TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR SAMANDRAG Tiltaksplan for kollektivtrafikken sin infrastruktur vart utarbeidd med utgangspunkt i Kollektivgruppa i Bergensprogrammet i Bergen kommune hadde 31. mai 2011 (sak ) planen til uttale. Byrådet i Bergen gjorde vedtak om å ta planen til etterretning, samstundes som kommunen la til konkrete merknader m.a. når det gjeld innfartsparkering. Fylkesrådmannen legg med dette fram Tiltaksplan for kollektivtrafikken sin infrastruktur for handsaming. Tiltaksplanen for kollektivtrafikken presenterar infrastrukturtiltak for kollektivtrafikken i Bergen utanom Bybanen. Den skal leggje grunnlag for ei samla verkemiddelbruk innan kollektivtrafikken i eit 4-års perspektiv. Hovudfokus er framkomsttiltak for kollektivtrafikken på riks- og fylkesvegar i Bergen, og tiltaka er delt inn 4 grupper: Framkomsttiltak Haldeplassar/ knutepunkt/ terminalar Innfartsparkering Informasjonstiltak/ sanntidsinformasjon Tiltaksplanen deler vidare inn tiltaka i 2 grupper med ulike tidshorisont: Tiltak som kan gjennomførast på kort sikt Tiltak som krev plan etter plan- og bygningslova Tiltaksplanen fungerer som eit arbeidsverktøy og grunnlag for arbeidet med årleg budsjett og byggeprogram i Bergensprogrammet innanfor programområdet kollektiv.

2 FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkesutvalet sluttar seg til dei hovudprioriteringar som Tiltaksplan for kollektivtrafikken sin infrastruktur legg opp til. 2. Fylkesutvalet peikar på at utvikling av kollektivtrafikken sin infrastruktur er avgjerande for å kunne nå målsettingane om vekst i talet på kollektivreisande. Det må derfor setjast fullt fokus på arbeidet med planavklaring og gjennomføring av tiltaka i planen. Paul M. Nilsen fylkesrådmann Anne Iren Fagerbakke samferdselssjef Vedlegg: Tiltaksplan kollektivtrafikken sin infrastruktur

3 FYLKESRÅDMANNEN, : 1. Bakgrunn Tiltaksplan for kollektivtrafikken sin infrastruktur vart utarbeidd med utgangspunkt i Kollektivgruppa i Bergensprogrammet i Planen presenterar infrastrukturtiltak på riks- og fylkesvegar for kollektivtrafikken med unnatak av Bybanen. Fylkesrådmannen presiserer likevel at sjølv om arbeidet ikkje har omfatta etablering av bybanetrasear, omfattar arbeidet i stor grad koordinering av bussystemet opp mot banetraseen. Den skal bidra til eit samla fokus på etablering av infrastrukturtiltak for kollektivtrafikken, slik at investeringsmidlane vert nytta på ein mest mogleg effektiv måte, i tråd med politiske vedtak. Formålet med tiltaksplanen er at den skal fungere som eit arbeidsverktøy og grunnlag for arbeidet med årleg budsjett og byggeprogram i Bergensprogrammet innanfor programområdet kollektiv. Tiltaksplanen byggjer på dei økonomiske rammene i handlingsprogrammet for Bergensprogrammet for perioden , med ei samla ramme til kollektivtiltak på 191 mill kr. Fylkesrådmannen vil her kort streke under at vel halvparten av desse midlane vert nytta til opprusting av Bystasjonen/ Bergen bussterminal. I tillegg til ramma på 191 mill kr kjem eventuelle statlege tilskot, i form av belønningsmidlar og tilgjengelegheitsmidlar (BRA-midlar). 2. Politisk handsaming Byrådet i Bergen kommune hadde 31. mai 2011 Tiltaksplan for kollektivtrafikken sin infrastruktur til uttale (sak ). Det vart gjort slikt vedtak: Byrådet har følgende kommentarer til den mottatte "Tiltaksplan for kollektivtrafikken sin infrastruktur for perioden ": Statlig medfinansiering; både ordinære budsjetter, belønningsmidler og BRAmidler, vil utgjøre viktige tilskudd for gjennomføring av prosjektene i planen. Under innfartsparkering inntas mulige tiltak basert på sambruk av parkeringsplasser, som omtalt i saken. Kommunen vil som planmyndighet komme tilbake til de tiltakene der det kreves reguleringsplan eller planendring. Innfartsparkering i tilknytning til Dolviken terminal foreslås inntatt som nytt "Tiltak med behov for reguleringsplan ". Det er på dette tidspunkt ikke tatt stilling til forslag om en bussvei mellom sentrum og Haukelandsområdet via Møllendal. Tiltaksplanen tas for øvrig til etterretning. 3. Tiltaksplanen for kollektivtrafikken sin infrastruktur Tiltaka i planen er delt inn i 4 grupper: 1. Framkomsttiltak Hovudfokuset i tiltaksperioden vil vere etablering av kollektivfelt på strekningar der kollektivtrafikken har dårleg framkomst. I tillegg vil skisseprosjekt, moglegheitsstudie, og utgreiingar knytt til tiltaksbehov og løysingar vere viktig for å opprette ein planreserve 2. Haldeplassar, knutepunkt og terminalar Terminalar og haldeplassar langs stamlinene vil vere hovudprioritet i tiltaksperioden. Det er eit mål at 80 pst av terminalane og haldeplassane langs stamlinene skal vere universelt utforma i

4 3. Innfartsparkering Innfartsparkering for bil ved viktige knutepunkt/ terminalar og sykkelparkering ved viktige haldeplassar langs stamlinene vil vere hovudfokus i perioden 4. Informasjonstiltak og sanntidsinformasjon Trafikantinformasjon er eit viktig satsingsområde i perioden. Tiltak som fell inn under infrastruktur er informasjonssøyler og sanntidsinformasjon. Det er eit mål at alle terminalane skal ha informasjonssøyler og sanntidsinformasjon i løpet av tiltaksperioden. For haldeplassar langs stamlinene er det eit mål at 70 pst skal ha informasjonssøyler og 20 pst skal ha sanntidsinformasjon i Tiltaksplanen deler vidare inn tiltaka i 2 grupper med ulike tidshorisont: a) Tiltak som kan gjennomførast på kort sikt b) Tiltak som krev plan etter plan- og bygningslova Parallelt med dei tiltak som er nemnt i tiltaksplanen arbeidar kollektivgruppa i Bergensprogrammet med ulike skisseprosjekt og andre utredingar og analysar. Dette er ein del av arbeidet med å oppnå ein planreserve, dvs. eit grunnlag for nye infrastrukturtiltak for kollektivtrafikken. Arbeidet med tiltaksplanen har i stor grad vorte koordinert med arbeidet med ny rutestruktur. Sentralt i dette arbeidet har differensieringa mellom stamliner, byliner og forstadsliner, med hovudfokus på infrastrukturtiltak langs stamliner. Stamlinene er ryggraden i kollektivsystemet med høg frekvens og kapasitet, og går mellom dei største reisemåla og langs dei mest trafikkerte transportkorridorane. For detaljert framstilling av dei einskilde tiltak vert det vist til vedlegg 1, Tiltaksplan for kollektivtrafikken sin infrastruktur Fylkesrådmannen si vurdering: Fylkesrådmannen vurderar tiltaksplanen som eit nyttig arbeidsverktøy og grunnlag for arbeidet med årleg budsjett og byggeprogram i Bergensprogrammet. Tiltaksplanen legg grunnlag for ei samla verkemiddelbruk innanfor kollektivområdet. Fylkesrådmannen viser til at for å nå dei politiske målsetnadene om styrking av kollektivtrafikken er det viktig å få gjennomført tiltaka i planen, m.a. framkomsttiltaka. Samstundes merkar fylkesrådmannen seg at ein ikkje er heilt i rute med tanke på gjennomføring av de ulike tiltaka i planen. Det er difor viktig at det vert sett fokus på to hovudområde framover: opparbeiding av planreserve med prosjekt klar til bygging, og gjennomføring av planavklarte tiltak. Byrådet i Bergen uttalte under handsaming av tiltaksplanen eit behov for fokus på innfartsparkering. Fylkesrådmannen vil her vise til fylkesutvalet sitt vedtak i samband med handsaming av sak om innfartsparkering i Bergensområdet (sak 119/11), der fylkesutvalet m.a. slutta seg til ei vidareutvikling av innfartsparkeringstilbodet slik det var skissert i saka, samstundes som fylkesutvalet bad samferdselsutvalet setje ned ei tverrpolitisk gruppe som skal arbeide med ein meir offensiv strategi for innfartsparkering i Hordaland. Det kan i tillegg peikast på at spørsmålet om bussveg frå Nygårdstangen til Haukeland Universitetssjukehus via Møllendal ikkje vert teke stilling til i byrådet på det noverande tidspunkt. Fylkesrådmannen vil halde fast på dette tiltaket som ein del av tiltaksplanen. Den føreslåtte løysinga er å rekne som eit mellombels tiltak i påvente av bybanetrase via Møllendal/ Haukeland. Fylkesrådmannen vil be om at Bergen kommune som planstyresmakt tek aktiv stilling til forslaget som ligg føre. Fylkesrådmannen vil og vise til at tiltaksplanen tek for seg infrastrukturtiltak med hovudfokus på framkomst, men at det samstundes er andre faktorar som kan virke inn på framkomsten til 4

5 kollektivtrafikken. Dette gjeld til dømes anleggsarbeid langs kollektivtraseane, generell trafikkvekst i og rundt Bergen, samt andre forhold som spørsmålet om ulike formar for restriksjonar på biltrafikken. Fylkesrådmannen tilrår at fylkesutvalet sluttar seg til dei tiltak og prioriteringar som går fram av Tiltaksplan for kollektivtrafikken sin infrastruktur

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune.

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812222-59 Arkivnr. 563 Saksh. Engelsvold, Jone Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624 Innhold Del I Innleiing og oversikt... 1 Overordna utfordringar og hovudmål...

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Til Rogaland Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vestlandsrådet NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Generelt til alle

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 134/14 Formannskapet 01.12.2014 125/14 Kommunestyret 11.12.2014 Kommunereforma

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling til betre utgreiingar om likestilling Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer