SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP Godkjent av: Fiona Thorvaldsen Arkivsaksnr.: 11/198 Arkivkode: Q00 Saksbehandlar: Aslaug Norendal Behandling i: Hovudutval for infrastruktur Fylkesutvalet Fylkestinget Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen Telemark fylkeskommune og kommunane Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan etablerer finansieringsselskap Bypakke Grenland AS med følgjande føringar: Vedtekter for bompengeselskapet Bypakke Grenland AS, datert leggjast til grunn. Telemark fylkeskommune løyver etableringssummen i Vegfinans AS på kr skal dekkes av disposisjonsfondet. Aksjekapitalen i selskapet blir sett til kroner og fordelt som vist i tabell i saksframlegget. Telemark fylkeskommune går inn med kr i aksjedel, dvs 50% av aksjene skal dekkes av disposisjonsfondet Problemstillinga i få ord Fylkestinget (kommunene) handsama sak 57/10 om Bypakke Grenland. Saka omhandla framdrift og milepælar for gjennomføring av bypakka. Det vart mellom ana vedtatt at: Telemark fylkeskommune ber Statens Vegvesen om at det snarast blir sett i gang arbeid med ein mulighetsstudie for finansiering som har som overordna målsetting at finansieringa blir gjort ved mest mogleg rettferdig belastning i henhold til trafikk/ miljøforbedringar og trafikktryggleikstiltak. Mulighetsstudien skal innehalde ein vurdering av bruk av differensierte bompengesatsar som trafikkregulerande verkemiddel. Det skal opprettast eit finansieringsselskap så snart det er hensiktsmessig for å sikre ei raskast mogleg framdrift. Kommunane i Grenland fatta tilsvarande vedtak. Det er nå sett i gang ein moglegheitsstudie for bypakka som skal sjå på potensialet for delvis brukarfinansiering av bypakka. Aktørane i Bystrategi Grenland ønsker å etablere eit

2 finansieringsselskap så snart som mogleg. Dette fordi ein ønsker å forsere framdrifta på enkelte av prosjekta i bypakka, spesielt Rv36 Skyggestein-Skjelbredstrand. Finansieringsselskapet vil kunne arbeide med finansieringsløysingar parallelt med moglegheitsstudien og dei formelle prosessane fram mot bompengeutgreiing og stortingsproposisjon. Handsaming i kommunane vil skje etter følgjande plan. Per dato er saka handsama og vedtatt i formannsskapet i Skien. 1. skrivefrist Formannsskap/ Utvalg Kommunestyre/ fylkesting Skien 15. februar 1. mars 24. mars Porsgrunn 1. mars 17. mars 31. mars Bamble 1. mars 17. mars 31. mars Siljan 14. mars 22. mars 05. april Fylkeskommunen 4. mars 22. mars (HUI) 27. april Saksopplysningar Bakgrunn Fylkesdelplan for infrastruktur i Grenland gir rammer for vidare utvikling av hovudvegnett, kollektivtrafikk, senterstruktur og arealutvikling i byområdet. Med bakgrunn i infrastrukturplanen og ein moglegheitsstudie gjorde Porsgrunn, Skien og Bamble kommunar og Telemark fylkeskommune i 2007 prinsipielle vedtak om bompengefinansering i Grenland (vegpakke Grenland) for å kunne gjennomføre tiltak. Konseptvalutredninga for Grenland frå 2010 har kvalitetssikra konseptet og tiltaka i infrastrukturplanen, og gitt ei anbefaling til eit nytt samla konsept som skal løyse utfordringane. Konseptet et delt inn i 3 fasar som lar seg finansiere ved bruk av bompengar (alternativ finansiering). Det vises elles til saksframlegg om høyringsuttale til KVU Grenland og sak om bypakke Grenland. Både fylkeskommunen samt Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan gjorde i november/desember 2010 felles vedtak på desse sakene. Delvis finansiering Ei bypakke er ei delvis bompengefinansiert tiltakspakke i eit nærmare definert byområde der også midlar frå staten og lokale myndigheiter inngår altså et spleiselag for å finansiere ulike tiltak/prosjekt. Tiltak vil vere investeringar i for eksempel veg, miljøtiltak og kollektivtransport. Det kan også brukast bompengar til å finansiere driftstiltak for kollektivtransporten. Alternativ finansiering - Utdrag frå nasjonal transport plan (NTP ): Selv med økte statlige økonomiske rammer har det lokale ønsket og viljen til å ta i bruk bompenger for å få realisert prosjekter tidligere økt. For å få forsert utbyggingen av riksvegnettet, kollektivinfrastrukturen og styrket drift av kollektivtransporten, legges det opp til å utnytte en stor del av bompengepotensialet som finnes, der det er lokalpolitisk vilje til det. Det innebærer en høy bompengeandel der potensialet er stort. I tillegg til brukarfinansiering er det ønskeleg å legge inn ein viss prosent offentleg finansiering av bypakka. Offentlege bidrag kan delast inn i: Side 2 av 5

3 Statlege bidrag NTP, handlingsprogram og budsjett. Statlege bidrag via tilskotsordninger som til dømes belønningsordningen Lokale bidrag frå kommunar og fylkeskommune. Framdrift Stortinget skal handsame ein bompengesøknad før ein kan starte innkreving. I bompengesøknaden skal det ligge ei gjennomført bompengeutgreiing og det skal vere oppretta bompengeselskap/ finansieringsselskap. Bompengesøknad for Bypakke Grenland kan ligge føre tidlegast desember 2012 og stortingsvedtaket vil kunne ligge føre i desember Denne framdrifta er samsvarande med planleggingstida for fleire av tiltaka som er skisserte i bypakka. Men for Rv36 Skyggestein- Skjelbredstrand eksisterer det allereie ein vedtatt reguleringsplan. Dermed kan det vere ønskeleg å starte med dette tiltaket tidlegare eventuelt gjennom ein form for forskutteringsordning gjennom låneoptak i finansieringsselskapet. Når selskapet er oppretta vil det få i oppgåve å arbeide fram ei løysing for tidlegast mogleg oppstart av dette tiltaket. Etablering av finansieringsselskap Bompengeselskapet si rolle. Bompengeselskapet skal sørge for finansiering ved å: Skaffe lån til lågast mogleg rente Betale lån i tråd med rekvisisjonsplan Sikre innkrevjing ved å inngå og følgje opp driftsavtaler med driftselskap (driftselskapet driv sjølve innkrevjinga ved utstyr og fakturering) For bompengeselskapet skal det etablerast eige styre med tilhøyrande vedtekter. Telemark fylkeskommune og kommunane Nome, Sauherad, Bø, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje og Hjartdal etablerte i 2009 bompengeselskap E134 og rv36 Telemark AS. Bomselskapet Bypakke Grenland AS kan etablerast etter same modellen og ein vil nytte Vegfinans AS som administrasjonsselskap. Telemark fylkeskommune er allereie medeigar i Vegfinans AS. Sjå oppsett nedanfor. Bruke Vegfinans AS som administrasjonsselskap Etableringskostnad for å gå inn som aksjonær i Vegfinans AS Leiing Adm. dir i Vegfinans AS fungerer som daglig leiar for alle bompengeselskapa som er med fellesordninga. Antal styrerepresentantar for kvart bompengeselskap bør vere minimum tre (3) Driftskostnader Selskapet har kostnadsfordeling som økonomisk prinsipp og skal ikkje ha forteneste. Faktiske utgifter skal fakturerast etter medgått tid ved forskottering og årlege avrekningar. Kompetanse Selskapet har naudsynt kompetanse og lang røynsle. Samarbeidspartnarar Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Bamble kommune og Siljan kommune vil vere partnarar i arbeidet med Bypakke Grenland. Omfang Side 3 av 5

4 KVU for Grenland tilrår at fase 1 for bypakka inkluderer følgande tiltak: Optimalisering av dagens vegnett, framkomme-tiltak for næringstrafikk og grøne tiltak som betrar tilhøva for kollektiv og gange-/ sykkeltrafikk inklusive moglegheiter for driftsmidlar samt restriktive tiltak for personbiltrafikk. Finansieringsselskapet Bypakke Grenland AS skal ha til oppgåve å bidra til finansiering av desse tiltaka Aksjekapital og fordeling Vegfinans AS tilrår minimum aksjekapital på kr Dette vil gje ein akseptabel likviditet til selskapet. Det er vanleg at dei som teiknar aksjar ved etableringa av finansieringsselskap seinare er med å gir garantiar tilsvarande sin del når det skal tas opp lån for å finansiere planlegging og utbygging. Dette blir det imidlertid ikkje tatt stilling til i denne saka. Kommunane i Grenland har vist interesse for å delta som aksjonærar i finansieringsselskapet. Det foreslåas følgande fordeling av aksjar etter folketal: Aktør % andel Telemark fylkeskommune 50 Skien kommune 25 Porsgrunn kommune 17 Bamble kommune 7 Siljan kommune 1 Vedtekter Vedtektene skal vere enkle, tydelege og fleksible og treng eksempelvis ikkje syne aksjefordeling og detaljert styresamansetning. Vedlagte forslag til vedtekter for Bompengeselskapet Bypakke Grenland AS er utarbeidd i samarbeid med Vegfinans AS som har lang røynsle med slikt arbeid. Stiftingsmøte Etter politisk vedtak i fylkesutvalet og kommunane bør det så raskt som mogleg gjennomførast stiftingsmøte for etablering av bompengeselskap. Endeleg fordeling av aksjekapital og styresamansetning bør kome fram i protokollen frå dette møtet. Vurdering frå fylkesrådmannen Fylkesrådmannen syner til tidlegare vedtak vedrørande KVU Grenland og Bypakke Grenland og til at brukarbetaling framleis er sett på som eit viktig bidrag til finansiering av samferdsletiltak i Nasjonal Transportplan (NTP ). Fylkesrådmannen tilrår å etablere finansieringsselskap for å bidra til å løyse samferdsleutfordringane i Grenland parallelt med at det blir arbeidd for vidare delfinansiering frå staten. Fylkesrådmannen viser også til at moglegheitene for statleg støtte gjennom belønningsordninga er avhengig av lokal vilje til brukarfinansiering og tidsdifferensierte bompengar. Det er viktig nå å få stifta selskapet tidleg, også for å sikre framdrifta i dei viktige samferdsleprosjekta i Grenland. Fylkesrådmannen tilråt at fylkeskommunen går inn med 50 % av aksjane i selskapet. Dette med bakgrunn i fylkeskommunen sitt overordna ansvar for fylkesvegane, for kollektivtrafikken og som koordinator for bystrategisamarbeidet. For å få ei mest mogleg Side 4 av 5

5 effektiv drift tilrår fylkesrådmannen at fylkeskommunen nyttar Vegfinans AS som administrasjonsselskap for bompengeselskapet. Vegfinans AS har god kompetanse og godt omdømme, og har i NTP positiv omtale. Telemark fylkeskommune er medeigar i selskapet og har bare gode erfaringar med denne løysinga når det gjeld Fylkesrådmannen tilrår å gå inn for dei vedlagte vedtektene. Vedlegg: 1. Forslag til vedtekter for Bypakke Grenland AS 2. Notat om Vegfinans AS 3. Framdrift Bypakke Grenland fase 1 Side 5 av 5

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 ble politisk vedtatt våren 2009 Dette er revidert plan for 2012-2013 som ble godkjent

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Regionalt bompengeselskap i Hordaland

Regionalt bompengeselskap i Hordaland www.pwc.no Regionalt bompengeselskap i Hordaland Rapport overlevert 18.03.2014 Regionalt bompengeselskap i Hordaland Om denne rapport Denne rapporten er en utredning om etablering av regionalt bompengeselskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Finansieringsstrategi

Finansieringsstrategi Temaplan samferdsel Finansieringsstrategi www.mrfylke.no 1 2 Innhald 1 Samandrag 5 2 Bakgrunn og føremål 10 2.1 Organiseringa av arbeidet 12 3 Alternative finansieringsformer 13 3.1 Bompengar 13 3.2 Langtidsfinansiering/prosjektfinansiering

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Temaplan samferdsel. Finansieringsstrategi. høyringsutkast. www.mrfylke.no

Temaplan samferdsel. Finansieringsstrategi. høyringsutkast. www.mrfylke.no Temaplan samferdsel Finansieringsstrategi høyringsutkast www.mrfylke.no 1 Innhald side 1 Samandrag 3 2 Bakgrunn og føremål 8 2.1 Organiseringa av arbeidet 10 3 Alternative finansieringsformer 11 3.1 Bompengar

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi Høyringsdokument Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi INNHALD 1 INNLEIING...3 1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL...3 1.2 ORGANISERING...6 1.3 MANDAT

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer