SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN SAMANDRAG Fleire omsyn gjer det nødvendig å finne permanente løysingar for å redusere biltrafikken i Bergensområdet. Dette gjeld mellom anna kapasitetsproblem på vegnettet, behov for å redusere klimagassutslepp og lokal luftforureining. Den dramatiske situasjonen knytt til lokal luftforureining i Bergen sist vinter tilseier at det er nødvendig å finne effektive løysingar så snart som råd. Fylkesrådmannen foreslår at fylkesutvalet går inn for at det vert innført tidsdifferensierte bompengar (køprising) i Bergen frå Fylkesrådmannen understrekar at trafikkregulerande tiltak må sjåast i samanheng med utvikling av eit kapasitetssterkt kollektivsystem, og legg til grunn at lokale, restriktive tiltak vert knytt til auka statleg medverknad i finansiering av vidare utbygging av bybanen i Bergen. Eventuell innføring av tidsdifferensierte bompengar i Bergen krev lokalpolitisk tilslutning og godkjenning frå sentrale styresmakter.

2 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fylkesutvalet vedtek på prinsipielt grunnlag å innføre tidsdifferensierte bompengar i Bergen frå Fylkesutvalet legg til grunn at ei ordning med tidsdifferensierte bompengar er knytt til auka statleg medverknad i finansiering av vidare utbygging av bybanen i Bergen, til dømes gjennom tilskot frå belønningsordninga. 3. Fylkesutvalet legg til grunn at ein må kome tilbake til den konkrete utforminga av regimet for tidsdifferensierte bompengar etter handsaming i Bergen kommune og drøftingar med Samferdselsdepartementet. 4. Fylkesutvalet understrekar at eventuell innføring av tidsdifferensierte bompengar krev lokalpolitisk tilslutning og godkjenning frå sentrale styresmakter. Paul M. Nilsen Magnus Vestrheim 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : 1.0 Bakgrunn Det har vore ein sterk vekst i biltrafikken i Bergen i mange år. For perioden har veksten vore over 70 %, og veksten har vore særleg stor sidan Veksten i biltrafikken har vore 1,5 gonger større enn befolkningsveksten i same periode (jf. rapporten Køprising i Bergen? ). Sidan 2005 har trafikkveksten over kommunegrensene og i ytre delar av Bergen vore høgare enn i sentrale delar av Bergen. Nivået på biltrafikk inn mot Bergen sentrum har stabilisert seg i den same perioden. Veksten i bilhaldet i Bergen har og vore særs sterk dei seinare åra. I 1997 hadde Bergen færre bilar per innbyggjarar enn alle dei andre store byane i Noreg, mens Bergen i dag har gått forbi både Oslo, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. Det er forventa at veksten i biltrafikken vil halde fram. I Bergen og omegn er det forventa ein trafikkvekst på 40 % frå 2006 til 2030 (jf. rapporten Køprising i Bergen? ). Bergen kommune har som mål å redusere klimagassutsleppa med 50 % frå 1990 til I perioden frå 1991 til 2007 auka dei totale klimagassutsleppa i Bergen med litt over 17 %. Mens andre utslepp er redusert, har utslepp frå vegtransport hatt ein kraftig vekst på over 40 % i perioden, og står no for nesten 60 % av dei totale klimagassutsleppa i Bergen. Biltrafikk er den viktigaste kjelda til lokal luftforureining i Bergen gjennom utslepp av nitrogendioksid og svevestøv frå eksos og frå slitasje på vegbanen. Den kalde og lange vinteren i år førte til ekstraordinært høge luftforureiningsverdiar. Målingar viste at ein i Bergensdalen i mange og lange periodar hadde verdiar som langt oversteig dei øvre grenser som er fastsett på bakgrunn av helsemessige vurderingar. Samferdselsdepartementet administrerar den statlege tilskotsordninga Belønningsmidler for bedre kollektivtransport og mindre biltransport i byområder. Etter vedtak i fylkesutvalet 18. februar 2010 vart søknad for Bergensområdet om å kome med på fireårig tildeling av belønningsmidlar sendt til Samferdselsdepartementet. Departementet er tydeleg på at innføring av trafikkregulerande tiltak er ein sentral føresetnad for å kome med i den fireårige ordninga for tildeling av belønningsmidlar. Etter fylkesrådmannen si vurdering tilseier desse momenta at det er viktig å finne permanente løysingar for å redusere biltrafikken i Bergen. 2.0 Trafikkregulering gjennom tidsdifferensierte bompengar I handsaming av sak om høyringsuttale til NTP , gjorde fylkestinget 24. april 2008 mellom anna slikt vedtak: I samsvar med klimaforliket på Stortinget og med tilvising til belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk, går fylkestinget inn for å utgreie køprising som eit virkemiddel for å dempe den framtidige trafikkveksten i Bergensområdet. Tilsvarande vedtak vart gjort i bystyret i Bergen. På bakgrunn av dei vedtak som vart gjort i bystyret og fylkestinget, vart rapporten Køprising i Bergensområdet? utarbeidd på oppdrag frå Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Rapporten vart handsama på fylkestinget 9. mars Samla sett ser fylkesrådmannen det no som nødvendig å ta opp att spørsmålet om trafikkregulering gjennom tidsdifferensierte bompengar i Bergen. Fylkesrådmannen viser til følgjande hovudkonklusjonar i køprisingsrapporten: - Auka bilhald og folkevekst i Bergen og Bergensområdet vil gje trafikkvekst på % over ein 30 års periode. Vegkapasiteten er ikkje tilstrekkjeleg til å handtera denne trafikkveksten utan at det vert store avviklingsproblem. 3

4 - Køprising vil gje betre framkomst i rushtida, redusera miljøutsleppa og vera samfunnsøkonomisk lønsamt. Bilistar som i dag vert forseinka, vil få ein tidsvinst som er høgare enn køprisingskostnaden - Avhengig av målsettingane om trafikkreduksjon, vil dei tidsdifferensierte takstane for personbilar i aktuelle betalingssnitt variere mellom 30 og 45 kroner på ulike deler av døgnet. - Køprising får i liten grad konsekvensar for følgje- og hentereiser. Barnefamiliane køyrer meir bil enn andre, og reiser meir over bomsnittet. På den måten vil køprising få følgjer for barnefamiliane som gruppe. Men analysane viser at følgje- og hentereisene ikkje vert gjort av den i husstanden som passerer bomsnittet i rushtida. Det ser ut til at den i husstanden som hentar og bringer barn i barnehage reiser meir lokalt, i større grad reiser utanom rushtidstoppane og/eller brukar andre transportmiddel enn bil. - Fleirtalet i befolkninga er positive til innføring av køprising i Bergen, medan verksemdene i Bergensområdet er avventande. Både verksemdene og befolkninga ønskjer å prioritera bruk av inntektene frå ei eventuell køprising til kollektivtiltak. Eventuell innføring av tidsdifferensierte bompengar i Bergen krev lokalpolitisk tilslutning og godkjenning frå sentrale styresmakter. 3.0 Vidare utbygging av bybanen behov for finansiering Det er behov for gjennomføring av ei rekkje infrastrukturtiltak i transportsystemet i Bergen i åra framover. Vidare utbygging av bybanen er eitt av dei to viktigaste prosjekta i Bergensprogrammet. Finansiering av andre etappe mellom Nesttun og Rådal, jf. St.prp. 108 S ( ) Utviding og finansiering av Bergensprogrammet, skal handsamast i Stortinget i juni i år. Finansieringsopplegget inneber innkrevjing av bompengar fram til På bakgrunn av politiske vedtak i Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune om at bybanen skal vere ryggraden i framtidas kollektivsystem, er rapporten Framtidig bybanenett i Bergensområdet utarbeidd. Rapporten, som ikkje er endeleg politisk handsama, konkluderar med ei etappevis utbygging av bybanenettet i følgjande korridorar (prioritert rekkefølgje): 1. Rådal-Flesland 2. Bergen sentrum-åsane 3. Bergen sentrum-haukeland sjukehus-mindemyren-fyllingsdalen Reguleringsplanarbeid for strekninga Rådal-Flesland er starta opp. I tillegg pågår det eit arbeid med trasévurderingar frå Bergen sentrum og nordover mot Åsane. Finansiering av vidare utbygging av bybanen er som kjent ikkje avklart. Bompengar vil vere eit nødvendig element også i den vidare utbygginga, men uansett innretning på bompengeregimet vil det i tillegg vere nødvendig med auka statleg medfinansiering, til dømes gjennom tilskot frå belønningsordninga. 4.0 Fylkesrådmannen si tilråding Fylkesrådmannen vil i denne saka peike på behovet for ei prinsipiell tilslutning til bruk av tidsdifferensierte bompengar med formål om å redusere biltrafikken på ulike deler av døgnet. Fylkesrådmannen foreslår at eit slikt regime vert innført frå Fylkesrådmannen legg til grunn at ei ordning med tidsdifferensierte bompengar er knytt til auka statleg medverknad i finansiering av vidare utbygging av bybanen i Bergen, til dømes gjennom tilskot frå belønningsmiddelordninga. Fylkesrådmannen legg til grunn at ein må kome tilbake til den konkrete utforminga av regimet for tidsdifferensierte bompengar etter handsaming i Bergen kommune og drøftingar med Samferdselsdepartementet. Ei eventuell innføring av tidsdifferensierte bompengar i Bergen krev lokalpolitisk tilslutning og godkjenning frå sentrale styresmakter. 4

5 Det vert i denne omgang ikkje lagt opp til at det skal innførast tidsdifferensierte satsar på innkrevjingssnitt mellom Bergen og omlandskommunane. Det vil vere naturleg å vurdere dette spørsmålet nærmare i arbeidet med utarbeiding av Regionpakke Bergen. 5

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Samferdselsavdelinga Arkivnr: 2015/1426-3 Saksbehandlar: Vigdis Robak Bjørgo Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Tidsdifferensierte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

KOLLEKTIVMELDINGA 2008

KOLLEKTIVMELDINGA 2008 KOLLEKTIVMELDINGA 2008 INNHALD INNHALD 3 FØREMÅL 4 UTVIKLINGSTREKK 6 OVERORDNA MÅL FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN I BERGENSOMRÅDET 7 50% passasjerauke og full framkomst 7 Miljøvenleg kollektivtransport 8 Universell

Detaljer

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 78 (2008 2009) Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29. mai 2009, godkjend i statsråd

Detaljer

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030.

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030. Sakshandsamar, innvalstelefon Torgeir Flo, 55 57 21 46 Vår dato 05.05.2014 Dykkar dato 26.02.2014 Vår referanse 2008/9318 421.2 Dykkar referanse 14/12299 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen

Detaljer

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI Kopi til: Arkivnr.: 810 Melding - rapport om

Detaljer

Prop. 134 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn Rådal i Hordaland

Prop. 134 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn Rådal i Hordaland Prop. 134 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn Rådal i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet 12. september 2014,

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Innst. 364 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 364 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 364 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 113 S (2011 2012) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om innkrevjing av lokalt finansieringstilskott

Detaljer

Kollektivmeldinga 2013

Kollektivmeldinga 2013 Kollektivmeldinga 2013 Kollektivmeldinga 2013 3 Innhald Del I: Kollektivåret 2013 4 Mål for kollektivtrafikken i Hordaland 4 Sentrale nøkkeltal 5 Bonus/malus i bruttokontraktar 6 Tiltak for å få fleire

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 82 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29.

Detaljer

Tidsdifferensierte bompenger - to mulige innretninger som kan iverksettes raskt

Tidsdifferensierte bompenger - to mulige innretninger som kan iverksettes raskt BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201430737-13 Emnekode: ESARK-7112 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

St.prp. nr. 33 (2004 2005) Om gjennomføring av E18 Grimstad Kristiansand som OPS-prøveprosjekt med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 33 (2004 2005) Om gjennomføring av E18 Grimstad Kristiansand som OPS-prøveprosjekt med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 33 (2004 2005) Om gjennomføring av E18 Grimstad Kristiansand som OPS-prøveprosjekt med delvis bompengefinansiering Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 17. desember 2004, godkjend i statsråd

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN

SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN SØKNAD OM LØYVE TIL BOMPENGEFINANSIERING AV KVAMMAPAKKEN Frå: Til: Kvam bompengeselskap AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 22.5.2006 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. INNHALDET I

Detaljer

Fylkeskommunalt tilskot til planlegging av store vegprosjekt

Fylkeskommunalt tilskot til planlegging av store vegprosjekt saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.08.2012 49937/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.09.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 02.10.2012 Fylkestinget

Detaljer

Finansieringsstrategi

Finansieringsstrategi Temaplan samferdsel Finansieringsstrategi www.mrfylke.no 1 2 Innhald 1 Samandrag 5 2 Bakgrunn og føremål 10 2.1 Organiseringa av arbeidet 12 3 Alternative finansieringsformer 13 3.1 Bompengar 13 3.2 Langtidsfinansiering/prosjektfinansiering

Detaljer

Temaplan samferdsel. Finansieringsstrategi. høyringsutkast. www.mrfylke.no

Temaplan samferdsel. Finansieringsstrategi. høyringsutkast. www.mrfylke.no Temaplan samferdsel Finansieringsstrategi høyringsutkast www.mrfylke.no 1 Innhald side 1 Samandrag 3 2 Bakgrunn og føremål 8 2.1 Organiseringa av arbeidet 10 3 Alternative finansieringsformer 11 3.1 Bompengar

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettheftet... 3 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014... 5 Hovudpunkt

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Byrådssak /15 Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning NIHO ESARK-7112-201430737-9 Hva saken gjelder: På bakgrunn av bystyrets vedtak den 17. september 2014, legger

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Overskrift Delvis bompengefinansiering av linje utbygging to av E134 Haukeli - Seljestad

Overskrift Delvis bompengefinansiering av linje utbygging to av E134 Haukeli - Seljestad Overskrift Delvis bompengefinansiering av linje utbygging to av E134 Haukeli - Seljestad Forklarende Muligheitsstudie tittel eller undertittel linje to RAPPORTA P P O R T Ve Strategistaben g - o g t r

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer