HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP SAMANDRAG Statens vegvesen Vegdirektoratet har på oppdrag frå Samferdselsdepartementet sendt ut rapporten «Anbefaling om regionale bompengeselskaper» frå på høyring. Det er om lag 60 ulike bompengeselskap i landet. Vegdirektoratet reknar med at ei omstrukturering til større selskap kan gje ei meir ryddig forvaltning av sektoren og på sikt gje økonomiske gevinstar. Fylkesrådmannen viser til at fylkespolitiske organ i Hordaland ved fleire høve har gått inn for å etablera eit fylkeskommunalt/regionalt bompengeselskap. Det er ikkje konkretisert nærmare kor omfattande eit slikt selskap bør vera eller kor selskapet skal lokaliserast. Hovudintensjonen med omstruktureringa av bompengeselskapa må vera å kutta kostnader, noko som bør vera svært vesentleg for talet på selskap, storleiken og lokaliseringa. Fylkesrådmannen vil likevel peike på at eventuelle endringar av strukturen av bompengesselskapa også opnar opp for at «minimumsløysinga» (eit bompengeselskap per fylke) kan etablerast. Fylkesrådmannen meiner det bør vera opp til selskapa å vurdera kva av kjerneoppgåvene (t.d. administrasjon og rekneskapsføring) selskapa vil utføra sjølve og kva som skal konkurranseutsetjast. Styret i selskapet bør, gjennom å kjenna selskapet, ha dei beste føresetnadane for å vurdera korleis selskapet skal driftast.

2 FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkesutvalet stiller seg positiv til intensjonen med omstrukturering av bompengeselskapa for å kutta kostnader, noko som bør vera svært vesentleg for talet på selskap, storleiken og lokaliseringa. 2 Fylkesutvalet legg til grunn at det vert opna opp for at også «minimumsløysinga» (eit bompengeselskap per fylke) kan etablerast. 3. Det bør vera opp til selskapa å vurdera kva av kjerneoppgåvene selskapa vil utføra sjølve og kva som skal konkurranseutsetjast. Johnny Stiansen Kst. fylkesrådmann Thorbjørn Aarethun Kst. samferdselssjef Vedlegg: 1. Høyringsbrev frå Statens vegvesen frå «Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012.» 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : 1.0 Bakgrunn Statens vegvesen Vegdirektoratet har på oppdrag frå Samferdselsdepartementet sendt ut rapporten «Anbefaling om regionale bompengeselskaper» frå på høyring. Det er om lag 60 ulike bompengeselskap i landet. Vegdirektoratet reknar med at ei omstrukturering til større selskap kan gje ei meir ryddig forvaltning av sektoren og på sikt gje økonomiske gevinstar. Høyringsfristen er sett til 1.februar Grunngjevinga i rapporten for samanslåing til større selskap I rapporten vert det vist til at kompetanse og økonomiske resultat varierer mellom mykje mellom selskapa: «Situasjonen avviker fra brukeres og politikeres samstemte forventninger til at bompengeprosjektet skal drives med lavest mulige kostnader.» Det vert vist til at større selskap vil kunna gje reduserte administrasjons- og driftskostnader gjennom Styrka bestillarfunksjon i høve til driftsselskapa (kompetanse og forhandlingsposisjon). Lågare faktureringskostnadar for passeringar av køyretøy utan brikke (ein faktura for fleire bompengeprosjekt). Samanslåing av utstedarfunksjonen (enklare for kunden, meir effektiv handtering av avtalar/brikker m.m.). Verdien av kontinuerleg kompetansebygging i eit varig arbeidsmiljø. I høve til finanskostnadar vert det vist til at det er store variasjonar i kva lånevilkår dei ulike bompengeselskapa oppnår. I rapporten vert det konkludert med at: «Et regionalt selskap vil i større grad enn dagens selskaper kunne ha de ressurser som kreves for å utnytte den kredittverdigheten bompengeselskapet har i lånemarkedet. Faste, varige selskaper sikrer kontinuitet i opparbeidet kompetanse.» 3.0 Tilrådingar i rapporten Maksimalt eit selskap per fylke Vegdirektoratet legg opp til at det vil vera frivillig om dagens bompengeselskap vil fortsetja aleine eller bli teke inn i det nye regionale bompengeselskapet. Men Vegdirektoratet vil at nye bompengeprosjekt automatisk blir innlemma i det aktuelle regionale selskapet. Vegdirektoratet ser det som optimalt om selskapa vert inndelte geografisk som Vegregionane (minst tre fylke i kvart regionalt selskap, totalt seks regionale selskap), men dette er ikkje eit krav. Vegdirektoratet reknar med at det, i høve til tilrådd geografisk dekningsområde, trengst 3-5 tilsette i kvart selskap for å følgja opp driftsavtalar og utføra alle oppgåver innan økonomiforvaltning og rapportering. Organisering som aksjeselskap Aksjeselskap vert tilrådd som selskapsform og eigarane bør primært vera fylkeskommunar, men også kommunar kan vera eigarar. Andre selskapsformer som t.d. fylkeskommunale foretak, er ikkje vurderte som «hensiktsmessige», grunna ulike rekneskapsprinsipp. Det er lagt til grunn at dei regionale selskapa «kun skal befatte seg med vedtatte innkrevingsprosjekter. Selskapet skal ikkje under noen omstendighet brukes som en pådriverorganisasjon for nye prosjekter». 1 Sjå: 3

4 Organisering i prosjektmodell Fleire bompengeprosjekt inngår i det same regionale selskapet, men midlane skal haldast åtskilte. Uavhengige prosjektrekneskapar utan samanblanding av midlane, vil vera eit ubetinga krav til selskapa - for å ta vare på nytteprinsippet og å hindra kryssubsidiering av bompengeprosjekta (sjå s. 8 i rapporten). To andre modellar konsernmodellen og ekspertmodellen er også blitt vurderte, men er forkasta (sjå s. 10 i rapporten). Rekneskapsføringa legg ein opp til skal skje i selskapet. «..kjøp av regnskapstenester vil ikke bli mulig da regnskapsbyråer bruker sine egne regnskapsprogram som ikke kan holde bomprosjektene helt økonomisk atskilt.» Forenkla uoversiktlege pris- og rabattordningar Omorganiseringa skal gje grunnlag for å forenkla uoversiktlege pris- og rabattordningar. Vegdirektoratet tilrår at dei regionale selskapa skal vera «utsteder» av kundeavtalar og gje kundane ein einsarta avtale uansett kva anlegg dei køyrer i. Innkreving frå dei enkelte bompengeprosjekta skal vidareførast på same vilkår etter samanslåinga. Men Vegdirektoratet foreslår ein «mekanisme» for frivillig overgang til ein felles metode for takst og rabatt, utan at det må fremjast nye bompengeproposisjonar for Stortinget for kvart enkelt bompengeprosjekt. Nytt avtaleverk Vegdirektoratet skriv at omstruktureringa av sektoren gjer det naudsynt å utarbeida nytt avtaleverk. Utkast til ny bompengeavtale inngår ikkje i rapporten, men vil bli fremma for godkjenning av departement og Storting før oppstart av ny organsisasjonsstruktur. 4.0 Andre rammer for større bompengeselskap Oppgåver og driftsprinsipp som før Forslaget til omorganisering inneber inga endring i bompengeselskapa sine oppgåver og driftsprinsipp. Oppgåvene til selskapa er omtala på s. 7 og 8 i rapporten. Økonomiske og administrative konsekvensar Etablering av regionale/fylkeskommunale selskap vil ha økonomiske og administrative konsekvensar for bompengeselskapa, det offentlege, og for brukarane av vegnettet. Selskapskostnadane er forventa å gå ned, men det er usikkert kor stor gevinsten vert. På kort sikt er det ikkje rekna med vesentlege endringar i kostnadar for det offentlege. Færre selskap er mindre ressurskrevande å kontrollera. Vegdirektoratet skriv at det kan bli lettare å få samanliknbar rapportering, til rett tid frå store profesjonelle selskap, men at større selskap normalt vil vera meir ressurskrevande å følja opp. Etablering av regionale selskap er forventa å ha positive økonomiske konsekvensar for brukarane av vegnettet. Dei økonomiske effektane vil koma brukarane av vegnettet til gode i form av lågare total bompengeinnbetaling over prosjektet si levetid. Framdrift I rapporten frå Vegdirektoratet kapittel 7 er det skissert ein framdriftsplan med tiltak og ansvar. Om det vert gjeve klarsignal frå Samferdselsdepartementet til å gjennomføra denne reforma, legg Vegdirektoratet opp til å etablera eit samhandlingsforum for å detaljera forslaget. 5.0 Tidlegare rapportar og vedtak i HFK I 2005 utarbeidde Hordaland fylkeskommune rapporten «Organisering og administrasjon av bompengeselskapa Administrasjonsselskap eit steg på vegen mot fylkeskommunalt eller regionalt bompengeselskap» 2. I rapporten vart ein modell med eit fylkeskommunalt eller regionalt bompengeselskap tilrådd som optimal løysing på lang sikt, der ein «nyttar stordriftsfordelar, utviklar ein kompetent organisasjon og nyttar samordningseffektar». Fylkestinget handsama rapporten , sak 69/05, og vedtok mellom anna å etablera eit administrasjonsselskap for 2 Sjå: 4

5 bompengeselskap i Hordaland. Fylkesutvalet gjorde , sak 243/06 «Uttale til ny forskrift om bompengeavgifter på offentleg veg», mellom anna slikt vedtak: «Fylkestinget har tidlegare vedteke å etablere eit felles administrasjonsselskap for alle bompengeprosjekta i fylket som eit første steg i arbeidet med å etablere eit felles regionalt bompengeselskap. Fylkesutvalet går inn for at det i bompengeordninga vert opna opp for at det kan etablerast eit fylkeskommunalt eller regionalt bompengeselskap med lokal forankring.» Som eit første steg på vegen mot eit regionalt bompengeselskap, vart det i 2009 satsa på å etablera eit administrasjonsselskap for bompengeselskapa i fylket. Men saka vart trekt, grunna mogleg konflikt i høve til påtenkt organisering i høve til regelverket om offentlege anskaffingar. I april 2010 låg rapporten «Fylkeskommunale/regionale bompengeselskap 3» føre, utarbeida av ei arbeidsgruppe frå Statens vegvesen og fylkeskommunane i Buskerud, Sør- Trøndelag og Hordaland, rapporten. Rapporten tilrår oppretting av fylkeskommunale/regionale bompengeselskap. I Regional transportplan Hordaland , sak 72/12, som vart handsama i Fylkestinget , legg ein opp til å etablera eit fylkeskommunalt/regionalt bompengeselskap. Dersom det vert opna for etablering av fylkeskommunale / regionale bompengeselskap bør det snarast startast eit arbeid med å etablera eit slikt selskap her i fylket. Fylkestinget gjorde , sak 73/12 «Årsbudsjett 2013/Økonomiplan », melllom anna slikt vedtak: «Fylkestinget ber om at det vert lagt fram ei utgreiing som synleggjer positive og negative konsekvensar av at dei prosjektrelaterte bompengeselskapa vert erstatta av eit regionalt bompengeselskap. Utgreiinga må vurdera dei ulike fasane i eit bompengeprosjekt; - tidleg fase med innsal av prosjektet og finansierings-/innkrevjingsfasen etter realiseringsvedtak.» 6.0 Fylkesrådmannen sine merknader Fylkesrådmannen viser til at fylkespolitiske organ i Hordaland ved fleire høve har gått inn for å etablera eit fylkeskommunalt/regionalt bompengeselskap. Det er ikkje konkretisert nærmare kor omfattande eit slikt selskap bør vera eller kor selskapet skal lokaliserast. Hovudintensjonen med omstruktureringa av bompengeselskapa må vera å kutta kostnader, noko som bør vera svært vesentleg for talet på selskap, storleiken og lokaliseringa. Fylkesrådmannen vil likevel peike på at eventuelle endringar av strukturen av bompengesselskapa også opnar opp for at «minimumsløysinga» (eit bompengeselskap per fylke) kan etablerast. Fylkesrådmannen meiner det bør vera opp til selskapa å vurdera kva av kjerneoppgåvene (t.d. administrasjon og rekneskapsføring) selskapa vil utføra sjølve og kva som skal konkurranseutsetjast. Styret i selskapet bør, gjennom å kjenna selskapet, ha dei beste føresetnadane for å vurdera korleis selskapet skal driftast. Fylkesrådmannen er spørjande til tilrådinga om at selskapa sjølve må føra rekneskapane i eit eige rekneskapsprogram, for å halda rekneskapane frå ein annan. Moderne rekneskapssystem vil truleg kunna takla rekneskapsutfordringane som følgjer ved å omstrukturera bompengeselskapa. 3 Sjå: 5

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 134/14 Formannskapet 01.12.2014 125/14 Kommunestyret 11.12.2014 Kommunereforma

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer