BYSTASJONEN AS FORPROSJEKT TERMINAL NORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYSTASJONEN AS FORPROSJEKT TERMINAL NORD"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato BYSTASJONEN AS FORPROSJEKT TERMINAL NORD SAMANDRAG Fylkesutvalet i Hordaland handsama sak om felles plangrunnlag for utvikling av terminalområdet Nonneseter / Bystasjonen på møte 3. desember 2007 og fatta følgjande vedtak: 1. Fylkesutvalet sluttar seg til forprosjektet om utvikling av terminalområdet på Bystasjonen/Nonneseter. 2. Fylkesutvalet ber om at det snarast vert sett i gang detaljprosjektering av terminalområdet. 3. Fylkesutvalet ber om at det vert lagt fram eiga sak om finansiering av den planlagde ombygginga av terminalområdet. Bystasjonen AS har ansvar for gjennomføring av prosjektet. Hordaland fylkeskommune eig 100% av aksjane i selskapet. Riving av tidlegare godsterminal og etablering av midlertidig terminal sør er utført. Den midlertidige terminalen opna i april Det er no utarbeidd eit forprosjekt for terminal nord og eit skisseprosjekt for terminal sør. Fylkesrådmannen tilrår at forprosjektet for terminal nord inklusiv kjøp av Nonneseterterminalen vert godkjent med ei kostnadsramme på 110 mill. kr. Finansieringa er gjort nærare greie for i eiga sak.

2 FORSLAG TIL INNSTILLING Fylkestinget godkjenner forprosjekt for terminal nord på Bystasjonen med ei kostnadsramme på 110 mill. kroner. Paul M. Nilsen Johnny Stiansen Vedlegg: Teikningar 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Statens Vegvesen og AS Nygårdstangen utarbeidde i 2007 eit felles plangrunnlag for utvikling av terminalområdet på Nonneseter/ Bystasjonen i Bergen sentrum, nemnt: Forprosjekt for utvikling av terminalområde Nonnester/Bystasjonen. Forprosjektet tilrådde ei delt løysning knytt til bybanen sin haldeplass under Bygarasjen, ein nordre del for lokale og dels regionale ruter basert på ei sentral øy med plattformer på 3 av 4 sider og ein søre del primært for fjernruter og dels regionale ruter, basert på ei docking-løysing. Komite for miljø og byutvikling i Bergen kommune handsama sak om felles plangrunnlag for utvikling av terminalområdet Nonneseter/Bystasjonen på møte 17. januar 2008 og fatta følgjande vedtak: Komite for miljø og byutvikling gir sin tilslutning til prinsippene for utvikling av Nonneseter/Bystasjoner slik disse fremgår av vedlagte rapport Nonneseter/Bystasjonen - forprosjektet om utvikling av terminalområdet fra november Rapporten legges til grunn for videre detaljprosjektering og utvikling av prosjektets finansieringsgrunnlag. Fylkesutvalet i Hordaland handsama sak om felles plangrunnlag for utvikling av terminalområdet Nonneseter/Bystasjonen på møte 3. desember 2007 og fatta følgjande vedtak: 1. Fylkesutvalet sluttar seg til forprosjektet om utvikling av terminalområdet på Bystasjonen/Nonneseter. 2. Fylkesutvalet ber om at det snarast vert sett i gang detaljprosjektering av terminalområdet. 3. Fylkesutvalet ber om at det vert lagt fram eiga sak om finansiering av den planlagde ombygginga av terminalområdet. På kort sikt har bybanen erstatta fleire sørgåande lokale busslinjer og redusert talet på bussar i sentrum noko. På litt lengre sikt vil planlagt utvikling av eit større bybanenett erstatte fleire bussliner. På denne bakgrunn kan ein forvente nedgang i talet på bussrørsler inne på sjølve Bystasjonen og trong for færre enn dagens 40 plattformplassar. Nedgangen vil komme trinnvis over relativt lang tid i takt med utviklinga av banenettet. Dei politiske målsettingane i Bergen kommune og Hordaland fylkeskommunen er en 50 % auke i talet på kollektivreisande innan Delar av denne auken er venta å kome på bybanen og på stamlinjene i bussnettet. Ein ventar også auke på de typiske forstadslinjene som blant anna dekker arbeids- og skolependling inn til sentrum om morgonen og ut om ettermiddagen. Desse linjene vil naturleg ha sitt ende- og startpunkt på Bystasjonen. I timeekspress-, region- og fjernbussmarknaden ventar aktørane ein jamn, men forsiktig auke av talet på bussrørsler på Bystasjonen. Bystasjonen AS AS Nygårdstangen hadde inntil 2008 festeavtale med Bergen kommune for areala knytt til kollektivterminalen under Bygarasjen. Fylkestinget handsama i desember 2008, sak 68/08, kjøpet av det utfisjonerte selskapet Bystasjonen AS frå AS Nygårdstangen. Avtale om festekontrakt med Bergen kommune som grunneigar under Bysatsjonen vart også godkjent. Det er Bystasjonen AS som no har rettane knytt til terminalen, og det er naturlig at festeavtalen blir mellom Bergen kommune og Bystasjonen AS. Bystasjonen AS vil vere byggherre for oppgradering av kollektivterminalen. Forprosjektet Arbeidet vart satt i gang våren Det er engasjert ei eiga prosjekteringsgruppe for prosjektet og det har vore tett kontakt med eigedomsseksjonen og Skyss. Krava til universell utforming har vore sentrale, og det har vore tett kontakt med kommunalt og fylkeskommunalt råd for menneske med 3

4 nedsett funksjonsevne. Det har også vore kontakt med Bergen kommune som planstyresmakt, Statens vegvesen som trafikkstyresmakt, samt aktuelle naboar, busselskap, bussjåførane sine organisasjonar og andre brukare. Forprosjektet er ei vidareutvikling av plangrunnlaget frå Følgjande endringar har kome til under arbeidet med forprosjektet: Gangtunnelen under nordre del er ikkje forlenga under bybanen til terminal sør. Frå gangtunnelen er det berre tilkomst til nordre plattform (retning sør) på bybanen. Avfallsterminal (bossug) er ikkje aktuelt på terminalen. Det vert nå planlagt med 18 m lange leddbussar for nokre av plattformene på terminal nord. Tidlegare var det avgrensa til 15 meter bussar. Terminal sør er dimensjonert med 15 m lange plattformer Gangaksane på bakkeplan på terminal nord er justerte for å stette kravet til trafikktryggleik og universell utforming. Eksisterande bygg på Nonneseter er i større grad integrert i terminalområdet og skal byggast om til betjent kundesenter. Fotgjengarar Kollektivterminalen opnar opp mot Fjøsangerveien og Østre Strømkai og gir dermed tilkomst på bakkenivå. Hovudtilkomsten til terminalen blir då frå dei offentlege fortaua og gangareala rundt terminalen og ikkje gjennom Bergen Storsenter som i dag. Det vert etablert ny tilkomst frå gangtunnelen (som vert liggjande slik som no) til det sentrale publikumsbygget på terminalen. Av tryggleiksomsyn vil gangtunnelen verta stengt på sein kvelds- og nattetid. Bussar / bybane Bussar til terminal nord frå sør brukar innkjøringa frå Fjøsangerveien og frå nord følgjer dei Kaigaten og innkjørsel frå Østre Strømkai. Utkjøring frå terminal nord mot Fjøsangerveien tillates berre mot nord for å hindra konflikt med bybanen. Bussar som skal sørover må nytte Østre Strømkai fram til krysset Fjøsangerveien / Agnes Mowinckels gt (austre del). Terminal sør får inn og utkjøring mot Østre Strømkai. Midlertidig terminal i sør Etter at Bybanen starta opp var det ikkje lenger mogleg å svinge mot sør ved utkjøring i Fjøsangervegen frå dagens terminal. Ein har difor rive den gamle godsterminalen og etablert ein midlertidig terminal som vart opna i april Alle bussar mot sør vart då flytta over på den midlertidige terminalen. Ved ombygging av terminal nord må alle bussar nytte terminalen i sør. Terminal nord Denne terminalen skal tene lokale og dels regionale bussruter. Terminal nord blir einvegskjørt ved at alle bussane sirkulerar i same retning rundt ei hovudøy med publikumsbygg og ei mindre øy for avstiging/regulering. Langs øya rundt det nye publikumsbygget vil bussar som skal i same hovudretning ha fast haldeplass for påstiging. Det er fire faste oppstillingsplassar, og 3 av dei har plass for to bussar. På øya vest for publikumsbygget er det ekstra plassar for avstiging og regulering (bussar som ventar på rute). Langs Østre Strømkai ved Nonneseterterminalen er det også 3 haldeplassar i hovudsak for avstiging. På terminal nord er det totalt 13 haldeplassar og 4 reguleringsplassar. Avstiging i retning nord kan fortsett skje langs fortauet i Fjøsangerveien. Det nye publikumsbygget gir ein trygg venteplass for de reisande og beskytta mot vær og vind. Her finnes informasjon om reisa, billettautomatar og tilbod frå kiosk. Gjennom dei store glasrutene kan ein følgje med når bussen kjem til perrongen. Bygget inneheld også toalett og det er avsett areal der dei reisande kan få informasjon frå terminalvertar. Terminalvertane skal ha ansvar for ro og orden på terminalen samstundes som dei kan hjelpa dei reisande med å orientera seg. Skyss vil styre arbeidet med informasjonssystema på terminalen. 4

5 Oppstillingsplassane langs øyane får ei sagtannutforming som gjer at bussen kommer enkelt inn til haldeplassen og at ein får god sikt i fotgjengarfelta. Frå fortaua på begge sider av terminalen er det gangaksar fram til haldeplassane på terminalen. Gangaksane er plassert for best mogleg tryggleik når fotgjengaren passerer kjøyrevegen for bussane. Kryssinga skjer på opphøgde gangfelt som er universell utforma og som hjelpar til å redusere farten til bussane på terminalen. Det vert også sett opp gjerdar mellom fortau og kjøreareal for å hindra uønska fotgjengarkryssing på terminalen. Frå dagens gangtunnel vert det etablert trapp og heis for tilkomst til publikumsbygget. Eksisterande oppgangar til perrongar vert mura igjen og gangtunnelen får ein oppussing av overflatene. Ein vil vurdera om tverrkulverten nærast Bergen Storsenter som førar til Nonneseterterminalen skal nyttast til sykkelparkering. På bakkeplan vil det i nord aust vera 60 parkeringsplassar for syklar. I eksisterande Nonneseterterminal vil Skyss etablere eit kundesenter. Dette vil ha ei god plassering for dei reisande. Inntil ny terminal i sør er tatt i bruk, er handsaming av hittegods lagt til Nonneseterterminalen. I tillegg inneheld bygget ventehall og toalett. I 2. etasje leigar Skyss areal for ruteopplysinga. Dagens kundesenter i Bergen Storsenter vil over tid verta utfasa. Bergen Storsenter leiger eit område for varelevering heilt nord på terminalen. Dette vert oppretthalde, og varelevering vil følgje same kjøremønster som bussane. Bergen kommune ved vann- og avløpsetaten vurderer trongen for ei ny kanal/flomveg mellom Lille og Store Lungegårdsvann som del av det pågåande reguleringsarbeidet for Nygårdstangen. Det er i samband med dette vurdert å leggje en kanal inne på terminalområdet. Ein open kanal vil få store negative konsekvensar for kapasiteten på terminalen då fleire halde- og reguleringsplassar vil forsvinne. Det einaste som kan tillatast er ein lukka kanal som terminalen kan byggjast over. Dersom trongen for busshaldeplassar vert redusert som følgje av framtidig bybanebygging, kan ein seinare vurdere å avstå areal for å etablere ein open kanal. I planane er tatt med vannelement i fortauet mot Fjøsangervegen som skal illudera den framtidige opne kanalen. Desse vert også brukt som skjerming mot kjøreareala. Terminal sør Terminal sør skal tene fjernruter og nokre regionale ruter. Førebels har ein berre utarbeidd eit skisseprosjekt som i hovudsak er ei vidareføring av forprosjektet som var utarbeidd i Ein har her lagt til grunn ei Dockingløysing med 15 m lange plattformer. Dette gir ein kompakt terminal med god tilkomst til haldeplassane, og sikker tilkomst frå plattformene til bagasjelukene på begge sider av bussane, noko som er viktig for fjernbussane. Det er totalt 10 plattformer til avstiging. I tillegg inneheld terminal sør 16 plassar for reguleringsparkering. Desse plassane vert også brukte av bussar som tener terminal nord. Det er også avsett 9 plassar for drosje og 5-7 for korttidsparkering. Det vert planlagt eit bygg som mellom anna skal innehelde venterom med toalett, ruteinformasjon og billettautomat. I tillegg vert det areal for sjåførfasilitetar, hittegods og rom knytt til drifta av terminalen. Kjøp av Nonneseterterminalen Bystasjonen AS leiger i dag terminalbygget mot Østre Strømkai. Dei reisande bruker venterommet med toalett. Skyss nyttar resterande areal til kontor for ruteopplysinga. Terminalbygget inngår no i planane for terminal nord. Hordaland fylkeskommune har difor tatt kontakt med Bergen kommune om å kjøpe bygget. Terminalbygget er ein del av eit større byggeprosjekt kalla Nonneseterterminalen I og II. 5

6 Byggjesteg 1 vart opna for publikum i januar 2000 og inneheld gangbru mellom Bygarasjen og jernbanestasjonen. Vidare trappehus og heis i enden av gangbrua mot Bygarasjen og gangtunnel og rampe mellom gangtunnelen som førar til perrongane og framtidig terminalbygg. Terminalbygget vart opna i 2005 som byggjesteg 2. Nonneseterterminalen vart finansiert med midlar frå statlige storbymidlar, HFK og Bergen kommune. Bergen kommune har brukt 1,2 mill kr. på byggjesteg 1 og 15,3 mill kr. på byggjesteg 2. Indeksregulert til i dag blir dette ca. 20 mill.kr. Driftskostnadene for Nonneseterterminalen blir i dag delt mellom fleire grunneigare og brukare. AS Nygårdstangen har vore forretningsførar for terminalen, men frå anna halvår i år har Bystasjonen AS som den største brukaren overtatt som forretningsførar. Dei årlege driftskostnadene på ca. 1 mill kr. eks. mva. blir fordelt med 60 % på Bystasjonen AS, 5% på Rom Eiendom AS, 25 % Entra Eiendom AS, 5% Bergen Storsenter ANS og 5% Bergen Parkering KF. I tillegg betalar Bystajonen AS kapitalleige knytt til bygget på kr ,- pr. år. Bergen kommune ønskjer å selje heile Nonneseterterminalen til HFK. På grunn av tildelinga av statlege storbymidlar må Vegdirektoratet gje samtykke til eit eventuelt sal. Det er truleg at salet må skje til HFK og ikkje aksjeselskapet Bystasjonen AS. Det har vore drøftinga med kommunen, men det er ennå ikkje forhandla fram avtale som kan leggjast fram for politisk handsaming. Dette vil ein komma attende til i eiga sak i god tid før byggjearbeida startar opp. Framdrift Byggjearbeida på terminal nord kan starte i august/september 2011 under føresetnad av normal byggesakshandsaming i Bergen kommune. Søknad om rammeløyve krev dispensasjon frå reguleringsarbeidet som er sett i gang for Nygårdstangen. Det har vore fleire møte med Bergen kommune om avklaring til reguleringsarbeidet, og vi vonar at dette ikkje skal seinke prosjektet. Vi har dialog med VA-etaten i Bergen kommune for å avklare bygging av ein lukka kanal. Dette må skje før våre byggjearbeid startar opp og Bergen kommune vil sjølv stå ansvarleg for arbeida. Statens vegvesen må også gje samtykke til endra inn- og utkjøring for terminalen. Byggearbeida for terminalen er rekna til eit år med ferdigstilling til sommaren Deretter kan ein starte bygginga av terminal sør som også vil vare ca. eit år. Heile prosjektet med oppgradering av Bystasjonen kan då vera avslutta til sommaren Kostnader Det er tidligare løyvd 6 mill. kr. av statlege BRA-midlar til prosjektering. Vidare har Hordaland fylkeskommune ved lån til Bystasjonen AS dekka kostnadene til riving av godsterminal og etablering av midlertidig terminal i sør. Dette var handsama i sak 21/09 der fylkestinget godkjenner opptak av lån på 20 mill. kr og vidare utlån av summen til Bystasjonen AS. Dei vidare kostnaden for fullføring av prosjektet blir som følgjar. Byggesteg 1 Terminal nord med grunnlag i utarbeidd forprosjekt: kr ,- Kjøp av Nonneseterterminal I og II, antatt kostnad: kr ,- Sum byggjesteg 1 kr ,- Byggjesteg 2 Terminal sør. Grovkalkyle med grunnlag i skisseprosjekt: kr ,- Total prosjektkostnad kr ,- eks. mva. 6

7 Byggearbeida vil skje i regi av Bystasjonen AS som har frådrag for inngåande meirverdiavgift. Meirverdiavgift er difor ikkje tatt med i prosjektkostnaden. Finansieringa av prosjektet er omhandla i eige sak. 7

BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR

BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201208708-1 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 14.11.2012 21.11.2012-22.11.2012

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Samferdselsavdelinga Arkivnr: 2015/1426-3 Saksbehandlar: Vigdis Robak Bjørgo Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Tidsdifferensierte

Detaljer

KOLLEKTIVMELDINGA 2008

KOLLEKTIVMELDINGA 2008 KOLLEKTIVMELDINGA 2008 INNHALD INNHALD 3 FØREMÅL 4 UTVIKLINGSTREKK 6 OVERORDNA MÅL FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN I BERGENSOMRÅDET 7 50% passasjerauke og full framkomst 7 Miljøvenleg kollektivtransport 8 Universell

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

Kollektivmeldinga 2013

Kollektivmeldinga 2013 Kollektivmeldinga 2013 Kollektivmeldinga 2013 3 Innhald Del I: Kollektivåret 2013 4 Mål for kollektivtrafikken i Hordaland 4 Sentrale nøkkeltal 5 Bonus/malus i bruttokontraktar 6 Tiltak for å få fleire

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar

Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 10. desember 2009 Samferdselsutvalet Frå: Arkivsak: /OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 822 Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar viser til vedlagt rapport

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland

Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 78 (2008 2009) Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29. mai 2009, godkjend i statsråd

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Møteinnkalling. Side 1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15

Møteinnkalling. Side 1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Åseral kommune. Hyttepolitikk. Mål, modellar, arbeidsform, finansiering m.v.

Åseral kommune. Hyttepolitikk. Mål, modellar, arbeidsform, finansiering m.v. Åseral kommune Hyttepolitikk Mål, modellar, arbeidsform, finansiering m.v. Rapport frå arbeidsgruppe, 16.06.2011 Innhaldsoversyn: Innhaldsoversyn: s. 2 Innleiing: s. 3 Samandrag/konklusjon: s. 4 Juridisk

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer