Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016"

Transkript

1 Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon E-post Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner Hordaland fylkeskommune sitt investeringsbudsjett for åra er på over 11,1 milliardar kroner. I 2013 vert investeringane på mill. kr. Høgast vert dei i 2014 med mill. kr. I 2015 vert investeringsnivået redusert til mill. kr og i 2016 til mill. kr. Dei store investeringane og prosjekta kjem i sektorane samferdsel og opplæring. Samla investeringar I følgje fylkesrådmannen sitt budsjettforslag vert samla investeringar i økonomiplanperioden på ,9 mill. kr mill. kr, 78,5 % av samla sum, skal brukast innan samferdsel. Til vidaregåande skular er summen mill. kr (19,4 % av totalen). 105 mill. kr går til tannhelsetenesta, 8,0 mill. kr til kultursektoren, 134 mill. kr til fellesfunksjonar og 4 mill. kr til regional utvikling. Høgast i 2014 Utkastet til økonomiplan legg opp til størst investeringar i 2014 med 3 317,7 mill. kr. I 2013 vert investeringane på 2 861,3 mill. kr. Vidare vert det budsjettert med 2 874,4 mill. kr i 2015 og 2 063,5 mill. kr i Dei reduserte investeringsbudsjetta i gjeld i hovudsak bybane- og veginvesteringane. På den andre sida aukar investeringane til vidaregåande skular desse åra. Finansiering Investeringane på over 11,1 mrd. kr skal finansierast slik: Låneopptak 4 464,4 mill. kr, momskompensasjon for investeringar 688,3 mill. kr, tilskot og forskotteringar 613,7 mill. kr, kompensasjonsmidlar 25 mill. kr og bompengar 5 325,5 mill. kr. Låneopptak står for 40,1 % av finansieringa og bompengar 47,8 % Store postar på investeringsbudsjettet er: Amalie Skram videregående skole (ferdig 2014) Åsane videregående skole Årstad videregående skole, tilbygg/rehab. Ny skulestruktur Voss, nybygg Rehabilitering, ombygging m.m. i skulesektoren Bybanen byggjesteg 2 (opning 2013) Bybanen byggjesteg 3 Ringveg vest byggjesteg 2 (opning 2015) 323,0 mill. kr 340,0 mill. kr 250,0 mill. kr 573,0 mill. kr 480,0 mill. kr 350,0 mill. kr 3 216,5 mill. kr 798,0 mill. kr

2 Kvammapakken Bømlopakken Tunnel bak Tysse (Samnanger) 195,0 mill. kr 350,0 mill. kr 426,0 mill. kr Undervisningsføremål Til investeringar i opplæringssektoren er det i perioden er mill. kr ført opp. I 2013 er investeringane 463 mill. kr. For åra deretter vert samla skuleinvesteringar slik: 458 mill. kr i 2014, 620 mill. kr i 2015 og 605 mill. kr i Oppføringa av Amalie Skram videregående skole på Nygårdstangen i Bergen er det store utbyggingsprosjektet i Skulen skal takast i bruk til skulestart 2014 og kostnadsramma er på 830 mill. kr. Tilbygg og rehabilitering ved Årstad videregående skole er det andre store prosjektet som er i gang. 250 mill. kr vert løyvd dei komande fire åra. Utbygginga i samband med ny skulestruktur på Voss står for tur med løyvingar på i alt 573 mill. kr i perioden , mest mot slutten av perioden. Nye Voss vidaregåande på Skulestadmo kjem først med løyvingar 215 mill. kr og ferdig nybygg i Nye Voss gymnas er planlagt ferdig i Til nybygg for Åsane videregående skole er ført opp 340 mill. kr i åra , og nytt bygg ferdig i Amalie Skram videregående skole (Bergen sentrum) Fylkestinget godkjente i 2006 samlokalisering av ny sentrumsskule med Bergen kommune sitt 50 meters symjeanlegg på Nygårdstangen. Kostnadsramma for skuledelen er 830 mill. kr. Byggjearbeidet starta hausten Grunnarbeidet for bassengdelen har vorte sterkt seinka, noko som fører til at også skulen vert seinare ferdig. Det vert rekna med at byggjearbeida kan avsluttast hausten Skulen vert klar til skulestart i Det er hittil løyvd 507 mill. kr. I investeringsplanen er det ført opp 323 mill. kr fordelt med 215 mill. kr i 2013 og 108 mill. kr i Skulen er dimensjonert for 900 elevar. Årstad videregående skole tilbygg/rehabilitering Rehabiliteringa er i gang og eit tilbygg skal stå ferdig i haust. Tilbygget er ein lekk i eit større rehabiliterings- og ombyggingsarbeid som skal betra lærings- og arbeidsmiljøet ved skulen. Etter at tilbygget er fullført vil ein halda fram med arbeid i eksisterande bygningsmasse. I åra er det løyvd i alt 120 mill. kr. Forslaget no er 50 mill. kr i 2013, 75 mill. kr kvart av åra og 50 mill. kr i 2016 i alt 250 mill. kr. Dei vidaregåande skulane på Voss ny struktur Framdrifta på prosjekta vil verta påverka av vedtak i skulebruksplanen. Då byggjearbeida grip inn i eksisterande skuleareal, er det ein føremun å starta med utviding på Skulestadmo. Ferdigstilling er førebels sett til 2015 for nye Voss vidaregåande skule og 2017 for nye Voss gymnas. Førebels kostnadsoverslag for Skulehaugen, nye Voss gymnas, er 430 mill. kr. Det er tidlegare løyvd 22 mill. kr, og fylkesrådmannen har ført opp 18 mill. kr i 2013, 20 mill. kr i 2014, 140 mill. kr i 2015, 180 mill. kr i 2016 og sluttløyving i For utbygginga på Skulstadmo, nye Voss vidaregåande skule, er førebels kostnadsramme 230 mill. kr. Det er løyvd 15 mill. kr i 2012, og budsjettert med 15 mill. kr i 2013, 55 mill. kr i 2014 og 145 mill. kr i

3 Åsane videregående skole nybygg For Åsane videregående skole vert det planlagt nybygg på tomt i Åsane senter like ved U. Pihl vgs. Planen er ei samlokalisering av dei to skulane med eit nybygg på ca m 2. Nybygget er førebels kostnadsrekna til 500 mill. kr. Hittil er løyvd 10 mill. kr til planarbeidet. Budsjettert sum i perioden er 340 mill. kr, fordelt med 15 mill. kr i 2013, 35 mill. kr i 2014, 90 mill. kr i 2015 og 200 mill. kr i Slutteløyving kjem etter Mindre ombyggingsarbeid og tilbygg Midlar som tidlegare har vore budsjettert til ombygging, inneklima, energiøkonomisering og universell utforming vert frå 2013 samla på ein budsjettpost, Rehabilitering/ombygging/mindre tilbygg i skulesektoren. Det vert budsjettert med 105 mill. kr i 2013, 120 mill. kr i 2014, 125 mill. kr i 2015 og 130 mill. kr i Budsjettpostane som no er slegne saman, summerte seg i 2012 samla til 95 mill. kr. Større undervisningsutstyr For kvart år i perioden vert det ført opp 35 mill. kr som skal nyttast til større undervisningsutstyr og IT-utstyr. Løyvinga kan også nyttast til ustyr i nybygg der slike utgifter ikkje er med i byggjekostnadene. Utstyrsløyvinga kan også nyttast innan fagskuleområdet. Utstyr Budsjett- og rekneskapsreglane krev at investeringar den enkelte skule gjer i utstyr som kostar meir enn kr og har meir enn 3 års levetid, skal koma med både på fylkeskommunen sitt investeringsbudsjett og investeringsrekneskap. Med utgangspunkt i rekneskapstala for dei siste åra føreset fylkesrådmannen at det kvart av åra vil verta nytta 10 mill. kr til denne kategorien utstyrskjøp ved dei vidaregåande skulane. Tannhelsetenesta Til opprusting av tannklinikkar og til utstyr er det ført opp 65 mill. kr for åra Løyvinga til tannklinikar er ført opp med 20 mill. kr i 2013, 15 mill. kr kvart av åra Løyvingane vil i 2013 gå med til å fullføra byggjeprosjekta ny Norheimsund tannklinikk og utviding av Sørås tannklinikk, og til oppstart av «nye» Årstad tannklinikk. Årstad tannklinikk vil bli den største tannklinikken i tannhelsetenesta med 14 behandlingrom. Til utstyr for tannhelsetenesta inkludert IT-investeringar er det ført opp 20 mill. kr i åra , fordelt med 5 mill. kr årleg. Samferdselsføremål Til samferdsel er det budsjettert med mill. kr i Summen fordeler seg med 4 884,4 mill. kr til fylkesvegar, 3 566,5 mill. kr til Bybanen, 229 mill. kr til bybanevogner, 45 mill. kr til ruteinformasjonssystem og 15 mill. kr til andre tiltak. Fylkeskommunen sine samla investeringsutgifter i samferdselsektoren er i følgje forslaget på 2 325,3 mill. kr i 2013, 2 805,7 mill. kr i 2014, 2 202,4 mill. kr i 2015 og 1 406,5 i Dei eksterne finansieringskjeldene er viktige bidragsytarar i finansieringa av fylkesvegane. Bompengane er på til saman 5 325,5 mill. kr i perioden, og dette tilsvarar vel 60 prosent av fylkeskommunen sine samferdelsinvesteringar desse åra. Kollektivtrafikken Til kjøp av nye bybanevogner vert det løyvd 37 mill. kr i På grunn av kapasitetsomsyn er det vurdert å forlenga dei eksisterande bybanevognene til 42 m når bybana opnar til Flesland i Fylkesutvalet har i 2012 løyvt 5 mill. kr til prosjekteringsarbeidet. Det er 3

4 aktuelt å forlenga 16 vogner, 4 i 2015 og 12 i 2016, og dette er budsjettert med 48 mill. kr i 2015 og 144 mill. kr i Til kjøp av ruteinformasjonssystem sanntidssystem vert det budsjettert med 45 mill. kr i I åra vert det budsjettert med i alt 13 mill. kr til billetteringssystem. For kollektivtrafikken vert det i 2013 budsjettert med 2 mill. kr til sjåførfasilitetar. Fylkesvegar Fylkeskommunen sine utgifter til fylkesveginvesteringar medrekna rassikringstiltak er ført opp med 1 354,3 mill. kr i 2013, 1 521,7 mill. kr i 2014, 1 049,4 mill. kr i 2015 og 959,0 mill. kr i I tillegg kjem utgiftene til bygging av Bybanen. Til 2. byggjesteg er ført opp 300 mill. kr i 2013 og 50 mill. kr i Vidare er det til 3. byggjesteg rekna med 3 216,5 mill. kr i perioden Ein er no inne i ein periode med store løyvingar til investeringar på fylkesvegnettet og store bindingar. Bindingane er i stor grad knytt til pågåande bompengeprosjekt eller bompengeprosjekt som er i ferd med å starta opp (Bergensprogrammet, Bømlopakken, Kvammapakken, Askøypakken, Stord vestside). Investeringsrammene som er lagt til grunn medfører at fylkeskommunen må nytta om lag 600 mill. kr av eigne midlar pr. år i gjennomsnitt til fylkesvegar og Bybanen i perioden I praksis vil dette i stor grad vera fylkeskommunale lån. Bergensprogrammet Av dei vel 8,4 mrd. kr som skal investerast i fylkesvegar (inkludert bybane) dei komande fire åra går 5 543,5 mill. kr (65,6 %) til bergensprogrammet. Til byggetrinn 2 og 3 av Bybanen i Bergen vert det budsjettert 3 566,5 mill. kr, fordelt med 350 mill. kr til byggjetrinn 2 Nesttun-Lagunen og 3 216,5 mill. kr til trinn 3 Lagunen-Flesland. Strekninga Nesttun-Lagunen skal opnast for trafikk i Det er ført opp 300 mill. kr i 2013 og 50 mill. kr i I 2013 er 30 mill. kr finansiert med fylkeskommunale midlar, medan resten av utgiftene i 2013 og 2014 er finansiert med bompengar. Til 3. byggjesteg av Bybanen er det innarbeidd til saman 3 216,5 mill. kr i perioden , fordelt med 600 mill. kr i 2013, mill. kr i 2015, mill. kr i 2015 og 303,5 mill. kr i Det er lagt til grunn bompengefinansiering av storparten av utgiftene i perioden. Til Ringveg vest 2. byggjesteg er det sett av 798 mill. kr for åra , fordelt med 370 mill. kr i 2013, 327 mill. kr i 2014 og 101 mill. kr i Til Skansentunnelen er ført opp 268 mill. kr i Bergensprogrammet omfattar også årlege løyvingar til programområde som trafikksikring, gang- og sykkelvegar, kollektivtiltak og miljøtiltak (inkl. tiltak i Bergen sentrum). I 2013 er det forslag om 210 mill. kr til slike tiltak. Vidare i perioden: 241 mill. kr i 2015, 221 mill. kr i 2015 og 239 mill. kr i Andre store prosjekt i Hordaland Kvammapakken (Fv 7/Fv 49) er ført opp med 195 mill. kr i åra I 2013 er det venta eit samla forbruk på 100 mill. kr. Arbeidet omfattar ferdiggjering av parsellen Norheimsund Vikøy på fv 49 og strekninga Nes Skipadalen på fv 7. Vidare er det ført opp 95 mill. kr i 2014 til fullføring av Kvammapakken. 4

5 Fv 541/fv 542 Bømlopakken. Samla kostnadsramme for prosjekta i Bømlopakken er sett til mill kroner. Produksjonen i 2012, 2013 og 2014 vert høgare enn det har vore lagt opp til i tidlegare budsjett/økonomiplanar. I 2012 er prognosen på 140 mill. kr, og for 2013 er det lagt opp til produksjon på 80 mill. kr. I 2014 er det lagt til grunn eit forbruk på 140 mill. kr. For 2013 er det prosjektet Stokkabekken Rubbestadneset og Hollundsdalen Stokkabekken som det hovudsakleg vert arbeidd med. Vidare utover i perioden er det ført opp 60 mill. kr i 2015 og 70 mill. kr i Fv 48 Tunnel bak Tysse, Samnanger. Kostnadsoverslaget er på 430 mill. kr. Anbod er komne inn og arbeidet vert truleg starta seint i 2012/tidleg Det er budsjettert med 86 mill. kr i 2013 og 170 mill. kr kvart av åra mill. kr av løyvinga i 2013 vert finansiert med forskotterte midlar frå Samnanger kommune og verksemdene Frank Mohn AS, BKK og Fusa kraftlag. Vegen på strekninga er særs smal særleg i Tysse sentrum. Ny tunnelen vil gje samanhengane god standard på heile strekninga til Eikelandsosen. Fylkestinget har vedteke at den fylkeskommunale delen av Askøypakken skal utgjera 200 mill. kr. I tillegg kjem etter opplegget mill. kr i bompengar. I Handlingsprogrammet vert det føresett oppstart i 2014 med bompengefinansiering. Det er i økonomiplanen lagt til grunn utgifter på 100 mill. kr kvart av åra 2014 og 2015 og 85 mill. kr i Til forskotteringa på inntil 100 mill. kr til kollektivfelt på strekninga Rv 555 Breivikskiftet Drotningsvik er det løyvd 20 mill. kr i 2012, det vert budsjettert med 40 mill. kr i 2014 og 20 mill. kr i Det førebels kostnadsoverslaget er på 80 mill. kr. Den vedtekne forskottering på 30 mill. kr til anleggsveg i samband med E39 Os-Rådal er ført opp med 25 mill. kr i mill. kr er løyvd i år. Fv Storeskaret-Arefjordpollen (Sotra) er eit nytt større prosjekt som omfattar 1 km ny veg frå rv 555 ved Arefjorden til fv 209 Storeskaret, pluss samanhengande gang- og sykkelveg. Førebels kostnadsoverslag er 135 mill. kr. For 2013 er ført opp startløyving på 3 mill. kr, deretter 40 mill. kr i 2014, 60 mill. kr i 2015 og 32 mill. kr i Prosjektet har høge kostnader knytt til koplinga til rv 555 og fylkeskommunen meiner staten som riksvegeigar bør ta del i finansieringa og vil ta opp dette. Fv 158 Grindavoll-Lepsøy (Os) er ført opp med 60 mill. kr fordelt på åra Startløyving med 1 mill. kr i 2013, så 40 mill. kr i 2014 og 19 mill. kr i Mindre prosjekt Nokre prosjekt som får løyvingar i 2013: Fotgjengarbru Alver (Lindås) 0,4 mill. kr, Utne- Herand (Ullensvang-Jondal) 5 mill. kr, Bakarvågflaten (Askøy) 25 mill. kr, Bordalsvegen (Voss) 7,4 mill. kr, Tofte-Ranavik (Kvinnherad) 8,0 mill. kr og Løfallstrand-Årsnes (Kvinnherad) 12,5 mill. kr. Til restoppgjer og restarbeid for Jondalstunnelen er ført opp 10 mill. kr. Prosjekt som får løyving i : Venjaneset-Strandvik (Fusa) 20 mill. kr i 2013 og 15 mill. kr i Sveio-Buavåg 15 mill. kr fordelt med 4 mill. kr i 2013 og 11 mill. kr i Til restoppgjer og restarbeid med fv 567 Hauge-Lonevåg (Osterøy) vert løyvd 6 mill. kr fordelt med 3 mill. kr kvart av åra Til opprusting av fv 567 Hosanger sentrum (Osterøy) vert løyvd 10 mill. kr i 2013 og 5 mill. kr i Fv 57 ved Konglevoll (Lindås) er ført opp med 17 mill. kr i 2013 og 3 mill. kr i Prosjektet, som er kostnadsrekna til 27 mill. kr, startar opp i haust. Til gang- og sykkelveg på fv 49 Uggdal-Uggdalseidet vert det løyvd 13 mill. kr i 2013 og 7 mill. kr i

6 Til opprusting av fylkesvegen på vestsida av Stord vert det løyvd 22 mill. kr i 2013 og 20 mill. kr i Sekkepostar utanom Bergen For 2013 foreslår fylkesrådmannen 90 mill. kr i sekkeposttiltak, for 2014 er forslaget 70 mill. kr og for åra 2015 og 2016 på 75 mill. kr kvart år. Av løyvinga på 90 mill. kr i 2013 er 20 mill. kr rebudsjettering av tidlegare års løyvingar som ikkje er nytta. Standardhevingstiltak Til standardhevingstiltak på fylkesvegane, eller «investeringar med vedlikehaldskarakter», er det lagt inn 30 mill. kr i 2013, 50 mill. kr i 2014, 70 mill. kr i 2015 og 90 mill. kr i Ei omfattande opptrapping i løpet av perioden. Bakgrunnen for denne posten er det store behovet for midlar til tyngre vedlikehald av vegnettet, slik at forfallet kan stoppa opp. Midlane vert nytta til utbetring av murar, kantforsterking, tiltak i tunnelar, bruer og kaiar. Rassikring Til rassikringsprosjekt er det budsjettert med 309 mill. kr i perioden , bygd på handlingsplan for rassikring Rassikringsprosjekta er finansierte med statstilskot. Fylkestinget skal i oktober 2012 handsama sak om prioritering av rassikringstiltak på fylkesvegane. Fylkesrådmannen vil koma attende til rassikringstiltak i revidert budsjettgrunnlag først i november. Refusjonar Det vert budsjettert for 2013 med 32 mill. kr i refusjon av forskotterte midlar til fylkesvegar. Bergen kommune får refundert 8 mill. kr, Kvam herad 5,75 mill. kr, Lindås kommune 1,15 mill. kr, Os kommune/ Fusa kommune/frank Mohn 4,2 mill. kr, Sund kommune 10 mill. kr og Vaksdals kommune 3 mill. kr. Ved utgangen av 2011 var samla forskotteringar som fylkeskommunen skal refundera på vel 733 mill. kr. For åra er det lagt opp til årlege refusjonar på mill. kr. Belønningstilskot I belønningstilskot til betre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden skal staten tildela Hordaland 550 mill. kr i åra , vart det inngått avtale om i juni Tilskotet skal fordelast med 70 mill. kr i 2011, 150 mill. kr i 2012, 168 mill. kr i 2013 og 162 mill. kr i I budsjettforslaget legg fylkesrådmannen til grunn fordeling av belønningsmidlar i samsvar med føresetnadene i avtalen. Av det samla tilskotet i avtalen, vil 250 mill. kr verta nytta til byggjesteg 3 av Bybanen (Lagunen-Flesland). 175 mill. kr vil verta nytta til framkomsttiltak for bussane og sykkeltiltak. 90 mill. kr vert nytta til vidareføring og utvikling av taksttiltak og nye rutetilbod. 30 mill. kr til informasjon- og marknadsføring av kollektivtrafikken. 5 mill. kr skal gå til Bergen kommune si planarbeid med fortetting og konsentrert byutvikling langs bybanetraseen. Finansiering av 2013-løyvingane Av dei samla investeringane til fylkesvegar og bybane på 2 254,2 mill. kr i 2013 vert mill. kr (62 %) finansiert med bompengar. Forskottering og tilskot utgjer 337,3 mill. kr (15 %) i Fylkeskommunen si nettoinvestering, med eigne midlar inkludert lån, vert på 519 mill. kr (23 %). 6

7 Prosjekt med bompengefinansiering i 2013 er desse: Ringvei vest. Byggjesteg 2 Bybanen. Byggjesteg 2 Bybanen. Byggjesteg 3 Sekkepostar Bergensprogrammet Løfallstrand Årsnes Hauge Lonevåg Kvammapakken Bømlopakken Haugalandspakken Stord vestside Sum bompengar ,0 mill. kr 270,0 mill. kr 600,0 mill. kr 23,0 mill. kr 7,5 mill. kr 1,5 mill. kr 85,0 mill. kr 49,0 mill. kr 2,0 mill. kr 20,0 mill. kr 1 398,0 mill. kr Kultur Til kulturføremål er det på investeringsbudsjettet ført opp 8,0 mill. kr i perioden Det er ført opp 3 mill. kr til restaurering av verneverdige bygningar i fylkeskommunal eige i 2013 og 2014 og 1 mill. kr årleg deretter. Løyvinga på denne posten har gått til restaurering av bygg på Stend, Fløksand, Hjeltnes og Valen. Dette arbeidet skal halda fram i 2013, og fylkesrådmannen føreslår også å fullføra opprustinga av Valen gamle kraftverk i Regional utvikling Næringsføremål Fylkesrådmannen føreslår 1 mill. kr årleg til oppfølging av fylkeskommunen si regionale rolle. Fylkeskommunen kan t.d. gå inn i selskap innanfor innovasjon og nyskaping eller selskap med regional utvikling som fokus. Fellesfunksjonar Under budsjettposten fellesfunksjonar er det sett av til saman 134 mill. kr for Den største posten 98 mill. kr til felles IT-system. Til mindre ombygging/oppussing av fylkeshuset er det budsjettert med 7 mill. kr i 2012, og summen er auka til 10 mill. kr i Det er då teke omsyn til at det er trong for nytt kjøleanlegg i fylkeshuset. Etter 2013 er det rekna med 4 mill. kr årleg på denne budsjettposten. I 2013 er det ført opp ein ny budsjettpost på 10 mill. kr til profilering av fylkeskommunen sine eigedomar. Den visuelle profilen til fylkeskommunen er endra, og ein må difor omprofilera eigedomane til fylkeskommunen. IT-løyvingar til fellessystem er på grunn av stort behov for løyvingar auka frå 21 mill. kr i 2012 til 23 mill. kr i Det er vidare teke med 25 mill. kr årleg i resten av perioden. Investeringsmidlar til jordbruksskulegardar m.mv. er frå 2013 ført opp med ein årleg sum på 1 mill. kr. Frå 2013 er det ikkje ført opp eigne postar til energiøkonomiseringstiltak og universell utforming då løyvingane til slike tiltak inngår i utvida samleposten under opplæring. Sal av eigedomar Det vert budsjettert med 5 mill. kr i årleg inntekt frå sal av fylkeskommunale eigedomar. Eittårige investeringsbudsjett I nye retningsliner frå Kommunal- og regionaldepartementet vert det understreka at investeringsbudsjettet er eittårig. Dette medfører at investeringsprosjekt som går over fleire år, skal vera med i investeringsbudsjettet berre med den delen av utgiftene til prosjektet som ein trur vil gå med det aktuelle budsjettåret. Tidlegare løyvingar kan ikkje nyttast i etterfølgjande år. Konsekvensen av at budsjetterte prosjekt ikkje er komne i gang eller fullført innanfor planlagt budsjettår, kan difor 7

8 verta at utgiftene må budsjetterast på nytt i etterfølgjande år. Fylkesrådmannen har lagt rettleiinga frå departementet til grunn i budsjettarbeidet. Oversikt over investeringar Justert Budsjett 2012 Budsjett Fellesfunksjonar Fylkeshuset Ombygging/opprusting 7,0 10,0 4,0 4,0 4, Fylkeshuset Påbygg/nybygg 2, IT Fellessystem 21,0 23,0 25,0 25,0 25, Jordbruksskulegardar m.v. 2,0 1,0 1,0 1,0 1, Energiøkonomiseringstiltak/Klimaplanen 5, Universell utforming 15,0 Profilering eigedomar 10,0 Sum sektor 52,0 44,0 30,0 30,0 30,0 Opplæring Ombygging/mindre tilbygg i skulesektoren 40, Inneklimatiltak m.v. 35,0 Rehabilitering/ombygg/mindre tilb. i skulesek. 105,0 120,0 125,0 130, Utstyr skulesektoren 10,0 10,0 10,0 10,0 10, Større undervisningsutstyr 35,0 35,0 35,0 35,0 35, Amalie Skram videregående skole Nybygg 307,0 215,0 108, Årstad videregående skole Tilbygg/rehab. 50,0 50,0 75,0 75,0 50, Bergen maritime videreg. skole Tilbygg 2, Nye Voss gymnas 15,0 18,0 20,0 140,0 180, Nye Voss vidaregåande skule 15,0 15,0 55,0 145, Åsane vidaregående skole Nybygg 5,0 15,0 35,0 90,0 200,0 Sum sektor 514,0 463,0 458,0 620,0 605,0 Tannhelse Utstyr tannhelsetenesta 5,5 5,0 5,0 5,0 5, Tannklinikkar 25,0 20,0 15,0 15,0 15,0 Sum sektor 30,5 25,0 20,0 20,0 20,0 Regional utvikling Næringsføremål 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum sektor 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Samferdsel Terminalar 4, Sjåførfasilitetar 5,0 2, Billetteringssystem 7,0 4,0 2, Bybanen i Bergen Vognmateriell 82,0 37,0 48,0 144, Kjøp av Flesland kai 1, Ruteinformasjonssystem (Sanntid) 20,0 25,0 20, Fylkesvegar 1377,8 1354,3 1521,7 1049,4 959, Bybanen Byggjesteg 2 563,0 300,0 50,0 Bybanen Byggjesteg 3 600,0 1210,0 1103,0 303,5 Sum sektor 2052,8 2325,3 2805,7 2202,4 1406,5 Kultur Restaurering av verneverdige f.k. bygg 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 Sum sektor 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 Sum investeringar 2653,3 2861,3 3317,7 2874,4 2063,5 8

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet.

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/997-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Budsjett 2017 endringar ny

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-6 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-3 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget

Detaljer

INNHALD SAMANDRAG. Handlingsprogram 2010-2013(19) for det nye fylkesvegnettet

INNHALD SAMANDRAG. Handlingsprogram 2010-2013(19) for det nye fylkesvegnettet INNHALD SAMANDRAG 1 INNLEIING...5 1.1 FORVALTNINGSREFORMA NYTT FYLKESKOMMUNALT VEGNETT... 5 1.2 KVA ER HANDLINGSPROGRAMMET?... 7 1.3 FYLKESKOMMUNEN SOM TRANSPORTAKTØR FRÅ 2010... 8 1.4 ARBEIDET MED HANDLINGSPROGRAMMET...

Detaljer

UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM (19) FOR DET NYE FYLKESVEGNETTET

UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM (19) FOR DET NYE FYLKESVEGNETTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200807439-52 Arkivnr. 812 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 03.06.2009 18.06.2009 UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Handlingsprogram 2013 2017

Handlingsprogram 2013 2017 Handlingsprogram 2013 2017 Vedlegg til Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg april 2012. Høyringsfrist 30. juni 2012. UTGREIINGSOPPGÅVER 2013 2016 1 Handlingsprogram til regional

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Innleiing Årsbudsjett 2014 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017... 4 Hovudpunkt i budsjett-grunnlaget...

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2011 og økonomiplanen 2011 2014. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201204259-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 06.06.2012 21.06.2012 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

Pressemelding. Utsetjing og dyrare Amalie Skram vgs. Tilleggsløyving til nytt fagskuletilbod på Stord HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Pressemelding. Utsetjing og dyrare Amalie Skram vgs. Tilleggsløyving til nytt fagskuletilbod på Stord HORDALAND FYLKESKOMMUNE Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post: informasjon@post.hfk.no Bergen 21. september 2011 Hordaland fylkesutval sitt møte

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201308675-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18.11.2013 21.11.2013 10.12.2013-11.12.2013

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem.

Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem. Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Vedtak og tilrådingar frå fylkestinget 13. mars 2012 Bergen 13. mars 2012 Fylkestinget

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Pressemelding. Forskotterer for Bybanen til Flesland. Startar revisjon av plan for senterstruktur

Pressemelding. Forskotterer for Bybanen til Flesland. Startar revisjon av plan for senterstruktur Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 22. mars 2012 Vedtak og tilrådingar frå fylkesutvalet 22. mars 2012 Forskotterer

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN ØKONOMISKE FØRESETNADER OG RAMMER

ÅRSBUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN ØKONOMISKE FØRESETNADER OG RAMMER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200902809-4 Arkivnr. 111 Saksh. Furnes, Magne Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.06.2009 ÅRSBUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN 2010-2013. ØKONOMISKE FØRESETNADER

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Prop. 149 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet 21. september 2012,

Detaljer

Pressemelding. Dyrare Amalie Skram vgs. opnar i 2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Pressemelding. Dyrare Amalie Skram vgs. opnar i 2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post: informasjon@post.hfk.no Bergen 18. oktober 2011 Hordaland fylkesting sitt møte

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013 Innleiing Årsbudsjett 2014 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017... 4 Hovudpunkt

Detaljer

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000943-25 Arkivnr. 831 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 05.06.2013 10.06.2013 11.06.2013-12.06.2013

Detaljer

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2009 og økonomiplanen 2009 2012. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 30.09.2016 Arkivsak: 2016/4130-11 Saksbehandlar: oddber3 Til: Fylkestinget Frå: Fylkesrådmannen Konsekvensar av politiske framlegg rullering Skulebruksplanen

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-9 Arkivnr. 816 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.09.2011 22.09.2011 OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017

Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1128-1 Saksbehandlar: Marit Virkesdal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 13/17 09.03.2017 Utval for opplæring og helse 30/17 14.03.2017

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201105851-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.06.2011 23.06.2011 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP Presentasjon Ramme for investeringsprogrammet RTP vedteke i FT i juni 2017 Vedtak i FUV i juni 2017 å sende investeringsprogrammet på høyring utan politisk

Detaljer

Fylkeskommunen som vegeigar

Fylkeskommunen som vegeigar Fylkeskommunen som vegeigar Arild Fuglseth Samferdselssjef Møre og Romsdal fylke Samspleis konferansen 13.01.2010 Ein lenge ønska transportetat Forvaltningsreforma gir oss moglegheit til å etablere den

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Bompengepakken Stord vestside

Søknad om delvis bompengefinansiering av Bompengepakken Stord vestside Søknad om delvis bompengefinansiering av Bompengepakken Stord vestside Utkast til søknad pr. 18.4.2011 1. Bakgrunn Bompengeinnkrevinga på ferjesambandet E39 Halhjem - Sandvikvåg til finansiering av opprusting

Detaljer

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013 BOMPENGESØKNAD Rv 13 Jobergtunnelen 1 Innhald 2 Innleiing 3 3 Omtale av prosjektet 4 4 Kostnadsoverslag 5 5 Finansieringsopplegg 5 6 Bompengeopplegg 5 7 Utviding av Vossapakko og konsekvens for nedbetaungstida

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Notat Dato: 17.11.2014 Arkivsak: 2014/23411-1 Saksbehandlar: roaorv Til: HAMU Frå: Fylkesrådmannen Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr. 15.11.14 Denne

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2010/1109 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 16.11.2010 Investeringsbudsjett 2011 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2015/3373-1 Saksbehandlar: Helge Haavardtun Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Kollektivterminalanlegg på Nonneseter

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

REHABILITERING/OMBYGGING/MINDRE TILBYGG I SKULESEKTOREN 2013 - BUDSJETTENDRING 2

REHABILITERING/OMBYGGING/MINDRE TILBYGG I SKULESEKTOREN 2013 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201300121-4 Arkivnr. 111 Saksh. Haavardtun, Helge; Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.03.2013 REHABILITERING/OMBYGGING/MINDRE

Detaljer

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800096-49 Arkivnr. 135 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2010 mm.

Kommuneproposisjonen 2010 mm. Kommuneproposisjonen 2010 mm. Orientering for finansutvalet 25. mai 2009 v/økonomisjef Eli Nes Killingrød Kommuneproposisjonen 2010 (RNB 2009) Med fokus på lokal verknad på: Fellesinntekter og utgifter

Detaljer

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/19360-4 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.11.2014 Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid Samandrag

Detaljer

Årsbudsjett 2017/ Økonomiplan Økonomiske rammer og føresetnader.

Årsbudsjett 2017/ Økonomiplan Økonomiske rammer og føresetnader. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2016/5571-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.06.2016 Årsbudsjett 2017/ Økonomiplan 2017 2020. Økonomiske

Detaljer

Bygging av Fv 107 Jondalstunnelen

Bygging av Fv 107 Jondalstunnelen Fv 107 Jondalstunnelen 1 Bygging av Fv 107 Jondalstunnelen Statens vegvesen har innhenta tilbud på bygging av Fv 107 Jondalstunnelen i samsvar med vedtak i fylkestinget 14.10.2008, avsnitt under. 1. Fylkestinget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1 REGULERING INVESTERINGSBUDSJETT 2011-2012 TILRÅDING: 1. Leikanger kommunestyre vedtek at det desse anlegga får vidareført

Detaljer

Årsbudsjett 2018 / Økonomiplan Føresetnader og rammer.

Årsbudsjett 2018 / Økonomiplan Føresetnader og rammer. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/4411-1 Saksbehandlar: Karl Viken/Ingvar Skeie/Pål Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.06.2017 Årsbudsjett 2018 / Økonomiplan

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Prosjektomtale Etter initiativ frå Stord kommune er det utarbeida ein søknad i samarbeid mellom Stord og Fitjar kommunar og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer