkurransekraften til banen. Utbetringa er og viktig for godstransport på Bergensbanen, då dobbeltspor Bergen - Arna og fleire kryssingsspor vil sikre betre regularitet. Dette vil og føra meir gods frå veg til bane. Fylkestinget vil ha fortgang i lokalisering av ny godsterminal i Bergen, slik at dei 600 millionane som er satt av frå 2018 til å ruste opp dagens terminal kan gå til etablering av ny terminal. 15. Fylkestinget rår til at alternativ B i høgfartsutgeiinga, med forsert utbygging på eksisterande trase vert lagt til grunn for vidare utvikling av Bergensbanen. For å få redusert reisetida mellom Oslo og Bergen ned mot 4 timar, må investeringane i utbetringar og lange kryssingsspor på eksisterande Bergensbane aukast monarleg, og Ringeriksbanen byggast. 16. Fylkestinget forventar at plamleggingsarbeidet for ringeriksbanen vert gjenopptatt snarast mogleg, og at planprosesser for denne vert gjort uavhengig av planane for E16. Ny organisasjonsmodell og finansieringsordning må utprøvast i dette prosjektet, i tråd med omtale i framlegget til NTP. 17. NTP må gje prioritet til nye togsett på strekninga Bergen-Voss-Myrdal. 3

4 LUFTFART 18. Fylkestinget vil setje fokus på at Bergen Lufthamn, som nest størst i Noreg og ein av kun to flyplassar i Hordaland, må bli prioritert slik at ny terminal på Flesland kan realiserast parallelt med at bybana når Flesland for å få størst mogleg effekt av bybaneinvesteringa, og avhjelpe kapasitetsproblema ved lufthamna sin terminal. (Vedteke med 53 mot 4 røyster (SV, Raudt, MDG).) SJØTRANSPORT 19. Regjeringa har i samband med NTP varsla både ein eigen godsstrategi og ein eigen nærskipsfartstrategi. Fylkestinget støttar dette arbeidet, og peikar på viktigheita av å lukkast i å overføra gods frå veg til sjø og bane. Det er miljøvenleg, trafikksikkert og kostnadseffektivt. Fylkestinget ber derfor om auka statlig engasjement, blant annet gjennom å gå inn på investeringssida i utvalde hamner for å sikra ei framtidsretta hamneutvikling som kan handtera betydelig auka godsstraumar. Det er viktig at storting og regjering i NTP sikrar sjøtransporten si konkurranseevne, bl.a. gjennom å redusera avgiftene på miljøvenleg godstransport. Sjøbasert passasjertransport må utviklast og vektleggjast meir enn til no i det vidare arbeidet med kollektivsatsinga. FISKERIHAMNER 20. Austevoll fiskerihamn var omtalt i førre NTP, og det er planlagt oppstart av prosjektet i Fylkestinget finn det likevel naturleg å understreka prosjektet si regionale betydning og at prosjektet må realiserast som planlagt. 21. Fylkestinget viser elles til fylkesrådmannen sitt saksframlegg, som ein del av høyringsuttalen til planforslaget om Nasjonal transportplan Bompengar til E134 Stordalstunnelen Hordaland fylkesting rår til at Stordalstunnelen, som skal byggjast langs E134 gjennom Etne, blir finansiert delvis av bompengar og delvis av statlege løyvingar. Fylkestinget går inn for og har slutta seg til bompengesøknaden for prosjektet. Vedtaket vart gjort med 48 mot 9 røyster (Frp og Raudt). Stordalstunnelen skal gå mellom Bakka og Lauareid i Etne og blir 1,16 kilometer lang. I tillegg skal det byggjast ein liten tunnel på 160 meter og eit vegkryss ved Bakka og ein del tilførslevegar. Total lengde blir 3,85 kilometer. Vegprosjektet er kostnadsrekna til 272 millionar kroner. Av dette skal bompengar utgjere 152 millionar og statlege løyvingar 120 millionar kroner. Prosjektet er prioritert i gjeldande nasjonal transportplan ( ). Innkrevjinga av bompengar skal starte så snart bompengelånet for Rullestadjuvet er nedbetalt, sannsynleg ein gong i Fylkestinget rår til at fylkeskommunen skal vere bompengeselskap. Av saksutgreiinga går det fram at det har vore diskusjon om plassering av bomstasjonen. Men konklusjonen er å nytte bomstasjonen i dag i Eljarvik. Takstar og rabattar er det i søknaden lagt opp til skal bli som for Rullestadjuvprosjektet, 40 kroner for lette og 80 kroner for tunge køyretøy. Nedbetalingstida for bompengelånet er rekna ut til år. 4

5 Ny aksjekapital til Sunnhordland lufthavn Hordaland fylkeskommune går inn med kr i ny aksjekapital i Sunnhordland Lufthavn AS, har Hordaland fylkesting vedteke. Vedtaket vart gjort med 54 mot 3 (SV, Raudt) røyster. Fylkestinget har gjeve fylkesrådmannen fullmakt til å avtala utvida nedbetalingstid for utlån til selskapet. Sunnhordland Lufthavn A/S har gått med underskot i 2010 og 2011, og eigenkapitalen er no negativ. Selskapet har søkt eigarane om å gå inn med ny eigenkapital på 2 mill. kr. Fylkeskommunen sin del utgjer kr Hordaland fylkeskommune eige 21 % av aksjane og Stord kommune 79 %. Vedtak i fylkestinget: 22/12 ÅRSMELDING 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget tek Årsmelding 2011 Hordaland fylkeskommune til orientering. 25/12 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 VEDTAK ( ) Fylkestinget tek finansrapporten for 1. tertial til orientering. 28/12 VEDTAK AV REGIONAL PLAN FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG SETESDAL AUSTHEI. HEIPLANEN. VEDTAK ( ) 1. Fylkestinget i Hordaland vedtek Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei i samsvar med plan- og bygningslova 8-4, med dei endringane som går fram av fylkesrådmannen si saksframstilling. 2. Vedtaket vert gjort under føresetnad av at dei andre fylka Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Rogaland gjer likelydande vedtak. 30/12 REGIONALT FORSKINGSFOND VESTLANDET - ÅRSMELDING 2011 Fylkestinget godkjenner årsmeldinga frå styret i Regionalt forskingsfond Vestlandet for /12 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET FOR 2011 Fylkestinget godkjenner årsmelding 2011 for kontrollutvalet. 5

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg DESSE MØTTEandeland,

Detaljer

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 78 (2008 2009) Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29. mai 2009, godkjend i statsråd

Detaljer

Regional transportplan 2014 2023. Analysar og utfordringar

Regional transportplan 2014 2023. Analysar og utfordringar Regional transportplan 2014 2023 Analysar og utfordringar www.sfj.no Vedteke av fylkestinget des.ember 2013 INNHALD 1. SAMANDRAG... 3 2. BAKGRUNN OG RAMMER FOR REGIONAL TRANSPORTPLAN... 5 2.1 Bakgrunn...5

Detaljer

Prop. 134 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn Rådal i Hordaland

Prop. 134 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn Rådal i Hordaland Prop. 134 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn Rådal i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet 12. september 2014,

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller

Detaljer

SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN

SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN Frå: Til: Kvam bompengeselskap AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 22.5.2006 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. INNHALDET I

Detaljer

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019 St.meld. nr. 16 (2008 2009) St.meld. nr. 16 (2008 2009) 1 Innhold 1 Innleiing og samandrag... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Samandrag... 8 1.2.1 Ein framtidsretta og offensiv transportpolitikk... 8 1.2.2 Eit

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Til Rogaland Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vestlandsrådet NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Generelt til alle

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Forum Nye Bergensbanen (FNB) er ein interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bygging av Ringeriksbanen som vedteke av Stortinget i 1992. Medlemmene i forumet er kommunane

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai 2011. Hordaland

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 82 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

KOLLEKTIVMELDINGA 2008

KOLLEKTIVMELDINGA 2008 KOLLEKTIVMELDINGA 2008 INNHALD INNHALD 3 FØREMÅL 4 UTVIKLINGSTREKK 6 OVERORDNA MÅL FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN I BERGENSOMRÅDET 7 50% passasjerauke og full framkomst 7 Miljøvenleg kollektivtransport 8 Universell

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

TRANSPORTPLAN 2007-2019

TRANSPORTPLAN 2007-2019 TRANSPORTPLAN 2007-2019 FORORD Transportplan for Vestlandet trekkjer opp Vestlandsrådet sine mål og strategiar for ei framtidsretta transportutvikling. Planen omhandlar følgjande område: Vegsektoren,

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Samferdselsavdelinga Arkivnr: 2015/1426-3 Saksbehandlar: Vigdis Robak Bjørgo Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Tidsdifferensierte

Detaljer