HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 SAMANDRAG Statens vegvesen Region vest har i brev av 16.mai 2012 oversendt budsjettforslaget for 2013 som grunnlag for Statens vegvesen sitt innspel til statsbudsjettet, til fylkeskommunal høyring. Det er i budsjettforslaget lagt til grunn eit rammenivå som er lik totalramma for vedteke budsjett for Dette inneber ei oppfølgingsgrad av den økonomiske ramma frå Handlingsprogrammet på 99 %. Statens vegvesen har i budsjettforslaget for 2013 lagt fram kva som kan gjennomførast dersom den totale ramma for handlingsprogrammet oppfyllast 100 prosent. I tillegg er det lagt fram forslag til prioriteringar ved ytterlegare auke i ramma. Gitt økonomiske rammer på nivå med vedteke statsbudsjett for 2012, foreslår Statens vegvesen følgjande hovudprioritering : - Dreiing av innsatsen mot sterkare prioritering av drift og vedlikehald (auke med 480 mill kroner) - Styrking av ramma til skredsikring (auka med 270 mill kroner) - Reduksjon av rammer til investeringsprosjekt (totalt 750 mill kroner) berre rom for gjennomføring av igangsette prosjekt. Ved ein auke av totalramma til 100 % oppfølging av handlingsprogrammet, foreslår Statens vegvesen å styrke drift/vedlikehaldet ytterlegare (450 mill kroner), samt å styrke mindre investeringar (400 mill kroner). Det tredje rammealternativet Statens vegvesen viser til, er ei ramme der ein i tillegg sikrar at post 30 Riksveginvesteringar vert oppfylt 100 % i høve til handlingsprogrammet. Dette inneber i følgje

2 Statens vegvesen ein ytterlegare budsjettauke på om lag 2,3 mrd kroner, og vil gje rom for oppstart av nye prosjekt og styrking av ramma til programområda. Med ein slik auke i rammene vil ein ha rom for midlar til anleggsstart på fleire nye, store prosjekt i Her er mellom anna E39 Svegatjønn-Rådal og E134 Stordalstunnelen foreslått prioritert. Fylkesrådmannen viser til at budsjettforslaget frå Statens vegvesen har ein profil og eit prioriteringsgrunnlag som er konsistent med etatsforslaget til Nasjonal transportplan Det er positivt at ein foreslår å styrke innsatsen innanfor drift og vedlikehald, og fylkesrådmannen peiker spesielt på behovet for å kome opp på eit vedlikehaldsnivå som stopper veksten i forfallet. Det er og positivt at ein i budsjettframlegget foreslår ein kraftig auke i ramma til skredsikring. Også på dette området er behovet for auka innsatsen spesielt stort. Dette gjeld ikkje berre riksvegnettet, og fylkesrådmannen legg til grunn at ramma til skredsikring på fylkesvegnettet vert auka tilsvarande. I den samanhengen finn fylkesrådmannen grunn til å peike på at ein i NTP la til grunn at den auka satsinga på skredsikring skulle delast 50/50 mellom riksveg og fylkesveg. Med omsyn til dei økonomiske rammene som vert lagt til grunn i forslaget til riksvegbudsjett, meiner fylkesrådmannen at desse er for konservative. Dette gjeld spesielt med tanke på den behovsdokumentasjonen som er lagt fram i etatsforslaget til NTP , både med omsyn til drift/vedlikehald, storbyutfordringar, etc. Etter fylkesrådmannen si vurdering er det ikkje tilstrekkeleg at handlingsprogrammet for samla sett vert følgt opp gjennom statsbudsjettet for Ved ei slik ramme vil nødvendig opprioritering av drift og vedlikehald i for stor grad gå utover investeringssida. Det må vere eit minimum at også post 30 vert følgt opp 100 % i høve til handlingsprogrammet. Det er berre innanfor den sistnemnte ramma ein vil sikre oppstartsmidlar til E39 Svegatjønn-Rådal og E 134 Stordalstunnelen. I budsjettforslaget er dette omtalt som nye investeringsprosjekt, men fylkesrådmannen understrekar at dette er prosjekt som er prioritert i gjeldande handlingsprogram. I tillegg er det slik at fylkestinget har gjort nødvendige vedtak og lagt til rette for at desse prosjekta skal ha best moglege framdriftsvilkår. Med omsyn til E39 Svegatjønn-Rådal vedtok fylkestinget i mars 2012 å forskottere inntil 30 mill kroner av framtidige bompengeinntektar for å få bygd ein anleggsveg som vil kunne framskunde realisering av prosjektet med 3-6 månader. Gitt denne manifestasjonen av lokal/regionalt engasjement for å få fram prosjektet, bør statlege styresmakter gjere sitt for å prioritere midlar til optimal framdrift. Også E134 Stordalstunnelen er prioritert i gjeldande handlingsprogram for riksvegnettet, gitt lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering. Fylkesrådmannen peiker på at bompengesøknad er til handsaming i Hordaland fylkeskommune, med slutthandsaming i fylkestinget juni Etne kommune har handsama saka og slutta seg til søknaden. Med denne lokale/regionale oppfølginga må ein forvente at staten følgjer opp tilsvarande og syter for at prosjektet vert prioritert og sikra oppstart gjennom 2013-budsjettet. Fylkesrådmannen understrekar og behovet for å styrke satsinga på programområda, og vil spesielt peike på programområdet kollektivtrafikktiltak og universell utforming. Budsjettforslaget viser til at både oppfølginga av økonomiske rammer og verknader av tiltak på dette området er spesielt låg. Samtidig peiker Statens vegvesen på at ein ikkje har tilstrekkeleg avklarte prosjekt/tiltak til å oppnå full økonomisk oppfølging av programområdet kollektivtrafikktiltak og universell utforming. Fylkesrådmannen vil i denne samanhengen peike på det pågåande prosjektet med å oppgradere Bystasjonen, kollektivterminalen i Bergen. Her er oppgradering til universell utforming eit sentralt element. Bystasjonen er vidare det mest sentrale kollektivknutepunktet i Bergen og Hordaland, og det ligg direkte til riksveg. Hordaland fylkeskommune har derfor føresett statleg medfinansiering av prosjektet. Gjennomføring av prosjektet er forankra gjennom Bergensprogrammet og fysisk arbeid med nordre del av terminalen pågår. Denne delen er finansiert ved fylkeskommunale midlar i 2

3 Bergensprogrammet. Oppstart for del to i søre del er føresett primo 2013, og for å sikre finansiering av denne delen har fylkestinget sagt seg villig til å forskottere inntil 80 mill kroner av statlege midlar. Den låge oppfølginga av området kollektivtrafikktiltak og universell utforming, tilseier ei særskilt satsing på dette programområdet gitt ei økonomisk ramme for statsbudsjettet i 2013 som sikrar 100 % oppfølging av post 30 Riksveginvesteringar. Med referanse til Bystasjonen vil ein for Hordaland sin del ha byggjeklare prosjekt til å sikre ei styrking av dette viktige programområdet. FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkesutvalet peiker på at det er positivt at Statens vegvesen foreslår å styrke innsatsen innanfor drift og vedlikehald, og fylkesutvalet peiker spesielt på behovet for å kome opp på eit vedlikehaldsnivå som stopper veksten i forfallet. 2. Fylkesutvalet peiker og på at det er positivt at ramma til skredsikring på riksveg er foreslått styrka. Fylkesutvalet legg til grunn at satsinga på skredsikring på fylkesveg vert styrka tilsvarande. 3. Etter fylkesutvalet si vurdering er det ikkje tilstrekkeleg at handlingsprogrammet for samla sett vert følgt opp gjennom statsbudsjettet for Ved ei slik ramme vil nødvendig opprioritering av drift og vedlikehald i for stor grad gå utover investeringssida. Det må vere eit minimum at også post 30 vert følgt opp 100 % i høve til handlingsprogrammet. 4. Fylkesutvalet peiker spesielt på at E39 Svegatjønn-Rådal og E134 Stordalstunnelen må sikrast oppstart gjennom 2013-budsjettet. Begge prosjekta er allereie prioritert gjennom gjeldande handlingsprogram for riksvegnettet, og i begge sakene har Hordaland fylkeskommune lagt særskilt til rette for å sikre best moglege framdriftsvilkår. For Svegatjønn-Rådal har fylkestinget vedteke forskottering av bompengar for å framskunde prosjektet, og for Stordalstunnelen er bompengesøknad utarbeidd og til handsaming i fylkespolitiske organ. 5. Fylkesutvalet peiker spesielt på behovet for betre oppfølging av programområdet kollektivtrafikktiltak og universell utforming. Fylkesutvalet føreset at pågåande ombygging av kollektivknutepunktet i Bergen (Bystasjonen) til universell utforming vert sikra statleg medfinansiering på inntil 80 mill kroner. Paul M. Nilsen Fylkesrådmann Anne Iren Fagerbakke samferdselssjef Vedlegg: Brev frå Statens vegvesen av 16. mai

4 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn Statens vegvesen Region vest har i brev av 16.mai 2012 oversendt budsjettforslaget for 2013 som grunnlag for Statens vegvesen sitt innspel til statsbudsjettet, til fylkeskommunal høyring. Høyringsfristen er sett til 25. juni Det er i budsjettforslaget lagt til grunn eit rammenivå som er lik totalramma for vedtatt budsjett for Dette ber i seg ein oppfølging av den økonomiske ramma frå Handlingsprogrammet på 99 % Statens vegvesen har i budsjettforslaget for 2013 lagt fram kva som kan gjennomførast dersom den totale ramma for handlingsprogrammet oppfyllast 100 prosent. I tillegg er det lagt fram forslag til prioriteringar ved ytterlegare auke i ramma. Heile budsjettforslaget finn ein her: Hovudutfordringar og prioriteringar Økonomiske rammer i budsjettforslaget Hovudutfordringane og mål er gjort greie for i Nasjonal Transportplan og St.meld. nr. 16 ( ). Prioriteringar av tiltak er vist i Handlingsprogram (2019) for riksvegnettet. Gitt økonomiske rammer på nivå med vedteke statsbudsjett for 2012, foreslår Statens vegvesen følgjande hovudprioritering : - Dreiing av innsatsen mot sterkare prioritering av drift og vedlikehald (auke med 480 mill kroner) - Styrking av ramma til skredsikring (auka med 270 mill kroner) - Reduksjon av rammer til investeringsprosjekt (totalt 750 mill kroner post 30, 36 og 37) berre rom for gjennomføring av igangsette prosjekt. Dei viktigaste forklaringsfaktorane for denne prioriteringa, er: - Det kritiske behovet for å styrke vedlikehaldet er dokumentert gjennom arbeidet med etatsframlegget for NTP Kostnadsauken for driftskontraktar og for mange investeringsprosjekt har vist seg høgare enn forventa ved utarbeidinga av NTP Slik budsjettforslaget ligg føre med 99 % oppfølging, vil drift og vedlikehald (post 23) ha ein oppfølgingsgrad på 106 % samanlikna med ramma som var sett i handlingsprogrammet for Tilsvarande tal for investeringar (post 30) er 90 %. Ved ein auke av totalramma til 100 % oppfølging av handlingsprogrammet, foreslår Statens vegvesen følgjande prioritering: - Styrking av drift/vedlikehald med ytterlegare 450 mill kroner - Styrking av investeringsramma med 400 mill kroner Ved slik prioritering vil drift og vedlikehald ha ein oppfølgingsgrad på 108 %, og investeringar 91 %. Det er viktig å merke seg at ei ramme som samla sett gir full oppfølging av handlingsprogrammet ikkje inneber at handlingsprogrammet vert oppfylt innanfor dei enkelte postane. 4

5 Det tredje rammealternativet Statens vegvesen viser til, er ei ramme der post 30 Riksveginvesteringar vert oppfylt 100 % i høve til handlingsprogrammet. Dette inneber i følgje Statens vegvesen ein ytterlegare budsjettauke på om lag 2,3 mrd kroner, og vil gje rom for oppstart av nye prosjekt og styrking av ramma til programområda. Verknader av budsjettforslaget Statens vegvesen har berekna verknader av budsjettforslaget (rammenivå for vedteke statsbudsjett 2012) i form av oppfyllingsgrad ift handlingsprogram Oppfyllingsgrad er vurdert opp mot mål innanfor områda framkomst, trafikktryggleik, miljø og universell utforming. For trafikktryggleik viser indikatorane ei overoppfylling i høve til dei måla som er sett for perioden. Dette er særs positivt, og det er all grunn til å tru at denne satsinga har vore viktig for den positive utviklinga ein har sett på ulukkesstatistikkane i perioden. Med omsyn til måla for framkomst, viser budsjettforslaget at ein for dei fleste indikatorane er langt unna å nå dei oppsette måla i handlingsprogrammet. Tilsvarande gjeld, i endå større grad, for universell utforming, der måloppnåinga for dei ulike indikatorane ligg på om lag 50 %. Drift og vedlikehald Samla ramme nasjonalt for post 23 er mill kroner for Statens vegvesen er i budsjettforslaget tydeleg på at ein har store utfordringar knytt til drift og vedlikehald av vegnettet. Årleg behov for midlar til drift og vedlikehald er i forslaget til NTP berekna til å vere vesentleg høgare enn ramma i vedteke budsjett for Auken skuldast dels at tidlegare behovsanslag har vore for låge, dels auka kostnader på grunn av nye prosjekt og trafikkauke, dels kostnadsauke i marknaden. Innanfor den økonomiske ramma som er foreslått, er drift og vedlikehald som nemnt prioritert opp, noko som gir rom for å auke post 23 med 480 mill kroner i høve til vedteke budsjett for Dette inneber i følgje Statens vegvesen at aktiviteten til vedlikehald i 2013 vert auka noko i høve til tidlegare år, men er likevel ikkje nok til å stanse vidare auke i forfallet. Ved ein auke av totalramma opp til 100 % oppfølging av HP , vil det vere mogleg å auke aktiviteten for vedlikehaldet med ytterlegare 450 mill kroner. Dette vil gje ei vesentleg forbetring i vedlikehaldet. Riksveginvesteringar Samla nasjonal ramme på post 30 er mill kroner for I tillegg kjem om lag mill kroner i ekstern finansiering, i all hovudsak bompengar. Ramma til post 30 er redusert med 370 mill kroner i høve til 2012, på bakgrunn av behovet for å styrke innsatsen på drift og vedlikehald og behov for auke på post 31 skredsikring. Ein stor del av ramma må nyttast til gjennomføring av igangsette prosjekt. På grunn av dette er rammene til programområda redusert i høve til Oppfølginga av dei økonomiske rammene for programområda miljø- og servicetiltak og kollektivtrafikktiltak og universell utforming er spesielt låg (om lag 80 %). Det er heller ikkje funne rom for å prioritere statlege midlar til oppstart av nye prosjekt i Andre budsjettpostar Til post 31 skredsikring vert det foreslått løyvd 820 mill kroner i Dette er ein sterk auke frå 2012, med 549 mill kroner. I tillegg kjem ekstern finansiering på om lag 150 mill kroner. Forslaget til prioriteringar bygger på prioriteringane i Statens vegvesen sitt handlingsprogram , og det er ikkje funne rom for prioritering av statlege midlar til oppstart av nye prosjekt. 5

6 Prioriteringar ved auka rammer Ein auke i rammene som gir full oppfølging av handlingsprogramramma, inneber ein auke på om lag 850 mill kroner. Ved ei slik rammeauke prioriterar Statens vegvesen som nemnt ei ytterlegare styrking av ramma til drift og vedlikehald med 450 mill kroner. Resten av auken, 400 mill kroner, vert foreslått nytta til investeringsføremål. Meir konkret vert det foreslått å nytte 100 mill kroner til tiltak på elektroteknisk utstyr i tunnelar, samt å styrke programområda med 300 mill kroner. Det er viktig å merke seg at ei ramme som samla sett gir full oppfølging av handlingsprogrammet, ikkje inneber at handlingsprogrammet vert oppfylt innanfor dei enkelte postane. Det tredje rammealternativet Statens vegvesen viser til, er ei ramme der post 30 Riksveginvesteringar vert oppfylt 100 % i høve til handlingsprogrammet. I ramma som samla sett gir 100 % oppfølging av handlingsprogrammet, vil denne posten ha ein oppfølgingsgrad på 91 % (på grunn av høgare prioritering av drift og vedlikehald m.m.). Med ein slik auke i rammene, som i følgje Statens vegvesen tilseier ein ytterlegare auke på om lag 2,3 mrd kroner, vil ein ha rom for midlar til anleggsstart på fleire nye, store prosjekt i Her er mellom anna E39 Svegatjønn-Rådal og E134 Stordalstunnelen foreslått prioritert. I tillegg vert det i denne ramma foreslått å styrke programområda monaleg. Dette vil kunne sikre full oppfølging av tiltaka som ligg inne i handlingsprogrammet, der dette er praktisk mogleg i høve til planstatus/framdrift. Statens vegvesen peiker likevel på at ein ikkje har tilstrekkeleg avklarte prosjekt/tiltak til å oppnå full økonomisk oppfølging av programområda miljø- og servicetiltak og kollektivtrafikktiltak og universell utforming. Med omsyn til prosjekt i Hordaland, er det i første rekkje dei to store prosjekta nemnt over som med foreslått budsjettramme ikkje vert følgt opp i høve til handlingsprogrammet. I tillegg kjem behov for sluttfinansiering av nokre prosjekt i 2014, men her er ulike utfordringar knytt til framdrift hovudårsaken til at oppfølginga ikkje er 100 %. Fylkesrådmannen sine merknader Fylkesrådmannen viser til at budsjettforslaget frå Statens vegvesen har ein profil og eit prioriteringsgrunnlag som er konsistent med etatsforslaget til Nasjonal transportplan Det er positivt at ein foreslår å styrke innsatsen innanfor drift og vedlikehald, og fylkesrådmannen peiker spesielt på behovet for å kome opp på eit vedlikehaldsnivå som stopper veksten i forfallet. Det er og positivt at ein i budsjettframlegget foreslår ein kraftig auke i ramma til skredsikring (frå 550 til 820 mill kroner). Også på dette området er behovet for auka innsats spesielt stort. Dette gjeld ikkje berre riksvegnettet, og fylkesrådmannen legg til grunn at ramma til skredsikring på fylkesvegnettet vert auka tilsvarande. I den samanhengen finn fylkesrådmannen grunn til å peike på at ein i NTP la til grunn at den auka satsinga på skredsikring skulle delast 50/50 mellom riksveg og fylkesveg. Med omsyn til dei økonomiske rammene som vert lagt til grunn i forslaget til riksvegbudsjett, meiner fylkesrådmannen at desse er for konservative. Dette gjeld spesielt med tanke på den behovsdokumentasjonen som er lagt fram i etatsforslaget til NTP , både med omsyn til storbyutfordringar, drift/vedlikehald, etc. Etter fylkesrådmannen si vurdering er det ikkje tilstrekkeleg at handlingsprogrammet for samla sett vert følgt opp gjennom statsbudsjettet for Ved ei slik ramme vil nødvendig opprioritering av drift og vedlikehald i for stor grad gå utover investeringssida. Det må vere eit minimum at også post 30 vert følgt opp 100 % i høve til handlingsprogrammet. Det er berre innanfor den sistnemnte ramma ein vil sikre oppstartsmidlar til E39 Svegatjønn-Rådal og E 134 Stordalstunnelen. I budsjettforslaget er dette omtalt som nye investeringsprosjekt, men fylkesrådmannen understrekar at dette er prosjekt som er prioritert i handlingsprogrammet. I tillegg er 6

7 det slik at fylkestinget har gjort nødvendige vedtak og lagt til rette for at desse prosjekta skal ha best moglege framdriftsvilkår. Med omsyn til E39 Svegatjønn-Rådal vedtok fylkestinget i mars 2012 å forskottere inntil 30 mill kroner av framtidige bompengeinntektar for å få bygd ein anleggsveg som vil kunne framskunde realisering av prosjektet med 3-6 månader. Gitt denne manifestasjonen av lokal/regionalt engasjement for å få fram prosjektet, bør statlege styresmakter gjere sitt for å prioritere midlar til optimal framdrift. Også E134 Stordalstunnelen er prioritert i gjeldande handlingsprogram for riksvegnettet, gitt lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering. Fylkesrådmannen peiker på at bompengesøknad er til handsaming i Hordaland fylkeskommune, med slutthandsaming i fylkestinget juni Etne kommune har handsama saka og slutta seg til søknaden. Med denne lokale/regionale oppfølginga må ein forvente at staten følgjer opp tilsvarande og syter for at prosjektet vert prioritert og sikra oppstart gjennom 2013-budsjettet. Fylkesrådmannen understrekar og behovet for å styrke satsinga på programområda, og vil spesielt peike på programområdet kollektivtrafikktiltak og universell utforming. Budsjettforslaget viser til at oppfølginga av handlingsprogrammet her ligg på om lag 80 %. I tillegg vert det vist til at verknadene av tiltak innanfor målet om universell utforming ligg svært lågt, med høvesvis 40 % og 55 % på dei to indikatorane som ligg til grunn. Samtidig peiker Statens vegvesen på at ein ikkje har tilstrekkeleg avklarte prosjekt/tiltak til å oppnå full økonomisk oppfølging av programområdet kollektivtrafikktiltak og universell utforming. Fylkesrådmannen vil i denne samanhengen peike på det pågåande prosjektet med å oppgradere Bystasjonen, kollektivterminalen i Bergen. Her er oppgradering til universell utforming eit sentralt element. Bystasjonen er vidare det mest sentrale kollektivknutepunktet i Bergen og Hordaland, og det ligg direkte til riksveg. Hordaland fylkeskommune har derfor føresett statleg medfinansiering av prosjektet. Gjennomføring av prosjektet er forankra gjennom Bergensprogrammet og fysisk arbeid med nordre del av terminalen pågår. Denne delen er finansiert ved fylkeskommunale midlar i Bergensprogrammet. Oppstart for del to i søre del er føresett primo 2013, og for å sikre finansiering av denne delen har fylkestinget sagt seg villig til å forskottere inntil 80 mill kroner av statlege midlar. Den låge oppfølginga av området kollektivtrafikktiltak og universell utforming, tilseier ei særskilt satsing på dette programområdet gitt ei økonomisk ramme for statsbudsjettet i 2013 som sikrar 100 % oppfølging av post 30 Riksveginvesteringar. Med referanse til Bystasjonen vil ein for Hordaland sin del ha byggjeklare prosjekt til å sikre ei styrking av dette viktige programområdet. 7

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201105851-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.06.2011 23.06.2011 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet. v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke

Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet. v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Utfordringar drift og vedlikehald - generelt Det generelle biletet er presentert i transportetatane sitt framlegg til

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-9 Arkivnr. 816 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.09.2011 22.09.2011 OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI

Detaljer

RIKSVEGBUDSJETTET HØYRING

RIKSVEGBUDSJETTET HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201004944-2 Arkivnr. 811 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 RIKSVEGBUDSJETTET 2011 - HØYRING

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 29.05.2012 32853/2012 Lage Lyche Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012 Riksvegbudsjettet

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM (19) FOR DET NYE FYLKESVEGNETTET

UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM (19) FOR DET NYE FYLKESVEGNETTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200807439-52 Arkivnr. 812 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 03.06.2009 18.06.2009 UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201308675-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18.11.2013 21.11.2013 10.12.2013-11.12.2013

Detaljer

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-6 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-3 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201202536-1 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.04.2012 25.04.2012-26.04.2012 SØKNADER FRÅ HORDALAND

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOTSMIDLAR TIL KOMMUNESEKTOREN (BRA- MIDLAR) FOR 2010 OG PRIORITERING AV SØKNADER FRÅ HORDALAND

SØKNAD OM TILSKOTSMIDLAR TIL KOMMUNESEKTOREN (BRA- MIDLAR) FOR 2010 OG PRIORITERING AV SØKNADER FRÅ HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200812559-17 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM TILSKOTSMIDLAR

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP Presentasjon Ramme for investeringsprogrammet RTP vedteke i FT i juni 2017 Vedtak i FUV i juni 2017 å sende investeringsprogrammet på høyring utan politisk

Detaljer

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10276-15 Saksbehandlar: Knut Djuve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Omklassifisering av eksisterande

Detaljer

Regional transportplan Sogn og Fjordane

Regional transportplan Sogn og Fjordane Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Folkemøte Balestrand, Kviknes hotell 16.1.2013 Regional transportplan for Sogn og Fjordane Bakgrunn: Ny plan- og bygningslov 2010. Regional planstrategi:

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200306601-10 Arkivnr. 815 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.05.2008 22.05.2008 FRAMTIDIG FERJELEIE

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen. Ny handsaming i Vestlandsrådet 22. april

Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen. Ny handsaming i Vestlandsrådet 22. april Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan

Detaljer

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200906373-6 Arkivnr. 814 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.04.2010 22.04.2010 RADIOSAMBAND I TUNNELAR I

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - BRUFORSKRIFT FOR FYLKESVEG

HØYRINGSUTTALE - BRUFORSKRIFT FOR FYLKESVEG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201108846-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.11.2011 28.11.2011-29.11.2011 HØYRINGSUTTALE

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Strategi for drift og vedlikehald av fylkesvegnettet i Hordaland fram mot 2029

Strategi for drift og vedlikehald av fylkesvegnettet i Hordaland fram mot 2029 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5638-9 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN , HØYRINGSFRÅSEGN

SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN , HØYRINGSFRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-2 Arkivnr. 816 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN 2010-2019,

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201003266-29 Arkivnr. 714 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.02.2013 20.02.2013 SAK OM FASTLANDSSAMBAND

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Jondalstunnelen AS- Takstreduksjon

Jondalstunnelen AS- Takstreduksjon SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34254-25 Saksbehandlar: Matti Torgersen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 05.09.2018 Fylkesutvalet 19.09.2018 Jondalstunnelen

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - EVALUERING AV SAMBRUKSFELT PÅ RV. 580 FLYPLASSVEGEN

HØYRINGSUTTALE - EVALUERING AV SAMBRUKSFELT PÅ RV. 580 FLYPLASSVEGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200812055-9 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2009 21.01.2009 HØYRINGSUTTALE - EVALUERING

Detaljer

GENERELT OM PLANFORSLAGET TIL NTP Pkt 1 som innstillinga.

GENERELT OM PLANFORSLAGET TIL NTP Pkt 1 som innstillinga. Samferdselsutvalet 08.05.12 Torill Eidsheim sette på vegne av utvalet fram forslag til ny innstilling. GENERELT OM PLANFORSLAGET TIL NTP 2014-2023 Pkt 1 som innstillinga. BEHOV FOR AUKA RAMMER Tillegg

Detaljer

FYLKESVEGNETTET - UTLYSING AV NYE DRIFTSKONTRAKTAR PÅ FYLKESVEGANE I 2013

FYLKESVEGNETTET - UTLYSING AV NYE DRIFTSKONTRAKTAR PÅ FYLKESVEGANE I 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200907758-53 Arkivnr. 812 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 FYLKESVEGNETTET - UTLYSING

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

Godkjenning av to prosjektrekneskap

Godkjenning av to prosjektrekneskap ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-6 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 03.05.2017 Godkjenning av to prosjektrekneskap Samandrag

Detaljer

Forskrift om mellombelse bompengetakstar i Bergen - høyring

Forskrift om mellombelse bompengetakstar i Bergen - høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/4913-4 Saksbehandlar: Thorbjørn Aarethun Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 16.11.2016 Forskrift om mellombelse bompengetakstar i Bergen - høyring

Detaljer

SØKNADER OM TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSAR FYLKESKOMMUNAL EIGENANDEL

SØKNADER OM TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSAR FYLKESKOMMUNAL EIGENANDEL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201302651-1 Arkivnr. 831 Saksh. Jacobsen, John Martin Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.03.2013 SØKNADER OM TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSAR

Detaljer

ORGANISERING AV TRAFIKKSIKRINGSARBEIDET

ORGANISERING AV TRAFIKKSIKRINGSARBEIDET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201011362-48 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Ådlandsvik, Lise Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.10.2013 31.10.2013 ORGANISERING AV TRAFIKKSIKRINGSARBEIDET

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet.

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/997-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Budsjett 2017 endringar ny

Detaljer

Regionale møte 2013 Handlingsprogram , Riksveg Synnøve Sørflaten, Vegavdeling Møre og Romsdal

Regionale møte 2013 Handlingsprogram , Riksveg Synnøve Sørflaten, Vegavdeling Møre og Romsdal 2013 Handlingsprogram 2014-2017, Riksveg Synnøve Sørflaten, Vegavdeling Møre og Romsdal Utfordringar Hovudutfordringa er å bruke rammene best mogleg for å sikre eit sikkert og miljøvennleg vegsystem med

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen

Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.08.2019 82947/2019 Tor Harald Hustad Saksnr Utval Møtedato KO 46/19 Kontrollutvalet 28.08.2019 Fylkestinget 14.10.2019 Kontrollrapport - Overføring av

Detaljer

Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen

Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: FORSLAG TIL VEDTAK 1. Vestlandsrådet viser til tidlegare handsaming

Detaljer

Fylkeskommunen som vegeigar

Fylkeskommunen som vegeigar Fylkeskommunen som vegeigar Arild Fuglseth Samferdselssjef Møre og Romsdal fylke Samspleis konferansen 13.01.2010 Ein lenge ønska transportetat Forvaltningsreforma gir oss moglegheit til å etablere den

Detaljer

Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Godkjenning av prosjektrekneskap Stend vgs Ombygging for tilrettelagt opplæring

Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Godkjenning av prosjektrekneskap Stend vgs Ombygging for tilrettelagt opplæring ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-5 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 03.05.2017 Godkjenning av prosjektrekneskap Stend vgs

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KVALIFIKASJONSKRAV FOR PERSONALE I FOLKEBIBLIOTEK

HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KVALIFIKASJONSKRAV FOR PERSONALE I FOLKEBIBLIOTEK HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Fylkesbiblioteket Arkivsak 201006063-13 Arkivnr. 662 Saksh. Ørnholt, Ruth Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 22.10.2013 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

STATUS FOR DRIFT OG VEDLIKEHALD AV FYLKESVEGNETTET GRUNNLAG FOR ARBEID MED UTVIKLING AV STRATEGI

STATUS FOR DRIFT OG VEDLIKEHALD AV FYLKESVEGNETTET GRUNNLAG FOR ARBEID MED UTVIKLING AV STRATEGI HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200907758-16 Arkivnr. 812 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010 STATUS FOR DRIFT

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHALDSSTRATEGI FOR FYLKESVEGNETTET I HORDALAND ( )

DRIFTS- OG VEDLIKEHALDSSTRATEGI FOR FYLKESVEGNETTET I HORDALAND ( ) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200907758-35 Arkivnr. 812 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 18.10.2011 DRIFTS-

Detaljer

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M.

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200800350-39 Arkivnr. 822 Saksh. Stiansen, Johnny Saksgang Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 12.03.2009 17.03.2009-18.03.2009 17.03.2009-18.03.2009

Detaljer

Årsmeldingar for fylkesvegane i Hordaland og Miljøløftet 2018

Årsmeldingar for fylkesvegane i Hordaland og Miljøløftet 2018 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/505-6 Saksbehandlar: Jon-Rune Smørdal og Ole Hallvard Harlem Dyrbekk Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.05.2019 Fylkesutvalet

Detaljer

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 202 Arkivsaksnr.: 2009/369 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 07.04.2009 Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå

Detaljer

EVALUERING AV FESTSPILLENE I BERGEN SOM KNUTEPUNKT

EVALUERING AV FESTSPILLENE I BERGEN SOM KNUTEPUNKT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201209778-4 Arkivnr. 640 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 11.06.2013 20.06.2013 EVALUERING

Detaljer

Godkjenning av tre prosjektrekneskap

Godkjenning av tre prosjektrekneskap ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-3 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 21.09.2016 Godkjenning av tre prosjektrekneskap Samandrag

Detaljer

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring.

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Behandling i Samferdselsutvalet - 04.03.2015 Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Fylkesrådmannen legg saka fram med slikt forslag til nytt vedtak: Møre og Romsdal

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOTT TIL TILGJENGETILTAK I KOMMUNE- SEKTOREN (BRA-MIDLAR) FOR 2009 OG PRIORITERING AV SØKNADER

SØKNAD OM TILSKOTT TIL TILGJENGETILTAK I KOMMUNE- SEKTOREN (BRA-MIDLAR) FOR 2009 OG PRIORITERING AV SØKNADER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200812559-6 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.01.2009 22.01.2009 SØKNAD OM TILSKOTT TIL TILGJENGETILTAK

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/19360-4 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.11.2014 Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid Samandrag

Detaljer

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Slik gjorde me det Hardangerbrua As Stifta 8.januar 1987 Selskapets formål er bygging av bro

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

1. Samandrag I sak 13/12 vedtok hovudutval for samferdsle m.a. at strekninga Ånneland - Skipavika vert omklassifiserte frå fylkesveg til kommunal veg.

1. Samandrag I sak 13/12 vedtok hovudutval for samferdsle m.a. at strekninga Ånneland - Skipavika vert omklassifiserte frå fylkesveg til kommunal veg. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Lars Erik Lunde, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15/819-5 Oppfølgjing av vedtak om omklassifisering av delar av fv. til kommunal veg Fylkesdirektøren rår hovudutval

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL "FORSLAG OM HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY".

HØYRINGSUTTALE - TIL FORSLAG OM HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200912550-3 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.04.2010 22.04.2010 HØYRINGSUTTALE - TIL

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Høyringsuttale til forslag om endringar i skiltforskrifta m.v.

Høyringsuttale til forslag om endringar i skiltforskrifta m.v. SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/187-1 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 22.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyringsuttale til forslag

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET

ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 200804237-18 Arkivnr. 123 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 06.05.2009 ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201108485-2 Arkivnr. 500 Saksh. Nina Ludvigsen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 04.10.2011 13.10.2011 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2016

Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8551-23 Saksbehandlar: Solveig Lohne Rongved, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016

Detaljer

VEDTAK AV REGIONAL PLAN FOR HARDANGERVIDDA 2011-2025

VEDTAK AV REGIONAL PLAN FOR HARDANGERVIDDA 2011-2025 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200702612-59 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Bakke, Tord, Bjørgo, Tore Saksgang Samferdselsutvalet Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Handlingsprogram 2013 2017

Handlingsprogram 2013 2017 Handlingsprogram 2013 2017 Vedlegg til Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg april 2012. Høyringsfrist 30. juni 2012. UTGREIINGSOPPGÅVER 2013 2016 1 Handlingsprogram til regional

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Finansiering av oppgradering etter tunnelsikkerheitsforskrifta

Finansiering av oppgradering etter tunnelsikkerheitsforskrifta saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 17.06.2019 70084/2019 Kai Bedringås Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 27.06.2019 Finansiering av oppgradering etter tunnelsikkerheitsforskrifta Bakgrunn

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.10.2013 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201110927-3 Arkivnr. 831 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.11.2011 28.11.2011 SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Økonomiske konsekvensar av ferjeanbod Hareid - Sulesund og Sykkylven - Magerholm

Økonomiske konsekvensar av ferjeanbod Hareid - Sulesund og Sykkylven - Magerholm saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 11.05.2016 34192/2016 Dag Hole Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2016 Fylkestinget 13.06.2016 Økonomiske konsekvensar av ferjeanbod Hareid - Sulesund

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Opplærings- og helseutvalet Innstilling til fylkesutvalet behandles i møte vedtak ettersendes.

Opplærings- og helseutvalet Innstilling til fylkesutvalet behandles i møte vedtak ettersendes. Opplærings- og helseutvalet 16.01.07 Innstilling til fylkesutvalet behandles i møte 25.01.07 vedtak ettersendes. INNSTILLING Hordaland fylkeskommune er positiv til ei lovendring som klargjer fagskoleutdanninga

Detaljer

Servicebygg Jondal ferjekai fylkeskommunal løyving

Servicebygg Jondal ferjekai fylkeskommunal løyving SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/3117-5 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 03.11.2016 Fylkesutvalet 16.11.2016 Servicebygg Jondal ferjekai

Detaljer