BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR SAMANDRAG Fylkesutvalet i Hordaland handsama sak om felles plangrunnlag for utvikling av terminalområdet Nonneseter/Bystasjonen på møte 3. desember 2007 og fatta følgjande vedtak: 1. Fylkesutvalet sluttar seg til forprosjektet om utvikling av terminalområdet på Bystasjonen/Nonneseter. 2. Fylkesutvalet ber om at det snarast vert sett i gang detaljprosjektering av terminalområdet. 3. Fylkesutvalet ber om at det vert lagt fram eiga sak om finansiering av den planlagde ombygginga av terminalområdet. Fylkestinget godkjente forprosjektet for terminal nord i møte 14. desember Arbeidet vart sett i gang i november 2011 og terminalen skal takast i bruk 1. februar I denne saka føreslår fylkesrådmannen å sluttføre arbeida på terminal sør. Første byggesteg på terminal sør vart fullført i april Dette var ei midlertidig løysing som måtte etablerast før opning av bybanen. Når terminal nord tas i bruk 1. februar 2013 kan ein starte sluttføringa til endeleg utforming. Det er no utarbeid et kostnadsoverslag med ei samla kostand for midlertidig og endeleg løysing. Prosjektet har ei ramme på 60 mill. kr. Det er lagt opp til statlig finansiering. Fylkeskommunen må påta seg å forskotere med refusjon frå staten i handlingsplanperioden Det er en føresetnad at ein får positivt svar frå statens vegvesen på forskoteringssøknaden om statlege tilskott på 60 mill. kr.

2 FORSLAG TIL INNSTILLING Fylkestinget godkjenner kostnadsoverslag/forprosjekt for terminal sør på Bystasjonen med ei kostnadsramme på 60 mill. kr. Det er ei føresetning av statens vegvesen gir tilsegn om statleg løyving på 60 mill. kr Fylkestinget godkjenner forskotering av 60 mill. kr for mellombels finansiering. Paul M. Nilsen Fylkesrådmann Johnny Stiansen Økonomidirektør Vedlegg: Teikning av ferdig terminal Kostnadsoverslag/forprosjekt Søknad om forskotering 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Statens Vegvesen og AS Nygårdstangen utarbeidde i 2007 eit felles plangrunnlag for utvikling av terminalområdet på Nonneseter/ Bystasjonen i Bergen sentrum, nemnt: Forprosjekt for utvikling av terminalområde Nonnester/Bystasjonen. Forprosjektet tilrådde ei delt løysning knytt til bybanen sin haldeplass under Bygarasjen, ein nordre del for lokale og dels regionale ruter basert på ei sentral øy med plattformer på 3 av 4 sider og ein søre del primært for fjernruter og dels regionale ruter, basert på ei docking-løysing. Komite for miljø og byutvikling i Bergen kommune handsama sak om felles plangrunnlag for utvikling av terminalområdet Nonneseter/Bystasjonen på møte 17. januar 2008 og fatta følgjande vedtak: Komite for miljø og byutvikling gir sin tilslutning til prinsippene for utvikling av Nonneseter/Bystasjoner slik disse fremgår av vedlagte rapport Nonneseter/Bystasjonen - forprosjektet om utvikling av terminalområdet fra november Rapporten legges til grunn for videre detaljprosjektering og utvikling av prosjektets finansieringsgrunnlag. Fylkesutvalet i Hordaland handsama sak om felles plangrunnlag for utvikling av terminalområdet Nonneseter/Bystasjonen på møte 3. desember 2007 og fatta følgjande vedtak: 1. Fylkesutvalet sluttar seg til forprosjektet om utvikling av terminalområdet på Bystasjonen/Nonneseter. 2. Fylkesutvalet ber om at det snarast vert sett i gang detaljprosjektering av terminalområdet. 3. Fylkesutvalet ber om at det vert lagt fram eiga sak om finansiering av den planlagde ombygginga av terminalområdet. Terminal nord Fylkestinget godkjente forprosjektet for terminal nord i møte 14. desember Arbeidet vart sett i gang i november 2011 og terminalen skal takast i bruk 1. februar Terminalen vil då framstå som ei moderne kollektivterminal bygd på prinsippa om universell utforming. Sentralt på terminalen ligg busshaldeplassane rundt eit publikumsbygg som inneheld toalett, kiosk, ruteinformasjon og venteareal. Der vert totalt 12 avgangsplassar og nokre reguleringsplassar for ventande bussar. Dei fleste reguleringsplassane vert lagt til terminal sør. Kjøp av Nonneseterterminalen frå Bergen kommune inngår også i prosjektkostnaden for terminal nord. Her skal det etablerast kundesenter for Skyss som erstatning for dagens lokalar inne i Bergen Storsenter. I tillegg vert det hittegodsmottak i bygget og areal for driftspersonale. Totalkostnaden for terminal nord er 110 mill. kr. inkl. kjøp av Nonneseterterminalen for 20 mill. kr. Terminal sør Første byggesteg på terminal sør vart fullført i april Dette var ei midlertidig løysing som måtte etablerast før opning av bybanen. Bussar som skulle mot sør kunne ikkje lenger nytta terminal nord då dei ved utkjøring frå terminalen måtte krysse bybanesporet. Sidan arbeidet ved terminal nord vart sett i gang har dei flest bussane som har avgang frå Bergen Busstasjon nytta terminal sør. I dei endelege planane skal terminal sør tene fjernruter og nokre regionale ruter. 3

4 Endringar til forprosjekt I forprosjektet frå 2007 var det vist ei docking løysing for terminal sør. Denne løysinga inneber at bussane kjørar inn i båsar mot passasjerområdet. Avstiging skjer på fortauspir mellom bussane. Docking er ei løysing der alle plattformane er samla på eit kompakt område. Dette gjer ei enkel orientering for å finne riktig bussrute. Ein treng heller ikkje kryssa kjørefelt for å komme til og frå haldeplassen. Ulempa er knytt til sikkerheit når bussane skal ryggja ut frå haldeplassen. Sjølv om bussane kan utstyrast med ryggekamera kan det likevel skje uønska hendelser knytt til personar og bussar i kjørebanen. Personar på terminalpiren kan også vere utsette når bussane kjørar inn. Løysinga på terminal sør gjer det uråd å sikre at ikkje gåande beveger seg i kjørebana for bussane. Eit anna moment er at søylene som bærer Bygarasjen vert ståande på fortaustungane som skil dockingplattformane, og vil då vere utsett for påkjørsel når bussane skal køyre/svinge inn og ut av plattforma. Etter ei samla vurdering har ein valt å gå bort frå dockingløysinga og heller føreslå ei løysing der bussane står etter ein annan langs fortauskant. Vi får rettnok ei fotgjengarkryssing av kjørebanen fram til terminaløya, men med opphøya gangfelt er farta for bussane redusert. I tillegg ligg gangfeltet i ein venstresving for bussen. Sjåføren vil då ha godt oversyn over forgjengarfeltet og tilstøytane område. Den nye løysinga for terminal sør er vist i vedlegg. Den har 10 busshaldeplassar og 14 reguleringsplassar. I forprosjektet frå 2007 var det teikna inn 10 busshaldeplassar og 17 reguleringsplassar. Reguleringsplassane var plassert i same område som no, men der det var plassert 3 bussar mellom søylene ser vi no at det berre er plass til to. Dette gjev ein reduksjon på 5 plassar til 12 effektive plassar. Arealet for publikumsbygget er redusert frå ca. 600 m2 til 256 m2. Kiosk er sløyfa då ein kiosk på terminal nord er vurdert som tilstrekkeleg. Eksisterande terminalbygg for ekspressbussar var tidlegare ikkje del av bussterminalen. Som del av terminal nord er denne overtatt frå Bergen kommune og vil romme hittegodssentral som var planlagt på terminal sør. Areala knytt til publikum er også redusert. Det er heller ikkje avsett areal for ekspressbussgods. Forprosjekt Bergen kommune har no sendt planforslag for ny reguleringsplan for Nygårdstangen til offentleg ettersyn. Den nye planen har til føresetnad at parkeringshuset og kollektivterminalen rives og at det vert bygt opp att ny kollektivterminal i same område. Planane indikerer at den nye terminalen vil ha avgrensa levetid. Vi har difor senka ambisjonsnivået noko knytt til materialar og størrelsen på terminalbygget. Det må likevel presiserast at krava til universell utforming er følgde. Utbygging av terminal sør er skildra i vedlagte kostnadsoverslag. Haldeplassane er organisert med parkering langs to øyar. Her er det plass for 8 bussar. I tillegg er det 2 haldeplassar langs Østre Strømkai/Lungegårdskaien. Det er 14 plassar for regulering, og to av desse kan også nyttast som haldeplassar. Det er og plass for taxi og «kiss and ride». Terminalbygget inneheld venterom med toalett for dei reisande. Sjåførane får eige pauserom med toalett og kjøken. I venterommet vert det automatar for mat og drikke. Venterommet vil også ha infoskjermar som mellom anna visar bussrutene. I bakkant mot rampa til parkeringshuset vert der garasje/reiskapsrom for driftspersonale, avfallssentral for hele kollektivterminalen og tekniske rom. Den endelege løysinga for terminal kan nytte mykje av den midlertidige terminalen. Gang og kjøreareal vert stort sett liggande på same høgde, og mykje av grunnarbeida er difor utført. Delar av dei asfalterte kjørearela vil nyttast utan ombygging og berre med eit tynt slitedekke på toppen av gamal asfalt. Taxihaldeplassen vert uendra. På gangareala er det i dag asfalt. På terminal nord er det nytta skifer på gangareala. Med tanke på universell utforming er skifer som dekke på gangareala å føretrekke. Asfalt gir lita kontrast til ledelinjer av støypejern som ein planlegg å bruke. Det gjer også dårleg gjenkjenning, og samanhenga 4

5 mellom terminal nord og sør og bybanestopp tilseier same standard. I kostnadsoppstillinga er meirprisen med skifer synleggjort. Ved haldeplassane er det tatt med utemøblar kor dei reisande kan kvile når dei ventar. Der vert og sett opp vindskjermar for å hindre trekk. Framdrift Terminal nord opnar 1. februar Etter dette kan ein starte arbeidet på terminal sør. Før bygginga kan starte må ein gjennomføra prosjektering og det må hentast inn tilbod. Ei realistisk plan seiar byggestart i juni 2013 med 6-8 månaders byggetid. Opning av terminalen kan då skje rundt årsskiftet 2013/2014. Kostnader Midlertidig terminal Kostnad for endeleg utførelse Prosjektkostnad Reduksjon Skifar på gangareal byttes med asfalt: 15,0 mill. kr 48,7 mill. kr 63,7 mill kr. -5,5 mill. kr Byggearbeida vil skje i regi av Bystasjonen AS som har frådrag for inngåande meirverdiavgift. Meirverdiavgift er difor ikkje tatt med i prosjektkostnaden. Prosjektramma ut frå finansiering er satt til 60 mill. kr. Ein vil difor søke om dispensasjon frå gjeldane reguleringsplan når det gjeld kvalitet på uteområda. Ved å redusere frå skifar til asfalt på gangareala, viser kostnadsoverslaget at prosjektkostnaden vert under ramma på 60 mill. kr. Endeleg kostnad kommer først fram etter at tilbod er henta inn. I tilbodet vil vi få inn alternative prisar som kan nyttast for å styre kostanden mot prosjektramma. Då skifar på gangareala gjer best resultat for universell utforming, ønskjer vi å prioritere dette innanfor ramma. Finansiering Det er søkt om 60 mill. kr i statlege midlar til prosjektet. Det er lagt opp til finansiering gjennom forskotering frå fylkeskommunen med refusjon frå staten i handlingsplanperioden Brev til Statens vegvesen om forskotering er vedlagt. Det vart gjeve eit lån frå fylkeskommunen til Bystasjonen AS på 20 mill. kr for finansiering av midlertidig løysing. Dette lånet vert innløyst som del av den statlege finansieringa. 5

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Samferdselsavdelinga Arkivnr: 2015/1426-3 Saksbehandlar: Vigdis Robak Bjørgo Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Tidsdifferensierte

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet Forvaltningsrevisjonsrapport PROSJEKTBESKRIV ELSE FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS 2. RAPPORT Oppdrag for Kontrollutvalet IHR-rapport nr F-3/2010 Voss kommune Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 82 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29.

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGRUTE I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGRUTE I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200912210-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 10.02.2010 17.02.2010-18.02.2010 SØKNAD OM

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201102285-3 Arkivnr. 832 Saksh. Ådlandsvik, Lise Saksgang Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Møtedato 23.06.2011 14.06.2011 SØKNAD OM OPPRETTING AV NY

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl.

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl. Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl. 12:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem

Detaljer

Fylkeskommunalt tilskot til planlegging av store vegprosjekt

Fylkeskommunalt tilskot til planlegging av store vegprosjekt saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.08.2012 49937/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.09.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 02.10.2012 Fylkestinget

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Fabrikkgaten - etablering av sykkelveg med fortau

Fabrikkgaten - etablering av sykkelveg med fortau Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner SØKNADSSKJEMA 2014/2015 (Alle punktene skal fylles ut. Ett skjema pr tiltak) Fabrikkgaten - etablering av sykkelveg med fortau Søker

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer