INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR SAMANDRAG Fylkesrådmannen legg med dette fram ei sak for å avklara og orientera om kva som er og bør vera fylkeskommunen sitt investering- og driftsansvar for innfartsparkering i Bergensområdet. Fylkesrådmannen legg til grunn prinsippet om at vedkomande vegstyresmakt er ansvarleg for investering og teknisk drift/vedlikehald av innfartsparkering inklusive sykkelparkering. Det kan vera innfartsparkeringsplassar som ligg til kommunal eller statleg veg, men som reelt betener terminalar som ligg til fylkesveg. Fylkesrådmannen meiner at slike anlegg kan ein sjå på som ein del av terminalen, og er innstilt på å ta investeringsansvar om terminalen er definert som ein fylkesvegterminal dvs. om terminalen ligg til fylkesveg. Ansvaret for teknisk drift (brøyting, kosting, reasfaltering, merking og liknande) på slike plassar legg fylkesrådmannen opp til vert teke hand om i leveranseavtale med Statens vegvesen. Fylkesrådmannen føreset vidare at fylkeskommunen sitt ansvar gjeld for overordna plassar for innfartsparkering slik det kjem fram i saka til fylkesutvalet Der det er aktuelt å leiga parkeringsplassar hos private grunneigarar/kjøpesenter osv. rår fylkesrådmannen til at dette vert eit fylkeskommunalt ansvar. Som ansvarleg for kollektivtransporten vil det vera aktuelt at fylkeskommunen ivaretek behovet for samordning og fellesløysingar for operativ drift av innfartsparkering.

2 FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkesutvalet viser til Veglova 1 og legg til grunn prinsippet om at vedkomande vegstyresmakt er ansvarleg for investering og teknisk drift/vedlikehald av innfartsparkering og haldeplassar/terminalar. Samstundes kan det vera innfartsparkeringsplassar som ligg til kommunal eller statleg veg, men som reelt betener terminalar som ligg til fylkesveg. Fylkesutvalet meiner at slike anlegg kan ein sjå på som ein del av terminalen, og er innstilt på å ta ansvar for investering og teknisk drift/vedlikehald om terminalen er definert som ein fylkesvegterminal dvs. om terminalen ligg til fylkesveg. 2. Fylkesutvalet føreset at fylkeskommunen sitt ansvar gjeld for overordna plassar for innfartsparkering slik det kjem fram i saka til fylkesutvalet Dersom det er aktuelt å leiga plassar for innfartsparkering hjå private grunneigarar/kjøpesenter, vert dette eit fylkeskommunalt ansvar. 3. Fylkesutvalet godkjenner at fylkeskommunen tek ansvaret for innfartsparkering for operativ drift (marknadsføring og eventuelt overvaking, oblatordning og parkeringstilsyn) på plassar for innfartsparkering - også på plassar som ligg til/på kommunal, statleg og privat veg eller grunn, i samråd med vegeigar/grunneigar. Paul M. Nilsen Magnus Vestrheim 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Innleiing Fylkesrådmannen legg med dette fram ei sak for å avklara og orientera om kva som er og bør vera fylkeskommunen sitt investering- og driftsansvar for innfartsparkering i Bergensområdet. Saka omhandlar driftsansvar for innfartsparkering der fylkeskommunen er kollektivstyresmakt. Innfartsparkering for togreisande er Jenbaneverket sitt ansvar. Innfartsparkering er definert slik i Statens vegvesen si handbok 232 Kollektivtransport på veg : Innfartsparkering er et begrep knyttet til parkering av kjøretøy for individuell transport ved trafikkårer/knutepunkter (veg/bane) med godt kollektivt transporttilbud. Innfartsparkering i Bergensområdet handlar i stor grad om overgang frå eigen bil eller sykkel til buss i ytre delar av Bergen (utanfor kollektivbyen som strekkjer seg 10 km. frå sentrum) for transport inn til sentrum. Innfartsparkering er eit av fleire tiltak i ein samla transportpolitikk for å auka kollektivtransporten si konkurransekraft. Ein kan sjå på innfartsparkering som ein del av kollektivtilbodet og som ein av føresetnadane for at kollektivtilboda blir nytta. Innfartsparkering i Bergensområdet status og vidare utvikling I rapporten Innfartsparkering i Bergensområdet er følgjande stadar med etablert innfartsparkering utpeika som overordna innfartsparkeringsplassar: Stad Plassar per i dag Planar framover Arna 520 Planar om P- hus på sikt Åsane 200 Planar om vidare utbygging og leige ved terminalen. Storavatnet nye plassar skal opparbeidast. Nesttun Planar om etablering av plassar. 120 plassar er etablert. Birkelandsskiftet 120 Mogleg utviding. Flatøy 45 Straume 128 Kleppestø 430 Planar om sentrumsutvikling I tillegg finst det mindre lokale innfartsparkeringsplassar. Det er i rapporten foreslått følgjande nye overordna innfartsparkeringsplassar: Liavatnet, Skarphaugen, Skjoldskiftet, Lagunen, Arefjord (til erstatning for Straume) og Tøsdalskiftet i Os. I tillegg kjem innfartssykkelparkering, som i stor grad kjem i bybanekorridoren. Bergen kommune har planlagt å byggja 740 nye plassar for sykkel. Politiske vedtak om innfartsparkering Fylkesutvalet handsama sak 196/08 rapporten Innfartsparkering i Bergensområdet Det vart gjort slikt vedtak: Fylkesutvalet ser positivt på innfartsparkering for bil og sykkel i Bergensområdet som eit av fleire tiltak i ein samla transportpolitikk for å auke kollektivtransporten sin konkurransekraft. Fylkesutvalet sluttar seg til dei overordna måla og hovudprinsippa som er gjort i rapporten om innfartsparkering i Bergensområdet. 3

4 Fylkesutvalet legg til grunn at spørsmålet om lokalisering, planlegging, prosjektering og gjennomføring av dei aktuelle tiltaka i Bergen kommune blir tatt hand om i regi av Bergensprogrammet. For tiltak utanfor Bergen ber fylkesutvalet om å få status på framdrift i samband med framlegging av dei årlege riksvegbudsjetta. Bystyret i Bergen handsama , med grunnlag i rapporten, sak om innfartsparkering i Bergensområdet. Bystyret vedtok mellom anna at: Det etableres anlegg for innfartsparkering for bil i tråd med tabell 5 i fagnotatet og vedtakspunkt 6 (Arna stasjon), på kort sikt ca. 600 nye plasser. Anlegg langs bybanen prioriteres. Det må arbeides for å finansiere opp tiltak utover tiltak Bergen kommune i dag har finansiering til. Det er et mål å øke andelen som sykler i Bergen. Sykkelparkering er et av flere virkemidler for å få flere til å reise mer miljøvennlig, og utgjør rimelige og lite arealkrevende tiltak. Alle større holdeplasser, kollektivknutepunkt og innfartsparkeringsanlegg bør være tilrettelagt for sikker sykkelparkering. For sykkelparkering avsettes på kort sikt 4,6 millioner kroner - av rammen på 40 millioner kr. - til 740 nye plasser, slik det fremkommer i saken. Langs bybanen etableres sykkelparkering som del av bybanens holdeplasser. Bergen bystyre ber byrådet sørge for et godt samarbeid med omegnskommunene og fylket slik at det etableres velfungerende innfartsparkering i alle omegnskommunene. Uten gode muligheter for innfartsparkering i omegnskommunene, vil trafikkanter herfra i stedet belaste innfartsparkeringen innad i Bergen kommune. Det må vurderes ulike tiltak som stimulerer reisende til å bruke innfartsparkering i egen kommune primært. Fylkesrådmannen si vurdering og tilråding For utvikling av innfartsparkering vil det vera naudsynt å vurdera og avklara ansvar og oppgåvefordeling mellom dei ulike forvaltningsnivå i høve til investering, teknisk drift, operativ drift og leige av plassar. 1) Investering Etter Veglova 1 er parkeringsplass og haldeplass (terminal) som ligg beinveges til ein veg ein del av vegen. Investeringsansvaret for innfartsparkering må difor definerast ut frå kven som er vegeigar.. Investeringsansvaret for innfartsparkering vert då fordelt på stat,fylkeskommune og kommune ut frå om innfartsparkeringsplassen er definert som riksveg, fylkesveg eller kommunalveg. Kva type veg parkeringsplassen ligg ved, vert då avgjerande for kven som har investeringsansvaret. Det kan vera innfartsparkeringsplassar som ligg til kommunal eller statleg veg, men som reelt betener terminalar som ligg til fylkesveg. Fylkesrådmannen meiner at slike anlegg kan ein sjå på som ein del terminalen, og er innstilt på å ta investeringsansvar om terminalen er definert som ein fylkesvegterminal dvs. om terminalen ligg til fylkesveg. Fylkesrådmannen føreset at fylkeskommunen sitt ansvar gjeld for overordna plassar for innfartsparkering slik som det kjem fram av saka til fylkesutvalet ) Teknisk drift. Teknisk drift er brøyting, kosting, asfaltering, vegmerking, skilting og liknande dvs. drift av grunnen/anlegget. Etter prinsippet om vegstyresmakt er ansvaret for teknisk drift av innfartsparkering fordelt på dei tre vegeigarane når innfartsparkering kan definerast som veg. 4

5 Fylkeskommunen vil som vegeigar ta ansvar for teknisk drift/vedlikehald av innfartsparkering når innfartsparkeringa er meint å betena terminal ved fylkesveg. Ansvaret for teknisk drift (brøyting, kosting, reasfaltering, merking og liknande) på slike plassar legg fylkesrådmannen opp til vert teke hand om i leveranseavtale med Statens vegvesen. 3) Operativt drift Operativ drift er marknadsføring, billettering, sanntidsinformasjon, overvaking, oblatordningar og parkeringstilsyn m.m. Fylkeskommunen er ansvarleg for kollektivtransporten utanom jernbane. Ein kan sjå på innfartsparkering som ein utvida del av kollektivtilbodet og som ein føresetnad for at kollektivtilbodet blir nytta. Basert på dette prinsippet samt behovet for samordning og felles løysingar, kan det vera naturleg at fylkeskommunen tek eit ansvar for operativ drift av all innfartsparkering i tilknyting til terminalar og Bybanen eksklusive jernbaneterminalar i Bergensområdet. Som ansvarleg for kollektivtransporten vil det vera aktuelt at fylkeskommunen ivaretek behovet for samordning og fellesløysingar for operativ drift av innfartsparkering. 4) Leige av plassar. Skyss er involvert i innfartsparkering på Nesttun og Lagunen gjennom å administrera utdeling av oblatar. Utdeling av oblatar på Lagunen og Nesttun kostar Skyss kr per månad. På Lagunen vert det leigd plassar. Leige for plassane på Lagunen er kr per månad eller om lag 1000 kr. per plass per år. Leigeavtalar kan grunngjevast ut frå at fylkeskommunen ser det som naudsynt, praktisk eller strategisk viktig i høve til trafikkavvikling og satsing på kollektivtrafikken Det er rimeleg å leggja til grunn at drifting av innfartsparkering på store overordna plassar inkludert plassar for sykkel, som er ein del av det komande fylkesvegnettet eller vert leigd hos private grunneigarar, vil vera i storleiken 2 3 mill. kr. per år frå 2010 og utover mykje avhengig av kva ambisjonsnivå ein har for plassane. Der det er aktuelt å leiga parkeringsplassar hos private grunneigarar/kjøpesenter osv. rår fylkesrådmannen til at dette vert eit fylkeskommunalt ansvar. 5

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

BYSTASJONEN AS FORPROSJEKT TERMINAL NORD

BYSTASJONEN AS FORPROSJEKT TERMINAL NORD HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200910762-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 17.11.2010 24.11.2010-25.11.2010

Detaljer

INFRASTRUKTUR FOR ELBILAR

INFRASTRUKTUR FOR ELBILAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak 200907111-38 Arkivnr. 734 Saksh. Magnar Bjerga, Per Hjalmar Svae, Gudrun Mathisen Saksgang Samferdselsutvalet Kultur-

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Samferdselsavdelinga Arkivnr: 2015/1426-3 Saksbehandlar: Vigdis Robak Bjørgo Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Tidsdifferensierte

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200901499-28 Arkivnr. 167 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 17.11.2010 24.11.2010-25.11.2010

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar

Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 10. desember 2009 Samferdselsutvalet Frå: Arkivsak: /OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 822 Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar viser til vedlagt rapport

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

Fabrikkgaten - etablering av sykkelveg med fortau

Fabrikkgaten - etablering av sykkelveg med fortau Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner SØKNADSSKJEMA 2014/2015 (Alle punktene skal fylles ut. Ett skjema pr tiltak) Fabrikkgaten - etablering av sykkelveg med fortau Søker

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar SAMFERDSEL Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tal i heile 1000 kr Endring % 720 Vedlikehald fylkesvegar Brutto driftsutgifter 392 154 396 396 1,1 % Driftsinntekter -25 000-30 000 20,0 % Netto driftsutgifter 367

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller

Detaljer

KOLLEKTIVMELDINGA 2008

KOLLEKTIVMELDINGA 2008 KOLLEKTIVMELDINGA 2008 INNHALD INNHALD 3 FØREMÅL 4 UTVIKLINGSTREKK 6 OVERORDNA MÅL FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN I BERGENSOMRÅDET 7 50% passasjerauke og full framkomst 7 Miljøvenleg kollektivtransport 8 Universell

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonsseksjonen 5020 Bergen. Bergen 15. desember 2010

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonsseksjonen 5020 Bergen. Bergen 15. desember 2010 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 15. desember 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 14.-15.

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-542 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-542 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 04.05.04 072/04 HHOE Kvam heradsstyre 25.05.04 055/04 HHOE Avgjerd av: Saksh.: Hogne Høysæter Arkiv:

Detaljer

Fylkeskommunalt tilskot til planlegging av store vegprosjekt

Fylkeskommunalt tilskot til planlegging av store vegprosjekt saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.08.2012 49937/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.09.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 02.10.2012 Fylkestinget

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR

BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201208708-1 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 14.11.2012 21.11.2012-22.11.2012

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer