SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 831 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN SAMANDRAG Xpressbuss.no har søkt om ruteløyve for flybuss på strekninga Bergen sentrum Bergen lufthavn. Fylkesrådmannen rår til at søknaden vert godkjend på same vilkår som for parallelt ruteløyve som blei tildelt Tide Buss FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkesutvalet godkjenner søknad av frå Xpressbuss.no AS om løyve for flybussrute på strekninga Bergen sentrum Bergen lufthavn på følgjande vilkår: a) Løyvet gjeld persontransport til eller frå Bergen lufthavn. b) Løyvet gjeld til og med c) Transporttilbodet skal vere tilgjengeleg for alle. Dette gjeld og haldeplassinformasjon, marknadsføring, billettering m.m. Dersom det vert nytta vognmateriell frå før skal det gjevast eit servicetilbod som er tilpassa alle, uavhengig av funksjonsevne. d) Fylkesutvalet føreset at Xpressbuss.no innfører rabatt for studentar, honnørreisande og tenestepliktige. e) Ruteplan og takstregulativ skal godkjennast av fylkeskommunen.

2 2. Fylkesutvalet viser til vedtak i sak 194/11 i møte , der det vert bede om å få lagt fram prinsippsak med vurdering av konkurranseutsetjing av tildeling av flybusskonsesjonar i løpet av Paul M. Nilsen Fylkesrådmann Anne Iren Fagerbakke Samferdselssjef Vedlegg: Brev av frå Xpressbuss.no AS Brev av frå Xpressbuss.no AS 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn Samferdselsavdelinga har i brev av motteke søknad frå Xpressbuss.no AS (Xpressbuss) om ruteløyve for flybuss på strekninga Bergen sentrum Bergen lufthavn. Om søknaden Til forskjell frå Tide legg Xpressbuss opp til Nordnes som endehaldeplass i Bergen sentrum. I sentrum vil dei stoppe ved 8 hotell, ved Grieghallen og ved Nonnesæter terminal/utsida av busstasjonen. Derfrå vil dei køyre direkte til/frå flyplassen. Det omsøkte rutetilbodet vil, med unnatak av perioden før kl 06.00, ha halvtimefrekvens kvardagar frå kl til 23.00, laurdagar frå kl til og sundagar frå kl til Det er i tillegg planlagt å køyre flytilpassa ruter utanom desse tidsromma. Planlagte takstar er kr 90 for vaksne, kr 65 for honnørreisande, tenestepliktige og studentar, og kr 45 for barn. To barn vil reise fritt saman med ein vaksen. Søkjaren vil gje grupper på 10 eller fleire 17% rabatt. I brev av frå Xpressbuss heiter det følgjande: Vi er kjent med at Tide Buss fikk konsesjon for fortsatt flybuss frem til 31. desember 2013 og derfor oversender vi med dette vår presisering i forhold til tidligere oversendte konsesjonssøknad. I vår søknad datert 07. oktober 2011, ber vi om å få konsesjon på flybussrute i Bergen sentrum, i 10 år dvs. ut Bakgrunnen for at vi trenger et slikt tidsperspektiv er blant annet følgende: Forutsigbarhet for et betydelig antall ansatte Avskrivningstid på utstyr og busser. Oppstarten vil omfatte en investering på over 12mill nto. Selskapet er nå i dialog med leverandører av busser med alternativt drivstoff hvor vi også kanskje må bygge opp et eget anlegg for å håndtere dette. Ved å innvilge en konsesjon på 10 år, vil man skaffe publikum totalt sett et meget godt flybusstilbud som vil være igangsatt innen svært kort tid. Fråsegner I brev av frå Bergen kommune heiter det m.a følgjande: 1. Bergen kommune ønskjer primært at flybussen vert konkurranseutsett dersom regelverket opnar for dette. 2. Bergen kommune stiller seg positiv til Xpressbuss.no AS sin søknad om ruteløyve til flybuss på strekninga Bergen sentrum Bergen lufthavn Flesland. I brev av frå Tide Buss AS heiter det m.a følgjande: Tide Buss ynskjer at ein stiller krav til søkjaren om at ein ikkje har same avgangstid frå Nonneseter terminal som noverande tilbod. Dette for å sikre publikum betre frekvens samtidig som ein hindrar kapasitetsproblem på terminalen. Det er også viktig at dei to flybusstilboda har ulik utsjånad slik at kundane lett kan sjå kva selskap som køyrer. Tide Buss ser det som sjølvsagt at den nye aktøren betaler terminalavgift på Bergen Busstasjon og informasjonsavgift for 177 på linje med eksisterande flybusstilbod. I brev av frå A-Taxi AS heiter det m.a følgjande: 3

4 Det er etter A-Taxis syn ikkje behov for tildeling av konsesjon for ny rute mellom Bergen sentrum vest og Bergen lufthavn Flesland. Hordaland fylkeskommune har imøtegått behovet for økt kapasitet for reisende med transportbehov i Bergen ved tildeling av et større antall nyopprettede drosjeløyver. Den økte løyvemengden medfører større utfordringer for drosjeeierne med å oppnå forsvarlig omsetning for sitt løyve. A-Taxi peikar så på framkomstproblem i rushtida på den aktuelle strekninga. I fråsegna heiter det vidare: [ ] Å frata næringen inntjeningspotensialet frå denne typen kjøring vil måtte medføre store nedbemanninger i drosjenæringen, noe som igjen vil gjøre at publikum blir skadelidende på andre tidspunkter på døgnet. A-Taxi gjer gjeldande at hotella kan samordne drosjetransport til flyplassen, og dermed nytte drosjane sin passasjerkapasitet meir effektivt, og til gunstigare prisar. I følgje A-Taxi er Xpressbuss si planlagte køyretid urealistisk kort. A-Taxi meiner at ein ved ei eventuell tildeling av ruteløyve, bør gje Xpressbuss fleire pålegg; utvida driftstid, bruk av gassbussar, integrasjon i totalløsningen for Skyss, og ikkje gje moglege dispensasjonar frå lovkrav om universell utforming. I brev av frå Velferdstinget (organ som representerar av studentane i Bergen) heiter det m.a følgjande: Velferdstinget ser på det som positivt at kollektivtilbodet i bergensområdet forbetrast, og oppfattar det som særleg positivt at Xpressbuss.no vel å innføre studentrabatt frå dag éin. Velferdstinget ynskjer òg at Xpressbuss.no ser på moglegheiten til å ha avgangar frå Fantoft, då dette området har den høgste studenttettleiken i bergensområdet. I brev av frå Taxi 1 AS heiter det m.a følgjande: Fylkesutvalget har nylig vedtatt at konsesjonsvilkår og rammene rundt hele flybusskonseptet i Bergen skal opp til en bred vurdering innen kort tid. Taxi 1 mener en slik evaluering vil være hensiktsmessig i lys av at det er fleire konsesjonssøkere til en slik rute. Viss det imidlertid innstilles til at det skal opprettes en ny rutekonsesjon ved denne anledning, forbeholder Taxi 1 seg muligheten til å gi ytterligere opplysninger jf egen søknad slik at denne blir vurdert parallelt med den nylig innkomende søknaden. På denne måten kan leverandørene måles opp i mot hverandre. Løyvestyresmakt vil da bli gitt er reel mulighet til å velje den best kvalifiserte søkeren som dermed kan gi publikum det mest konkurransedyktige tilbudet. Det har ikkje kome inn andre fråsegner i saka. Fylkesrådmannen si vurdering Ved å godkjenne gjeldande søknad vil ein få konkurrranse på flytilbringarmarknaden med kollektive transportmiddel. Den noverande flybussruta og den omsøkte vil ha utgongspunkt på kvar si side av Vågen og kan såleis utfylle kvarandre. Konkurranse på flybussrutemarknaden i Bergen vil kunne utløyse takstreduksjon og større breidde i tilbodet 4

5 Det er grunn til å sjå Xpressbuss si presisering av søknaden sin i lys av at fylkesutvalet, etter at Xpressbuss sende sin søknad, endra innstillinga til løyveperiode for Tide frå 10 til 2 år. Prinsippet om likskap i forvaltninga tilseier at søknaden frå Xpressbuss bør handsamast likt søknaden frå Tide. Fylkesrådmannen vil rå til at vedtaket i denne saka får same premissar som vedtaket i sak 194/11, flybussruta til Tide. Dette vil gje like konkurransevilkår for dei to aktørane. Når det gjeld Tide sitt innspel om at det bør setjast krav om at søkjaren ikkje har same avgongstid frå Nonnesæter terminal som Tide, så vil fylkesrådmannen påpeike at ein frå fylkeskommunen si side i minst mogleg grad vil detaljstyre kommersielle ruter. Når det er sagt vil det truleg vere i publikum si interesse at avgongane vert spreidde, og det vil gjere det lettare å få til gode terminaltilhøve, både på Nonnesæter og på flyplassen. 5

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201102285-3 Arkivnr. 832 Saksh. Ådlandsvik, Lise Saksgang Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Møtedato 23.06.2011 14.06.2011 SØKNAD OM OPPRETTING AV NY

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGRUTE I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGRUTE I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200912210-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 10.02.2010 17.02.2010-18.02.2010 SØKNAD OM

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Samferdselsavdelinga Arkivnr: 2015/1426-3 Saksbehandlar: Vigdis Robak Bjørgo Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Tidsdifferensierte

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200901499-28 Arkivnr. 167 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 17.11.2010 24.11.2010-25.11.2010

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR

BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201208708-1 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 14.11.2012 21.11.2012-22.11.2012

Detaljer

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA.

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200812174-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsutvalet Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 11. januar 2013 201112482-15/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar

Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 10. desember 2009 Samferdselsutvalet Frå: Arkivsak: /OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 822 Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar viser til vedlagt rapport

Detaljer

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Møre og Romsdat fylkeskomrnune UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Kristiansund 5. - 7. november Quality Hotel Grand Velkomstbrev med praktisk informasjon Program Sakspapir Møteprotokoll frå Ungdommens fylkesting

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLE I MØRE OG ROMSDAL

SKYSSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLE I MØRE OG ROMSDAL SKYSSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLE I MØRE OG ROMSDAL Skoleskyss er den daglege transporten mellom bustad og opplæringsstad. Det er fylkeskommunen som er ansvarleg for skoleskyssen. Fylkeskommunen har eigne

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Kjøp av eigedom g.nr 200 b.nr 26

Kjøp av eigedom g.nr 200 b.nr 26 September 2008 Kjøp av eigedom g.nr 200 b.nr 26 Hordaland fylkeskommune Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Innhald NK OK PK fååäéááåö KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP

Detaljer

BYSTASJONEN AS FORPROSJEKT TERMINAL NORD

BYSTASJONEN AS FORPROSJEKT TERMINAL NORD HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200910762-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 17.11.2010 24.11.2010-25.11.2010

Detaljer

KOLLEKTIVMELDINGA 2008

KOLLEKTIVMELDINGA 2008 KOLLEKTIVMELDINGA 2008 INNHALD INNHALD 3 FØREMÅL 4 UTVIKLINGSTREKK 6 OVERORDNA MÅL FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN I BERGENSOMRÅDET 7 50% passasjerauke og full framkomst 7 Miljøvenleg kollektivtransport 8 Universell

Detaljer