INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET SAMANDRAG Fylkesutvalet har ved to tidlegare høve (2008 og 2009) handsama spørsmål knytt til innfartsparkering i Bergensområdet. Det vart i 2008 lagt vekt på å nytte innfartsparkering som eit av fleire tiltak som kan styrke kollektivtransporten sin konkurransekraft, og at tiltak innan Bergen kommune vert tatt hand om gjennom Bergensprogrammet. Vidare vedtok fylkesutvalet i 2009 at vegeigarprinsippet skulle leggast til grunn for å definere ansvar for den einskilde innfartsparkeringsplass, og at fylkeskommunen skulle ta ei meir sentral rolle i utvikling av tilbodet. Fylkesrådmannen legg med dette fram sak om innfartsparkering med det føremål å gi ei statusmelding på arbeidet med innfartsparkering, avklare ambisjonsnivå, ansvarsforhold, finansiering og prioritering for det vidare arbeid. Dagens innfartsparkeringsordning gir eit viktig tilbod til m.a. område med lav kollektivdekning og er eit verkemiddel til å få fleire til å nytte kollektivtransport. Det må likevel peikast på at dagens rammer berre gir høve til eit moderat ambisjonsnivå, der dimensjoneringa meir har preg av eit avgrensa (kollektiv)tilbod for få brukarar enn eit trafikkreduserande middel som kan bidra til å auke talet på kollektivreisande i stort omfang. For å få vesentleg effekt av innfartsparkeringsordninga, peikar fylkesrådmannen på at dette må kombinerast med andre verkemidlar, som restriksjonar på biltrafikk og parkering i sentrum og vidare styrking av kollektivtilbodet. Fylkesrådmannen viser til at det ikkje bør skiljast prinsipielt mellom Bergensprogrammet og andre bompengepakkar, og at såleis kollektivtiltak (inkludert innfartsparkering) bør vere ein del av alle, relevante bompengepakkar også i omlandskommunane til Bergen. Når det gjeld finansiering der det ikkje ligg føre aktuelle bompengepakkar, viser fylkesrådmannen til at det må leggast til grunn eit samarbeid mellom fylkeskommunen og den einskilde kommune, både om planlegging og finansiering. Det pågår arbeid med fleire prosjekt for å styrke innfartsparkeringstilbodet. Fylkesrådmannen legg opp til at følgjande prosjekt er høgast prioritert i arbeidet med utvikling av innfartsparkeringstilbodet: Os, Storavatnet, Flatøy/ Nordhordland, Straume og Åsane.

2 FORSLAG TIL INNSTILLING Fylkesutvalet sluttar seg til ei vidareutvikling av innfartsparkeringstilbodet i Hordaland slik det er skissert i saka. Paul M. Nilsen fylkesrådmann Anne Iren Fagerbakke samferdselssjef 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : 1 BAKGRUNN 1.1 Rapport om innfartsparkering Hordaland fylkeskommune utarbeidde i 2008 rapporten Innfartsparkering i Bergensområdet 1, i samarbeid med Statens vegvesen, Bergen kommune og Bergen Parkering KF. Rapporten peikar på at det ikkje eksisterar erfaringstal eller normtal på kor mange innfartsparkeringsplassar det bør leggast til rette for. Det vert likevel presisert at talet på plassar bør halde tritt med befolkningsveksten, noko som betyr eit behov for 60 pst auke i talet på overordna plassar fram mot Ei auke i talet på kollektivreisande med 50 pst fram mot 2020 vil forsterke dette behovet. Kva nivå fylkeskommunen skal ha for ambisjonane for innfartsparkering heng saman med andre transportpolitiske verkemiddel som restriksjonar på bruk av privatbil (køprising, parkeringsrestriksjonar mm), og framkomst og kvalitet på kollektivtilbodet. Ei auka satsing på innfartsparkering aleine vil ikkje kunne løyse dagens utfordringar med tanke på kø/ forureining. I tillegg tek rapporten opp spørsmålet om lokalisering av plassane, med ei anbefaling at desse ikkje vert plassert i lokalsentra. I følgje rapporten bør det skiljast mellom overordna og lokale innfartsparkeringsplassar. Overordna plassar vert definert som plassar som inngår i ein samla transportstrategi for Bergensområdet der parkering sjåast i samanheng med overordna rutestruktur og hovudvegnettet i regionen. Overordna plassar er hovudsakleg retta mot arbeidsreiser inn mot sentrum. Såleis vert alle dagens innfartsparkeringsplassar i Bergensområdet definert som overordna. Fylkesutvalet gjorde 23. september 2009 vedtak om at fylkeskommunen sitt ansvarsområde omhandlar overordna plassar. Når det gjeld sykkelparkeringsplassar i samband med innfartsparkering, så trekkjer rapporten fram at sykkelparkeringsplassar nær kollektivtilbodet kan bidra til å auke talet på syklande. Til slutt tek rapporten opp spørsmålet om brukarbetaling. Det vert i rapporten lagt opp til at ei vesentleg heving av ambisjonsnivået talar for innføring av brukarbetaling. 1.2 Oblatordninga For å sikre at innfartsparkeringsplassane vert nytta av kollektivreisande, vart det i 2008 innført krav om oblat ved Lagunen, Nesttun, Oasen og Åsane 2. Kravet om oblat gjeld berre i perioden måndag til fredag 08 16, elles er plassen allment tilgjengeleg. Dagens oblatordning gir i utgangspunktet to utfordringar. 1) Det er berre brukarar med PeriodeSkyss som får tilgang til innfartsparkeringsplassane. 2) Oblatordninga tiltrekkjer seg mykje framandparkering, då bruken av parkeringsplassen ikkje er direkte knytt til Skysskortet. Dette gjeld spesielt Nesttun, Oasen og Åsane, der arbeidstakarar i området låner PeriodeSkyss frå familie, venner etc. for å få oblat og dermed parkere gratis. For å få innspel til løysingar på desse utfordringane vart det i 2010 gjennomført ei evaluering av oblatordninga. Evalueringa konkluderar med at bruk av bom direkte kopla til Skysskortet eller vidareføring av gjeldande ordning er dei to mest aktuelle løysingane. Førstnemnde ordning vert ikkje sett som aktuelt å realisere på kort sikt. Det kan vere aktuelt å sjå på ei slik løysing i samband med eventuell vidareutvikling av billetteringssystemet, men i utgangspunktet vert det altså lagt opp til å 1 Innfartsparkering i Bergensområdet. Kartlegging av behov og strategier for utvikling av innfartsparkeringsplasser for bil og sykkel. Januar Oblat vert delt ut gratis, mot framsyning av gyldig PeriodeSkyss. 3

4 vidareføre dagens ordning. Ordninga er ikkje optimal, men ho ivaretek omsynet til den klart viktigaste målgruppa, nemleg dei faste kollektivbrukarane. Elles vert det lagt opp til at oblatordninga bør gjelde på alle innfartsparkeringsplassane med fullt utnyta kapasitet, jf. seinare omtale. 1.3 Tidlegare politiske vedtak Fylkesutvalet handsama rapporten i (sak 196/08) og gjorde slikt vedtak: Fylkesutvalet ser positivt på innfartsparkering for bil og sykkel i Bergensområdet som eit av fleire tiltak i ein samla transportpolitikk for å auke kollektivtransporten sin konkurransekraft. Fylkesutvalet sluttar seg til dei overordna måla og hovudprinsippa som er gjort i rapporten om innfartsparkering i Bergensområdet. Fylkesutvalet legg til grunn at spørsmålet om lokalisering, planlegging, prosjektering og gjennomføring av dei aktuelle tiltaka i Bergen kommune blir tatt hand om i regi av Bergensprogrammet. For tiltak utanfor Bergen ber fylkesutvalet om å få status på framdrift i samband med framlegging av dei årlege riksvegbudsjetta. 23. september 2009 (sak 226/09) handsama fylkesutvalet spørsmåla om investerings- og driftsansvar for innfartsparkeringsplassane og gjorde slikt vedtak: 1. Fylkesutvalet viser til Veglova 1 og legg til grunn prinsippet om at vedkomande vegstyresmakt er ansvarleg for investering og teknisk drift/vedlikehald av innfartsparkering og haldeplassar/ terminalar. Samstundes kan det vera innfartsparkeringsplassar som ligg til kommunal eller statleg veg, men som reelt betener terminalar som ligg til fylkesveg. Fylkesutvalet meiner at slike anlegg kan ein sjå på som ein del av terminalen, og er innstilt på å ta ansvar for investering og teknisk drift/vedlikehald om terminalen er definert som ein fylkesvegterminal dvs. om terminalen ligg til fylkesveg. 2. Fylkesutvalet føreset at fylkeskommunen sitt ansvar gjeld for overordna plassar for innfartsparkering slik det kjem fram i saka til fylkesutvalet Dersom det er aktuelt å leiga plassar for innfartsparkering hjå private grunneigarar/kjøpesenter, vert dette eit fylkeskommunalt ansvar. 3. Fylkesutvalet godkjenner at fylkeskommunen, i samarbeid med omlandskommunane, tek ansvar for, og koordineringa av innfartsparkering for operativ drift på plassar for innfartsparkering også på plassar som ligg til/på kommunal, statleg og privat veg eller grunn, i samråd med vegeigar/grunneigar. 4. Før det vert føreteke investeringar til innfartsparkering, ber samferdselsutvalet om å få gjennomgå dei einskilde plasseringane og prioriteringane 1.4 Føremål med saka I tråd med fylkesutvalet sitt vedtak 23. september 2009 har det vore arbeidd med å følgje opp vedtaket om at fylkeskommunen skal ha den sentrale rolla i det vidare arbeid med innfartsparkering. Fylkesrådmannen legg med dette fram sak om innfartsparkering med det føremål å gi ei statusmelding på arbeidet, samt avklare ambisjonsnivå, ansvarsforhold, finansiering og prioriteringar for det vidare arbeid. 2 STATUS Tabell 1 gir eit oversyn over dagens innfartsparkeringsplassar og utviklingsplanar. 4

5 40 - Stad Tal på Behov fram Aktuell plassar mot utviding Merknad Nesttun P-hus (188 plassar) mellombels 5 år. I tillegg nokre plassar langs Sandalsvegen N. Grieg vgs/ Lagunenområdet plassar vert realisert i samband med Byggetrinn 2 Bybanen, mellom Steinsvikvegen og Fanavegen Bergen kommune har prosjektert etablering av parkering Skarphaugen. I dag ingen kapasitetsproblem Oasen ved eksisterande plass ved Oasen Åsane nye plassar vert realisert ved utviding av eksisterande innfartsparkeringsareal ved terminalen Storavatnet Ferdig prosjektert av Bergen kommune Birkelandskrysset Avhengig av terminalløysing Bybanen byggetrinn 3 Arna stasjon Jernbaneverket ser på ulike løysingar i tilknyting til terminalen Straume / Dialog med Fjell kommune om bruk av tomt mellom Sartor senter og Rv 555 (McDonald s-tomta) Flatøy Skisseprosjekt ny terminal og innfartsparkering. Bør koplast mot Nordhordlandspakka Knarvik innfartsparkering ved skysstasjonen Fylkeskommunen i dialog med Knarvik senter og Lindås kommune om oppretting av mellombels Kleppestø Ulike løysingar vert vurdert i samband med Askøypakka Statens vegvesen nyleg utarbeidd kostnadsoverslag og skisse for innfartsparkering ved Rema 1000 Os Kuven stasjon Totalt Med dagens tal plassar og planlagt utviding: Totalt ca Talet tar ikkje høgde for ei auke i kollektivtrafikken på 50 pst fram mot 2020, og inkluderar mellombels tiltak v/ Lagunen og Knarvik Tabell 1: Oversyn over dagens innfartsparkering og plassar som kan vere aktuell for utviding/ nyetablering 1 Basert på rapporten Innfartsparkering i Bergensområdet, januar Rapporten strekar under at dette ikkje er eksakte tal, og må sjåast i samanheng med kollektivtiltak og evt. bilrestriktive tiltak. 2 Føreslått gjennom etablering av ny innfartsparkeringsplass på Skarphaugen (ved FotoKnudsen i Fyllingsdalen). Ca 120 nye plassar plassar fyrst aktuelt med etablering av nytt Sotrasamband 4 Rapport om innfartsparkering 2008 anbefalar Flatøy som den beste staden for innfartsparkering i området. Reguleringsplan Knarvik sentrum legg opp til fjerning av dagens overflateparkering (inkludert innfartsparkering), skal erstattast av underjordisk anlegg. 5 NB: Mellombels tiltak

6 Nesttun Bergen kommune har finansiert og bygd ut p-hus med plass til 188 bilar, ladeplassar for el-bilar og sykkelparkering. Sikker sykkelparkering (sykkelboksar) vert etablert juni Kostnadsrekna til ca 30 mill kr. Lite ledig kapasitet i dag Fylkeskommunen står for drift av p-huset Oblatordning Ein del framandparkering av tilsette på Nesttun. Parkerar lovleg, då dei gjerne har lånt PeriodeSkyss frå andre for utsteding av oblat (sjå og evaluering av oblatordninga) P-huset er bygd i moduler (kan demonterast og flyttast), og er planlagt å stå i 5 år. Planar ut over dette er ikkje avklart. I tillegg er det ca 20 plassar langs Sanddalsvegen Lagunen/ Nordahl Grieg vgs Fylkeskommunen hadde fram til februar 2011 avtale med Lagunen om leige av 70 plassar til innfartsparkering dagtid. Plassen vart omgjort til riggområde byggetrinn 2 Bybanen januar Kontakt opp mot Lagunen om mellombels leige av nytt parkeringsareal fram til plassen ved Steinsvikvegen står klar har førebels ikkje ført fram. I dag 57 plassar ved Nordahl Grieg vgs, tilgjengeleg fram til skulestart hausten Det vert sett på høve til at eit redusert tilbod kan oppretthaldast også etter skulestart fram til ny parkering kan stå klar. Det vert etablert 186 nye plassar gjennom byggetrinn 2 Bybanen. Bybanen utbygging undersøkjer med entreprenør om høve til å framskynde delvis opning av planlagt anlegg mellom Steinsvikvegen og Fanavegen. Målsettinga er at anlegget skal stå klart for delvis opning til skolestart hausten Oblatordning Oasen 120 plassar i dag Ledig kapasitet Oblatordning Ein del framandparkering, hovudsakeleg tilsette i nærleiken. Bergen kommune har prosjektert utviding med ca 100 nye plassar på Skarphaugen, kostnadsrekna til 4 4,5 mill kr januar Kapasitetsvurdering i dag tilseier ikkje behov for utviding på kort sikt. Åsane Ca 180 plassar i dag. Kapasiteten fullt utnytta Oblatordning Kapasitet vert utvida med ca 80 nye plassar i tilknyting til dagens innfartsparkering ved Åsane terminal. Bergen kommune i dialog med dagens leigetakar om overtakingstidspunkt. Dialog med Bergen Tomteselskap om mellombels innfartsparkering på C-tomten har ikkje ført fram Det vert arbeidd vidare med å finne permanente løysingar i Åsane Storavatnet 50 plassar i dag Kapasiteten fullt utnytta Bergen kommune har prosjektert ferdig utviding med 100 nye plassar, kostnadsrekna til ca 4-5 mill kr i Birkelandsskiftet 80 plassar i dag Mykje ledig kapasitet

7 Vidareutvikling avhengig av val av terminalløysing for Bybanen til Flesland, og nytt toplanskryss Kokstad/ Blomsterdalen i regi av Statens vegvesen Arna Ca 500 plassar Lite ledig kapasitet Vil bli redusert kapasitet i samband med opprusting av Arna stasjon Jernbaneverket vurderer utviding av kapasitet, skal evaluerast i samband med oppgradering av Arna stasjon Straume Heile nedste etasje i p-huset Sartor senter er stilt tilgjengeleg for kollektivbrukarar i dag. Fjell kommune leiger dei siste 40 plassane frå Sartor Holding. Totalt ca 200 plassar Ingen ledig kapasitet Fylkeskommunen er i dialog med Fjell kommune om mellombels innfartsparkering i Straumeområdet Tiltak både av mellombels og permanent karakter vert vurdert Flatøy Ca 45 plassar i dag. Noko ledig kapasitet Planar om ny innfartsparkering og terminal. Prosjektet omfattar ny bussterminal integrert med innfartsparkering. Planlagt å auke parkeringskapasiteten frå 45 til ca 115 bilar. Skisseprosjekt over ulike løysingar med kostnadsoverslag ferdig Ev. tiltak bør inkluderast i Nordhordlandspakka Knarvik I dag ca 120 plassar fordelt på to areal i Knarvik sentrum. Ingen ledig kapasitet Fylkeskommunen arbeidar opp mot Lindås kommune og Knarvik senter om høve til å etablere mellombels innfartsparkering ved skysstasjonen gjennom leigeavtale. Kleppestø 400 plassar i dag Aktuelt å flytte dagens innfartsparkering til fordel for eigedomsutvikling i sjøfronten Fylkeskommunen i dialog med Askøy kommune i det vidare planarbeid Kollektivtiltak (inkludert innfartsparkering) vil vere ein del av Askøypakka. Os Ingen plassar i dag Fylkeskommunen har i samarbeid med Statens vegvesen nyleg ferdigstilt forprosjekt om etablering av innfartsparkering ved Rema 1000 Kuven stasjon Det er sett av 2 mill kr på byggeprogrammet 2011, plassen er førebels kostnadsrekna til mill kr avhengig av grunnforhold og erverv Fylkeskommunen arbeidar opp mot Os kommune og Rema 1000 Kuven stasjon om etablering av mellombels innfartsparkering på butikken sitt areal. Utkast til leigeavtale er oversendt Os kommune og Rema 1000, med målsetting om snarleg etablering av mellombels parkeringstilbod fram til permanent innfartsparkeringsplass kan stå ferdig 7

8 3 STRATEGI FOR DET VIDARE ARBEID Dagens innfartsparkeringstilbod har ein viktig funksjon i forhold til å gjere det mogleg for fleire å reise kollektivt. Samstundes inneber dimensjoneringa at innfartsparkering i dag har ein avgrensa funksjon når det gjeld å bidra til å redusere biltrafikken. Totalt er det i dag i underkant av 2000 plassar tilgjengeleg i og rundt Bergen kommune (jf. Tabell 1). Målsettinga med innfartsparkering er å redusere talet på bilar inn mot og i sentrum, og auke andelen kollektivreisande. Ei slik målsetting er avhengig av gjennomføring av ei rekke ulike tiltak/ verkemiddel som til dømes strengare restriktive tiltak mot personbilbruk (høgare bomsatsar, strengare parkeringsrestriksjonar osb.) og ei vidareutvikling av kollektivtilbodet. I ein slik situasjon kan det vere aktuelt å vurdere ei kraftig opptrapping av innfartsparkeringstilbodet, ettersom etterspurnaden sannsynlegvis vil vere langt høgare enn i dagen situasjon. Ei kraftig oppskalering av innfartsparkeringstilbodet vil difor måtte vurderast når det er høve til å sjå heilskapleg på verkemiddelbruken for å nå dei transportpolitiske målsettingane. I dagens situasjon finn fylkesrådmannen å måtte leggje til grunn eit meir moderat ambisjonsnivå. Innanfor desse rammene vert strategien å arbeide mot realisering av dei behova som er identifisert i rapporten Innfartsparkering i Bergensområdet innanfor gjeldande finansieringsrammer. På bakgrunn av forslaga i rapporten vil det vere tilstrekkeleg at plassane lokaliserast opp mot stamliner/ høgfrekvent kollektivtilbod, og ikkje opp mot terminalar/ bytepunkt, då brukarane av innfartsparkering ikkje er avhengig av omfattande høve til byte. Dette vil også vere positivt med tanke på framandparkering, slik ein m.a. ser på Nesttun og ved Oasen. Innfartsparkeringsrapporten frå 2008 viste at 2 av 3 som innfartsparkerar gjer dette i jobbsamanheng Av negative konsekvensar som følgje av satsing på innfartsparkering kan det i hovudsak nemnast at det kan føre til auka biltrafikk i lokalområde/ -sentra, spesielt dersom større nyetableringar kjem i lokalsentra. Det bør og leggast til grunn at bruk av innfartsparkering kan føre til redusert passasjergrunnlag for lokalrutar/ matebussar, og på lengre sikt reduksjon i tilbodet på desse. I tillegg vert det nemnt i utredingsfasen til neste NTP at innfartsparkering kan bidra til vidare byspreiing (kontra målsetting om fortetting langs kollektivtraseane). Når det gjeld strategi for det vidare arbeid kan det trekkast fram at prinsippet om kort bilreise lang kollektivreise bør leggast til grunn. Innfartsparkeringsplassane bør med andre ord plasserast så langt ute i bystrukturen som mogleg. Med tanke på kostnader har det til no vore fokusert på flateparkering i staden for p-hus/ underjordisk. Ei tommelfingerregel tilseier ca 4 gongar høgare pris per plass ved etablering av p-hus i forhold til flateparkering. Den negative sida av val av flateparkering som løysing er at det er arealkrevjande og lite estetisk tiltalande, spesielt i nærleiken av lokalsentra. Når det gjeld strategien for bruk av plassane, vert det lagt opp til å vidareføre oblatordninga som tilgangskontroll. Fylkesrådmannen legg opp til at oblatordninga gradvis vert utvida til å gjelde alle stader med fullt utnytta kapasitet. Viktige strategival for fylkeskommunen innanfor dagens rammer kan oppsummerast som følgjer: Etablere innfartsparkering utanfor lokale sentra ikkje i tilknyting til kollektivterminalar Prioritere flateparkering der det er mogleg (ut frå kostnadsperspektivet) Inkludere innfartsparkering som eit element ved utbygging av kollektivtrafikken sin infrastruktur Innfartsparkering bør etablerast slik at det legg grunnlaget for kort bilreise lang kollektivreise Halde fast ved oblatordninga i pressområde

9 4 ANSVARSFORHOLD OG FINANSIERING 4.1 Ansvarsforhold innfartsparkering Arbeidet med innfartsparkering har vore delt mellom fleire ulike aktørar. Fylkesrådmannen viser til at fylkesutvalet 23. september 2009 gjorde vedtak om at fylkeskommunen skal ta ei meir sentral rolle i det vidare arbeidet med innfartsparkering. I dette ligg det føresetnadar om fylkeskommunen tar ei leiande rolle innan (vidare)utvikling av tilbodet. Fylkeskommunen har i dag ansvaret for operativ drift (marknadsføring, oblatordning, parkeringskontroll m.m.) gjennom Skyss og teknisk drift (brøyting, reinhald osb. gjennom driftsog vedlikehaldsavtaler med Statens vegvesen) Fylkeskommunen er initiativtakar til utvikling av tilbodet (i samband med ansvar for kollektivtrafikken) Fylkeskommunen skal vere ein pådrivar for å få realisert tilbod om utarbeiding av innfartsparkering Fylkeskommunen følgjer opp kontakten med kommunane rundt Bergen med tanke på utvikling av innfartsparkeringstilbodet Fylkesutvalet gjorde 23. september 2009 og vedtak om at vegeigarprinsippet skal leggast til grunn i det vidare arbeid med innfartsparkering, både med tanke på investering og drift. Det har likevel vist seg at det ikkje har vore felles forståing i tolking av dette prinsippet mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen. I tillegg til at Statens vegvesen er fylkeskommunen sin byggherre, strekar likevel fylkesrådmannen under at både vegeigarprinsippet og Statens vegvesen sitt sektoransvar for kollektivtrafikken talar for eit større engasjement frå Statens vegvesen i slike sakar, på same måte som for kommunane. Hordaland fylkeskommune vart invitert til å gi innspel til arbeidet med NTP med tanke på tiltak som kan avlaste stamvegnettet, og har som eit resultat av dette peika på statleg medfinansieringsansvar for tiltak som innfartsparkering som ligg til riksveg. 4.2 Finansiering Fylkesutvalet har tidlegare gjort vedtak om at innfartsparkering er eit type tiltak som høyrer inn under Bergensprogrammet. Fylkesrådmannen legg til grunn at det ikkje skiljast mellom Bergensprogrammet og andre, relevante bompengepakkar i fylket. Såleis vert utgangspunktet at kollektivtiltak (inkludert innfartsparkering) bør vere ein del av desse pakkane. Det kan likevel peikast på at dette ikkje forandrar fylkeskommunen sin sentrale pådrivar- og planleggingsrolle for innfartsparkering generelt. Med tanke på finansiering der det ikkje ligg føre bompengepakkar (t.d. Os) legg fylkesrådmannen opp til eit samarbeid med den einskilde kommune for utvikling av innfartsparkeringstilbodet, i tråd med vedtakspunkt 1 og 3 under fylkesutvalet si handsaming av innfartsparkering 23. september Dette vil gjelde både med tanke på planlegging (t.d. definering av areal og behov) og finansiering. Dette betyr at fylkesrådmannen legg til grunn at finansiering av innfartsparkering i omlandskommunane ikkje kan vere eit reint fylkeskommunalt ansvar. Kommunane som parkeringsstyresmakt har klare interesser i å få til gode løysingar for innfartsparkering. Kommunal medfinansiering vil kunne gje raskare realisering av prioriterte innfartsparkeringsprosjekt. Bergen kommune har tidlegare sett av 40 millionar kr til innfartsparkering i Bergensområdet. Størsteparten av midlane vart brukt til p-huset på Nesttun, samt ein liten del til sykkelparkering. Bergen kommune har tidlegare signalisert at innfartsparkeringa ved Storavatnet skulle finansierast gjennom desse midlane.

10 5 PRIORITERING AV TILTAK Fylkesrådmannen legg opp til at det arbeidast vidare med utvikling av innfartsparkeringstilbodet i tråd med dei rammer som er skissert i denne saka. Følgjande tiltak har høgast prioritet (tiltaka er ikkje prioritert innbyrdes): Os o o Etablering av innfartsparkeringsplass med kapasitet på ca 140 bilar. Førebels kostnadsoverslag frå Statens vegvesen ligg mellom ca 11 og 14 mill kr Det vert forhandla om mellombels innfartsparkering ved Rema 1000 Kuven stasjon Storavatnet o Ferdig prosjektert av Bergen kommune. Ca 100 nye plassar kostnadsrekna til ca 5 mill kr i Flatøy/ Nordhordland o Skisseprosjekt med ny terminal og utviding av kapasitet innfartsparkering. o Opprette mellombels leigeavtale for innfartsparkering ved Skysstasjonen i Knarvik Straume o Rapporten om innfartsparkering i 2008 anbefalar McDonald s-tomta som ny innfartsparkering i Knarvik. Fylkeskommunen må avvente handsaming i Fjell kommune for avklaring om dette areal er aktuelt Åsane o o Avklare nye, aktuelle areal ettersom forhandlingar om C-tomta ikkje førte fram Inkludere innfartsparkering som eit element i planlegging av Bybanen til Åsane Fylkesrådmannen vil kome tilbake med eigne saker i tilknyting til gjennomføring/ finansiering av det einskilde tiltak. 10

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Fylkesrådmannen. I møteprotokollen for Utval for miljø og samferdsel 1. desember 2016 er det vist til følgjande spørsmål om innfartsparkering:

Fylkesrådmannen. I møteprotokollen for Utval for miljø og samferdsel 1. desember 2016 er det vist til følgjande spørsmål om innfartsparkering: Fylkesrådmannen Notat Dato: 21.12.2016 Arkivsak: 2016/412-38 Saksbehandlar: knudjuv Til: Utval for miljø og samferdsel Frå: Fylkesrådmannen Svar på spørsmål om bruk av innfartsparkering I møteprotokollen

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-9 Arkivnr. 816 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.09.2011 22.09.2011 OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI

Detaljer

TRAFIKKAVVIKLING RV 555 MOT ASKØY OG SOTRA

TRAFIKKAVVIKLING RV 555 MOT ASKØY OG SOTRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201208495-4 Arkivnr. 811 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.11.2012 21.11.2012-22.11.2012 TRAFIKKAVVIKLING

Detaljer

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201202536-1 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.04.2012 25.04.2012-26.04.2012 SØKNADER FRÅ HORDALAND

Detaljer

Strategi for innfartsparkering fram mot 2030

Strategi for innfartsparkering fram mot 2030 Strategi for innfartsparkering fram mot 2030 Vedteke i fylkestinget 11. mars 2015 2015-2030 2 Strategi for innfartsparkering Hordaland fylkeskommune Innhald 1 Innleiing... 4 2 Definisjonar og avgrensingar...

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201204259-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 06.06.2012 21.06.2012 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOTSMIDLAR TIL KOMMUNESEKTOREN (BRA- MIDLAR) FOR 2010 OG PRIORITERING AV SØKNADER FRÅ HORDALAND

SØKNAD OM TILSKOTSMIDLAR TIL KOMMUNESEKTOREN (BRA- MIDLAR) FOR 2010 OG PRIORITERING AV SØKNADER FRÅ HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200812559-17 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM TILSKOTSMIDLAR

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000943-25 Arkivnr. 831 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 05.06.2013 10.06.2013 11.06.2013-12.06.2013

Detaljer

Byvekstavtalen. Gjeldande avtale og prosess kring reforhandling

Byvekstavtalen. Gjeldande avtale og prosess kring reforhandling Byvekstavtalen Gjeldande avtale og prosess kring reforhandling 06.09.2018 Miljøløftet Partnarskap Erstattar Bergensprogrammet Består av byvekstavtalen og bompengepakken Gjennomføringsorgan for byvekstavtalen

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201308675-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18.11.2013 21.11.2013 10.12.2013-11.12.2013

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

SØKNADER OM TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSAR FYLKESKOMMUNAL EIGENANDEL

SØKNADER OM TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSAR FYLKESKOMMUNAL EIGENANDEL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201302651-1 Arkivnr. 831 Saksh. Jacobsen, John Martin Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.03.2013 SØKNADER OM TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSAR

Detaljer

Strategi for innfartsparkering fram mot 2030 med høyringsinnspel

Strategi for innfartsparkering fram mot 2030 med høyringsinnspel SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/15627-29 Saksbehandlar: Erlend Iversen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 11.02.2015 Fylkesutvalet 18.02.2015 Fylkestinget 10.03.2015 Strategi

Detaljer

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-3 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget

Detaljer

UTTALE - UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVA)

UTTALE - UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVA) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201206342-2 Arkivnr. 104 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 22.08.2012 28.08.2012 UTTALE - UTKAST TIL LOV OM

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-6 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - EVALUERING AV SAMBRUKSFELT PÅ RV. 580 FLYPLASSVEGEN

HØYRINGSUTTALE - EVALUERING AV SAMBRUKSFELT PÅ RV. 580 FLYPLASSVEGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200812055-9 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2009 21.01.2009 HØYRINGSUTTALE - EVALUERING

Detaljer

Sak om forlenging og oppgradering av trolleylinja i Bergen

Sak om forlenging og oppgradering av trolleylinja i Bergen SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/1081-3 Saksbehandlar: Ole Hallvard Harlem Dyrbekk Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 03.11.2016 Fylkesutvalet 16.11.2016 Sak om

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013.

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen MELDING Til: Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Dato: 17. oktober 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201307938-1/BJORMI Arkivnr.: 815 Trafikkstatistikk for bomringen

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Endring i sonestruktur

Endring i sonestruktur SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/15892-2 Saksbehandlar: Tom Arne Steinstad Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014 Endring

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902410-2 Arkivnr. 714.T04 Saksh. Rødseth, Marit Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

PARKERING FOR KOLLEKTIVREISANDE

PARKERING FOR KOLLEKTIVREISANDE PARKERING FOR KOLLEKTIVREISANDE 4. utgave 1 M 41 ME ET Har du PeriodeSkyss kan du få gratis parkering! OBLAT FOR PARKERING STEMPEL Parkering for kollektivreisande er eit tilbod for personar med gyldig

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200906373-6 Arkivnr. 814 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.04.2010 22.04.2010 RADIOSAMBAND I TUNNELAR I

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016 Trafikktilbod - Skyss Arkivnr: 2014/278-42 Saksbehandlar: Stine Karoline Olsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Fylkestinget

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/19360-4 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.11.2014 Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid Samandrag

Detaljer

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M.

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200800350-39 Arkivnr. 822 Saksh. Stiansen, Johnny Saksgang Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 12.03.2009 17.03.2009-18.03.2009 17.03.2009-18.03.2009

Detaljer

Tellevikvegen - gjennomkøyring i rushtida

Tellevikvegen - gjennomkøyring i rushtida SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/354-1 Saksbehandlar: Erlend Iversen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 22.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Tellevikvegen - gjennomkøyring

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201110927-3 Arkivnr. 831 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.11.2011 28.11.2011 SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN , HØYRINGSFRÅSEGN

SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN , HØYRINGSFRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-2 Arkivnr. 816 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN 2010-2019,

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

Tilskotsordning til tiltak for auka sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner. Søknad om midlar for 2018

Tilskotsordning til tiltak for auka sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner. Søknad om midlar for 2018 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/23709-49 Saksbehandlar: Gunhild Raddum Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 07.09.2017 Fylkesutvalet 20.09.2017 Tilskotsordning til

Detaljer

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200306601-10 Arkivnr. 815 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.05.2008 22.05.2008 FRAMTIDIG FERJELEIE

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200901499-28 Arkivnr. 167 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 17.11.2010 24.11.2010-25.11.2010

Detaljer

Nytt knutepunkt Voss finansieringsløysing

Nytt knutepunkt Voss finansieringsløysing SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2015/10415-2 Saksbehandlar: Ole Hallvard Harlem Dyrbekk Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Nytt

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201105851-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.06.2011 23.06.2011 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR

BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201208708-1 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 14.11.2012 21.11.2012-22.11.2012

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGA FOR BETRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK I BYOMRÅDA SØKNAD FRÅ BERGENSOMRÅDET 2010

BELØNNINGSORDNINGA FOR BETRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK I BYOMRÅDA SØKNAD FRÅ BERGENSOMRÅDET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-88 Arkivnr. 831 Saksh. Jacobsen, John Martin og Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 10.02.2010 18.02.2010

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi Klimarådet Hordaland 7. november Miljøstrategi for Skyss Februar 2014 Skyss sitt viktigaste miljøbidrag er å få fleire til å setje frå seg bilen og reise kollektivt!

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800096-49 Arkivnr. 135 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-481 Emnekode: SARK-510

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10276-15 Saksbehandlar: Knut Djuve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Omklassifisering av eksisterande

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer