Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016"

Transkript

1 Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon E-post Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner Hordaland fylkeskommune sitt investeringsbudsjett for åra er på over 11,1 milliardar kroner. I 2013 vert investeringane på mill. kr. Høgast vert dei i 2014 med mill. kr. I 2015 vert investeringsnivået redusert til mill. kr og i 2016 til mill. kr. Dei store investeringane og prosjekta kjem i sektorane samferdsel og opplæring. Samla investeringar I følgje fylkesrådmannen sitt budsjettforslag vert samla investeringar i økonomiplanperioden på ,9 mill. kr mill. kr, 78,5 % av samla sum, skal brukast innan samferdsel. Til vidaregåande skular er summen mill. kr (19,4 % av totalen). 105 mill. kr går til tannhelsetenesta, 8,0 mill. kr til kultursektoren, 134 mill. kr til fellesfunksjonar og 4 mill. kr til regional utvikling. Høgast i 2014 Utkastet til økonomiplan legg opp til størst investeringar i 2014 med 3 317,7 mill. kr. I 2013 vert investeringane på 2 861,3 mill. kr. Vidare vert det budsjettert med 2 874,4 mill. kr i 2015 og 2 063,5 mill. kr i Dei reduserte investeringsbudsjetta i gjeld i hovudsak bybane- og veginvesteringane. På den andre sida aukar investeringane til vidaregåande skular desse åra. Finansiering Investeringane på over 11,1 mrd. kr skal finansierast slik: Låneopptak 4 464,4 mill. kr, momskompensasjon for investeringar 688,3 mill. kr, tilskot og forskotteringar 613,7 mill. kr, kompensasjonsmidlar 25 mill. kr og bompengar 5 325,5 mill. kr. Låneopptak står for 40,1 % av finansieringa og bompengar 47,8 % Store postar på investeringsbudsjettet er: Amalie Skram videregående skole (ferdig 2014) Åsane videregående skole Årstad videregående skole, tilbygg/rehab. Ny skulestruktur Voss, nybygg Rehabilitering, ombygging m.m. i skulesektoren Bybanen byggjesteg 2 (opning 2013) Bybanen byggjesteg 3 Ringveg vest byggjesteg 2 (opning 2015) 323,0 mill. kr 340,0 mill. kr 250,0 mill. kr 573,0 mill. kr 480,0 mill. kr 350,0 mill. kr 3 216,5 mill. kr 798,0 mill. kr

2 Kvammapakken Bømlopakken Tunnel bak Tysse (Samnanger) 195,0 mill. kr 350,0 mill. kr 426,0 mill. kr Undervisningsføremål Til investeringar i opplæringssektoren er det i perioden er mill. kr ført opp. I 2013 er investeringane 463 mill. kr. For åra deretter vert samla skuleinvesteringar slik: 458 mill. kr i 2014, 620 mill. kr i 2015 og 605 mill. kr i Oppføringa av Amalie Skram videregående skole på Nygårdstangen i Bergen er det store utbyggingsprosjektet i Skulen skal takast i bruk til skulestart 2014 og kostnadsramma er på 830 mill. kr. Tilbygg og rehabilitering ved Årstad videregående skole er det andre store prosjektet som er i gang. 250 mill. kr vert løyvd dei komande fire åra. Utbygginga i samband med ny skulestruktur på Voss står for tur med løyvingar på i alt 573 mill. kr i perioden , mest mot slutten av perioden. Nye Voss vidaregåande på Skulestadmo kjem først med løyvingar 215 mill. kr og ferdig nybygg i Nye Voss gymnas er planlagt ferdig i Til nybygg for Åsane videregående skole er ført opp 340 mill. kr i åra , og nytt bygg ferdig i Amalie Skram videregående skole (Bergen sentrum) Fylkestinget godkjente i 2006 samlokalisering av ny sentrumsskule med Bergen kommune sitt 50 meters symjeanlegg på Nygårdstangen. Kostnadsramma for skuledelen er 830 mill. kr. Byggjearbeidet starta hausten Grunnarbeidet for bassengdelen har vorte sterkt seinka, noko som fører til at også skulen vert seinare ferdig. Det vert rekna med at byggjearbeida kan avsluttast hausten Skulen vert klar til skulestart i Det er hittil løyvd 507 mill. kr. I investeringsplanen er det ført opp 323 mill. kr fordelt med 215 mill. kr i 2013 og 108 mill. kr i Skulen er dimensjonert for 900 elevar. Årstad videregående skole tilbygg/rehabilitering Rehabiliteringa er i gang og eit tilbygg skal stå ferdig i haust. Tilbygget er ein lekk i eit større rehabiliterings- og ombyggingsarbeid som skal betra lærings- og arbeidsmiljøet ved skulen. Etter at tilbygget er fullført vil ein halda fram med arbeid i eksisterande bygningsmasse. I åra er det løyvd i alt 120 mill. kr. Forslaget no er 50 mill. kr i 2013, 75 mill. kr kvart av åra og 50 mill. kr i 2016 i alt 250 mill. kr. Dei vidaregåande skulane på Voss ny struktur Framdrifta på prosjekta vil verta påverka av vedtak i skulebruksplanen. Då byggjearbeida grip inn i eksisterande skuleareal, er det ein føremun å starta med utviding på Skulestadmo. Ferdigstilling er førebels sett til 2015 for nye Voss vidaregåande skule og 2017 for nye Voss gymnas. Førebels kostnadsoverslag for Skulehaugen, nye Voss gymnas, er 430 mill. kr. Det er tidlegare løyvd 22 mill. kr, og fylkesrådmannen har ført opp 18 mill. kr i 2013, 20 mill. kr i 2014, 140 mill. kr i 2015, 180 mill. kr i 2016 og sluttløyving i For utbygginga på Skulstadmo, nye Voss vidaregåande skule, er førebels kostnadsramme 230 mill. kr. Det er løyvd 15 mill. kr i 2012, og budsjettert med 15 mill. kr i 2013, 55 mill. kr i 2014 og 145 mill. kr i

3 Åsane videregående skole nybygg For Åsane videregående skole vert det planlagt nybygg på tomt i Åsane senter like ved U. Pihl vgs. Planen er ei samlokalisering av dei to skulane med eit nybygg på ca m 2. Nybygget er førebels kostnadsrekna til 500 mill. kr. Hittil er løyvd 10 mill. kr til planarbeidet. Budsjettert sum i perioden er 340 mill. kr, fordelt med 15 mill. kr i 2013, 35 mill. kr i 2014, 90 mill. kr i 2015 og 200 mill. kr i Slutteløyving kjem etter Mindre ombyggingsarbeid og tilbygg Midlar som tidlegare har vore budsjettert til ombygging, inneklima, energiøkonomisering og universell utforming vert frå 2013 samla på ein budsjettpost, Rehabilitering/ombygging/mindre tilbygg i skulesektoren. Det vert budsjettert med 105 mill. kr i 2013, 120 mill. kr i 2014, 125 mill. kr i 2015 og 130 mill. kr i Budsjettpostane som no er slegne saman, summerte seg i 2012 samla til 95 mill. kr. Større undervisningsutstyr For kvart år i perioden vert det ført opp 35 mill. kr som skal nyttast til større undervisningsutstyr og IT-utstyr. Løyvinga kan også nyttast til ustyr i nybygg der slike utgifter ikkje er med i byggjekostnadene. Utstyrsløyvinga kan også nyttast innan fagskuleområdet. Utstyr Budsjett- og rekneskapsreglane krev at investeringar den enkelte skule gjer i utstyr som kostar meir enn kr og har meir enn 3 års levetid, skal koma med både på fylkeskommunen sitt investeringsbudsjett og investeringsrekneskap. Med utgangspunkt i rekneskapstala for dei siste åra føreset fylkesrådmannen at det kvart av åra vil verta nytta 10 mill. kr til denne kategorien utstyrskjøp ved dei vidaregåande skulane. Tannhelsetenesta Til opprusting av tannklinikkar og til utstyr er det ført opp 65 mill. kr for åra Løyvinga til tannklinikar er ført opp med 20 mill. kr i 2013, 15 mill. kr kvart av åra Løyvingane vil i 2013 gå med til å fullføra byggjeprosjekta ny Norheimsund tannklinikk og utviding av Sørås tannklinikk, og til oppstart av «nye» Årstad tannklinikk. Årstad tannklinikk vil bli den største tannklinikken i tannhelsetenesta med 14 behandlingrom. Til utstyr for tannhelsetenesta inkludert IT-investeringar er det ført opp 20 mill. kr i åra , fordelt med 5 mill. kr årleg. Samferdselsføremål Til samferdsel er det budsjettert med mill. kr i Summen fordeler seg med 4 884,4 mill. kr til fylkesvegar, 3 566,5 mill. kr til Bybanen, 229 mill. kr til bybanevogner, 45 mill. kr til ruteinformasjonssystem og 15 mill. kr til andre tiltak. Fylkeskommunen sine samla investeringsutgifter i samferdselsektoren er i følgje forslaget på 2 325,3 mill. kr i 2013, 2 805,7 mill. kr i 2014, 2 202,4 mill. kr i 2015 og 1 406,5 i Dei eksterne finansieringskjeldene er viktige bidragsytarar i finansieringa av fylkesvegane. Bompengane er på til saman 5 325,5 mill. kr i perioden, og dette tilsvarar vel 60 prosent av fylkeskommunen sine samferdelsinvesteringar desse åra. Kollektivtrafikken Til kjøp av nye bybanevogner vert det løyvd 37 mill. kr i På grunn av kapasitetsomsyn er det vurdert å forlenga dei eksisterande bybanevognene til 42 m når bybana opnar til Flesland i Fylkesutvalet har i 2012 løyvt 5 mill. kr til prosjekteringsarbeidet. Det er 3

4 aktuelt å forlenga 16 vogner, 4 i 2015 og 12 i 2016, og dette er budsjettert med 48 mill. kr i 2015 og 144 mill. kr i Til kjøp av ruteinformasjonssystem sanntidssystem vert det budsjettert med 45 mill. kr i I åra vert det budsjettert med i alt 13 mill. kr til billetteringssystem. For kollektivtrafikken vert det i 2013 budsjettert med 2 mill. kr til sjåførfasilitetar. Fylkesvegar Fylkeskommunen sine utgifter til fylkesveginvesteringar medrekna rassikringstiltak er ført opp med 1 354,3 mill. kr i 2013, 1 521,7 mill. kr i 2014, 1 049,4 mill. kr i 2015 og 959,0 mill. kr i I tillegg kjem utgiftene til bygging av Bybanen. Til 2. byggjesteg er ført opp 300 mill. kr i 2013 og 50 mill. kr i Vidare er det til 3. byggjesteg rekna med 3 216,5 mill. kr i perioden Ein er no inne i ein periode med store løyvingar til investeringar på fylkesvegnettet og store bindingar. Bindingane er i stor grad knytt til pågåande bompengeprosjekt eller bompengeprosjekt som er i ferd med å starta opp (Bergensprogrammet, Bømlopakken, Kvammapakken, Askøypakken, Stord vestside). Investeringsrammene som er lagt til grunn medfører at fylkeskommunen må nytta om lag 600 mill. kr av eigne midlar pr. år i gjennomsnitt til fylkesvegar og Bybanen i perioden I praksis vil dette i stor grad vera fylkeskommunale lån. Bergensprogrammet Av dei vel 8,4 mrd. kr som skal investerast i fylkesvegar (inkludert bybane) dei komande fire åra går 5 543,5 mill. kr (65,6 %) til bergensprogrammet. Til byggetrinn 2 og 3 av Bybanen i Bergen vert det budsjettert 3 566,5 mill. kr, fordelt med 350 mill. kr til byggjetrinn 2 Nesttun-Lagunen og 3 216,5 mill. kr til trinn 3 Lagunen-Flesland. Strekninga Nesttun-Lagunen skal opnast for trafikk i Det er ført opp 300 mill. kr i 2013 og 50 mill. kr i I 2013 er 30 mill. kr finansiert med fylkeskommunale midlar, medan resten av utgiftene i 2013 og 2014 er finansiert med bompengar. Til 3. byggjesteg av Bybanen er det innarbeidd til saman 3 216,5 mill. kr i perioden , fordelt med 600 mill. kr i 2013, mill. kr i 2015, mill. kr i 2015 og 303,5 mill. kr i Det er lagt til grunn bompengefinansiering av storparten av utgiftene i perioden. Til Ringveg vest 2. byggjesteg er det sett av 798 mill. kr for åra , fordelt med 370 mill. kr i 2013, 327 mill. kr i 2014 og 101 mill. kr i Til Skansentunnelen er ført opp 268 mill. kr i Bergensprogrammet omfattar også årlege løyvingar til programområde som trafikksikring, gang- og sykkelvegar, kollektivtiltak og miljøtiltak (inkl. tiltak i Bergen sentrum). I 2013 er det forslag om 210 mill. kr til slike tiltak. Vidare i perioden: 241 mill. kr i 2015, 221 mill. kr i 2015 og 239 mill. kr i Andre store prosjekt i Hordaland Kvammapakken (Fv 7/Fv 49) er ført opp med 195 mill. kr i åra I 2013 er det venta eit samla forbruk på 100 mill. kr. Arbeidet omfattar ferdiggjering av parsellen Norheimsund Vikøy på fv 49 og strekninga Nes Skipadalen på fv 7. Vidare er det ført opp 95 mill. kr i 2014 til fullføring av Kvammapakken. 4

5 Fv 541/fv 542 Bømlopakken. Samla kostnadsramme for prosjekta i Bømlopakken er sett til mill kroner. Produksjonen i 2012, 2013 og 2014 vert høgare enn det har vore lagt opp til i tidlegare budsjett/økonomiplanar. I 2012 er prognosen på 140 mill. kr, og for 2013 er det lagt opp til produksjon på 80 mill. kr. I 2014 er det lagt til grunn eit forbruk på 140 mill. kr. For 2013 er det prosjektet Stokkabekken Rubbestadneset og Hollundsdalen Stokkabekken som det hovudsakleg vert arbeidd med. Vidare utover i perioden er det ført opp 60 mill. kr i 2015 og 70 mill. kr i Fv 48 Tunnel bak Tysse, Samnanger. Kostnadsoverslaget er på 430 mill. kr. Anbod er komne inn og arbeidet vert truleg starta seint i 2012/tidleg Det er budsjettert med 86 mill. kr i 2013 og 170 mill. kr kvart av åra mill. kr av løyvinga i 2013 vert finansiert med forskotterte midlar frå Samnanger kommune og verksemdene Frank Mohn AS, BKK og Fusa kraftlag. Vegen på strekninga er særs smal særleg i Tysse sentrum. Ny tunnelen vil gje samanhengane god standard på heile strekninga til Eikelandsosen. Fylkestinget har vedteke at den fylkeskommunale delen av Askøypakken skal utgjera 200 mill. kr. I tillegg kjem etter opplegget mill. kr i bompengar. I Handlingsprogrammet vert det føresett oppstart i 2014 med bompengefinansiering. Det er i økonomiplanen lagt til grunn utgifter på 100 mill. kr kvart av åra 2014 og 2015 og 85 mill. kr i Til forskotteringa på inntil 100 mill. kr til kollektivfelt på strekninga Rv 555 Breivikskiftet Drotningsvik er det løyvd 20 mill. kr i 2012, det vert budsjettert med 40 mill. kr i 2014 og 20 mill. kr i Det førebels kostnadsoverslaget er på 80 mill. kr. Den vedtekne forskottering på 30 mill. kr til anleggsveg i samband med E39 Os-Rådal er ført opp med 25 mill. kr i mill. kr er løyvd i år. Fv Storeskaret-Arefjordpollen (Sotra) er eit nytt større prosjekt som omfattar 1 km ny veg frå rv 555 ved Arefjorden til fv 209 Storeskaret, pluss samanhengande gang- og sykkelveg. Førebels kostnadsoverslag er 135 mill. kr. For 2013 er ført opp startløyving på 3 mill. kr, deretter 40 mill. kr i 2014, 60 mill. kr i 2015 og 32 mill. kr i Prosjektet har høge kostnader knytt til koplinga til rv 555 og fylkeskommunen meiner staten som riksvegeigar bør ta del i finansieringa og vil ta opp dette. Fv 158 Grindavoll-Lepsøy (Os) er ført opp med 60 mill. kr fordelt på åra Startløyving med 1 mill. kr i 2013, så 40 mill. kr i 2014 og 19 mill. kr i Mindre prosjekt Nokre prosjekt som får løyvingar i 2013: Fotgjengarbru Alver (Lindås) 0,4 mill. kr, Utne- Herand (Ullensvang-Jondal) 5 mill. kr, Bakarvågflaten (Askøy) 25 mill. kr, Bordalsvegen (Voss) 7,4 mill. kr, Tofte-Ranavik (Kvinnherad) 8,0 mill. kr og Løfallstrand-Årsnes (Kvinnherad) 12,5 mill. kr. Til restoppgjer og restarbeid for Jondalstunnelen er ført opp 10 mill. kr. Prosjekt som får løyving i : Venjaneset-Strandvik (Fusa) 20 mill. kr i 2013 og 15 mill. kr i Sveio-Buavåg 15 mill. kr fordelt med 4 mill. kr i 2013 og 11 mill. kr i Til restoppgjer og restarbeid med fv 567 Hauge-Lonevåg (Osterøy) vert løyvd 6 mill. kr fordelt med 3 mill. kr kvart av åra Til opprusting av fv 567 Hosanger sentrum (Osterøy) vert løyvd 10 mill. kr i 2013 og 5 mill. kr i Fv 57 ved Konglevoll (Lindås) er ført opp med 17 mill. kr i 2013 og 3 mill. kr i Prosjektet, som er kostnadsrekna til 27 mill. kr, startar opp i haust. Til gang- og sykkelveg på fv 49 Uggdal-Uggdalseidet vert det løyvd 13 mill. kr i 2013 og 7 mill. kr i

6 Til opprusting av fylkesvegen på vestsida av Stord vert det løyvd 22 mill. kr i 2013 og 20 mill. kr i Sekkepostar utanom Bergen For 2013 foreslår fylkesrådmannen 90 mill. kr i sekkeposttiltak, for 2014 er forslaget 70 mill. kr og for åra 2015 og 2016 på 75 mill. kr kvart år. Av løyvinga på 90 mill. kr i 2013 er 20 mill. kr rebudsjettering av tidlegare års løyvingar som ikkje er nytta. Standardhevingstiltak Til standardhevingstiltak på fylkesvegane, eller «investeringar med vedlikehaldskarakter», er det lagt inn 30 mill. kr i 2013, 50 mill. kr i 2014, 70 mill. kr i 2015 og 90 mill. kr i Ei omfattande opptrapping i løpet av perioden. Bakgrunnen for denne posten er det store behovet for midlar til tyngre vedlikehald av vegnettet, slik at forfallet kan stoppa opp. Midlane vert nytta til utbetring av murar, kantforsterking, tiltak i tunnelar, bruer og kaiar. Rassikring Til rassikringsprosjekt er det budsjettert med 309 mill. kr i perioden , bygd på handlingsplan for rassikring Rassikringsprosjekta er finansierte med statstilskot. Fylkestinget skal i oktober 2012 handsama sak om prioritering av rassikringstiltak på fylkesvegane. Fylkesrådmannen vil koma attende til rassikringstiltak i revidert budsjettgrunnlag først i november. Refusjonar Det vert budsjettert for 2013 med 32 mill. kr i refusjon av forskotterte midlar til fylkesvegar. Bergen kommune får refundert 8 mill. kr, Kvam herad 5,75 mill. kr, Lindås kommune 1,15 mill. kr, Os kommune/ Fusa kommune/frank Mohn 4,2 mill. kr, Sund kommune 10 mill. kr og Vaksdals kommune 3 mill. kr. Ved utgangen av 2011 var samla forskotteringar som fylkeskommunen skal refundera på vel 733 mill. kr. For åra er det lagt opp til årlege refusjonar på mill. kr. Belønningstilskot I belønningstilskot til betre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden skal staten tildela Hordaland 550 mill. kr i åra , vart det inngått avtale om i juni Tilskotet skal fordelast med 70 mill. kr i 2011, 150 mill. kr i 2012, 168 mill. kr i 2013 og 162 mill. kr i I budsjettforslaget legg fylkesrådmannen til grunn fordeling av belønningsmidlar i samsvar med føresetnadene i avtalen. Av det samla tilskotet i avtalen, vil 250 mill. kr verta nytta til byggjesteg 3 av Bybanen (Lagunen-Flesland). 175 mill. kr vil verta nytta til framkomsttiltak for bussane og sykkeltiltak. 90 mill. kr vert nytta til vidareføring og utvikling av taksttiltak og nye rutetilbod. 30 mill. kr til informasjon- og marknadsføring av kollektivtrafikken. 5 mill. kr skal gå til Bergen kommune si planarbeid med fortetting og konsentrert byutvikling langs bybanetraseen. Finansiering av 2013-løyvingane Av dei samla investeringane til fylkesvegar og bybane på 2 254,2 mill. kr i 2013 vert mill. kr (62 %) finansiert med bompengar. Forskottering og tilskot utgjer 337,3 mill. kr (15 %) i Fylkeskommunen si nettoinvestering, med eigne midlar inkludert lån, vert på 519 mill. kr (23 %). 6

7 Prosjekt med bompengefinansiering i 2013 er desse: Ringvei vest. Byggjesteg 2 Bybanen. Byggjesteg 2 Bybanen. Byggjesteg 3 Sekkepostar Bergensprogrammet Løfallstrand Årsnes Hauge Lonevåg Kvammapakken Bømlopakken Haugalandspakken Stord vestside Sum bompengar ,0 mill. kr 270,0 mill. kr 600,0 mill. kr 23,0 mill. kr 7,5 mill. kr 1,5 mill. kr 85,0 mill. kr 49,0 mill. kr 2,0 mill. kr 20,0 mill. kr 1 398,0 mill. kr Kultur Til kulturføremål er det på investeringsbudsjettet ført opp 8,0 mill. kr i perioden Det er ført opp 3 mill. kr til restaurering av verneverdige bygningar i fylkeskommunal eige i 2013 og 2014 og 1 mill. kr årleg deretter. Løyvinga på denne posten har gått til restaurering av bygg på Stend, Fløksand, Hjeltnes og Valen. Dette arbeidet skal halda fram i 2013, og fylkesrådmannen føreslår også å fullføra opprustinga av Valen gamle kraftverk i Regional utvikling Næringsføremål Fylkesrådmannen føreslår 1 mill. kr årleg til oppfølging av fylkeskommunen si regionale rolle. Fylkeskommunen kan t.d. gå inn i selskap innanfor innovasjon og nyskaping eller selskap med regional utvikling som fokus. Fellesfunksjonar Under budsjettposten fellesfunksjonar er det sett av til saman 134 mill. kr for Den største posten 98 mill. kr til felles IT-system. Til mindre ombygging/oppussing av fylkeshuset er det budsjettert med 7 mill. kr i 2012, og summen er auka til 10 mill. kr i Det er då teke omsyn til at det er trong for nytt kjøleanlegg i fylkeshuset. Etter 2013 er det rekna med 4 mill. kr årleg på denne budsjettposten. I 2013 er det ført opp ein ny budsjettpost på 10 mill. kr til profilering av fylkeskommunen sine eigedomar. Den visuelle profilen til fylkeskommunen er endra, og ein må difor omprofilera eigedomane til fylkeskommunen. IT-løyvingar til fellessystem er på grunn av stort behov for løyvingar auka frå 21 mill. kr i 2012 til 23 mill. kr i Det er vidare teke med 25 mill. kr årleg i resten av perioden. Investeringsmidlar til jordbruksskulegardar m.mv. er frå 2013 ført opp med ein årleg sum på 1 mill. kr. Frå 2013 er det ikkje ført opp eigne postar til energiøkonomiseringstiltak og universell utforming då løyvingane til slike tiltak inngår i utvida samleposten under opplæring. Sal av eigedomar Det vert budsjettert med 5 mill. kr i årleg inntekt frå sal av fylkeskommunale eigedomar. Eittårige investeringsbudsjett I nye retningsliner frå Kommunal- og regionaldepartementet vert det understreka at investeringsbudsjettet er eittårig. Dette medfører at investeringsprosjekt som går over fleire år, skal vera med i investeringsbudsjettet berre med den delen av utgiftene til prosjektet som ein trur vil gå med det aktuelle budsjettåret. Tidlegare løyvingar kan ikkje nyttast i etterfølgjande år. Konsekvensen av at budsjetterte prosjekt ikkje er komne i gang eller fullført innanfor planlagt budsjettår, kan difor 7

8 verta at utgiftene må budsjetterast på nytt i etterfølgjande år. Fylkesrådmannen har lagt rettleiinga frå departementet til grunn i budsjettarbeidet. Oversikt over investeringar Justert Budsjett 2012 Budsjett Fellesfunksjonar Fylkeshuset Ombygging/opprusting 7,0 10,0 4,0 4,0 4, Fylkeshuset Påbygg/nybygg 2, IT Fellessystem 21,0 23,0 25,0 25,0 25, Jordbruksskulegardar m.v. 2,0 1,0 1,0 1,0 1, Energiøkonomiseringstiltak/Klimaplanen 5, Universell utforming 15,0 Profilering eigedomar 10,0 Sum sektor 52,0 44,0 30,0 30,0 30,0 Opplæring Ombygging/mindre tilbygg i skulesektoren 40, Inneklimatiltak m.v. 35,0 Rehabilitering/ombygg/mindre tilb. i skulesek. 105,0 120,0 125,0 130, Utstyr skulesektoren 10,0 10,0 10,0 10,0 10, Større undervisningsutstyr 35,0 35,0 35,0 35,0 35, Amalie Skram videregående skole Nybygg 307,0 215,0 108, Årstad videregående skole Tilbygg/rehab. 50,0 50,0 75,0 75,0 50, Bergen maritime videreg. skole Tilbygg 2, Nye Voss gymnas 15,0 18,0 20,0 140,0 180, Nye Voss vidaregåande skule 15,0 15,0 55,0 145, Åsane vidaregående skole Nybygg 5,0 15,0 35,0 90,0 200,0 Sum sektor 514,0 463,0 458,0 620,0 605,0 Tannhelse Utstyr tannhelsetenesta 5,5 5,0 5,0 5,0 5, Tannklinikkar 25,0 20,0 15,0 15,0 15,0 Sum sektor 30,5 25,0 20,0 20,0 20,0 Regional utvikling Næringsføremål 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum sektor 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Samferdsel Terminalar 4, Sjåførfasilitetar 5,0 2, Billetteringssystem 7,0 4,0 2, Bybanen i Bergen Vognmateriell 82,0 37,0 48,0 144, Kjøp av Flesland kai 1, Ruteinformasjonssystem (Sanntid) 20,0 25,0 20, Fylkesvegar 1377,8 1354,3 1521,7 1049,4 959, Bybanen Byggjesteg 2 563,0 300,0 50,0 Bybanen Byggjesteg 3 600,0 1210,0 1103,0 303,5 Sum sektor 2052,8 2325,3 2805,7 2202,4 1406,5 Kultur Restaurering av verneverdige f.k. bygg 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 Sum sektor 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 Sum investeringar 2653,3 2861,3 3317,7 2874,4 2063,5 8

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2010 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettheftet... 3 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014... 5 Hovudpunkt

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 REVIDERT BUDSJETTGRUNNLAG 30.oktober 2009 Innleiing Fylkesrådmannen la fram budsjettgrunnlaget 9. oktober 2009. Statsbudsjettet vart lagt fram 13. oktober 2009. Fylkesrådmannen

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar SAMFERDSEL Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tal i heile 1000 kr Endring % 720 Vedlikehald fylkesvegar Brutto driftsutgifter 392 154 396 396 1,1 % Driftsinntekter -25 000-30 000 20,0 % Netto driftsutgifter 367

Detaljer

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 78 (2008 2009) Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29. mai 2009, godkjend i statsråd

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren -55516534 2005/045942-026 2005/4562-30.01.2007

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 15. november 2010 Fylkesutvalet 23. november 2010 Fylkestinget

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Kollektivmeldinga 2013

Kollektivmeldinga 2013 Kollektivmeldinga 2013 Kollektivmeldinga 2013 3 Innhald Del I: Kollektivåret 2013 4 Mål for kollektivtrafikken i Hordaland 4 Sentrale nøkkeltal 5 Bonus/malus i bruttokontraktar 6 Tiltak for å få fleire

Detaljer

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer