UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM (19) FOR DET NYE FYLKESVEGNETTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM (19) FOR DET NYE FYLKESVEGNETTET"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 812 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM (19) FOR DET NYE FYLKESVEGNETTET SAMANDRAG Handlingsprogrammet (19) for det nye fylkesvegnettet legg rammene for investeringar, drift og vedlikehald på det nye fylkesvegnettet i Hordaland. Handlingsprogrammet er Hordaland fylkeskommune sin gjennomføringsplan for perioden , og skal bidra til planlegging og førebuing for perioden Det vil vidare danne grunnlaget for dei årlege fylkesbudsjetta. I fireårsperioden er det ei investeringsramme på det nye fylkesvegnettet på totalt mill kroner. Avslutning av oppstarta prosjekt og oppfylling av førehandsprioriterte prosjekt utgjer mill kroner. Det aller meste av dei tilgjengelege midlane i den første fireårsperioden er dermed bundne opp i allereie oppstarta og førehandsprioriterte prosjekt. Dei store utgiftspostane er knytt til finansiering av Jondalstunnelen, vidare finansiering av Bergensprogrammet, refusjon av forskotteringar og ferdigstilling av prosjekt på det gamle riksvegnettet som skulle ha vore ferdigstilt i perioden Sentrale stikkord for satsinga på fylkesvegnettet i Hordaland i perioden er: - Oppfylling av eksisterande forpliktingar og ferdigstilling av påbegynte prosjekt - Sterk satsing på vidareføring av Bergensprogrammet i samarbeid med Bergen kommune - Prioritering av drift og vedlikehald på vegnettet - Fokus på å oppretthalde fordelinga i satsinga på høvesvis gamle og nye fylkesvegar - Vidareføring av 2009-nivå i satsinga på ferjedrifta - Vidareføring av nivå på programområda (sekkepostane) i høve til perioden Oppretting av ein til rådvelde -post som skal ta vare på moglegheiter for mindre spleiselag etter lokale initiativ

2 Innanfor dei økonomiske rammene som er presentert i utkastet til handlingsprogram for det nye fylkeskommunale vegnettet er det etter fylkesrådmannen sitt skjønn godt samsvar mellom målsetjingar, utfordringar og prioriteringar i fylket. Satsing i siste seksårsperioden ( ) er i liten grad konkretisert i utkastet til handlingsprogram. Det er openbart rom for ei større satsing på nye prosjekt i denne perioden. Fram mot endeleg handsaming av handlingsprogrammet i fylkestinget i desember vil det bli arbeidd vidare med å prioritere nye prosjekt i perioden I tillegg vil det bli sett i gang eit systematisk arbeid for å ta igjen noko av etterslepet på vegnettet i form av ei langsiktig satsing på drift og vedlikehald. Samtidig vil det bli prioritert å auke satsinga på viktige programområde som kollektivtransport, trafikksikring og gang- og sykkeltiltak. FORSLAG TIL INNSTILLING Fylkesutvalet vedtek å sende ut utkast til handlingsprogram (19) for det nye fylkesvegnettet på høyring til kommunar, regionråd og interesseorganisasjonar Paul M. Nilsen Magnus Vestrheim Vedlegg: Utkast til handlingsprogram (19) for det nye fylkesvegnettet 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : 1.0 Bakgrunn Hordaland fylkeskommune blir frå 2010 vegeigar for eit langt meir omfattande vegnett enn tidlegare. Bakgrunnen for dette er endring av ansvarsforhold etter forvaltningsreforma som tek til å gjelde frå 1. januar Ansvaret for store delar av det øvrige riksvegnettet og dei fleste riksvegferjene (14 av 16) blir med dette overført frå Statens vegvesen til fylkeskommunane. Før forvaltningsreforma var det om lag km fylkesveg i Hordaland. Frå 2010 vert i alt km øvrige riksvegar omklassifiserte til fylkesvegar. Hordaland fylkeskommune vil då få ansvar for eit framtidig fylkesvegnett med i alt km veg. Handlingsprogrammet (19) for det nye fylkesvegnettet legg rammene for investeringar, drift og vedlikehald på det nye fylkesvegnettet i Hordaland. Dette handlingsprogrammet erstattar to ulike vegplanar etter dagens system: Fylkesvegplanen for og Statens vegvesen, Region vest sitt handlingsprogram for Nasjonal transportplan (øvrige riksvegar). Handlingsprogrammet er Hordaland fylkeskommune sin gjennomføringsplan for perioden , og skal bidra til planlegging og førebuing for perioden Det vil vidare danne grunnlaget for dei årlege fylkesbudsjetta. 2.0 Prosess Utkastet til handlingsprogram for det nye fylkesvegnettet er utarbeidd av Hordaland fylkeskommune, i tett samarbeid med Statens vegvesen Region vest. Ei administrativ prosjektgruppe, leia av samferdselssjefen og med deltaking frå samferdselsavdelinga og Statens vegvesen, har utarbeidd grunnlagsmaterialet. Dialog med Bergen kommune har skjedd gjennom fellesarenaer i Bergensprogrammet. Statens vegvesen har mellom anna dokumentert status for vegnettet og analysert behov for vidare utvikling. I mars 2009 vart det gjennomført regionvise kontaktmøte med alle kommunane i Hordaland. Her vart arbeidet med handlingsprogrammet presentert. I etterkant av desse møta har kommunane meldt inn forslag til prioritering av prosjekt til arbeidet med handlingsprogrammet. Fylkespolitiske organ har vore orientert undervegs i arbeidet. Det vert lagt opp til å sende utkastet til handlingsprogram på høyring til kommunar, regionråd og interesseorganisasjonar. Innanfor høyringsperioden vil det bli lagt opp til å gjennomføre ein høyringskonferanse. Det endelege handlingsprogrammet skal handsamast i fylkestinget i desember Økonomiske rammer For å få fram dei økonomiske rammene for det nye fylkesvegnettet, er det føremålstenleg å skilje mellom dei gamle og dei nye fylkesvegane. Midlar til dagens fylkesvegar tek utgangspunkt i gjeldande økonomiplan for perioden , og vert utarbeidd parallelt med pågåande arbeid med budsjett for 2010 og økonomiplan for Ei vidareføring av satsinga på dagens fylkesvegar slik dei er presentert i økonomiplanen , med framskriving for 2013, gir slike rammer for : 3

4 Tabell Investeringar Drift og vedlikehald (inkl tilskot til ferjesamband) SUM Mill kroner Midlar som vert overført til det nye fylkesvegnettet og fylkesvegferjene er overført til fylkeskommunane sitt rammetilskot etter ei særskilt fylkesfordeling i perioden Denne fordelinga vart presentert i kommuneproposisjonen for Auken i rammene til Hordaland er her i stor grad eit resultat av ei overføring av rammer frå Samferdselsdepartementet sitt budsjett til rammeoverføringa til fylkeskommunen som følgjer dei overførte oppgåvene. Kommuneproposisjonen tek utgangspunkt i nivået i revidert statsbudsjett for I tillegg er det lagt opp til ei styrking av rammene til det nye fylkesvegnettet med 1 mrd kroner. I tillegg er det i kommuneproposisjonen lagt opp til ei rentekompensasjonsordning med ei ramme på 2 mrd kroner per år til disposisjon til investeringar på det fylkeskommunale vegnettet. Rammene til Hordaland slik dei er presentert i kommuneproposisjonen: Tabell Investeringar Ekstrasatsing Drift og vedlikehald Kjøp av ferjetenester SUM Mill kroner Det er verdt å merke seg at tala i tabell 2 ikkje er samanliknbare med den fylkesfordelte ramma til øvrige riksvegar i For det fyrste er det ikkje tale om det same vegnettet nokre strekningar som har vore øvrige riksvegar fram til 2010 held fram med å vere riksvegar. Dei nye fylkesvegane femner med andre ord ikkje heile det gamle øvrige riksvegnettet. Vidare er det lagt opp til at kostnader til sams vegadministrasjonen vert dekka over Statens vegvesen sitt budsjett. Dette inneber at fylkeskommunane sin del av kostnadene (om lag 550 mill kroner) er trekt ut av den fylkeskommunale ramma på landsbasis. I tillegg går det fram av kommuneproposisjonen at kostnader knytt til byggherreoppgåver til drift og vedlikehald av dagens fylkesvegnett vert dekka av Statens vegvesen. Det er per dato ikkje klart kva desse endringane inneber i praksis for finansiering av planlegging og administrasjon knytt til det fylkeskommunale vegnettet. Fylkesrådmannen vil arbeide vidare med å få klargjort konsekvensane. Fylkesrådmannen merker seg at investeringsramma til Hordaland på totalt kr 281 mill kroner (inkludert ekstraløyving) for dei nye fylkesvegane er lågare enn venta. Omtalen over viser kvifor dei 281 mill ikkje er samanliknbare med dei 318 mill kronene som vart løyvd til Hordaland i 2009 av den fylkesfordelte riksvegramma. Fylkesrådmannen viser samtidig til at fordelinga mellom fylka i kommuneproposisjonen er ulik den fylkesfordelte riksvegramma for inneverande år. Andre fylke har kome langt betre ut enn Hordaland i forslaget til fordeling i perioden Til dømes fekk Sogn og Fjordane løyvd 116 mill kroner av den fylkesfordelte riksvegramma for 2009, mens det i kommuneproposisjonen for 2010 er foreslått ei løyving på 260 mill kroner (inkl. ekstraløyving) per år i fireårsperioden. 4

5 I forslaget til kommuneproposisjonen heiter det at det er teke omsyn til at enkelte fylke har store bindingar på investeringssida. Det er tydeleg at bindingane i Hordaland ikkje er teke tilstrekkeleg omsyn til, sjå tabell 4 nedanfor. Samla rammer for det nye fylkesvegnettet ( gamle og nye fylkesvegar) i den komande fireårsperioden blir dermed slik: Tabell Investeringar (inkludert ekstrasatsing frå staten) Drift og vedlikehald Kjøp av ferjetenester SUM Mill kroner Midlar til rassikring og nasjonale turistvegar kjem i tillegg, som øyremerka midlar. I Nasjonal Transportplan vert det presentert ei satsing på rassikring på 1 mrd kvart år i planperioden. Det vert presisert at halvparten av midlane skal gå til det fylkeskommunale vegnettet. Eventuell bruk av rentekompensasjonsordninga kjem og i tillegg til ramma over. 4.0 Grunnlag for prioritering av økonomiske rammer Grunnlaget for prioriteringar av ressursar til investering og drift i Hordaland er ei totalvurdering av kva ein får att for dei tiltaka som vert prioritert i høve til overordna målsettingar og satsingsområde. Alle vurderingar er gjort innanfor dei økonomiske rammene per dato. I kommuneproposisjonen for 2010 er som nemnt midlane til dei nye fylkesvegane delt inn i investeringsmidlar, drifts- og vedlikehaldsmidlar og kjøp av ferjetenester. Fylkesrådmannen legg til grunn at dette er meint som informasjon for å samanlikne auken i dei frie inntektsrammene med det som tidlegare låg på Samferdselsdepartementet sitt budsjett. For å klargjere prosessen med å prioritere investerings- og driftsmidlar er det laga følgjande forenkla diagram: Figur 1 Rammeoverføring frå staten til framtidige fylkesvegar (kommuneproposisjonen/ statsbudsjettet) Øyremerka midla Økonomiplan for nytt fylkesvegnett i Hordaland (19) Drift og vedlikehald Investeringar Bergensprogrammet Hordaland utanom Bergen Rassikring Nasjonale turistvegar Kjøp av ferjetenester Drift/ vedl.hald vegnett Strekningsvise investeringar Mindre investeringstiltak TS-tiltak G/ S-vegar Kollektivtiltak Miljø- og servicetiltak Mindre utbetringar Planlegging Andre tiltak 5

6 Figuren syner at ein vil gjennomgå følgjande politiske / strategiske prioriteringar i prosessen: 1. Kor stor del av samla økonomisk ramme skal gå til investeringar, og kor mykje til drift? 2. Kor stor del av investeringsmidlane skal gå til Bergen, og kor mykje til Hordaland elles? 3. Kor stor del av investeringsmidlane skal gå til strekningsvise tiltak kontra spesifikke programsatsingar, og kor mykje innsats skal gå til dei ulike programområda (mindre investeringstiltak)? Når det gjeld prioriteringar av investeringsmidlane er det nødvendig å ta omsyn til prosjekt som er starta opp og som må vidareførast, bindingar/refusjonar og førehandsprioriterte prosjekt eller bompengepakkar. Dei frie midlane ein står att med etter dette vil bli prioritert i høve til overordna målsettingar og satsingsområde. Det aller meste av investeringsmidlane er bundne opp og vil ta ein stor del av rammene for perioden Dette er ein kombinasjon av refusjonar, vidareføring av igangsette prosjekt, oppfølging av regjeringa si krisepakke og politisk førehandsprioriterte prosjekt. Tabell 4 gir eit oversyn over løyvingar for 2009 og bindingar i perioden : Tabell kroner Prosjekt Løyving Sum Refusjonar Rv 546 Austevollbrua, ferjetilskot Rv 546 Austevollbrua, refusjon Rv 48 Løfallstrand - Årsnes Rv 48 Helland - Havsgårdsdalen Rv 567 Hauge - Lonevåg Fv Jondalstunnelen, statleg løyving Rv 563 Kleppestø - Ask Tiltakspakken Rv 555 Eide - Vorland Rv 57 Alver - Isdalstø Rv 546 Hufthamar - Haugland Rv 565 Heiane - Austrheim Rv 567 Valestrandsfossen Rv 565 Undergang Alver Rv 550 Eitrheimtunnelen Rv 550 Utne - Herand Rv 541 Langevåg ferjekai Rv 48 Utåker ferjekai Jondalstunnelen Bergensprogrammet Sum bindingar I tillegg til bindingane i tabell 4 kjem vedtak om fylkeskommunale midlar til bompengepakkar. Fylkeskommunale midlar til Kvammapakken, totalt 43 mill kroner, vert føresett løyvd frå programområda (sekkepostane) i perioden Fylkeskommunale midlar til Bømlopakken vil bli løyvd i siste seksårsperiode, Med omsyn til Nordhordlandspakken, vert det framleis arbeidd med ny bompengesøknad. Det vert lagt til grunn at fylkeskommunale tilskot til dette prosjektet ikkje er aktuelt før siste seksårsperiode,

7 For nærmare omtale av tilskot til Bergensprogrammet, sjå omtale under forslag til prioritering. 5.0 Nye retningslinjer for forskotteringar I Hordaland er det praksis for at kommunar og andre kan forskottere midlar til investeringar på fylkesog riksvegar for å kome tidlegare i gang med prosjekt enn kva som ville vore mogleg med utgangspunkt i årlege fylkeskommunale og statlege investeringsrammer. Fram til og med 2009 har det vore noko ulike reglar og praksis for forskotteringar til øvrige riksvegar og fylkesvegar. Frå 1. januar 2010 vil det ikkje vere ulike måtar å handsame forskotteringar på for høvesvis øvrige riksvegar ( nye fylkesvegar) og fylkesvegar. Det vil vere fylkestinget som godkjenner alle forskotteringssøknader etter same regime. Per dato utgjer godkjente, ikkje refunderte forskotteringar på det nye fylkesvegnettet 620 mill kroner. Omfanget av forskotteringar i Hordaland er stort, og det er behov for eit system for refusjonar som er meir forutsigbart og som reduserer det samla omfanget av forskotteringar over tid. I møte i fylkesutvalet 27. august 2009 vart det gjort vedtak om å få framlagt forslag til nytt regime for handsaming av forskotteringssøknader. Nedanfor vert det foreslått nye retningslinjer for handsaming av forskotteringssøknader som svar på vedtaket i fylkesutvalet. Handsaming av nye forskotteringssøknader frå 1. januar 2010: Ikkje-prioriterte prosjekt: Prosjekt som ikkje er prioritert gjennomført i gjeldande handlingsprogram for fylkesvegnettet vil bli refundert etter ein plan for refusjonar innanfor ei årleg ramme på 40 mill kroner. For desse prosjekta gjeld eit tak på forskottering på 15 mill kroner. Kommunar og andre får opplyst tilbakebetalingstidspunktet administrativt i forkant av eventuell søknad Prioriterte prosjekt: Forskotteringar av prosjekt som er prioritert i gjeldande handlingsprogram, vil bli refundert i samsvar med finansieringsopplegget i handlingsprogrammet. Slike refusjonar vil kome i tillegg til den årlege refusjonssummen på 40 mill kroner. Det vil ikkje vere noko tak på forskotteringssum for dei prioriterte prosjekta. Ein vil kome tilbake til detaljering av det nye forskotteringsregimet i det endelege handlingsprogrammet som skal handsamast i fylkestinget i desember Forslag til prioritering Forslag til prioriteringar er sett opp i hovudtabell for det nye fylkesvegnettet nedanfor. Som det går fram av tabell 3 over, er det i fireårsperioden ei investeringsramme på mill kroner. Bindingane, som vist i tabell 4, utgjer mill kroner. Det aller meste av dei tilgjengelege midlane i den første fireårsperioden er dermed bundne opp i allereie oppstarta og førehandsprioriterte prosjekt. Dei store utgiftspostane er knytt til finansiering av Jondalstunnelen, vidare finansiering av Bergensprogrammet, refusjon av forskotteringar og ferdigstilling av prosjekt på det gamle riksvegnettet som skulle ha vore ferdigstilt i perioden Bergensprogrammet Med omsyn til årleg løyving til Bergensprogrammet, er det i denne saka lagt opp til ei satsing på 153 mill kroner per år. Bystyret i Bergen vedtok som kjent sak om bompengesøknad 25. mai 2009 med ein føresetnad om årlege løyvingar frå fylkeskommunen på minimum 200 mill kroner. Fylkesrådmannen viser til eiga sak om bompengesøknad for vidareføring av Bergensprogrammet for nærmare omtale av det fylkeskommunale finansieringsbidraget. Fylkesrådmannen legg her opp til ei godkjenning av bystyret sitt opplegg med 200 mill kroner i fylkeskommunale midlar. Resterande sum for å kome opp i 200 mill kroner skal sikrast gjennom bruk av rentekompensasjonsordninga for transporttiltak på det nye fylkesvegnettet. 7

8 Midlar til Hordaland utanfor Bergen Dei økonomiske rammene gir ikkje rom for ei tilfredsstillande satsing på nye investeringsprosjekt. Slik rammene er lagt opp, vert drift og vedlikehald av vegnettet prioritert. Dette er i tråd med anbefalingar frå Statens vegvesen og generell kunnskap om forfallet på vegnettet, ikkje minst i Hordaland. Sentrale stikkord for satsinga på fylkesvegnettet i Hordaland i perioden er: - Oppfylling av eksisterande forpliktingar og ferdigstilling av påbegynte prosjekt - Sterk satsing på vidareføring av Bergensprogrammet i samarbeid med Bergen kommune - Vidareføring av 2009-nivå i satsinga på ferjedrifta - Vektlegging av drift og vedlikehald på vegnettet - Fokus på å oppretthalde fordelinga i satsinga på høvesvis gamle og nye fylkesvegar - Vidareføring av nivå på programområda (sekkepostane) i høve til perioden Oppretting av ein til rådvelde -post som skal ta vare på moglegheiter for mindre spleiselag etter lokale initiativ Nærmare om forslag til nye investeringsprosjekt: I første fireårsperioden vert det lagt opp til å setje av 20 mill kroner i fylkeskommunale midlar i 2010 og 2011 til Jensanesvegen (Fv 70) i Stord kommune. I tillegg vert det lagt opp til å starte opp tunnelen bak Tysse i Samnanger kommune med 100 mill kroner i forskotteringar i 2012 og 2013, under føresetnad av at slik forskotteringssøknad vert fremja. Det vert og lagt opp til oppstart av Kvammapakken og Bømlopakken i første fireårsperioden. Fylkesrådmannen foreslår som nemnt å dekke inn det fylkeskommunale bidraget på 43 mill kroner til Kvammapakken i første fireårsperiode frå sekkeposttiltaka (programområda). Øvrig finansiering av bompengepakkane i første fireårsperiode er bompengar (anna finansiering). Nærmare om forslag til ramme på programområda: I perioden er det lagt inn ei ramme på 202 mill kroner til dei 6 programområda, sjå tabell 5 nedanfor. I tillegg kjem tiltaka i regjeringa si krisepakke for 2009 som gir bindingar i 2010 og 2011 på om lag 100 mill kroner. Dette er i stor grad sekkeposttiltak som elles ville ha vore naturleg å prioritere i perioden. Nivået på programområda i perioden er dermed totalt om lag 300 mill kroner. Når ein tek omsyn til at 43 mill kroner vert øyremerka til finansiering av Kvammapakken, er den reelle satsinga på programområda i perioden på nivå med tilsvarande satsing i perioden Innanfor dei økonomiske rammene som er presentert i utkastet til handlingsprogram for det nye fylkeskommunale vegnettet er det etter fylkesrådmannen sitt skjønn godt samsvar mellom målsetjingar, utfordringar og prioriteringar i fylket. Fylkesrådmannen sitt forslag til hovudprioriteringar i perioden går fram av tabell nedanfor (tabell 5). Det er ikkje lagt opp til ein tilsvarande tabell for siste 6-års periode i utkastet til handlingsprogram. I siste seksårsperiode er det openbart større rom for nye satsingar. Fram mot endeleg handsaming av handlingsprogrammet i fylkestinget i desember vil det bli arbeidd vidare med å prioritere nye prosjekt i perioden I tillegg vil det bli sett i gang eit systematisk arbeid for å ta igjen noko av etterslepet på vegnettet i form av ei langsiktig satsing på drift og vedlikehald. Samtidig vil det bli prioritert å auke satsinga på viktige programområde som kollektivtransport, trafikksikring og gang- og sykkeltiltak. 7.0 Fylkesrådmannen si tilråding: Fylkesutvalet vedtek å sende utkast til handlingsprogram (19) for det nye fylkesvegnettet på høyring til kommunar, regionråd og interesseorganisasjonar. 8

9 TABELL 5 - NYTT FYLKESVEGNETT Fk midlar Anna finans. Fk midlar Anna finans. Fk midlar Anna finans. Fk midlar Anna finans. Fk midlar Anna finans. Refusjonar Igangsette prosjekt Rv 546 Austevollbrua, ferjetilskot Rv 546 Austevollbrua, refusjon Rv 48 Løfallstrand - Årsnes Rv 48 Helland - Havsgårdsdalen Rv 567 Hauge - Lonevåg Rv 563 Kleppestø - Ask Tiltakspakken Rv 555 Eide - Vorland Rv 57 Alver - Isdalstø Rv 546 Hufthamar - Haugland Rv 565 Heiane - Austrheim Rv 567 Valestrandsfossen Rv 565 Undergang Alver Rv 550 Eitrheimtunnelen Rv 550 Utne - Herand Rv 541 Langevåg ferjekai Rv48 Utåker ferjekai Bergensprogrammet X X X X X Jondalstunnelen X X X X Nye strekningsvise prosjekt Kvammapakken X X X X Bømlopakken X X X X Tunnel bak Tysse X X Jensanesvegen Programsatsingar (utanom Bergen) Kollektivtiltak Trafikksikring Gang-og sykkelvegar Miljøtiltak Mindre utbetringar/til rådvelde Planlegging Sum investeringar Drift/vedlikehald Sum fylkesvegar Ferjedrift SUM

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201204259-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 06.06.2012 21.06.2012 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

INNHALD SAMANDRAG. Handlingsprogram 2010-2013(19) for det nye fylkesvegnettet

INNHALD SAMANDRAG. Handlingsprogram 2010-2013(19) for det nye fylkesvegnettet INNHALD SAMANDRAG 1 INNLEIING...5 1.1 FORVALTNINGSREFORMA NYTT FYLKESKOMMUNALT VEGNETT... 5 1.2 KVA ER HANDLINGSPROGRAMMET?... 7 1.3 FYLKESKOMMUNEN SOM TRANSPORTAKTØR FRÅ 2010... 8 1.4 ARBEIDET MED HANDLINGSPROGRAMMET...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201308675-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18.11.2013 21.11.2013 10.12.2013-11.12.2013

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-6 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget

Detaljer

RIKSVEGBUDSJETTET HØYRING

RIKSVEGBUDSJETTET HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201004944-2 Arkivnr. 811 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 RIKSVEGBUDSJETTET 2011 - HØYRING

Detaljer

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-3 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-9 Arkivnr. 816 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.09.2011 22.09.2011 OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI

Detaljer

Fylkeskommunen som vegeigar

Fylkeskommunen som vegeigar Fylkeskommunen som vegeigar Arild Fuglseth Samferdselssjef Møre og Romsdal fylke Samspleis konferansen 13.01.2010 Ein lenge ønska transportetat Forvaltningsreforma gir oss moglegheit til å etablere den

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN , HØYRINGSFRÅSEGN

SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN , HØYRINGSFRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-2 Arkivnr. 816 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN 2010-2019,

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringskonferanse for kommunane, 22.11.2011 Øivind Hauge Støle, leiar Fylkestrafikksikringsrådet Grunnlaget Fylkeskommunene sitt ansvar for trafikksikring,

Detaljer

Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet. v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke

Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet. v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Utfordringar drift og vedlikehald - generelt Det generelle biletet er presentert i transportetatane sitt framlegg til

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Regional transportplan Sogn og Fjordane

Regional transportplan Sogn og Fjordane Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Folkemøte Balestrand, Kviknes hotell 16.1.2013 Regional transportplan for Sogn og Fjordane Bakgrunn: Ny plan- og bygningslov 2010. Regional planstrategi:

Detaljer

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201003266-29 Arkivnr. 714 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.02.2013 20.02.2013 SAK OM FASTLANDSSAMBAND

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200306601-10 Arkivnr. 815 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.05.2008 22.05.2008 FRAMTIDIG FERJELEIE

Detaljer

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP Presentasjon Ramme for investeringsprogrammet RTP vedteke i FT i juni 2017 Vedtak i FUV i juni 2017 å sende investeringsprogrammet på høyring utan politisk

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen

Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: FORSLAG TIL VEDTAK 1. Vestlandsrådet viser til tidlegare handsaming

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10276-15 Saksbehandlar: Knut Djuve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Omklassifisering av eksisterande

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Statsbudsjettet 2010. Møte med stortingsbenken 09.11.09

Statsbudsjettet 2010. Møte med stortingsbenken 09.11.09 Statsbudsjettet 2010 Møte med stortingsbenken 09.11.09 Nytt inntektssystem Nye kostnadsnøklar frå 2011 Vert lagt fram i kommuneproposisjonen mai 2011 Bygger på Borge-utvalet med nokre tilleggsutgreiingar

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - BRUFORSKRIFT FOR FYLKESVEG

HØYRINGSUTTALE - BRUFORSKRIFT FOR FYLKESVEG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201108846-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.11.2011 28.11.2011-29.11.2011 HØYRINGSUTTALE

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Prop. 149 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet 21. september 2012,

Detaljer

Handlingsprogram 2013 2017

Handlingsprogram 2013 2017 Handlingsprogram 2013 2017 Vedlegg til Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg april 2012. Høyringsfrist 30. juni 2012. UTGREIINGSOPPGÅVER 2013 2016 1 Handlingsprogram til regional

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOTSMIDLAR TIL KOMMUNESEKTOREN (BRA- MIDLAR) FOR 2010 OG PRIORITERING AV SØKNADER FRÅ HORDALAND

SØKNAD OM TILSKOTSMIDLAR TIL KOMMUNESEKTOREN (BRA- MIDLAR) FOR 2010 OG PRIORITERING AV SØKNADER FRÅ HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200812559-17 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM TILSKOTSMIDLAR

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2009/6069 - /Q13

Detaljer

FYLKESVEGNETTET - UTLYSING AV NYE DRIFTSKONTRAKTAR PÅ FYLKESVEGANE I 2013

FYLKESVEGNETTET - UTLYSING AV NYE DRIFTSKONTRAKTAR PÅ FYLKESVEGANE I 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200907758-53 Arkivnr. 812 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 FYLKESVEGNETTET - UTLYSING

Detaljer

Hva skjer i Telemark og Grenland?

Hva skjer i Telemark og Grenland? Hva skjer i Telemark og Grenland? NTP 2010 19, statlige handlingsprogram 2010-13 Statsbudsjettet rentekompensasjonsordningen Handlingsprogram for fylkesvegene Samarbeid om areal, transport og klima i Grenland

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen. Ny handsaming i Vestlandsrådet 22. april

Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen. Ny handsaming i Vestlandsrådet 22. april Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

ORGANISERING AV TRAFIKKSIKRINGSARBEIDET

ORGANISERING AV TRAFIKKSIKRINGSARBEIDET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201011362-48 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Ådlandsvik, Lise Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.10.2013 31.10.2013 ORGANISERING AV TRAFIKKSIKRINGSARBEIDET

Detaljer

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200906373-6 Arkivnr. 814 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.04.2010 22.04.2010 RADIOSAMBAND I TUNNELAR I

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes Kommune Saksmappe: 2009/5518-3 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Handlingsprogram - nye fylkesveier 2010-2019 - høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

1. Samandrag I sak 13/12 vedtok hovudutval for samferdsle m.a. at strekninga Ånneland - Skipavika vert omklassifiserte frå fylkesveg til kommunal veg.

1. Samandrag I sak 13/12 vedtok hovudutval for samferdsle m.a. at strekninga Ånneland - Skipavika vert omklassifiserte frå fylkesveg til kommunal veg. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Lars Erik Lunde, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15/819-5 Oppfølgjing av vedtak om omklassifisering av delar av fv. til kommunal veg Fylkesdirektøren rår hovudutval

Detaljer

Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem.

Bompengeperioden skal framleis gjelda fram til 2025, men med fleire prosjekt og nytt takstog rabattsystem. Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Vedtak og tilrådingar frå fylkestinget 13. mars 2012 Bergen 13. mars 2012 Fylkestinget

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOTT TIL TILGJENGETILTAK I KOMMUNE- SEKTOREN (BRA-MIDLAR) FOR 2009 OG PRIORITERING AV SØKNADER

SØKNAD OM TILSKOTT TIL TILGJENGETILTAK I KOMMUNE- SEKTOREN (BRA-MIDLAR) FOR 2009 OG PRIORITERING AV SØKNADER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200812559-6 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.01.2009 22.01.2009 SØKNAD OM TILSKOTT TIL TILGJENGETILTAK

Detaljer

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring.

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Behandling i Samferdselsutvalet - 04.03.2015 Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Fylkesrådmannen legg saka fram med slikt forslag til nytt vedtak: Møre og Romsdal

Detaljer

Servicebygg Jondal ferjekai fylkeskommunal løyving

Servicebygg Jondal ferjekai fylkeskommunal løyving SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/3117-5 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 03.11.2016 Fylkesutvalet 16.11.2016 Servicebygg Jondal ferjekai

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV ASKØYPAKKEN - SØKNAD

DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV ASKØYPAKKEN - SØKNAD HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-23 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 14.11.2012 06.12.2012 11.12.2012-12.12.2012

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

STATUS FOR DRIFT OG VEDLIKEHALD AV FYLKESVEGNETTET GRUNNLAG FOR ARBEID MED UTVIKLING AV STRATEGI

STATUS FOR DRIFT OG VEDLIKEHALD AV FYLKESVEGNETTET GRUNNLAG FOR ARBEID MED UTVIKLING AV STRATEGI HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200907758-16 Arkivnr. 812 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010 STATUS FOR DRIFT

Detaljer

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201202536-1 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.04.2012 25.04.2012-26.04.2012 SØKNADER FRÅ HORDALAND

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet.

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/997-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Budsjett 2017 endringar ny

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Bompengepakken Stord vestside

Søknad om delvis bompengefinansiering av Bompengepakken Stord vestside Søknad om delvis bompengefinansiering av Bompengepakken Stord vestside Utkast til søknad pr. 18.4.2011 1. Bakgrunn Bompengeinnkrevinga på ferjesambandet E39 Halhjem - Sandvikvåg til finansiering av opprusting

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2010 mm.

Kommuneproposisjonen 2010 mm. Kommuneproposisjonen 2010 mm. Orientering for finansutvalet 25. mai 2009 v/økonomisjef Eli Nes Killingrød Kommuneproposisjonen 2010 (RNB 2009) Med fokus på lokal verknad på: Fellesinntekter og utgifter

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Regionale møter samferdsel 2011

Regionale møter samferdsel 2011 23.10.2011 Regionale møter samferdsel 2011 Arild Fuglseth, samferdselssjef God velferd gjennom: Samferdselspolitiske mål - God mobilitet - Effektivt næringsliv - Godt miljø - God sosial fordeling - God

Detaljer

Oppfølging av Regional plan for museum 2015

Oppfølging av Regional plan for museum 2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik, Per Morten Ekerhovd Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014

Detaljer

BOMPENGESØKNAD FOR VIDAREFØRING AV BERGENSPROGRAMMET

BOMPENGESØKNAD FOR VIDAREFØRING AV BERGENSPROGRAMMET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200802373-10 Arkivnr. 053.8 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 03.06.2009 09.06.2009 09.06.2009-10.06.2009

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/19360-4 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.11.2014 Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid Samandrag

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.10.2013 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201105851-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.06.2011 23.06.2011 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

Tilskotsordning til tiltak for auka sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner. Søknad om midlar for 2018

Tilskotsordning til tiltak for auka sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner. Søknad om midlar for 2018 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/23709-49 Saksbehandlar: Gunhild Raddum Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 07.09.2017 Fylkesutvalet 20.09.2017 Tilskotsordning til

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

RALLARVEGRÅD - UTNEMNING AV REPRESENTANT

RALLARVEGRÅD - UTNEMNING AV REPRESENTANT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201105600-21 Arkivnr. 715 Saksh. Hage, Torild Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 10.01.2012 26.01.2012 RALLARVEGRÅD

Detaljer

ØKONOMIAVDELINGA Budsjettseksjonen - Økonomiavd

ØKONOMIAVDELINGA Budsjettseksjonen - Økonomiavd ØKONOMIAVDELINGA Budsjettseksjonen - Økonomiavd Notat Dato: 15.07.2014 Arkivsak: 2014/14001-12 Saksbehandlar: nilvetl Til: Frå: Fylkesordføraren Fylkesvaraordføraren Gruppeleiarane Fylkesrådmannen Nytt

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP Godkjent av: Fiona Thorvaldsen Arkivsaksnr.: 11/198 Arkivkode: Q00 Saksbehandlar: Aslaug Norendal Behandling i: Hovudutval for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016 Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019)

FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019) SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 08/1740-91 Løpenr.: 27387/09 Arkiv: 122N00 SAKSARKIV Saksbehandler: Øystein Olav Miland FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019) Innstilling

Detaljer

Fylkeskommunens rolle som vegeier. Gro R. Solberg

Fylkeskommunens rolle som vegeier. Gro R. Solberg Fylkeskommunens rolle som vegeier Gro R. Solberg 8.11.10 Samferdselsavdeling i Buskerud fylkeskommune Utredning om ny samferdselsenhet høst 2009 Opprettelse av samferdselsavdeling 2.2.10 6 ansatte + ca.

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 7. november 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2017

Finansrapport 1. tertial 2017 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-14 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.05.2017 Fylkestinget 13.06.2017 Finansrapport 1. tertial

Detaljer

St.prp. nr. 89 ( )

St.prp. nr. 89 ( ) St.prp. nr. 89 (2006 2007) Om utbygging og finansiering av rv 567 Hauge Lonevåg i Osterøy kommune i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 24. august 2007, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN. Forvaltningsrevisjon innan samhandling på vegområdet tilbakemelding til kontrollutvalet pr

FYLKESRÅDMANNEN. Forvaltningsrevisjon innan samhandling på vegområdet tilbakemelding til kontrollutvalet pr FYLKESRÅDMANNEN Notat Dato: 09.07.2015 Arkivsak: 2014/16411-7 Saksbehandlar: benutne Til: Frå: Kontrollutvalet Fylkesrådmannen Forvaltningsrevisjon innan samhandling på vegområdet tilbakemelding til kontrollutvalet

Detaljer

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 78 (2008 2009) Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29. mai 2009, godkjend i statsråd

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

RAMMEPLAN FOR AVKJØRSLER OG BYGGEGRENSE I HORDALAND - GODKJENNING AV HORDALAND FYLKESKOMMUNE

RAMMEPLAN FOR AVKJØRSLER OG BYGGEGRENSE I HORDALAND - GODKJENNING AV HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201202641-3 Arkivnr. 812 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 RAMMEPLAN FOR AVKJØRSLER

Detaljer

Forskrift om mellombelse bompengetakstar i Bergen - høyring

Forskrift om mellombelse bompengetakstar i Bergen - høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/4913-4 Saksbehandlar: Thorbjørn Aarethun Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 16.11.2016 Forskrift om mellombelse bompengetakstar i Bergen - høyring

Detaljer

Fylkesbudsjett 2016 Fordeling av planleggingsmidlar fylkesveg : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Fylkesbudsjett 2016 Fordeling av planleggingsmidlar fylkesveg : : : Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Statens vegvesen Sak nr.: 16 / 792-1 Fylkesbudsjett 2016 Fordeling av planleggingsmidlar fylkesveg : : : Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesdirektøren

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Utfordringar på fylkesvegnettet i Stryn kommune. Innlegg for fylkestinget Ordførar Nils P Støyva

Utfordringar på fylkesvegnettet i Stryn kommune. Innlegg for fylkestinget Ordførar Nils P Støyva Utfordringar på fylkesvegnettet i Stryn kommune. Innlegg for fylkestinget 14.10.09. Ordførar Nils P Støyva 1 Takk for nye Stryn v.g. skule 2 3 Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2010-2013 (19) Handsaming

Detaljer