Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008"

Transkript

1 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks Bergen 15. okt Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008: Anbodsopplegg for Jondalstunnelen Fylkestinget i Hordaland har vedteke å henta inn anbod på trasealternativ S1 + S9 + N2 for Jondalstunnelen, med opsjonar som fangar opp dei fire alternativa som ligg føre. Fylkestinget vil kome attende til endeleg traseval for Jondalstunnelen når det etter anbodsinnhentinga føreligg endelege kostnadstal for dei fire aktuelle trasealternativa. Vedtaket i fylkestinget var samrøystes. Hordaland seier ja til å overta «øvrige riksvegar» Hordaland fylkesting er positive til at storparten av vegane som i dag er klassifiserte som «øvrige riksvegar» skal verta regionvegar frå Men fylkestinget meiner at rv 7 mellom Bu-Gol (over Hardangervidda) framleis skal vera riksveg og statleg ansvar. Fylkestinget meiner også at øvrig riksveg strekninga Bergen Askøy (riksveg 555/562 frå Nygårdstangen til Kleppestø) bør klassifiserast som riksveg. Omklassifiseringa av øvrige riksvegar inkludert riksvegferjene er ein del av forvaltningsreforma som skal setjast i verk frå Fylkestinget legg vidare til grunn at regionen (fylkeskommunen) vert kompensert for det manglande vedlikehaldet av vegane som skal overførast. Fylkestinget er samd med Statens vegvesen i at dei øvrige riksveg strekningane Bergen Flesland, Dokken Nygårdstangen og Bergen Sotra vert klassifiserte som riksvegar. Fylkestinget går inn for at staten tek ansvaret for å vedlikehalda kaiane på Steinestø, Valevåg og i Knarvik. Det er rimeleg å sjå på desse kaiane som beredskapskaiar for riksvegnettet.

2 Fylkestinget sluttar seg til at ferjesamband bør klassifiserast som den vegen dei er ein del av. Difor må opningstidene for ferjene utvidast (aukast). Klimaplan med strakstiltak i fylkeskommunen Det skal arbeidast for å få til miljøsertifisering av institusjonane/einingane i fylkeskommunen, har Hordaland fylkesting vedteke. Fylkestinget har også vedteke at kultur- og ressursutvalet, samferdselsutvalet og opplærings- og helseutvalet må vurdera aktuelle strakstiltak på klimafeltet fram til fylkesdelplan for klima er vedtatt. Fylkeskommunen har starta arbeidet med klimaplan for Hordaland. Denne planen skal vedtakast av fylkestinget hausten Fylkesrådmannen seier i saksutgreiinga at oppstarting av strakstiltak ikkje må erstatte det langsiktige og strategiske arbeidet med klimaplanen. Strakstiltak kan likevel gi nyttige erfaringar, dei kan leggje grunnlaget for meir langsiktige oppgåver, dei kan mobilisere til meir miljøvenleg åtferd, og dei kan gi raske resultat. Det viktigaste er å kome i gang med miljøsertifisering av heile fylkeskommunen. Det vil i praksis fange opp ein god del av tiltaka som kom fram i kartlegginga. 2 tannklinikkar og ein vidaregåande skole er til no sertifiserte miljøfyrtårn. Det er ei handlingsretta ordning som m.a. gir redusert avfallsmengd og energibruk og betre innkjøp og arbeidsmiljø. Miljøsertifiseringa må ha ei felles finansiering, og når klimaplanen er ferdig må det vere handlingsrom til å setje i verk prioriterte tiltak snarast råd. Det må vurderast å øyremerka midlar til klimatiltak på budsjettet for Ekstra midlar til arbeidet med miljøsertifisering må vurderast innarbeidd i budsjettet for 2009 og 2010 med om lag 1,5 mill. pr. år. Ekstra midlar til klimatiltak frå 2009 i samband med iverksetting av Klimaplanen må vurderast i budsjettet for 2009, heiter det i fylkestinget sitt vedtak. Fylkesgaranti for lån til Vossapakka Det vert gjeve fylkeskommunal sjølvskuldnargaranti for lån på inntil 400 mill. kr som Voss og Omland bompengeselskap AS tek opp til delvis finansiering av Vossapakken, har Hordaland fylkesting vedteke.

3 Garantien gjeld i inntil 20 år. Fylkeskommunen kan krevja pant i retten til å krevja inn bompengar Fylkeskommunen teiknar aksjar for kr i Voss og Omland bompengeselskap AS og skal ha fleirtal i styret i selskapet. Vedtaket vart gjort mot 5 røyster (V, RV). Mindretalet i fylkestinget gjekk inn frå forslag frå Venstre om at fylkeskommunen skal gje simpel garanti for inntil 400 mill. kr. Forskotterer parsell på fv 125 i Fusa Fusa kommune og Frank Mohn Fusa AS får forskottera 1,4 mill. kr til å utbetra og rassikra 400 meter av ein smal og svingete parsell på Fv 125 mellom Holmefjord og Holsund. Fylkestinget godkjende samrøystes forskotteringa på møte 15. oktober. Refusjonstidspunktet for forskotteringa vert fastsett i samband med rulleringa av fylkesvegplanen for Forskotteringa vert tilbakebetalt utan kompensasjon for renter eller prisvekst. 21 mill. kr til fylkesvegar i Tysnes Fylkestinget har løyvd 5 mill. kr til to fylkesvegprosjekt i Tysnes kommune i år og prioriterer 16 mill. kr til prosjekta i Prosjekta vert finansierte med tilskot frå sekkepostane på fylkesvegbudsjettet. Til gang- og sykkelveg ved Onarheim er det løyvd 4 mill. kr i 2008 og det skal løyvast 1 mill. kr i Til opprusting av strekninga Bruntveit-Uggdalseidet i Tysnes er det løyvd 1 mill. kr i år. For dei komande åra er det prioritert 3 mill. kr i 2009, 7 mill. kr i 2010 og 5 mill. kr i Fylkestinget fordelte 15. oktober sekkeposten på 20 mill. kr til fylkesvegprosjekt i 2008 og prioriterte bruk av 25,7 mill. kr av tilsvarande sekkepost for åra Andre prosjekt som får tilskot i 2008 er: handlingsplan for trafikksikring 4 mill. kr, gang- og sykkelveg ved Rommetveit Stord kommune 3,5 mill. kr, gang- og sykkelveg ved Ulven Os kommune 1,0 mill.

4 kr, utbetring av Prestebruene ved Haus Osterøy kommune 2,0 mill. kr, utbetring av strekninga Laurhamar-Urangskjosen Bømlo kommune 0,6 mill. kr, utbetring av Verftsvegen Stord kommune 0,5 mill. kr. Til utbetring ved Telavåg i Sund vert det løyvd 0,6 mill. kr i år og prioritert 1 mill. kr i Til utbetring av fylkesveg 394 i Lindås kommune er det løyvd 0,5 mill. kr i år og prioritert 0,5 mill.kr i Opprusting av vegen til Stordalen i Masfjorden er tildelt 1,0 mill. kr i år og skal tildelast 2 mill. kr i 2009 og 3 mill. kr i Til opprusting av strekninga Fusa-Strandvik er det løyvd 0,8 mill. kr i år og det er prioritert 3,2 mill. kr i tilskot i Av løyvinga for 2008 står 0,5 mill. kr att som ufordelt reserve. Tabelloversikt over fordeling. mill. kr Prosjekt Gang og sykkelveg ved Ulven, Os kommune 1,0 Utbetring ved Telavåg, Sund kommune 0,6 1,0 Utbetring av fylkesveg 394, Lindås kommune 0,5 0,5 Utbetring av Prestebruene ved Haus, Osterøy kommune 2,0 Opprusting av veg til Stordalen, Masfjorden kommune 1,0 2,0 3,0 Opprusting av strekninga Fusa-Strandvik, Fusa kommune 0,8 3,2 Gang og sykkelveg ved Onarheim, Tysnes kommune 4,0 1,0 Opprusting av strekn. Bruntveit-Uggdalseidet, Tysnes kommune 1,0 3,0 7,0 5,0 Utbetring av strekn. Laurhamar-Urangskjosen, Bømlo kommune 0,6 Gang og sykkelveg ved Rommetveit, Stord kommune 3,5 Utbetring av Verftsvegen, Stord kommune 0,5 Handlingsplan for trafikksikring 4,0 Ufordelt reserve 0,5 Sum 20,0

5 Andre saker: 47/08 Vossapakken - garanti for lån Det vert gjeve fylkeskommunal sjølvskuldnargaranti for lån på inntil 400 mill. kr. som Voss og Omland bompengeselskap AS tek opp til delvis finansiering av Vossapakken. Garantien gjeld i inntil 20 år. Fylkeskommunen kan krevja pant i retten til å krevja inn bompengar Fylkeskommunen teiknar aksjar for kr i Voss og Omland bompengeselskap AS og skal ha fleirtal i styret i selskapet. Budsjettet for 2008 vert endra slik: Tilleggsløyvingskonto Interne finanstrans Kjøp av aksjer Interne finanstrans /08 Klimaplan - strakstiltak i fylkeskommunen 1. Fylkestinget tar kartlegging av klimarelaterte strakstiltak til orientering. 2. Det skal arbeidast for å få til miljøsertifisering av institusjonane/einingane i fylkeskommunen. 3. Ekstra midlar til arbeidet med miljøsertifisering må vurderast innarbeidd i budsjettet for 2009 og 2010 med om lag 1,5 mill. kr. pr. år. 4. Ekstra midlar til klimatiltak frå 2009 i samband med iverksetting av Klimaplanen må vurderast i budsjettet for Kultur- og ressursutvalet, samferdselsutvalet og opplærings- og helseutvalet må vurdere aktuelle strakstiltak på klimafeltet fram til fylkesdelplan for klima er vedtatt. 56/08 Søknad om fritak frå verv i fylkestinget og opplærings- og helseutvalet. Suppleringsval 1. Lina Hamre, Raudt, blir friteken frå verva som varamedlem i fylkestinget og som varamedlem i opplærings- og helseutvalet for resten av valperioden Som ny varamedlem i opplærings- og helseutvalet for resten av valperioden blir vald: Lone Lundemann Jørgensen.

6 57/08 Skatteutval i Skatt vest - oppnemning av medlemer/varamedlem/leiar Til skatteutvalet for Skatt vest fylkestingsvalet 2011oppnemner Hordaland fylkesting: Medlemer: Tor Woldseth Cathrine Schjelderup Liv Oda Dale Bjørn Magne Hufthammer Leiar: Tor Woldseth Varamedlem: Nils Tveite 58/08 Høyringsuttale - forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføringa av forvaltningsreforma 1. Fylkestinget viser til Statens vegvesen sitt framlegg til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføringa av forvaltningsreforma, og er positive til at store delar av det øvrige riksvegnettet inklusive riksvegferjene vert omklassifiserte til regionvegar og regionferjer. Fylkestinget legg vidare til grunn at regionen (fylkeskommunen) vert kompensert for det manglande vedlikehaldet av desse vegane. Staten må syta for at det øvrige riksvegnettet vert overført det folkevalde regionale nivået på ein forsvarleg måte. 2. Fylkestinget er samd med Statens vegvesen i at dei øvrige riksveg strekningane (Bergen Flesland, Dokken Nygårdstangen og Bergen - Sotra) vert klassifiserte som riksvegar. 3. Fylkestinget meiner at øvrig riksveg strekninga Bergen Askøy (riksveg 555/562 frå Nygårdstangen til Kleppestø) bør klassifiserast som riksveg. 4. Fylkestinget viser til tidlegare fylkestingvedtak om at riksveg 7 mellom Bu - Gol vert klassifisert som riksveg. 5. Fylkestinget går inn for at staten tek ansvaret for å vedlikehalda kaiane på Steinestø, Valevåg og i Knarvik. Det er rimeleg å sjå på desse kaiane som beredskapskaiar for riksvegnettet. 6. Fylkestinget sluttar seg til at ferjesamband bør klassifiserast som den vegen dei er ein del av. Difor må opningstidene for ferjene utvidast (aukast).

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren -55516534 2005/045942-026 2005/4562-30.01.2007

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar SAMFERDSEL Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tal i heile 1000 kr Endring % 720 Vedlikehald fylkesvegar Brutto driftsutgifter 392 154 396 396 1,1 % Driftsinntekter -25 000-30 000 20,0 % Netto driftsutgifter 367

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP Godkjent av: Fiona Thorvaldsen Arkivsaksnr.: 11/198 Arkivkode: Q00 Saksbehandlar: Aslaug Norendal Behandling i: Hovudutval for

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03.

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 24.03.2009 ELEV-PC 2009 SAMANDRAG Innføring

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer